Aanmelden | Contact
Zoeken

DE PRINS der geillustreerde bladen 12 dec. 1914 t/m 18 september 1915
GROTE FOTO OP DE VOORPAGINA (hoort meestal artikel bij)

december 1914
12 - Herman HEIJERMANS, de in binnen- en buitenland vermaarde Nerderlandsche auteur, werd de vorige week 50 jaar. In verband met dit feit en met de spoedig te verwachten 500ste opvoering hier te lande van zijn meesterwerk 'Op hoop van Zegen', wacht hem een publieke huldebetooging, op touw gezet door meestbekende persoonlijkheden op kunstgebied uit diverse landen. (foto A.J.W. de VEER)
19 - Jhr. Mr. W.H. DE SAVORNIN LOHMAN, de nieuwe President van den Hoogen Raad der Nederlanden te 's-Gravenhage (foto Haagsch illustratie-bureau)
26 - driedaagsche inspectiereis van H.M. de Koningin door Noord-Brabant, ten doel hebbende de verpleging en de oefeningen van de veldtroepen op verschillende plaatsen na te gaan. Boven: H.M. begeleid door Z. Exc. Luitenant-Generaal G.A. BUHLMAN, commandant van het veldleger, begeeft zich naar het oefeningsterrein. Midden: Compagnie militaire wielrijders, die een verkenningstocht ondernemen en tevens andere geheime opdrachten te vervullen hebben. Onder: Schietoefeningen van een infanterie-afdeeling in de loopgraven (foto's V.F.B.)

JANUARI 1915
2 - de vredesengel spreekt (naar een tekening van Willy Sluiter)
Welk gruwzaam krijgsbedrijf, uit tijden der Barbaren
Dat over' wereldrond, ellend' en rouwe bracht !
Moog 't nieuw begonnen jaar, voor onheil U bewaren
Reeds nu was 't vrede op aard, hadde ik het in mijn macht.
9 - pof. Dr. A. Bruining, hoogleeraar in de godgeleerdheid aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam (Rector magnificus 1914-1915)
16 - inspectietocht van H.M. de Koningin in het zuiden van ons land; van het station te Maastricht, waar de Koninklijke trein aankwam, werd te midden eener juichende menigte gereden naar het Gouvernementsgebouw, waar eenige bestuurscolleges ter begroeting aanwezig waren; darna inspecteerde H.M. de grenswachten, posten en het garnizoen, dat op den Meerssenerweg opgesteld was en vervolgens de troepen te Roermond, Weert, Stratum, Eindhoven en andere plaatsen. - Bovenstaande opname werd gedaan in Limburgs hoofdstad. (foto V.F.B.)
23 - ter gelegenheid vande plechtige inwijding van het nieuwe gebouw en de palmenkas van den hortus botanicus te Amsterdam (13 januari); onder: Officieele groep: zittend van links naar rechts: Prof. Dr A. BRUINING, rector magnificus; Jhr. Mr. Dr. A. ROELL, Burgemeester, voorz curatoren universiteit; Prof. Hugo de Vriesm Commandeur in de Orde van den Nederl. Leeuw; H.J. DEN HARTOG, weth.- staande van links naar rechts: Mr. S. DE VRIES, weth., Prof. SCHOLTEN, secr. senaat; W.H. VIEGEN, weth.; Dr. C.C. DELPRAT, curator univers; Mr. J.C. Baron BAUD, curator univers; Mr. R.H.A.M. ROMME, curator univers; Prof. P. ZEEMAN, voorz. van de Faculteit van Wis- en Natuurkunde; Prof. Theo J. STOMPS; Prof. A. SMITS, secr. Faculteit van Wis- en Natuurkunde; Mr. Dr. S. v. BRAKEL, secr. College van Curatoren - Boven: De Teunisbloemen van Lamarck incylinderglazen.
30 - de chef van den staf der Koninklijke Nederlandsche marine, kapitein ter zee W.C.J. SMIT (zittend), met de tot dien staf behoorende hoofd- en subalterne officieren: P.C. COOPS, luitenant ter zee 1ste klas, N.J.J. VAN RIJN VAN ALKEMADE, hoofdinspecteur van administratie 1ste klas en hoofdintendant der zeemacht, A. VAN HENGEL, luitenant ter zee 1ste klas, H.G. SURIE, kapitein-luitenant ter zee (foto H.I.B.)

FEBRUARI 1915
6 - H.M. de Koningin te Amsterdam / tentoonstelling huis Jhr SIX (Heerengracht bij Vijzelstraat)
13 - H.M. de Koningin-moeder in de hoofdstad / tentoonstelling huis Jhr SIX (Heerengracht bij Vijzelstraat)
20 - Prof. Dr. C.F.A. KOCH, die onalngs zijn zilveren jubileum als hoogleeraar in de Chirurgie aan de Rijks-Universiteit te Groningen herdacht. (foto KRAMER)
27 - generaal-majoor H. OOLGAARDT, Inspecteur der Bereden Artillerie van het Nederlandsche leger, waarnemend Gouverneur der Residentie (foto Ebner)

MAART 1915
6 - J.W.C. TELLEGEN, de nieuw benoemde Burgemeester van Amsterdam (foto Zimmerman)
13 - Mr. Dr. L.E. VISSER, benoemd tot lid van den Hoogen Raad der Nederland (foto Mogle)
20 - Dr. C. T. HUMME, Inspecteur van den Geneeskundigen Dienst der Zeemacht (foto H.I.B.)
27 - Prof. Dr. H. SNELLEN, Hoogleeraar in de oogheelkunde aan de Rijks-Universiteit te Utrecht (foto H.I.B.)

APRIL 1915
3 - bezoek van de koninklijke familie aan de hoofdstad - Vondelpark (foto A.J.W. de Veer)
10 - J.H. SCHELTEMA, mede-oprichter en een der voornaamste organisators van het Algemeen Steuncomite Amsterdam, tevens peningmeester (foto A.J.W. de Veer)
17 - kolonel E. Baron van der Capellen, commandant van het 2de Regiment Huzaren, welk coprs de vorige week te Breda zijn 100-jarig bestaan feestelijk herdacht heeft. (foto H.I.B.)
24 - plechtige onthulling van het monument voor wijlen Prof. VAN 'T HOFF voor het gebouw van de H.B.S. 5-jarige cursus, 's-Gravendijkwal te Rorterdam

MEI 1915
1 - Prof. Dr. A.J. DER KINDEREN, Hoogleeraar-Directeur van de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. Geschilderd portret van Dr JAN VETH op de tentoonstelling van kunstwerken in een der zalen van de Maatschappij 'Arti et Amicitiae' te Amsterdam
8 - de raad van Nederlandsch-Indie, van links naar rechts: de heeren Mr. J. van Davelaar, W.J. Coenen, J.B. van der Houven van Oordt (vice-president), J.H. Liefrinck, Jhr. Mr. A.C.D. de Graeff, O.A. Uhlenbeck (secretaris). (foto Charls & van Es & Co)
15 - Z. Exc. Dr. Henry VAN DIJKE, buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister der Vereenigde Staten van Noord-Amerika, in Nederland, met zijne dochter Katharina
22 - Dr. H.J. KIEWIET DE JONGE, voorzitter van het Hoofdbestuur van het 'Algemeen Nederlandsch Verbond' (foto Kramer)
29 - officieele opening van het derde tehuis van de vereeniging Boddaert-tehuizen voor schoolgaande kinderen te Amsterdam (2de Jan Steenstraat)

JUNI 1915
5 - Dr. A. PLATE, te Rotterdam, die de vorige week ter gelegenheid van zijn 70sten geboortedag gehuldigd werd. (foto Van der Rijk)
12 - voor 100 jaar,voorname figuren uit de vermaarde veldslagen van quatre-bas en waterloo op 17 en 18 juni 1815: Generaal Jean Victor, veldmaarschalk Van Blucher vorst van Wahlstadt, Prins van Oranje, Arthur Wellesley, generaal Hendrik George graaf de perponcher, genraal chasse, Karel Bernhard hertog van Saksen-Weimar-Eigenach.
19 - ter herdenking van het 340-jarig bestaan der Leidsche Hoogeschool: J.W. WIJNAENDTS, J.G.O. VAN LYNDEN, D.A. HARMENS, J.H.C.J. SWEERTS DE LANDAS WYBORGH, W.J. WOLDRINGH VAN DER HOOP. (foto Jonker)
26 - A. SALM G. Bzn., de verdienstelijke architect, die de vorige week op 58-jarigen leeftijd te Amsterdam overleden is.

JULI 1915
3- mevrouw Therese VAN DUYL-SCHWARTZE, de begaafde kunstenares en haar nicht mejuffrouw Lizzy Ansingh, bezig een verrassing te bereiden voor Dr. C. KERBERT, ter gelegeneheid van zijn zilveren jubileum als directeur van het Koninklijk Zoologisch Genootschap: 'Natura Artis Magistra' te A'dam.
10 - Dr. C.P. BURGER Jr. (1890 -16 juli -1915), ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum als bibliothecaris te Amsterdam. (foto A.J.W. de Veer)
17 - Z. Exc. A.W.F. IDENBURG, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Oost-Indie; oud-minister van Kolonien, oud-Gouverneur van Suriname.
24 - Z. Exc. Mr. L.H.W. REGOUT, oud-minister van Waterstaat, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaalm benoemd tot tijdelijk en buitengewoon Gezant bij den Pauselijken Stoel te Rome. (foto Mogle)
31 - inspectietocht van H.M. de Koningin in Limburg

AUGUSTUS 1915
7 - het militaire sportfeest van de grenadiers en jagers op het terrein van H.V.. te 's-Gravenhage.
14 - twee bekende figuren van de Nederlandsche Rijdende Artillerie: Generaal-majoor N. BOSBOOM, Minister van oorlog en de gep. kolonel N. VAN ES, thans station-commandant te Arnhem. Verder: Kolonel D.W. DE JAGER, kolonel F. DELL, kolonel J.A.J. SMIT, commandant der VIde infanterie-brigade.
21 - Prof. Dr. E. COHEN, hoogleeraar in de anorganische en algemeene scheikunde, in de mathem. natuurkunde en theoretische mechanica, aan de Rijksuniversiteit te Utrecht (rector-magnificus voor het studiejaar 1915-1916). (foto Koene & Buttinghausen)
28 - B. NIERSTASZ, directeur der Hollandsche Stoomboot-Maatschappij (1888 - 13 October -1913), lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal enz. (foto Koene & Buttinghausen)

SEPTEMBER 1915
4 - Generaal-Majoor J.C.H.A. QUACK.
11 - bezoek van H.M. de koningin-moeder aan de weesinrichting te NEERBOSCH.
18 - P. VAN HOEK, directeur-Generaal van den Landbouw. (foto Koenders)ONDERSCHRIFTEN BIJ FOTO'S

FEBRUARI 1915


- gezicht op de overstroomde landen bij BUIKSLOOT, veroorzaakt door de doorbraak achter Burgerdam op 4 februari 1825.
- D.H.M. HARTING - Toren te Amersfoort (ets).
(Bron: pag. 62 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 febr 1915)

- borstbeeld jhr. Mr. Victor de STUERS door beeldhouwer TOON DUPUIS. (foto VINKENBOS en DEWALD)
- SPEENHOFF, de uitermate populaire dichter-zanger hoopt op 13 februari a.s. zijn 12 1/2-jarig kunstenaarsjubileum te vieren. Een feestcommissie heeft zich gevorms, om hem dan te huldigen. (foto Berssenbrugge)
- Shaw's hoogst-vermakelijk en forsch satyriek stuk PYGMALION, vindt thans alleszins geslaagde vertolking bij de Kon Ver Het Nederl Tooneel. Vooral Mevr. LOBO-BRAAKENSIEK's uitbeelding van 'Elisa', het ordinaire bloemenmeisje, dat tot dame-uit-den-hoogeren-stand wordt opgeleid, is schitterend. Higgins (GIMBERG), Doolittle (SCHULTZE).
(Bron: pag. 64 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 febr 1915)

- LUITENANT BRUINSMA kijkt door een der periskopen over de watervlakte voor een veilige vaart. De periskoop draait geheel rond, zoodat men de geheele omgeving al rondloopend kan overzien.
(Bron: pag. 67 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 febr 1915)

- De begrafenis van den 35-jarige Amsterdamsche politieagent TITSELER, die op het Katenburgerplein bij de arrestatie van een beschonken man door een plotseling uit het publiek te voorschijn tredend individu verraderlijk door een messteek gedood werd.
Buitengewoon groot was de delneming bij deze droeve plechtigheid; een vijfhonderdtal agenten waren naar het sterfhuis in de PIETER NIEUWLANDSTRAAT gekomen, om hun zoo verraderlijk gevallen, beminden collega de laatste eer te bewijzen en vormden met onderscheidene deputaties den stoet, die begeleid werd door de kapel van de Amsterdamsche politie-muziekgezelschap. Aan de geopende groeve op de NIEUWE OOSTERBEGRAAFPLAATS voerden achtereenvolgens de heer ROEST VAN LIMBURG, hoofdcommissaris van politie, de hoofdinspecteur BEETS, de inspecteur HARREBOMEE, de agent VINK en ASSIES en de rechercheur BAS het woord en brachten hulde aan de nagedachtenis van den ijverigen, stipten, plichtgetrouwen agent en kameraad, aan den braven huisvader. Opname tijdens het passeeren van den lijkstoet over het DAPPERPLEIN. (portret: de agent TITSELER). [zie fotocollectie: www.cbg.nl]
(Bron: pag. 68 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 febr 1915)

- Tot burgemeester van Middelburg is ben. de heer P. DUMON TAK, weth., lid der firma J.A. TAK & Co. aldaar; deze benoeming is in Zeelands hoofdstad met bijzondere ingenomenheid begroet.
- 1 Febr. herdacht Dr. P.C. VAN VLAANDEREN, verdienstelijk geneesheer te Amsterdam, onder vele blijken van belangstelling het feit, dat hij zich voor 25 jaar als arts in de hoofdstad vestigde.
- Ter gelegenheid van zijn 25-jarig trouwe en stipte dienstvervulling bij de Staatsspoorwegmaatschappij, zijn den heer H.J. SCHILDWACHT, stationschef te Heino, vele blijken van belangstelling te beurt gevallen.
- De zeer begraafde Vlaamsche kunstschilder PIET VAN DER OUDERAA, officier der Leopoldsorde, lid van vele kunstvereenigingen, is de vorige week in zijne geboorteplaats Antwerpen op 73-jarigen leeftijd overleden; zijn penseel is zeer vruchtbaar geweest.
- Te Amsterdam is de vorige week overleden de heer D. van BOSSE, een bekend en zeer geacht assuradeur en bestuurslid van onderscheidene maatschappijen en vereenigingen o.a. was hij 21 jaar voorzitter van het bestuur der ambachtsscholen. Zijn borst was versierd met het ridderkruis van den Ned. Leeuw.
- Door den dood van Dr. P.M. HERINGA, die gedurende ruim 27 jaar leeraar in de wis- en natuurkunde aan de H.B.S. met 5-jarigen cursus te Haarlem was, is den lande een zeer verdienstelijke onderwijskracht ontvallen; hij wijdde zich met hart en ziel aan zijn vak.
- Het overlijden van den 39-jarigen schrijver Willem SCHURMANN, den talentvollen auteur van het veelgespeelde 'De Violiers' is een ernstig verlies voor de Nederl. letterkunde.
- Op den leeftijd van 77 jaar is op het eiland MARKEN overleden de heer C. DORLAND, wethouder der gemeente en gedurende 35 jaar raadslid; met toewijding heeft hij zijn bestuurstaak verricht.
- Een drietal Belgische vluchtelingen, die spoorloos verdwenen zijn, vermoedelijk op 8 October 1914 tijdens de vlucht uit Antwerpen naar Nederland; wij houden ons voor eventueele inlichtelingen omtrent de adressen en het wedervaren van het drietal aanbevolen. Van links naar rechts: JOSEPHINE HELM (20 jaar), Museumstraat 15, Antwerpen; ANGELE HUGER (10 jaar), Museumstraat 27, Antwerpen; MAURICE HUGER (19 jaar), Museumstraat 27, Antwerpen.
- Cmmissie van militairen (2e regiment Vesting-artillerie) te AMSTERDAM, die zich ten doel stelt voor de militairen ingarnisoen aldaar populair-wetenschappelijkevoordrachten te houden en te doenhouden. Van links naar rechts: D.G. WINKLER, med. student, Amsterdam; Dr. J.F. WETERINGS, leeraar gymnasium, Tilburg; L.A. DUPREE, leeraar M.O., Amsterdam. Van reeds gehouden voordrachten noemen wij: De verwoesting van Pompeji (met lichtbeelden) door Dr. J.F. WETERINGS; De poolreis van Fridjof Nanssen (met lichtbeelden) door L.A. DUPREE; Uit het Vogelleven (met lichtbeelden) door Jac. P. THIJSSE; Ons Zenuwstelsel (met lichtbeelden) door Prof. Dr. WINKLER; Springstoffen (met lichtbeelden) door Prif. Dr. STEGER te Delft. De commissie verdient lof voor haar zoo nuttig werk !
- Het Militair Kunst-Ensemble van het 11e Bataljon van het 18e Reg. Infanterie dat reeds geruimen tijd officieren en manschappen van de geheele IVe Divisie genotvolle avonden bezorgt. Van links naar rechts: Alphonse Jan... (cello), George LINDEMANN (viool), Clemens HUF (cello), Jan SANTHAGENS (piano), Frans CARTON (Alt); staande: Henri KLIJN (viool), Piet SCHUURMAN (zang), Jan GALLARD (piano), ...uis VAN GASTEREN (declamatie), Ernest POESTKOKE (humoristische voordrachten).
- Elly NEY, de hier zoo hoog aangeschreven staande pianiste, zal Zaterdag 6 en Woensdag 10 dezer in de kleine zaal van het Amsterdamsche concertgebouw optreden.
(Bron: pag. 72 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 febr 1915)

- Zeldzame foto uit de eerste periode van den Atjeh-oorlog.
Luitenant-Generaal J. VAN SWIETEN, opperbevelhebber van de 2de Atjeh-expeditie met de officieren van den Staf in den KRATON (1874). Deze expeditie vertrok 14 Nov. 1873, landde 9 December d.a.v. en veroverde na hevigen tegenstand te hebben ondervonden, den KRATON op 24 januari 1874. Naar wij meenen, zijn van bovenstaande zeer merkwaardige groep nog slechts een of twee officieren in leven.
1. J. ADRIANI, off. v. gez. 2e kl.;
2. J. HOFSTEDE, onderintendant 1ste kl. (majoor);
3. Luit. ter zee 1ste kl. MARINKELLE;
4. Eerste luit der inf. SEGOV;
5. Onder-luit. 1ste kl. NOORDHOEK HEGT;
6. Luit.-Gen. VAN SWIETEN;
7. Majooer SCHAFER;
8. Eerste luit. der inf. DE NEVE:
9. Luit.-kol. der art. BOUWMEESTER;
10. Majoor der genie VAN ZUILEN;
11. Eerste luit. der inf. BALLUSECK;
12. Gen. VERSPYCK;
13. Eerste luit der inf. NIEUWENHUIZEN;
14. Eerste luit. der inf. BRAUN;
15. Eerste luit. der inf. BRUINSMA;
(Bron: pag. 74 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 febr 1915)

- Deze ruim 26 m lange en ongeveer 9 eeuwen oude Walvisch werd 4 mei 1817 door eenige visschers uit OSTENDE in de noordzee drijvende gevonden en verkocht aan H. KESSELS, die het skelet aan Koning Willem ! schonk, na het o.a. tentoongesteld te hebben te Parijs, waarvoor KESSELS het Legieoen van Eer ontving. Het zeemonster had een totaal-gewicht van 300.000 kg en leverde 83.000 kg spek op. In de ruimte tusschen de kaakbeenderen werd een middagmaal gegeven aan de werklieden, die aan de ontleding van het dier gewerkt hadden en ter gelegenheid van den verjaardag van de Koningin, 18 Nov 1827, dansten vier paren in de binnenruimte van de onderkinnebak.
- In de maan Augustus 1914 was het 50 jaar geleden, dat het Paleis voor Volksvlijt te AMsterdam ingewijd werd (Dr. Sarphati en bouwmeester C. Outshoorn)
- beelden rijksmuseum, A'dam: 
Koning Willem I (door Chr Dan RAUCH)
Eberhardus Johannes Potgieter (door F Strachke)
Johan de Witt (gipsafgietsel)
Ridder de Stuers, luitenant-generaal (bronzen beeld)
(Bron: pag. 75 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 febr 1915)

- In de tentoonstellingszaal van het Rijkprentenkabinet te A'dam. WALTER VAES (geb. 1882 Antwerpen) - Vlaamsch dorp.
Dit kunstwerk behoort tot het 140-tal etsen die door VAES gedurende de maanden feb en mrt welwillend inbruikleen afgestaan zijn.
- groep Belgisch doctoren te Calais, doe te Antwerpen gevangen zijn genomen.
(Bron: pag. 77 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 febr 1915)

- ZUSTER ROSA VECHT, die vroeger te A'dam als particulier verpleegster werkzaam was, bij het begin van den oorlog naar ANTWERPEN vertrok, om hare diensten bij het Belgische leger te verrichten en na den val van ANtwerpen pver Engeland naar Frankrijk ging om als Roode-Kruisverpleegster werkzaam te zijn, is helaas op 23-jarigen leeftijd als offer van haar menschlievendheid gevallen: in de buurt van YPEREN werd zij door een bom van een vliegmachine zoo zwaar gezond, dat zij aan de gevolgen van d eopratie overleed. Op het kerkhof te AERDENKERK werd zij met militaire eer begraven; een Engelsch geestelijke sprak een beden op haar graf uit.
- De heer ELIE COHEN, rustend tamboer-majoor der voormalige dienstdoende schutterij re GRONINGEN, heeft een blijk van warme vaderlandsliefde gegeven, door zich in weerwil van zijn 73-jarige ouderdom als vrijwilliger beschikbaar te stellen om dienst te nemen bij het veldleger, een daad die zeer gewaardeerd werd door het legerbestuur; wegen szijn vergevorderde leeftijd moest hij echter afgewezen werden. Zoo een Nederlander mag aan duizenden jongeren, die zich niet bij landstorm aanmelden, ten voorbeeld gesteld worden !
- Vergadering van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland onder voorzitterschap van Jhr. S. VAN CITTERS, Commissaris der Konigin, ten Provinciehuize.
Jhr. VAN CITTERS, Mr. A BRANDS, griffier; Mr A.J. BLOM, L.A.M. VAN BASTEN BATENBURG; Jhr Mr P. J.A.A.M. VAN NISPEN TOT SEVENAER; A.D.V.P. VAN LOVEN SELS; Jhr. Mr. A.J. BARON VAN NAGELL VAN AMPSEN; Mr. A.P.R.C. BARON VAN DER BORCH VAN VERWOLDE.
(Bron: pag. 81 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 febr 1915)

- De heer H.B. ROETERING SCHUNLAU, de begaafde dir. van de Maatschappij ter bevordering der Toonkunst, afd. Enschede en omstreken, herdacht kort geleden onder veelvuldige blijken van waardeering den dag, dat hij voor 25 jaar tot muziekdirecteur te Enschede ben. werd.
- Een zeer geacht burger van Hoorn, oud-raadslid, herdacht Zondag zijn 90ste geboortedag, n.l. de heer S.I. DE VRIES, stichter van de bekende firma S.I. DE VRIES te Amsterdam.
- Op 76-jarigen leeftijd is te 's-Gravenhage overleden Mr. J.H. BERGSMA, oud-lid van den Raad van Indie, van 1894-1897 minister van Kolonien, ridder der orde van den Ned. Leeuw, een bewindsman van buitengewone bekwaamheden en werkkracht.
- Ds. A. ROORDA Jzn., sedert 1912 predikant te Leiden, is kortelings op 44-jarigen leeftijd overleden; hij stond als kanselredenaar hoog in aanzien; van zijne hand verschenen onderscheidene bijbelsche verhandelingen.
- Te Utrecht is op 54-jarigen leeftijd overleden de verdienstelijke edelsmid J.H. BROM, een der beste vertegenwoordigers van de Nederlandsche kunstnijverheid inhet algemeen en van de Katholieke kerkkunst in het bijzonder, ridder der orde van Oranje-Nassau, ridder van het Legioen van Eer. Zijn werken getuigen van een veelzijdig artistiek en technisch talent, terwijl hij ook als vormer van degelijke leerlingen en als begaafd en vaardig spreker naam gemaakt heeft.
- De Amsterdamsche Poort te Naarden, die spoedig gesloopt zal worden.
(Bron: pag. 84 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 febr 1915)

- bronzen paard, beeldhouwer David CALANDRA.
- Maurice SYS, geb 1880, Belgische begaafde schilder, wonende Laethem St Martens.
- Portret en beeldengroepen van den 73-jarigen beeldhouwer HENRICUS FRANCISCUS ANTEUNIS; geb. te Bergen op Zoom, studeerde hij aan de Kon. Academie te Antwerpen, verstigde zich daarna te Brussel, werkte daar mede aan het beroemde monument DE BROUCKERE, verrichtte o.a. restauratiewerken aan het stadhuis, aan de kerk te Laeken, brahct eenigen tijd te Parijs en Londen door, vervaardige te Antwerpen het monument van VAN RIJSWIJCK, ontwierp op verzoek van een Nederlandsche commissie te Antwerpen, aanwezig voor de overbrenging naar het vaderland van het stoffelijk overschot van den gesneuvelden in de Citadel (1831), een groep ter herdenking van die gebeurtenis, welk werk door GRAAF VAN LIMBURG STYRUM aan wijlen Koningin SOPHIA werd overgedragen, na in Den Haag geexposeerd te zijn; aangezien. het benodigde bedrag van F 42.000 niet bijeenkwam, bleef de uitvoering achterwege. 
In de latere jaren te 's-Gravenhage woonachtig, werkte hij veel voor het buitenland, hield zich bezig met groepen te modelleeren in terra cotta, welke veel opgang maakten; voorts maakte hij de bustes van GENERAAL VETTER (chef van de Lombok-expeditie in 1894), van H.M. de Koningin-Moeder, van Dr. KEYDS enz.
Te Bergen-op-Zoom vindt men nog een drietal beelden van ANTEUNIS in den voorgevel van het stadhuis.
(Bron: pag. 87 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 febr 1915)

- Tijdens een college van prof. KOCH te Groningen; de hoogleeraar staat met eenige assistenten en studenten bij een patient, die binnengebracht is om onderzocht te worden; het is dus een theoretische en practische les voor studenten. (foto Katmer)
- Het 'Te Huis' voor alleenstaande blinden van alle gezindten te WOLFHEZEN, gesticht door het Bestuur der Vereniging voor Nationale Blindenzorg, bechermheer Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden. (penninmeestres Mej. JOANNE DESMONS, Archimesesstr 49, Den Haag) (foto Couvee)
- De 24-uursrit door Nederland voor militaire motorrijders, georganiseerd door den COMMANDANT vanhet corps,luitenant ROB. R. TOE LAER.
De deelnemers reden Zaterdag j.l. om 4 uur van Den Haag af en hadden over ongeveer twintig teden en dorpen in ons land een afstand van 502 km af te leggen, dag en nacht doorrijdende. Het was een prestatie, die stuurkunst, durf, volharding en vaardigheid eischt en die dus respect afdwingt voor de kordate rijders. Aangezien het motorwiel in oorlogstijd gewichtige diensten bewijst, is de excursie voor het leger van groot belang; het resultaat heeft de hoog gespannen verwachtingen overtroffen. Zes-en-twintig rijders hebben den geheelen tocht medegemaakt, in weerwil van het ongunstige wer en den slechten toestand van vele wegen; in alle plaatsen, die doorgetrokken werden, werd levendige belangstelling en sympathie voor de deelnemers aan den dag gelegd. Aan de finish bij het HAAGSCHE BOSCH te 's-Gravenhage stonden, ondanks de regen, in den laten namiddag van Zondag honderden den terugkeer af te wachten. De excursie is een succes geweest en heeft de betrouwbaarheid van het motorwiel voor miltaire doeleinden genoegzaam bewezen. (Cor BLEKEMOLEN op Hyma-rijwiel)
(Bron: pag. 89 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 febr 1915)

- Het stoomschip 'Rembrandt' van de Maatschappij NEDERLAND naar Oost-Indie vertrokken.
(Bron: pag. 93 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 febr 1915)

- Militaire Voetbalwedstrijd op het terrein der Kantoorbedienden-voetbalvereeniging AMSTERDAMSCHE BANK aan de Schagerlaan even buiten de hoofdstad.
kapitein der genie SCHARROO;
hr Hirschman;
hr Wijnmalen;
hr Geelkerken;
vice-admiraal TYDEMAN;
Genraal-Majoor OPHORST;
Majoor VOGEL;
- Veelvuldige blijken van erkentelijkheid zijn Dr. CARTIER VAN DISSEL ten deel gevallen, op den dag dat hij zich voor 60 jaar te LOCHEM vestigde; bijzondere vermeldeing verdient, dat de jubilaris als verloskundige in vier geslachten werkzaam geweest is.
- De kapitein der inf. O.-I. leger P.A.F. BLOM, legde in 1911 met goed succes het staats-examen af en voltooide in drie jaren zijne rechtskundige studien; in Dec. j.l. prom. hij tot doctor in de rechtswetenschap en legde hij met uitstekend gevolg het examen voor den Indischen Rechterlijken dienst af. Hij verwierf op Atjeh het eereteeken voor belangrijke krijgsverrichtingen.
- De heer F.G.C.J. FRUNDTER DE BEAUCHENE, sinds 1895 commissaris van politie te Amsterdam, ridder der orde van Oranje-Nassau, herdacht de vorige week zijn zilveren ambtsvervulling.
- Ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum zijn den heer D. LAND, hoofdinspecteur van politie te Amsterdam talrijke blijken van waardeering te beurt gevallen; sedert 1909 is hij afdelingschef aan het bureau Overtoom.
- De stad Arnhem heeft door 't overlijden van den 84-jarigen Dr. H.F. THIJSSEN, oud-raadslid, ridder der orde van den Nederl. Leeuw, een zeer kundig geneesheer en een harer beste burgers verloren.
- Op 87-jarigen ouderdom is overleden de sedert 1878 gep. luit.-kol. van het leger in O.-I. M.A.E. PHAFF, ridder der Mil. Willemsorde en eervol vermeld.
- De heer H.E. DE BRUYN, sedert 1906 gep. hoofding.-dir. van den Rijkswaterstaat, ridder der orde van den Ned. Leeuw, is de vorige week op 73-jarigen leeftijd te 's-Hage overleden.
- Te BERLIJN in overleden de heer J.A. HOETING, hofjuwelier te Amsterdam. Hij verwierf op de wereldtent. te Brussel in 1897 en 1910 de hoogste onderscheidingen en op de koloniale expositie te Semarang in 1914 het eerediploma.
- LOUIS DE VRIES maakt het best in Indie. Zijn groot talent vindt daar, evenals hiet te lande, algemeene waardering en het financieel succes zijner Indische tournee is alsmede zeer bevredigend. Aan het ons ter opname toegezonden kiekje van hemzelf en zijn zoon verleenen wij gaarne plaats.
- De nieuwe Inrichting voor Ooglijders te Rotterdam, die Maandag j.l. geopend is en in een behoefte voorziet. Dankzij een vorstelijke gift van Vrouwe BLANKENHEYN, kon dit fraaie gebouw,ontworpen door de architecten NOLEN en KROMHOUT, tot stand komen.
Links: Dr. v.d. BRUGH, de nieuwe directeur van het ooglijdersgesticht. 
Recht: Dr F. v. MALL, die na 40 jaren met toewijding werkzaam te zijn geweest als directeur, afgetreden is.
- overstroomingen in Friesland. Tengevolge van den ongekend hoogen waterstand is het terrein om WARTENA ondergeloopen en heeft het verkeer groot stoornis ondervonden.
Links: Weg tusschen Warga en Wartena met geslagen hulpstelling ter zijde; de wagens gaan op sommige punten tot de assen in het water.
Rechts: Boerderij van T. JANSMA, die slechts te breiken is door middel van een geslagen hulkbrug.
(Bron: pag. 96 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 febr 1915)

- uitwisseling van zwaar gewonden krijgsgevangen tusschen Duitschland en Engeland, op Nederlandsch grondgebied.
Te VLISSINGEN werden de uit Engeland komende Duitsche gewonden per trein verder naar Duitschland vervoerd, terwijl Engelsche gewonden van Vlissingen naar Engeland getransporteerd werden. (Dr. STURKOP).
(Bron: pag. 100 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 febr 1915)

- Dat HUBERT LAROCHE een heel talentvol toneelspeler was, wisten we reeds uit den tijd, toen hij nog tot de Kon. Ver Het Ned Tooneel behoorde, maar thans, na een verblijf van eenige jaren in Belgie,zijn vaderland, noodgedwongen tot ons teruggekeerd (Grand Theatre-dir HEIJERMANS) doet hij zich kennen als een groot kunstenaar, een bewonderingswaardig acteur, die van elke rol, welke hij vervult, iets ongemeens, iets superieurs vooral, maakt.
- GENERAAL-MAJOOR H. OOLGAARDT.
In dezen oorlog is duidelijk gebleken, welke overwegende rol de veldartillerie vervult en welke verschrikkelijke verwoestingen ze aanricht; ze maakt geheele terreinstrooken op grooten afstand voor troepenbewegingen onveilig en bereidt in verschillende gevallen den infanterieaanval voor; zoowel het geschut als de projectielen hebben in de laatste jaren aanzienlijke technische verbeteringen ondergaan.
In D ePrins van 15 aug. 1914 zijn deverschillende projectielen, die door onze verldartillerie gebruikt worden, vluchtig beschreven: Granaaten, granaatkartetsen, kartetsen. De tegewoordige Inspecteur van de bereden artillerie, Generaal-Majoor OOLGAARDT, een hoogst kundig, energiek en wilskrachtig opperofficier, werd geboren in 1853, tot 2de luitenant benoemd in1875, tot 1ste luitenant in1879, tot kapitein in1891, tot majoor in 1903, tot luitenant-kolonel in 1905, tot kolonel in1908 en tot Generaal-Majoor in 1912. De Nederlandsche Regeering erkende bij herhaling zijne verdiensten door zijn benoeming tot ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw  en tot officier der orde van Oranje-Nassau.
(Bron: pag. 101 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 febr 1915)

- Een tragisch herinneringsbeeld van de vreeselijke epidemie te Groningen in 1826.
Oost-Indische inktteekening, vervaardigd door wijlen den heer G. PLANTING, penkunstenaar en ambtenaar te Groningen, die in1826 met zijn gezin, tengevolge van de uitgebroken besmettelijke ziekte in zijn woonplaats, naar Friesland vluchtte; de epidemie heeft toen enorm veel slachtoffers gemaakt. Het origineel van de teekening groot 28 x 35 cm is in het bezit van den heer A. T. VISSER te Leeuwarden:
'Het Getal der overleden menschen van julij 1826 tot januarij 1827: 119.562'
'gedenkstuk wegens de ontsettende toestand, wegens 't ijselijk wegsterven der inwooners binnen Groningen in de zes laaste maanden van het jaar 1826'
(Bron: pag. 102 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 febr 1915)

- het militaire interneeringskamp te Groningen. (foto: Kramer)
(Bron: pag. 103 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 febr 1915)

- Vastenavondfeest (gravure) door Petrus VAN DE HEYDEN (ook wel a Merica (naam op zwavelstokbakje)) naar Hier. Bosch, overl. 1516 te 's-Kertogenbosch en uitgegeven in 1567 door Hier. COCK.
- In de lichthal van de gebouwen van De Bijenkorf te A'dam. (chef-etaleur A. KOPPEL)
(Bron: pag. 104 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 febr 1915)

- sportdemonstraties in de concertzaal van Artis te A'dam.
(Bron: pag. 105 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 febr 1915)

- 24 Febr. herdacht Mr. W. BINGER, bekend ingezetene van Amsterdam, den dag, dat hij voor 50 jaar tot doctor in de rechtswetenschap promoveerde. IJverig en opgewekt oefent hij de rechtpractijk nog binnenkamers uit.
- De geniale, reeds vermaarde, viool-virtuoos NICO POPPELSDORFF, oud-leerling van ISAYE en 1ste prijs Brusselsch conservatoire, vertrekt 27 dezer, met zijn accompagnateur naar Indie, waar hij een groote tournee gaat maken.
- Fr. VAN AERSCHOT, 1ste revue-komiek van het Scala-theater te ANTWERPEN, een in Belgie zeer populair artiest, thans aan het gezelschap van de heeren KREEFT en PAUWELS (Hollandsche Schouwburg) verbonden, speciaal voor de dezer dagen op te voeren revue van 'Uiltje van de Telegraaf'.
- prof. M. NOORDTZIJ, emeritus-hoogleeraar van de Theologische School te KAMPEN, ridder der orde van den Ned. Leeuw, lid van Ged. Staten van Overijssel, lid van den raad van kampem, is de vorige week in laatstgenoemde stad overleden.
- Op 69-jarigen leeftijd is te ARNHEM overleden Mr. J.W.A. VAN EMDEN, advocaat bij het gerechtshof daar ter stede; in hem verliest de rechtskundige stand een verdienstelijk vertegenwoordiger.
- De heer B.W. VAN GORKOM, controleur te Kerintji (Sumatra), is door een inlandsch hoofd op verraderlijke wijze doodgeschoten; de ijverige veelbelovende bestuursambtenaar bereikte slechts den leeftijd van 30 jaar.
- ALEX FAASSEN Sr, de kranige, veel-toegejuichte tooneel-kunstenaar, wiens merkwaardig speeltalent en knappe regie-kunst nog altijd onverzwakt zijn, viert 26 dezer zijn 50-jarig tooneel-jubileum en wel bij de N.N. Het Tooneel, dir. Willem ROYAARDS. Opgevoerd wordt Abt Constantijn. Wij reproduceeren hierboven drie foto's van den jubilaris.
(Bron: pag. 108 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 febr 1915)
- beeldhouwwerk van Mevr. JO SCHREVE-IJZERMAN te A'dam, voorstellende haar ouders.

Laatst gewijzigd: april 2003 en sept 2004.