Aanmelden | Contact
Zoeken

DE PRINS der geillustreerde bladen 12 dec. 1914 t/m 18 september 1915
GROTE FOTO OP DE VOORPAGINA (hoort meestal artikel bij)

december 1914
12 - Herman HEIJERMANS, de in binnen- en buitenland vermaarde Nerderlandsche auteur, werd de vorige week 50 jaar. In verband met dit feit en met de spoedig te verwachten 500ste opvoering hier te lande van zijn meesterwerk 'Op hoop van Zegen', wacht hem een publieke huldebetooging, op touw gezet door meestbekende persoonlijkheden op kunstgebied uit diverse landen. (foto A.J.W. de VEER)
19 - Jhr. Mr. W.H. DE SAVORNIN LOHMAN, de nieuwe President van den Hoogen Raad der Nederlanden te 's-Gravenhage (foto Haagsch illustratie-bureau)
26 - driedaagsche inspectiereis van H.M. de Koningin door Noord-Brabant, ten doel hebbende de verpleging en de oefeningen van de veldtroepen op verschillende plaatsen na te gaan. Boven: H.M. begeleid door Z. Exc. Luitenant-Generaal G.A. BUHLMAN, commandant van het veldleger, begeeft zich naar het oefeningsterrein. Midden: Compagnie militaire wielrijders, die een verkenningstocht ondernemen en tevens andere geheime opdrachten te vervullen hebben. Onder: Schietoefeningen van een infanterie-afdeeling in de loopgraven (foto's V.F.B.)

JANUARI 1915
2 - de vredesengel spreekt (naar een tekening van Willy Sluiter)
Welk gruwzaam krijgsbedrijf, uit tijden der Barbaren
Dat over' wereldrond, ellend' en rouwe bracht !
Moog 't nieuw begonnen jaar, voor onheil U bewaren
Reeds nu was 't vrede op aard, hadde ik het in mijn macht.
9 - pof. Dr. A. Bruining, hoogleeraar in de godgeleerdheid aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam (Rector magnificus 1914-1915)
16 - inspectietocht van H.M. de Koningin in het zuiden van ons land; van het station te Maastricht, waar de Koninklijke trein aankwam, werd te midden eener juichende menigte gereden naar het Gouvernementsgebouw, waar eenige bestuurscolleges ter begroeting aanwezig waren; darna inspecteerde H.M. de grenswachten, posten en het garnizoen, dat op den Meerssenerweg opgesteld was en vervolgens de troepen te Roermond, Weert, Stratum, Eindhoven en andere plaatsen. - Bovenstaande opname werd gedaan in Limburgs hoofdstad. (foto V.F.B.)
23 - ter gelegenheid vande plechtige inwijding van het nieuwe gebouw en de palmenkas van den hortus botanicus te Amsterdam (13 januari); onder: Officieele groep: zittend van links naar rechts: Prof. Dr A. BRUINING, rector magnificus; Jhr. Mr. Dr. A. ROELL, Burgemeester, voorz curatoren universiteit; Prof. Hugo de Vriesm Commandeur in de Orde van den Nederl. Leeuw; H.J. DEN HARTOG, weth.- staande van links naar rechts: Mr. S. DE VRIES, weth., Prof. SCHOLTEN, secr. senaat; W.H. VIEGEN, weth.; Dr. C.C. DELPRAT, curator univers; Mr. J.C. Baron BAUD, curator univers; Mr. R.H.A.M. ROMME, curator univers; Prof. P. ZEEMAN, voorz. van de Faculteit van Wis- en Natuurkunde; Prof. Theo J. STOMPS; Prof. A. SMITS, secr. Faculteit van Wis- en Natuurkunde; Mr. Dr. S. v. BRAKEL, secr. College van Curatoren - Boven: De Teunisbloemen van Lamarck incylinderglazen.
30 - de chef van den staf der Koninklijke Nederlandsche marine, kapitein ter zee W.C.J. SMIT (zittend), met de tot dien staf behoorende hoofd- en subalterne officieren: P.C. COOPS, luitenant ter zee 1ste klas, N.J.J. VAN RIJN VAN ALKEMADE, hoofdinspecteur van administratie 1ste klas en hoofdintendant der zeemacht, A. VAN HENGEL, luitenant ter zee 1ste klas, H.G. SURIE, kapitein-luitenant ter zee (foto H.I.B.)

FEBRUARI 1915
6 - H.M. de Koningin te Amsterdam / tentoonstelling huis Jhr SIX (Heerengracht bij Vijzelstraat)
13 - H.M. de Koningin-moeder in de hoofdstad / tentoonstelling huis Jhr SIX (Heerengracht bij Vijzelstraat)
20 - Prof. Dr. C.F.A. KOCH, die onalngs zijn zilveren jubileum als hoogleeraar in de Chirurgie aan de Rijks-Universiteit te Groningen herdacht. (foto KRAMER)
27 - generaal-majoor H. OOLGAARDT, Inspecteur der Bereden Artillerie van het Nederlandsche leger, waarnemend Gouverneur der Residentie (foto Ebner)

MAART 1915
6 - J.W.C. TELLEGEN, de nieuw benoemde Burgemeester van Amsterdam (foto Zimmerman)
13 - Mr. Dr. L.E. VISSER, benoemd tot lid van den Hoogen Raad der Nederland (foto Mogle)
20 - Dr. C. T. HUMME, Inspecteur van den Geneeskundigen Dienst der Zeemacht (foto H.I.B.)
27 - Prof. Dr. H. SNELLEN, Hoogleeraar in de oogheelkunde aan de Rijks-Universiteit te Utrecht (foto H.I.B.)

APRIL 1915
3 - bezoek van de koninklijke familie aan de hoofdstad - Vondelpark (foto A.J.W. de Veer)
10 - J.H. SCHELTEMA, mede-oprichter en een der voornaamste organisators van het Algemeen Steuncomite Amsterdam, tevens peningmeester (foto A.J.W. de Veer)
17 - kolonel E. Baron van der Capellen, commandant van het 2de Regiment Huzaren, welk coprs de vorige week te Breda zijn 100-jarig bestaan feestelijk herdacht heeft. (foto H.I.B.)
24 - plechtige onthulling van het monument voor wijlen Prof. VAN 'T HOFF voor het gebouw van de H.B.S. 5-jarige cursus, 's-Gravendijkwal te Rorterdam

MEI 1915
1 - Prof. Dr. A.J. DER KINDEREN, Hoogleeraar-Directeur van de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. Geschilderd portret van Dr JAN VETH op de tentoonstelling van kunstwerken in een der zalen van de Maatschappij 'Arti et Amicitiae' te Amsterdam
8 - de raad van Nederlandsch-Indie, van links naar rechts: de heeren Mr. J. van Davelaar, W.J. Coenen, J.B. van der Houven van Oordt (vice-president), J.H. Liefrinck, Jhr. Mr. A.C.D. de Graeff, O.A. Uhlenbeck (secretaris). (foto Charls & van Es & Co)
15 - Z. Exc. Dr. Henry VAN DIJKE, buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister der Vereenigde Staten van Noord-Amerika, in Nederland, met zijne dochter Katharina
22 - Dr. H.J. KIEWIET DE JONGE, voorzitter van het Hoofdbestuur van het 'Algemeen Nederlandsch Verbond' (foto Kramer)
29 - officieele opening van het derde tehuis van de vereeniging Boddaert-tehuizen voor schoolgaande kinderen te Amsterdam (2de Jan Steenstraat)

JUNI 1915
5 - Dr. A. PLATE, te Rotterdam, die de vorige week ter gelegenheid van zijn 70sten geboortedag gehuldigd werd. (foto Van der Rijk)
12 - voor 100 jaar,voorname figuren uit de vermaarde veldslagen van quatre-bas en waterloo op 17 en 18 juni 1815: Generaal Jean Victor, veldmaarschalk Van Blucher vorst van Wahlstadt, Prins van Oranje, Arthur Wellesley, generaal Hendrik George graaf de perponcher, genraal chasse, Karel Bernhard hertog van Saksen-Weimar-Eigenach.
19 - ter herdenking van het 340-jarig bestaan der Leidsche Hoogeschool: J.W. WIJNAENDTS, J.G.O. VAN LYNDEN, D.A. HARMENS, J.H.C.J. SWEERTS DE LANDAS WYBORGH, W.J. WOLDRINGH VAN DER HOOP. (foto Jonker)
26 - A. SALM G. Bzn., de verdienstelijke architect, die de vorige week op 58-jarigen leeftijd te Amsterdam overleden is.

JULI 1915
3- mevrouw Therese VAN DUYL-SCHWARTZE, de begaafde kunstenares en haar nicht mejuffrouw Lizzy Ansingh, bezig een verrassing te bereiden voor Dr. C. KERBERT, ter gelegeneheid van zijn zilveren jubileum als directeur van het Koninklijk Zoologisch Genootschap: 'Natura Artis Magistra' te A'dam.
10 - Dr. C.P. BURGER Jr. (1890 -16 juli -1915), ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum als bibliothecaris te Amsterdam. (foto A.J.W. de Veer)
17 - Z. Exc. A.W.F. IDENBURG, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Oost-Indie; oud-minister van Kolonien, oud-Gouverneur van Suriname.
24 - Z. Exc. Mr. L.H.W. REGOUT, oud-minister van Waterstaat, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaalm benoemd tot tijdelijk en buitengewoon Gezant bij den Pauselijken Stoel te Rome. (foto Mogle)
31 - inspectietocht van H.M. de Koningin in Limburg

AUGUSTUS 1915
7 - het militaire sportfeest van de grenadiers en jagers op het terrein van H.V.. te 's-Gravenhage.
14 - twee bekende figuren van de Nederlandsche Rijdende Artillerie: Generaal-majoor N. BOSBOOM, Minister van oorlog en de gep. kolonel N. VAN ES, thans station-commandant te Arnhem. Verder: Kolonel D.W. DE JAGER, kolonel F. DELL, kolonel J.A.J. SMIT, commandant der VIde infanterie-brigade.
21 - Prof. Dr. E. COHEN, hoogleeraar in de anorganische en algemeene scheikunde, in de mathem. natuurkunde en theoretische mechanica, aan de Rijksuniversiteit te Utrecht (rector-magnificus voor het studiejaar 1915-1916). (foto Koene & Buttinghausen)
28 - B. NIERSTASZ, directeur der Hollandsche Stoomboot-Maatschappij (1888 - 13 October -1913), lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal enz. (foto Koene & Buttinghausen)

SEPTEMBER 1915
4 - Generaal-Majoor J.C.H.A. QUACK.
11 - bezoek van H.M. de koningin-moeder aan de weesinrichting te NEERBOSCH.
18 - P. VAN HOEK, directeur-Generaal van den Landbouw. (foto Koenders)ONDERSCHRIFTEN BIJ FOTO'S

MEI 1915


- Kijkjes in de Oudemanhuispoort te Amsterdam.
(Bron: pag. 206 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 1 mei 1915)

- Vogelvlucht van de Artillerie-inrichtingen en werkplaatsen aan de Hemburg bij Amsterdam.
(Bron: pag. 207 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 1 mei 1915)

- Tooneel uit het 3de bedrijf van het blijspel Simon Lusskin, door de Kon. Vereeniging: Het Ned. Tooneel voor de eerste maal te 's-Gravanhge opgevoerd. Van links naar rechts: Jac. Reule, Emma Morel, Louis Bouwmeester, C. de Vos.
- Totok en Indo. Die Haghespelers, dir Eduard Verkade / Cor van der Lugt Melsert, Tilly Lus.
(Bron: pag. 211 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 1 mei 1915)

- Voor het nieuwe hoofdconsulaat van den ANWB, Keizersgracht AMsterdam. (Gen-Maj. Ophorst en heer Pos)
- De 24 uur-rit voor wielrijders.
- Circus Corty Althoff / de drie gezusters Bloemefeld.
(Bron: pag. 212 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 1 mei 1915)

- De Nederlandsche kunstschilder W.C. NAKKEN, die onlangs zijn 80sten geboortedag vierde, in zijn atelier te 's-GRAVENHAGE aan het werk.
- Zeventien huizen afgebrand in het dorp NIEUWENDIJK (ten O van de Bieschbosch, tusschen Gorinchem en Geertruidenberg)
(Bron: pag. 213 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 1 mei 1915)

- De eervol ontslagen officier van Gezondheid van het Ned.-Ind. Leger F.D. OTKEN, is bij afzonderlijke dagorders, zoowel in Nederland als in Indie eervol vermeld ter zake van zijn uitstekende verrichtingen in Zuid-Celebes eenigen tijd geleden.
- Op zijn zilveren ambtsjubileum heeft de heer N. VAN DER MAADEN, brievengaarder te Wijk en Aalburg (N.-B.), dir. der Werkverschaffing DE VLIJT, vele blijken van waardeering ondervonden,inhet bijzonder wegens zijn ijverig werken op het gebied van liefdadigheid, waarvoor H.M. de Koningin hem eenigen tijd geleden het ridderkruis der orde van Oranje-Nassau schonk.
- De heer Sol. J. KINSBERGEN, dir. van het Panopticum, viert Vrijdag 30 April, zijn 25-jarig jubileum als kapelmeester. Opgevoerd wordt Kermisklanten (Les saltimbanques), de mooie operette, welke sedert eenige weken met succes gaat.
- Ter gelegenheid van zijn 50-jarig dienstjubileum als ambtenaar bij de Gemeentelijke Werken te Rotterdam, zijn den heer D.P.C.H. JILLISSEN vele blijken van achting ten deel gevallen wegens zijn bekwaamheid, zijn nauwgezette plichtsbetrachting en zijn karaktereigenschappen.
- De heer Th. H. EMAN, oud-ambtenaar van den Ind. post- en telegraafdienst, sedert 1912 pres. der Boedelkamer te Makasser en sedert 1914 met verlof hier te lande, is te 's-Gravenhage overleden.
- De heer J.H. HESSELS, treincontroleur bij de Maatsch. tot Expl. van Staatssp., herdacht onlangs onder vele blijken van belangstelling zijn 40-jarig dienstjubileum.
- De heer Johan SCHMIER, de bekende baszanger, is de vorige week te Heerenveen overleden, 63 jaar oud.
- Op 63-jarigen leeftijd is te Amsterdam overleden de heer G. HESSE, de bekende gymnastiek- en schermleeraar, de nestor der Nederlandsche schermmeesters, die in 1871 reeds zijn brevet als meester op alle wapen behaalde en die veel gedaan heeft ter bevordering van de schermkunst in ons land; in vele belangwekkende wedstrijden won hij eerste prijzen; hij was vele jaren voorzitter van de technische commissie van Nederland. Schermbond.
- De Minister van Oorlog, Generaal-majoor BOSBOOM (in burgerkleeding) bezoekt het interneeringsdepot te HARDERWIJK; Z. Exc. wordt begeleid door den commandant, den gep Generaal-Majoor van het O.-I. leger, LOKE.
- Tentoonstelling van een drietal ontwerpen voor een ruiterstandbeeld van Stadhouder Willem III in het gebouw van de Academie van Beeldende Kunsten in 's-Gravenhage. De ontwerpen zijn van de beeldhouwers Ch. VAN WIJK (Scheveningen), L.J. VREUGDE (Haarlem), Toon DUPUIS (Den Haag).
- veenbedrijf bij Amstelveen in de omgeving van Amsterdam.
(Bron: pag. 216 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 1 mei 1915)

- Aan de pomp nabij het dorp ELST.
- Tentoonstelling in Arti te Amsterdam. W.C.C. Bleckmann "Bloesem"
(Bron: pag. 218 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 8 mei 1915)

- Tentoonstelling in Arti te Amsterdam. F. Engel (Zaandam) "Vroege morgen"
(Bron: pag. 219 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 8 mei 1915)

- Bezoek van H.M. de Koningin aan Oost-Flakkee. Voorstraat te Ooltgensplaat.
- Het Internationaal Congres voor Vrouwen te 's-Gravenhage. (mevr Dr Aletta Jacobs)
(Bron: pag. 220 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 8 mei 1915)

- Tooneel uit het 2de Bedrijf van De pastoor van Neuvillette, romantisch tooneelspel in 3 bedrijven door D.H. Scheffer, Stadsschouwburg te Amsterdam. (H. Schwab, Mej Kling, Van Schoonhoven, Kramer, Brongers)
(Bron: pag. 222 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 8 mei 1915)

- Carolina van Dommelen, de bekende tooneelspeelster, die, zooals men weet, tot herstel van gezondheid in DAVOS vertoeft, zendt ons vandaar een kiekje, aan welke wij volgaarne een plaatsje inruimen, voorstellende: Doorgang gegraven in een lawine. Van de drie personen is mevr C. v. Dommelen de middenste.
- PIET KOHLER, vermaarde operette-komiek van het Renbrandt-theater, die de vorige week, ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum, op glorieuse wijze is gehuldigd, ontving tal van mooie geschenken,o.a. een gewasschen teekening van den talentvollen schilder PIET v.d. HEM, dat zijn voorliefde voor de motorrijsport op even artistieke als geestige wijze parodeert.
- Groep vervaardigd ter gelegenheid van de openingen van de lighallen van het Dagsanatorium Het Weusthag te HENGELO. 
(D.W. STORK, mevr. STEENHOEK, heer KNOBEL, doctoren Frank, Köhler en Maas, Baron van Heemstra, dr. Pijnappel, mevr. Stork. ds. Heerenga, heer Friezendorp)
- Mlle GUSTA DE BOUTANI, de volleerde schoolrijderes van het Circus Corty Althoff, wier schitterend rijnummer tot de vele groote aantrekkelijkheden van het programma brhoort. Terwijl .. etc.
- Luitenant OLIESLAGERS. De welbekende Belgische vlieger, Jan OLIESLAGERS, zond ons zijn portret met de mededeeling, dat hij weer geheel genezen uit het hospitaal te Calais, waar hij in Januari een tietal dagen doorbracht, naar het front teruggekeerd is. ... etc
(Bron: pag. 225 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 8 mei 1915)

- Het Standbeeld van Mozart op het Albrechtsplein te Weenen.
[Bron: pag. 227 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 8 mei 1915]

- Hieronder geven wij het portret van den kapitein der infanterie O.-I. leger J.F. VAN KROON, in de uniform van divisie-commandant 1ste klasse bij gewapende politie in Ned. Indie; in 1895 tot 2de-luitenant benoemd, werd hij in 1909 tot kapitein bevorderd.
- PAUL DE RAM, zoon van het vroegere Kamerlid voor Bergen-op-Zoom, sergeant-vlieger bij heet Fransche leger, heeft van den opperbevelhebber, generaal JOFFRE, een eervolle vermelding verworven, wegens zijn moedig gedrag gedurende een nachtelijke verkenning onder zeer moeielijke omstandigheden; herhaaldelijk heeft hij reeds luchtgevechten tegen vijandelijke vliegers geleverd; in een daarvan werd hij kort gelden vrij ernstig gewond.
- Op zijn zilveren ambtsjubileum op 1 mei j.l. zijn den heer J.J.C. HARDENBERG, ingenieur in algemeenen dienst bij de gemeente-gasfabrieken te Amsterdam, vele blijken en achting, zoowel van burgemeester en wethouders als van den directeur en zijn collega's, ten deel gevallen.
- Te Breda is op 57-jarigen leeftijd overleden de heer B.J. REHL, de verdienstelijke kapelmeester van het 6de regiment infanterie, die ook als solo-cellist naam verworven heeft.
- Zestig-jarig Huwelijk van PIETER JACOBS VAN DER VEEN (geb. 1833) en JANKE HOMMES KUIPERS (geb. 1834) op 13 mei 1915 te Wolvega. Van hunne 9 kinderen zijn nog slechts 4 in leven en 17 kleinkinderen.
- uitdeling van warme spijzen door het Burgerlijk Armbestuur te Rotterdam.
- ernsitg ongeval op de Kattenburgerbrug te Amsyterdam. Hoogstwaarschijnlijk tengevolge van eenlekin een der groote drie-armige gaslantaarns had de vorige week een ontploffing plaats, waarbij een jong meisje aanhet hoofd getroffen werd door een zwaar stuk gietijzer; de kleine overleden spoedig daarna. Onze foto biedt een gezicht op de brug; boven het samengestroomde publiek steekt het staan gebleven voetstuk van de vernielde lantaarn uit.
- Jhr. VICTOR DE STUERS, lid van de Tweede Kamer, zond ons bovenstaande teekening, door hem zelf gemaakt op 23 april 1885, ter zitting van het Gerechtshof te 's-Gravenhage, voorstellende:
'Goeje Mie, alias de Leidsche Giftmengster'. Ze zit in een leelijke geelgeverfde houten bank, bewaakt door twee veldwachters in de thans gerestaureerde Oude Zaal van het grafelijk paleis in Den Haag; in het verschiet staat haar verdediger.
(Bron: pag. 228 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 8 mei 1915)

- Een fraai panorama van de Haarlemmerpoort met omgeving te Amsterdam.
- Leerschool voor vrouwelijk trampersoneel te Berlijn.
[Bron: pag. 230 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 15 mei 1915]

- Een fraai panorama van de Haarlemmerpoort met omgeving te Amsterdam.
- Jan Steen 'De Pinksterbloem'; verzameling te Ashbourne bij Philadelphia. (zie De Prins van 10 Mei 1913)
[Bron: pag. 231 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 15 mei 1915]

- Duitsche lucht-aanval op Engelsche steden (Bury St.-Edmunds).
- Muzikale olifanten in het circus Corty Althoff aan den Admitaal de Ruyterweg bij Amsterdam.
- De witnek- of krengraaf, een onlangs verkregen belangrijke aanwinst voor den Rotterdamsche dierentuin. (foto Swart)
- Hevige brand in de gebouwen van de N.V. Pulp-, Jam- en Conservenfabriek te Princehage.
[Bron: pag. 232 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 15 mei 1915]

- De hevige strijd in Galicië.
- Op het Westelijk operatieterrein; paarden met hun verzorgers waden Meurthe bij Baccarat, een stadje niet ver van de grens van den Elzas, ten Z.O. van Nancy.
- Verkleinde afbeelding van onze premieplaat 'Mare liberum' (De Vrije Zee); uitsluitend voor abonnee's van De Prins.
- Van het Westelijk gevechtsfront. Een Belgische pantserautomobiel met gewapende manschappen.
[Bron: pag. 233 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 15 mei 1915]

- (foto De Veer) Een prachtige magnolia in den tuin van het Stedelijk Museum te Amsterdam.
- Infanterie-colonne, gepakt en gezakt, met de muziek aan het hoofd, marcheert na een gehouden oefening, door de hoofdstad naar haar kwartier terug (opname genomen vanaf de Muiderpoort).
[Bron: pag. 234 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 15 mei 1915]

- Tafreelen uit Lodz, de belangrijke industriestad in Polen, thans door de Duitsche troepen bezet. (twee foto's: vischmarkt en hoofdstraat)
- Bloemenverkoop op de Markt te BRUSSEL.
- Van het Westelijk en het Oostelijk Oorlogsterrein. (loopgraven aan de Aisne, prikkeldraadversperring)
[Bron: pag. 235 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 15 mei 1915]

- Gymnastiek in de open lucht door recruten tijdens de mobilisatie.
- Van het Oostelijk gevechtsfront. Het begraven van in den strijd tegen de Russen gesneuvelde Duitsche officieren en minderen,in de nabijheid van MEMEL.
- Plechtige begrafenis van den gesneuvelden Engelschen 2de-luitenant W.G.C. GLADSTONE, kleinzoon van wijlen den bekenden grooten Staatsman (1809-1898); kasteel te Hawarden in Cheshire.
[Bron: pag. 236 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 15 mei 1915]

- Een jolig militair tafreel - Engelsche soldaten te Warlinghan juichen hun chef, majoor der infanterie, toe, ter gelegenheid van zijn huwelijk met de populaire actrice MARIAN CLEMENTS.
- Voorjaar aan de Aisne in Frankrijk.
- Aan het Oostelijk front. (Duitsche stellingen aan de rivier de MEMEL)
[Bron: pag. 237 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 15 mei 1915]

- De oude Hertog ERNST van CUMBERLAND (zoon van wijlen den laatsen koning van Hannover George V) met zijne Gemalin en omgeven door de hofhouding, voor het Slot te GMUNDEN.
[Bron: pag. 239 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 15 mei 1915]

- Het 50-jarig jubileum van het Emma-Kinderziekenhuis aan de Sarphatistraat te Amsterdam.
- Tot kolonel-plaatselijke commandant te 's-Gravenhage is bevorderd de luitenant-kolonel, commandant van het 8e regiment infanterie, D.M.E. DE RIDDER.
- Sergeant VUURSTEEN van het O.-I. leger, na pas teruggekomen te zijn van een patrouille uit de Boven-Barito, werd aangewezen om een excursie mede te maken naar Makan; zoowel bij den overval van Oeti Machmad (een van de leiders van den opstand) als bij deninname van de benting Tandjoeng Gedang, waar de hoofdleider Oeti Oesman viel en de opstand bedwongen werd, is hij zoo flink en moedig opgetreden, dat hij een eervolle vermelding verwierf.
- De heer JOHANNES MEULENBELT herdacht 11 mei zijn 60-jarig dienstvervulling bij de ijzergieterij en metaalfabriek van SCHAAPMAN & CO, Salandia te Zwolle. De ijverige, krasse en plichtsgetrouwe 74-jarige jubilaris, de eenige overgeblevene van duizenden werlieden in al die jaren, die nog elken morgen om 5 uur opstaat en om 6 uur in de fabriek present is, vierde eenige dagen te voren zijn 50-jarig huwelijksfeest.
- De groote Oceaan-stoommer LUSITANIA van de Cunard-lijn door een Duitsche onderzeeboot getorpedeerd aan de Zuidkust van Ierland.
- De heer Bern. KAPTEIN, geb. 13 mei 1829, te Meppel, herdacht onlangs den dag, waarop hij, 50 jaren geleden benoemd werd tot sub-ontvanger bij 's Rijks Belastingen te Hollandsche Veld, voor 't Rijkskantoor Hoogeveen.
- Ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum als hoofd eener gemeenteschool te BIERVLIET, zijn den heer P. VERHAGE vele blijken van erkentelijkheid en vriendschap ten deel gevallen. Niet alleen binnen de schoolmuren is de kundige en ijverige opvoeder met vrucht werkzaam, maar ook daar buiten maakt hij zich in verschillende betrekkingen nuttig.
- Den sergeant-majoor J.H. FALK, opzichter bij 's Rijkspostduivendienst te Amsterdam, werd de vorige week op plechtige wijze de gouden medaille voor langdurigen trouwen en eerlijken dienst uitgereikt; de ijverige, sympathieke jubilaris is sinds 1901 verbonden aan het Postduivenstation, dat in den Amsterdamschen dierentuin gevestigd is.
- Tot commandant van de Amsterdamsche Brandweer is benoemd de gepensionneerde 1ste luitenant der Infanterie C. GORDIJN Jr., geb. 1880 te AMsterdam; hij studeerde aan de ambachtsschool aldaar, ging als loteling in dienst, studeerde aan den hoofdcursus te Kampen, werd in 1906 tot 2de luitenant der Infanterie benoemd; technisch aangelegd, zich aangetrokken gevoelende tot de aviatiek, vervaardigde hij een model van een vliegmachine, deed zelf proeven daarmede, werd in 1910 lid van de militaire luchtvaartcommissie, kreeg in 1911 bij zijn proefnemingen een lichamelijk letsel, tengevolge waarvan hij gepensionneerd werd. In 1912 trad hij in dienst van de verzekeringsmaatschappij 'The Ocean' te Amsterdam. De heer GORDIJN deed op technisch gebied nog verschillende uitvindingen.
- Ernstige brand in de smederij van G. OUDEJANS te ILPENDAM.
(Bron: pag. 240 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 15 mei 1915)

- Panorama van de Vogelwijk aan den overkant van het IJ, van het hoogste platvorm (40 m) van een in aanbouw zijnden graanelevator op de werf der firma VERSCHURE & Co, Meeuwenlaan Amsterdam.
- De Tabakshandel in Frascati te Amsterdam - Algemeene kijkdag van Sumatra- en Borneo-tabak van den oogst 1914. (foto F. Nienhuis)
[Bron: pag. 242 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 22 mei 1915]

- Panorama van de Vogelwijk aan den overkant van het IJ, van het hoogste platvorm (40 m) van een in aanbouw zijnden graanelevator op de werf der firma VERSCHURE & Co, Meeuwenlaan Amsterdam.
- Koning Albert van België heeft een onderhoud met den President der Fransche Republiek op het oorlogsterrein in West-Vlaanderen. (generaal Putz en Duparge)
[Bron: pag. 243 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 22 mei 1915]

- Spoorwegongeval te BARENDRECHT (Z.-H.) - Tengevolge van een te snelle eindvaart is een goederentrein uit de richting DORDRECHT komende, eenige meters door het stootblok heengereden, gederailleerd en in een aangrenzenden tuin terecht gekomen; vier waggons werden geheel vernield, maar gelukkig zijn geen menschenlevens bij dit ongeval te betreuren.
- De Belgisch kroonprins - Leopold, oudste zoon van Koning Albert, als gewoon soldaat ingelijfd in het Belgische leger.
- Huldeblijk aan mevr. ENGELEN-SEWING, de begaafde Nederlandsche opera- en concertzangeres, ter gelegenheid van haar zilveren jubileum, onlangs in den Stadsschouwburg te AMSTERDAM gevierd. (foto Geveke)
- Mr. K.J. POTT, voorzitter van den Landraad te BANGKALAN op Madoera, kortelings op 31-jarigen leeftijd te Soerabaya overleden.
- De beeldhouwer FRANS WERNER, geb. 1879 te Amsterdam.
- Het stoomschip FLORA van de Kon. Stoomboot-Maatschappij tegen de Milford Rock nabij Hartland Quay aan de zuidwestkust van Engeland gestrand. (kapitein J. FOOY)
[Bron: pag. 244 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 22 mei 1915]

- De VARSITY 1915 op Noordzee-kanaal.
- Een talrijk publiek op en voor de tribune, volgt met levendige belangstelling het hoofdnummer van de Universiteitswedstrijden aan het Noordzee-kanaal bij de Hembrug.
- De bekranste LAGA-ploeg, na de overwinning in de race OUDE VIER op het Noordzee-kanaal.
- Liefdadigheids-Voetbalwestrijd te HASSELT in Belgie. (foto V.F.B.)
- Het nieuwe gebouw der Amsterdamsche doofstommenvereeniging DOOR LIEFDE SAAMGEBRACHT, feestelijk in gebruik genomen (Westermarkt.)
[Bron: pag. 245 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 22 mei 1915]

- De Witte Pauw in zijn pronkstand in Artis.
- Wiite Pauw in Artis.
[Bron: pag. 246 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 22 mei 1915]

- Een eerbiedwaardig en belangwekkend stuk architectuur in AMSTERDAM - Portugeesch Synagoge. (zie ook De Prins 9-12-1905)
- Op het Westelijk tooneel van den strijd.
- Op het operatieterrein in den Elzas.
[Bron: pag. 247 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 22 mei 1915]

- Vergadering van de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten, in de oude Raadszaal in 's-Gravenhage gehouden.
mr. P. Drooglever Fortuyn
jhr. mr. N.C. de Gijselaar
mr. J.A. van Royen
jhr. mr. dr. H.A. van Karnebeek
E. Bergsma
J. Simons
mr. A. Jonker
S. Ypey
jhr. mr. E.A. van Beresteijn
- Groote betooging bij de inwijding van het Monument der Duizend te QUARTO, van waar 55 jaar geleden, Garibaldi, de held van Italie's onafhankelijkheid, met zijn duizend vrijwilligers ten strijde trok.
- Overstrooming te SOLO op JAVA; rivier Tjepper.
[Bron: pag. 248 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 22 mei 1915]

- De tragedie van de LUSITANIA - Het is moeielijk de weemoedige gedachte aan de talrijke onschuldige slachtoffers van den grooten Transatlantische Oceaan-stomer, die aan de Iersche kust getorpeerd werd, te doen verdwijnen ! (journalist COOPER)
- De kapitein en twee der voornaamste passagiers van den Oceaan-stoomer LUSITANIA. (kapitein TURNER (gered); commandant Foster Stackhouse (verdronken)l; A.C. VAN DERBILT (verdronken).
- Van het Oorlogstooneel in Zuidoostelijk Europa. Engelsch landingsdetachement bij Sari Bair aan de Dardanellen.
[Bron: pag. 249 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 22 mei 1915]

- Standbeeld voor BEETHOVEN op het Beethovenplein te Weenen.
[Bron: pag. 251 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 22 mei 1915]
- Een nieuwe vuilnisauto, door de stad Amsterdam in gebruik genomen en die merkwaardig is, omdat ze van de treeplank af bestuurd kan worden, zoodat chauffeur en ophalen van het vuil in een persoon vereenigd kunnen zijn, wat natuurlijk besparing van arbeidskrachten geeft; het chassis is van de firma HENSCHEL & Cie te Berlijn; de ijzeren bak werd vervaardigd in de smederij van de gemeentereiniging; maximum-belasting 2000 kg; snelheid 45 km.
- De tunnel bij Beukelsdijk (Rotterdam) feestelijk voor het verkeer geopend.
- Ter gelegenheid van zijn gouden jubileum als genees-, heel- en verloskundige, zijn Dr. P.A.F. DE WIJS te Middelburg, vele blijken van waardeering ten deel gevallen; vooral in de verloskundige praktijk verwierf hij uitstekenden naam.
- Dr. H. VAN DER STAD, oud-directeur van de H.B.S. met 5-jarigen cursus te Arnhem, oud-leeraar van H.M. de Koningin, ridder der orde van den Ned. Leeuw, enz., is de vorige week op 73-jarigen leeftijd overleden.
- Te 's-Graveland is de vorige week op 78-karigenleeftijd overleden Mr. W. BARON ROELL, sedert 1891 Kamerheer in B.D. van hare Majesteit de Koningin, oud-Wethouder van Amsterdam, oud-lid van Ged. Staten in Noord-Holland, voorzitter of bestuurslid van onderscheidene maatschappijen en nuttige instellingen, ridder van den Ned. Leeuw en van vele andere hooge orden. Door dendood van Baron ROELL, die te Amsterdam woonachtig was, is ons een zeer verdienstelijk en bemind staatsburger ontvallen.
- Op 69-jarigen leeftijd is overleden de heer A.L.H. OBREEN, oud-hoofdredacteur van het Dagblad 'De telegraaf'; hij was een scherpzinnig journalist, wiens artikelen uitmuntten door zuiverheid en pittigheid van stijl, inhoud en strekking, en waarin men de oorspronkelijkehid van gedachten ook steeds bewonderde; hij werd uit het leven weggerukt, aan den vooravond van de publicatie zijner gezamenlijke geschriften.
-  motorwagen van de E.S.M. (Amsterdam-Zandvoort) in de Tempelierstraat te Haarlem gekanteld. Het ongeval werd veroorzaakt tengevolge van aanrijding met een anderen tramwagen, die in dezelfde richting reed en tegelijk op den wissel aankwam. De Zandvoortsche wagen, die 12 passagiers bevatte en die gelukkig allen den wagen ongedeerd konden verlaten, helde over (zooals op de foto duidelijk te zien is), maar viel niet om.
- Naast de tallooze filmen van buitenlandsche fabrikaat, door de verschillende bioscoop-theaters voor ons afgedraaid, maakt de in allen deele oorspronkelijk-Hollandsche film, getiteld FATUM, welke thans in de Union-bioscoop op den Heiligenweg gaat, al een heel goed figuur. Veel bekende artisten vervullen de hoofdrollen, met aan de spits LOUIS BOUWMEESTER, dien men hier afgebeeld ziet in gezelschap met Mevr. KLEY.
(Bron: pag. 252 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 22 mei 1915)

- Fraai lentetafreel aan de overzijde van het IJ. Bloeiende boomgaard bij de Oude Sluis te NIEUWENDAM. (foto A.J.W. de Veer)
- Aan den buitenrand van Amsterdam. Langs Tolhuis over Buiksloot naar NIEUWENDAM.
[Bron: pag. 254 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 29 mei 1915]

- Openingstocht van het zeilseizoen, gehouden door de zeilvereeniging HET IJ op het Noordzeekanaal tusschen Amsterdam en Velsen.
- Aan den voet van de groote Pyramide van Cheops in EGYPTE. Kampement van 15000 Australische soldaten, bestemd om aan Engelsche zijde tegen de Turcken te strijden.
[Bron: pag. 255 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 29 mei 1915]

- Een aangrijpend tafreel uit den oorlog. Een Fransche schildwacht houdt de wacht bij het lijk van den bestuurder der Duitsche vliegmachine ALBATROS, die in den strijd met een Britschen vlieger op een hoogte van 200 m neergeschoten werd. (buurt van BIXSCHOTEN)
- Aan de oevers van de Aisne in Noord-Frankrijk.
- Oefeningen van Nederlandsche troepen achter het duinterrein. (foto V.F.B.)
[Bron: pag. 256 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 29 mei 1915]

- Sensationeele gebeurtenissen in Italie. - Aan den vooravond van den oorlog. -  (Koning Victor Emanuel, Gabriel d'Annunzio, minister Salandra, min.-pres. Sonnino)
- Van het Westelijk en Zuid-Oostelijk oorlogsgebied. (generaal Joffre, equipage van de GAULOIS, een der Fransche oorlogsschepen.
- Het schilderachtige Zuid-Tirol, waarop Italië zijn aanspraken doet gelden en dat vermoedelijk weldra het tooneel van den strijd zal worden tusschen de legers van Oostenrijk en Italië. (lucht kuur-oord Arco, Torbole aan het Garda-meer)
[Bron: pag. 257 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 29 mei 1915]

- gevechtsfront te Champagne.
- een afdeeling infanterie der landweer met 17 paarden. (te Heerlen?)
- Fransch dorpje Pannes (Noord-Oostelijk Frankrijk), waarvan eenige gedeelten door granaatvuur zeer veel geleden hebben.
[Bron: pag. 258 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 29 mei 1915]

- In Noord-Frankrijk. Een echtpaar teruggekeerd op hun erf.
- Gewonde Canadeesche soldaten in het open-lucht-hospitaal te Cliveden, Bucks (Engeland).
- De President der Fransche Republiek; bezoek hospitaal Cochin.
- Optocht met muziek van een brigade jonge vrouwen en meisjes te LONDEN, die in de militaire hospitalen en andere verplegingsinrichtingen zich wijden aan de verzorging en bijstand van uit den krijg teruggekeerde gewonden en kranken.
- Uitreiking van het nieuwe Fransche oorlogskruis aan dapperen te velde.
[Bron: pag. 259 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 29 mei 1915]

- Van het oorlogstooneel in West-Galicië. Duitsche veldartillerie trekt over een nieuw gebouwde brug over de rivier de DUNAJEC (Nieuw-Sandec), om op te rukken naar het gevechtsterrein om Gorlitz.
- De Engelsche kruiser IRRÉSISTIBLE aan den ingang va de Dardanellen in zinkenden toestand.
- Een groote volksmenigte wacht aan het station te ROME de aankomst af van den populairen dichter en redenaar Gabriel d'Annunzio.
[Bron: pag. 260 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 29 mei 1915]

- H.M. de Koningin-Moeder te ROTTERDAM; bezoek gemeentelijk Ziekenhuis; S.J.R. de MONCHY Jr., Vrouwe Maria Carolina BLANKENHEYM, J. HUDIG, dr. J.P. v.d. Brugh, monument porf. Van 't Hoff, automobiel SIDDELY DEASY.
- De vermaarde dierentemmer RICHARD SAWADE treedtthans in Circus Corty Althoff met 10 koningstijgers op.
- De interessante Asperges-cultuur om BERGEN-OP-ZOOM.
[Bron: pag. 261 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 29 mei 1915]

- Weenen- De bekende Rotonde van het beroemde PRATER.
[Bron: pag. 263 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 29 mei 1915]

- De 25-jarige hoogleeraars-loopbaan van prof. Dr. M. Th. HOUTSMA te Utrecht, is er eenen geweest van buitengewoon vruchtdragenden, wetenschappelijken arbeid; zijn naam wordt met eere ook buiten de grenzen van ons grondgebied genoemd. Hij werd in 1851 geboren, studeerde aan de Leidsche Universiteit, promoveerde aldaar in 1875 tot doctor in de godgeleerdheid en aanvaardde in 1890 het proffessoraat te Utrecht, om onderwijs te geven in de Hebreeuwsche taal en letterkunde. Niet alleen heeft hij groote verdienste als docent, maar ook als grondlegger van een 'Encyclopedie van den Islam', een standaardwerk van groote wetenschappelijke waarde, dat thans, met medewerking van verschillende buitenlandsche geleerden, voor de helft voltooid is en tegelijkertijd in de Fransche, Duitsche en Engelsche talen uitkomt.
- De vorige week zijn Dr. D.L. VAN ELK, geneesheer te Katwijk-aan-Zee, ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum vele hartelijke blijken van waardeering, hoogachting en vriendschap ten deel gevallen; eere-voorzitter van de huldigingscommissie was burgemeester DE WAAL MALEFIJT (oud-minister van Kolonien), die den jubilaris met zijn familie in de feestelijk versierde raadszaal, in welgekozen woorden huldigde.
- Tot Turkisch Gezant in Nederland is benoemd Z. Ecx. NOUSRET SADOULLAH BEY.
- 1 Juni hoopt de heer G. BOEVE te Assendelft, hoofd van school No. 1, den dag te herdenken dat hij voor 25 jaar als zoodanig aldaar benoemd werd. Het zal den verdienstelijken en beminden jubilaris zeker niet aan blijken van waardeering en vriendschap ontbreken.
- Mgr. Dr. A.H.L. HENSEN, sedert 1886 hoogleeraar aan het Groot-Seminarium te WARMOND, thans benoemd tot directeur van het Nederlandsch-Historisch Instituut te ROME. Uit de eervolle loopbaan van Mgr. Dr. HENSEN zij het volgende aangeteekend: Geboren in 1854 te ROTTERDAM, in 1879 tot priester gewijd, was hij als geestelijke eenigen tijd werkzaam in verschillende plaatsen van ons land; te ROME verwierf hij het doctoraat in de H. Godgeleerdheid; in 1886 volgde zijne benoeming tot hoogleeraar in de kerkelijke geschiedenis aan het Groot-Seminarium te WARMOND. Van zijne hand verschenen vele hoogst belangrijke bijdragen en verhandelingen op kerkelijk-historisch gebied. Zijn verdiensten werden van regeeringswege erkend door toekenning van het Ridderkruis in de orde van den Nederlandschen Leeuw, terwijl Z.H. de Paus hem tot Geheim Kamerheer benoemde.
- De 'Jan Pietersz Coen', het nieuwste en grootste schip van de stoomvaartmaatschappij NEDERLAND, dat de vorige week naar het Oosterdok te Amsterdam gesleept werd, om vandaar naar buiten gebracht te worden.
(Bron: pag. 264 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 29 mei 1915)

Laatst gewijzigd: april 2003 en sept 2004.