Aanmelden | Contact
Zoeken

DE PRINS der geillustreerde bladen 12 dec. 1914 t/m 18 september 1915
GROTE FOTO OP DE VOORPAGINA (hoort meestal artikel bij)

december 1914
12 - Herman HEIJERMANS, de in binnen- en buitenland vermaarde Nerderlandsche auteur, werd de vorige week 50 jaar. In verband met dit feit en met de spoedig te verwachten 500ste opvoering hier te lande van zijn meesterwerk 'Op hoop van Zegen', wacht hem een publieke huldebetooging, op touw gezet door meestbekende persoonlijkheden op kunstgebied uit diverse landen. (foto A.J.W. de VEER)
19 - Jhr. Mr. W.H. DE SAVORNIN LOHMAN, de nieuwe President van den Hoogen Raad der Nederlanden te 's-Gravenhage (foto Haagsch illustratie-bureau)
26 - driedaagsche inspectiereis van H.M. de Koningin door Noord-Brabant, ten doel hebbende de verpleging en de oefeningen van de veldtroepen op verschillende plaatsen na te gaan. Boven: H.M. begeleid door Z. Exc. Luitenant-Generaal G.A. BUHLMAN, commandant van het veldleger, begeeft zich naar het oefeningsterrein. Midden: Compagnie militaire wielrijders, die een verkenningstocht ondernemen en tevens andere geheime opdrachten te vervullen hebben. Onder: Schietoefeningen van een infanterie-afdeeling in de loopgraven (foto's V.F.B.)

JANUARI 1915
2 - de vredesengel spreekt (naar een tekening van Willy Sluiter)
Welk gruwzaam krijgsbedrijf, uit tijden der Barbaren
Dat over' wereldrond, ellend' en rouwe bracht !
Moog 't nieuw begonnen jaar, voor onheil U bewaren
Reeds nu was 't vrede op aard, hadde ik het in mijn macht.
9 - pof. Dr. A. Bruining, hoogleeraar in de godgeleerdheid aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam (Rector magnificus 1914-1915)
16 - inspectietocht van H.M. de Koningin in het zuiden van ons land; van het station te Maastricht, waar de Koninklijke trein aankwam, werd te midden eener juichende menigte gereden naar het Gouvernementsgebouw, waar eenige bestuurscolleges ter begroeting aanwezig waren; darna inspecteerde H.M. de grenswachten, posten en het garnizoen, dat op den Meerssenerweg opgesteld was en vervolgens de troepen te Roermond, Weert, Stratum, Eindhoven en andere plaatsen. - Bovenstaande opname werd gedaan in Limburgs hoofdstad. (foto V.F.B.)
23 - ter gelegenheid vande plechtige inwijding van het nieuwe gebouw en de palmenkas van den hortus botanicus te Amsterdam (13 januari); onder: Officieele groep: zittend van links naar rechts: Prof. Dr A. BRUINING, rector magnificus; Jhr. Mr. Dr. A. ROELL, Burgemeester, voorz curatoren universiteit; Prof. Hugo de Vriesm Commandeur in de Orde van den Nederl. Leeuw; H.J. DEN HARTOG, weth.- staande van links naar rechts: Mr. S. DE VRIES, weth., Prof. SCHOLTEN, secr. senaat; W.H. VIEGEN, weth.; Dr. C.C. DELPRAT, curator univers; Mr. J.C. Baron BAUD, curator univers; Mr. R.H.A.M. ROMME, curator univers; Prof. P. ZEEMAN, voorz. van de Faculteit van Wis- en Natuurkunde; Prof. Theo J. STOMPS; Prof. A. SMITS, secr. Faculteit van Wis- en Natuurkunde; Mr. Dr. S. v. BRAKEL, secr. College van Curatoren - Boven: De Teunisbloemen van Lamarck incylinderglazen.
30 - de chef van den staf der Koninklijke Nederlandsche marine, kapitein ter zee W.C.J. SMIT (zittend), met de tot dien staf behoorende hoofd- en subalterne officieren: P.C. COOPS, luitenant ter zee 1ste klas, N.J.J. VAN RIJN VAN ALKEMADE, hoofdinspecteur van administratie 1ste klas en hoofdintendant der zeemacht, A. VAN HENGEL, luitenant ter zee 1ste klas, H.G. SURIE, kapitein-luitenant ter zee (foto H.I.B.)

FEBRUARI 1915
6 - H.M. de Koningin te Amsterdam / tentoonstelling huis Jhr SIX (Heerengracht bij Vijzelstraat)
13 - H.M. de Koningin-moeder in de hoofdstad / tentoonstelling huis Jhr SIX (Heerengracht bij Vijzelstraat)
20 - Prof. Dr. C.F.A. KOCH, die onalngs zijn zilveren jubileum als hoogleeraar in de Chirurgie aan de Rijks-Universiteit te Groningen herdacht. (foto KRAMER)
27 - generaal-majoor H. OOLGAARDT, Inspecteur der Bereden Artillerie van het Nederlandsche leger, waarnemend Gouverneur der Residentie (foto Ebner)

MAART 1915
6 - J.W.C. TELLEGEN, de nieuw benoemde Burgemeester van Amsterdam (foto Zimmerman)
13 - Mr. Dr. L.E. VISSER, benoemd tot lid van den Hoogen Raad der Nederland (foto Mogle)
20 - Dr. C. T. HUMME, Inspecteur van den Geneeskundigen Dienst der Zeemacht (foto H.I.B.)
27 - Prof. Dr. H. SNELLEN, Hoogleeraar in de oogheelkunde aan de Rijks-Universiteit te Utrecht (foto H.I.B.)

APRIL 1915
3 - bezoek van de koninklijke familie aan de hoofdstad - Vondelpark (foto A.J.W. de Veer)
10 - J.H. SCHELTEMA, mede-oprichter en een der voornaamste organisators van het Algemeen Steuncomite Amsterdam, tevens peningmeester (foto A.J.W. de Veer)
17 - kolonel E. Baron van der Capellen, commandant van het 2de Regiment Huzaren, welk coprs de vorige week te Breda zijn 100-jarig bestaan feestelijk herdacht heeft. (foto H.I.B.)
24 - plechtige onthulling van het monument voor wijlen Prof. VAN 'T HOFF voor het gebouw van de H.B.S. 5-jarige cursus, 's-Gravendijkwal te Rorterdam

MEI 1915
1 - Prof. Dr. A.J. DER KINDEREN, Hoogleeraar-Directeur van de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. Geschilderd portret van Dr JAN VETH op de tentoonstelling van kunstwerken in een der zalen van de Maatschappij 'Arti et Amicitiae' te Amsterdam
8 - de raad van Nederlandsch-Indie, van links naar rechts: de heeren Mr. J. van Davelaar, W.J. Coenen, J.B. van der Houven van Oordt (vice-president), J.H. Liefrinck, Jhr. Mr. A.C.D. de Graeff, O.A. Uhlenbeck (secretaris). (foto Charls & van Es & Co)
15 - Z. Exc. Dr. Henry VAN DIJKE, buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister der Vereenigde Staten van Noord-Amerika, in Nederland, met zijne dochter Katharina
22 - Dr. H.J. KIEWIET DE JONGE, voorzitter van het Hoofdbestuur van het 'Algemeen Nederlandsch Verbond' (foto Kramer)
29 - officieele opening van het derde tehuis van de vereeniging Boddaert-tehuizen voor schoolgaande kinderen te Amsterdam (2de Jan Steenstraat)

JUNI 1915
5 - Dr. A. PLATE, te Rotterdam, die de vorige week ter gelegenheid van zijn 70sten geboortedag gehuldigd werd. (foto Van der Rijk)
12 - voor 100 jaar,voorname figuren uit de vermaarde veldslagen van quatre-bas en waterloo op 17 en 18 juni 1815: Generaal Jean Victor, veldmaarschalk Van Blucher vorst van Wahlstadt, Prins van Oranje, Arthur Wellesley, generaal Hendrik George graaf de perponcher, genraal chasse, Karel Bernhard hertog van Saksen-Weimar-Eigenach.
19 - ter herdenking van het 340-jarig bestaan der Leidsche Hoogeschool: J.W. WIJNAENDTS, J.G.O. VAN LYNDEN, D.A. HARMENS, J.H.C.J. SWEERTS DE LANDAS WYBORGH, W.J. WOLDRINGH VAN DER HOOP. (foto Jonker)
26 - A. SALM G. Bzn., de verdienstelijke architect, die de vorige week op 58-jarigen leeftijd te Amsterdam overleden is.

JULI 1915
3- mevrouw Therese VAN DUYL-SCHWARTZE, de begaafde kunstenares en haar nicht mejuffrouw Lizzy Ansingh, bezig een verrassing te bereiden voor Dr. C. KERBERT, ter gelegeneheid van zijn zilveren jubileum als directeur van het Koninklijk Zoologisch Genootschap: 'Natura Artis Magistra' te A'dam.
10 - Dr. C.P. BURGER Jr. (1890 -16 juli -1915), ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum als bibliothecaris te Amsterdam. (foto A.J.W. de Veer)
17 - Z. Exc. A.W.F. IDENBURG, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Oost-Indie; oud-minister van Kolonien, oud-Gouverneur van Suriname.
24 - Z. Exc. Mr. L.H.W. REGOUT, oud-minister van Waterstaat, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaalm benoemd tot tijdelijk en buitengewoon Gezant bij den Pauselijken Stoel te Rome. (foto Mogle)
31 - inspectietocht van H.M. de Koningin in Limburg

AUGUSTUS 1915
7 - het militaire sportfeest van de grenadiers en jagers op het terrein van H.V.. te 's-Gravenhage.
14 - twee bekende figuren van de Nederlandsche Rijdende Artillerie: Generaal-majoor N. BOSBOOM, Minister van oorlog en de gep. kolonel N. VAN ES, thans station-commandant te Arnhem. Verder: Kolonel D.W. DE JAGER, kolonel F. DELL, kolonel J.A.J. SMIT, commandant der VIde infanterie-brigade.
21 - Prof. Dr. E. COHEN, hoogleeraar in de anorganische en algemeene scheikunde, in de mathem. natuurkunde en theoretische mechanica, aan de Rijksuniversiteit te Utrecht (rector-magnificus voor het studiejaar 1915-1916). (foto Koene & Buttinghausen)
28 - B. NIERSTASZ, directeur der Hollandsche Stoomboot-Maatschappij (1888 - 13 October -1913), lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal enz. (foto Koene & Buttinghausen)

SEPTEMBER 1915
4 - Generaal-Majoor J.C.H.A. QUACK.
11 - bezoek van H.M. de koningin-moeder aan de weesinrichting te NEERBOSCH.
18 - P. VAN HOEK, directeur-Generaal van den Landbouw. (foto Koenders)ONDERSCHRIFTEN BIJ FOTO'S

MAART 1915


- beeldhouwwerk Geldersch Marktvrouw door Aug. FALISE te Wageningen.
(Bron: pag. 110 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 maart 1915)
- G.W. DYSSELHOF 'Goudvisschen'.
- Panama-kanaal, stoomschip ALLIANCA.
(Bron: pag. 111 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 maart 1915)

- Zweedsche stoomschip SVARTON.
(Bron: pag. 112 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 maart 1915)

-Duitschen pantserkruiser BLUCHER, Doggersbank.
- stoomtrawler 'URANIA IJ M', mijnen.
(Bron: pag. 113 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 maart 1915)

- aerostitische machine (luchtballon) van den heer BLANCHARD, opgelaten in den tuin van den Oude Hof te 's-Gravenhage, 12 juli 1785, 's avonds ten 7 3/4 ure en neergelaten bij het dorp Zevenhuyzen in de buurt van Moordrecht te 8 3/4 uur. (aquarel G. CARBENTUS)
(Bron: pag. 114 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 maart 1915)

- oefening van de Grenadiers te 's-Gravenhage. Het huis aan den hoek van de Koninginnegracht.
- 'De Heks van Haarlem', tooneelstuk Dr. Frederik van Eeden: Elias VAN PRAAG, Jan MUSCH, Gerard, VROLIK, Willem ROYAARDS, Louis SAALBORN.
- reproductie Frans Hals (geb. Antwerpen 1580, overl Haarlem 1666): Uw uil schijne u als een valk, o Babel! Ik ben tevreen, Speel met een valsche pop, gij zijt het niet alleen.
- 'De thuiskomst van Odysseus', operette Dr. Leopold SCHMIDT met Piet KOHLER, Reinhard SCHULZE, Willy BIERLEE.
(Bron: pag. 116 "DE PRINS der geïllustreerde bladen" 6 maart 1915)

- foto: Een z.g. BANPAAL te Amstelveen; de banpalen, waarvan er in ruimen kring om de hoofdstad nog eenige voorkomen, dienden tot grens voor misdadigers, die uit AMSTERDAM verbannen waren; ze dagteekenen uit de Middeleeuwen.
- Nieuwe auto-spuitwagen voor de Bandweer te 's-GRAVENHAGE. (firma Benz; commandant C.F.H. Tückermann; de heer De BRUYN (vertegenwoordiger firma Benz)) 
(Bron: pag. 117 "DE PRINS der geïllustreerde bladen" 6 maart 1915)

- Tot hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te LEIDEN, bij de faculteit der geneeskunde, is benoemd Dr. J.H. ZAAYER, privaat-docent, belast met het onderwijs in de chirurgische urologie.
- De vorige week herdacht Ds. H. VAN DRUTEN, pred. bij de Ned. Herv. Gem. te Rijnsburg, pres. van het Prov. Kerkbestuur en lid van andere kerkelijke colleges, zijn 40-jarige ambtsvervulling; de beminde voorganger hield op zijn feestdag een gedachtenisrede.
- Tot griffier der Staten van Noord-Holland is benoemd Mr. S.H. VENING MEINESZ; geb. 1873, promov. tot doctor in de rechtswetenschap in 1899; daarna werd hij volontair bij de secretarie te VELZEN en later bij de Prof. Grifiie te Haarlem, in 1906 werd hij commies en in 1909 hoofd-commies-afdeelingschef bij genoemde Griffie. Mr. MEINESZ is een man van groote bekwaamheden en werkkracht.
- Ter belooning voor zijn uitstekende krijgsverrichtingen in Oost-Indie, is bij Kon. Besluit benoemd tot ridder der Mil. Willemsorde 4de klasse, de kapitein der inf. F.P.A. VAN GHEEL GILDEMEESTER.
- 1 Maart herdacht Mr. Dr. J.C. OVERVOORDE, de zeer verdienstelijke gemeente-archivaris en directeur van het stedelijk museum te Leiden. onder veelvuldige blijken van waardeering en belangstelling zijn zilveren jubileum; hij is een op den voorgrond staande figuur in zijn vak; in 1910 en 1911 maakte hij een studiereis om de wereld. Hij is officier der orde van Oranje-Nassau en lid van vele wetenschappelijke genootschappen.
- Mr. P.A. BERGSMA, oud-secretaris van Leeuwarden (van 1870-1904), oud-bestuurder en lid van onderscheidene kerkelijke en maatschappelijke stichtingen, ridder der orde van den Ned. Leeuw, is de vorige week te LEEUWARDEN op bijna 85-jarigen ouderdom overleden. De maatschappij verliest in hem een harer werkzaamste en ijverige leden.
- Te 's-GRAVENHAGE is op 42-jarigen leeftijd de vorige week overleden de heer J.P. RAMBALDO DI COLLALTO, die in Januari j.l. bevorderd was tot adsistent-resident van LOMBOK en met verlof hiet te lande vertoefde. Gelet op zijn eervol verleden, is de dood van dezen nog veelbelovenden O.-I. bestuursambtenaar een groot verlies. De belangstelling op den dag der begrafenis was dan ook zeer groot.
- Huldiging van den heer Jos. K. de KANTER te GOORKE (Noord-Brabant), noordw. van Tilburg, ter gelegenheid vandiens hondersten geboortedag; de krasse oude heer, die in de plaats zijner inwoning zeer geacht is, ziet men op de foto voor zijn smaakvol versierde huis, gezeten te midden van zijne familieleden.
(Bron: pag. 120 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 maart 1915)
- Veldmaarschalk VON HINDENBURG, de kranige strateeg en veldheer, opperbevelhebber van het Duitsche Oosterleger, verlaat zijn hoofdkwartier, om zich naar het gevechtsfront te begeven.
(Bron: pag. 122 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 maart 1915)

- Een zeldzaam standtafereel te EGMOND-AAN-ZEE. De vorige week is bezuiden deze Noordhollandsche zee- en visschersplaats een WALVISCH aangespoeld ter grootte van ongeveer 20 M.; de staart was omwoeld met staaldraad, die op 10 M afstand van het zeemonster verbonden was met een Engelsche mijn, welke laatste men links op de foto ziet.
- foto: watervliegtuig
(Bron: pag. 124 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 maart 1915)

- gezicht op het Buitenhof te 's-GRAVENHAGE voor ongeveer 300 jaar. (gravure S. Savry naar H. Hondius).
- Scene van het spel van Droom en Leven: Uitkomst van Herm. HEIJERMANS door de Haghespelers (dir. Ed. VERKADE). (A v.d. Horst, Rannucci Berkman, mevr v.d. Horst, Anton Roemer, Henry van Ees, Tilly Lus)
- Tentoonstelling te AMERSFOORT van voorwerpen, vervaardigd door Belgische militairen, geinterneerd in de barakken te Zeist en Amersfoort. [de sous-lieutenant Alphonse SOMERS; eerste luitenant der huzaren VAN STOCKUM]
(Bron: pag. 125 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 maart 1915)
- Benjamin Prins - IJDEL. In de expositiezaal van de Firma BUFFA & Zonen te AMSTERDAM.
- Oude kanongieterij. Gravure naar Joh. VAN DER STAET 
(geb. te Brugge 1523, overl. 1605 te Florence) door Theod. GALLE (1570-1618).
(Bron: pag. 126 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 maart 1915)

- Javaansch huwelijksfeest.
- boottocht op het meer Sitoe-Bagendit (Java).
- treurspel 'de heks van Haarlem' (Frederik van Eeden); Anna Sablairolles, Gerard Vrolik, Tourniaire, Willem Royaards, Van Praag, Co Balfoort, Jacqueline Royaards-Sandberg.
(Bron: pag. 127 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 maart 1915)

- Ds. J.G. BRUINING, prediaknt der Ned. Herv. Gemeente te MIDDELHARNIS (prov. Zeeland), herdacht kortelings onder veelvuldige blijken van hoogachting, waardeering en vriendschap zijn vijf en twintig-jarige [verbeterd in nr van 27/3 in 40-jarig] evangeliebediening.
- Op 62-jarige leeftijd is te 's-Gravenhage overleden de heer A.W. de GROOT, referendaris aan het Departement van Marine, hoofd van de afdeeling Comptabiliteit, officier der orde van Oranje-Nassau. Inhem verliest het Rijk in het algemeen en het Ministerie van Marine in het bijzonder een kundig en werkzaam hoofdambtenaar.
- Onlangs is na een kortstondige, hevige ziekte te ROTTERDAM overleden de jonge veelbelovende en zeer begaafde Belgische dochter EMILE POLAK; eenige weken voor zijn dood heeft hij den Rotterdamsche Kring nog doen genieten van zijne door hem zelf voorgedragen schoone verzen; bij zijn meester EMILE VERHAEREN en andere groote dichters stond hij hoog aangeschreven; zijn dood is een verlies voor de kunst.
- De heer W. HOVY, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, is de vorige week overleden.
- Door het overlijden van den heer Th. J. VAN MARLE, Resident van Menado (Noord-Celebes), verliest het Indische Gouvernement een verdienstelijken bestuursambtenaar.
- Te ZWOLLE is overleden de heer M. MOUW, inspecteur der posterijen en telegrafie, een rijksambtenaar van groote werkkracht enb nauwgezette plichtsbetraching.
- Twee begrafenisplechtigheden te AMSTERDAM.
1) De teraardebestelling van het stoffelijk overschot van den heer W. HOVY, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Door den dood van dezen edelen staatsburger heetf het land een groot verlies geleden; vele jaren was hij lid van de Eerste Kamer en tot boor korten tijd hoofd van de bierbrouwerij en azijnmakerij DE GEKROONDE VALK te Amsterdam; zoowel buiten als in het parlement heeft hij zeer veel goeds helpen tot stand brenegen en bovendien was hij een philanthroop in den nobelsten zin van het woord. Aan de geopende groeve gaf in zeer waardeerende, gevoelvolle woorden Z. Exc Dr. A. KUYPER, Minister van Staat,lid der Eerste Kamer, een korte levensschets van den heer HOVY; men zier Z. Exc. op onze foto, begeleid door bloedverwanten van den overledene.
2) De begrafenis van FREIHERR VON BRETFELD KRONENBURG, commandant van het sedert het begin van den wereldoorlog te Amsterdam liggende Oostenrijksche jacht THALIA; tot de autoriteiten, die op den doodenakker BUITENVELDERT aanwezig waren, behoorden de Oostenrijksche consul-generaal en diens secretaris; de Oostenrijksch vlag dekte de lijkkist; de steek en de degen van den beminden gezagvoerde werden gedragen tijdens den gang naar het graf.
- Opsporing gevraagd: Theresia LEPON en haar kind, Lange Markt Westvlaanderen; in weerwil van alle mogelijke nasporingen is het familie niet gelukt te weten te komen, waar deze vrouw en haar kind zich bevinden; haar man Isedoor VERMEERSCH strijdt als soldaat aan het Belgische front. Een der familieleden, te 's-Hertogenbosch woonachtig zond ons bovenstaand portret.
- De mijnontploffing te ZIERIKZEE, waarbij vijf personen het leven verloren; het ongeluk is te wijten aan onvoorzichtigheid; buiten toezicht of voorkennis van de militaire autoriteiten werd de aangespoelde mijn geopend. De slachtoffers zijn, van links naar rechts:
De 66-jarige A. VAN BURGH;
Stoffel Jan CASHOEK (25 jaar);
Martin CASHOEK (27 jaar);
Simon Everhardus CASHOEK (16 jaar);
alle drie zoons van den landbouwer CASHOEK.
(Bron: pag. 132 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 maart 1915)

- Het nieuwe raadhuis te MUIDEN, de vorige week feestelijk ingewijd. [architect Jan STUYT; burgemeester J.L. de RAADT]
- 'Fientje Beulemans', het aardige blijspel; mevr Magda Janssens.
- Tafereel uit de 'Uiltje-Revue'; dames Sohns, De Kock, Bouwmeester-Clermont, de heeren Kreeft, Kiehl, Vivegeno, Alexanders, Langeman, Van Aerschot. 
(Bron: pag. 136 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 maart 1915)

- Vergadering van vertegenwoordigers van crediet-instellingen te 's-GRAVENHAGE, Zaterdag j.l. gehouden in tegenwoordigheid van H.M. de Koningin, met het doel, de voldoening van de credietbehoeften van den kleinen middenstand, als gevolg van den oorlogstoestand, te vergemakkelijken; Van Aalst, min. Rambonnet, Bosboom, Treub, Posthuma, heer Vlissering, De Vooys.
(Bron: pag. 137 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 maart 1915)

- RODI DEGGELIER. De concertzangeres Rodi Deggelier uit New-York, leerlinge van den beroemden Italiaanschen zangleeraar Ferdinand Torriani aldaar, geeft onder directie van het Concertgebouw in ons land (15 maart Nijmegen, 18 Apeldoorn, 22 Haalem, 26 Deventer, 10 April Rotterdam, 13 DORDRECHT, 15 Utrecht, 17 Amsterdam, 20 Hilversum, 23 Groningen). Han sGoemans accompagneert.
- Het concertbureau MAX VAN GELDER heeft een toerneé door ons land georganiseerd met den kranigen 1ste-luitenant der Artillerie J. FABIUS, die voordrachten (door lichtbeelden verduidelijkt) zal houden over zijn overvindingen en ervaringen in ALBANIE. De eerste voordracht op 15 maart te 's-Gravenhage werd met de tegenwoordigheid van Z.K.H. Prins Hendrik vereerd. De luitenant FABIUS is een talentvol spreker, zijn onderwerp is zeer interessant, redenen te over, om hem te gaan hooren.
(Bron: pag. 140 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 maart 1915)

- Overstroomingen van de LEINE. Sedert 1909 heeft deze rivier (in Hannover) niet zulk hoogen waterstand gehad als thans.
- Een olifant in dienst te velde aan het Westelijk front tusschen RIJSSEL en MAUBEUGE.
(Bron: pag. 141 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 maart 1915)
- 15 Maart herdacht de heer F.J. TER LAAK, sedert 1905 commissaris van politie te Arnhem, ridder der orde van Oranje-Nassau, ridder 4de klasse der Pruisische kroonorde, onder vele blijken van belangstelling en waardeering zijn 25-jarig dienstvervulling bij de politie.
- Te Tilburg is de vorige week overleden Mgr. J.B. BOTS, huisprelaat van Z.H. en Paus, deken van Tilburg, officier der orde van Oranje-Nassau; deze hooge geestelijke was buitengewoon geacht en bemind.
- Te 's-Gravenhage is op 73-jarigen leeftijd overleden Jonkvrouw A. VAN HOGENDORP, een zeer bekende en geachte persoonlijkheid,die zich op velerlei gebied met met innige toewijding bewogen heeft; zij was vele jaren bestuurslid van den Vrouwenbond tot verhooging van het zedelijk bewustzijn, heeft krachtig den woeker en het drankmisbruik bestreden, was een weldoenster in den besten zin des woords. In Jonkvrouw VAN HOGENDORP, telg van een der grondvesters van onze onafhankelijkheid, verliest de maatschappij een harer edelste leden.
- Op 57-jarigen leeftijd is te 's-Gravenhage overledne Ds. D.J. KARRES, predikant bij de Ned. herv. Kerk te dier stede, ridder der orde van Oranje-Nassau.
- Groep jonge Iersche Setters (eigenaar en fokker de heer J. RITTER te Amsterdam). De vader is Lex, een luxa-rashond met onvervalschen stamboom en welks groote waarde voor de fokkerij hoofdzakelijk in zijn uitstekend bleod zit.
- tentoonstelling van Militaire Huisvlijt in een der zalen van de Firma FREDERIK MULLER & Co.
- groenten-voorziening te Amsterdam.
(Bron: pag. 144 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 maart 1915)
- Naar aanleiding van hetverdrineken van den Durgerdammer visscher JACOB BORDING Mz. bij het ophalen van netten, de vorige week, verdient bovenstaande afbeelding bijzondere aandacht, omdat ze een ongeval, aan eenigen zijner voorzaten overkomen, in herinnering brent. 13 januari 1849 was KLAAS BORDING met zijn beide zoons uit DURGERDAM met een slede op het ijs ter vischvangst uitgegaan en kort daarna door het ijs gezakt; bijna 14 dagen zwierven ze op een ijsschots op de Zuiderzee rond; 25 januari werd KLAAS BORDING in de nabijheid van VOLLENHOVE gered door te hulp komende visschersbooten. Op de foto ziet men vader en zoons met hunne slede drijvende op een ijsschots.  
(Bron: pag. 146 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 maart 1915)

- molen van Ruysdael te Wijk-bij-Duurstede.
- curacao-tentoonstelling boekhandel firma Martinus Nijhoff, Lange Voorhout te 's-Gravenhage.
(Bron: pag. 149 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 maart 1915)

- Muziekgezelschap, opgericht door den heer J.P.C. MEEUWSE: J.P.C. Meeuwse, A.L. Maschhaupt, Maria Gijsbertse, E.Th. Lehman de Lehnsfeld, J.C.L. Colijn, G. LUKKIEN, Joh.M. Meeuwse.
(Bron: pag. 150 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 maart 1915)

- klompenindustrie, Best (Brabant).
(Bron: pag. 152 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 maart 1915)

- De Belgische school te Amsterdam, Van Ostadestraat (schoolhoofd de heer EVERS).
(Bron: pag. 153 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 maart 1915)

- Jan OLIESLAGERS, de in Nederland welbekende en populaire vlieger, die onlangs tijdens een verkenningsvlucht een val deed, wordt thans verpleegd in een Fransch hospitaal; men ziet hem hierboven links afgebeeld met den aviateur JULES TYCK, zijn lotgenoot.
- Ter gelegenheid van zijn 40-jarig priesterjubileum zijn den WelEerwaarden heer M.P. SCHMEITS, pastoor te Venraai, vele blijken vanhoogachting, erkentelijkheid en genegenheid ten deel gevallen.
- Ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum zijn den heer J. VAN WESSUM, notaris te SITTARD, vele bewijzen van hoogachting en vriendschap te beurt gevallen; ook buiten den kring van zijn ambt heeft hij zich in verschillende functien nuttig gemaakt.
- Onlang was de heer J.G. VREESWIJK, hoofd der Ned. Herv. school te Rijnsburg 25 jaar als hoofd werkzaam; wegens zijn uitmuntende paedagogische leiding en zijne kundigheden heeft hij algemeene achting verworven; talrijk waren dan ook de blijken daarvan op zijn jubileum.
- Prof. Dr. A.A.W. HUBRECHT, buitengewoon hoogleeraar in de Zooologie aan de Rijksuniversiteit te UTRECHT, eere-doctor van verschillende buitenlandsche universiteiten, schrijver van zeer belangrijke wetenschappelijke werken, ridder der orden van den Ned. Leeuw enz., is Zondag j.l. op 62-jarigen leeftijd overleden. Zijn groot portret werd in De Prins van 18 januari 1908 op de voorpagina geplaatst.
- Mr. M. DE PLATO, advocaat en procureur te 's-Gravenhage, dir. der Haagsch Hypotheekbank, voorz. van den Bond: Vrede door Recht, voorz. van de Haagsche afd Schoolcommissie, ridder der orde van den Ned. Leeuw, is de vorige week op 64-jarigen leeftijd overleden. Met hart en ziel heeft hij zich gewijd aan de verbetering van misstanden op maatschappelijk en zedelijk gebied.
- Te Amsterdam is de vorige week op 65-jarigen leeftijd overleden de heer N.G. VAN KAMPEN, oudste lid van de firma P.N. VAN KAMPEN & ZOON, boekhandelaars en uitgevers aldaar; de overledene was voorz. van den Nederl. Uitgeversbond en van eenige andere colleges, den boekhandel betreffende. Hij stond in de uitgeverswereld wegens zijn edele karaktereigenschappen in hoog aanzien.
- Een nieuwe waterleiding te EGMOND-AAN-ZEE. Deze moderne watervoorziening is voor de jonge badplaats van groot belang en zal den bloei daarvan verhoogen; het aantal badgasten zalongetwijfeld toenemen. Bovenstaande foto stelt voor: De gemeenteraad met adviseuren directeur der waterleiding met op den achtergrond den sierlijken op een hoog duin staanden watertoren. Van links naar rechts: raadslid G. de GROOT, directeur J. BLAUBOER, adviseur A.J. LAFEBER, wetouder G.E.A. VAN HALL, burgemeester C.J. EYMA, wethouder H. CONIJN, gem.-secr. W.G. NOORMAN v.d. DUSSEN, raadsleden R. GUL en A. ZWAAN.
(Bron: pag. 156 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 maart 1915)

Laatst gewijzigd: april 2003 en sept 2004.