Aanmelden | Contact
Zoeken

DE PRINS der geillustreerde bladen 1909
FOTO OP DE VOORPAGINA (hoort meestal artikel bij)

januari
2 - nieuwjaar
9 - Gen. Majoor H.W.A.S. Loke
16 - C.M.E. van Loben Sels
23 - Jozef Israels (1824 - 27 jan 1909)
30 - Mr L.H.W. Regout
februari
6 - Dr J de J. Paul
13 - F.E.L.A. Abel (1859-1909)
20 - F. Lieftinck (1879- 18 febr 1909)
27 - G.A. Baron Tindal (1839-1909)
maart
6 - Schout bij Nacht A.H. Hoekwater (1854-)
13 - Prof J.W.R. Tilanus (1823-)(jubileum 1849-1909)
20 - Oscar Carre te midden van zijne familie
27 - Generaal-majoor W.G.A.C. Christan
april
3 - Mr C.M.A.J. Bergers (1839-)(jubileum 1884-1909)
10 - H.M. Koningin Wilhelmina der Nederlanden
17 - Prof Dr B.J. Kouwer (31 aug 1861 -)
24 - Generaal-majoor H.F.W. Becking (1851-)
mei
1 - Het Koninklijk Echtpaar
8 - Mr N.G. Pierson (1839-1909)
15 - in het atelier van Antoon van Welie te 's-Gravenhage (zangeres Alys Lorraine)
22 - Generaal-majoor H.C.A. Neeteson (1851-)
29 - eerste opnamen Prinses Juliana (30 apr 1909 -)
juni
5 - Prof Dr L. Bolk
12 - Z. Ex. G.C.E. van Daalen
19 - Prof Dr J van Leeuwen Jz. (jubileum 1884-1909)
26 - Prof Dr G Heimans
juli
3 - Z Ex Luitenant-Generaal A. Kool (1859 - 4 juli 1909)
10 - een gedenkwaardig oogenblik in de Groningsche Lustrum-week
17 - A.J.C. Baron van Pallandt Neerijnen
24 - Mr P.A.V. Baron van Harinxma Thoe Slooten
31 - Z Ex Generaal-majoor W. Cool (1848-)
augustus
7 - Willem Carel Philip Otto graaf van Aldenburg-Bentinck en Waldeck-Limpurg, heer van Middachten
14 - Mr A.E. Elias
21 - Graaf Marnix de St Aldegonde
28 - Mr A.F.L. graaf van Rechteren Limpurg
september
4 - Mevrouw de Barones Groeninx van Zoelen (geb van de Poll)
11 - Jhr Mr P.A.J. van den Brandeler
18 - Neerlands' verteegenwoordiging nij de Hudson-Fultonfeesten te NY
25 - Prof Dr P.J. BLOK
oktober
2 - plechtige standaard-uitreiking door H.M. de Koningin aan het 1ste regiment huzaren, in de legerplaats bij Milligen (25 sept 1909)
9 - Generaal-majoor J.H.A. Nierstasz
16 - Mr E Fokker
23 - Prof Dr J Ritzema Bos
30 - Z Exc A.W.F. Idenburg
november
6 - Prof Dr M. Treub
13 - afscheidshulde aan den heer H.J. Lovink
20 - Prof Dr R.H. Saltet
27 - S.A. Drijber (Nijensleek (gem Vledder) 13 jan 1859 -)
december
4 - de Koningin met Juliana
11 - Prof Dr A.J. Th. Jonker
18 - Dr P.J.F. Vermeulen
25 - "geboorte van Christus" (Corregio (1494-1534))

MEI 1909


- De door bliksem getroffen 20 m hooge schoorsteen van de chemische fabriek "Ouder-Amstel" nabij Amsterdam. Het gevaarte vertoont een scheur over bijna de geheele lengte en zal daarom hoogstwaarschijnlijk spoedig neergehaald moeten worden.
- bloembollententoonstelling te HILLEGOM. (heer Patijn, comm van de Koningin Z-Holl en de heer D WENTHOLT, burgem van Hillegom).
- MIENTJE DUYMAR VAN TWIST, 't nog zoo jeugdig aadige, lieftallige actricetje, was gedurende eenigen tijd leerlinge van de Tooneelschool, doch ging zich al heel spoedig in de practijk vader bekwamen bij het Rotterdamsche tooneelgezelschap, dir. VAN EYSDEN, waarvan zij thans het jongste lid is. Hier heeft ze reeds bewezen, dat er "wat in haar zit", dat zij veel aanleg heeft en geest en temperament. Men denke maar eens aan haar zeer welgeslaagd optreden als Suzanna in De wereld waarin men zich verveelt en als Annie in VAN WAASDIJK's, Het zedelijk bewustzijn. Naar het zich laat aanzien wacht deze jonge dame, mits haar ontluikend talent onder goede en tactvolle leiding tot volle rijpheid kome, een mooie tooneelloopbaan.
(BRON: pag. 212 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 1 mei 1909)

- Gerard VROLIK, acteur.
- Mej M. VAN ESSEN, zang en piano, Meppel, Steenwijk.
- Bram van den Berg, pianist, als 16-jarige benoemd tot dirigent van de Groote Opera te Algiers / W KES, Joh COENEN / leerling van Ed KEURVELS, E POTJES, Prof STEPHANY te Antwerpen, Prof LESCHOTIZKY.
- Jac LEEFSON, dansmeester, 70 jaar in 1909, heeft een zoon en twee dochters.
(BRON: pag. 213 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 1 mei 1909)

- Den heer J. LAMERIS, gep. majoor-paardenarts, gedurende 25 jaar verbonden aan het kon. staldepartement, viel de hooge eer te beurt op den dag van zijn jubileum van Z.K.H. Prins Hendrik persoonlijk het officierskruis van de Huisorde van Oranje-Nassau te ontvangen, dat hem geschonken werd oor H.M. de Koningin.
(zie genealogie:http://home-1.concepts.nl/~lamerisj/lam_fr3.htm)
- Bij zijne pensionering heeft de luit.-kol. W.M. WIJNAENDTS, comm. der 3de divisie Kon. Marechaussee te ZWOLLE, de meest ondubbelzinnnige blijken ontvangen, dat men hem met leedwezen ziet vertrekken.
- 20 april j.l. vierde de heer H.J. NIERSTRASZ, chef van den technischen Dienst der Radiotelegrafie zijn zilveren jubileum bij de rijkstelegraaf.
- Bij de parade op het Malieveld te 's Hage, gehouden ter eere van den geboortedag van Z.K.H. Prins Hendrik, zijn op plechtige wijze twee hooge onderscheidingen uitgereikt:
1 * het Ridderkruis 3de kl Mil Willemsorde aan de kap. F DARLANG, deze officier verwierf reeds wegens zijne heldenfeiten eene eerv verm., het ridderkr 4de kl Mil Willemsorde en de Eeresabel
2 * den 1sten luit. E.J. GELDORP, hij verwierf wegens zijne heldenfeiten reeds eene eervolle vermelding en het ridderkr. 4de kl Mil Willemsorde.
- De oud-Gouveneur van Sumatra's westkust, de heer TAYLOR WEBER, ridder der orde van den Ned Leeuw, is te 's-Gravenhage in den ouderdom van 60 jaar overleden.
- Te MONTREUX is overleden de heer G.A. IJSSEL DE SCHEPPER, raadslid van Deventer en president-commissaris der N.V. Deventer IJzergieter en Machinefabriek.
- Op 76-jarigen leeftijd is te 's HAGE overleden de heer L. C. Ph. W. VISSER, oud-hoofdinginieur van de Marine, officier der orde van Oranje-Nassau en gedecoreerd met eenige andere hooge buitenl onderscheidingsteekenen.
- Te MENTONE (Riviera) is op ruim 59-jarigen leeftijd overleden den heer F. VAN RIJSENS, sedert 1901 schoolopziener in het district ALKMAAR.
- Voetbal-westrijd Nederland-Belgie te Rotterdam: Beeuwkes, Heyting, Otten, Boerdam, De Korver, Lotsy, Welcker, Snethlage, Lutjens, Francken, Kessler.
(BRON: pag. 216 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 1 mei 1909)

- De 100-jarige S.H. KNORRINGA (x) te Uithuizen, te midden zijner telgen en verwanten - Bovenstaande merkwaardige familiegroep bevat vijf zijner kinderen, zes aangehuwde kinderen en achttien kleinkinderen. Achter den krassen en opgewekten grijsaard ziet men op de foto den oudsten zoon en diens echtgenoote, bij welken hij een gezellig thuis vindt - Vroeger werkzaam koopman, leidt hij reeds sedert 40 jaren een rustig renteniersleven.
(BRON: pag. 223 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 8 mei 1909)

- kunstveiling der frima C.F. ROOS & Co te Amsterdam (11-12 mei)
- foto: mevr Theo Mann-Bouwmeester.
(BRON: pag. 224 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 8 mei 1909)

- De pas onttroonde 65-jarige Sultan van TURKIJE ABDOEL HAMID die 33 jaar met tyrannieke wreedheid het Rijk van den Zieken Man regeerde, is krachtens de traditie die het sultanaat toekent aan den oudsten prins vanhet geslacht OSMAN opgevolgd door zijn jongeren broeder den 64-jarigen RESCHAD EFFENDI onder den titel van Mehemed V. De Jong-Turken zullen wel zorgen dat deze nieuwe heerscher, wiens bekwaamheden enkarakter op geen hoog peil worden geschat, de grondwet beter eerbiedigt en de gewenschte hervormingen minder belemmert dan zijn trouwelooze voorganger.
- De her J.A. HIJNER, leeraar aan de gemeentelijke Leer- en Kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen te AMSTERDAM, vierde onder vele blijken vanbelangstelling in 't feestgebouw Bellevue met al zijne leerlingen zijn 50-jarig onderwijs-jubileum; als kweekeling op 14-jarigen leeftijd begonnen, werd hij eerst gewoon, later gymnastiek-onderwijzer, o.a. bij het corps Mariniers, de Kaiser-Wilh-Schule enz.
- Den 1sten mei herdachten de heeren G.J. FALK en P.H. GROENEMEIJER te AMSTERDAM, dan dag, dat zij voor 40 jaar geleden bij de Rijkstelegraaf in dienst traden. De heer G.J. FALK, sedert 1905 hoofdcommies, thans chef bureel van aanneming en expeditie, werd geb. in 1852; de heer P.H. GROENEMEIJER, sedert 1903 commies der telegrafie 1ste kl, belast met de opleiding van ambtenaren in de bediening van het Hugestoestel, werd geb. in 1851. Deze twee volijverige, stipte en geachte rijksambtenaren werden in 1869 tot klerk bij de telegrafie benoemd.
- Op bijna 57-jarigen leeftijd is te Amsterdam overleden de heer JAC. ZEEHANDELAAR, sedert 1899 lid van den raad, geb. te HARDERWIJK, was hij achtereenvolgens in verschillende handelsbetrekkingen werkzaam; als raadslid heeft hij in woord en daad van zijn grootenijver en van zijne toewijding blijk gegeven; zijn zakelijke redevoeringen getuigden van overtuiging en werdenbelangstellend aangehoord. Voor velen was hij een goed raadsman. Hij was bovendien lid van den kerkeraad der Ned Israelietsche gemeente en heeft zich jegens deze gem zeer verdienstelijk gemaakt. De hoofdsted verliest in hem een degelijk, flink vertegenwoordiger.
- Op 75-jarigen ouderdom is te AMSTERDAM overleden den heer M. DE VRIES VAN BUUREN, ridder der orde van Oranje-Nassau, oud-lid van den raad, eenige jaren geleden trok hij zich als chef van de welbekende firma DE VRIES VAN BUUREN en CO terug.
- De majoor-kwartiermeester J.D. DE BLOEME, hoofd der VIIIste afdeeling van het Departement van oorlog te 's-Gravenhage,is de vorige week overleden. Hij behoorde tot de kundigeste mannen op militair administratief gebied en verwierf de achting van superieuren, collega's en ondergeschikten.
- Op 62-jarigen leeftijd is te 's-GRAVENHAGE overleden de gepensionneerde majoor van het O.- I. leger G. DE WIJS, oud-commandant der brandweer en oud-wethouder der gemeente 's-Gravenhage; op de gevechtsvelden in Ned Indie verwierf hij het ridderkruis van de Mil Willemsorde en aan zijne benoeming ot ridder der orde van Oranje-Nassau.
- Frits van Haarlem "Oranje"
- Kwartet "CON AMORE", dat te ARNHEM in den jongsten kwartetwedstrijd uitgeschreven door Arnhemsch Mannenkoor, in de 1ste afd (bekroonde kwartetten) den eersten prijs en in den eere-wedstrijd den eerste eereprijs (gr. zilver medaille van H.M. de Koningin en eene van Z.K.. Prins Hendrik) behaalde. Dit uitmuntend viertal heeft de eer van de Zangvereeniging "Nijmeeg's Mannenkoor" dus zeer hoog gehouden: H.J.W. VAN DUUREN, H.G. KOOPMANS, J.P.W. BIELING, W. MAALSEN.
- plaquette "De Vervulling": Pier PANDER, C.J. BEGEER
(BRON: pag. 228 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 8 mei 1909)

- artikel: kunstschilder Antoon van Welie
(BRON: pag. 230 + 4 foto's , "PRINS der geillustreerde bladen" 15 mei 1909)

- proefboringen Ossendrecht.
- vergrooting De Nieuw Karseboom Amstelstraat, A'dam.
(BRON: pag. 231 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 15 mei 1909)

- inschrijving Juliana's geboorte: Hubertus de Wilde, Jhr Mr F de Marees van Swinderen, A.P.L. Nelissen, weth de Wilde, J.C. Meys + pleegzuster van de jonge prinses.
(BRON: pag. 232 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 15 mei 1909)

- Deventer: planting Wilhemina-eik; W.H.F. Baron van Heemstra.
(BRON: pag. 233 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 15 mei 1909)

- Cor v.d. LUGT MELTSERT, achteur.
- Mej E. FOYER, mej Mien SMITS, Jean QUITIN.
- C. van Hees
- mej Betsy GROSSOUW, Mej Andrine SAVELLI, J.F. Merten, E v.d. PLOEG, Mej C de JAEGER, mejn van EYSENDYCK, Jules MOES.
- gebroeders Arthur en Max Orobio de Castro.
- het draadloze elektrische paard van de H. WILLIAM.; elctrische toestellen werden door den Amerikaanschen Elec-Tech Ingenieur SINGER vervaardigd.
(BRON: pag. 237 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 15 mei 1909)

- Een toekomstbeeld: van Dover naar Calais per auto-amnibus, onder het Kanaal door. Het vraagstuk eene tunnelverbinding tusschen de Fransche en Engelsche kust is meermaalen aan de orde geweest, onderzocht en uit een handels- nijverheidsoogpunt gunstig overwogen. Een dergelijke tunnel zou Amsterdam met de overzijde van het IJ kunnen verbinden.
(BRON: pag. 239 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 15 mei 1909)

- Het echtpaar Willem HOPMANS en Aaltje VELDING, op 't gehucht "'t Slot" onder de gemeente Empel, dat kort geleden de diamanten bruiloft vierde. Als eene groote merkwaardigheid zij vermeld, dat de bruid op het feest DEZELFDE
kleeren droeg, waarmede zij voor 60 jaar in het huwelijk trad, te wijl de krasse bruidegom zijn zoogenaamde trouwbroek aan had. (ZIE:http://www.xs4all.nl/~hopmans/h5.htm).
- Z. Exc. Luit.-Gen. Jhr. J.M. VERSPYCK, adjud-gen van H.M. de Koningin, is de vorige week op 87-jarigen ouderdom overlden. In 1822 te GENT geb., in 1842 tot 2de luit. benoemd, wordt hij zich door zijne voortreffelijke hoedanigheden als militair aanvoerder en civiel bestuurder zoodanig te onderscheiden, dat hij tot de gewichtigste betrekkingen geroepen werd,. Generaal VERSPYCK, die de hoogste militaire en burgerlijke decoratieen verwierf, ook verschillende buitendlandsche, behoort tot de schitterendste figuren uit de Indische krijgsgeschiedenis van de jongste halve eeuw.
- De heer J.J.Th. HOUBA, burgem van HORST (Limb), herdacht 5 mei zijn zilveren ambtsjubileum; wegens zijne uitstekende hoedanigheden verwierf hij groote populariteit.
- De vorige week herdacht onder vele blijken van belangstelling de heer H. GROENENDIJK, adjunct-dir der telegrafie te AMSTERDAM, zijn 40-jarig dienstjubileum. De gezamenlijke commiezen boden hem een prachtig schrijfbureau aan en ook de verschillende andere categorieen van ambtenaren lieten zich ten dezen niet onbetuigd. "Ons tijdschrift", orgaan van de broederschap van telegraaf-commiezen, dat hij gedurende eenige jaren met groote bekwaamheid redigeerde, wijdt aan den kundigen en beminden jubilaris warme woorden van lof.
- De heer J. KERKHOVEN hoopt 14 mei zijn 25-jarig jubileum te vieren als notaris te WERKENDAM; allen, die met hem in aanraking kwamen, getuigen, dat hij het notarisambt steeds zeer hoog gehouden en de belangen zijner clienten op voorbeeldige wijze behartigd heeft. De blijken van waardeering en sympathie zullem hemop zij feestdag dan ook niet ontbreken.
- Den 8sten mei herdacht de Eerw. heer I. FRANK te ZWOLLE, zijn 25-jarig ambtsvervulling als oppervoorzanger en godsdienstleeraar bij de Israelietische gemeente aldaar. Wegens zijn stipte plichtsbetrachtinge en zijn nobel karakter heeft hij niet alleen de achting en de sympathie van zijn geloofsgenooten, maar ook van zijn andersdenkende stadsgenooten verworven.
- Onlangs herdacht onder talrijke blijken van waardeering en vriendschap de heer G. IJ. VAN DER VEEN, sedert jan 1874 gemeente-secretaris van OOSTDONGERADEEL, den dag, dat hij voor 50 jaar als 15-jarig volontair ter secretarie aldaar in dienst trad; de heer VAN DER VEEN is en nauwgezet, ijverig ambtenaar en een trouw raadsman voor zijne medeburgers.
- De gep. kolonel van het O.-I Leger W.P. STUTTERHEIM, sedert 1904 militie-commissaris te DORDRECHT, ridder der orde van den Nederlandschen leeuw, herdacht de vorige week zijn gouden jubileum als militair; in 1859 als milicien in dienst gekomen, verwierf hij in 1864 den officiersrang en ging hij in 1865 over bij het leger in Ned Indie; als luitenant behoorde hij tot het beroemd worden 3de bataljon, welks vaandel wegens de heldenfeiten, door dit corps verricht, met het ridderkruis der Militaire Willemsorde werd gedecoreerd; kolonel STUTTERHEIM heeft verder rechtstreeks onder wijlen generaal VAN DER HEYDEN gediend, aan onderscheidene belangrijke krijgsverrichtingen deelgenomen en gewichtige opdrachten met succes vervuld; in 1894 verliet hij als luitenant-kolonel eervol met pensioen het leger, waarvan hij zulk een lange reeks van jaren een sieraad is geweest.
- Den 8sten mei herdacht de volijverige directeur va het Post- en Telegraafkantoor te HENGELO, de heer W.P. VAN WEST, onder veelvuldige blijken vanbelangstelling en vriendschap,zijn 40-jarig dienstjubileum bij de Rijkstelegraaf.
- Voor MEJ KOELEWIJN, geb. VERLINT te KATWIJK AAN DEN RIJN, heeft zich het zeldzame feit voorgedaan dat zij ter wereld kwam op den geboortedag van H.M. de Koningin, en van een zoon (haar eerste kind) beviel,op den dag (30 april), dat H.M. de Koningin het levenslicht schonk aan Prinses Juliana.
- Den 16den mei hoopt de heer W. KUYK,plaatsvervangend hoofd van de school te HELDER, zijn 60-jarog jubileum te vieren bij het openbaar onderwijs; gedurende een 30-tal jaren vervulde deze volijverige en bekwame paedagoog de betrekking van leeraar aan de industrieschool en ruin 40 jaar was hij onderwijzer aan het algemeen weeshuis. Het eervol ontslag met pensioen, dat hij, naar wij vernemen, met ingang van 1 juni zal erlangen, heeft hij ten volle verdiend.
- De heer J.H. KOERS te DEIL, vierde 1 mei zijn zilveren jubileum als hoofd der school; talrijke blijken van waardering vielen den kundigen, ijverigen onderwijsman ten deel.
- In het Hopital Wallon te LEIDEN is overleden de heer J.C. ZAALBERG, groot-industrieel, gemeenteraadslid, tevens ambtenaar van den burgelijken stand; hij bereikte den leeftijd van 52 jaar. Voor Leiden is de dood van dezen verdienstelijken ingezetene een groot verlies.
(BRON: pag. 240 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 15 mei 1909)

- Oranje-feestversiering op Marken na de heuglijke gebeurtenis. Burgemeester DE GROOT versierd met den ambtsketen houdt, nadat de ORANJEBOOM is geplant, tot de bevolking van het typische eiland, een feestrede.
(BRON: pag. 243 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 15 mei 1909)

- De tulpenvelden te Westkapelle met de familie CYSOUW, die tot de oudste geslachten van Walcheren behoort.
(BRON: pag. 246 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 22 mei 1909)

- De aan de Ertskade te Amsterdam gezonken Rijn-aak, met 360 ton kolen geladen, boven water gehaald door middel van vier drijvende bokken. Dit moeielijke lichtingswerk werd door de FIRMA GEBR GOEDKOOP aangenomen en met succes uitgevoersd
(BRON: pag. 247 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 22 mei 1909)

- Keizer Wilhelm op Corfu.
(BRON: pag. 248 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 22 mei 1909)

- Frans DAUM, Carl BUTLER (op pensionaat te Oudenbosch/26 jr), Louis VERVOORN (typeur).
- De woonwagen "Midgard" waarmede onze landgenooten, de heeren Th. W. E. LOHMANN, C.R. GOEDELJEE en Fr. T. F. LOHMANN, eene kunstreis door Europa ondernemen. Het drietal, voorzien van de vereischte fotografie-ingredienten, maakt op bestelling tegen billijke prijzen, bij de bewoners, zoowel bij avond als bij dag, foto's welke goed in den smaak schijnen te vallen. Aan den wagen zijn permanent eenige werken in olieverf, aquerellen en penteekeningen van Th. LOHMANN te koop.
(BRON: pag. 249 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 22 mei 1909)

- Zuster A.E. BARTELSMAN, uit Amsterdam naar Lemmer vertrokken ter verpleging van door vlekkentyphus aangetaste patienten, is helaas het slachtoffer geworden van haar opofferend liefdewerk; de gevreesde ziekte sleepte haar zelf naar het graf. Gelukkig is de ziekte weer geweken.
- Ter buitengewoon hoogleeraar in de arbeidswetgeving,als onderdeel van het administratieve recht en van de staathuishoudkunde, aan de universiteit te AMSTERDAM, is ben. Dr. W.H. NOLENS, lid van de Tweede kamer der Staten Generaal en leeraar aan de Katholieke H.B.S. en aan het seminarium te ROLDUC. Geb. te VENLO in 1860, werd hij in 1887 te ROERMOND tot priester gewijd en verwierf hij in 1890 aan de Utrechtsche universiteit cum laude den graad in de rechts- en staatswetenschappen.
- De heer J.N. WITTEVEEN, lid van Ged. Staten vanFriesland, ridder der orde van den Ned. Leeuw, vierde onder zeer talrijke blijken van belangstelling en waardeering zijn 88sten geboortedag en zijn 50-jarig lidmaatschap der Prov Staten.
- De heer H. TE WINKEL, hoofd der diaconiee school no. 3 te UTRECHT, herdacht onder vele blijken van waardeering de vorige week het merkwaardige feit, dat hij voor 50 jaar als hoofdonderwijzer aan de burgerschool te HARDERWIJK werd aangesteld.
- TEUKOE RADJA HITAM, belast met het bestuur in de VI Moekim op ATJEH, heeft wegens zijne uitmuntende diensten, onlangs van Gouveneur SWART op plechtige wijze de Groote gouden ster van trouw en Verdienste ontvangen. Dit dappere inlandsche bestuurshoofd heeft ten tijde vanhet verraad van TEUKOE OEMAR (1896) ondubbelzinnig blijken van trouw aan ons gouvernement gegeven.
- De heer A.J. VAN BRABAND herdacht kortelings den dag, dat hij voor 25 jaar als tijdelijk ambtenaar bij de Rijkspostspaarbank te AMSTERDAM in dienst kwam; thans is hij chef van eene der grootste afdeelingen, waaraan ongeveer 80 werkkrachten zijn verbonden; het vorig jaar viel hem de onderscheiding te beurt met den dir. aangewezen te worden, om te BRUSSEL, PARIJS, WEENEN en BUDAPEST de zusterinstellingen te bezieken ter bestudeering van eenige in te voeren verbeteringen.
- President GOMEZ ...
- Mr J.J. ERMERINS, vice-president van de Arrondissementsrechtbank te AMSTERDAM, is kortelings overleden; bij de plechtige teraardebestelling te ZEIST bleek uit de talrijke opkomst van leden van de rechterlijke macht en anderen, hoezeer deze verdienstelijk magistraat bemind en geeerd was.
- Op 68-jarigen leeftijd is de vorige week te LUIK overleden de heer J. DE KOO, die in 't bijzonder als journalist naam gemakt heeft; hij was een begaafd stylist en criticus; ook op tooneelgebied heeft verdiensten getoond: "De candidatuur van Bommel" is een repertoire-stuk van de Kon Vereeniging "Het Nederlandsch Tooneel" gebleven. (zie:http://www.dbnl.org/tekst/bork001nede01/koo_001.htm)
- Op 73-jarigen leeftijd is te MEERSSEN (L.) overleden de heer J. KLEUTERS, burgemeester, oud-notaris,lid der Prov Staten en ridder der orde van Oranje-Nassau. Gedurende de laatste jaren was hij de eenige burgemeester-notaris vanheel Nederland. Hij heeft zich een blijvend monument gesticht door de vorstelijke gift voor den bouw van een hospitaal en oudmannenhuis te MEERSSEN.
- De vorige week overleden te AMSTERDAM de heer Jac. M. VAZ DIAZ, privaatdocent in de oude talen en in de wiskunde; sedert vele jaren gaf hij les in de wiskunde aan de hoogste klassen van de 4 burgerscholen voor meisjes benevens aan het Portugeesch Isr. seminarium; in 1897 werd hij benoemd tot wiskundig adviseur der Vennootschap "Nederland".
(BRON: pag. 252 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 22 mei 1909)

- handicap zeilwedstrijden: "Jetty" van C. JURRJENS, "Orfrud" van J. Fred. BANGERT.
(BRON: pag. 257 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 22 mei 1909)

- Antoon van ZUILEN, 2e regisseur.
- Louis Moor, hoofdregisseur.
- Lena KARSTEL.
- mevr van Kerckhoven-Jonkers, W Royaards, mevr Nelly Mulder-Wertwijn, mejuffr Antoinette Sohns, Cauveren, Kiehl, Kohler, mevr Kohler, de Ridder, mej. Gestman.
(BRON: pag. 261 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 22 mei 1909)

- een kindergroep voor het Agnieten-poortje aan den O Z Voorburgwal, A'dam.
(BRON: pag. 263 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 22 mei 1909)

- De heer Ph. J. DODENHUIS, stationchef te Haarlem, hoopt den 1sten juni zijn 40-jarig jubileum aan de H. IJ.S. te vieren.
- De heer J. DEKKER te HILVERSUM vierde de vorige week op zijn 84sten geboortedag eem zeer zeldzaam herinneringsfeest, nl. 75-jarig dienstjubileum bij de firma Tijmen DE WIT & Zonen, tapijtfabrikanten in bovengenoemde
gemeente. Zoowel van de werklieden als van zijn patroon ontving hij blijken van waardeering en vrienschap. H.M. de Koningin schonk den krassen meesterknecht de zilveren eere-medaille der orde van Oranje-Nassau.
- De 83-jarige HUIBERT VAN ROSSUM en zijne 82-jarige echtgenoote JOHANNA DE GRAAF, te Stad aan 't Haringvliet, die kortelings hun diamanten bruiloft vierden; uit het huwelijk werden geb. 11 kinderen, terwijl het geheele aantal kinderen en kleinkinderen 90 bedraagt. De oudjes zijn nog kras, zooals bovenstaande opname getuigt, die zij vorige week te Middelharnis lieten doen. (ZIE:http://www.stamboom.koppenaal-net.com/stamboom/kwartier/hz000059.html)
(BRON: pag. 264 + foto, "PRINS der geillustreerde bladen" 29 mei 1909)

Laatst gewijzigd: 2002.