Aanmelden | Contact
Zoeken

DE PRINS der geillustreerde bladen 1909
FOTO OP DE VOORPAGINA (hoort meestal artikel bij)

januari
2 - nieuwjaar
9 - Gen. Majoor H.W.A.S. Loke
16 - C.M.E. van Loben Sels
23 - Jozef Israels (1824 - 27 jan 1909)
30 - Mr L.H.W. Regout
februari
6 - Dr J de J. Paul
13 - F.E.L.A. Abel (1859-1909)
20 - F. Lieftinck (1879- 18 febr 1909)
27 - G.A. Baron Tindal (1839-1909)
maart
6 - Schout bij Nacht A.H. Hoekwater (1854-)
13 - Prof J.W.R. Tilanus (1823-)(jubileum 1849-1909)
20 - Oscar Carre te midden van zijne familie
27 - Generaal-majoor W.G.A.C. Christan
april
3 - Mr C.M.A.J. Bergers (1839-)(jubileum 1884-1909)
10 - H.M. Koningin Wilhelmina der Nederlanden
17 - Prof Dr B.J. Kouwer (31 aug 1861 -)
24 - Generaal-majoor H.F.W. Becking (1851-)
mei
1 - Het Koninklijk Echtpaar
8 - Mr N.G. Pierson (1839-1909)
15 - in het atelier van Antoon van Welie te 's-Gravenhage (zangeres Alys Lorraine)
22 - Generaal-majoor H.C.A. Neeteson (1851-)
29 - eerste opnamen Prinses Juliana (30 apr 1909 -)
juni
5 - Prof Dr L. Bolk
12 - Z. Ex. G.C.E. van Daalen
19 - Prof Dr J van Leeuwen Jz. (jubileum 1884-1909)
26 - Prof Dr G Heimans
juli
3 - Z Ex Luitenant-Generaal A. Kool (1859 - 4 juli 1909)
10 - een gedenkwaardig oogenblik in de Groningsche Lustrum-week
17 - A.J.C. Baron van Pallandt Neerijnen
24 - Mr P.A.V. Baron van Harinxma Thoe Slooten
31 - Z Ex Generaal-majoor W. Cool (1848-)
augustus
7 - Willem Carel Philip Otto graaf van Aldenburg-Bentinck en Waldeck-Limpurg, heer van Middachten
14 - Mr A.E. Elias
21 - Graaf Marnix de St Aldegonde
28 - Mr A.F.L. graaf van Rechteren Limpurg
september
4 - Mevrouw de Barones Groeninx van Zoelen (geb van de Poll)
11 - Jhr Mr P.A.J. van den Brandeler
18 - Neerlands' verteegenwoordiging nij de Hudson-Fultonfeesten te NY
25 - Prof Dr P.J. BLOK
oktober
2 - plechtige standaard-uitreiking door H.M. de Koningin aan het 1ste regiment huzaren, in de legerplaats bij Milligen (25 sept 1909)
9 - Generaal-majoor J.H.A. Nierstasz
16 - Mr E Fokker
23 - Prof Dr J Ritzema Bos
30 - Z Exc A.W.F. Idenburg
november
6 - Prof Dr M. Treub
13 - afscheidshulde aan den heer H.J. Lovink
20 - Prof Dr R.H. Saltet
27 - S.A. Drijber (Nijensleek (gem Vledder) 13 jan 1859 -)
december
4 - de Koningin met Juliana
11 - Prof Dr A.J. Th. Jonker
18 - Dr P.J.F. Vermeulen
25 - "geboorte van Christus" (Corregio (1494-1534))

JULI 1909


- Z. Exc. Luitenant-Generaal A. KOOL
Een 50-jarige officiersdienst in het actieve Nederlandsche leger is een unicum in de annalen van onzen officiersstand; dit jubileum heeft te meer relief, te meer glans, wijl 't geldt een opperofficier van eminente gaven naar geest en hart, geeerd in geprezen in breeden kring zoo, dat hij ongetwijfeld op zijn feestdag het voorwerp zal zijn van eene schitterende hulde-manifestatie.
Luitenant-Generaal KOOL is een man van uitgebreide militaire en algemeen-wetenschappelijke kennis, van zeldzame werkkracht, beminnelijk, eenvoudig en humaan jegens een ieder, hoog of laag; zijne verschijning en zijn woord boezemen onmiddellijk eerbied en sympathie in; men gevoelt zich tegenover hem als een vriend en machthebber tegelijkertijd; juist door zijn cordiale, tegemoetkomende houding, ongekunsteld en ongedwongen, zal niemand het wagen de limiet der vrijmoedigheid te overschrijden; die loffelijk hoedanigheden spruiten voort uit zijn groot karakter; waren alle hooge chefs steeds zoo geweest als hij, dan zouden uit den boezem van het leger minder stemmen van misnoegen zijn opgegaan.
Hij werd in 1841 te Maastricht geboren, ontving zijne militaire opleiding aan de kon. Mil. Academie en werd 4 Juni 1859 tot 2de luitenant der Artillerie benoemd, in 1861 tot 1ste luitenant bevorderd.
Voor de juiste appreciatie van zijne zoo eerevolle, langdurige loopbaan geven wij hier de volgende details: in 1866 werd hij als 1ste luitenant bij den Generalen Staf overgeplaatst; van 1868-1872 was hij gedetacheerd bij de Stafschool en in 1872 als kapitein bij den Staf, aanvankelijk als toegevoegd officier aan den directeur der Militaire Verkenningen, daarna als leeraar bij de Stafschool, vervolgens als onderafdeelings-chef bij het Departement van oorlog en ten slotte weder als docent aan de krijgsschool (voormalig Stafschool) tot 1879, in welk jaar hij tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal werd gekozen; in 1883 van hij ontslag uit dit Saatslichaam en 30 augustus werd hij benoemd tot Majoor van den Generalen Staf in 1886, als Luitenant-Kolonel bij dien Staf, kwam hij aan het hoofd der IIde afd. van het Dep. v. Oorlog en daarna werd hij toegevoegd aan den Chef van den Staf; in 1889 volgde zijne bevordering tot Kolonel, in 1892 tot Generaal-Majoor en Sous-chef van den Gen. Staf, terwijl hij in dien rang een jaar het bevel over de 2de Divisie voerde; 27 juni 1897 tot Luitenant-Generaal; in 1898 benoemde H.M. de Koningin hem tot Hoogstdelzelver Adjudant in Buitengewonen dienst.
Met onderbreking van de korte periode (1 April - 1 Augustus), waarin hij als Minister van Oorlog is opgetreden, heeft hij 13 jaar aan het hoofd gestaan van onzen Generalen Staf, welks beteekenis wij in ons nummer van 13 juni 1908 duidelijk hebben in het licht gesteld.
Den 1sten October 1907 werd genraal KOOL benoemd tot Commandant van het Veldleger, waardoor het hoofdkwartier te 's-Gravenhage, de 4 divisien, het corps rijdende artillerie, het corps pontonniers en het escadron ordonnansen onder zijne bevelen kwamen; tevens kreeg hij in 1908 bij de instelling van den Raad van Defensie een voorname plaats in dat gewichtige staatscollege; hoezeer zijne militaire capaciteiten door H.M. de Koningin werden gewaardeerd, kan genoegzaam blijken uit het feit, dat H.M. zich door zijne voordrachten op het gebied van ons krijgswezen liet voorlichten.
Genraal KOOL,is commandant der orde van den Nederlandschen Leeuw, Grootkruis der orde van Oranje-Nassau, Grootkruis der Huisorde van Oranje, Officier van het Fransche Legioen van Eer, en ridder der 1ste klasse van den Rooden Adelaar van pruisen; hij heeft de opperste leiding van de aanstaande tweedaagsche groote leger-manoeuvres, in het najaar te houden.
Wij wenschen den beminden jubilaris nog eene reeks van gelukkige levensjaren toe !
(BRON: pag. 2 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 juli 1909)

- De heer A. POLITIEK, bierbottelaar te Beverwijk, heeft de vorige week 4 menschen, twee dames en twee heeren gered, die een zeiltochtje op het Noord-zee-kanaal maakten; door de zuiging van een passeerende stoomboot sloeg de boeier om; op zijn bierwagen gezeten,hoorde hij een angstgeroep, zette zich in een nabijgelegen roeiboot en slaagde er in het viertal uit zijne benarde positie te bevrijden.
- Onlangs herdacht de heer J.M. VAN ROSSUM te Rotterdam, die eerst in militairen dienst was en thans sedert 40 jaar ambtenaar bij 's Rijksbelastingen is, zijne 50-jarige dienstvervulling bij het Rijk.
- De heer C. GROENEVELD te Rotterdam, herdacht onlangs den dag, dat hij voor 60 jaar in dienst trad bij de bekende ABRAHAM VAN STOLK EN ZONEN, houthandelaren daar ter stede; ondanks zijn hoogen leeftijd is hij nog kras en vervult hij zijne taak met opgewektheid en ijver.
(BRON: pag. 12 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 juli 1909)

- Een aardige vinding van den heer O. HARTHOLT, smid en fietshersteller te DONKERBROEK (Fr.) - De constructie bestaat uit een dames en een heerenrijwiel, zoodanig met ijzeren staven en scharnieren aan alkander verbonden, dat tevens zitplaatsen voor kinderen zijn verkregen; het vervoermiddel, dat den vernuftigen vervaardiger eer aandoet, is dus een familiefiets, die bij bezoeken op verren afstand of voor familietochten aan te bevelen is.
- Onze landgenoot B.E. SAMUELS, oud-leerling van zijn vader, van Ary VAN LEEUWEN (thans solofluitist aan de Weener Hof Opera), van Jac. DE JONG, VAN DEMONT, destijds lid van het Amsterdamsch Concertgebouworkest en eindelijk, te ARNHEM, van Heuckenroth, is onlangs benoemd tot solo-fluitost aan het Groot Hertogelijk Hoftheater te Schwerin in Mecklenburg. Het jaarlijksch verlof van 4 1/2 maand, dat hij daar geniet, stelt hem instaat, ook dit jaar weder, voor de derde maal reeds, mede te werken aan de Bayreuther Festspiele.
- Dr. H.R. OOLGAARD SNIJDER, gem. geneesheer te LANDSMEER, herdacht kortelings den dag, dat hij voor 45 jaar cum laude in de genees- en verloskunde prom.; ondanks zijn gevorderden leeftijd oefent de kundige geneesheer zijn zoo zegenrijkenwerkkring nog met onverflauwden ijver uit. - 1 juli was het 40 jaar geleden, dat de heer W. WESTBROEK, hoofd der O.L. School te DE LIER (Westland), bij het onderwijs kwaml talrijke bewijzen van erkentelijkheid en hoogschting gewerden den kundigen en ijverigen paedagoog op zijn feestdag.
(BRON: pag. 24 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 juli 1909)

- Feestviering te NIJVERDAL ter eere van denheer G. SALOMONSEN, die de vorige week dan dag herdacht, dat hij 50 jaar geleden als bestuurder optrad van eene katoenweeverij, de tegenwoordige Koninklijke Stoomweverij, die aan 1600 a 1700 menschen een goed bestaan oplevert
- De Jubilaris, op onze foto te midden zijner familie vereeuwigd, op het oogenblik dat de fabrieksbaas, de heer ROS, namens het fabriekspersoneel een hartelijke toespraak houdt, heeftveel voor de maatschappelijke en geestelijke ontwikkeling van zijn volk gedaan en zich tevens doen kennen als een philantroop vanhet beste soort - Eerebogen, vlaagentooi en versieringen verhoogden den luister van het feest ter eere van den beminden patroon, wiens borst versierd is met het ridderkruis der orde van den Nederlandschen Leeuw.
(BRON: pag. 33 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 17 juli 1909)

- Bij het wapen der cavelerie is bevorderd tot kolonel, de luitenant-kolonel J.T.H. MINGELS, geboren in 1855, benoemd tot 2de luitenant in 1877, bevorderd tot 1ste luitenant in 1884, tot ritmeester in 1893, tot majoor in 1905 en tot luitenant-kolonel in 1907.
- De 48-jarige hoofdinspecteur van politie te UTRECHT, de heer J.J. VAN LEEUWEN, vierde onlangs zijne zilveren dienstvervulling; hij werd in 1903 tot zijn tegenwoordige rang bevorderd en behoort tot de kranigste en meest geachte politiemannen; zijn borst is versierd met het officierskuis der Bolivarorde en het eerekruis 1ste klasse in de Oldenburgsche verdiensten-orde.
- Medaille, als huldeblijk van de Nederl. officieren aan Z. Exc. den Luit.-Generaal KOOL te 's-Gravenhage aangeboden ter gelegenheid van zijn 50-jarig officiers-jubileum; vervaardigd in de Koninklijke Utrechtsche Fabriek van Zilverwerken van C.J. BEGEER te UTRECHT en gemodelleerd door den bekenden beeldhouwer PIER PANDER.
- Op 53-jarigen leeftijd is te 's hage overleden de heer W. VOORMOLEN, oud-hoofdcomm. van politie te ROTTERDAM, ridder der orde van den Ned. Leeuw. In 1875 tot adelborst 1ste kl. ben., werd hij in 1877 tot luit. ter zee 2de kl. bev. Spoedig na het verlaten van den zeedienst werd hij burgem. van VEENDAM (1888), terwijl hij 3 jaar daarna tot hoofd van de gem. DOESBURG werd ben., welk ambt hij tot 1893 vervulde. Dat de heer VOORMOLEN na zijn eervol ontslag als hoofdcomm. van politie te Rotterdam, bij Kon. Besl. belast werd met een plaatselijk onderzoek te PAPENDRECHT, in verband met de geruchtmakende rechtszaak, getuigt van het groote vertrouwen, dat in hem werd gesteld.
- ENSCHEDE heeft door het overlijden van den 78-jarigen heer H. TER KUILE N. Gzn., die gedurende 28 jaar lid van den raad was, waarvan 23 jaar wethouder, een harer verdienstelijkste burgers verloren; deze ambtelijke fuctien, waarin hij zich zeer verdienstelijk maakte, oefende hij uit met het commissariaat van belangrijke industrieele ondernemingen.
(BRON: pag. 36 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 17 juli 1909)

- Tot opvolger van prins VON BULOW is tot Rijkskanselier van Duitschland ben. THEOBALD VON BETHMANN-HOLLWEG, staatsecr. van Binnel. Zaken en vice-res. van het Pruisiche Staatsministerie (1907). Hij is van Nederl. afkomst en werd in 1852 als zoon van een grondeigenaar in de MARK geb. De heer VON BETHMANN-HOLLWEG is de 5de Rijkskanselier.
- 1 aug. herdenkt de heer J. TIMMER, hoofd der school te MENALDUM, den dag, dat hij voor 40 jaar als zoodanig in functie trad.
- De heer P.A.L. NOLSON, stationschef te SAS-VAN-GENT, herdacht onlangs onder veelvuldig bewijzen van belangstelling zijn 40-jarig ambtsjubileum bij de spoorwegen; in 1905 schonk Z.M. de Koning der Belgen hem het burgerkruis 2de klasse.
- Bij zijn zilveren feest heeft de heer G. WERDES, hoofd eener openbare lagere school te AMSTERDAM, de ondubbelzinnige bewijzen ondervonden, hoezeer hij in zijn werkkring geacht en gewaardeerd wordt.
- Cabaret Scheveningen. De impresario MAX VAN GELDER, exploitant van de Kurhaus-tooneelzaal te Scheveningen, heeft de goede gedachte gehad eemige der beste Parijsche cabaretartisten te engageren, die, te beginnen met 1 aug. a.s. denbezoekers de niet-alledaagsche geneugten der onvervalsche en onverwaterde, doch ook geenszins bandelooze cabaretkunst zullen geven. Het zijn XAVIER PRIVAS, ridder van het Legioen der Eer, gen. "de prins der chansonniers", LEON DE BERCY, niet minder vermaard als zanger dan als schrijver; mme FRANCINE LOREE (Privas' vrouw), officier d'Academie, een fijne diseuse en bekoorlijke comedienne, tevens schrijfster en componiste van erkend talent, en mme ANNE DE BERCY, officier d'Academie, uitmuntend als guitaar en mandoline-speelster, als geestige chansonniere en als revue-artieste (commere). Voorts zal zich doen hooren Fraulein HERDINA, de guitige, charmante Duitsche, die onlangs te Amsterdam (Flora) zulk een grooten opgang maakte met ondeugende, maar vol tintelende leven en gezondenhumor voorgedragen liedjes. Laten wij hopen dat het, thans onze eerste badplaats bevolkende, mondaine publiek, in samenwerking met de kunst-fijnproevende Hagenaars 's heeren Van Gelder's waagstuk, om zulke, uit den aard der zaak zeer kostbare engagementen aan te gaan, door een druk bezoek tot een glansrijk succes zal maken.
- Op 71-jarigen leeftijd is overleden, de met den titulairen rang van generaal-majoor gepensionneerde kolonel-indendant van het Ned. leger F.J. HINRICHS.
- De heer F.C. GEFKEN, onder-voorzitter der Koliniale Staten van Suriname, is op 59-jarigen leeftijd overleden; voor onze West-Indische Kolonie is de dood van dezen verdienstelijken regeeringspersoon een groot verlies.
- Onlangs is te Den Haag plotseling overleden den heer M.H. VAN HENGELAAR, griffier bij de Marienedirectie, in den leeftijd van 56 jaar.
- De blijken van waardeering, die de heer J. PLANTE, ambtenaar bij de H.IJ.S.M. te APELDOORN, ter gelegenheid van zijne 25-jarige dienstvervulling ondervond, was te grooter, wijl hij sedert jaren uitnemend bestuurslid is van het corps "Koninklijke Scherpschutters van de Veluwe", welks banen door Z.K.H. Prins Hendrik meermalen tijdens oefeningen werden bezocht.
(BRON: pag. 48 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 24 juli 1909)

- MINISTER W. COOL
Deze opperofficier, sedert 1906 inspecteur van het militair onderwijs, werd geb. in 1848, opgeleid aan de Kon. Mil. Academie, in 1869 ben. tot 2de luit. bij het wapen der genie, in 1872 bevorderd tot 1ste luit., in 1879 tot kapit., in 1898 tot majoor, in 1901 tot luit.-kol., in 1905 tot kol. en in 1907 tot zijn tegenwoordigen rang. De volgende biographische bijzonderheden doen een meer helderen blik werpen in het flinke, resolute karakter, in de activiteit, het zelfbewustzijn en de kundigheden den nieuwen Minster van oorlog, die blijkbaar meermalen moelijke perioden had te doorworstelen, meer ze met glans te boven kwam. De antecedeenten van generaal Cool wettigen het vertrouwen, dat hij evenals zijn verdienstelijke ambtsvoorganger, luitenant-generaal SABRON, fier, wilskrachtig en met vastheid van overtuiging ter bevordering van de belangen van ons krijgswezen in het parlement zal optreden.
Van 1873-1876 doorliep hij de toenmalige te Breda gevestigde Stafschool, door generaal BOOMS opgericht en door generaal ENDERLEIN opgeheven en veranderd in Krijgsschool; aangezien hij de belofte, om kapitein te worden na succesvolle beeindiging van den cursus, niet verwezenlijkt zag, vroeg en verkreeg hij overplaatsing naar het Indische leger, waar men een Generalen Staf wilde oprichten met behulp van oud-leerlingen van de Ned. Stafschool; hij diende daar onder generaal VAN DER HEYDEN op Atjeh (1879-1880), nam als chef van den Staf deel aan eene expeditie, o.a. naar Selimoen, maar in stede van definitie bij den Generalen Staf geplaatst te worden, zooals hem toekwam, moest hij daarna geniediensten verrichten, 't laatst als eerstaanwezend ingenieur te Fort de Kock en in de Padangsche Bovenlanden; redenen waarom hij terugplaatsing bij het Nederlandsche leger vroeg; toen hem eindelijk in Indie eene betrekking bij den Generalen Staf werd aangeboden, bedankte hij en keerde in 1882 naar Europa terug, waar hij hoofd van onderwijs in de geniewetenschappen aan de Kon. Mil. Academie werd en bleef tot 1887.
Tengevolge van zijne op zaakkennis berustende critieken op de gevoerde Atjeh-politiek na het ontslag van Generaal VAN DER HEYDEN wekte hij misnoegen bij de Regeering en werd hij in 1887 overgeplaatst bij de genietroepen te Utrecht; daar bleef hij werkzaam o.a. als commandant van de Spoorweg- en Telegraafcompagnie tot 1891, toen hij eerst-aanwezend ingenieur werd te Naarden. Min. Seyffardt ben. kapt. COOL daarna tot leeraar aan de Hoogere Krijgsschool, 't geen een zeer groote genoegdoening voor hem was; in 1896 werd hij alvorens voor bevordering in aanmerking te komen, belast met den bouw van de Chasse-kazerne te Breda.
In Mei 1898 volgde zijn promotie tot majoor en zijne plaatsing als tweede hoofdofficier bij het corps genietroepen te Utrecht; in 1900 werd hij directeur van de Hoogere Krijgsschool en gelijkertijd overgeplatst bij den Generalen Staf; in de rangen van luit.-kol. en kol. bleef hij in zijne betrekking gehandhaafd; toen generaal SABRON in 1907 tot chef van den Generalen Staf ben. werd, kwam hij in diens plaats als Inspecteur van het Militair Onderwijs en volgde zijne becordering tot opperofficier in Nov. van laatstgenoemd jaar. Van Regeeringswege zag hij zijne verdiensten, behalve door zijne bevordering tot de hoogere rangen en zijne benoeming tot zeer gewichtige betrekkingen, beloond met het ridderkruis van den Nederl. Leeuw en van de Oranje-Nassau-orde.
We Wenschen Minister Cool eene gelukkige regeeringsperiode toe.
(BRON: pag. 52/53 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 31 juli 1909)

- Harddraverijen van de "Friesche Sportclub" op de Wilhelminabaan te Leeuwarden. De verschillende nummers werden door een talrijk publiek, begunstigd door goed weer, met groote belangstelling gevolgd. Onze foto brengt in beeld 3 van de 13 mededingenden naar den GOVERT-S PRIJS, Heat-Draverij-Handicap (2 maal winnen) van Nederlandsche paarden; minste afstand 1600 m.; lste prijs 600 gulden, benevens 50 gulden voor de 2de aankomende in de beslissende heat. 1ste prijs: "Paul's Pride" van JOH. J. BOELSTRA uit Stiens; 2de prijs: "Locomotief" van Mej. E.C. KUYS uit Voorburg, die zelf reed en in het miedden onze foto voorkomt.
(BRON: pag. 53 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 31 juli 1909)

- De 26-jarige ANTWERPSCHE wielrijder KAREL VERBIST achter zijn gangmaker CEURREMANS; hoogst tragisch was het einde van dezen jongen man op de wielerbaan "Karreveld" te Brussel; nog slechts enkele seconden had hij in den uurwedstrijd met motorgangmaking te rijden, toen de achterband van het motorrijwiel van zijn gangmaker Ceurremans sprong, deze en VERBIST op de baan deden vallen en laatstgenoemde door een der volgende motorgangmakers werd overreden en gedood.
- De heer J.E.C. SCHOOK, sedert 1869 gepensionneerd als militair paardenarts en van 1873 tot 1898 burgeneester van Hilversum, ridder in der orde van Oranje-Nassau is op 88-jarigen leeftijd overleden. Van zijne hand verscheen in 1895 eene geschiedenis van Hilversum (1766-1881), welke gemeente onder zijn wijs bestuur in welvaart en bloie zeer is toegenomen.
- De heer H.J. VONK, schoolhoofd te MEDDOO, gemeente WINTERSWIJK, vierde 15 juli onder vele blijken van waardeering en achting, zijn zilveren ambtsjubileum. - De jonge altzangeres mej. J. SCHOT, uit DEN HAAG, zal zich op de Dinsdagmiddag-matinee van 3 augustus in de Kurzaal te Scheveningen doen hooren. Reeds bij haar eerste optreden, nu ruim een jaar geleden mocht zij zich in grooten bijval verheugen. Zonder twijfel zal zij ook nu het publiek enkele genotvolle oogenblikken bezorgen.
- De talentvolle mezzo-spraanzangeres mej. E. SIMONS, die hare opleiding van den heer AVERKAMP ontving, alle diploma's der Nederlandsche Toonkunst Vereeniging verwierf en reeds herhaaldelijk op concerten succes had, zal zich aan het einde dezer maand in het groote badhuis te ZANDVOORT doen hooren.
- CHRISTIAAN DE KLERK, te DEVENTER heeft kort geleden zijne achtste redding verricht; het 7-jarige zoontje van de wed BOMHOF viel in de haven; de bekende menschenredder DE KLERK, in een nabijgelegen fabriek werkzaam, werd gewaarschuwd, spoedde zich naar de plaats van het ongeluk, sprong te water, verdween in de diepte en liep zelf gevaar om te komen; toch mocht het hem gelukken met den drenkeling, die reeds bewusteloos was, behouden boven te komen.
(BRON: pag. 60 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 31 juli 1909)

Laatst gewijzigd: 2002.