Aanmelden | Contact
Zoeken

DE PRINS der geillustreerde bladen 1909
FOTO OP DE VOORPAGINA (hoort meestal artikel bij)

januari
2 - nieuwjaar
9 - Gen. Majoor H.W.A.S. Loke
16 - C.M.E. van Loben Sels
23 - Jozef Israels (1824 - 27 jan 1909)
30 - Mr L.H.W. Regout
februari
6 - Dr J de J. Paul
13 - F.E.L.A. Abel (1859-1909)
20 - F. Lieftinck (1879- 18 febr 1909)
27 - G.A. Baron Tindal (1839-1909)
maart
6 - Schout bij Nacht A.H. Hoekwater (1854-)
13 - Prof J.W.R. Tilanus (1823-)(jubileum 1849-1909)
20 - Oscar Carre te midden van zijne familie
27 - Generaal-majoor W.G.A.C. Christan
april
3 - Mr C.M.A.J. Bergers (1839-)(jubileum 1884-1909)
10 - H.M. Koningin Wilhelmina der Nederlanden
17 - Prof Dr B.J. Kouwer (31 aug 1861 -)
24 - Generaal-majoor H.F.W. Becking (1851-)
mei
1 - Het Koninklijk Echtpaar
8 - Mr N.G. Pierson (1839-1909)
15 - in het atelier van Antoon van Welie te 's-Gravenhage (zangeres Alys Lorraine)
22 - Generaal-majoor H.C.A. Neeteson (1851-)
29 - eerste opnamen Prinses Juliana (30 apr 1909 -)
juni
5 - Prof Dr L. Bolk
12 - Z. Ex. G.C.E. van Daalen
19 - Prof Dr J van Leeuwen Jz. (jubileum 1884-1909)
26 - Prof Dr G Heimans
juli
3 - Z Ex Luitenant-Generaal A. Kool (1859 - 4 juli 1909)
10 - een gedenkwaardig oogenblik in de Groningsche Lustrum-week
17 - A.J.C. Baron van Pallandt Neerijnen
24 - Mr P.A.V. Baron van Harinxma Thoe Slooten
31 - Z Ex Generaal-majoor W. Cool (1848-)
augustus
7 - Willem Carel Philip Otto graaf van Aldenburg-Bentinck en Waldeck-Limpurg, heer van Middachten
14 - Mr A.E. Elias
21 - Graaf Marnix de St Aldegonde
28 - Mr A.F.L. graaf van Rechteren Limpurg
september
4 - Mevrouw de Barones Groeninx van Zoelen (geb van de Poll)
11 - Jhr Mr P.A.J. van den Brandeler
18 - Neerlands' verteegenwoordiging nij de Hudson-Fultonfeesten te NY
25 - Prof Dr P.J. BLOK
oktober
2 - plechtige standaard-uitreiking door H.M. de Koningin aan het 1ste regiment huzaren, in de legerplaats bij Milligen (25 sept 1909)
9 - Generaal-majoor J.H.A. Nierstasz
16 - Mr E Fokker
23 - Prof Dr J Ritzema Bos
30 - Z Exc A.W.F. Idenburg
november
6 - Prof Dr M. Treub
13 - afscheidshulde aan den heer H.J. Lovink
20 - Prof Dr R.H. Saltet
27 - S.A. Drijber (Nijensleek (gem Vledder) 13 jan 1859 -)
december
4 - de Koningin met Juliana
11 - Prof Dr A.J. Th. Jonker
18 - Dr P.J.F. Vermeulen
25 - "geboorte van Christus" (Corregio (1494-1534))

OKTOBER 1909


- Een militair schouwspel te Breda. - Plechtige uitreiking van het ridderkruis van den Ned. Leeuw aan den kolonel ROEST VAN LIMBURG, comm. vanhet 6de reg. inf., van het officierskruis der orde van Oranje-Nassau aankolonel SIX, comm. van het 3de reg. veld-artillerie, en van de Broederorde van den Ned. Leeuw aan den kapelmeester van het 6de reg. inf. STENZ. Onze foto werd genomen op het oogenblik, dat Gen. Majoor VETTER, commandant der 3de divisie, de decoratieeen op de borst speldt.
- Groep leden van de Rederijkerskamer "Inter Amicos" te Dordrecht, vervaardigd ter gelegenheid van den 80sten geboortedag van den heer W.A. VERHOVEN, den zeer gevierden en beminden dilettanttooneelspeler, wien door genoemde kunstlievende vereeninging uit erkentelijkheid het eere-lidmaatschap werd aangeboden. Aan den te zijner eere georganiseerden feestavond werkten 12 dilettenten-gezelschappen mede
- Op onze foto ziet men dengehuldigden jubilaris inhet midden op de eerste rij zittend, versierd met het insigne. - Vijf-en zestig jaar gehuwd
- De 88-jarige P. MAASLAND en de 86-jarige J. VAN DER STARRE te Schiebroek, die een gelukkige echtverbintenis van 65 jaar achter den rug hebben en zich mogen verheugen in eene nakomelingenschap van 26 kleinkinderen en 27 achter-kleinkinderen. (BRON: pag. 168 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" october 2 1909)

- De heer H. HASPER sinds 13 jaar hoofd der Chr. Burgerschool "Eben Haezer" te Amsterdam, vierde 1 oct. onder veelvuldige blijken van waardeering en vriendschap zijn 25-jarig onderwijs-jubileum.
- De heer L. LAMMERINK, sedert 1890 stationschef der G.O.L.S. te Oldenzaal, herdacht 1 Oct. j.l. dan dag, dat hij voor 25 jaar als chef te Borculo in dienst der Maatschappij trad; de ijverige en welwillende ambtenaar, die veel heeft bijgedragen tot den bloei van den spoorlijn, waaraan hij verbonden is, mocht zich op zijn jubileum in talrijke blijken van waardeering en sympathie verhegen. - Een 60-jarige Echtveereniging. Johan Godfried POTGIESSER, 84 jaar en Trijntje HILLE, 82 jaar te Nek, gemeente Purmerend; op den herinneringsdag mochten de beminde oudjes zich in hartelijke blijken van belangstelling verheugen. (http://www.camerama.demon.nl/pot/pot9)
- Ds. W. BAX, pred. der Herv. Gem. te oost-Zaandam, herdacht 5 Oct onder talrijke blijken vanhoogachting en waardeering den dag, dat hij voor 25 jaar aldaar, zijne intrede deed. Geb. in 1836, studeerde hij aan de Rijskuniversiteit te Leiden en werd hij in 1861 bevestigd te Herkingen; daarna oefende hij te Delden en te Zierikzee het evangelieambt uit.
(BRON: pag. 180 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" october 9 1909)

- De violist P. V.D. MEER, oud-leerling van Carl FLESCH, welken uitmuntenden leermeester hij alle eer aandoet, werd langen tijd zeer bemoeilijkt in zijn kunstenaarsloopbaan door het droeve feit, dat hij uiterst zwak van gezicht is. Doch thans heeft hij het pleit gewonnen. Zijn groot telent wordt algemeen erkend, van alle kanten krijgt hij uitnoodingingen, om als solist op te treden en overal, waar hij zich laat hooren vindt zijn kranig, gloedvol en hoogst-muzikaal spel veel belangstelling en warme waardeering.
- Mathilde LANGEVELDT V. HEMERT, oud-leerlinge van Heinrich SIEMERLING uit Dresden, Richard HOL en mvr. Violet GESLIN (Haagsche Fransche Opera), is een solozangeres van veel talent, die, volgens tot oordeelen bevoegden, een mooie toekomst tegemoet gaat. Ter tegemoetkoming in de kosten harer opleiding ontving zij den steun van onze beide Vorstinnen. Den gepasseerden zomer trad zij, door tusschenkomst van de, haar zeer genegen zijnde, zangeres Mad. CORTER (Haagsche Fransche Opera), eenige malen te St. Malo op. Hier te lande deed zij zich reeds herhaaldelijk met succes hooren.
(BRON: pag. 184 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" october 16 1909)

- Op 63-jarigen leeftijd is te Delft overleden mevr Agneta VAN MARKEN-MATTHES, weduwe van den voor 4 jaar ontslapen groot-industrieel en socioloog J.C. VAN MARKEN; evenals mevr. de wed WERTHEIM-BICKER heeft ook zij een goed deel van haar leven gewijd aan de lotsverbeetering van misdeelden en kranekn en strooide zij met vorstelijke mildheid hare gaven overal, waar zij wist, dat geleden werd, of waar materieele hulp gewenscht was, zooals werkloosheid, vacantie-kolonoies enz; zij was bovendien eene vrouw van groote geestesgaven; haar heengaan is een groot verlies.
- 26 october a.s. hoopt de heer E.J. BORGER, technisch ambtenaar aan de H.IJ.S.M. te Haarlem, zijn 50-jarig jubileum te vieren; op 16-jarigen leeftijd werd hij als volonteir werkzaam gesteld en door zijn ijver, zijn zaakkennis en zijne nauwgezette plichtsvervulling klom hij op tot en werkkring, waarin hij zich reeds zoo nuttig en bemind gemaakt heeft.
(BRON: pag. 192 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" october 16 1909)

- ONDERSCHRIFT: Eene zeldzame familieplechtigheid te Bergen-op-Zoom. Van de vier bruidjes en vier bruidegoms, op deze foto vereeuwigd, behooren twee dochter en twee zoons tot eenzelfde gezin; het viervoudige huwelijk werd op een dag gesloten, 't geen in ons land wel nooit of zelden zal voorgekomen zijn.
(BRON: pag. 199 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" october 23 1909)

- De noodlottige ramp aan de Noordzee-kust bij Katwijk, tengevolge van eene pikrinezuur-ontploffing, heeft in ons land groote deernis gewekt. De zes slachtoffers, behoorend tot het corps torpedisten, waaronder een officier, waren allen mannen van trouwe plichtsbetrachting en grooten ijver; voorloopig plaatsen wij de portretten van twee hunner, nl/ van den seregant-majoor H.L. VREUGDENHIL en van den sergeant-schipper C.H. SMITS.
(BRON: pag. 204 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" october 23 1909)

Laatst gewijzigd: 2002.