Aanmelden | Contact
Zoeken

DE PRINS der geillustreerde bladen 12 dec. 1914 t/m 18 september 1915
GROTE FOTO OP DE VOORPAGINA (hoort meestal artikel bij)

december 1914
12 - Herman HEIJERMANS, de in binnen- en buitenland vermaarde Nerderlandsche auteur, werd de vorige week 50 jaar. In verband met dit feit en met de spoedig te verwachten 500ste opvoering hier te lande van zijn meesterwerk 'Op hoop van Zegen', wacht hem een publieke huldebetooging, op touw gezet door meestbekende persoonlijkheden op kunstgebied uit diverse landen. (foto A.J.W. de VEER)
19 - Jhr. Mr. W.H. DE SAVORNIN LOHMAN, de nieuwe President van den Hoogen Raad der Nederlanden te 's-Gravenhage (foto Haagsch illustratie-bureau)
26 - driedaagsche inspectiereis van H.M. de Koningin door Noord-Brabant, ten doel hebbende de verpleging en de oefeningen van de veldtroepen op verschillende plaatsen na te gaan. Boven: H.M. begeleid door Z. Exc. Luitenant-Generaal G.A. BUHLMAN, commandant van het veldleger, begeeft zich naar het oefeningsterrein. Midden: Compagnie militaire wielrijders, die een verkenningstocht ondernemen en tevens andere geheime opdrachten te vervullen hebben. Onder: Schietoefeningen van een infanterie-afdeeling in de loopgraven (foto's V.F.B.)

JANUARI 1915
2 - de vredesengel spreekt (naar een tekening van Willy Sluiter)
Welk gruwzaam krijgsbedrijf, uit tijden der Barbaren
Dat over' wereldrond, ellend' en rouwe bracht !
Moog 't nieuw begonnen jaar, voor onheil U bewaren
Reeds nu was 't vrede op aard, hadde ik het in mijn macht.
9 - pof. Dr. A. Bruining, hoogleeraar in de godgeleerdheid aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam (Rector magnificus 1914-1915)
16 - inspectietocht van H.M. de Koningin in het zuiden van ons land; van het station te Maastricht, waar de Koninklijke trein aankwam, werd te midden eener juichende menigte gereden naar het Gouvernementsgebouw, waar eenige bestuurscolleges ter begroeting aanwezig waren; darna inspecteerde H.M. de grenswachten, posten en het garnizoen, dat op den Meerssenerweg opgesteld was en vervolgens de troepen te Roermond, Weert, Stratum, Eindhoven en andere plaatsen. - Bovenstaande opname werd gedaan in Limburgs hoofdstad. (foto V.F.B.)
23 - ter gelegenheid vande plechtige inwijding van het nieuwe gebouw en de palmenkas van den hortus botanicus te Amsterdam (13 januari); onder: Officieele groep: zittend van links naar rechts: Prof. Dr A. BRUINING, rector magnificus; Jhr. Mr. Dr. A. ROELL, Burgemeester, voorz curatoren universiteit; Prof. Hugo de Vriesm Commandeur in de Orde van den Nederl. Leeuw; H.J. DEN HARTOG, weth.- staande van links naar rechts: Mr. S. DE VRIES, weth., Prof. SCHOLTEN, secr. senaat; W.H. VIEGEN, weth.; Dr. C.C. DELPRAT, curator univers; Mr. J.C. Baron BAUD, curator univers; Mr. R.H.A.M. ROMME, curator univers; Prof. P. ZEEMAN, voorz. van de Faculteit van Wis- en Natuurkunde; Prof. Theo J. STOMPS; Prof. A. SMITS, secr. Faculteit van Wis- en Natuurkunde; Mr. Dr. S. v. BRAKEL, secr. College van Curatoren - Boven: De Teunisbloemen van Lamarck incylinderglazen.
30 - de chef van den staf der Koninklijke Nederlandsche marine, kapitein ter zee W.C.J. SMIT (zittend), met de tot dien staf behoorende hoofd- en subalterne officieren: P.C. COOPS, luitenant ter zee 1ste klas, N.J.J. VAN RIJN VAN ALKEMADE, hoofdinspecteur van administratie 1ste klas en hoofdintendant der zeemacht, A. VAN HENGEL, luitenant ter zee 1ste klas, H.G. SURIE, kapitein-luitenant ter zee (foto H.I.B.)

FEBRUARI 1915
6 - H.M. de Koningin te Amsterdam / tentoonstelling huis Jhr SIX (Heerengracht bij Vijzelstraat)
13 - H.M. de Koningin-moeder in de hoofdstad / tentoonstelling huis Jhr SIX (Heerengracht bij Vijzelstraat)
20 - Prof. Dr. C.F.A. KOCH, die onalngs zijn zilveren jubileum als hoogleeraar in de Chirurgie aan de Rijks-Universiteit te Groningen herdacht. (foto KRAMER)
27 - generaal-majoor H. OOLGAARDT, Inspecteur der Bereden Artillerie van het Nederlandsche leger, waarnemend Gouverneur der Residentie (foto Ebner)

MAART 1915
6 - J.W.C. TELLEGEN, de nieuw benoemde Burgemeester van Amsterdam (foto Zimmerman)
13 - Mr. Dr. L.E. VISSER, benoemd tot lid van den Hoogen Raad der Nederland (foto Mogle)
20 - Dr. C. T. HUMME, Inspecteur van den Geneeskundigen Dienst der Zeemacht (foto H.I.B.)
27 - Prof. Dr. H. SNELLEN, Hoogleeraar in de oogheelkunde aan de Rijks-Universiteit te Utrecht (foto H.I.B.)

APRIL 1915
3 - bezoek van de koninklijke familie aan de hoofdstad - Vondelpark (foto A.J.W. de Veer)
10 - J.H. SCHELTEMA, mede-oprichter en een der voornaamste organisators van het Algemeen Steuncomite Amsterdam, tevens peningmeester (foto A.J.W. de Veer)
17 - kolonel E. Baron van der Capellen, commandant van het 2de Regiment Huzaren, welk coprs de vorige week te Breda zijn 100-jarig bestaan feestelijk herdacht heeft. (foto H.I.B.)
24 - plechtige onthulling van het monument voor wijlen Prof. VAN 'T HOFF voor het gebouw van de H.B.S. 5-jarige cursus, 's-Gravendijkwal te Rorterdam

MEI 1915
1 - Prof. Dr. A.J. DER KINDEREN, Hoogleeraar-Directeur van de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. Geschilderd portret van Dr JAN VETH op de tentoonstelling van kunstwerken in een der zalen van de Maatschappij 'Arti et Amicitiae' te Amsterdam
8 - de raad van Nederlandsch-Indie, van links naar rechts: de heeren Mr. J. van Davelaar, W.J. Coenen, J.B. van der Houven van Oordt (vice-president), J.H. Liefrinck, Jhr. Mr. A.C.D. de Graeff, O.A. Uhlenbeck (secretaris). (foto Charls & van Es & Co)
15 - Z. Exc. Dr. Henry VAN DIJKE, buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister der Vereenigde Staten van Noord-Amerika, in Nederland, met zijne dochter Katharina
22 - Dr. H.J. KIEWIET DE JONGE, voorzitter van het Hoofdbestuur van het 'Algemeen Nederlandsch Verbond' (foto Kramer)
29 - officieele opening van het derde tehuis van de vereeniging Boddaert-tehuizen voor schoolgaande kinderen te Amsterdam (2de Jan Steenstraat)

JUNI 1915
5 - Dr. A. PLATE, te Rotterdam, die de vorige week ter gelegenheid van zijn 70sten geboortedag gehuldigd werd. (foto Van der Rijk)
12 - voor 100 jaar,voorname figuren uit de vermaarde veldslagen van quatre-bas en waterloo op 17 en 18 juni 1815: Generaal Jean Victor, veldmaarschalk Van Blucher vorst van Wahlstadt, Prins van Oranje, Arthur Wellesley, generaal Hendrik George graaf de perponcher, genraal chasse, Karel Bernhard hertog van Saksen-Weimar-Eigenach.
19 - ter herdenking van het 340-jarig bestaan der Leidsche Hoogeschool: J.W. WIJNAENDTS, J.G.O. VAN LYNDEN, D.A. HARMENS, J.H.C.J. SWEERTS DE LANDAS WYBORGH, W.J. WOLDRINGH VAN DER HOOP. (foto Jonker)
26 - A. SALM G. Bzn., de verdienstelijke architect, die de vorige week op 58-jarigen leeftijd te Amsterdam overleden is.

JULI 1915
3- mevrouw Therese VAN DUYL-SCHWARTZE, de begaafde kunstenares en haar nicht mejuffrouw Lizzy Ansingh, bezig een verrassing te bereiden voor Dr. C. KERBERT, ter gelegeneheid van zijn zilveren jubileum als directeur van het Koninklijk Zoologisch Genootschap: 'Natura Artis Magistra' te A'dam.
10 - Dr. C.P. BURGER Jr. (1890 -16 juli -1915), ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum als bibliothecaris te Amsterdam. (foto A.J.W. de Veer)
17 - Z. Exc. A.W.F. IDENBURG, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Oost-Indie; oud-minister van Kolonien, oud-Gouverneur van Suriname.
24 - Z. Exc. Mr. L.H.W. REGOUT, oud-minister van Waterstaat, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaalm benoemd tot tijdelijk en buitengewoon Gezant bij den Pauselijken Stoel te Rome. (foto Mogle)
31 - inspectietocht van H.M. de Koningin in Limburg

AUGUSTUS 1915
7 - het militaire sportfeest van de grenadiers en jagers op het terrein van H.V.. te 's-Gravenhage.
14 - twee bekende figuren van de Nederlandsche Rijdende Artillerie: Generaal-majoor N. BOSBOOM, Minister van oorlog en de gep. kolonel N. VAN ES, thans station-commandant te Arnhem. Verder: Kolonel D.W. DE JAGER, kolonel F. DELL, kolonel J.A.J. SMIT, commandant der VIde infanterie-brigade.
21 - Prof. Dr. E. COHEN, hoogleeraar in de anorganische en algemeene scheikunde, in de mathem. natuurkunde en theoretische mechanica, aan de Rijksuniversiteit te Utrecht (rector-magnificus voor het studiejaar 1915-1916). (foto Koene & Buttinghausen)
28 - B. NIERSTASZ, directeur der Hollandsche Stoomboot-Maatschappij (1888 - 13 October -1913), lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal enz. (foto Koene & Buttinghausen)

SEPTEMBER 1915
4 - Generaal-Majoor J.C.H.A. QUACK.
11 - bezoek van H.M. de koningin-moeder aan de weesinrichting te NEERBOSCH.
18 - P. VAN HOEK, directeur-Generaal van den Landbouw. (foto Koenders)ONDERSCHRIFTEN BIJ FOTO'S

JANUARI 1915


- H.K.H. Prinses Juliana, onder geleide van Freule VAN DE POLL en zuster MARTING, een wandeling in het Haagsche Bosch makende.
- Portret van prof. Mr. D. JOSEPHUS JITTA, in 1913 afgetreden als hoogleeraar aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, thans Lid van den raad van State. De welgelijkende door Dr. Jan VETH met groot talent geschilderd portret is eenige dagen geleden aan den Senaat van bovengenoemde Universiteit aangebooden.
(Bron: pag. 2 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 jan 1915)

- Het college van Burgemeester en Wethouders vergaderd in de burgemeesterskamer van het stadhuis te Amsterdam. Wetheouder Dr. N.M. Josephus JITTA, wethouder W.H. VLIEGEN, de secretaris der stad Mr. J.A. BAEZA, burgem Jhr Mr. Dr. A ROELL, wethouder F.M. WIBAUT, wethouder Mr. S. de VRIES, wethouder H.J. den Hartog.
(Bron: pag. 5 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 jan 1915)

- Groep, vervaardigd ter gelegenheid van het zilverenjubileum van den plichtsgetouwen en ijverigen administrateur van het 'Algemeen Handelsblad', te AMSTERDAM, den heer D. DRIESSEN. Voorste rij: dochters van den jubilaris, Mr. J. KALFF, hoofdredacteur, de heer DRIESSEN en echtgenoote, Mr. POLAK, oud-hoofdredacteur, de heer BOISSEVAIN, hoofdredacteur. Chr. NUYS, redacteur. 
(Bron: pag. 8 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 jan 1915)

- De heer Mr. H. ZILLESEN, commies-griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal is bij zijn zilveren ambtsjubileum door de Regeering, door bovengenoemd wetgevend college en door vele anderen gehuldigd overeenkomstig zijne verdiensten.
- De heer George J.H. BEIJERIE, herdacht onder vele blijken van erkentelijkheid en sympathie ijn 25-jarig jubileum als leeraar in muziek en zang aan de Gemeentelijke Kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen te Amsterdam.
- Op den leeftijd van bijna 46 jaar is overleden de heer J. DE JONG, sedert 1908 hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat te Groningen; hij werd sinds 15 Dec vermist; zijn lijk is bij Roden (prov Drente) gevonden; onder zijn energieke leiding werd o.a. het Eendrachtskanaal gegraven en kwam de electrische centrale tot stand.
- Tot president van de Zwitsersche Republiek is voor den tijd van een jaar benoemd Dr. G. MOTTA, hoofd van het Departement van Financien, lid van den Bondsraad.
- Dr. W.C. SCHIMMEL, oud-leeraar aan de Kon. Mil. Academie, sedert 1910 dir. van de Rijksveeartsenijschool te Utrecht, doctor honoris causa van de Utrechtsche Hoogeschool, ridder der orde van Oranje Nassau, schrijver van zeer belangrijke wetenschappelijke schriftartikelen enz, is de vorige week op bijna 69-jarigen leeftijd overleden.
- Te Amsterdam is de vorige week overleden de heer H.W. KEHRER, hoofd van de bekende firma Kehrer & Zoon, oud-lid van den Raad enz; hij was een in de hoofdstad bekende persoonlijkheid.
- Het nieuwe College- en Labaratorium aan de Plantage Middenlaan te Amsterdam. Weldra zal Prof. Hugo DE VRIES, onze eminente hoogleeraar in de Botanie en Pharmacognosie aan de Gemeentelijke universiteit er officieel zijn intrede doen, om zijn vruchtdragenden arbeid voort te zetten - De inwijding heeft eerstdaags plaats in tegenwoordigheid van den Burgemeester der hoofdstad en andere autoriteiten - Prof. De Vries zal daarbij een rede uitspreken.
(Bron: pag. 12 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 jan 1915)

- Tragische herinnering aan d ebeschieting van de Engelsche Noordzeekust door de Duitsche kruisers. Militaire begrafenis van den kustwachter RANDALL, die bij het kustwachtstation WHITBY door een granaatscherf getroffen en gedood werd. Het vuurpeloton lost een salvo boven het graf.
(Bron: pag. 15 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 jan 1915)

- De geweldige storm in den nacht van 28 op 29 december j.l.
Zelden heeft men een zoo verwoede ontketening van de lementen in de natuur gehoord! De storm deed de huizen op de grondvesten schudden; daken zijn losgescheurd, ruiten bij duizendtallen gebroken, telegraaf- en telefoonpalen omvergeworpen, schoorsteenen weggerukt, zware boomen als dunne houten spijltjes geknakt, ontworteld en ter aarde gesmeten,loodsen ineengestort, schepen tegen de kust geslagen, verbrijzeld of gezonken.
Het vreeselijk gehuil van den orkaan, dat tot in de binnenste vertrekken van de woningen doordrong, geleek een lang aangehouden overstelpende kreet van verontwaardiging over het schandelijke werelddrama, dat than afgespeeld wordt en waartegen geen menschelijk wezen, helaas iets vermag! Deze Zuid-Wester zal ons bliven heugen!
Bovenstaande foto geeft te zien een verwoest erf in het gehucht BUSSENDAM (eug. S. DUIN) in de gemeente ASSENDELFT (Noord-Holland).
- Tooneel van verwoesting aan de Handelskade te Amsterdam.
- Een eeuwenoude reuzenboom genaamd 'De Eenzame' in BLOEMENDAAL, die steeds weerstand geboden heeft aan de hefstigste stormen, welke hier ind en loop der tijden gewoed hebben, is thans bezweken; met donderend geraas stortte hij ter aarde.
(Bron: pag. 16 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 jan 1915)

- Tijdens het college van prof. Dr. A. Bruining te Amsterdam.
- verwoesting van het indrukwekkende grafmonument in de Groote kerk te RAMSCAPELLE door het geschutvuur.
(Bron: pag. 17 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 jan 1915)

- Tweescenetjes uit KALMAN's, zoowel wat muziek als wat tekst betreft, bijzonder aardige operette De jonge Koning, welke in het Rembrandttheater veel opgang maakt. 'Anita' (mevr STERCKMANS), een Belgische artieste, Zaza door Mej CORRIE PINKSEN, Snop door PIET KOHLER.
- Tooneeltje uit De Duivel: dir Ed. VERKADE, Mej DUYMAER VAN TWIST, DIRK VERBEEK.
(Bron: pag. 21 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 jan 1915)

- De heer P. VAN DUINEN heeft 1 Januari j.l. na een 46-jarigen onafgebroken arbeid bij het onderwijs, zijn betrekking als leeraar in de Fransche taal aan de 2de HBS met 3-jarigen cursus te Amsterdam, neergelegd.
- Na een ruim dertigjarig werkzaam leven, heeft de heer D.P. REGT, hoofd der school te Hurwenen bij Bommel, wegens ziekte eervol ontslag met pensioen aangevraagd en verkregen.
- Ter gelegenheid van zijn veertigjarig jubileum als organist bij de Ned. Herv. gem. te DRUMPT bij Tiel, zijn den heer A.M. DE KRUIJFF vele blijken van waardeering ten deel gevallen.
- Te 's-Gravenhage is de vorige week overleden Jhr. W.J.P. VAN DEN BOSCH, sedert 1899 gep. majoor der artillerie, orde van den Ned. Leeuw en van onderscheidene buitenlandsche hooge orden, oud-ordonnans-officier en oud-adjudant van wijlen Z.M. Koning Willem III, kamerheer van H.M. de Koningin, dir. van een der grootste cultuur-ondernemingen.
- Op 75-jarigen leeftijd is te Amsterdam overleden Dr. H. EDEMA VAN DER TUUK, bekend als schrijver van het kerk-historisch werk 'Het leven van Johannes Bogerman, voorz van de Dordsche Synode' Toen hij als predikant te Noordwolde gevestigs was, stichtte hij daar ter bestrijding van de werkloosheid de eerste rieten-meubelenfabriek in Nederland.
- Op 71-jarigen leeftijd is te Zuidhorn overleden de heer G.A. TALENS, voorzitter van het waterschap Westerkwartier, voorzitter van de Groninger Maatschappij tot bevordering van landbouw en Nijverheid in het Westerkwartier, ridder der orde van Oranje-Nassau.
(Bron: pag. 24 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 jan 1915)

- Voor 100 jaar. De brand in dentoren van de groote RK kerk te Zwolle, den 11 januari 1815, 's morgens tusschen 8 en 9 uur; gezicht op de Groote Markt.
(Bron: pag. 30 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 jan 1915)

- vischloods aan de Ruyterkade te Amsterdam: schoonmaken van de spiering.
(Bron: pag. 32 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 jan 1915)

- Fransche Opera te 's-Gravenhage: Leopold ROOSEN, madame RIZZINI, monsieur FRAIKIN.
- het nieuwe gebouw van het Department van Binnenlandsche Zaken te 's-Gravenhage.
- 'Grompie', Willem ROYAARDS, mevr. LEMAIRE, Ko ARNOLDI, mej. DEMMINK, VROLIJK, TOURNIAIRE (de knecht). 
(Bron: pag. 33 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 jan 1915)

- Ter gelegenheid van zijn 40-jarig dienstjubileum heeft de heer H.J.F.A.A.M. VAN GOOR, commissaris vanpolitie te Haarlem, talrijke blijken van hoogachting en sympathie ontvangen; reeds 22 jaar oefent hij te Haarlem zijn functie uit met stiptheid en toewijding.
- Het zilveren jubileum van het gymnasium te Gouda is de vorige week op feestelijke wijze herdacht; de opening, een kwarteeus geleden, geschiedde toen door den rector Dr. A. VAN IJSENDIJK, die thans nog als zoodanig aan de inrichting verbonden is en na vele blijken van belangstelling ondervond, evenals de leeraren Dr. R.K. BOEKMEYER en A.F. CREMER, die ook vijf en twintig jaar bij het gymnasium werkzaam zijn.
- Ter gelegenheid van zijn gouden jubileum bij de Maatschappij De Nederlanden te Amsterdam, zijn den heer J. EIJGENSTEIN, chef de bureau aan die Maatschappij vele blijken van belangstelling en vriendschap ten deel gevallen.
- De heer J.J. HETTERSCHIJ, adjunct directeur bij den dienst der Telegrafie te Rotterdam en in de kringen van wiskundigen geen onbekende, is onlangs te 's-Gravenhage overleden.
- Op ruim 90-jarigen leeftijd is te Watergraafsmeer bij Amsterdam overleden de heer D.P. JACOBS, oud-bestuurslid van de Vereeniging voor den Effectenhandel, oud-regent van het Ned.-Israelietische Armbestuur, bestuurslid enbeschermer van verschillende liefdadige instellingen. De belangstelling bij de begrafenis was zeer groot.
- Te Amersfoort is overleden de 65-jarigen heer P.C.H. BRIET, landmeter bij het Kadaster en lid van den Gemeenteraad aldaar; de stad verliest in hem een verdienstelijk en gezien burger.
- Onze landgenoot M.C.E. KRIENS, geboren te Amsterdam 1881, sedert 1911 als musicus te Parijs gevestigd, en die als vrijwilliger in het Fransche leger ten strijde trok tegen de Duitschers, is in een der jongste gevenchten gesneuveld; hij is de zoon van den verdienstelijken directeur van het Haarlemsche muziekkorps, studeerde aan het Koninklijk Conservatorium te 's-Gravenhage, dirirgeerde reeds op 15-jarigen leeftijd een door hem gecomponeerde symphonie, was als kapelmeester werkzaam te Boulogne-sur-Mer, te Mons, te Maurice op Madagascar, te Kairo en in Amerika; in 1912 verwierf hij een prijs in den wedstrijd voor een loflied op de luchtvaart.
- De Gebroeders Constant en Bruno GARIBALDI, die ingedeeld bij een der infanteriebataljons van 't Fransche leger, tijdens de bestorming van Duitsche loopgraven den heldendood stierven. Zij zijn kleinzoons van den bekenden vrijheidsheld Guiseppe GARIBALDI (1807-1882).
- paardenmarkt (schilderij in olieverf) door den onlangs op 93-jarigen ouderdom overleden zeer verdienstelijken kunstschilder C. SCHERMER. Het kunstwerk, hierboven gereproduceerd, eigendom van den heer W.G. te Arnhem, getuigt van scherp waarnemingsvermogen, van fraaie compositie en bijzondere technische vaardigheid.
- Internationaal Biljartconcours om den K.R.A.S.-beker te Amsterdam. Aan dezen zeer geanimeerden wedstrijd, waarvoor per middag- of avondseance twee partijen van 400 caramboles vereischt werden, namen de beste biljartspelers deel; de belangstelling was dan  ook zeer groot. Hierboven ziet men afgebeeld onze kampioen voor Nederland, de heer H.J. ROBIJNS, spelende tegen den Belgischen matador A. FRANCOIS. Robijns heeft den beker gewonnen en 't Nederl. record verbeterd.
- De deelnemers aan den betrouwbaarheidsrit op HIMA-rijwielen; van rects naar rects: Jaap Eden, Jan van Gent, Cor Blekemolen, Gerrit Franssen, Daan Holdkamp en Jan Veldkamp. Afrit te Amsterdam Zondag 10 januari van het Leidsche Plein te Amsterdam; de tocht ging over Apeldoorn, Heerenveen, Groningen, Zwolle, Nijmegen, Maastricht, Roermond, 's-Hertogenbosch, Rotterdam, Amsterdam, in 't geheel 1000 K.M.. De excursie, die als een gebeurtenis op toeristengebied aangemerkt wordt en onder leiding van den heer M. ADLER staat, eindigt 19 dezer. Bovenstaande opname werd gedaan op het Frederiksplein.
(Bron: pag. 36 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 jan 1915)

- De zeevischmarkt te Rotterdam, ongeveer 100 jaar geleden (aquarel door J.A. LANGENDIJK Dzn.)
- Borstbeeld van den Belgischen Generaal LEMAN, den dapperen verdediger van de stad Luik; dit kunstwerk van den Belgischen beeldhouwer GALLO is de vorige week in het Trocadero te Parijs plechtig onthuld, in tegenwoordigheid van eenige duizenden personen.
(Bron: pag. 38 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 jan 1915)

- De beroemde Duitsche hof- en historieschilder en schrijver Anton von WERNER, die de vorige week op 72-jarigen leeftijd overleden is; onderscheidene groote Duitsche tafreelen met Duitsche vorsten, voorname staatslieden en veldheeren als hoofdfiguren zijn door hem bijzonder talent op doek gebracht.
- Anton von WERNER (1843-1915), directeur van de Academie voor Beeldende Kunsten te BERLIJN. De opening van den Duitschen Rijksdag door Keizer Wilhelm II op 15 juni 1889. Aan den voet van den troon staat de Rijkskanselier VON BISMARCK; een luisterrijk groep van vorsten, hoogwaardigheidsbekleeders, militaire autoriteiten en parlementsleden vult de zaal; onder diepe dtilte leest de Keizer de troonrede voor.
(Bron: pag. 39 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 jan 1915)

- Jac. REULE als 'Luis de Granee' in VAN ROEMSDIJK's boeiend drama Pro Domo dat thans bij Het Nederl. Tooneel niet minder grooten opgang maakt dan verledne jaar inhet Grand Theatre.
- Bovenstaande figuur stelt voor den Hollandschen schilder PIETER AERTSEN (geb. Amsterdam 1507, overl. ald. 1575); het beeld behoort tot de kunstwerken die van 17-24 januari in de Rijksacademie van Neeldende Kunsten tentoongesteld worden ...
- Mevr. HOLTROP-VAN GELDER als 'Gravin de Granee' ('Pro Domo').
[http://www.cbg.nl/veenhuijzen/vf1700/0094390001.jpg]
- Tot militairen commandant van Palembang (oostkust van Sumatra) is benoemd luitenant-kolonel der infanterie R.J.A. RAEDT VAN OLDENBARNEVELDT, een energiek hoofdofficier van ons leger in O.-I.
- Generaal-majoor W.H. VAN TERWISGA, Commandant der 3de divisie van het veldleger met zijn staf, waaronder twee veldpredikers, een aalmoezenier en een hoofdambtenaar van de telegrafie. De divisie-commandant staat tusschen den gep. generaal-majoor LUBER (Roode Kruis) met den witten band om de pet en den majoor NOEST, chef van den staf der divisie. 
[http://www.cbg.nl/veenhuijzen/vf1700/0214390001.jpg]
(Bron: pag. 40 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 jan 1915)

- Het nieuwe kloostergebouw voor 'De dochteren van Sion', aan den weg van Nijmegen naar Groesbeek.
(Bron: pag. 43 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 jan 1915)

- Bezoek van Z.K.H. Prins Hendrik aan de Roode-Kruisinrichtingen van het Comite van het Ned. Roode Kruis voor Heerenveen en omgeving, op 5 Januari 1915.
In het midden: Z.K.H. Prins Hendrik, voorz. Nederl. Roode Kruis;
Naar rechts:
Ch DE HESSLE, voorz comite;
C. BLANKEVOORT, secr;
A. WIDDERSHOVEN, sectie-commandant transportcolonne Heerlen;
Dr. W.H. CALS, sectie-commandant transportcolonne Schaeberg-Eygelshoven;
Mr. M.A.M. WASZINK, burgem Heerlen;
Dr. E HUSTINX, chirurg;
Naar links:
Jhr. Mr. Mr. E.B.F.F. WITTERT VAN HOOGLAND, tevens afgev. van de Ned afd der Ridders van Malta;
Dr F. DE WEVER, penningmr comite, directeur-geneesheer van het St Josephs-hospitaal te Heerlen;
Mevr J KOSTER, bestuurslid comite;
L. DRIESSEN, rector St Josephs-hospitaal en Sanatorium, te Heerlen;
R, PIERRE, bestuurslid comite;
Dr A VAN LEENT, oprichter en leider der verpleegcolonne
Voorts: 
Leden der verpleeg- en transportcolonnes Heerlen en Schaesbergen-Eygelshoven.
(Bron: pag. 44 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 jan 1915)

- in de duinen tusschen Veurne en Nieuwpoort.
(Bron: pag. 45 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 jan 1915)

- 27 Januari hoopt de heer J.A. VAN ROIJEN, burgemeester van Hoogezand (prov. Groningen), zijn zilveren ambtsjubileum te herdenken; de gemeente zal ongetwijfeld op dien datum blijk geven van hooge waardeering voor het goede, dat onder het bestuur van haar burgervader tot stand gebracht is.
- Egon PETRI, de zoon vanwijlen onzen begaafden landgenoot Henri Petri, die vele jaren als orkestmeester aan de hofopera te DRESDEN verbonden was, is een waardig opvolger vanzijn vader, hij behoort tot de besten onder de jongere pianisten in Duitschland en maakt deze week een tournee door ons land, in samenwerking met het concertgebouw-orkest uit Amsterdam.
- Op 75-jarigen leeftijd is te Bussum overleden de gepensioneerde inspecteur van den marine-stoomvaartdienst, A. JONGKEES, officier der orde van Oranje-Nassau; hij had den rand van kapitein-der-zee (kolonel).
- Mej. de wed. B. OUDE GROEN, te Hengelo, heeft kort geleden haar 100ste geboortedag herdacht; zij is naar omstandigheden nog vrij kras en woont in bij haar oudste dochter, die 74 jaar is en wier echtgenoot den leeftijd van 84 jaar bereikt heeft.
(Bron: pag. 48 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 jan 1915)

- noodbankpapier.
(Bron: pag. 50 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 jan 1915)

- Tentoonstelling van kostbare voorwerpen uit vroegeren tijd in het gebouw van JHR SIX (Heerengracht, A'dam), ten bate van het Amsterdamsche Steunfonds.
- scene uit het tweede bedrijf van Weet je 't al van Schellevis-Mie, de Amsterdamsch schets, welke in het Panopticum een flink lach-succes behaalt, dank zij vooral het grappige spel van LION SOLSER als 'Schellevis-Mie'.
(Bron: pag. 52 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 jan 1915)

- Mme GOMEZ, forte-chanteuse, met omvangrijke en kristalzuivere stem, tevens uitmuntende actrice.
- Fransche opera te 's-Gravanhage. Louis DORNAY, fort-tenor der groote Opere
- Marchizio, verdienstelijke bassa noble.
- Alice SCHULER, de bekoorlijke eerste danseuse travestie.
- Sl0oping van het oude Oosterbolwerk te FRANEKER. (foto R. Strubbe, Driebergen).
(Bron: pag. 54 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 jan 1915)

- De Duitsche kunstschilder Anton vor WERNER (1843-1915).
(Bron: pag. 55 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 jan 1915)

- Mevrouw POINCARE, echtgenoote van den President der Fransche Republiek en de Amerikaansche gezant deelen in het stadhuis te PARIJS speelgoed en giften uit, die door de 'Jason' van de VS aangevoerd zijn en welk schip onlangs in De Prins in beeld gebracht werd.
- Stille hulde aan gesneuvelde wapenbroeders: bij Neuilly in Noord-Frankrijk.
- gezicht op het Belgische dorp MIDDELBURG met op den voorgrond de versperring door de Duitschers op den tramweg naar AARDENBURG aangebracht.
(Bron: pag. 56 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 jan 1915)

- Engelsche Roode Kruis-afdeeling, die onlangs Europa verliet om hare zoo nuttige diensten te verrichten in Zuid-Afrika.
- granaatvuur op het Fransche stadje MAURUPT.
(Bron: pag. 57 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 jan 1915)

- 6 Februari hoopt de heer C.G. VERWIEL, burgemeester van de gemeente Besoyen (N.-B.) zijn zilveren ambtsjubileum ter plaatse te herdenken; het zal den verdienstelijken magistraat zeker niet aan blijken van waardeering en hoogachting ontbreken.
[http://www.cbg.nl/veenhuijzen/vf1700/0226950001.jpg]
- Te TEGELEN is op 56-jarigen leeftijd overleden Mr. J.H.A. VAN BASTEN BATENBURG, lid van Ged. Staten van Limburg, ijverig bevorderaar van de belangen zijner provincie.
- Na ruim 40 jaren onvermoeid bij het onderwijs werkzaam te zijn geweest, heeft het algemeen geacht hoofd der O.L.S. te Weidum (Fr.), de heer P. SCHAAFSMA,met ingang van 1 Jan,eervol ontslag aangevraagd en verkregen. Moge hij nog lang van zijn welverdiende rust geniten.
- De luitenant ter zee J.M. LUDEN is met vier zijner onderhoorigen helaas omgekomen bij de ramp op de Westerschelde; deze veelbelovende, kundige, volijverige en zeer beminde officier der Kon. Ned. Marine is de zoon van den verdienstelijken overste E. LUDEN; bij de plechtige teraardestelling was groote deelneming en werd door hooge autoriteiten an anderen hulde gebracht aan de nagedachtenis van den jeugdigen officier, die evenals de vier ondergeschikten,als slachtoffer van zijn trouwe plichtsvervulling kwam te vallen.
- Te Zeist is op 83-jarigen ouderdom overleden, Dr. A.S. KOK, oud-leeraar in de Nederl. en Engelsche talen; hij was een man van veelzijdige kennis en was verschillende talen machtig; van de Nederlandsche vertalingen van der beste aangemerkt; verder heeft hij zich verdienstelijk gemaakt door zijn proza-vertaling van Shakespeare, door zijn verzamelingen betreffende Israels en Multatuli, enz; door zijn dood is ons een uitmuntend staatsburger ontvallen.
- Tijdens een autotocht van Vlissingen naar Middelburg is de kapitein A. HACKSTROH, gedetacheerd bij de Hoogere Krijgsschool te 's-Gravenhage, op noodlottige wijze om het leven gekomen; het leger verliest in hem een kundig officier.
- Belgische vluchtelingen in de `gebouwen van de Groninger Rijwielenfabriek A. FONGERS gehuisvest en verzorgd. Het is een zeer sympathiek en menschlievend werk, dat de bekende Nederlandsche firma hiermede verricht heeft. Men ziet hierboven een groep bijeen in dennieuwen fabrieksaanbouw, thans tot slaapzaal ingericht.
- overstroomingen om Ootmarsum (Overijssel). Tengevolge van den hoogen waterstand is de rivier De Dinkel buiten hare oevers getreden en zijn uitgestrekte vlakten, onderscheidene land- en boschwegen ondergeloopen, waardoor veel schade aangericht is. Het verkeer ondervond bovendien groote belemmering.
- Boerenerf, geheel door het water afgesloten van de bewoonde weereld (opnamen te Lattrop, oostelijk van Ootmarsum).
(Bron: pag. 60 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 jan 1915)

Laatst gewijzigd: april 2003 en sept 2004.