Aanmelden | Contact
Zoeken

DE PRINS der geillustreerde bladen 1909
FOTO OP DE VOORPAGINA (hoort meestal artikel bij)

januari
2 - nieuwjaar
9 - Gen. Majoor H.W.A.S. Loke
16 - C.M.E. van Loben Sels
23 - Jozef Israels (1824 - 27 jan 1909)
30 - Mr L.H.W. Regout
februari
6 - Dr J de J. Paul
13 - F.E.L.A. Abel (1859-1909)
20 - F. Lieftinck (1879- 18 febr 1909)
27 - G.A. Baron Tindal (1839-1909)
maart
6 - Schout bij Nacht A.H. Hoekwater (1854-)
13 - Prof J.W.R. Tilanus (1823-)(jubileum 1849-1909)
20 - Oscar Carre te midden van zijne familie
27 - Generaal-majoor W.G.A.C. Christan
april
3 - Mr C.M.A.J. Bergers (1839-)(jubileum 1884-1909)
10 - H.M. Koningin Wilhelmina der Nederlanden
17 - Prof Dr B.J. Kouwer (31 aug 1861 -)
24 - Generaal-majoor H.F.W. Becking (1851-)
mei
1 - Het Koninklijk Echtpaar
8 - Mr N.G. Pierson (1839-1909)
15 - in het atelier van Antoon van Welie te 's-Gravenhage (zangeres Alys Lorraine)
22 - Generaal-majoor H.C.A. Neeteson (1851-)
29 - eerste opnamen Prinses Juliana (30 apr 1909 -)
juni
5 - Prof Dr L. Bolk
12 - Z. Ex. G.C.E. van Daalen
19 - Prof Dr J van Leeuwen Jz. (jubileum 1884-1909)
26 - Prof Dr G Heimans
juli
3 - Z Ex Luitenant-Generaal A. Kool (1859 - 4 juli 1909)
10 - een gedenkwaardig oogenblik in de Groningsche Lustrum-week
17 - A.J.C. Baron van Pallandt Neerijnen
24 - Mr P.A.V. Baron van Harinxma Thoe Slooten
31 - Z Ex Generaal-majoor W. Cool (1848-)
augustus
7 - Willem Carel Philip Otto graaf van Aldenburg-Bentinck en Waldeck-Limpurg, heer van Middachten
14 - Mr A.E. Elias
21 - Graaf Marnix de St Aldegonde
28 - Mr A.F.L. graaf van Rechteren Limpurg
september
4 - Mevrouw de Barones Groeninx van Zoelen (geb van de Poll)
11 - Jhr Mr P.A.J. van den Brandeler
18 - Neerlands' verteegenwoordiging nij de Hudson-Fultonfeesten te NY
25 - Prof Dr P.J. BLOK
oktober
2 - plechtige standaard-uitreiking door H.M. de Koningin aan het 1ste regiment huzaren, in de legerplaats bij Milligen (25 sept 1909)
9 - Generaal-majoor J.H.A. Nierstasz
16 - Mr E Fokker
23 - Prof Dr J Ritzema Bos
30 - Z Exc A.W.F. Idenburg
november
6 - Prof Dr M. Treub
13 - afscheidshulde aan den heer H.J. Lovink
20 - Prof Dr R.H. Saltet
27 - S.A. Drijber (Nijensleek (gem Vledder) 13 jan 1859 -)
december
4 - de Koningin met Juliana
11 - Prof Dr A.J. Th. Jonker
18 - Dr P.J.F. Vermeulen
25 - "geboorte van Christus" (Corregio (1494-1534))

AUGUSTUS 1909


- De Maatschappij van Weldadigheid en het 25-jarig bestaan der GERARD ADRIAAN VAN SIETEN-Tuinbouwschool (te Frederiksoord)

Na beeindiging van de Napoleontische oorlogen heerschte ook in Nederland, vooral in d esteden, veel armoede. GRAAF JOHANNES VAN DEN BOSCH opperde toen het denkbeeld de overbevolking van de steden naar het platteland te zenden, waar nog uitgestrekte woeste gronden in vruchtbaar land konden worden herschapen. Dat toegejuichte denkbeeld werd uitgewerkt en zoo kwam in 1818 de Maatschappij van Weldadigheid tot stand. Voor den aankoop van grond, voor den bouw van woningen voor de ontginningen, toonde zich het Nederlandsche volk wel offervaardig. Daarna bleek echter, dat groote veranderingen en bezuinigingen moesten plaats hebben, zoo de Maatschappij van Weldadigheid wilde blijven bestaan; de re-organisatie van 1859 was daarvan het gevolg; de gestichten OMMERSCHANS en VEENHUIZEN werden rijkseigendom. Hoeveel nut de Maatschappij van Weldadigheid reeds voor het Nederlandsche volk heeft gesticht, is niet in cijfers uit te drukken. Maar zij kan nog veel meer doen. Zij bezit nog uitgestrekte woeste gronden, die slechts wachten op de spade om in vruchtbaar land herschapen te worden. Daartoe behoort bedrijfskapitaal; wanneer meer gegoede Nederlanders in de beurs willen tasten, dan zal nog meer menschlievend werk kunnen worden verricht. Niet het 50-jarig bestaan der Maatschappij van Weldadigheid, maar wel het 25-jarig bestaan der Gerard Adriaan van Swieten-Tuinbouwschool zal op 10 aug. feestelijk worden herdacht. Door bemiddeling van wijlen F.H.L. VAN SWIETEN, oud-majoor der cavelerie, is deze school in het leven geroepen ter gedachtenis aan zijn eenig kind, Gerard Adriaan van Swieten, doe op nauwelijks 21-jarigen leeftijd overleed. De school is gevestigd juist op deplaats waar in 1818 door generaal VAN DEN BOSCH de eerste woning werd gebouwd. Deze school heeft zeker veel medegewerkt tot vooruitgang van den Nederlandschen tuinbouw. Reeds hebben 169 jongelingen de school na goed afgelegd eind-examen verlaten, die zich niet alleen over geheel Europa hebben verspreid, maar zich ook in Nederlandsch-Indie, in Amerika en in Afrika. De tuin, behoorende bij de school, is ongeveer 6 H.A. groot en de werkzaamheden die daarin en in de klassen moeten worden verricht, geschieden alleen door de leerlingen. Dat het 25-jarig bestaan van deze boor Nederland zoo nuttige instelling, feestelijk moetgevierd worden, ligt voor de hand, en nu dit feest door Z.K.H. den prins der Nederlanden zal worden bijgewoond, zal men zeker een groot aantal belangstellenden, vooral op tuinbouwgebied kunnen verwachten, die dan tevens een kijkje kunnen nemen, wat reeds is tot stand gebracht. (BRON: pag. 69 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 aug 1909)

- Ds. P.F. VAN DEN NIEUWENHUIZEN, pred. der NH kerk te Nijkerk, herdenkt 24 aug a.s. zijne 25-jarige evangeliebediening; deze zal voor den beminden voorganger niet onopgemerkt voorbij gaan.
- De wakkere en bekwame kapitein BONJER de 1ste kapitein van de Holl. Amerika-Lijn, maakte onlangs met de "ROTTERDAM", voor zijne Maatschappij de 200ste zeereis.
- Mej. A. LEEFERS , te 's HAGE, gedurende 60 jaar werkzaam bij het onderwijs, vierde 31 juli jl. haar 80sten verjaardag. In weerwil van haar hoogen leeftijd geeft zij nog steeds onvermoeid en ijverig les.
- 10 aug. treedt mej. ROSA BLOK uit DEN HAAG, in de Kurzaal te Scheveningen op. Zij was leerlinge van het Amsterdamsche conservatorium, dat zij met een fraai eindgetuigschrift verliet. Daarna stelde zij zich onder deleiding van den heer ARNOLD SPOEL. Begaafd met een schoone, hooge sopraanstem, mocht zij zich bij haar optreden in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Nijmegen enz in een welverdiend succes verheugen.
- 14 aug a.s. hoopt de heer C. BEDIJS hoofd der openbare school te Ochten, zijn 25-jarig ambtsjubileum en tevens zijn zilveren huwelijksfeest te vieren. - De heer J.A. KASPROWICZ, van Poolsche afkomst, maar sedert 11 jaar genaturaliseerd en sinds 18 jaar te OLDENZAAL gevestigd als chef van den Buitendienst van de Holland-Amerika Lijn, vierde 1 aug zijn 25-jarig dienstjubileum.
- Mme FELIA LILVINNE, de wereldberoemde eerste dramatische zangeres der Grand Opera te Parijs, treedt Dinsdagavond 10 aug in de Kurzaal te Scheveningen op.
- EVA GAUTHIER, Van deze 21-jarige Canadeesche contro-alt-zangeres gaat zulk een groote roep uit, dat haar eertse optredenhier te lande, vastgesteld op 7 aug a.s. in het Scheveninger Kurhaus, met begrijpelijke velangstelling wordt tegemoet gezien. Op 14-jarigen leeftijd gaf Miss GAUTHIER concerten in haar geboortestad Ottawa, in Montreal en in Toronto en dadelijk waren publiek en critiek het er over eens, dat zij over buitengewone kwaliteiten beschiktem welke haar een schitterende carriere verzekerden. De concert-tournee, welke miss GAUTHIER in 't komende seizoen door ons land zal maken, staat onder zakelijke leiding van den Haagschen impresario M.J. DE HAAN. Her portret van de zangeres, dat wij hierbij opnemen, is een reproductie van een pastel van onzen landgenoot WILLY SLUITER. (BRON: pag. 72 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 aug 1909)

- Nederland's sterkste schaakspelers:
1. Dr. A.G. OLLAND, Utrecht
2. A. SPEYER, Amsterdam
3. B. LEUSSEN, Groningen
4. Dr. J.F.S. ESSER, Amsterdam
5. Rud. J. LEMAN, Londen
Deze belangwekkende foto werd genomen in den tuin van het cafe ZOMERZORG te LEIDEN, waar dit vijftal, daartoe uitgenodigd door den Ned. Schaakbond, om het Kampioenschap van Nederland speelt, een wedstrijd, dien de geheele Nederl. schaakwereld met groote spanning volgt.
- De heer G. HAMOIR deed den vorigen Zondag op den Amstel welgeslaagde proefnemingen met een door hem bedacht systeem "Waterschoenen", van welke proeven wij hierboven een kiekje geven; deze schoenen zijnvervaardigd door de heeren B.H. en W. OOSTEN.
- Aan Marinus DE JONG, den 18-jarigen pianist, geb. te OOSTERHOUT, werd in den wedstrijd om het einddiploma aan het Vlaamsche conservatorium te Antwerpen, welk instituut hij slechts twee jaren bezocht, met algem. stemmen de eerste prijs met hoogste onderscheiding toegekend. (BRON: pag. 76 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 14 aug 1909)

- Een tandem, die uitstekende diensten bewijst. De beide heeren, die dagelijks met dezen tweewieler urenlange tochten maken, zijn de GEBROEDERS VAN DIEN te Boxel; de voorste kan slechts met een oog iets zien, de achterste is blind.
(BRON: pag. 76 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 14 aug 1909)

- Oefeningen in bruggenbouw, door het 1ste Vesting-Artillerie te Utrecht, Fort Lunetten.
- De brand in de chemische fabriek ORANJE aan de Keulsche vaart onder Ouder-Amstel.
- Tijdens de parade, door het Amsterdamsche garnizoen op 2 augustus jl. ter gelegenheid van den verjaardag van H.M. de Koningin-moeder, gehouden, is het ridderkruis 4de klasse der militaire Willemsorde uitgereikt aan den gepensionneerden sergeant der Marechaussee van het O.-I. leger, W. ROS als belooning voor zijn vroeger betoonde dapperheid.
(BRON: pag. 84 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 14 aug 1909)

- Eene merkwaardige opnamen van een groep RUSSISCHE landverhuizers aan het station OLDENZAAL; bijna dagelijks ziet men daar dergelijke schamel gekleede menschen in massa aankomen, om een beter bestaan in het groote Amerika te zoeken. - Bij denlaatsten storm verloor het houten tjalkschip, nabij URK mast en zeilen. De salonboot HEERENVEEN van de Holland-Frieslandlijn, die juist passeerde, nam het hulpelooze schip op sleeptouw en bracht het behouden de haven van DE LEMMER binnen. Dit was het vijfde schip dat door dezen kapitein hulp werd verleend.
(BRON: pag. 88 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 21 aug 1909)

- Kapitein ter Zee G.L. GOEDHART, divisie-commandant bij de vlootmanoeuvres, staande op het dek van Hr. Ms. JACOB VAN HEEMSKERK; op den achtergrond het pantserschip PIET HEIN. (BRON: pag. 101 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 28 aug 1909)

- De 19-jarige piano-virtuoos HENRI WILHELMUS, geboortig uit Haarlem, is benoemd tot leeraar aan de muziek-academie te BUDAPEST, voor een cursus Virgil-techniek.
- Het trio, bestaande uit de dames Mevr. Pauline DE HAAN-MANIFARGES, alt-zangeres te Rotterdam, Mevr. A. NOORDEWIER-REDDINGIUS, sopraanzangeres te Hilversum em de heer A.B.H. VERHEY,organist te Rotterdam, drie artisten van algemeen erkend talent, zal in sept en oct in de voornaamste plaatsen van ons land kerkconcerten geven. De tournee wordt 1 september geopend (Groote kerk te Naarden).
- Een vijftal jonge Nederlandsche artisten, die allen reeds in meedere of mindere mate naam hebebn gemaakt, zal een kunstreis door ons land ondernemen. Het zijn de heer Coenraad MULLER, bariton, mej. Tuida DE GROOT, violiste, mevr Regina GRELINGER-BRAUNSTEIN, celliste, Mej Anna DE GROOT, pianiste enmej Ida KOOIMAN, sopraan. De zakelijke leiding dezer tournee berust bij het Intern. Concertbureau VAN DOBBEN te Rotterdam.
(BRON: pag. 104 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 28 aug 1909)

- Het terrein van den noodlottigen brand ontstaan in de woning van een sigarenmaker aan den Zuiddijk te ZAANDAM, waarbij helaas een vrouw en 3 kinderen om het leven kwamen en eenige perceelen in de asch gelegd werden; de oorzaak van de ramp moet gezocht worden in schroeing van de zoldering door het lamplicht.
- De heer J.E. SCHOEVERS, stationschef 1ste klasse te DEVENTER,is de vorige week overleden; het verscheiden van dezen ijverigen ambtenaar wordt te meer betreurd, wijl hij zich in ieder, die zijn hulp of voorlichting behoefde, bereidwillig en minzaam toonde. (BRON: pag. 108 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 28 aug 1909)

Laatst gewijzigd: 2002.