Aanmelden | Contact
Zoeken

DE PRINS der geillustreerde bladen 1909
FOTO OP DE VOORPAGINA (hoort meestal artikel bij)

januari
2 - nieuwjaar
9 - Gen. Majoor H.W.A.S. Loke
16 - C.M.E. van Loben Sels
23 - Jozef Israels (1824 - 27 jan 1909)
30 - Mr L.H.W. Regout
februari
6 - Dr J de J. Paul
13 - F.E.L.A. Abel (1859-1909)
20 - F. Lieftinck (1879- 18 febr 1909)
27 - G.A. Baron Tindal (1839-1909)
maart
6 - Schout bij Nacht A.H. Hoekwater (1854-)
13 - Prof J.W.R. Tilanus (1823-)(jubileum 1849-1909)
20 - Oscar Carre te midden van zijne familie
27 - Generaal-majoor W.G.A.C. Christan
april
3 - Mr C.M.A.J. Bergers (1839-)(jubileum 1884-1909)
10 - H.M. Koningin Wilhelmina der Nederlanden
17 - Prof Dr B.J. Kouwer (31 aug 1861 -)
24 - Generaal-majoor H.F.W. Becking (1851-)
mei
1 - Het Koninklijk Echtpaar
8 - Mr N.G. Pierson (1839-1909)
15 - in het atelier van Antoon van Welie te 's-Gravenhage (zangeres Alys Lorraine)
22 - Generaal-majoor H.C.A. Neeteson (1851-)
29 - eerste opnamen Prinses Juliana (30 apr 1909 -)
juni
5 - Prof Dr L. Bolk
12 - Z. Ex. G.C.E. van Daalen
19 - Prof Dr J van Leeuwen Jz. (jubileum 1884-1909)
26 - Prof Dr G Heimans
juli
3 - Z Ex Luitenant-Generaal A. Kool (1859 - 4 juli 1909)
10 - een gedenkwaardig oogenblik in de Groningsche Lustrum-week
17 - A.J.C. Baron van Pallandt Neerijnen
24 - Mr P.A.V. Baron van Harinxma Thoe Slooten
31 - Z Ex Generaal-majoor W. Cool (1848-)
augustus
7 - Willem Carel Philip Otto graaf van Aldenburg-Bentinck en Waldeck-Limpurg, heer van Middachten
14 - Mr A.E. Elias
21 - Graaf Marnix de St Aldegonde
28 - Mr A.F.L. graaf van Rechteren Limpurg
september
4 - Mevrouw de Barones Groeninx van Zoelen (geb van de Poll)
11 - Jhr Mr P.A.J. van den Brandeler
18 - Neerlands' verteegenwoordiging nij de Hudson-Fultonfeesten te NY
25 - Prof Dr P.J. BLOK
oktober
2 - plechtige standaard-uitreiking door H.M. de Koningin aan het 1ste regiment huzaren, in de legerplaats bij Milligen (25 sept 1909)
9 - Generaal-majoor J.H.A. Nierstasz
16 - Mr E Fokker
23 - Prof Dr J Ritzema Bos
30 - Z Exc A.W.F. Idenburg
november
6 - Prof Dr M. Treub
13 - afscheidshulde aan den heer H.J. Lovink
20 - Prof Dr R.H. Saltet
27 - S.A. Drijber (Nijensleek (gem Vledder) 13 jan 1859 -)
december
4 - de Koningin met Juliana
11 - Prof Dr A.J. Th. Jonker
18 - Dr P.J.F. Vermeulen
25 - "geboorte van Christus" (Corregio (1494-1534))

APRIL 1909- Eene brigade, de vijfde der tweede divisie, onder sergeant F. WENTZEL, ridder der Mil. Willemsorde 4de kl en kortelings gesneuveld. We zien dien dapperen onderofficier hier zitten naast den in het wit gekleeden fotograaf NIEUWENHUIS. Op den achtergrond een Atjehsche missigit (Moh. bedehuis). (Deze foto werd ons afgestaan door den heer J. DE JONGH, oud-onderofficier N-I leger, te Rotterdam)
(BRON: pag. 159 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 april 1909)

- artikel + 4 foto's: De Visschersvloot van Volendam
(BRON: pag. 160 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 april 1909)

- Een merkwaardige foto. Bovenstaande "kiek" werd door onzen landgenoot den heer ROBERT JANSSEN Jr., op zijne doorreis in Servie genomen uit den trein en stelt voor: een gemobiliseerd detachement soldaten, gereed om naar het grensgebied vervoerd te worden.
- De nieuwe particuliere ziekenverpleging, genaamd BOERHAVE-kliniek, van Dr. M.A. MENDES DE LEON te Amsterdam. Dit prachtige bouwwerk, een sieraad van het Museumkwartier, voldoet aan de hoogste eischen van een verplegingsgesticht en mag daarom een moedel-inrichting worden genoemd. De vloeren zijn van portland-cement ter bevordering der hygiene; de groote operatiekamer heeft eene glazen bekapping, waardoor een heerlijk gedempt licht wordt verkregen. Onze foto vertoont de stichting, zoolas haar uiterlijk aanzien na geheele voltooiing zijn zal.
(BRON: pag. 161 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 april 1909)

- Een interessant Veluwsch jachttafereel.
Onze foto brengt in beeld een plak in de besneeuwde Onzalige Bosschen bij De Steeg met den jachtopziener A. TEN BROEKE en twee vossen, door hem gevangen; deze dieren werdenuit hun hol uitgegraven, waarbij ongeveer 40 M3 zand moets worden verwerkt.
- Een zeer belangrijk ondergrondsch werk aan de Zuid-Willemsvaart onder LIEROP. Bovenstaande zeer duidelijke foto werd genomen tijdens het leggen van een kolossalen duiker, 6 m in den grond onder de varende booten door en dienende tot afvoer van het water der aangrenzende landerijen. De arbeid, die zeer veel beleid en gehoedzaamheid eischt, wordt uitgevoerd door de heeren KUNST en VAN LEEUWEN uit 's-Gravenhage, onder toezicht van 's-Rijks Waterstaat. De machinefabriek BEGEMAN te HELMOND leverde de enorme duikers.
(BRON: pag. 163 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 april 1909)

- Zwolsche vrouwen huldeblijk aan H.M. de Koningin: mej Jo KOSTERS, ontwierp kamerschut, L. GERRITSEN, meubelmaker, beeldhouwer P.Bos, schilder G.B. v.d. LINDE
(BRON: pag. 163 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 april 1909)

- Mevr POOLMAN-HUISERS, Henri Poolman (acteur), gezelschap Van Eysden.
- Alice Plato, gezelschap Gebr. VAN LIER (Grand Theatre).
- foto Oscar Carre
- Toekomstbeelden: De oorlog over 100 jaar (een toekomst-gevecht opzee: het oorlogschip bestookt door vliegmachines en luchtballons)
(BRON: pag. 164 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 april 1909)

- Onlangs herdacht de 78-jarigen AAFKE ROZENDAL te Leeuwarden, hare 60-jarige dienstvervulling bij de familie WASSENBERGH; in de wereld onzer gedienstigen is dit ingetwijfeld eene hooge zeldzaamheid. Men had ter gelegenheid van dit jubileum keurige versieringen aangebracht in een der salons, waar de krasse, ijverige AAFKE met bloemen, geschenken enz. gehuldigd werd.
- De heer P. VAN DER WEIJDEN, sedert 45 jaar jaaradministrateur aan de Haarlemsche Gasfabrieken en wegens zijn karaktereigenschappen, zoowel als om zijne stipte plichtsbetrachting en zijn ijver in Haarlem zeer geacht, herdenkt 2 April zijn 70sten geboortedag.
- Ds. E.E. GEWIN Bzn, predikant bij de Herv gem. te UTRECHT, ridder der orde van Oranje-Nassau, herdacht den 30sten maart zijn zilveren Evengeliebediening ter plaatse. Evenals in zijne vorige standplaatsen ABCOUDE en RENKUM, waar hij te zamen 12 jaren doorbracht, heeft hij te Utrecht de hoogachting en genegenheid verworven van allen, die met hem in aanraking kwamen, 't geen op zijn feestdag op duidelijke wijze is gebleken.
- De gemeente GOUDRIAAN (Zuid-Holland) heeft haar burgemeester den heer W.J. VAN SLIJPE, eenige dagen geleden gehuldigd bij zijn zilveren overeenkomstig zijne verdiensten. Vermelding verdient, dat reeds gedurende twee eeuwen de welvarende plaats een telg van het geslacht "van Slijpe" tot bestuurshoofd heeft.
- Bij zijn 40-jarig jubileum, als hoofd eener openbare school te ZWARTSLUIS, vielen den heer R. JALVINGH de vorige week vele blijken van hoogachting en waardeering ten deel van de zijde zijner leerlingen, oud-leerlingen en van het onderwijs-personeel.
- De heer B.M. DEN BOER, lid der Provinciale Staten in Zeeland voor het district GOES, is op 79-jarigen ouderdom overleden; hij was een ijverig strijder voor het belang van stad en provincie.
- De heer J. VOS, sedert 1902 gepensionneerd als onder-inspecteur over de bebakening, kustverlichting en het loodswezen in Ned-Indie, is op 51-jarigen leeftijd te 's-Gravenhage overleden; na eenige tijd als marine-officier te hebben gediend, werd hij in 1884 benoemd tot assistent bij het hydrografisch bureau te BATAVIA en in 1895 geroepen tot de hierboven genoemde belangrijke betrekking, die hij tot zijn eervel ontslag met veel ijver en toewijding vervulde.
- De heer J. DOORNBOSCH oud-burgemeester van BAFLOO, prov Groningen, ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, is op 69-jarigen leeftijd te VELP overleden.
- Te Amsterdam is onlangs op 80-jarigen ouderdom overleden, den heer P. GOEDHUYS, een bekende op hetgebied der liefdadigheid; eene reeks van jaren was hij directeur der Vereeniging tot werkverschaffing aan hulpbehovende blinden, welker inrichting sedert 1892 in de Plantage Middelaan gevestigd is.
- MANTA VAN NIEUWLAND. Vrijdag 26 maart is deze, in menig opzicht verdienstelijke, van oude-schoolsch kunstvuur steeds blakende tooneelspeler, na een langdurige ziekte, overleden. Hij, die zich destijds in Rotterdam, waar hij zelfs korten tijd tooneeldirecteur was, in een groote mate van populariteit mocht verheugen en wiens komische gaven later ook in AMsterdam veel waardeering vonden, kreeg gedurende de laatste jaren volop zijn deel van de teleurstellingen en tegenheden, waaraan het acteursberoep maar al te vaak zoo over-rijk is. In 1907 vierde hij zijn 40-jarig kunstenaars-jubileum onder zeer ongunstige omstandigheden. De overleden bereikte den leeftijd van 67 jaren.
(BRON: pag. 168 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 april 1909)

- BIJ DE FOTO'S VAN DE PAPENDECHTSCHE STRAFZAAK

Dit sensationeele rechtsgeding, dat reeds langer dan een jaar zeer vele pennen en monden bezighield en dat zelfs in het Parlement een onderwerp van ernstige besprekingen was, is de vorige week opnieuw behandeld voor het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch - De oorsprong er van is het feit, dat op 8 September 1907 aan het gemeentehuis te Papendrecht een glasruit werd vernield door den machinedrijver JACOB KWAKERNAAT, uit wraak over eene bekeuring, terwijl de sjouwerman HENDRIK GARSTTHAGEN als zijnmedeplichtige werd beschouwd; deze laatset, die op het gemeentehuis verscheen en gehoord werd, verklaarde daar door de veldwachters ergerlijk mishandeld te zijn en riep, om openlijk uiting aan zijn beklag te geven, den bijstand in van den candidaat-notaris en zaakwaarnemer J. VAN ELK, die eene klacht tegen de veldwachters G. DE MEY en D. VAN DEN BERG bij het Parket indiende en, toen daaraan niet spoedig werd gevolg gegeven, een ingezonden stukin de "Dordrechtsche Courant" liet plaatsen, inhoudende beschuldigingen tegen genoemde dienaren; daarna werd GARSTHAGEN in December gedagvaard wegens aanranding van de eer en goeden naam dezer twee personen en veroordeeld
wegens smaadschrift tot 2 maanden gevangenisstraf; het Hof te 's-Gravenhage verhoogde de starf met 2 maanden, de Hooge Raad te 's-Gravenhage vernietigde dot vonnis na aangeteekende cassatie van den verdediger Mr. W. DICKE en verwees de zaak naar het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch. Een zeer groot aantal getuigen zijn voor den Hove verschenen; na beeindiging der debatten eischte het O.M. 4 maanden gevangenisstraf voor GARTSHAGEN.
- Voetbalwedstrijd te Dordrecht zo 4 april; Sparta tegen DFC.
- nieuwe stoomschip "Hollandia"; 82 1ste kl, 116 2e kl en 1160 3e klasse passagiers.
(BRON: pag. 172 + foto's, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 april 1909)

- Rotterdamsche Maifestspiele: Else Hache, Willy Kollwitz, Frau Bohm-van Endert, Anton van Rooy, Coates, Th. Simons.
- Wijlen Henri Morrien, de vader en de zoon.
- Pierre VERSTURME, regisseur van de Kon Fransch Opera, 's Hage.
- Kon Fransch Opera, 's Hage: M Roussel, Mme Lorraine, M Lacoste, M Sylves, Mme Cortes
(BRON: pag. 173 + foto's, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 april 1909)

- Tabaksinschrijvingen in het Gebouw Frascati te Amsterdam. Onze foto brengt in beeld het onderzoek en de taxatie van partijen Sumatra-tabak daags voor de groote veiling; welke laatst een der meest rumoerige taferelen biedt, die men zich denken kan, omdat bij den verkoop een aan waanzin grenzende ijver door de kooplustigen aan den dag wordt gelegd.
(BRON: pag. 174 + foto's, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 april 1909)

- "Het Spaarne" Haarlemse roei/zeilver.; Mr J.W.G. Boreel, Heeren Focker, Weglau en Cremer, Van Lennep, DE Breuk, De Canter.
(BRON: pag. 177 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 april 1909)

- De heer E.E.E. LAMMERS, sedert 1871 stationschef te SLUISKIL, herdacht 1 April onder veelvuldige bewijzen van belangstelling en achting den dag, dat hij voor 40 jaar tot sttionschef te Philippine werd benoemd.
- De 1ste luitenant A.J.C. WAALDIJK van het Nederlandsche leger, gedetacheeerd bij het leger in Oost-Indie, is op patrouille in Atjeh ovverleden; genoemde officier werd in 1874 geb., in 1896 ben. tot 2de luit. en in 1902 tot zijn tegenwoordigen rang bevorderd.
- Op 64-jarigen leeftijd is te VELDHOVEN (N.-Br.) overleden de heer J.C. VAN NUENEN sinds 1891 burgemeester dier gem. De Regeering erkende zijne verdiensten door toekenning van het ridderkruis der Oranje-Nassau-orde.
- Tot raadsheer in den Hoogen Raad te 's-Gravenhage is ben. Mr A FENTENER VAN VLISSINGEN, geb in 1862, geprom te A'dam tot meester in de rechten in 1891; in Dec 1893 werd hij rechterplaatsvervanger bij de Arr. Rechtbank te A'dam, in 1897 rechter bij dat college en in 1907 raadsheer bij het Gerechtshof aldaar. Gelet op zijne antecedenten, op zijn snelle promotie bij de rechterlijke macht, zijn uitgebreide kennis, zijn scherpzinnigheid en tevens op den betrekkelijk jeugdigen leeftijd, waarin hij in het hoogste rechtscollege zitting neemt, mag men vanhem bijzondere verwachtingen voor de toekomst koesteren.
- De heer C. VAN WAES, burgem te WESTDORPE, vierde eenige dagen geleden zijn zilveren ambtsjubileum.
- Ds W. VAN SLOTEN, sedert 1901 pred bij de Ned Herv gem te KAMPEN, herdacht de vorige week zijn 25-jarig ambtsjubileum.
- De nieuwbenoemde directeur der Rijskpostspaarbank te Amsterdam, de heer P.J.F. DU BOIS, thans onder-directeur zoo hooge nuttige instelling, ving zijne loopbaan aan als ambtenaar bij de posterijen en telegrafie. Verscheidene geschriften over belangrijke onderwerpen op spaarbankgebied zagen van zijne hand het licht en hebben meermalen officieel tot leidraad gediend. Zijne groote verdiensten werden van regeeringswege reeds erkend door hem het ridderkruisder orde van de Ned Leeuw en Oranje-Nasssau-orde te schenken.
- Te ARNHEM is op 52-jarigen leeftijd overleden de heer H.L.A. VAN DEN WALL BAKE, Rijks-muntmeester, lid van denUtrechtse Raas, ridder der orde van den Ned Leeuw.
- De twee automobiel-ambulancewagens, door den heer R.A.L. LEHMANN te A'dam geschonken aan de Ned Ver "Het Roode Kruis" te 's-Gravenhage (vervaardigd in de fabriek "TROMPENBURG").
- De onder-directrive der kantwerkschoolte 's-Gravehage met eenige leerlingen, die aan het kant, bestemd voor de koninklijke wieg, gewerkt hebben.
(BRON: pag. 180 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 april 1909)

- Een moeielijk werk onder water - Onze foto brengt in beeld de verlegging van de rails der sleephelling bij GEBR. BOOT te LEIDERDORP, uitgevoerd door L.F. KRUYT, aannemer van helmduikers en heiwerken te BODEGRAVEN. Men ziet den duiker afdalen om de rails onder water te verleggen; ter linkerzijde zijn twee personen bezig het toestel voor den luchtaanvoer te bedienen; eenigszins meer rechts: de electrische lamp, die de duiker onder water bij zijn arbeid bezigt; geheel rechts: een lange schroefsleutel, dienende om de bouten los of vast te schroeven.
- Roei en zeilvereeniging "De Maas", Rotterdam.
- voetbalwedstrijd Engeland-Nederland (Paaschmaandag) op het terrrein van Oud-Roozenburg te A'dam.
(BRON: pag. 184 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 17 april 1909)

- Mej. Elsa Mauhs is 'n lieve, veelbelovende actrice, van wie men reeds in verschillende rollen heel veel moois heeft gezien. Aanvankelijk bestemd om in de muziek te worden opgeleid, bezicht zij te Amsterdam de School voor vocale en dramatische kunst, directrice mej. CATEAU ESSER. Maar 't slot was, dat zij zich, geheel aan de tooneelspeelkunst ging wijden en een engagement bij de "Rotterdammers" aanam, waar zij herhaaldelijk aardig werk te spelen krijgt. Een van haar beste vertolkingen is die, welke zij gaf aan de figuur van Lize Kelling in Fabrcius'Met den handschoen getrouwd. Aandoenlijk lief, ongekunsteld en natuurlijk wist zij dit meisje uit te beelden. Mej MAUHS die alles in haar voordeel heeft: 'n charmant tooneeluiterlijk, de bekoorlijkheid der jeugd, veel aanleg voor de tooneelspeelkunst en de noodige ambitie, zal zich ongetwijfeld mettertijd eeneerste plaats onder onze tooneelspeelsters veroveren. Wij geven hierbij haar portret in bovengenoemde rol, en dat van NICO DE JONG als Frans in hetzelfde stuk van Frabricius. Zijn creatie van deze rol was bepaald schitterrend en hij bewees er voor de zooveelste maal mede, dat hij een acteur van veel talent is, want zijn groote verdiensten als karakterspeler zijn reeds in tal vanrollen ten duidelijkste gebleken. Men denke maar eens aan zijn kranig spel als de Huijsjesmelker in Shaw's: Als de eene hand de andere wascht, dat door de critiek eenstemmig meesterlijk werd genoemd.
- Caroline VAN DOMMELEN. Op haar 19e verliet deze, thans welbekende actrice, de Tooneelschool na den geheelen cursus hebben meegemaakt. Tweemaal is zij lid van 't Nederl Tooneel geweest, nl van 1895-1896 (debutt als Pescade, 'n travestirol in Matthias Sandorff) en van 1901 tot 1902, toen zij "jonge vrouwen en meisjes" speelde, o.a. "Louise" in Gringoire. Hierop gaf zij het tooneel er aan, om te gaan reizen en trekken, de wereld door. In dien tijd was zij 'n "stille" journaliste - correspondente voor The Commerce - en schreef ze causerien in het Fransch. Toen, opeens, trok plankenland haar weer meer dan alle andere landen aan, met het gevolg dat zij in 1906 gedurende 3 wintermaanden bij 't Rotterdamsche gezelschap van HENRI BRONDGEEST optrad. Langer kon zij niet blijven, wegens familieomstandigheden. Daarna heeft zij geheereboerd, (of, wil men gedameboerind), bijen gehouden, kippengefokt, koeien mee gemolken, varkens gemest en haar hart weer eens terdege opgehaald aan haar grootste passie - na comediespelen - paardrijden ! De eerste heft van 't seizoen 1907-1908 was zij lid van 't Amsterdamsch Tooneelgezelschp, dir FRITS VAN DOMMELEN, haar broer, en DAAN VAN OLLEFEN, waar zij "op deeling" (en partage) werkte, en toen nam zij voor anderhalf jaar een haar door de gebroeders VAN LIER (Grand Theatre) aangeboden engagement aan. Hier heeft zij veel en hard gewerkt en zich doen kennen als een fijn-voelende, temperamentvolle, veelzijdig actrice, die zoowel in begaafdheid als in ontwikkeling en beschaving ver boven de middenmaat uitsteekt en van wie nog heel wat in de toekomst te verwachten is. Van de belangrijke rolllen, welke zij gedurende de laatste tien maanden met welverdienden bijval vervulde, noemen wij er slechts een "Silvia Silombra" in Silvia Silombra, de zeer dramatische hoofdrol, waarin zij Julia Cuypers'schoone vertolking zeer nabij kwam. Na al deze welgeslaagde creaties van haar toebedeelde rollen, zal mevr VAN DOMMELEN binnenkort eindelijk ook eens - ter gelegenheid van haar eereavond - optreden in een, welke zij zelf heeft gekozen, nl als "De Leugenaarster", de titelrol van La Menteuse, het door haar vertaalde stuk van Alphonse Daudet. Een mooie geledenheid dus voor het Amsterdamsch publiek, om eens duidelijk van zijn waardering te dien blijken.
- Dolly betert zich: Eduard Verkade, mrs Harry Telfer (Enny Vrede), Captain Lucas Wentworth (G.J. van Staalduijnen), Mrs Renie Sturgess (Else van Duyn).
---> zie geslacht Brontgeest/Bronsgeest in Gens Nostra nov 2000 pag 559; Diedrik Hendrik Brondgeest, geb. Cheribon 16-10-1865, overl. Weltevreden 19-6-1928, trouwt vier keer <----
(BRON: pag. 185 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 17 april 1909)

- W. VOET en Zonen te Haaarlem.
- architect Ed. Cuypers te Amsterdam.
- juwelier Th. W. van der Heijden te Oosterhout.
(BRON: pag. 188 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 17 april 1909)

- De vorige week heeft de nieuwe burgemeester van DOORN en MAARN, de heer Mr. A. BARON SCHIMMELPENNICK VAN DER OIJE, zijn ambt aanvaard en werd hem een schitterende ontvangst bereid, die getuigde van de zeer met zijne benoemeing tot hoofd der gemeente.
- De zeer bekende en kundige portretschilder P.M. SLAGER, werd ter gelegenheid vanzijn 40-jarig jubileum als leeraar aan de Koninklijke School voor Nuttige en Beeldende Kunsten te 's-Hertogenbosch, gehuldigd overeenkomstig zijne verdiensten; als blijk van waardeering werd hem een zeer fraaie statuette aangeboden.
- De 1sten mei hoopt de heer W.G. TREFFERS, hoofd der openbare school te 's-GRAVENDUIN-CAPELLE, zijn 40-jarig ambtsjubileum ter plaatse te vieren; sedert 1881 is hij tevens ook leeraar in de kennis der natuur aan de Rijksnormaallessen te WAALWIJK. Zijne gemeente zoowel als het onderwijs zijn veel aan hem verplicht; aangezien hij 30 april zijn 40-jarig huwelijk herdenkt, zoo zal hem 1 mei zeer waarschijnlijk een dubbel feest bereid worden.
- De vorige week vierde heer, W. KUIPER, te OOSTERWIERUM, zijn 40-jarig jubileum als hoofd der school aldaar; in 1862 begon hij zijne onderwijzersloopbaan te GORREDIJK; dat zijn nuttige arbeid bijzonder op prijs wordt gesteld, is op zijn feestdag door de prachtige geschenken van zijne dorpsgenooten, leerlingen en oud-leerlingen gebleken.
- Aan den heer J. RICHARDS te ROOSENDAAL, die onlangs onder vele blijken van waardeering en vriendschap den dag herdacht, dat hij voor 40 jaar in 's Rijksdienst trad als opzichter der Telegrafie, is op zijn verzoek met ingang van 1 april eervol ontslag verleend.
- Mevr W. DE VEER-DE LANGE, geb. te AMSTERDAM, enoud-leerlinge van't Conservatorium aldaar, is hoofd-leerares in den solozang aan de Muziekschool van Toonkunst te HAARLEM. Zij is een bekende paedagoge van wie reeds verscheidene leerlingen in het buitenland met succes optraden. Verleden jaar maakte zij in verschillende steden van ons land grooten opgang met uitvoeringen van het onder haar leiding staand "Amsterdamsch Vrouwenkoor". In de maand mei zal zij te Amsterdam, Daen Haag en elders kerkconcerten geven, in samenwerking men den organist CORN. DE HOEFF en den violist FIEDLER. Zij treedt alleen op wanneer het ten doel heeft nieuwe composities van den heer DANIEL DE LANGE te vertolken.
- De heer JOHAN DE VEER, haar eega, eveneens Amsterdammer van geboorte, is hoofdleeraar voor piano aan dezelfde muziekschool te Haarlem. Hij studeerde aan het Amst. Conservatorium en te Parijs. Ook hij staat als paedagoog zeer gunstig bekend. Als pianist munt hij uit door groote artisticiteit, meesterlijke voordracht en een zeldzaam talent als accompagnateur. Herhaaldelijk concenteerde hij in ons land en daar buiten, o.a. met Karl MAYER, Etta MADIER e.a., dit jaar ook met het Sevczikkwartet in Holland en Berlijn, steeds met groot succes.
- Mr. K. Klein, oud-kantonrechter te SNEEK, die om zijne rechtschapenheid en zijn tact gedurende de uitoefening vanzijn ambt de achting heeft verworven van allen, die hem leerden kennen,is onlangs overleden.
- Na ruim 43 dienstjaren heeft de heer J.J. JEANETTE, opzichter inhet Stadsbestedelingenhuis te Amsterdam met ingang van 1 april pensien aangevraagd en verkregen. Voor duizenden is "Meester Jeanette" eenhumaan,ijverig en trouw verzorger geweest.
- Na 44-jarigen trouwen dienst bij de Groningsche dienstdoende schutterij als korporaal-tamboer is de heer E.J. COHEN in de zelfde functie overgegaan bij het onlangs opgerichte nieuwe stedelijke muziekkorps; in 1905 werd hem de eere-medaille in zilver van de Oranje-Nassau-orde geschonken. Schutterij-uniformen komen ons zoo zelden meer onder de oogen; ook daarom meenden wij goed te doen dezen ouden veteraan een plaatsje in ons blad te geven.
- J van Donk: schaap met 4 lammeren te A'dam.
- J.C. HILLEBRAND. 't Mag zeker een bijzonder en eenzeldzaam voorrecht heeten om op 88-jarigen leeftijd met jeugdigen vuur en gevoel een kerkorgel te bespelen; dit is het gevan met denheer J.C. HILLEBRAND, sedert 1861 organist der Galileerkerk te LEEUWARDEN: nu en dan zweven de vingers in cadansen over de toetsen, om even daarna in breedte accoorden eenstichtelijk lied te spelen; de heer HILLEBRAND is een gezellig causeur, vol levensmoed en levenslust.
(BRON: pag. 192 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 17 april 1909)

- tentoonstelling St. Lucas A'dam: C.W.H. BAARD, I.C. BREITENSTEIN, Gust. v.d. WALL PERNE, C.M. GARMS, W> HEUSSE, C.J. MAKS, A. HESSELINK, Simon MARIS, G.W. KNAP, Dirk van HAAREN, Marius POEL, Van Duyl, Joh P C. BENNER, Dr Ed. NEUHAUSER, D SMORENBERG, Mevr Therese van Duyl-Schwartze, mevr C BREITENSTEIN, mej Georgine SCHWARTZE, mej B REPELIUS, mej Lizzy ANSINGH, meje A v.d. BERG, mej M BRAAKENSIEK, mej H. ASSCHER, mej D. KOHNSTAMM.
(BRON: pag. 196 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 24 april 1909)

- De plechtige onthulling van den door Holland naar Pretoria gezonden gedenksteen ter herinnering aan de gevallen Hollanders in den Transvaal-oorlog; onze consul-generaal, de heer KNOBEL, vervulde de formaliteit en hield een korte rede; daarna sprak prof. MULLER, namens de Hollandsche gemeenschap, een woord van dank aan de Schenkers en ten slotte gaf generaal PIET VILJOEN uitng aan het erkentelijkheidsgevoel van de "Afrikaander partij". Op onze foto ziet men den heer KNOBEL, tot de genoodigden het woord richtende.
----> zie blz 440 "een Hollandse schoolmeester in Transvaal" Gens Nostra juli/aug 2001 <----
- Een geweldige stortzee over het stoomschip "Nieuw-Amsterdam" van de Holland-Amerika-lijn, net talrijke Hollandsche landbouwersgezinnen aan boord, bestemd voor IOWA, MINNESOTA, MONTANA en MICHIGAN. Bovenstaande foto mag curiositeit genoemd worden, wijl zij genomen werd op den Duitschen stoomer "Prins Frederik Wilhelm" die de "Nieuw Amsterdam" tijdens een ontzettend woste zee van nabij passeerde.
(BRON: pag. 196 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 24 april 1909)

- Artikel met 8 foto's: instituut voor doofstommen in Groningen.
(BRON: pag. 198/199 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 24 april 1909)

- Mevr Albertine FAASSEN-HEYBLOM, actrice. Echtgnoote van den grooten maar zoobescheiden Alex FAASSEN en dochter van den bekende musicus HEYBLOM,is voor het schouwburgbezoekend publiek geen onbekende. Verscheidene zeer mooie uitbeeldingen zouden wij vanhaar kunnen noemen, vooral uit den tuijd toen zij optrad den den destijds zoo bekende, thans tot hetv erleden behorende "Kleinen Schouwburg" onder bestuur van Alex FAASSEN & Co...
- Miss Evelyn HEEPE, engelsche voordrachtskunstenares
- Victor FAASSEN.
- Jan BUDERMAN in de rol van "Baas Mulder".
- Anton MEEDER als "Lohengrin".
- Foto: Tooneeltje uit het Militaire Blijspel "O, die Luitenants", de vorige week voor de eerste maal, als benefice-voorstelling van DEN HEER D.H. BRONDGEEST, na diens herstel van zijne langdurige ziekte, in het Grand-Theatre VAN LIER te Amsterdam gegeven en daarna met stijgend succes avonden achtereen opgevoerd..
(BRON: pag. 201 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 24 april 1909)

- Den heer HUBERTUS DE WILDE zal, in zijn kwaliteit van ambtenaar van den burgel. stand te 's-Gravenhage, de eer te beurt vallen ten Paleize van de geboorte-aangifte van het vorstelijk kind eene geboorte-acte in het daartoe bestemde register op te maken. Hij kreeg in 1901 zitting in de Prov. Staten van Zuid-Holland en in den Raad van Den Haag en werd in 1907 tot 5den wethouder ben.
- Meje J.A. KOSTERS te NIJMEGEN, herdenkt maandag 26 april haar 70sten verjaardag. Van haar 18de tot haar 50ste jaar was zij werkzaam bij het M.U.L. Onderwijs, waarvoor zij alle aktes bezit, zoowel volgens de oude als volgens de nieuwe wet. Van 1867 tot 1869 was Mej KOSTERS hoofd eener groote school in hare geboorteplaats ENSCHEDE, daarna van 1869 tot 1876 hoofd eener bloeiende dagschool te ZAANDAM en daarna kwam zij te Nijmegen aanhet hoofd der Meisjesschool van het Nut, met de daaraan verbonden destijds zeer gerenommeerde kostschool. Op 50-jarigenleeftijd nam zij haar ontslag om zich aan het algemeen belang te wijden. Wat zij in die 20 jaren te Nijmegen deed, is niet genoeg te waardeeren. Zij stichtte in1892 de TOYNBEE-vereeniging, in 1894 de Patronessen-vereeniging voor Armenzorg en in1904 de Kidnerbewaarplaats. Eveneens mag zij, te zamen met FREULE J. DE BOSCH KEMPER, geneoemd worden als stichster van de bloeiende Huishoudschool te Nijmegen. Zij was verder o.a. 15 jaren presidente van de Zindagsschool van den Protestantenbond. Het Nuts-departement benoemde haar in1889 tot eere-lid, een welverdiende hulde voor eene vrouw, die zelfs nu nog niet moede is hare groote gaven van hart en hoofd te stellen in dienst van hare medemenschen.
- De heer J.C. MEYS, de algemeen bekende en geachte hoofdcommissaris ter Gemeente-secretarie te 's-Hage viert 1 mei zijn 50-jarig dienstjubileum; allen, die met hem in aanraking komen, roemen zijne hulpvaardigheid enzijne minzaamheid, redenen te meer waarom die dag voor hem tot een feestdag gemaakt zal worden.
- Ten bewijze hoezeer de heer A. ADEMA te AMSTERDAM, sedert 12 1/2 jaar penningmeester van de bekende roei- en zeilvereeniging "De Amstel", gewaardeerd wordt, dient, dat hem ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum als bestuurslid vangenoemde watersportclub eenpiano als huldeblijk werd geschonken en te zijner eere in de versierde bovenzaal van "American" eeene allergezelligste soiree met varieerend programma gegeven werd.
- Te ROTTERDAM is de vorige week overleden de sedert 1886 gep. vice-admiraal F.H. VAN ALPHEN, adjudant in buitengewonen dienst van H.M. de Koningin, ridder der Militaire Willemsorde, ridder der orde van denNed Leeuw en van de Eikenkroon, terwijl hij bovendien een aantal buitenlandsche hooge decoratien bezat. Uit zijn schitterende carriere stippen wij aan, dat hij behalve de Nil. Willemsorde, twee eervolle vermeldingen en de Eeresabel verwierf; in verschillende expeditien namhij een werkzaam aandeel; in 1883 was hij Commandant van de Zeemacht in Ned-Indie. Deze hoogst verdienstelijke oud-vlagofficier, geb. in 1830 en in1848 tot adelbirst 1ste klasse benoemd, werd 4 jaren na zijne pensionneering tot lid van de Eertse Kamer gekozen, in welk college hij een aantal jaren zetel behield.
- Op 39-jarigen leeftijd is overleden de kap. der inf. L.C. WORTMAN, gedetacheerd bij den militairen verkenningsdienst te 's-Gravenhage; bij superieuren, collega's en ondergeschikten, alsmede in burgelijke kringen stond hij in hoog aanzien wegens zijn wetenschappelijke kennis zoowel als om zijn edele karaktereigenschappen; hij werd in 1891 tot 2de luit. benoemd, in 1896 tot 1ste luit. en in 1908 tot kap. bevorderd.
- De heer E.E.A. MARCKS,Hollandsche postagent te PENANG (Straits Settlements), nestor der kleine +Hollandsche kolonie aldaar, vraagbaak van landgenoot zoowel als van vreemdeling, herdacht onlangs zijn 30-ajrig ambtsvervullingl H.M. de Koningin schonk hem her ridderkruis der oude van Oranje-Nassau.
- Onder vele blijken van belangstelling herdacht de heer F. DE GRAAFF, thans Rijkssluismeester aan het Merwedekanaal te GORINCHEM, onlangs den dag, dat hij voor 40 jaar in 's Rijks dienst kwam.
(BRON: pag. 204 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 24 april 1909)

Laatst gewijzigd: 2002.