Aanmelden | Contact
Zoeken

DE PRINS der geillustreerde bladen 12 dec. 1914 t/m 18 september 1915
GROTE FOTO OP DE VOORPAGINA (hoort meestal artikel bij)

december 1914
12 - Herman HEIJERMANS, de in binnen- en buitenland vermaarde Nerderlandsche auteur, werd de vorige week 50 jaar. In verband met dit feit en met de spoedig te verwachten 500ste opvoering hier te lande van zijn meesterwerk 'Op hoop van Zegen', wacht hem een publieke huldebetooging, op touw gezet door meestbekende persoonlijkheden op kunstgebied uit diverse landen. (foto A.J.W. de VEER)
19 - Jhr. Mr. W.H. DE SAVORNIN LOHMAN, de nieuwe President van den Hoogen Raad der Nederlanden te 's-Gravenhage (foto Haagsch illustratie-bureau)
26 - driedaagsche inspectiereis van H.M. de Koningin door Noord-Brabant, ten doel hebbende de verpleging en de oefeningen van de veldtroepen op verschillende plaatsen na te gaan. Boven: H.M. begeleid door Z. Exc. Luitenant-Generaal G.A. BUHLMAN, commandant van het veldleger, begeeft zich naar het oefeningsterrein. Midden: Compagnie militaire wielrijders, die een verkenningstocht ondernemen en tevens andere geheime opdrachten te vervullen hebben. Onder: Schietoefeningen van een infanterie-afdeeling in de loopgraven (foto's V.F.B.)

JANUARI 1915
2 - de vredesengel spreekt (naar een tekening van Willy Sluiter)
Welk gruwzaam krijgsbedrijf, uit tijden der Barbaren
Dat over' wereldrond, ellend' en rouwe bracht !
Moog 't nieuw begonnen jaar, voor onheil U bewaren
Reeds nu was 't vrede op aard, hadde ik het in mijn macht.
9 - pof. Dr. A. Bruining, hoogleeraar in de godgeleerdheid aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam (Rector magnificus 1914-1915)
16 - inspectietocht van H.M. de Koningin in het zuiden van ons land; van het station te Maastricht, waar de Koninklijke trein aankwam, werd te midden eener juichende menigte gereden naar het Gouvernementsgebouw, waar eenige bestuurscolleges ter begroeting aanwezig waren; darna inspecteerde H.M. de grenswachten, posten en het garnizoen, dat op den Meerssenerweg opgesteld was en vervolgens de troepen te Roermond, Weert, Stratum, Eindhoven en andere plaatsen. - Bovenstaande opname werd gedaan in Limburgs hoofdstad. (foto V.F.B.)
23 - ter gelegenheid vande plechtige inwijding van het nieuwe gebouw en de palmenkas van den hortus botanicus te Amsterdam (13 januari); onder: Officieele groep: zittend van links naar rechts: Prof. Dr A. BRUINING, rector magnificus; Jhr. Mr. Dr. A. ROELL, Burgemeester, voorz curatoren universiteit; Prof. Hugo de Vriesm Commandeur in de Orde van den Nederl. Leeuw; H.J. DEN HARTOG, weth.- staande van links naar rechts: Mr. S. DE VRIES, weth., Prof. SCHOLTEN, secr. senaat; W.H. VIEGEN, weth.; Dr. C.C. DELPRAT, curator univers; Mr. J.C. Baron BAUD, curator univers; Mr. R.H.A.M. ROMME, curator univers; Prof. P. ZEEMAN, voorz. van de Faculteit van Wis- en Natuurkunde; Prof. Theo J. STOMPS; Prof. A. SMITS, secr. Faculteit van Wis- en Natuurkunde; Mr. Dr. S. v. BRAKEL, secr. College van Curatoren - Boven: De Teunisbloemen van Lamarck incylinderglazen.
30 - de chef van den staf der Koninklijke Nederlandsche marine, kapitein ter zee W.C.J. SMIT (zittend), met de tot dien staf behoorende hoofd- en subalterne officieren: P.C. COOPS, luitenant ter zee 1ste klas, N.J.J. VAN RIJN VAN ALKEMADE, hoofdinspecteur van administratie 1ste klas en hoofdintendant der zeemacht, A. VAN HENGEL, luitenant ter zee 1ste klas, H.G. SURIE, kapitein-luitenant ter zee (foto H.I.B.)

FEBRUARI 1915
6 - H.M. de Koningin te Amsterdam / tentoonstelling huis Jhr SIX (Heerengracht bij Vijzelstraat)
13 - H.M. de Koningin-moeder in de hoofdstad / tentoonstelling huis Jhr SIX (Heerengracht bij Vijzelstraat)
20 - Prof. Dr. C.F.A. KOCH, die onalngs zijn zilveren jubileum als hoogleeraar in de Chirurgie aan de Rijks-Universiteit te Groningen herdacht. (foto KRAMER)
27 - generaal-majoor H. OOLGAARDT, Inspecteur der Bereden Artillerie van het Nederlandsche leger, waarnemend Gouverneur der Residentie (foto Ebner)

MAART 1915
6 - J.W.C. TELLEGEN, de nieuw benoemde Burgemeester van Amsterdam (foto Zimmerman)
13 - Mr. Dr. L.E. VISSER, benoemd tot lid van den Hoogen Raad der Nederland (foto Mogle)
20 - Dr. C. T. HUMME, Inspecteur van den Geneeskundigen Dienst der Zeemacht (foto H.I.B.)
27 - Prof. Dr. H. SNELLEN, Hoogleeraar in de oogheelkunde aan de Rijks-Universiteit te Utrecht (foto H.I.B.)

APRIL 1915
3 - bezoek van de koninklijke familie aan de hoofdstad - Vondelpark (foto A.J.W. de Veer)
10 - J.H. SCHELTEMA, mede-oprichter en een der voornaamste organisators van het Algemeen Steuncomite Amsterdam, tevens peningmeester (foto A.J.W. de Veer)
17 - kolonel E. Baron van der Capellen, commandant van het 2de Regiment Huzaren, welk coprs de vorige week te Breda zijn 100-jarig bestaan feestelijk herdacht heeft. (foto H.I.B.)
24 - plechtige onthulling van het monument voor wijlen Prof. VAN 'T HOFF voor het gebouw van de H.B.S. 5-jarige cursus, 's-Gravendijkwal te Rorterdam

MEI 1915
1 - Prof. Dr. A.J. DER KINDEREN, Hoogleeraar-Directeur van de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. Geschilderd portret van Dr JAN VETH op de tentoonstelling van kunstwerken in een der zalen van de Maatschappij 'Arti et Amicitiae' te Amsterdam
8 - de raad van Nederlandsch-Indie, van links naar rechts: de heeren Mr. J. van Davelaar, W.J. Coenen, J.B. van der Houven van Oordt (vice-president), J.H. Liefrinck, Jhr. Mr. A.C.D. de Graeff, O.A. Uhlenbeck (secretaris). (foto Charls & van Es & Co)
15 - Z. Exc. Dr. Henry VAN DIJKE, buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister der Vereenigde Staten van Noord-Amerika, in Nederland, met zijne dochter Katharina
22 - Dr. H.J. KIEWIET DE JONGE, voorzitter van het Hoofdbestuur van het 'Algemeen Nederlandsch Verbond' (foto Kramer)
29 - officieele opening van het derde tehuis van de vereeniging Boddaert-tehuizen voor schoolgaande kinderen te Amsterdam (2de Jan Steenstraat)

JUNI 1915
5 - Dr. A. PLATE, te Rotterdam, die de vorige week ter gelegenheid van zijn 70sten geboortedag gehuldigd werd. (foto Van der Rijk)
12 - voor 100 jaar,voorname figuren uit de vermaarde veldslagen van quatre-bas en waterloo op 17 en 18 juni 1815: Generaal Jean Victor, veldmaarschalk Van Blucher vorst van Wahlstadt, Prins van Oranje, Arthur Wellesley, generaal Hendrik George graaf de perponcher, genraal chasse, Karel Bernhard hertog van Saksen-Weimar-Eigenach.
19 - ter herdenking van het 340-jarig bestaan der Leidsche Hoogeschool: J.W. WIJNAENDTS, J.G.O. VAN LYNDEN, D.A. HARMENS, J.H.C.J. SWEERTS DE LANDAS WYBORGH, W.J. WOLDRINGH VAN DER HOOP. (foto Jonker)
26 - A. SALM G. Bzn., de verdienstelijke architect, die de vorige week op 58-jarigen leeftijd te Amsterdam overleden is.

JULI 1915
3- mevrouw Therese VAN DUYL-SCHWARTZE, de begaafde kunstenares en haar nicht mejuffrouw Lizzy Ansingh, bezig een verrassing te bereiden voor Dr. C. KERBERT, ter gelegeneheid van zijn zilveren jubileum als directeur van het Koninklijk Zoologisch Genootschap: 'Natura Artis Magistra' te A'dam.
10 - Dr. C.P. BURGER Jr. (1890 -16 juli -1915), ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum als bibliothecaris te Amsterdam. (foto A.J.W. de Veer)
17 - Z. Exc. A.W.F. IDENBURG, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Oost-Indie; oud-minister van Kolonien, oud-Gouverneur van Suriname.
24 - Z. Exc. Mr. L.H.W. REGOUT, oud-minister van Waterstaat, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaalm benoemd tot tijdelijk en buitengewoon Gezant bij den Pauselijken Stoel te Rome. (foto Mogle)
31 - inspectietocht van H.M. de Koningin in Limburg

AUGUSTUS 1915
7 - het militaire sportfeest van de grenadiers en jagers op het terrein van H.V.. te 's-Gravenhage.
14 - twee bekende figuren van de Nederlandsche Rijdende Artillerie: Generaal-majoor N. BOSBOOM, Minister van oorlog en de gep. kolonel N. VAN ES, thans station-commandant te Arnhem. Verder: Kolonel D.W. DE JAGER, kolonel F. DELL, kolonel J.A.J. SMIT, commandant der VIde infanterie-brigade.
21 - Prof. Dr. E. COHEN, hoogleeraar in de anorganische en algemeene scheikunde, in de mathem. natuurkunde en theoretische mechanica, aan de Rijksuniversiteit te Utrecht (rector-magnificus voor het studiejaar 1915-1916). (foto Koene & Buttinghausen)
28 - B. NIERSTASZ, directeur der Hollandsche Stoomboot-Maatschappij (1888 - 13 October -1913), lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal enz. (foto Koene & Buttinghausen)

SEPTEMBER 1915
4 - Generaal-Majoor J.C.H.A. QUACK.
11 - bezoek van H.M. de koningin-moeder aan de weesinrichting te NEERBOSCH.
18 - P. VAN HOEK, directeur-Generaal van den Landbouw. (foto Koenders)ONDERSCHRIFTEN BIJ FOTO'S

APRIL 1915


- Melchior d'Hondecoeter (1636-1695) - De Hofstede- (kunsthandelaar Goedhart, Keizersgracht)
(Bron: pag. 158 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 april 1915)

- firma Kleykamp te 's-Gravenhage.
(Bron: pag. 159 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 april 1915)

- H.K.H. Prinses Juliana, een takje bloemhoutbloesem in de hand, begeleid door Zuster Marting in Artis.
- Prins Hendrik, Ned. Handelsmaatschappij aan de Heerengracht (president C.J.K. van Aalst).
(Bron: pag. 160 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 april 1915)

- lezing journalist Jhr. Jan FEITH in RK gymnasium A'dam.
- Behandeling van ooglijders in de collegezaal, door Prof Dr. H. SNELLEN, hoogleeraar in de oogheelkunde aan de Rijksuniversiteit te UTRECHT.
- Scene uit Amoureuse, toneelspel in 3 bedrijven van de Porte-Riche. (M. Schmidt Craus, Ed Verkade, Willy Mensink, Enny Vrede, Cor Ruys).
(Bron: pag. 161 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 april 1915)

- Ter gelegenheid van zijn zilveren priesterjubileum zijn den WelEerwaarden Heer M.F.J. BRUNE, directeur van het Pro-gymnasium te Venlo, talrijke blijken van hoogachting, waardeering en genegenheid ten deel gevallen.
- Tot directeur van het Telegraafkantoor te HAARLEM is benoemd de heer H. TJEBBES, thans dir. van het Post- en Telegraafkantoor te KAMPEN.
- Ter belooning voor hun uitstekende militaire krijgsverrichtingen zijn bij afzonderlijke dagorders, zoo in Indie als in Nederland, eervol vermeld o.a. de eerste luitenants M.J. VAN ANDEL en J. VAN ARKEL, beiden van het corps marechaussee in het Ned.-Indische leger.
- Het zwaarste varken, dat ooit inhet Roterdamsche abattoir binnengebracht werd, wegende 864 pond.
- Zestig-jarige Echtvereeniging van D. DE HART en A. QUERNER, te OOSTERDIJK (Enkhuizen); de beide krasse oudjes verrichten nog dagelijks hunne bezigheden en kunnen tot voorbeeld voor vele jongeren gesteld worden.
- De commandant van het stoomschip MEDEA ,kapitein A.F.M. VAN BALKOM en de eerste officier M.W. VAN MOERDIJK; laatstgenoemde ging met drie man in een der reddingbooten naar den Duitschen onderzeeer U28 en overhandigde de scheepspapieren der MEDEA aan den commandant, die na inzage bevel gaf, dat de MEDEA binnen tien minuten verlaten moest worden. De bemanning daalde toen in de reddingbooten af, waarna het schip in den grond geboord werd.
- De heer G.E.C. RIBBIUS, sedert ruim 20 jaar burgemneester van RHOON (bij Rotterdam), is vorige week op 59-jarigen leeftijd overleden; de gemeente verliest in hem een magistraat, die veel goeds tot stand gebracht heeft.
- Dr. P.J.W. BIJNEN, geneesheer en voorzitter der gezondheidscommissie te BREDA is de vorige week op 72-jarigen leeftijd overleden. In hem verliest de gemeente een verdienstelijk en zeer geacht ingezetene.
- De heer B. DE VRIES de nestor der Haagsche journalisten, die vele jaren consul van Turkije in de Residentie was, is onlangs op bijna 78-jarigen leeftijd overleden. Wegens zijn vakkenis, zijn groote hoedanigheden van geest en karakter heeft hij in breeden kring hoogachting, waardeering en genegenheid verworven.
- Opsporing van vermiste Belgische vluchtelingen gevraagd. JOSEPHUS JACOBUS STOMMELS, thans verpleegd te RHENEN; hij en zijn vrouw zijn tijden shet bombardement uit LIER gevlucht met hun jongste kinderen; van hun oudste dochter Maria Elisabeth STOMMELS, geb. 27 sept 1899, die bij haar grootouders BOGAERTS vertoefde, hebben zij sedert niets meer vernomen, ondanks al hunne navragen bij inlichtingen-bureaux enz; nevenstaand portret van den vader werd ons gezonden door den voorzitter van het vluchtelingencomite te RHENEN.
(Bron: pag. 168 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 april 1915)

- Glasindustrie Leerdam.
(Bron: pag. 173 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 april 1915)
- Tot lid van de Eerste Kamer der Staten-generaal in Zeeland is door de Provinciale Staten gekozen Mr. C. LUCASSE, kantonrechter te Goes.
- 1 April herdacht de heer A. POST den dag, dat hij voor 25 jaar in functie trad als gemeente-ontvanger van Nootdorp; vele blijken van waardeering zijn hem ten deel gevallen.
- Gedurende 70 jaren heeft de heer F. JONGBLOED (geb. 29 maart 1836), de firma M. RAVENSWAAY & Zonen te GORINCHEM, trouw, eerlijk en ijverig gediend; hij verricht zijn dagtaak nog met jeugdige opgewektheid; vanaf 30 maart is hem vrij gelaten te komen of niet, met behoud van vol salaris.
- Tot Gezant van het Duitsche Rijk bij het Nederlandsche hof is benoemd Z. Ecx. BARON VON KUHLMANN.
- Mr. Jan EGGEN te Gent, doctor in de Geschiedenis, die sedert eenige maanden benoemd is tot privaat-docent aan de Amsterdamsche Universiteit, heeft de vorige week voor het Amsterdamsche Gerechtshof gepleit, om als advocaat te worden toegelaten bij de Amsterdamsche balie, een feit, dat sinds menschenheugenis niet geschied is.
- De heer W. BEUNK te Utrecht herdacht 20 maart zijn honderdsten geboortedag; hij werd te Halle, gemeente Zelhem in Gelderland geboren, geniet nog een goede gezondheid en heeft, blijken sons gedane mededeelnemingen geen gebreken. Van zijne 10 kinderen zijn er nog 8 in leven; hij heeft 38 kleinkinderen en 14 achterkleinkinderen
- Het nieuw ingestelde corps militaire tandartsen, bestaande uit 17 personen, waarvan 15 op de foto.
- De Nederlandsche stoombooten De Zaanstroom en De Batavier V door Duitsche onderzeeers aangehouden en naar Zeebrugge opgebracht.
- keuring van vrachtautomobielen t.b.v. het Nederlndsche leger voor de gebouwen van de Industrie-Maatschappij Trompenburg te AMSTERDAM.
(Bron: pag. 180 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 april 1915)

- schilder Arend HIJNER (1866-1916), in een Brabantsche boerenwoning aan het werk.
(Bron: pag. 182 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 17 april 1915)

- Plechtigheid in het Physiologisch laboratorium aan het Jonas Daniel Meijerplein te A'dam.
- Koor van West-Kapelsche boerinnetjes en boertjes, die in hun typische Walcherensche kledij een middaguitvoering in Diligentia te 's-Gravenhage gegeven hebben (hoofdonderwijzer HOUTEHAMER). 
(Bron: pag. 184 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 17 april 1915)
- Gedurende de 30 jaren, dat burgemeester G. VERMEULEN aan het hoofd der gemeente Capelle (Noord-Brab.) werkzaam geweest is, heeft hij door zijn bekwaamheden, zijn ijver en zijne toewijding, veel goeds tot stand gebracht; de blijken van hoogachting en waardeering hebben hem op zijn feestdag dan ook niet ontbroken.
- De directeur van het Stafmuziekcorps der Marine te Willemsoord, A.L. HAZEBROEK, is tot luitenant-ter-zee bevorderd en de vorige week op het wachtschip te Willemsoord, door den commandant van dit vaartuig, kapitein-ter-zee HOOG, plechtig beeedigd; laatstgenoemde hoofdofficier wees er in zijn hartelijke toespraak op, dat dit de eerste maal is, dat een onderofficier der marine tot luitenant-ter-zee bevorderd geworden is.
- De Procureur bij het Gerechtshof en bij de Rechtbank te Arnhem, Mr. N.S.T.A. VAN MEURS, is de vorige week op 84-jarigen ouderdom overleden; door zijne kundigheden en karaktereigenschappen heeft hij in breeden kring hoogachting en genegenheid verworven.
- Op 68-jarigen leeftijd is te TIEL overleden Dr. Z.C. DE BOER, sedert 1901 rector aan het Gymnasium aldaar, een man van uitgebreide wetenschappelijke kennis en van groote verdiensten op het gebied van onderwijs. De overledene werd zeer geacht en bemind, wat bij zijn overlijden bleek.
-  'De brave Hendrik' spant, op 't stuk van dol-komieken onzin, vrijwel de kroon ! Zelden zagen wij 'n zoo'n schijnbaar hopeloos-verwarde handeling zich zoo grappig ontwikkelen. 't Was dan ook een uitbundig succes, deneersten avond van opvoering in 't Rembrandt-theater. Tekst en vertooners - onder deze Piet KOHLER natuurlijk vooraan - werkten hiertoe in gelijke mate mede. En dan daarbij nog de prettige-luchtige, aardige deuntjes, waarmede directeur GABRIEL deze kostelijke klucht opsierde. Wie van lachen houdt raden we 'n bezoek aan De Brave Hendrik ster aan. Van links naar rechts: Cilly (Mej. FINCK), Ferdinand Papendorf (GROOTVELD), Isa Ritter (Mej PINKSEN); Albert Winkelman (Engelen); Hendrik Fellenberg (KOHLER), Hermine (Mevr VAN BIENE)
- Met ''n Schoon avontuur' van DEFLERS, De Gaillavet en Rey heeft de heer ROYAARDS weer een bijzonder gelukkigen greep gedaan. Want er is maar een roep over de prima kwaliteiten van dit amusante, geestige stuk en over de voortreffelijke, vlotte, echt Fransch-levendige wijze, waarop de artiesten van de N.V. 'Het Tooneel' (Paleis voor Volksvlijt) het vertoonen. 
Van links naar rechts: Gravin D'Eguzon (mevr BUDERMAN), graaf D'Eguzon (A. FAASSEN Sr), Helena de Trevillac (mevr ROYAARDS), Andre D'Eguzon (J GOBAU), Valentin (Jan MUSCH),Guston (G ROBBERS), mevr. de Trevillac (mevr SABLAIROLLES).
(Bron: pag. 192 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 17 april 1915)

- Louis van Soest, in den Larenschen Kunsthandel, Heerengracht, Amsterdam.
(Bron: pag. 195 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 24 april 1915)

- Mme Zorah DORLY, de charmanste artieste van de Fransche opera te 's HAGE, wier mooie Carmen-interpretatie dezer dagen zoo de aandacht trok.
- Den 11den mei a.s. zal mevr. CATEAU ENGELEN-SEWING, de door geheel Nederland als zangeres van buitengewone begaafdheden bewonderde kunstenaresse haar 25-jarig jubileum vieren. ..etc .. Cornelis DOPPER dirigeert. (foto H.D. FRAENKEL)
- Dr. Abraham Bredius, de kunstgeleerde en uitmuntende Rembrandtkenner, oud-directeur van het Mauritshuis te 's-Gravenhage, die 18 april zinn 60sten geboortedag herdacht; als schrijver heeft hij zich bijzonder verdienstelijk gemaakt door zijn onderzoekingen over Rembrandt's leven en werken, waarvoor hij in Europa vele reizen genaakt heeft. Dr. BREDIUS, ridder in de orde van den Ned. Leeuw en begiftigd met hooge buitenlandsche onderscheidingen, heeft een Europeeschen naam, als kunsthistorcus, als archiefvorscher en als verzamelaar van kunstwerken van zonze groote meesters .. etc
- De uitvoerende commissie der Nederl. Overzee-Trust-Maatschappij, die zich na het uitbreken van den oorlog, toen onze handel en onze scheepvaart bedreigd werden, gevormd heeft ... etc. Van links naar rechts: De heeren Mr. Maclaine Pont (secr), Op ten Noort, Van Aalst (voorz), Joost van Vollenhoven, Hintzen, Van Haren Noman.
(Bron: pag. 196 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 24 april 1915)

- Groep ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Dr. D.F. SCHEURLEER, hoofd van het bekende bankiershuis der firma Scheurleer en Zn te 's-GRAVENHAGE ... etc.
- In het Bloembollenland. Zondag was de drukke dag ! Het prachtige weer, de heerlijke lentezon hebben duizenden uitgelokt de schitterende velden te gaan zien (foto menschenmassa bij de tram te HILLEGOM)
(Bron: pag. 197 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 24 april 1915)

- Het Sophiaplein te Amsterdam (voorheen + thans).
- Model van de brug, die ten dienste van de Staatspoorwegen op Java voor de overbrugging van de Serajoerivier in de hoofdlijn Cheribon-Kroja vervaardigd wordt door de NV Pletterij, voorheen L.I. ENTHOVEN & Cie te DELFT.
- De Wereldtentoonstelling te San Francisco. (Ned. consul-gen. Mr A. van Coenen Torchiana)
(Bron: pag. 199 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 24 april 1915)

- Een Fransch bataljon Alpenjagers van de reservetroepen naar de Vogezen opgerukt, defileert na gehouden inspectie, voor den commandant van een der strijdende legercorpsen, waartoe het behoort.
(Bron: pag. 201 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 24 april 1915)

- Het Duitsche Volkstheater te Weenen met het standbeeld van Raimund.
(Bron: pag. 203 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 24 april 1915)
- Tot kolonel commandant van het 1ste regiment Huzaren is benoemd de luitenant-kolonel Jhr. E.W. VON WRANGEL AUF LINDENBERG.
- Ds. J.J. FIET, de zeer beminde predikant der Ned. Herv. Kerk te KEDICHEM (Zuid-Holland) bij Leerdam, si de vorige week op 27-jarigen leeftijd overleden; van zijn groote gaven naar hart en geest hebben onderscheidenen dagbladen en in het bijzonder ook zijn leermeester en vriend Ds Bisschop BOELE, getuigd.
- J. Ph. KELLY, de oolijke, oer-grappige, in z'n emplooi van zang- en kluchtpsel-komiek bepaald onnavolgbare, dus eenige artiest .. misschien wel de natuurlijkst-komieke tooneelist, dien we ooit hadden, is de vorige week, nalange ziekte, overleden, circa 60 jaar oud. Zooals ieder weet, verwierf hij groote populariteit,in de dagen toen de operette in den Frascati-schouwburg floreerde en de drie K's (KREEFT, KELLY, KIEHL) er de vroolijkheid brachten. Die populariteit is gebleven, ook nadat KELLY van de operette naar de klucht, van het Frascati-ensemble dir. Prot naar een ander milieu was overgegaan en ongetwijfeld zal de herinnering aan zijn frissche, ongekunstelde, schier onbewuste grappigheid nog heel lang levendig blijven.
- De vorige week vierde de heer A.H.A. ARTS, sedert 1901 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, sedertb1879 leider van de door hem opgerichte Tilburgsche Courant, onder talrijke blijken van waardeering zijn 70ste geboortedag.
-  Mr. E.M. GOMPERTZ, sedert 1911 vice-prsident van de arrondissements-rechtbank en lid van den gemeenteraad te ROERMOND,i splotseling op 53-jarigen leeftijd overleden; hij was een zeer geacht en gezien lid van de Rechtelijke macht en had, behalve op rechtskundig gebied ook verdienste op politiek en journalistiek gebied.
- De heer A. RINKEMA, sedert vele jaren lid van den Haarlemschen raad, voorz. van de vereeniging voor industrieelen en kooplieden, voorz. der Haarlemsche ambachtsschool en secretaris der Haarlemsche orchestvereeniging, is de vorige week op 52-jarigen leeftijd overleden.
- Het Nederlandsche stoomschip 'Katwijk' van de firma ERHARDT & DEKKERS, komende van Baltimore, belast met graan dat aan de Nederlandsche Regeering geconsigneerd was, werd de vorige week, op de terugreis naar Rotterdam, door een onderzeeer getorpedeerd, terwijl het voor anker lag ongeveer 7 mijlen bewesten het lichtschip 'Noordhinder'; het vaartuig dat in 1903 van stapel liep, zonk binnen 20 minuten; de bemanning van 23 koppen, werd door een vaartuig van het loodswezen afgehaald en te VLISSINGEN behouden aan wal gebracht; de mannen moesten in de reddingbooten zes uur roeien, voor zij het lichtschip bereikt hadden en hadden niets van hunne eigendommen kunnen redden.
- Z. Exc. de gep. luitenant-generaal VETTER (in burgerkleeding) in de legerplaats bij Milligen, stelt een onderzoek innaar de onlangs te Utrecht plaats gehad hebbende ongeregeldheden onder de militairen; dit onderzoek werd hem opgedragen door den Minister van oorlog.
-  Duitsche tweedekker, die de vorige week in den Wilhelmina-polder in Zuid-Beveland geland is en waarvan de passagiers naar Goes vervoerd, ter beschikking van de militaire autoriteit gesteld zijn. Op de vliegmachine is beslag gelegd.
(Bron: pag. 204 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 24 april 1915)

Laatst gewijzigd: april 2003 en sept 2004.