Aanmelden | Contact
Zoeken

DE PRINS der geillustreerde bladen 1909
FOTO OP DE VOORPAGINA (hoort meestal artikel bij)

januari
2 - nieuwjaar
9 - Gen. Majoor H.W.A.S. Loke
16 - C.M.E. van Loben Sels
23 - Jozef Israels (1824 - 27 jan 1909)
30 - Mr L.H.W. Regout
februari
6 - Dr J de J. Paul
13 - F.E.L.A. Abel (1859-1909)
20 - F. Lieftinck (1879- 18 febr 1909)
27 - G.A. Baron Tindal (1839-1909)
maart
6 - Schout bij Nacht A.H. Hoekwater (1854-)
13 - Prof J.W.R. Tilanus (1823-)(jubileum 1849-1909)
20 - Oscar Carre te midden van zijne familie
27 - Generaal-majoor W.G.A.C. Christan
april
3 - Mr C.M.A.J. Bergers (1839-)(jubileum 1884-1909)
10 - H.M. Koningin Wilhelmina der Nederlanden
17 - Prof Dr B.J. Kouwer (31 aug 1861 -)
24 - Generaal-majoor H.F.W. Becking (1851-)
mei
1 - Het Koninklijk Echtpaar
8 - Mr N.G. Pierson (1839-1909)
15 - in het atelier van Antoon van Welie te 's-Gravenhage (zangeres Alys Lorraine)
22 - Generaal-majoor H.C.A. Neeteson (1851-)
29 - eerste opnamen Prinses Juliana (30 apr 1909 -)
juni
5 - Prof Dr L. Bolk
12 - Z. Ex. G.C.E. van Daalen
19 - Prof Dr J van Leeuwen Jz. (jubileum 1884-1909)
26 - Prof Dr G Heimans
juli
3 - Z Ex Luitenant-Generaal A. Kool (1859 - 4 juli 1909)
10 - een gedenkwaardig oogenblik in de Groningsche Lustrum-week
17 - A.J.C. Baron van Pallandt Neerijnen
24 - Mr P.A.V. Baron van Harinxma Thoe Slooten
31 - Z Ex Generaal-majoor W. Cool (1848-)
augustus
7 - Willem Carel Philip Otto graaf van Aldenburg-Bentinck en Waldeck-Limpurg, heer van Middachten
14 - Mr A.E. Elias
21 - Graaf Marnix de St Aldegonde
28 - Mr A.F.L. graaf van Rechteren Limpurg
september
4 - Mevrouw de Barones Groeninx van Zoelen (geb van de Poll)
11 - Jhr Mr P.A.J. van den Brandeler
18 - Neerlands' verteegenwoordiging nij de Hudson-Fultonfeesten te NY
25 - Prof Dr P.J. BLOK
oktober
2 - plechtige standaard-uitreiking door H.M. de Koningin aan het 1ste regiment huzaren, in de legerplaats bij Milligen (25 sept 1909)
9 - Generaal-majoor J.H.A. Nierstasz
16 - Mr E Fokker
23 - Prof Dr J Ritzema Bos
30 - Z Exc A.W.F. Idenburg
november
6 - Prof Dr M. Treub
13 - afscheidshulde aan den heer H.J. Lovink
20 - Prof Dr R.H. Saltet
27 - S.A. Drijber (Nijensleek (gem Vledder) 13 jan 1859 -)
december
4 - de Koningin met Juliana
11 - Prof Dr A.J. Th. Jonker
18 - Dr P.J.F. Vermeulen
25 - "geboorte van Christus" (Corregio (1494-1534))

MAART 1909


- De historieschilder L.L. KLEIJN VAN BRANDES te Lochem.
(BRON: pag. 110 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 maart 1909)

- De kolonel van den generalen staf van het leger in Oost-Indie, P.C. VAN DER WILLIGEN, is bevorderd tot generaal-majoor. Deze verdienstelijke en kundige opperofficier werd geb. in 1859 en tot 2de luit. benoemd in 1880; zijne bevordering tot 1ste luit. had plaats in 1882, tot kap. in 1890, tot majoor in 1899 en tot kol. in 1906. Behooerende tot het wapen der artill. verwierf hij door zijne uitnemende krijgsverrichtingen eene Eervolle Vemelding. De japansche regeering schonk hem het Commandeurskruis van den Heiligen Schat.
(BRON: pag. 111 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 maart 1909)

- Jhr. Gevaerts van Simonshaven, Kamerheer in Buitengewoonen Dienst van H.M. de Koningin, in het oorspronkelijk gewaad der Ridders van St.-Jan (Johannier-orde).
- De Fancy-Fair ten bate van de Werkverschaffing, afd. van den Christelijken Volksbond, te GOES.
- Koning Alphonsus XIII van Spanje, de gebroeders Wilbur Orville Wright, de bekende luchtreizigers, begroetende te Pont-Long bij Pau.
(BRON: pag. 113 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 maart 1909)

- De sterkste vrouw der wereld. Zooals onze afbeelding duidelijk laat zien, heft Madame ATHLETAS den kannonnenkoning SPADONI met dezelfde gemakkelijkheid omhoog als wij, gewone stervelingen, een bebe. Deze straatvertooning trekt begrijpelijkerwijze groote aandacht.
(BRON: pag. 115 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 maart 1909)

- Dirk HOLKERS (+ 50 jaar)
- Alex FAASSEN
- Jacqueline Reyneke VAN STUWE, schrijfster van "De Zonde" en "Het Kind" welke tooneelwerken met succes door de Ned. Tooneelvereeniging werden opgevoerd.
- Feestgroep van het geanimeerde en goed geslaagde bal-masque, dat de bekende Vereeniging "LIMBURGIA" te Amsterdam, getrouw aan hare traditie, de vorige week in BELLEVUE gegeven heeft.
(BRON: pag. 116 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 maart 1909)

- Bewondering, lof en hulde verdient de heer JAN VAN DOK, oud 32 jaar, ketelmaker op Hr. Ms. werf te DEN HELDER; door zijn zelfofferend gedrag heeft hij den 14 Febr. voor de 8ste maal met levensgevaar een drenkeling, een dertigjarigen man, gered. Op 18-jarigen leeftijd werd hij voor de redding van een 15-jarigen jongeling uit de buitenhaven, waarvoor hij 4 maal ondergedoken had, door de Mij. tot Nut van 't Algem. beloond met een zilveren remontoir horloge met inscriptie en een loffelijk getuigschrift; op 11-jarigen leeftijd haalde hij met levensgevaar twee kinderen uit het water, een uit de buitenhaven, en kort daarna een uit het Marinekanaal. Een paar jaar later redde hij twee drenkelingen met gevaar voor eigen leven,uit het groot Noorhollandsch kaneel aan de binnenhaven, van een wissen dood; op 21-jarigen leeftijd redde hij een kind van 5 jaar, dat in de buitenhaven met den dood worstelde en 3 jaar daarna haalde hij een 15-jarigen jongen aan de binnenhaven uit het ijs.
- Bij zijn zilveren jubileum als hoofd der school te Philippine heeft de heer W. MEERMAN onderscheidene blijken van waardeering ondervonden.
- 1 maart herdacht de ijverige griffier ter gem.-secretarie van VLISSINGEN, de heer J.H. DOMMISSE, zijn 25-jarig dienstjubileum.
- De oudste geneesheer te GOES, Dr. J. KOOMAN, is op ruim 84-jarigen ouderdom overleden; in 1853 toegelaten tot de geneesk. practijk, verwierf hij in 1860 den doctoralen graad. - Op 54-jarigen leeftijd is te Haarlem overleden de heer G. VAN CITTERT, boekhandelaar en eere-commissaris van de Stuiversspaarbank van den Volksbond.
- Baby-weegschaal, besteld door H.M. de Koningin aan de Maatschappij NUTRICIA, fabrikante van kindervoedingen te Zoetermeer. Door genoemde Maatschappij worden deze toestellen sedert jaren verhuurd en verkocht, en verkreeg zij deze vereerende opdracht naar aanleiding van eene indertijd gedane levering aan de klinieken van Prof. KOUWER te Utrecht.
- Weldadigheidsvoorstelling gehouden te LEIDEN, ten voordeele van de kinderbewaarplaats; onze foto stelt voor: een theeavondje bij de familie "STASTOK", neemt men de beschrijving van Hillebrand ter hand, dan kan men alle typen om den disch vereenigd herkennen.
- Mr Th. A. SANNES sedert 1903 raadsheer bij het gerechtshof te 's-Gravenhage,is op 59-jarige leeftijd overleden; hijwas van 1883-1891 rechter en van1891-1901 pres. van de rechtb. te ALKMAAR.
- De oudste raadsheer in den Hoogen Raad der Nederlanden te 's-Gravenhage, Jhr. S.M.S. DE RANITZ,is op 75-jarige ouderdom overleden. Zijn borst was versierd met het ridderkruis van den Ned. Leeuw.
(BRON: pag. 120 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 maart 1909)

- 't Loo
(BRON: pag. 122-123 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 maart 1909)

- Mevrouw HENRIETTE RONNER-KNIP, de beroemde schilderes van katten en kattengroepen, is te IXELLES bij BRUSSEL op 88-jarige ouderdom overleden; Amsterdamsch van geboorte vestigde zij zich in 1850 na haar huwelijk, in Belgie; in de eerste periode van haar carriere schilderde zij landschappen, stillevens en hondenkarren, maar sedert 1870 legde zij zich speciaal toe op de uitbeelding van onze gezellige huisdieren - de katten - en verwierf daarin eene ongeevenaarde reputatie; hoe meesterlijk wist zijn die dieren, in gracieuse behaaglijke intieme sclksche en gezellige groepeering op doek te brengen ! De meeste groote musea bezitten stukken van haar; in 1887 schonk koning LEOPOLD haar de Leopoldsorde.
(BRON: pag. 124 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 maart 1909)

- Martha VAN OPHEMERT-SCHWENCKE Deze artiste, wier naam aangename herinneringen opwekt aan de, veelal welverzorgde, voorstellingen van de Nederlandsche Opera van J.G. DE GROOT, in den bloeitijd van die onderneming, was destijds een alleszins verdienstelijk zangeres met een krachtige, goedklinkende stem. veel temperament en tooneel-routine. Voor zij bij DE GROOT's gezelschap kwam was zij aan de Duitsche Opera, dir. Pflaging, te Rotterdam verbonden. De vorige week overleed zij op 56-jarigen leeftijd te Coblanz a/R., waar zij zich als zangonderwijzeres had gevestigd.
- Mej. Annie van DIjk, zangeres.
- Alida Tarlaud-Klein.
- De heeren Johan en Jac. Wilson, de vermaarde Hoornsche dilettanten.
- Kohler, mevr van Dokkum, mevr Euderman, Herre de Vos.
- Kreeft, mevr van Dokkum, Koheler, mevr Buderman, Herre de Vos.
(BRON: pag. 125 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 maart 1909)

- Goesti Djilantik, de onlangs afgetreden stedehouder van Kareng-Asem, aan boord van Hr. Ms. "Koningin Regentes", met een priester en twee hovelingen. De oude Djilantik, die in 1894 eerst als een der hoofdaanstokers van het Lombokverraad werd beschouwd, dat in dien eenen bloedigen Augustusnacht een aantalofficieren een ondergeschikten kostte, bleek onschuldig te zijn. Oponze foto ziet men hem versierd met den grooten gouden keeten, hem door H.M. bij Hoogstderzelver troonsbestijging geschonken.
- Miss Lilian RUSSEL, eene der schoonste actrices te New York, met haar lievelingspaard.
(BRON: pag. 127 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 maart 1909)

- De heer J.A. HOLLEMAN Jr., de kundige ingenieur-adjunct-directeur der stedelijke fabrieken van gas en electriciteit te Leiden, onder wiens leiding de electrische centrale werd gebouwd, is helaas op jeugdigen leeftijd de vorige week overleden.
- Kortelings herdacht de heer H. DE BRUIN, opzichter aan de Centrale werkplaats der H.IJ.S.M. te HAARLEM, den dag, dat hij 25 jaren bij die Maatschappij werkzaam was. Het herhaalde verzoek van het personeel, om zijn portret op te nemen inons blad, getuigt voor de achting en de waardeering die hij door zijn optreden verworven heeft.
- Ds. D. PEEL, geneesheer te Heinoo (Overijssel) herdenkt 28 maart den dag, dat hij zich 50 jaar geleden indie gemeente vestigde; geb. in 1837, studeerde hij te Amsterdam en verwierf hij den doctoralen graad in het jaar zijner vestiging; dus een dubbel jubileum ! Men bereidt den kundigen medicus een feest, waarop de noodige blijken van erkentelijkheid niet zullen ontbreken.
- 15 maart a.s hoopt mejuffrouw W.H. DE VISSER, haar zilveren ambtsjubileum als Hoofd der Meisjesschool te BERGEN-OP-ZOOM te vieren. Dat het de zeer geachte onderwijzeres niet aan huldeblijken zalontbreken is duidelijk.
- 15 maart viert de 63-jarige heer L.H. RUBENS te AMSTERDAM zijn 25-jarig jubileum als vertegenwoordiger van de "Vereeniging tot verbetering vanhet lot der blinden in Nederland en ij zijne kolonieen"; gedurende die periode heeft hij getoond een werkdadige beschermer en steun te zijn voor onze ongelukkige medemenschen.
- Bij zijn zilveren dienstjubileum ondervond de heer JOHN ATKINS, inspecteur bij de H.IJ.S.M. te WINTERSWIJK, vele blijken van belangstelling voor zijne bekwaamheden, zijn ijver en zijne stipte plichtsbetrachting.
- Jhr. Mr. P.H. FEITH, tot voor korten tijd vice-president van den Hoogen Raad te 's-Hage ridder der orde van den Ned. Leeuw,is de vorige week overleden; geb. in 1837 te AMSTERDAM, gepromeveerd in 1859, heeft hij zich door zijne uitgebreidde wets- en rechtskennis, door zijne werken en door zijn edele karaktereigenschappen een uitstekende naamverworven.
- Op ruim 70-jarigen leeftijd is te PARIJS overleden onze zeer verdienstelijke landgenoot dr. J.G. MEZGER, de welbekende massagedokter; na zijne promotie te LEIDEN in 1863 vestigde hij zich als specialiteit in massage te AMSTERDAM, zijne geboorteplaats, en paste hij dit vak wetenschappelijk toe. Spoedig verwierf hij naam en kreeg hij vanheinde en verre patienten; ook onderscheidene vorstelijke personen kwamen hem consulteeren en vonden genezing door zijne wrijfmethode; de eerste was koning OSCAR van Zweden. In 1889 vestigde hij zich te WIESBADEN en eenige tijd daarna vertrok hijnaar Parijs en oefende hij geregeld des zomers zijne praktijk met succes te DOMBURG uit. Bij de teraardebestelling te OOST-KAPELLE was buitengewone deelnemeing.
- Op 62-jarige leeftijd te AMSTERDAM overleden de inginieur 1ste klasse van den dienst der publieke werken, afdeeling "Bruggen" Th. LIMPURG; belangrijke werken zijn onder zijne kundige leiding tot stand gekomen o.a. het technisch en waterbouwkundig gedeelte van de brug over den Buiten-Amstel; de gemeente verliest in hem een verdienstelijk ambtenaar; als inginieur aan de Koniklijke Fabriek van stoom- en andere werktuigen, werkte hij indertijd mede aan de groote MOERDIJKBRUG.
- De heer N.J. TIEDEMAN, oud-consul-generaal der Nederlanden en oud vertegenwoordiger van de Stoomvaartmaatschappij "Nederland" te GENUA, is te MENTONE overleden.
(BRON: pag. 132 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 maart 1909)

- Oscar Carre, Max Carre, mevr Maude Carre-Rochez, Ernst Carre, mevr Oscar Carre-Adams, Oscar Carre, Wilhelmina Victoria Carre, Kathchen carre, ALbert Carre, mevr Lola Carre-Schumann, Harry Carre, Fredy Carre; hr en mevr Wilhelm Carre en zonen Oscar (10) en Adolf.
(BRON: pag. 133 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 maart 1909)

- Het nieuwe Koningin-Wilhelmina-Gasthuis voor ooglijders te Bandoeng (Java); Gouverneur-Generaal Van HEUTSZ, Mas Sarban, zuster J. HULSHOFF, oogarts Dr. C.H.A. WESTHOFF.
(BRON: pag. 139 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 maart 1909)

- De gezusters Kathchen en Wilhemina Victoria CARRE in Marker kleederdrecht.
- P.D. van EYSDEN, geb. 1860, dir Rotterdamsch tooneelgezelschap.
- mevr Coelingh-Vorderman
(BRON: pag. 139 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 maart 1909)

- Prof Dr. F.M. JAEGER, de nieuw ben. hoogleeraar in de faculteit der Wis- en Natuurk. aan de Rijksuniversiteit te GRONINGEN, werd in 1877 te 's-Hage geb., studderde van 1895-1900 te LEIDEN en van 1900-1902 te BERLIJN, werd in 1902 leeraar in de scheik. aan de H.B.S. te ZAANDAM en scheikundige der Gasfabriek, verwierf den doctaralen graad in 1903 te LEIDEN, werd in dit jaar privaat-docent aan de Amsterdamsche en in het begin van 1908 lector in de scheikunde aan de Groningsche Hoogeschool; het aantal wetenschappelijke studien en verhandelingen, dat hij tusschen 1901 en 1908 publiceerde is ruim 50.
- De heer F.A. v. d. HEUVEL sedert 1892 hoofdredacteur van de "Morgenpost" en in de Amsterdamsche Dagbladpers een bekende en geachte persoonlijkheid, herdacht 17de dezer zijn 40-jarig jubileum als journalist; in 1869 werd hij in de Red. van "DE TIJD" opgenomen; behalve op zuiver journalistiek gebied heeft hij naam gemaakt als schrijver van romans en novellen. Hij heeft voorts een belangrijk aandeel gehad in de oprichting van de "Nederl. Journalistenkring" (1883), waarvan hij de eerste penningm. was. Van Regeeringswege werden zijne verdiensten erkend door zijne ben. tot ridder der orde van Oranje-Nassau.
- De heer LOUIS P. KRIENS vierde 14 maart zijn 25-jarig jubileum als dir van het stedelijk muziekkorps (voormalige schutterijmuziek) te BREDA, waarbij hij 23 jaren als luit.-kapelm. fungeerde. De jubilaris onderscheidde zich op mizikaal gebied door vele compositien en arrangementen.
- Onlangs is net het stoomschop "ORANJE" te AMSTERDAM aangekomen de serg. der inf. van het O.I. leger L.W. DEN BOEF. versierd met het ridderkruis der Mil. Willemsorde 4de kl., dat hij verwierf in een hevig patrouillegevecht in BATEE GLOENKOE (Atjeh), waarbij hij zijne manschappen met vastberadenheid, kalmte en onverschrokkenheid bleef aanvoeren, zelfs nadat hem de klewang uit de hand geschoten was. De bekende kapitein WIJNMALEN, oud-indisch officier en eervol vermeld hield, als gewoonlijk bij de aankomst van mil. ridders, een hartelijk en fraaie welkomstrede.
- Te ROTTERDAM is op 61-jarigen leeftijd overleden Ds A.H. ROOSE, sedert 1888 pred. bij de Ned. Herv. Gem. aldaar; zijn herderlijk voorgaan en zijn redenaarsgaven hebben hem hooge achting en waardeering doen verwerven.
- Mr A.J.M. BAKE, hoofd-inspect, chef van de hoederentarieven bij de Staatsspoorwegen te UTRECHT, oud-majoor commandant der dienstdoende schutterij te dier stede, bestuurslid van onderscheidene vereenigingen,officier der orde van oranje-Nassau en ridder van de Puisische Kroonorde, is op bijna 58-jarige leeftijd overleden.
-Op bijna 85-jarige leeftijd is te WOUDRICHEM overlden de heer A.J. DE JONG DE BOSSON, sedert 1885 lid van den Raad en gedurende de laatste 6 jaren vervulde hij bovendien de functien van ambtenaar van den burgelijke stand; ook in andere betrekkingen was hij nuttig werkzaam.
- Jhr F.A.G. BEELAERTS VAN BLOKLAND, de ijverige kundige bibliothecaris van het Dep. van Oorlog, oud-officier der inf., is op 35-jarige leeftijd te 's-Hage overleden. Hij was vele jaren de zeer gewaardeerde vraagbaak voor tal van officieren en anderen, die bronnen van de krijgsgeschiedenis wilden raadplegen, schreef belangrijke brochures en dagbladartikelen en was om zijne groote bereidwilligheid zeer bemind.
- De rijksuniversiteit te LEIDEN heeft door den dood van den 79-jarigen pedel, den heer P.J. OOSTVEEN, een geacht persoonlijkheid verloren; gedurende vele jaren heeft hij zijne functie met ijver en nauwgezetheid waargenomen.
(BRON: pag. 144 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 maart 1909)

- Frits Tartaud
- Marguerite de Stratenius, gboren Belgische.
- Mevr de Jong-Wertwijn.
- Mat-zilveren blad, waarop de gelukwenschen der vrouwen uit de Provincie Drente aan H.M. de Koningin zullen worden aangeboden; de rand is prachtig bewerkt en versierd met oranjetakken, relief-portretten van oranje-vorsten en vorstinnen met de geemailleerde wapenschilden. In het midden van het blad prijkt het koninklijk wapen, terwijl de handvatten worden gevormd door het Drentsche wapen in email; de portretten zijn van den bekwamen Nederlandschen portret-medailleur VAN GOOR, terwijl het geheel, een juweel van edelsmeedkunst, in de kon ateliers van de FIRMA C.J. BEGEER te Utrecht werd vervaardigd.
- De gouden rammelaar aan H.M. de Koningin geschonken door de vrouwen in de Provincie Groningen; het kostbare speeltuig munt uit door sierlijkheid van vorm en fijne afwerking en strekt den vervaardiger, den juwelier H.E. OVING Bzn. te GRONINGEN, tot eer; het is vervat in een prachtig etui.
(BRON: pag. 153 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 maart 1909)

- Tot burgem. van ANTWERPEN is ben. de heer Mr. J. DE VOS, geb. te. DENDERMONDE in 1844. Hij vestigde zich in 1874 te ANTWERPEN, stichtte daar een handelsfirma, werd in 1889 tot lid van den Raad gekozen, in welk college hij tot 1904 zitting had; in 1905 werd hij opnieuw verkozen. Voorts was hij comiteitslid van de handelskamer en rechter van de Handelsrechtbank.
- Jhr. P.J.J.S.M. VAN DER DOES DE WILLEBOIS, burgem. van 's-Hertogenbosch, sinds 1898 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, ridder der orde van den Ned. Leeuw, herdenkt 26 maart zijn zilv. ambtsjubileum. Geb.in 1843, werd hij in 1868 tot lid van de Prov. Staten gekozen, welk mandaat hij 30 jaar behield. Met groote toewijdeing heeft de jubilaris de belangen zijner stad behartigd en veel, zeer veel goeds is door hem in die 25-jairge periode tot stand gebracht. In ons nummer van 20 aug 1905 plaatsten wij zijn portret op de voorpagina.
- De nieuwben. hoogleeraar te AMSTERDAM G. HONDIUS BOLDINGH, werd geb. te Hpprn in 1865, studeerde te Amsterdam voor apotheker, behaalde dezen graad in 1887, zette zijne studien, speciaal in de scheikunde voort, was van 1888-1892 assistent bij PROF. GUNNING, prom. in 1893 tot doctor in de schei-, wis- en natuurkunde, richtte daarna met den HEER V. D. HEIDE een scheikundig laboratorium op, waaraan verbonden werd eene school voor de suiker-industrie, welke reeds velen jongelieden van groot nut is geweest.
- 1 april a.s. hoopt de heer G.A. DE KONING, sedert 1903 hoofdcommies bij het Dep. van Kolonien, zijn 40-jarig dienstjubileum te herdenken.
- De eer van de Ned. bouwkunst is in Zuid-Afrika hoog gehouden door den heer F.W. HESSE, architect te Kaapstad, wiens ontwerp voor den bouw van een Raadhuis in Graaff-Reiner (Kaapkolonie) door een jury van Engelschen en Afrikaanders met op eene na algemeene stemmen werd aangenomen; voor de beantwoording der prijsvraag dongen 19 architecten mede.
- De heer J. SCHEPEL, oud-burgem. van WINSUM, oud-lid van de Tweede Kamer, oud-lid van Ged. Staten, ridder der orde van den Ned. Leeuw, is op 75-jarigen ouderdom. Wegens de wijze, waarop hij in 1866 alle ten dienst staande middelen ter bestrijdeing van de cholrea in zijne gem. aanwendde, ontving hij van Regeeringswege eene medaille.
- Te WELTEVREDEN is overleden het oud-ld van den Raad van Ned Indie, de heer J.C.T. KROESEN, ridder der orde van den Ned Leeuw.
- Mevrouw S. MESDAG-VAN HOUTEN, de talentvolle echtgenoote van den gevierden zeeschilder MESDAG, is te 's-Gravenhage op ruim 74-jarigen ouderdom overleden; zij heeft zich in vereeniging met haar gemaal, verdienstelijk gemaakt ten opzichte van de groote kunstenaars-tijdgenooten, door dezen eene plaats in het thans beroemde MESDAG-museum te bereiden. Zij heeft zich buitengewoon bemind gemaakt door haar nobele karaktereigenschappen, haar tegemoetkomende welwillendheid en haar grooten liefdadigheidszin.
- Op 62-jarigen leeftijd is te 's-Gravenhage overleden de gep. kapitein ter zee W.E. HAZENBERG, officier in de orde van Oranje-Nassau.
- De heer C.J. ALBERS, vroeger acteur, later 2de regisseur en souffleur, achtereenvolgens in TIVOLI (Nes), bij PROT en bij de Ned Opera, thans in laatstgenoemde functie in het Renbrandt-theater werkzaam, zal Dinsdag, 30 maart, zijn 35-jarig toneelloopbaan herdenken.
- De belangwekkende voetbalwedstrijd te Antwerpen. Het is voor de Ned. sport eene groote voldoening, dat ons wakkere elftal op zoo schitterende wijze met 4-1 goals de zege bevocht op onze zuidelijke naburen. BEEUWKES was de geduchtste kampvechter der onzen; maar 't moet gezegd worden, dat GONSALVES en DE KORVER aan Hollandsche zijde niet minder kranig streden. Zoo is dan voor de derde maal de bronzen beker in ons bezit gebleven !
(BRON: pag. 156 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 maart 1909)

Laatst gewijzigd: 2002.