Aanmelden | Contact
Zoeken

DE PRINS der geillustreerde bladen 12 dec. 1914 t/m 18 september 1915
GROTE FOTO OP DE VOORPAGINA (hoort meestal artikel bij)

december 1914
12 - Herman HEIJERMANS, de in binnen- en buitenland vermaarde Nerderlandsche auteur, werd de vorige week 50 jaar. In verband met dit feit en met de spoedig te verwachten 500ste opvoering hier te lande van zijn meesterwerk 'Op hoop van Zegen', wacht hem een publieke huldebetooging, op touw gezet door meestbekende persoonlijkheden op kunstgebied uit diverse landen. (foto A.J.W. de VEER)
19 - Jhr. Mr. W.H. DE SAVORNIN LOHMAN, de nieuwe President van den Hoogen Raad der Nederlanden te 's-Gravenhage (foto Haagsch illustratie-bureau)
26 - driedaagsche inspectiereis van H.M. de Koningin door Noord-Brabant, ten doel hebbende de verpleging en de oefeningen van de veldtroepen op verschillende plaatsen na te gaan. Boven: H.M. begeleid door Z. Exc. Luitenant-Generaal G.A. BUHLMAN, commandant van het veldleger, begeeft zich naar het oefeningsterrein. Midden: Compagnie militaire wielrijders, die een verkenningstocht ondernemen en tevens andere geheime opdrachten te vervullen hebben. Onder: Schietoefeningen van een infanterie-afdeeling in de loopgraven (foto's V.F.B.)

JANUARI 1915
2 - de vredesengel spreekt (naar een tekening van Willy Sluiter)
Welk gruwzaam krijgsbedrijf, uit tijden der Barbaren
Dat over' wereldrond, ellend' en rouwe bracht !
Moog 't nieuw begonnen jaar, voor onheil U bewaren
Reeds nu was 't vrede op aard, hadde ik het in mijn macht.
9 - pof. Dr. A. Bruining, hoogleeraar in de godgeleerdheid aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam (Rector magnificus 1914-1915)
16 - inspectietocht van H.M. de Koningin in het zuiden van ons land; van het station te Maastricht, waar de Koninklijke trein aankwam, werd te midden eener juichende menigte gereden naar het Gouvernementsgebouw, waar eenige bestuurscolleges ter begroeting aanwezig waren; darna inspecteerde H.M. de grenswachten, posten en het garnizoen, dat op den Meerssenerweg opgesteld was en vervolgens de troepen te Roermond, Weert, Stratum, Eindhoven en andere plaatsen. - Bovenstaande opname werd gedaan in Limburgs hoofdstad. (foto V.F.B.)
23 - ter gelegenheid vande plechtige inwijding van het nieuwe gebouw en de palmenkas van den hortus botanicus te Amsterdam (13 januari); onder: Officieele groep: zittend van links naar rechts: Prof. Dr A. BRUINING, rector magnificus; Jhr. Mr. Dr. A. ROELL, Burgemeester, voorz curatoren universiteit; Prof. Hugo de Vriesm Commandeur in de Orde van den Nederl. Leeuw; H.J. DEN HARTOG, weth.- staande van links naar rechts: Mr. S. DE VRIES, weth., Prof. SCHOLTEN, secr. senaat; W.H. VIEGEN, weth.; Dr. C.C. DELPRAT, curator univers; Mr. J.C. Baron BAUD, curator univers; Mr. R.H.A.M. ROMME, curator univers; Prof. P. ZEEMAN, voorz. van de Faculteit van Wis- en Natuurkunde; Prof. Theo J. STOMPS; Prof. A. SMITS, secr. Faculteit van Wis- en Natuurkunde; Mr. Dr. S. v. BRAKEL, secr. College van Curatoren - Boven: De Teunisbloemen van Lamarck incylinderglazen.
30 - de chef van den staf der Koninklijke Nederlandsche marine, kapitein ter zee W.C.J. SMIT (zittend), met de tot dien staf behoorende hoofd- en subalterne officieren: P.C. COOPS, luitenant ter zee 1ste klas, N.J.J. VAN RIJN VAN ALKEMADE, hoofdinspecteur van administratie 1ste klas en hoofdintendant der zeemacht, A. VAN HENGEL, luitenant ter zee 1ste klas, H.G. SURIE, kapitein-luitenant ter zee (foto H.I.B.)

FEBRUARI 1915
6 - H.M. de Koningin te Amsterdam / tentoonstelling huis Jhr SIX (Heerengracht bij Vijzelstraat)
13 - H.M. de Koningin-moeder in de hoofdstad / tentoonstelling huis Jhr SIX (Heerengracht bij Vijzelstraat)
20 - Prof. Dr. C.F.A. KOCH, die onalngs zijn zilveren jubileum als hoogleeraar in de Chirurgie aan de Rijks-Universiteit te Groningen herdacht. (foto KRAMER)
27 - generaal-majoor H. OOLGAARDT, Inspecteur der Bereden Artillerie van het Nederlandsche leger, waarnemend Gouverneur der Residentie (foto Ebner)

MAART 1915
6 - J.W.C. TELLEGEN, de nieuw benoemde Burgemeester van Amsterdam (foto Zimmerman)
13 - Mr. Dr. L.E. VISSER, benoemd tot lid van den Hoogen Raad der Nederland (foto Mogle)
20 - Dr. C. T. HUMME, Inspecteur van den Geneeskundigen Dienst der Zeemacht (foto H.I.B.)
27 - Prof. Dr. H. SNELLEN, Hoogleeraar in de oogheelkunde aan de Rijks-Universiteit te Utrecht (foto H.I.B.)

APRIL 1915
3 - bezoek van de koninklijke familie aan de hoofdstad - Vondelpark (foto A.J.W. de Veer)
10 - J.H. SCHELTEMA, mede-oprichter en een der voornaamste organisators van het Algemeen Steuncomite Amsterdam, tevens peningmeester (foto A.J.W. de Veer)
17 - kolonel E. Baron van der Capellen, commandant van het 2de Regiment Huzaren, welk coprs de vorige week te Breda zijn 100-jarig bestaan feestelijk herdacht heeft. (foto H.I.B.)
24 - plechtige onthulling van het monument voor wijlen Prof. VAN 'T HOFF voor het gebouw van de H.B.S. 5-jarige cursus, 's-Gravendijkwal te Rorterdam

MEI 1915
1 - Prof. Dr. A.J. DER KINDEREN, Hoogleeraar-Directeur van de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. Geschilderd portret van Dr JAN VETH op de tentoonstelling van kunstwerken in een der zalen van de Maatschappij 'Arti et Amicitiae' te Amsterdam
8 - de raad van Nederlandsch-Indie, van links naar rechts: de heeren Mr. J. van Davelaar, W.J. Coenen, J.B. van der Houven van Oordt (vice-president), J.H. Liefrinck, Jhr. Mr. A.C.D. de Graeff, O.A. Uhlenbeck (secretaris). (foto Charls & van Es & Co)
15 - Z. Exc. Dr. Henry VAN DIJKE, buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister der Vereenigde Staten van Noord-Amerika, in Nederland, met zijne dochter Katharina
22 - Dr. H.J. KIEWIET DE JONGE, voorzitter van het Hoofdbestuur van het 'Algemeen Nederlandsch Verbond' (foto Kramer)
29 - officieele opening van het derde tehuis van de vereeniging Boddaert-tehuizen voor schoolgaande kinderen te Amsterdam (2de Jan Steenstraat)

JUNI 1915
5 - Dr. A. PLATE, te Rotterdam, die de vorige week ter gelegenheid van zijn 70sten geboortedag gehuldigd werd. (foto Van der Rijk)
12 - voor 100 jaar,voorname figuren uit de vermaarde veldslagen van quatre-bas en waterloo op 17 en 18 juni 1815: Generaal Jean Victor, veldmaarschalk Van Blucher vorst van Wahlstadt, Prins van Oranje, Arthur Wellesley, generaal Hendrik George graaf de perponcher, genraal chasse, Karel Bernhard hertog van Saksen-Weimar-Eigenach.
19 - ter herdenking van het 340-jarig bestaan der Leidsche Hoogeschool: J.W. WIJNAENDTS, J.G.O. VAN LYNDEN, D.A. HARMENS, J.H.C.J. SWEERTS DE LANDAS WYBORGH, W.J. WOLDRINGH VAN DER HOOP. (foto Jonker)
26 - A. SALM G. Bzn., de verdienstelijke architect, die de vorige week op 58-jarigen leeftijd te Amsterdam overleden is.

JULI 1915
3- mevrouw Therese VAN DUYL-SCHWARTZE, de begaafde kunstenares en haar nicht mejuffrouw Lizzy Ansingh, bezig een verrassing te bereiden voor Dr. C. KERBERT, ter gelegeneheid van zijn zilveren jubileum als directeur van het Koninklijk Zoologisch Genootschap: 'Natura Artis Magistra' te A'dam.
10 - Dr. C.P. BURGER Jr. (1890 -16 juli -1915), ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum als bibliothecaris te Amsterdam. (foto A.J.W. de Veer)
17 - Z. Exc. A.W.F. IDENBURG, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Oost-Indie; oud-minister van Kolonien, oud-Gouverneur van Suriname.
24 - Z. Exc. Mr. L.H.W. REGOUT, oud-minister van Waterstaat, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaalm benoemd tot tijdelijk en buitengewoon Gezant bij den Pauselijken Stoel te Rome. (foto Mogle)
31 - inspectietocht van H.M. de Koningin in Limburg

AUGUSTUS 1915
7 - het militaire sportfeest van de grenadiers en jagers op het terrein van H.V.. te 's-Gravenhage.
14 - twee bekende figuren van de Nederlandsche Rijdende Artillerie: Generaal-majoor N. BOSBOOM, Minister van oorlog en de gep. kolonel N. VAN ES, thans station-commandant te Arnhem. Verder: Kolonel D.W. DE JAGER, kolonel F. DELL, kolonel J.A.J. SMIT, commandant der VIde infanterie-brigade.
21 - Prof. Dr. E. COHEN, hoogleeraar in de anorganische en algemeene scheikunde, in de mathem. natuurkunde en theoretische mechanica, aan de Rijksuniversiteit te Utrecht (rector-magnificus voor het studiejaar 1915-1916). (foto Koene & Buttinghausen)
28 - B. NIERSTASZ, directeur der Hollandsche Stoomboot-Maatschappij (1888 - 13 October -1913), lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal enz. (foto Koene & Buttinghausen)

SEPTEMBER 1915
4 - Generaal-Majoor J.C.H.A. QUACK.
11 - bezoek van H.M. de koningin-moeder aan de weesinrichting te NEERBOSCH.
18 - P. VAN HOEK, directeur-Generaal van den Landbouw. (foto Koenders)ONDERSCHRIFTEN BIJ FOTO'S

AUGUSTUS 1915


- TOOROP-tentoonstelling in de Rotonde van het Kunstnijverheidsmuseum te Haarlem, bijeengebracht door den heer THEO NEUHUIS, Den Haag. Met: de heer Frans DEURVORST, mgr A.J. CAILLIER, bisschop van Haarlem; Annie VAN SCHENDEL.
- Mr. A.J.M. VOS DE WAEL, advocaat-procureur, lid van den gemeenteraad te ZWOLLE, lid van de Prov. Staten in Overijssel, is kortelings gekozen tot lid van Gedeputeerde Staten.
- De heer H.J.F. MIRANDOLLE, oud-officier der Koninklijke Nederlandsche Marine, bestuurslid van onderscheidene liefdadigheidsinstellingen, is de vorige week op 70-jarigen leeftijd te HILVERSUM overleden. De belangstelling bij de begrafenis was zeer groot.
- Mr. J.J. JORDENS, griffier bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, herdacht onlangs onder talrijke blijken van hoogachting en vriendschap zijn 40-jarig jubileum bij de rechterlijke macht.
- De dames ROSY PRINS, concertzangeres en ALICE VAN BIENE, pianiste, wier kunstuitingen in het Kurhaus te Scheveningen algemeene waardeering mochten vonden, traden tijdens een der jongste matinee's aldaar gezamenlijk op met den solo-cellist E. WAISVISZ. Het drietal behaalde veel succes.
- GERARD ARBOUS, die als voordrachtskunstenaar en tooneelspeler naam gemaakt heeft tijdens zijn optreden in ZUID-AFRIKA, West-Indie, Parijs en Nederland en kort geleden in Pulchri Studio te 's-Gravenhage voor volle zalen een welverdiend succes behaalde, gaat spoedig een kunstreis maken door Oost-Indie.
- ALBERT VAN RAALTE, oud-leerling van Steinbach en Nikisch, sedert 1912 orkest-dirigent van de Stedel. Opera te Leipzig, heeft den 27sten Juli j.l. het Kurhaus-concert te Scheveningen gedirigeerd en bij die gelegenheid bewezen een orkestleider van onmiskenbaar talent te zijn.
- [onderschrift bij foto: grafmonument van Piet van Nek] 
Monument, 30 juli j.l. geplaatst op de Nieuwe Oosterbegraafplaats te AMSTERDAM, op het graf van den populairen wielrijder PIET VAN NEK, die in 1914 op noodlottige wijze op een der buitenlandsche renbanen het leven liet. Het grafteeken toont den overleden wielrenner staande naast zijn rijwiel; aan de linkerzijde ziet men de beeltenis van 'De Dood'; rechts 'De Faam'; onderscheidene wielrijdersverenigingen hadden kransen gezonden. De heer P.J. ADRIAN, 1ste voorzitter van den A.N.W.B. schetste in treffende bewoordingen de sportieve verdiensten van Piet van Nek en deed daarbij uitkomen de vriendschap en genegenheid, die hij overal verworven had.
- in het bioscoop-theater (regulierbreestraat Amsterdam) gaat sedert Zondag j.l. ter afwisseling van het boeiende film-programma, een fantasie in een bedrijf - geen film - van JACQUES VAN HOVEN, getiteld: De leugen van Pierrot. Op ons kiekje ziet men de drie optredenden, mevrouw E. DE BOER-VAN RIJK, de moeder, de auteur, de vader en CAREL RIJKEN, Pierrot, de zoon, afgebeeld.
- De welbekende, begaafde kunstschilder J.A. RUST is de vorige week te Amsterdam overleden.
(Bron: pag. 72 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 augustus 1915)

- Athletische westrijden in het Stadion te Amsterdam. De heer ROEST VAN LIMBURG, hoofdcommissaris van politie te Amsterdam, reserve-luitenant-kolonel der artillerie, rekt de medaille uit aan den kampioen-hardlooper S. WESTERBAAN, winnaar in de finale hardloopen 400 m. Het muziekgezelschap der Amsterdamsche politie, dat veel bijdragen heeft tot opluistering van de wedstrijden; het bestaan en de bloei van dit muziekcorps getuigt van den goeden geest der politie onder den tegenwoordigen hoofdcommissaris.
- Ds. G. TIMMER, predikant te HELLEVOETSLUIS, zijn ter gelegenheid van zijn ambtsjubileum op 3 augustus talrijke blijken van hoogachting, waardeering en vriendschap ten deel gevallen.
- De heer G. VAN OPLOO, herdacht den 6den augustus 1915, dat hij 25 jaren geleden door het bestuur der vereeniging 'De Vrije Chr. School' als hoofd te Amsterdam benoemd werd aan een harer scholen; sinds eenige jaren treedt hij op als hoofd der Oranjeschool gesticht door bovengenoemde vereeniging.
- Ds. J. DRAAISMA, predikant te ZUID-BEYERLAND, die zowel in de omgeving van zijne standplaats als daar binnen, in hoog aanzien stond, os de vorige week overleden.
- LION SOLSER, die zoo echt smakelijk-komiek kon wezen en de zeldzame kunst verstond, om vrouwenrollen zoo te vervullen, dat hij nooit aanstoot gaf, steeds vroolijkheid verwekte, is de vorige week gestorven, 38 jaar oud. 
(Bron: pag. 84 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 14 augustus 1915)

- Welgeslaagde proef met een nieuwe veldkeuken te SCHAGERBRUG; deze is ontworpen door sergeant H.H. DE LANGE te ALKMAAR en kan in alle windrichtingen gegraven worden; op de foto ziet men de sergeant door een kruisje boven het hoofd aangeduid.
- bezoek van den Minister van oorlog, Generaal-Majoor BOSBOOM te Houtrust bij Den Haag, ter bijwoning van den cursus voor leiders van de athletiek in het leger.
- Benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in de faculteit der wis- en natuurkunde aan de Rijsuniversiteit te Utrecht, om college te geven in de vergelijkende psysiologie, Dr. H. JORDAN, thans assistent voor de natuurlijke historie aan bovengenoemde hoogeschool.
- De heer D. LAMERIS heeft kort geleden onder vele blijken van belangstelling afscheid genomen van de school op het Schoolplein te UTRECHT, waarvan hij 40 jaar lang (sedert de oprinchting) hoofd geweest is en welke onderwijsinrichting hij tot grooten bloei gebracht heeft.
- Te Rotterdam is de vorige week overleden Mr. S. MULLER Hzn., lid van den gemeenteraad, oud-wethouder van Financien en oud-lid van de Provinciale Staten,lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. De heer MULLER was niet allen een bekwaam financier, maar ook een geschiedvorscher van betekenis en stond in Rotterdam hoog in aanzien. Zijn overlijden wordt in breeden kring betreurd.
- De verdienstelijke romanschrijver Mr. Dr. JOOST MARIUS WILLEM VAN DE POORTEN SCHWARTZ (zijn auteurs-pseudoniem was Maarten Maartens), is de vorige week op ruim 56-jarigen leeftijd op zijn landgoed 'De Zonheuvel' bij DOORN overleden; hij was doctor honoris causa van buitenlandsche universiteiten: in Engeland en Amerika werd hij in het bijzonder gewaardeerd. [http://www.crime.nl/auteurs/maartens.html]
- Het admiraal-zeilen van de zeilvereeniging OOSTERGOO te Grouw op 8 augustus, een evenement op het gebied van de watersport in Friesland; de Friezen zijn groote liefhebbers van zeilen en vinden hunne waterrijke provincie ruimschoots gelegenheid voor de beoefening van deze frissche en gezonde sport.
- op gravingen op den Tafelberg in 't Gooi. De heer J.A. VISSER, architect, leeraar aan de Academie te Groningen, was zoo welwillend ons bovenstaande foto's af te staan.
(Bron: pag. 96 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 21 augustus 1915)

- Athletische wedstrijden van de groep 'Halfweg' op het sportterrein van Fort de Liede.
- Tot buitengewoon hoogleeraar in de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te UTRECHT, om onderwijs te geven in de Oude Geschiedenis, is benoemd Dr. H. BOLKESTEIN, leeraar aan het openbaar Gymnasium te 's-GRAVENHAGEl hij studeerde te AMsterdam, promoveerde daar in 1906 tot doctor in de klassieke letteren, werd in 1911 privaat-docent aan de Amsterdamsche Universiteit en schreef belangrijke wetenschappelijke studien.
- De heer J.H. SCHUURMAN, notairs te RIJSWIJK, herdacht 15 Augustus den dag, dat hij voor 60 jaar benoemd werd tot rentmeester der kerkelijke goederen aldaar; zoowel zijn functien van notaris als van rentmeester oefent hij in weerwil van zijn 83-jarigen ouderdom dagelijks nog met opgewektheid en ijver uit.
- De heer G.A. MEYER te EMMEN herdacht den 21sten Augustus zijn 102de geboortedag; hij is nog flink, goed gezond en helder van geest; de foto, die eenige weken geleden genomen werd, geeft daarvan ook wel den indruk.
- Ds. A. KNOL, predikant te Nieuw-Loosdrecht, herdacht 20 Augustus onder vele blijken van hoogachting en vriendschap zijn 40-jarige evangeliebediening.
- De heer H.P.F. VAN ROOSENDAAL, burgemeester van Kockengen en Laagnieuwkoop (Prov. Utrecht) tevens secretaris van laatstgenoemde gemeente, is de vorige week op 53 jarigen leeftijd op noodlottige wijze om het leven gekomen. De belangstelling bij de begrafenis was zeer groot.
- De heer Ph. A. VAN GOETHEM, hoofd eener openbare lagere school te Bergen-op-ZOOM, is de vorige week aldaar overleden; velen hebben aan zijn uitstekend onderricht hun opleiding tot nuttige leden in de maatschappij te danken. Zijn overlijden wordt door zijne vele vrienden, die hij zich verworven heeft, ten zeerste betreurd.
- Zaterdag j.l. toen het Nederl. Tooneel de premiere gaf van Henry Bataille's, in vele opzichten interessant en vaak sterk spannend, tooneelspel 'Het kind der Liefde', in Mevr. THEO MANN BOUWMEESTER, die op meesterlijke wijze de rol van Liane Orland vertolkte, bij herhaling ongemeen hartelijk gehuldigd door het dankbare publiek, dat de stadssschouwburgzaal geheel vulde. Aanleiding daartoe gaf het feit, dat zij dien avond haar 30-jarige verbintenis aan dit gezelschap mocht herdenken. Te dezer gelegenheid reproduceeren wij het jongste portret van onze grootste, rijkst begaafde actrice, op wier kunst-uitingen de jaren geen merkbaren invloed uitoefenen.
- Mej. TILLY LUS in haar emplooi een onzer verdienstelijkste actrices en de heer COR RUYS acteur van erkend komisch talent, traden den 20sten dezer in den echt. Bovenstaand kiekje heeft het bruidspaar te zien, met de wederzijdsche moeders (links: mevr. DE WED LUS, rechts: mevr DE WED RUYS-SPOOR)
- ernstig spoorwegongeluk in Engeland. Nabij Ruby reden twee treinen elkander tegemoet.
(Bron: pag. 108 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 28 augustus 1915)

Laatst gewijzigd: april 2003 en sept 2004.