Aanmelden | Contact
Zoeken

DE PRINS der geillustreerde bladen 12 dec. 1914 t/m 18 september 1915
GROTE FOTO OP DE VOORPAGINA (hoort meestal artikel bij)

december 1914
12 - Herman HEIJERMANS, de in binnen- en buitenland vermaarde Nerderlandsche auteur, werd de vorige week 50 jaar. In verband met dit feit en met de spoedig te verwachten 500ste opvoering hier te lande van zijn meesterwerk 'Op hoop van Zegen', wacht hem een publieke huldebetooging, op touw gezet door meestbekende persoonlijkheden op kunstgebied uit diverse landen. (foto A.J.W. de VEER)
19 - Jhr. Mr. W.H. DE SAVORNIN LOHMAN, de nieuwe President van den Hoogen Raad der Nederlanden te 's-Gravenhage (foto Haagsch illustratie-bureau)
26 - driedaagsche inspectiereis van H.M. de Koningin door Noord-Brabant, ten doel hebbende de verpleging en de oefeningen van de veldtroepen op verschillende plaatsen na te gaan. Boven: H.M. begeleid door Z. Exc. Luitenant-Generaal G.A. BUHLMAN, commandant van het veldleger, begeeft zich naar het oefeningsterrein. Midden: Compagnie militaire wielrijders, die een verkenningstocht ondernemen en tevens andere geheime opdrachten te vervullen hebben. Onder: Schietoefeningen van een infanterie-afdeeling in de loopgraven (foto's V.F.B.)

JANUARI 1915
2 - de vredesengel spreekt (naar een tekening van Willy Sluiter)
Welk gruwzaam krijgsbedrijf, uit tijden der Barbaren
Dat over' wereldrond, ellend' en rouwe bracht !
Moog 't nieuw begonnen jaar, voor onheil U bewaren
Reeds nu was 't vrede op aard, hadde ik het in mijn macht.
9 - pof. Dr. A. Bruining, hoogleeraar in de godgeleerdheid aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam (Rector magnificus 1914-1915)
16 - inspectietocht van H.M. de Koningin in het zuiden van ons land; van het station te Maastricht, waar de Koninklijke trein aankwam, werd te midden eener juichende menigte gereden naar het Gouvernementsgebouw, waar eenige bestuurscolleges ter begroeting aanwezig waren; darna inspecteerde H.M. de grenswachten, posten en het garnizoen, dat op den Meerssenerweg opgesteld was en vervolgens de troepen te Roermond, Weert, Stratum, Eindhoven en andere plaatsen. - Bovenstaande opname werd gedaan in Limburgs hoofdstad. (foto V.F.B.)
23 - ter gelegenheid vande plechtige inwijding van het nieuwe gebouw en de palmenkas van den hortus botanicus te Amsterdam (13 januari); onder: Officieele groep: zittend van links naar rechts: Prof. Dr A. BRUINING, rector magnificus; Jhr. Mr. Dr. A. ROELL, Burgemeester, voorz curatoren universiteit; Prof. Hugo de Vriesm Commandeur in de Orde van den Nederl. Leeuw; H.J. DEN HARTOG, weth.- staande van links naar rechts: Mr. S. DE VRIES, weth., Prof. SCHOLTEN, secr. senaat; W.H. VIEGEN, weth.; Dr. C.C. DELPRAT, curator univers; Mr. J.C. Baron BAUD, curator univers; Mr. R.H.A.M. ROMME, curator univers; Prof. P. ZEEMAN, voorz. van de Faculteit van Wis- en Natuurkunde; Prof. Theo J. STOMPS; Prof. A. SMITS, secr. Faculteit van Wis- en Natuurkunde; Mr. Dr. S. v. BRAKEL, secr. College van Curatoren - Boven: De Teunisbloemen van Lamarck incylinderglazen.
30 - de chef van den staf der Koninklijke Nederlandsche marine, kapitein ter zee W.C.J. SMIT (zittend), met de tot dien staf behoorende hoofd- en subalterne officieren: P.C. COOPS, luitenant ter zee 1ste klas, N.J.J. VAN RIJN VAN ALKEMADE, hoofdinspecteur van administratie 1ste klas en hoofdintendant der zeemacht, A. VAN HENGEL, luitenant ter zee 1ste klas, H.G. SURIE, kapitein-luitenant ter zee (foto H.I.B.)

FEBRUARI 1915
6 - H.M. de Koningin te Amsterdam / tentoonstelling huis Jhr SIX (Heerengracht bij Vijzelstraat)
13 - H.M. de Koningin-moeder in de hoofdstad / tentoonstelling huis Jhr SIX (Heerengracht bij Vijzelstraat)
20 - Prof. Dr. C.F.A. KOCH, die onalngs zijn zilveren jubileum als hoogleeraar in de Chirurgie aan de Rijks-Universiteit te Groningen herdacht. (foto KRAMER)
27 - generaal-majoor H. OOLGAARDT, Inspecteur der Bereden Artillerie van het Nederlandsche leger, waarnemend Gouverneur der Residentie (foto Ebner)

MAART 1915
6 - J.W.C. TELLEGEN, de nieuw benoemde Burgemeester van Amsterdam (foto Zimmerman)
13 - Mr. Dr. L.E. VISSER, benoemd tot lid van den Hoogen Raad der Nederland (foto Mogle)
20 - Dr. C. T. HUMME, Inspecteur van den Geneeskundigen Dienst der Zeemacht (foto H.I.B.)
27 - Prof. Dr. H. SNELLEN, Hoogleeraar in de oogheelkunde aan de Rijks-Universiteit te Utrecht (foto H.I.B.)

APRIL 1915
3 - bezoek van de koninklijke familie aan de hoofdstad - Vondelpark (foto A.J.W. de Veer)
10 - J.H. SCHELTEMA, mede-oprichter en een der voornaamste organisators van het Algemeen Steuncomite Amsterdam, tevens peningmeester (foto A.J.W. de Veer)
17 - kolonel E. Baron van der Capellen, commandant van het 2de Regiment Huzaren, welk coprs de vorige week te Breda zijn 100-jarig bestaan feestelijk herdacht heeft. (foto H.I.B.)
24 - plechtige onthulling van het monument voor wijlen Prof. VAN 'T HOFF voor het gebouw van de H.B.S. 5-jarige cursus, 's-Gravendijkwal te Rorterdam

MEI 1915
1 - Prof. Dr. A.J. DER KINDEREN, Hoogleeraar-Directeur van de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. Geschilderd portret van Dr JAN VETH op de tentoonstelling van kunstwerken in een der zalen van de Maatschappij 'Arti et Amicitiae' te Amsterdam
8 - de raad van Nederlandsch-Indie, van links naar rechts: de heeren Mr. J. van Davelaar, W.J. Coenen, J.B. van der Houven van Oordt (vice-president), J.H. Liefrinck, Jhr. Mr. A.C.D. de Graeff, O.A. Uhlenbeck (secretaris). (foto Charls & van Es & Co)
15 - Z. Exc. Dr. Henry VAN DIJKE, buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister der Vereenigde Staten van Noord-Amerika, in Nederland, met zijne dochter Katharina
22 - Dr. H.J. KIEWIET DE JONGE, voorzitter van het Hoofdbestuur van het 'Algemeen Nederlandsch Verbond' (foto Kramer)
29 - officieele opening van het derde tehuis van de vereeniging Boddaert-tehuizen voor schoolgaande kinderen te Amsterdam (2de Jan Steenstraat)

JUNI 1915
5 - Dr. A. PLATE, te Rotterdam, die de vorige week ter gelegenheid van zijn 70sten geboortedag gehuldigd werd. (foto Van der Rijk)
12 - voor 100 jaar,voorname figuren uit de vermaarde veldslagen van quatre-bas en waterloo op 17 en 18 juni 1815: Generaal Jean Victor, veldmaarschalk Van Blucher vorst van Wahlstadt, Prins van Oranje, Arthur Wellesley, generaal Hendrik George graaf de perponcher, genraal chasse, Karel Bernhard hertog van Saksen-Weimar-Eigenach.
19 - ter herdenking van het 340-jarig bestaan der Leidsche Hoogeschool: J.W. WIJNAENDTS, J.G.O. VAN LYNDEN, D.A. HARMENS, J.H.C.J. SWEERTS DE LANDAS WYBORGH, W.J. WOLDRINGH VAN DER HOOP. (foto Jonker)
26 - A. SALM G. Bzn., de verdienstelijke architect, die de vorige week op 58-jarigen leeftijd te Amsterdam overleden is.

JULI 1915
3- mevrouw Therese VAN DUYL-SCHWARTZE, de begaafde kunstenares en haar nicht mejuffrouw Lizzy Ansingh, bezig een verrassing te bereiden voor Dr. C. KERBERT, ter gelegeneheid van zijn zilveren jubileum als directeur van het Koninklijk Zoologisch Genootschap: 'Natura Artis Magistra' te A'dam.
10 - Dr. C.P. BURGER Jr. (1890 -16 juli -1915), ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum als bibliothecaris te Amsterdam. (foto A.J.W. de Veer)
17 - Z. Exc. A.W.F. IDENBURG, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Oost-Indie; oud-minister van Kolonien, oud-Gouverneur van Suriname.
24 - Z. Exc. Mr. L.H.W. REGOUT, oud-minister van Waterstaat, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaalm benoemd tot tijdelijk en buitengewoon Gezant bij den Pauselijken Stoel te Rome. (foto Mogle)
31 - inspectietocht van H.M. de Koningin in Limburg

AUGUSTUS 1915
7 - het militaire sportfeest van de grenadiers en jagers op het terrein van H.V.. te 's-Gravenhage.
14 - twee bekende figuren van de Nederlandsche Rijdende Artillerie: Generaal-majoor N. BOSBOOM, Minister van oorlog en de gep. kolonel N. VAN ES, thans station-commandant te Arnhem. Verder: Kolonel D.W. DE JAGER, kolonel F. DELL, kolonel J.A.J. SMIT, commandant der VIde infanterie-brigade.
21 - Prof. Dr. E. COHEN, hoogleeraar in de anorganische en algemeene scheikunde, in de mathem. natuurkunde en theoretische mechanica, aan de Rijksuniversiteit te Utrecht (rector-magnificus voor het studiejaar 1915-1916). (foto Koene & Buttinghausen)
28 - B. NIERSTASZ, directeur der Hollandsche Stoomboot-Maatschappij (1888 - 13 October -1913), lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal enz. (foto Koene & Buttinghausen)

SEPTEMBER 1915
4 - Generaal-Majoor J.C.H.A. QUACK.
11 - bezoek van H.M. de koningin-moeder aan de weesinrichting te NEERBOSCH.
18 - P. VAN HOEK, directeur-Generaal van den Landbouw. (foto Koenders)ONDERSCHRIFTEN BIJ FOTO'S

JUNI 1915


- Het Nijlpaard in Artis. (oppasser JAN DE VRIES)
- Gezicht op het nieuwe Gebouw van het Genootschap Liefdadigheid naar Vermogen aan den Kloveniersburgwal (hoek Raamgracht) met omgeving, te AMSTERDAM (opname van het dak van de firma PROOST & ZOON)
[Bron: pag. 266 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 5 juni 1915]

- Tentoonstelling St. Lucas, Stedelijk Museum, Amsterdam. - I.G. van CASPEL, Portret van Mevrouw H., Laren, N.-H.
- Tentoonstelling St. Lucas, Stedelijk Museum, Amsterdam. - C.M. GARMS 'Voorjaarsdag'.
- Vereeniging St. Lucas, - Vier en twintigeste jaarlijksche Tentoonstelling van Kunstwerken door leden der Vereeniging in het Stedelijk Museum, Amsterdam. (op 't IJ voor Amsterdam van HOBBE SMITH)
[Bron: pag. 267 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 5 juni 1915]

- Transport- en oorlogsschepen, behoorende tot de expediotionaire Fransche en Engelsche landingstroepen, in de Dardanellen de gevechten bij Gallipoli.
- Van het oorlogstooneel in Galicië.
- Aaval van Britsche landingstroepen op het Gallipoli-Schiereiland aan de Dardanellen.
[Bron: pag. 268 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 5 juni 1915]

- Groot Muziekfeest in het Stadion te AMSTERDAM op 30 Mei georganiseerd door den Bond van Harmonie-en Fanfarecorpsen in Noord-Holland.
- Troepenlogies in LOODS N aan de Zeeburgerkade te AMSTERDAM
- Indrukwekkende betooging voor het standbeeld van Jeanne d'Arc des Pyramides te PARIJS. (Revenrend S. Blunt)
- Hoe de manschappen van een Duitsche patrouille zonder hulpmiddelen in vijandelijk land den hoogen muur van een oud erf overklimmen.
[Bron: pag. 269 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 5 juni 1915]

- Van het Oostelijk Oorlogstooneel. De Russische Grootvorst Alexandrovitch, broeder van Czaar Nicolaas, met een aantal officieren van zijn staf in het besneeuwde bergterrein der Karpathen, nabij de Sanrivier.
- Duitsche landstormafdeelingen die geen militaire opleiding genoten hebben, zijn in Polen bezig met den bouw en de herstelling van bruggen.
[Bron: pag. 270 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 5 juni 1915]

- De groote Panama-Tentoonstelling te SAN FRANCISCO.
- Oude poortjes te AMSTERDAM. (Hendrik de KEIZER, geb. Utrecht 15-5-1565, beeldhouwer, overl. Amsterdam 1621)(Lazaruspoortje, poort Oost-Indische huis, Rasphuis aan den Heiligen Weg)
- Sluizen-arbeid voor het Wilhelminakanaal nabij OOSTERHOUT.
[Bron: pag. 271 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 5 juni 1915]

- Overzicht van de Amerikaansche onderzee-escadrille in de Hudson-rivier.
- Generaal COUSIN decoreert een aantal Fransche soldaten op de Esplanade van het Hotel des Invalides te PARIJS.
- 12 mei 1815-1915; Plechtige vergadering van den Gemeenteraad van ROERMOND ter herdenking van het eeuwfeest der inlijving van deze stad bij het Koninkrijk der Nederlanden. (heeren Smitshuyzen, Severijns, v. Andel, Jacques Oor, Kwisthout, Evers, Telders (Wethouder), Willemsen (Wethouder), Sanders (Burgemeester), Adriaanse (Secretaris), dr. Cuypers, dr. Steijns, Pijls (Hoofdambtenaar), Bonden en Baert)
[Bron: pag. 272 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 5 juni 1915]

- Het nieuw Koloniaal Landbouw-Museum, de vorige week te DEVENTER geopend door den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, in tegenwoordigheid van Z.K.H. Prins Hendrik. (Van Heutsz)
- (foto Rutgers) heer Van Griningen, Van Heutsz, Z.K.H. Prins Hendrik, mr. Graaf van Rechteren Limpurg, Baron Van Heemstra, dr. Zeijlstra, jhr. Backer, Lugard, dr. Tjeenk Willink, v. Voorthuysen, Staal, mr. Ramaer, Beltman, Jordens, Rienks, majoor Ter Beek, wethouder De Boer.
- H.M. de Koningin-Moeder brengt een bezoek aan de gestichten bij LEIDEN. ('Endegeest', jhr mr dr N.C. de Gijselaar, dr. J. van der Kolk, prof. Jelgersma)
[Bron: pag. 273 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 5 juni 1915]

- De overblijfselen van het oude, beroemde kasteel DUURSTEDE, later de residentie van een aantal Utrechtsche Bisschoppen.
- (tekening) In den pruikentijd. Bijeenkomst en een stadsherberg.
- Tooneeltje uit den goeden ouden tijd, vóór ongeveer 100 jaar ! Een dame geeft op een boerderij een aalmoes aan twee arme kindertjes / een rustig zitje buiten, van drie voorname dames (reproducties van prenten van JACOB ERNST MARCUS, Nederlandsch graveur en teekenaar (1774-1826))
[Bron: pag. 274 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 5 juni 1915]

- Sportdemonstratie voor de Amsterdamsche werkloozen op Tweeden Pinksterdag in het Stadion te AMSTERDAM, onder leiding van A.B.L.O.
[Bron: pag. 275 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 5 juni 1915]

- begrafenis met militair eerbetoon, van den SERGEANT DIEMEL, die te Tilburg, tengevolge van aanrijding door een automobiel, op Pinksteren overleed; hij was zoowel bij zijn ondergeschikten, als bij zijn chefs en kameraden, zeer gezien; de deelneming bij de laatste uitvaart was dan ook zeer groot.
- Een droeve plechtigheid te Amsterdam. Het stoffelijk overschot van den te 's-Gravenhage overleden Deenschen Gezant bij het Nederlandschen Hof, Z. Exc. J.G. DE GREVENKOP CASTENSKJOLD, wordt overgebracht op het stoomschip Euterpe van de Kon. Ned. Stoomboot-Maatschappij, om naar Kopenhagen vervoerd te worden.
- Pastoor H.C. VERBRAAK, die zich als aalmoezenier zoo verdienstelijk en bemind gemaakt heeft in den Atjeh-oorlog, ridder der orde van den Nederl. Leeuw, ridder der orde van Oranje-Nassau, vierde onlangs onder veelvuldige blijken van hoogachting en vriendschap te MALANG (Java) zijn 80sten geboortedag.
- Onderscheidene bewijzen van belangstelling zijn den heer F. DUHOUX, dir. van het Post- en Telegraafkantoor te Eibergen, te beurt gevallen ter gelegenheid van zijn 25-jarige dienstvervulling bij de Post, waarvan 22 jaar te Kampen.
- Onlangs herdacht onder vele blijken van belangstelling den heer J.A. ZUR KLEINSMIEDE Jr, begiftigd met de gouden medaille der Oranje Nassau orde, den dag, dat hij 50 jaar onafgebroken aan de Koninklijke DEVENTER TAPIJTFABRIEK verbonden geweest is. (Wegens gebrek aan ruimte eerst nu geplaatst)
- Te Hilversum is op 69-jarigen leeftijd overleden de oud-kapitein-luitenant-ter-zee J.J. STOOKER, ridder der Mil. Willemsorde, ridder in de orde van den Ned. Leeuw enz.
- De heer J.C. DE LANGE, sedert 1882 secr. van de Afd. Rotterdam der Ned. Maatschappij van Tuinbouw en Plantkunde, is de vorige week overleden.
- Op 91-jarigen ouderdom is te VELP overleden de kunstschilder J.G. VOGEL, oud pres. van Pulchri Studio te 's-Gravenhage, ridder der orde van den Ned. Leeuw en v.d. Gouden Leeuw van Nassau.
- Nootlottig spoorwegongeluk bij Gretna in Engeland.
- Het nieuwe Politie-Bureau te Nijmegen.
(Bron: pag. 276 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 5 juni 1915)

- Z.K.H. Willem George Frederik Lodewijk. (16 juni 1815; naar de schilderij van M.J. van Bree, gegraveerd door P. Velijn)
- Terugkeer van Elba. (Napoleon)
- Wellington bij Waterloo (18 Juni). (naar de schilderij van A. Cooper, gegraveerd door F. Bromley)
[Bron: pag. 278 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 juni 1915]

- J.W. Pieneman 'De slag van Waterloo 18 Juni 1815', Rijksmuseum.
- Z.K.H. Willem George Frederik Lodewijk. (naar de teekening van J. Kamphuyzen, gegraveerd door D. Sluyter)
[Bron: pag. 279 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 juni 1915]

- De hoeve la Haie-Sainte, aan den straatweg van Charleroi was bezet aanvankelijk door 6, later 8 compagnieën Ompteda van het Kings German Legion, daarna nog een compagnie Nassauers, onder he bevel van Majoor BARING.
- Veertien aanvallen door de Frqansche cavalerie tusschen la Haie-Sainte en Goumont, 10.000 ruiters beugel aan beugel, even dikwerf door de Britsche en de Nederlandsche ruiterij onder Lord UXBRIDGE, de Ned. bevelhebbers baron De Collaert, Coenegracht, Leichleitner en Van Merlen.
[Bron: pag. 280 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 juni 1915]

- Bezoek van H.M. de Koningin-Moeder aan de school voor slecht hoorende kinderen aan de Bleekerslaan te 's-Gravenhage. (dr. Pigeaud, Ninck Blok, dames van Oosterom en Gutteling)
- volksbetooging te Londen voor het Italiaansche Gezantschapsgebouw.
- Het eerste lustrum van de Nederl. Kunstweefschool te 's-Gravenhage. (dir. en stichtster BOON CLEMENS, heer GEETS (Belgischen wever uit Mechelen), mej. W. Franssen v.d. Putte, dr. Edw.B. Koster, mevr. Thereze Boon Clemens, J.J.L. Boudrez, mej. A.C. van Deventer)
[Bron: pag. 281 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 juni 1915]

- Het interieur van de Groote Kerk te Gorlitz in Galicië door het granaatvuur der artillerie verwoest.
- Een onderofficier houdt te Hampstead een toespraak, waarin hij alle weerbare mannen aanmoedigt tot den militairen dienst om deel te nemen aan den oorlog.
[Bron: pag. 282 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 juni 1915]

- De bekende lutienant-vlieger VERSTEEGH met passagiers, komende van het vliegkamp Soesterberg, stijgt na zijn landing op het strand te Scheveningen voor het Oranje-Hotel.
- Prins Lodewijk Amadeus, hertog der Abruzzen (geb. 1873), houdt een inspectie over een troepenafdeeling.
- In het hoofdkwartier van een Duitsch legercorps, tijdens den hardnekkigen strijd om de overgangen van den San-rivier in Galicië. (adm. von Müller)
[Bron: pag. 283 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 juni 1915]

- De HOLLANDIA-Roeiwedstrijden op den Ouden Rijn. (hotel 's Molenaarsbrug)
- damesploeg Nereus. (mevrouw Adam)
- Roeiwedstrijden HOLLANDIA.
[Bron: pag. 284 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 juni 1915]

- De op zijn verzoek gepensionneerde vice-admitaal Tydeman, dircteur der marine te Amsterdam. (F.L. Rambonnet, G.F. Tydeman, J.S. van Veen, G.F. Noordhoek Hegt, Avan Heusden, J.F. de Hart, dr. J.C.A. Simon Thomas, F.W.J. Groeneboom, A.A. Lagaay, J.P. Poelman, J.G. v.d. Laan)
- groepen uit Camera Obscura van Nicolaas Beets. (4 foto's)
[Bron: pag. 285 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 juni 1915]

- Opslag van marmer op de terreinen van de Kon. Nederl. Stoomboot-Maatschappij aan de Levantkade te Amsterdam.
- Opening van het zeilseizoen te GROUW (Friesland) op Pinkstermaandag.
[Bron: pag. 286 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 juni 1915]

- Gezicht op den prachtigen seringenberg met uitkijktoren op het buitengoed Raaphout (Haagsch Bosch op den Leidschen weg)
- Feestelijke opening van het Roeiseizoen van de Roei- en Zeilvereeniging De Amstel te Amsterdam. (achtergrond het Amstel-Hotel)
[Bron: pag. 287 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 juni 1915]

- Tot hoogleeraar in de afdeeling weg- en waterbouwkunde aan de Technische Hoogeschool te Delft, is benoemd de heer C.K. VISSER, onder-dir. der gemeentelijke Gasfabrieken en dir. van de Zuidergasfabriek te Amsterdam. Geb. in 1877 studeerde hij aan de Ambachtsschool te DORDRECHT, aan de academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te ROTTERDAM, aan de R.H.B.S. met 5-jarigen cursus en aan de toenmalige Polytechnische School te DELFT, waar hij het diploma van civiel ingenieur behaalde. In 1904 werd hij benoemd tot ingenieur aan de gemeentelijke Gasfabrieken te 's-Gravenhage, in 1907 tot adjunst-directeur en in 1908 tot onder-directeur aan de Gasfabrieken te Amsterdam. Als technische hoofdambtenaar heeft hij grooten verdiensten; de nieuwe Zuider- en Noordergasfabriek zijn onder zijn persoonlijke leiding gebouwd; voor Amsterdam is zijn vertrek dus een groot verlies.
- Onder talrijke blijken van hoogachting en waardeering herdacht de weleerw. heer J.J. VAN DER BIESEN, pastoor te Groot-Zundert (Noord-Brabant), de vorige week zijn zilveren priesterjubileum.
- Dat de heer L.J.C. VUYCK wegens de goede diensten, die hij als commissaris van politie te Rotterdam bewezen heeft, zeer gewaardeerd wordt, is hem herhaaldelijk, maar in het bijzonder ter gelegenheid van zijn 40-jarig politiedienstjubileum de vorige week gebleken.
- De heer Adr. P. VAN DIJK, wethouder der gemeente Terheyden (N.-B.) heeft de vorige week onder vele blijken van belangstelling zijn zilveren jubileum gevierd.
- De wed. M. JASPERS-VERHEUGD te 's-Hertogenbosch vierde 3 Juni haar 100sten geboortedag; het krasse oudje ontving vele blijken van belangstelling.
- Mevr. VAZ NUNES SEQUEIRA, directrice van het Portugeesch israelitisch Ziekenhuis en Oude-vrouwenhuis te Amsterdam, is de vorige week overleden; wegens haar humaniteit en vriendelijke tegemoetkoming heeft zij buitengewone genegenheid verworven.
- De sedert 1913 gep. Gen.-Maj. BISSCHOFF VAN HEEMSKERCK, oud-inspecteur der inf. van het Ned. leger, oud-voorzitter van den Ned. Bond voor Lichamelijke Opvoeding, ridder der orden van den Nederl. Leeuw, officier der orde van Oranje-Nassau, is de vorige week te 's-Gravenhage overleden.
- De welbekende en oudste geneesheer in Nederland, Dr. H.P. VAN PRAAG Sr., te Oudeater, herdacht kort geleden den dag, dat hij voor 66 jaar aldaar de praktijk begon; de krasse geneeskundige behandelt nog dagelijks vele patienten.
- Te Bussum is op 59-jarigen leeftijd overleden de heer A. BRESTER, dir. van 'De Nieuwe Muziekhandel' te AMSTERDAM, een zeer geachte figuur in de muziekwereld.
- De sedert zijn 7e jaar blinde EVERHARD BEVERWIJK, die zich tot eenpianist van groote begaafdheid heeft ontwikkeld, maakt thans een tournee door West-Indie. Blijkens de ons toegezonden pers-critieken is zijn succes overal groot.
- Groep, vervaardigd ter gelegenheid van den door burgemeester TELLEGEN geinstalleerden nieuwen Commandant der Amsterdamschen Brandweer, den heer C. GORDIJN Jr. De burgemeester wees op de groote verantwoordelijkheid, die op den brandweer-commandant rust en sprak het vertrouwen uit, dat hij aan de verwachtingen, die men van hem koestert, zou beantwoorden. De heer GORDIJN gaf in zijne korte toespraak te kennen, dat hij zich met hart en ziel aan zijn moeielijke taak zou wijden. Men ziet hem op bovenstaande groep in het midden zittende, omringd door de officieren: J. LODEWIJKS, R. BOELE, G.H. FIORANI, A.G. FORCH, M. BRUNET DE ROCHEBRUNE en G.A. HERKLOTS.
(Bron: pag. 288 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 juni 1915)

- De jongste paardenmarkt te Leiden. (molen De Valle)
- Het bezoek der Bisschoppen in de Romeinsche Katakomben te Valkenburg. (mgr Hopman, Calier, v.d. Wetering, jhr mr Ruys de Beerenbrouck, mgr Schrijnen, Diepen, mr. Karel Diepen, pastoor Sarton van Valkenburg, prof dr. Goossens, burg. Vermeulen, jhr mr. v.d. Maese de Sombreff, dr. Cuypers, Oscar Haffmans, Chr'rtien Haffmans)
[Bron: pag. 290 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 19 juni 1915]

- Panorama van het Rokin te Amsterdam. (o.a. oude St. Bernardusgesticht)
- Het nieuwe St. Bernardusgesticht aan de Marnixstraat te Amsterdam.
[Bron: pag. 291 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 19 juni 1915]

- De proeftocht van de Jan Pieterszoon Coen op de Noordzee.
De dubbelschroefstoomschip, het nieuwste en grootste van de Stoomvaartmaatschappij Nederland, lang 175 m., breed 17 m., hoog 30 m., bestemd voor den dienst op Nederlandsch-Indië, kan ongeveer 700 passagiers (de bemanning inbegrepen) bevatten, is uitgerust met 14 sloepen, heeft een inrichting voor draadloozen telegrafie en een toestel voor onderwaterkloksignalen en is voorts ingericht volgens de nieuwste eischen van veiligheid, cpomfort en hygiëne. Het schip is gebouwd volgens de plannen en onder toezicht van den scheepsbouwkundigen ingenieur M.A. Cornelissen, op de werf van de Ned. Scheepsbouwmaatschappij te Amsterdam, en heeft de proefvaart uitstrekend doorstaan.
Links: Groep autoriteiten en genoodigden,die den tocht medemaakten; op den voorgrond: De heeren Jonckheer, dir. Stoomvaartmaatschappij Nederland; Goedkoop, dir. Nederl. Scheepsbouwmaatschappij; Minister Posthuma; Minister Treub; Wethouder Vliegen; Burgemeester Tellegen; Minister Pleyte; mevr. Tellegen; de heer Van Aalst (in licht-grijs costuum); Vice-Admiraal Tydeman; de heer Cremer.
Rechts: De Jan Pieterszoon Coen in de sluizen te IJmuiden.
- Generaal Louis Cadorna, opperbevelhebber van het Italiaansche leger, dat tegen Oostenrijk strijdt; geborn in 1850 als zoon van den generaal, die in 1856 in den Krimoorlog streed en in 1870 een belangrijk aandeel bij de inname van Rome had, werd hij in 1868 .. etc.
- De landing van Britsche troepen op Turksch grondgebied aan de Dardanellen (foto genomen van de River Clyde).
[Bron: pag. 292 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 19 juni 1915]

- De River Clyde [=schip] in de Dardanellen.
- Drie grote bruggen te Wislok in Galicië nabij de monding van de San tusschen Gorlice en Przemysl.
- Op het oorlogsterrein in Galicië tusschen Jaroslau en Przemysl. (voet van den Karpathen, dorp Sosnica)
[Bron: pag. 293 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 19 juni 1915]

- Panorama van Dinant na het bombardement van het vorige jaar, gezien van af de citadel.
- H.K.H. Prinses Von Schaumburg-Lippe, zuster des Keizers, in het lazareth 'Gluckauf' te Bonn op bezoek bij gewonde soldaten.
- Engelsche vliegmachine, door de vijandelijke artillerie op een hoogte van 2000 m in brand geschoten.
- De brug over de Maas nabij Dinant.
[Bron: pag. 294 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 19 juni 1915]

- Gezicht op het havenplein te Libau.
- Duitsche cavalerie-patrouille rijdt door de brande stad Shawli.
- De groote spoorburg te Libau.
- Aartshertog Frederik van Oostenrijk, in gesprek met generaal Von Falkenhayn; rechts keizer Wilhelm met veldmaarschalk Conrad. (Galicië)
[Bron: pag. 295 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 19 juni 1915]

- de beruchte 42 cm mortieren van Krupp (in Przemysl).
- Gezicht op de verwoestingen van het dorp Broussay.
- Neuville ten Noorden van Arras.
- stad Namen met een detachement paarden van de bezettingstroepen badende in de rivier de Maas.
[Bron: pag. 296 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 19 juni 1915]

- Louis Bouwmeester (Koning Salomo), Sophia de Vries (Koningin van Saba).
- mevr. Duymaer van Twist trapt den bal af.
- intocht van den Kon. stoet in het Stadion. (Koningin van Saba)
- tooneelspeler Willem van der Veer en komieken Piet Köhler en Louis Davids als stierenvechters.
[Bron: pag. 297 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 19 juni 1915]

- Nurks in den Haarlemmerhout uit Camera Obscura.
- Troep vreemdelingen, die te Amsterdam aan den overkant van het IJ een veilig toevluchtsoord gevonden hebben.
- Het nieuwe hoofdstationsgebouw te leipzig.
[Bron: pag. 298 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 19 juni 1915]

- Hevige brand in Colon (havenstad en station voor stoomvaartlijnen in Centraal-Amerika).
- Overzicht van de kolossale verwoestingen, door den vreeselijken brand te Colon.
[Bron: pag. 299 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 19 juni 1915]

- stoomschip Tubantia.
- Dr. A.H. DE BOER, te Assen, herdacht de vorige week zijn 40-jarige geneeskundige praktijk; dat hij als medicus en als mensch in hoog aanzien staat in de Drentsche hoofdstad, waar hij reeds 23 jaar gevestigd is, daarvan heeft hij op zijn jubileum de treffendste blijken ondervonden.
- Onlangs herdacht de heer H. VAN DER BEN, onder vele blijken van waardeering zijn 60-jarige, volijverige en stipte dienstverrichting bij de firma VAN DOESBURGH & CO, stoomhoutzagerij te ZAANDAM; hij is 73 jaar oud en doet nog dagelijks met opgewektheid zijn werk.
- 1 juni heeft de heer I.L. VAN WUYKHUISE, hoofdopziener der Domeinen in Zeeland, ridder der orde van Oranje-Nassau, na een loopbaan van ruim 40 jaar 's Rijks dienst verlaten; in zijn functien heeft hij steeds nauwgezet en met toewijding zijn plicht vervuld.
- De vorige week is overleden de heer B. Th. G. TANGELDER, directeur van de Rijkstuchtschool, te Nijmegen.
- Een pakhuis van vier verdiepingen aan de Coolvest te Rotterdam totaal ingestort.
- Een bierwagen van de Koninklijke Bierbrouwerij, bij het overzetveer aan de Ruyterkade te Amsterdam gedeeltelijk in den grond gezakt.
- De VAN KARNEBEEK-bron, ter huldiging van Jhr. Mr. VAN KARNEBEEK, president der carnegiestichting te 's-Gravenhage, tot stand gekomen op den hoek van Zorgvliet bij het begin van den Oude Scheveningsche weg.
(Bron: pag. 300 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 19 juni 1915)
- De Falzaregopas met de Dolomietenstraat (zie Prins 26-8-1911)
- stadje Matrei in de Brennerpas.
[Bron: pag. 302 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 juni 1915]

- De herovering van de Galicische stad Przemysl door het verbonden Oostenrijksch-Duitsche leger.
- Drijvende watermolen in de rivier de Koera te Tiflis in den Kaukasus.
- De stad Hattonville aan den voet van den Combres-berg voor een groot gedeelte verwoest door het granaatvuur.
[Bron: pag. 303 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 juni 1915]

- H.M. de Koningin bij de oefeningen van het gemobiliseerde leger in Noord-Brabant.
- Inspectietocht van H.M. de Koningin in Noord-Brabant.
- De Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht met officieren van zijn staf op een inspectietocht in het Zuiden van ons land.
Z.Exc. Generaal C.J. Snijders (opperbevelhebber) in het midden vooraan; rechts van dezen staat Z.Exc. Luitenant-Generaal G.A. Buhlman, Commandant van het Veldleger.
[Bron: pag. 304 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 juni 1915]

- Nationale Wedstrijden van de Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging op den Amstel te Amsterdam.
- De Engelsche Minister-President, Mr Asquith, de Engelsche Minister van Oorlog, Lord Kitchener en de Opperbevelhebber van het Fransche leger, Generaal Joffre, te zamen aan het front der Britsche troepen in Noord-Frankrijk.
- Voor het Koninklijk Paleis (Quirinaal) te ROME.
[Bron: pag. 305 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 juni 1915]

- De starijd aan de Dardanellen.
- Een eenarmige architect te Weenen heeft de loffelijke gedacht gehad een school te stichten voor soldaten, die op het slagveld een arm verloren hebben.
- Plechtige inwijding van een gedenkteeken te Lowicz ter nagedachtenis van de Russische en Duitsche soldaten,die in deze streek gevallen zijn.
- De orthodoxe kathedraal van Radynno in Galicië.
[Bron: pag. 306 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 juni 1915]

- Afbeelding van een kunstig stuk huisvlijt, waaraan de papierwerker H.T. Huizinga uit Veendam zeven vollen jaren zijn vrijen tijd geofferd heeft en dat een nauwkeurige beschouwing waard is.
- Ons leger in Nederlandsch-Indië.
[Bron: pag. 307 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 juni 1915]

- portefeuille van kunstwerken van dierenschilderes mej. Marie Kelting; dr. C. Kerbert, dir. van Artis.
- Familiegroep; dr. C. Kerbert met echtgenoote en dochter.
- Z.K.H. Prins Hendrik, als gast van fam. Van Aefferden-Brouwers voor het kasteel Aefferden bij Roermond.
- Het oude Waagggebouw te Deventer.
- Van het Belgisch dorp Baarle-Hertog. (hoofdstraat, de postbode en de veldwachter)
[Bron: pag. 308 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 juni 1915]

- Baarle-Hertog. De herberg Het Zwaantje (Estaminet), met Belgisch ininieur J. Gevers en echtgenoote.
- Het Bestuur V.V. Groningen op bezoek bij 't Bestuur V.V. Leek en Omstr.  (aardappelmeelfabriek te Oostwold; op de foto: poort landgoed Nienoort)
- Groep ter gelegenheid van de opening der Tentoonstelling van Oude Kunst in het Frans Hals-Museum te Haarlem. (jhr. Sandberg, jhr Van Limburg Styrum, jhr mr dr Roell, heer Gratama)
- Ectrino Williamsii Lem. (foto';s van cactussen)
[Bron: pag. 308 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 juni 1915]

- Het Doorwerthsche Veerhuis aan den Rijn (bij Arnhem).
- wilde zwanen in den tuin van het Kon. Zoölogisch Genootschap. (foto A.J.W. de Veer)
[Bron: pag. 309 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 juni 1915]

- De electrische kabelverbinding tusschen Dordrecht en de Alblasserwaard.
Om dit belangrijke werk tot stand te brengen, zijn door den heer F.A. Knebel, aannemer in electriciteitswerken te Rotterdam, 3 sterkstrooms- en 2 telefoonkabels gelegd in de geul tusschen genoemde gemeenten en Papendrecht. Deze kabels waarvan de sterktestroomkabels elk 9000 kg wegen zijn, zooals op onze foto te zien is, uit een reusachrigen bak met zware katrollen te water gelaten, waarbij eenige stoombooten hulp verleenen. Bij dezen belangrijken, veel beleid en bedrevenheid eischende arbeid waren eeninge autoriteiten tegenwoordig. Een duiker heeft gecontroleerd, of de kabels op de juiste plaats in de geul gelegd zijn.
- De Popenkast van Jan Klaassen te Amsterdam. (nauwe steegje van den Duvelshoek)
[Bron: pag. 310 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 juni 1915]

- De voorradige wol door de Regeering opgeeischt.
- Groote zanguitvoering door ongeveer 3000 dames en heeren, leden van Amsterdamsche zangvereenigingen in het Stadion, ten bate van het Algemeen Steuncomite.
- Het nieuwe P.W. Janssen-ziekenhuis te Almen (Gelderland).
- 1 Juni herdacht de heer F.P. SCHUITEMAKER te GORSEL zijn zilveren jubileum als gemeente-arts aldaar; vele jaren was hij ook geneesheer op Den Oldenhof, sanatorium voor zenuwlijders; door de ingezetenen werd uit erkentelijkheid en hoogachting dien dag voor den jubilaris tot een waren feestdag gemaakt.
- Tijdens een vijandelijken aanval bij de Kamalrivier op West-Ceram (residentie Amboina), is de tweede-luitenant der inf. J.A. DER KINDEREN gwond geworden. Volgens berichten is de verwonding niet levensgevaarlijk, zoodat men hopen mag, dat deze veelbelovende jonge officier voor het O.-I. leger gespaard zal blijven.
- Te ZAANDAM is de vorige week op 46-jarigen leeftijd overleden Mr. Dr. C.J.P. VAN DER SCHALK, griffier bij het Kantongerecht enlid van den gemeenteraad te Zaandam.
- Op 64-jarigen leeftijd is te Amsterdam overleden de heer J.G. HEINEMAN, dir. der NV Het Nederlandsche Veem, een man van groote toewijding voor zijn taak.
- Penning van Koningin Elisabet van Belgie, ontworpen en uitgevoerd door den bekenden chef-stempelsnijder aan 's Rijks Munt J.L. WIENECKE en geheel aan de Munt vervaardigd. De voorzijde geeft de beeltenis van de Koningin weer; onderaan is het Roode Kruis met passiebloemen, zinnebeeld der naastenliefde; de keerzijde bevat het Belgische wapen, beschadigd door doornen, doch omgeven door lauweren. Bovenaan: 'Nil desperandum'. Door de firma HOEKER is een gouden, zilveren en bronzen exemplaar aan de Belgische Koningin gezonden.
(Bron: pag. 312 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 juni 1915)

Laatst gewijzigd: april 2003 en sept 2004.