Aanmelden | Contact
Zoeken

DE PRINS der geillustreerde bladen 1909
FOTO OP DE VOORPAGINA (hoort meestal artikel bij)

januari
2 - nieuwjaar
9 - Gen. Majoor H.W.A.S. Loke
16 - C.M.E. van Loben Sels
23 - Jozef Israels (1824 - 27 jan 1909)
30 - Mr L.H.W. Regout
februari
6 - Dr J de J. Paul
13 - F.E.L.A. Abel (1859-1909)
20 - F. Lieftinck (1879- 18 febr 1909)
27 - G.A. Baron Tindal (1839-1909)
maart
6 - Schout bij Nacht A.H. Hoekwater (1854-)
13 - Prof J.W.R. Tilanus (1823-)(jubileum 1849-1909)
20 - Oscar Carre te midden van zijne familie
27 - Generaal-majoor W.G.A.C. Christan
april
3 - Mr C.M.A.J. Bergers (1839-)(jubileum 1884-1909)
10 - H.M. Koningin Wilhelmina der Nederlanden
17 - Prof Dr B.J. Kouwer (31 aug 1861 -)
24 - Generaal-majoor H.F.W. Becking (1851-)
mei
1 - Het Koninklijk Echtpaar
8 - Mr N.G. Pierson (1839-1909)
15 - in het atelier van Antoon van Welie te 's-Gravenhage (zangeres Alys Lorraine)
22 - Generaal-majoor H.C.A. Neeteson (1851-)
29 - eerste opnamen Prinses Juliana (30 apr 1909 -)
juni
5 - Prof Dr L. Bolk
12 - Z. Ex. G.C.E. van Daalen
19 - Prof Dr J van Leeuwen Jz. (jubileum 1884-1909)
26 - Prof Dr G Heimans
juli
3 - Z Ex Luitenant-Generaal A. Kool (1859 - 4 juli 1909)
10 - een gedenkwaardig oogenblik in de Groningsche Lustrum-week
17 - A.J.C. Baron van Pallandt Neerijnen
24 - Mr P.A.V. Baron van Harinxma Thoe Slooten
31 - Z Ex Generaal-majoor W. Cool (1848-)
augustus
7 - Willem Carel Philip Otto graaf van Aldenburg-Bentinck en Waldeck-Limpurg, heer van Middachten
14 - Mr A.E. Elias
21 - Graaf Marnix de St Aldegonde
28 - Mr A.F.L. graaf van Rechteren Limpurg
september
4 - Mevrouw de Barones Groeninx van Zoelen (geb van de Poll)
11 - Jhr Mr P.A.J. van den Brandeler
18 - Neerlands' verteegenwoordiging nij de Hudson-Fultonfeesten te NY
25 - Prof Dr P.J. BLOK
oktober
2 - plechtige standaard-uitreiking door H.M. de Koningin aan het 1ste regiment huzaren, in de legerplaats bij Milligen (25 sept 1909)
9 - Generaal-majoor J.H.A. Nierstasz
16 - Mr E Fokker
23 - Prof Dr J Ritzema Bos
30 - Z Exc A.W.F. Idenburg
november
6 - Prof Dr M. Treub
13 - afscheidshulde aan den heer H.J. Lovink
20 - Prof Dr R.H. Saltet
27 - S.A. Drijber (Nijensleek (gem Vledder) 13 jan 1859 -)
december
4 - de Koningin met Juliana
11 - Prof Dr A.J. Th. Jonker
18 - Dr P.J.F. Vermeulen
25 - "geboorte van Christus" (Corregio (1494-1534))

DECEMBER 1909


- Zeeleeuwen aan den vischmaaltijd. De heer BONESKI te Rotterdam had de hoffelijke attentie om de zeeleeuwen uit het CASINO inzijn tuin te inviteeren voor en vischdiner, dat ze zich zooals onze foto toont, goed liet smaken; geen wonder, want dee robbensoort met plomp lichaam, kleinen kop en practisch gevormde zwemvoeten, maakt ook in den vrijen toestand haar hoofdvoedsel van visch. De zeeleeuw is duur in de menage; hij verorbert 10 tot 12 K.G. visch per dag.
- Onlangs overleed op hoogen leeftijd te CALLANTSOOG in een oude duinhut aan het Noordzeestrand JACOB BAKKER, schipper van de aldaar gestationeerde Reddingboot der N.- en Z.- Hollandsche Maatschappij; ook met zijn eigen visschersvlet heeft hij talrijken schipbreukelingen het leven gered, terwijl hij bovendien aan het strand tot hulp van iedereen gereed stond. (BRON: pag. 276 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" december 4 1909)

- foto: De gezonken kanonneerboot "BULGIA" met den tweeden, ter plaatse aanwezigen, ter hulp gesnelden oorlogsbodem
- Bij de botsing tusschen het van Rotterdam komende Russische stoomschip ESTONIA en de kanonneerboot BULGIA, even voorbij SCHIEDAM, werd deze laatste oorlogsbodem nagenoeg midscheeps aangevaren; de commandant, luit. ter zee SCHULTZ , slaagde er in de boot met eigen kracht aan den zuidwal ter hoogte van PERNIS op een plaat te brengen, waar ze zonk. Onze foto hierboven brengt in beeld het gezonken vaartuig met de tweeden kanonneerboot, die dadelijk ter hulp was gesneld en de bemanning, zoo mede eenige goederen van de BUGIA overnam.
- Onlangs is te Zwartsluis overleden de heer LAMBERTUS VAN COLMESCHATE, die zich door 60-jarigen trouwen dienst in de fabriek van de firma N.I. Jakobs & Zoon aldaar heeft onderscheiden; zijn borst was versierd met de zilveren medaille der orde van Oranje-Nassau. - De heer J.D. AAFJES te Meteren (gem. Geldermalsen), hoopt 15 dec a.s. zijn 25-jarig jubileum als hoofd der school aldaar te vieren.
(BRON: pag. 288 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" december 11 1909)

- De pas geopende gemeentelijk steenkolengasfabriek te RAALTE, een der schoonste en bloeiendste gemeenten van Overijssel en de eerste plattelandsplaats dier provincie met eeneigen lichtfabriek; - de plannen waarnaar het gebouw werd opgezet en voltooid, waren van den heer W.A. AFFOURTIT Jr., gastechnicus te Leiden, die alle eer van zijn werk heeft.
- Onder vele blijken vanbelangstelling vierde de heer F. Th. VIEL, commies 1ste kl. bij de Rijkstelegraaf te Amsterdam, zijn 40-jarig dienstjubileum. De jubilaris is een zeer sympathieke persoonlijkheid en staat bij collega's en inferieuren hoog aangeschreven.
- De heer A. DE LAUWERE, hoofdonderwijzer, tevens plaatsvervangend directeur aan de Rijkstuchtschool te VELSEN, herdacht 1 dec j.l. onder vele blijken van waardeering en vriendschap dan dag, dat hij voor 25 jaar in functie trad als onderwijzer aan de O.L. school te GRONSVELD (Limburg).
- De eens als komisch-zanger zeer populaire LEON BOEDELS, die thans zoo uitmuntend de regie inhet drukbezochte Variete-theater "FLORA" verzorgt, zal Donderdag dezer zijn 25-jarig kunstenaarsjubileum vieren. Te dier feestelijke gelegenheid zal hij zich nog eenmaal als coupletzanger doen hooren en enkele pakkende nummers van zijn oud repetoire ten beste geven. Natuurlijk wacht hem dien avond minstens evenveel hulde als hem op zijn, destijds schitterend herdacht 20-jarig jubileum, werd gebracht.
- Dr. E. SCHREINEMACHER, arts en lid van den raad te Maastricht, is op 56-jarigen leeftijd overleden.
(BRON: pag. 300 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" december 18 1909)

- Een 60-jarig Echtvereeniging te Hoorn. De heer Simon ENGEL, geb. in 1824 en juffr. Emilia ENGEL-ANDREA, geb. in 1830, vierden 23 december j.l. dit heuglijke feest; omringd door enn staf van kinderen en kleinkinderen, genieten de beide oudjes nog van een geode gezondheid en van een vrij gunstig materiaal bestaan - Moge dit nog lang zoo duren !
- Tot commandant van het corps rijdende artillerie te Arnhem is benoemd de majoor der veld-artillerie C.J. PICKE, ridder der orde van oranje-Nassau en ridder der Pruisische Kroon-orde; deze kundige hoofdofficier werd in 1861 geboren, in 1880 tot kapitein en in 1908 tot majoor bevorderd.
- De vorige week herdacht Ds. C. BOUTHOORN,predikant bij de Ned. Hervormde Gemeente te DORDRECHT, zijne 25-jarige ambtsbediening onder buitengewoon veel belangstelling. Niet minder dan 120 beroepen werden in dien tijd uitgebracht op den jubilaris, die als kanselredenaar geroemd wordt en om zijn beminnelijk karakter zee geeerd is.
- De bemanning van den stoomtrawler "PRIMA VERA", welke de equipage redde van het gezonken, met steenkolen bevrachte Fransche stoomschip "THISBE", komende van Rotterdam met bestemming voor Caen - Van Links naar rechts, onderste rij: W. WANROOY, stoker, B. DE WINTER, stoker, P. VALKENIER, matroos, K NIEROP, machinist, J STAM, schipper, Pieter WIJKER, stuurman, K GOOS, matroos, H KOPER, kok. - Daar achter staande: H BLOK, matroos en W. SMEEDING, matroos. (foto: S v.d. Zijl, IJmuiden)
(BRON: pag. 312 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" december 25 1909)

Laatst gewijzigd: 2002.