Aanmelden | Contact
Zoeken

DE PRINS der geillustreerde bladen 12 dec. 1914 t/m 18 september 1915
GROTE FOTO OP DE VOORPAGINA (hoort meestal artikel bij)

december 1914
12 - Herman HEIJERMANS, de in binnen- en buitenland vermaarde Nerderlandsche auteur, werd de vorige week 50 jaar. In verband met dit feit en met de spoedig te verwachten 500ste opvoering hier te lande van zijn meesterwerk 'Op hoop van Zegen', wacht hem een publieke huldebetooging, op touw gezet door meestbekende persoonlijkheden op kunstgebied uit diverse landen. (foto A.J.W. de VEER)
19 - Jhr. Mr. W.H. DE SAVORNIN LOHMAN, de nieuwe President van den Hoogen Raad der Nederlanden te 's-Gravenhage (foto Haagsch illustratie-bureau)
26 - driedaagsche inspectiereis van H.M. de Koningin door Noord-Brabant, ten doel hebbende de verpleging en de oefeningen van de veldtroepen op verschillende plaatsen na te gaan. Boven: H.M. begeleid door Z. Exc. Luitenant-Generaal G.A. BUHLMAN, commandant van het veldleger, begeeft zich naar het oefeningsterrein. Midden: Compagnie militaire wielrijders, die een verkenningstocht ondernemen en tevens andere geheime opdrachten te vervullen hebben. Onder: Schietoefeningen van een infanterie-afdeeling in de loopgraven (foto's V.F.B.)

JANUARI 1915
2 - de vredesengel spreekt (naar een tekening van Willy Sluiter)
Welk gruwzaam krijgsbedrijf, uit tijden der Barbaren
Dat over' wereldrond, ellend' en rouwe bracht !
Moog 't nieuw begonnen jaar, voor onheil U bewaren
Reeds nu was 't vrede op aard, hadde ik het in mijn macht.
9 - pof. Dr. A. Bruining, hoogleeraar in de godgeleerdheid aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam (Rector magnificus 1914-1915)
16 - inspectietocht van H.M. de Koningin in het zuiden van ons land; van het station te Maastricht, waar de Koninklijke trein aankwam, werd te midden eener juichende menigte gereden naar het Gouvernementsgebouw, waar eenige bestuurscolleges ter begroeting aanwezig waren; darna inspecteerde H.M. de grenswachten, posten en het garnizoen, dat op den Meerssenerweg opgesteld was en vervolgens de troepen te Roermond, Weert, Stratum, Eindhoven en andere plaatsen. - Bovenstaande opname werd gedaan in Limburgs hoofdstad. (foto V.F.B.)
23 - ter gelegenheid vande plechtige inwijding van het nieuwe gebouw en de palmenkas van den hortus botanicus te Amsterdam (13 januari); onder: Officieele groep: zittend van links naar rechts: Prof. Dr A. BRUINING, rector magnificus; Jhr. Mr. Dr. A. ROELL, Burgemeester, voorz curatoren universiteit; Prof. Hugo de Vriesm Commandeur in de Orde van den Nederl. Leeuw; H.J. DEN HARTOG, weth.- staande van links naar rechts: Mr. S. DE VRIES, weth., Prof. SCHOLTEN, secr. senaat; W.H. VIEGEN, weth.; Dr. C.C. DELPRAT, curator univers; Mr. J.C. Baron BAUD, curator univers; Mr. R.H.A.M. ROMME, curator univers; Prof. P. ZEEMAN, voorz. van de Faculteit van Wis- en Natuurkunde; Prof. Theo J. STOMPS; Prof. A. SMITS, secr. Faculteit van Wis- en Natuurkunde; Mr. Dr. S. v. BRAKEL, secr. College van Curatoren - Boven: De Teunisbloemen van Lamarck incylinderglazen.
30 - de chef van den staf der Koninklijke Nederlandsche marine, kapitein ter zee W.C.J. SMIT (zittend), met de tot dien staf behoorende hoofd- en subalterne officieren: P.C. COOPS, luitenant ter zee 1ste klas, N.J.J. VAN RIJN VAN ALKEMADE, hoofdinspecteur van administratie 1ste klas en hoofdintendant der zeemacht, A. VAN HENGEL, luitenant ter zee 1ste klas, H.G. SURIE, kapitein-luitenant ter zee (foto H.I.B.)

FEBRUARI 1915
6 - H.M. de Koningin te Amsterdam / tentoonstelling huis Jhr SIX (Heerengracht bij Vijzelstraat)
13 - H.M. de Koningin-moeder in de hoofdstad / tentoonstelling huis Jhr SIX (Heerengracht bij Vijzelstraat)
20 - Prof. Dr. C.F.A. KOCH, die onalngs zijn zilveren jubileum als hoogleeraar in de Chirurgie aan de Rijks-Universiteit te Groningen herdacht. (foto KRAMER)
27 - generaal-majoor H. OOLGAARDT, Inspecteur der Bereden Artillerie van het Nederlandsche leger, waarnemend Gouverneur der Residentie (foto Ebner)

MAART 1915
6 - J.W.C. TELLEGEN, de nieuw benoemde Burgemeester van Amsterdam (foto Zimmerman)
13 - Mr. Dr. L.E. VISSER, benoemd tot lid van den Hoogen Raad der Nederland (foto Mogle)
20 - Dr. C. T. HUMME, Inspecteur van den Geneeskundigen Dienst der Zeemacht (foto H.I.B.)
27 - Prof. Dr. H. SNELLEN, Hoogleeraar in de oogheelkunde aan de Rijks-Universiteit te Utrecht (foto H.I.B.)

APRIL 1915
3 - bezoek van de koninklijke familie aan de hoofdstad - Vondelpark (foto A.J.W. de Veer)
10 - J.H. SCHELTEMA, mede-oprichter en een der voornaamste organisators van het Algemeen Steuncomite Amsterdam, tevens peningmeester (foto A.J.W. de Veer)
17 - kolonel E. Baron van der Capellen, commandant van het 2de Regiment Huzaren, welk coprs de vorige week te Breda zijn 100-jarig bestaan feestelijk herdacht heeft. (foto H.I.B.)
24 - plechtige onthulling van het monument voor wijlen Prof. VAN 'T HOFF voor het gebouw van de H.B.S. 5-jarige cursus, 's-Gravendijkwal te Rorterdam

MEI 1915
1 - Prof. Dr. A.J. DER KINDEREN, Hoogleeraar-Directeur van de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. Geschilderd portret van Dr JAN VETH op de tentoonstelling van kunstwerken in een der zalen van de Maatschappij 'Arti et Amicitiae' te Amsterdam
8 - de raad van Nederlandsch-Indie, van links naar rechts: de heeren Mr. J. van Davelaar, W.J. Coenen, J.B. van der Houven van Oordt (vice-president), J.H. Liefrinck, Jhr. Mr. A.C.D. de Graeff, O.A. Uhlenbeck (secretaris). (foto Charls & van Es & Co)
15 - Z. Exc. Dr. Henry VAN DIJKE, buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister der Vereenigde Staten van Noord-Amerika, in Nederland, met zijne dochter Katharina
22 - Dr. H.J. KIEWIET DE JONGE, voorzitter van het Hoofdbestuur van het 'Algemeen Nederlandsch Verbond' (foto Kramer)
29 - officieele opening van het derde tehuis van de vereeniging Boddaert-tehuizen voor schoolgaande kinderen te Amsterdam (2de Jan Steenstraat)

JUNI 1915
5 - Dr. A. PLATE, te Rotterdam, die de vorige week ter gelegenheid van zijn 70sten geboortedag gehuldigd werd. (foto Van der Rijk)
12 - voor 100 jaar,voorname figuren uit de vermaarde veldslagen van quatre-bas en waterloo op 17 en 18 juni 1815: Generaal Jean Victor, veldmaarschalk Van Blucher vorst van Wahlstadt, Prins van Oranje, Arthur Wellesley, generaal Hendrik George graaf de perponcher, genraal chasse, Karel Bernhard hertog van Saksen-Weimar-Eigenach.
19 - ter herdenking van het 340-jarig bestaan der Leidsche Hoogeschool: J.W. WIJNAENDTS, J.G.O. VAN LYNDEN, D.A. HARMENS, J.H.C.J. SWEERTS DE LANDAS WYBORGH, W.J. WOLDRINGH VAN DER HOOP. (foto Jonker)
26 - A. SALM G. Bzn., de verdienstelijke architect, die de vorige week op 58-jarigen leeftijd te Amsterdam overleden is.

JULI 1915
3- mevrouw Therese VAN DUYL-SCHWARTZE, de begaafde kunstenares en haar nicht mejuffrouw Lizzy Ansingh, bezig een verrassing te bereiden voor Dr. C. KERBERT, ter gelegeneheid van zijn zilveren jubileum als directeur van het Koninklijk Zoologisch Genootschap: 'Natura Artis Magistra' te A'dam.
10 - Dr. C.P. BURGER Jr. (1890 -16 juli -1915), ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum als bibliothecaris te Amsterdam. (foto A.J.W. de Veer)
17 - Z. Exc. A.W.F. IDENBURG, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Oost-Indie; oud-minister van Kolonien, oud-Gouverneur van Suriname.
24 - Z. Exc. Mr. L.H.W. REGOUT, oud-minister van Waterstaat, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaalm benoemd tot tijdelijk en buitengewoon Gezant bij den Pauselijken Stoel te Rome. (foto Mogle)
31 - inspectietocht van H.M. de Koningin in Limburg

AUGUSTUS 1915
7 - het militaire sportfeest van de grenadiers en jagers op het terrein van H.V.. te 's-Gravenhage.
14 - twee bekende figuren van de Nederlandsche Rijdende Artillerie: Generaal-majoor N. BOSBOOM, Minister van oorlog en de gep. kolonel N. VAN ES, thans station-commandant te Arnhem. Verder: Kolonel D.W. DE JAGER, kolonel F. DELL, kolonel J.A.J. SMIT, commandant der VIde infanterie-brigade.
21 - Prof. Dr. E. COHEN, hoogleeraar in de anorganische en algemeene scheikunde, in de mathem. natuurkunde en theoretische mechanica, aan de Rijksuniversiteit te Utrecht (rector-magnificus voor het studiejaar 1915-1916). (foto Koene & Buttinghausen)
28 - B. NIERSTASZ, directeur der Hollandsche Stoomboot-Maatschappij (1888 - 13 October -1913), lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal enz. (foto Koene & Buttinghausen)

SEPTEMBER 1915
4 - Generaal-Majoor J.C.H.A. QUACK.
11 - bezoek van H.M. de koningin-moeder aan de weesinrichting te NEERBOSCH.
18 - P. VAN HOEK, directeur-Generaal van den Landbouw. (foto Koenders)ONDERSCHRIFTEN BIJ FOTO'S

JULI 1915


- De Westerkerk en toren te Amsterdam.
[Bron: pag. 2 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 juli 1915]

- Dolemieten. (zie De Prins 26-8-1911)
- oud Amsterdam: houten bruggetje voerende van de Westerkade naar de Lijnbaansgracht. (gevels Tuinstraat)
[Bron: pag. 3 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 juli 1915]

- Inspectietocht van H.M. de Koningin in Noord-Brabant.
- brug over rivier in Koerland. (bij Libau)
- Kasteel Bellevue (in Noord-Frankrijk) aan de weg van Sedan naar Donchery.
- Oost-Galicië. Kasteel Wzdow van Gravin Maria Ostaszewska.
[Bron: pag. 4 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 juli 1915]

- De strijd aan de Dardanellen.
- Na den val van Lemberg in Galicië. (trein met gevangen Russen)
- Fransche tweedekker tijden s de verkenning van een vijandelijke stelling om Neuville in een boom verward geraakt.
- Britsche oorlogsschip Majestic inzinkenden toestand in de Dardanellen.
[Bron: pag. 5 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 juli 1915]

- Schouwen-Duiveland: foto van scholekster, kluit, Noordsche zeezwaluw, kokmeeuw. (foto Vijverberg)
- Standbeeld van Willem Lodewijk Graaf van Nassau, dat vorige week in de Groote Kerk te Leeuwarden geplaatst werd.
- Schouwen-Duiveland: foto van karkieten, roodstaartje, groote lijster, fitis of hofzanger. (foto Vijverberg)
[Bron: pag. 6 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 juli 1915]

- een detachment Engelsche soldaten aan den maaltijd in een kamp achter het fromt in Noord-Frankrijk.
- De verwoeste brug te Noyon.
- In de gevechtslinie van Neuve Chapelle (Noord-Frankrijk).
[Bron: pag. 7 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 juli 1915]

- Lustrumfeetsen te Leiden: roeiwedstrijden. (foto Elfrinkhoff)
- opening van het nieuwe bootenhuis van Njord ter gelegenheid van het 68ste lustrum der Leidsche Hoogeschool.
- Reusachtige kei, gevonden in de omgeving van Hilversum, nabij Crailosche brug.
- De overblijfselen van de vliegmachine van den Engelschen aviateur-luitenant WARNEFORD, die een zeppelin in de omgeving van GENT neerschoot en daarvoor door koning GEORGE van Engeland met het Victoriakruis en door den President der Fransche Republiek met het Legioen van Eer begiftigd werd. (WARNEFORD werd gedood bij proeftocht met tweedekker)
[Bron: pag. 8 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 juli 1915]

- Hiernevens plaatsen wij de afbeelding van het Bronzen Borstbeeld van Petrus Stuyvesant, die van 1646-1664 directeur-generaal was van Nieuw-Nederland; dit beeld,in opdracht van de Nederlandsche Regeering vervaardigd door TOON DUPUIS, en met toestemming van de Duitsche Regeering in Belgie gegoten, is aan de stad New-York ter gelegenheid van haar 300-jarig bestaan aangeboden, met bestemming om geplaatst te worden in de St. Marks Episcopal Church on the Bowery te New York, waar Stuyvesant begraven ligt. De stad Amsterdam heeft bovendien aan New-York, vroeger Nieuw-Amsterdam geheeten, een vlag geschonken. In Amerika zijn de Nederlandsche attenties zeer gewaardeerd geworden.
- Aan Dr. J.M.A. VAN OPPEN is kortelings op zijn verzoek op de meest eervolle ontslag verleend, als Rector van het Gymnasium te Maastricht; voor het onderwijs is het aftreden van dezen man, van groote wetenschappelijke ontwikkeling en van bijzondere paedagogische gaven, een werkelijk verlies.
- 2 Juli herdenkt de heer N. KOGEL, Israelitisch godsdienstleeraar te Rotterdam zijn 40-jarig jubileum aan de Israelitische school aldaar; de bewijzen van erkentelijkheid en sympathie zullen den kundigen, beminden jubilaris gewis niet ontbreken op zijn feestdag.
- Tot adsistent van Deli (Oostkust Sumatra), en Serdang is benoemd de heer N.I. VAN DEN BRANDHOF, een kundig, werkkrachtig en ijverig Indisch bestuursambtenaar.
- Te Soest overleed op 81-jarigen leeftijd de heer L.P. VLAANDEREN, oud-geneesheer te Hilversum, vroeger officier van Gezondheid 1ste klasse bij de Marine. Te Hilversum, waar deoverledene van 1875 tot 1909 de praktijk uitoefende, en waar hij in 1906 zijn gouden ambtsfeest vierde, was hij een algemeen geacht persoon, met wiens verscheiden weder een van de bekende figuren uit de jaren van Hilversum's opkomst is heengegaan. De belangstelling bij de begrafenis was zeer groot.
- Te Makassar (eiland Celebes), is kortelings overleden de luitenant van het leger in Oost-Indie W.F.J. VAN LAKERVELD, civiel gezaghebber, fungeerend controleur op Celebes en Onderhoorigheden; het encyclopaedisch bureau verliest in hem een zeer verdienstelijken medewerker om zijn monografische studien van de Boeginezen en Makassaren; het leger en het civiel bestuur worden eveneens door den dood van dezen veelbelovenden jongen man ernstig getroffen.
- Te Alkmaar is op ruim 70-jarigen leeftijd overleden de heer G. NOBEL, oud-weth. en raadslid der gemeente ZIJPE; de overledene was lid vanonderscheidene nuttige vereenigingen, had een uitgebreide kennis van gemeentezaken, vooral op belastinggebied; deze kennis heeft hij aan het algemeen belang dienstbaar gemaakt. Zijn asch is in het crematorium te Westerveld bijgezet.
- Het van stapel loopen van een stalen Rijnschip, vervaardigd op de scheepswerf der Gebr. BODEWES te Lobith; zooals op bovenstaande foto duidelijk te zien is, ligt het vaartuig reeds met den achtersteven te water, terwijl men aan de voorzijde het branden van het vet waarneemt, ontstaan tengevolge van de vaart bij het afloopen.
- De Augustijnen-school te Maastricht. Opgericht in november 1914 ten behoeve van kinderen van Belgische vluchtelingen op initiatief van Mej. J. HAANEBRINK. Zittend, van links naar rechts: de dames Ph. RUTTEN, H. FERMIN, M. FOUQUET, J. HAANEBRINK, M. HOUX (onder-directrice), G. FERMIN (directrice), J. van Oppen, J.Michiels, H. Hustinx, Mme Botsen. Staande: heeren Moitroux, Tombeur en Botsen.
- Eerste Athletische wedstrijden voor militairen in garnizoen te Deventer.
(Bron: pag. 12 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 juli 1915)
- Een oude gewoonte in de omgeving van Winterswijk; aanbieding van een krentenbrood aan de moeder van een pasgeboren kind; ieder die lust heeft, draagt tot het geschenk bij; de lengte van het brood (het hierboven afgebeelde is 6 m.) wijst op de groote sympathie, die het ouderpaar geniet.
- Raszuivere collies, moeder met negen jongen: zeven reuen en twee teven; vader rechtstreeks geimporteerd uit Schotland; eigenaar B.J. v.d. SANDE, Kerkallee, Velp.
- De heer H.F. MEILINK te Meppel, gaat na ruim 45-jarigen zeer werkzaam dienst het onderwijs verlaten; als leeraar in natuur-, plant- en dierkunde wijdde hij zich sedert 1879, met hart en ziel aan de opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen te Meppel en Hoogeveen; herhaaldelijk had hij zitting in examencommissies.
- De heer H.J. DE JONG, inspecteur van politie 1ste klas te Amsterdam, is benoemd tot hoofdinspecteur, chef van de afdeeling voerwezen. Gelet op de bekwaamheid, de ervaring, den practischen zin en de werkkracht van dezen politieambtenaar, is het te verwachten dat de voorzieningen, die in het zoo drukke vervoer- en verkeerwegen der hoofdstad nog noodzakelijk zijn, spoedig getroffen zullen worden.
- De heer W.F. BODDE, commies 1ste klas aan de Holl. Spoorweg-Maatschappij te Rotterdam, herdacht 1 Juli den dag, dat hij voor 40 jaar aangesteld werd aan de voormalige Rijnspoorweg-Maatschappij; vele blijken van belangstelling vielen den ijverigen ambtenaar ten deel.
- Tot directeur van de te richten Kweekschool voor onderwijzers(essen) te DORDRECHT is benoemd de heer J.W. BOERMAN, sedert 1894 hoofd eener school voor uitgebreid en voortgezet lager onderwijs en Directeur der Rijksnormaallessen in bovengenoemde stad.
- De heer C.R. MERKUS, oud-griffier van de Provinciale Staten in Utrecht, is kortelings overleden; hijheeft zich jegens Staat en Provincie zeer verdienstelijk gemaakt.
- De begaafde populaire karakterspeler, voordrachtkunstenaar en tooneelschrijver C.P.T. BIGOT, is de vorige week te Amsterdam op 77-jarigen leeftijd overleden.
- Medaille vervaardigd voor het Algemeen Steuncomite te Amsterdam, de voorzijde ontworpen door M. VREUGDE en de keerzijde door J. RADECKER, de uitvoering had plaats in de ateliers der Koninklijke Utr. Fabriek van Zilverwerken van C.J. BEGEER te Utrecht.
- Groep te gelegenheid van de 65-jarige Echtvereeniging van ANTONI KALKMAN (89 jaar) en GIJSBERTA CATHARINA BON (87 jaar) te Heenvliet (Z.-H.). Eenige gemeentenaren hebben een genoeglijken dag bezorgd aan de krasse oudjes, die 8 kinderen, 58 kleinkinderen en 25 achter-kleinkinderen hebben.
- Hevige brand in het Ursulinenklooster te Sittard, tengevolge van het inslaan van den bliksem.
(Bron: pag. 24 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 juli 1915)

- Marinewerf, Amsterdam.
- Prof. GUSTAVE COHEN, hoogleeraar in de Fransche taal en letterkunde aan de Universiteit te Amsterdam, die als Franschman bij het uitbreken van denwereldoorlog naar zijn land teruggekeerd is, om als soldaat ten strijde te trekken, is kort geleden tijden seen der gevachten inhet Argonnerwoud gewond geworden.
- Onder zeer vele bewijzen van belangstelling vierde de heer A.J. KOERSELMAN, hoofd der openbare school te LINDE, gem. Vorden, zijn 50-jarig jubileum als onderwijzer. Niet alleen in school heeft hij zich in die halve eeuw verdienstelijk gemaakt, maar ook inwijder kring heeft hij zich doen kennen als iemand van veelzijdige kennis.
- 4 Juli herdacht de heer J. KRAMER, den dag, dat hij voor 60 jaren bij de firma W.J. BOON & COMP. te Wormerveer indienst kwam; bijna 40 jaar is hij als chef werkzaam geweest. Talrijke blijken van belangstelling en waardering vielen den geachten jubilaris ten deel.
- De heer H.J. RIKKERS (80 jaar) te Groningen, is sedert 65 jaar werkzaam in de bekende zaak van de firma C. RIKKERS & Co., als oudste der beide vennooten; bovendien maakt hij een werkzaam deel uit van verschillende corporatien en nuttige instellingen.
- LOUIS DE VRIES, in de rol van den Indischen generaal Maquester,in een drama van VICTOR IDO; met dit stuk, getiteld 'De laatste Eer' (aan Louis de Vries opgedragen) en een episode uit de Europeesche samenleving in Indie behandelende, had hij op alle plaatsen, waar hij op Java en Sumatra optrad, een groot succes; zijn tournee duurde acht maanden en half Augustus kan men hem met zijn gezelschap in Nederland terug verwachten.
- De bekende zeer beminde Amsterdamsche arts Dr K.F.L. KAISER, is eenige dagen geleden helaas door een noodlottig ongeval om het leven gekomen. Zijn dood wordt zeer betreurd.
- De beroemde Nederlandsche zeeschilder, kunstverzamelaar en philantroop H.W. MESDAG, dien wij meermalen bij foto's van zijne meesterwerken gehuldigd hebben, is eenige dagen geleden op 84-jarigen ouderdom te 's-Gravenhage overleden; in het nummer van 20 December 1913 werd zijn portret voor het laatst op de voorpagina van De Prins geplaatst.
(Bron: pag. 36 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 17 juli 1915)

- De plechtige teraardebestelling van het stoffelijk overschot van den kunstschilder H.W. MESDAG op Oud Eik en Duinen bij Den Haag. Er was buitengewone deelneming; H.M. de Koningin had zich doen vertegenwoordigen door den Kamerheer in Buitengewonen Dienst Mr. BARON VAN ITTERSUM; voorts waren aanwezig Minister Jhr. LOUDON,burgemeester Jhr. Mr. Dr. VAN KARNEBEEK, tal van andere autoriteiten en deputaties; Minister LOUDON, burgemeester Jhr VAN KARNEBEEK en vertegenwoordigers van kunstgenootschappen em stichtingen schetsten aan de geopende groeve de buitengewone verdiensten van den overledene.
- Tot Bisschop van Nicopoli in Bulgarije is benoemd Mgr. JOANNIS THEELEN, te Beesel (Limburg).
- In een openbare raadsvergadering, 5 Juli gehouden te Bergen-op-Zoom, bracht de burgemeester aan den heer J.E.D. VERGROESEN hulde, ter gelegenheid van zijn 25-jarige nauwgezette en ijverige plichtsvervulling als gemeente-secretaris; verschillende geschenken werden hem bovendien aangeboden.
- Na 36 jaar onafgebroken aan zijn onderwijstaak heeft Dr. J. KAMMINGA VAN DER MEER, leeraar in natuur- en scheikunde aan de Openbare H.B.S. voor meisjes te Amsterdam, zijn ambt neergelegd. Leerlingen en oud-leerlingen hebben met groote dankbaarheid den vertrekkenden leeraar op eenvoudige treffende wijze gehuldigd.
- Prof. Dr. H. Th. KARSTEN, in 1909 afgetreden als hoogleeraar in de Latijnsche taal enletterkunde aan de Universiteit te Amsterdam, secretaris van de afd. Letterkunde der Kon. Academie van Wetenschappen, ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, schrijver van belangrijke letterkundige werken en studien, is de vorige week op 76-jarigen leeftijd te Amsterdam overleden. Hij was een zeer groot geleerde, een voorbeeldige docent.
- openbluchtspel in Oisterwijk. Opvoering van 'De Verloren Zoon', Bijbelsch Tooneelspel door Willem SMULDERS.
- Truffel, hamer en kalkbak, door H.M. de Koningin gebruikt bij de Eerste-steenlegging van het nieuwe stadhuis te Rotterdam; deze voorwerpen zijn ook gebezigd door wijlen Z.M. Koning Willem III, ter gelegenheid van de Eerste-steenlegging voor de Willemsbrug.
(Bron: pag. 48 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 24 juli 1915)

- athletische wedstrijden voor de gemobiliseerde militairen van Tilburg en omstreken.
- gedenkbank, 1 juli te LOCHEM onthuld, verleden jaar door de ingezetenen van die gemeente aangeboden aan den heer T. HAITSMA MULIER, bij zijn aftreden als burgemeester. Het is een monumentale bank, ontworpen door den architect G.J. POSTEL Hzn te Lochem. Het metselwerk is van dunne handvormstenen, de natuursteen is grijs Beijersch graniet, waarin gebeiteld staat Lochem's Burgemeester T. Haitsma Mulier, gewijd door de burgerij 1880-1914.
- Dr. J.C.M. MASTBOOM, herdacht de vorige week onder veelvuldige blijken van hoogachting en waardeering, te 's-Gravenhage zijn 40-jarig artsjubileum.
- 25 Juli herdacht de heer M. LURSEN, muziekleraar te Wormerveer zijn zilveren jubileum al;s zoodanig; hij heeft zich in dien tijd doen kennen als een bekwaam docent en een talentvol musicus.
- De heer H.J. HOOGEBOOM, sinds 1879 secretaris van de gemeente Kollum, ridder der orede van Oranje-Nassau, oud-lid van de Prov. Staten in Friesland, heeft met ingang van 1 Aug., na 55-jarige volijverige en nauwgezette plichtsvervulling in gemeentedienst, eervol ontslag gekregen; in 1860 aanvaardde hij de betrekking van ambtenaar 1e secretaris in Kollum.
- Te Laren is de vorige week overleden de bekende figuur- en landschapsschilder FRANS DEUTMAN wiens talent in vele zijner kunstwerken tot bewonderingswaardige uiting kwam; hij bereikte den leeftijd van 45 jaar.
- Jaarlijksche premie-keuring van de Vereeniging tot verbetering van het geitenras te Nieuw-Gennep. Keurmeesters en bestuursleden bij de geiten.
(Bron: pag. 60 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 31 juli 1915)

Laatst gewijzigd: april 2003 en sept 2004.