Aanmelden | Contact
Zoeken

DE PRINS der geillustreerde bladen 12 dec. 1914 t/m 18 september 1915
GROTE FOTO OP DE VOORPAGINA (hoort meestal artikel bij)

december 1914
12 - Herman HEIJERMANS, de in binnen- en buitenland vermaarde Nerderlandsche auteur, werd de vorige week 50 jaar. In verband met dit feit en met de spoedig te verwachten 500ste opvoering hier te lande van zijn meesterwerk 'Op hoop van Zegen', wacht hem een publieke huldebetooging, op touw gezet door meestbekende persoonlijkheden op kunstgebied uit diverse landen. (foto A.J.W. de VEER)
19 - Jhr. Mr. W.H. DE SAVORNIN LOHMAN, de nieuwe President van den Hoogen Raad der Nederlanden te 's-Gravenhage (foto Haagsch illustratie-bureau)
26 - driedaagsche inspectiereis van H.M. de Koningin door Noord-Brabant, ten doel hebbende de verpleging en de oefeningen van de veldtroepen op verschillende plaatsen na te gaan. Boven: H.M. begeleid door Z. Exc. Luitenant-Generaal G.A. BUHLMAN, commandant van het veldleger, begeeft zich naar het oefeningsterrein. Midden: Compagnie militaire wielrijders, die een verkenningstocht ondernemen en tevens andere geheime opdrachten te vervullen hebben. Onder: Schietoefeningen van een infanterie-afdeeling in de loopgraven (foto's V.F.B.)

JANUARI 1915
2 - de vredesengel spreekt (naar een tekening van Willy Sluiter)
Welk gruwzaam krijgsbedrijf, uit tijden der Barbaren
Dat over' wereldrond, ellend' en rouwe bracht !
Moog 't nieuw begonnen jaar, voor onheil U bewaren
Reeds nu was 't vrede op aard, hadde ik het in mijn macht.
9 - pof. Dr. A. Bruining, hoogleeraar in de godgeleerdheid aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam (Rector magnificus 1914-1915)
16 - inspectietocht van H.M. de Koningin in het zuiden van ons land; van het station te Maastricht, waar de Koninklijke trein aankwam, werd te midden eener juichende menigte gereden naar het Gouvernementsgebouw, waar eenige bestuurscolleges ter begroeting aanwezig waren; darna inspecteerde H.M. de grenswachten, posten en het garnizoen, dat op den Meerssenerweg opgesteld was en vervolgens de troepen te Roermond, Weert, Stratum, Eindhoven en andere plaatsen. - Bovenstaande opname werd gedaan in Limburgs hoofdstad. (foto V.F.B.)
23 - ter gelegenheid vande plechtige inwijding van het nieuwe gebouw en de palmenkas van den hortus botanicus te Amsterdam (13 januari); onder: Officieele groep: zittend van links naar rechts: Prof. Dr A. BRUINING, rector magnificus; Jhr. Mr. Dr. A. ROELL, Burgemeester, voorz curatoren universiteit; Prof. Hugo de Vriesm Commandeur in de Orde van den Nederl. Leeuw; H.J. DEN HARTOG, weth.- staande van links naar rechts: Mr. S. DE VRIES, weth., Prof. SCHOLTEN, secr. senaat; W.H. VIEGEN, weth.; Dr. C.C. DELPRAT, curator univers; Mr. J.C. Baron BAUD, curator univers; Mr. R.H.A.M. ROMME, curator univers; Prof. P. ZEEMAN, voorz. van de Faculteit van Wis- en Natuurkunde; Prof. Theo J. STOMPS; Prof. A. SMITS, secr. Faculteit van Wis- en Natuurkunde; Mr. Dr. S. v. BRAKEL, secr. College van Curatoren - Boven: De Teunisbloemen van Lamarck incylinderglazen.
30 - de chef van den staf der Koninklijke Nederlandsche marine, kapitein ter zee W.C.J. SMIT (zittend), met de tot dien staf behoorende hoofd- en subalterne officieren: P.C. COOPS, luitenant ter zee 1ste klas, N.J.J. VAN RIJN VAN ALKEMADE, hoofdinspecteur van administratie 1ste klas en hoofdintendant der zeemacht, A. VAN HENGEL, luitenant ter zee 1ste klas, H.G. SURIE, kapitein-luitenant ter zee (foto H.I.B.)

FEBRUARI 1915
6 - H.M. de Koningin te Amsterdam / tentoonstelling huis Jhr SIX (Heerengracht bij Vijzelstraat)
13 - H.M. de Koningin-moeder in de hoofdstad / tentoonstelling huis Jhr SIX (Heerengracht bij Vijzelstraat)
20 - Prof. Dr. C.F.A. KOCH, die onalngs zijn zilveren jubileum als hoogleeraar in de Chirurgie aan de Rijks-Universiteit te Groningen herdacht. (foto KRAMER)
27 - generaal-majoor H. OOLGAARDT, Inspecteur der Bereden Artillerie van het Nederlandsche leger, waarnemend Gouverneur der Residentie (foto Ebner)

MAART 1915
6 - J.W.C. TELLEGEN, de nieuw benoemde Burgemeester van Amsterdam (foto Zimmerman)
13 - Mr. Dr. L.E. VISSER, benoemd tot lid van den Hoogen Raad der Nederland (foto Mogle)
20 - Dr. C. T. HUMME, Inspecteur van den Geneeskundigen Dienst der Zeemacht (foto H.I.B.)
27 - Prof. Dr. H. SNELLEN, Hoogleeraar in de oogheelkunde aan de Rijks-Universiteit te Utrecht (foto H.I.B.)

APRIL 1915
3 - bezoek van de koninklijke familie aan de hoofdstad - Vondelpark (foto A.J.W. de Veer)
10 - J.H. SCHELTEMA, mede-oprichter en een der voornaamste organisators van het Algemeen Steuncomite Amsterdam, tevens peningmeester (foto A.J.W. de Veer)
17 - kolonel E. Baron van der Capellen, commandant van het 2de Regiment Huzaren, welk coprs de vorige week te Breda zijn 100-jarig bestaan feestelijk herdacht heeft. (foto H.I.B.)
24 - plechtige onthulling van het monument voor wijlen Prof. VAN 'T HOFF voor het gebouw van de H.B.S. 5-jarige cursus, 's-Gravendijkwal te Rorterdam

MEI 1915
1 - Prof. Dr. A.J. DER KINDEREN, Hoogleeraar-Directeur van de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. Geschilderd portret van Dr JAN VETH op de tentoonstelling van kunstwerken in een der zalen van de Maatschappij 'Arti et Amicitiae' te Amsterdam
8 - de raad van Nederlandsch-Indie, van links naar rechts: de heeren Mr. J. van Davelaar, W.J. Coenen, J.B. van der Houven van Oordt (vice-president), J.H. Liefrinck, Jhr. Mr. A.C.D. de Graeff, O.A. Uhlenbeck (secretaris). (foto Charls & van Es & Co)
15 - Z. Exc. Dr. Henry VAN DIJKE, buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister der Vereenigde Staten van Noord-Amerika, in Nederland, met zijne dochter Katharina
22 - Dr. H.J. KIEWIET DE JONGE, voorzitter van het Hoofdbestuur van het 'Algemeen Nederlandsch Verbond' (foto Kramer)
29 - officieele opening van het derde tehuis van de vereeniging Boddaert-tehuizen voor schoolgaande kinderen te Amsterdam (2de Jan Steenstraat)

JUNI 1915
5 - Dr. A. PLATE, te Rotterdam, die de vorige week ter gelegenheid van zijn 70sten geboortedag gehuldigd werd. (foto Van der Rijk)
12 - voor 100 jaar,voorname figuren uit de vermaarde veldslagen van quatre-bas en waterloo op 17 en 18 juni 1815: Generaal Jean Victor, veldmaarschalk Van Blucher vorst van Wahlstadt, Prins van Oranje, Arthur Wellesley, generaal Hendrik George graaf de perponcher, genraal chasse, Karel Bernhard hertog van Saksen-Weimar-Eigenach.
19 - ter herdenking van het 340-jarig bestaan der Leidsche Hoogeschool: J.W. WIJNAENDTS, J.G.O. VAN LYNDEN, D.A. HARMENS, J.H.C.J. SWEERTS DE LANDAS WYBORGH, W.J. WOLDRINGH VAN DER HOOP. (foto Jonker)
26 - A. SALM G. Bzn., de verdienstelijke architect, die de vorige week op 58-jarigen leeftijd te Amsterdam overleden is.

JULI 1915
3- mevrouw Therese VAN DUYL-SCHWARTZE, de begaafde kunstenares en haar nicht mejuffrouw Lizzy Ansingh, bezig een verrassing te bereiden voor Dr. C. KERBERT, ter gelegeneheid van zijn zilveren jubileum als directeur van het Koninklijk Zoologisch Genootschap: 'Natura Artis Magistra' te A'dam.
10 - Dr. C.P. BURGER Jr. (1890 -16 juli -1915), ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum als bibliothecaris te Amsterdam. (foto A.J.W. de Veer)
17 - Z. Exc. A.W.F. IDENBURG, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Oost-Indie; oud-minister van Kolonien, oud-Gouverneur van Suriname.
24 - Z. Exc. Mr. L.H.W. REGOUT, oud-minister van Waterstaat, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaalm benoemd tot tijdelijk en buitengewoon Gezant bij den Pauselijken Stoel te Rome. (foto Mogle)
31 - inspectietocht van H.M. de Koningin in Limburg

AUGUSTUS 1915
7 - het militaire sportfeest van de grenadiers en jagers op het terrein van H.V.. te 's-Gravenhage.
14 - twee bekende figuren van de Nederlandsche Rijdende Artillerie: Generaal-majoor N. BOSBOOM, Minister van oorlog en de gep. kolonel N. VAN ES, thans station-commandant te Arnhem. Verder: Kolonel D.W. DE JAGER, kolonel F. DELL, kolonel J.A.J. SMIT, commandant der VIde infanterie-brigade.
21 - Prof. Dr. E. COHEN, hoogleeraar in de anorganische en algemeene scheikunde, in de mathem. natuurkunde en theoretische mechanica, aan de Rijksuniversiteit te Utrecht (rector-magnificus voor het studiejaar 1915-1916). (foto Koene & Buttinghausen)
28 - B. NIERSTASZ, directeur der Hollandsche Stoomboot-Maatschappij (1888 - 13 October -1913), lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal enz. (foto Koene & Buttinghausen)

SEPTEMBER 1915
4 - Generaal-Majoor J.C.H.A. QUACK.
11 - bezoek van H.M. de koningin-moeder aan de weesinrichting te NEERBOSCH.
18 - P. VAN HOEK, directeur-Generaal van den Landbouw. (foto Koenders)ONDERSCHRIFTEN BIJ FOTO'S

SEPTEMBER 1915


- Zestig-jarige Echtvereeniging van PIETER DE VEER (geb. 1830) en ANNA MARIA FERMER (geb. 1827) te Amsterdam.
- Gips-model van het stadion, dat in 1916 in den Spangenschen polder bij Rotterdam zal gebouwd worden en dat prijkt in de ateliers van de firma WED J.W. WOLFF & Zonen te Rotterdam.
- Den Edelachtbaren heer M.G.J. KEMPERS, burrgemeester van Harderwijk, oud-officier van de artillerie van het oost-Indisch leger, officier van Oranje-Nassau orde, zijn ter gelegenheid van zijn 12 1/2-ambtsjubileum vele blijken van waardeering ten deel gevallen. In de raadsvergadering herdacht de DE LANGE in welgekozen bewoordingen, hoe de heer KEMPERS met onvermoeide ijver in het belang van de gemeente werkzaam was.
- De raad der gemeente Anloo verleende den heer L. VAN HAMELEN, het verdienstelijke hoofd der O.L. School te Annen (Dr.) op de meest eervolle wijze ontslag uit zijne betrekking, na bijna 50 jaren 't onderwijs gediend te hebben, waarvan 42 jaren in zijne laatste functie en plaats.
- Op 79-jarigen ouderdom is te Leeuwarden overleden Dr. P. DE JAGER, geneesheer te TERNAARD, voorz. van de Ver. Friesch Volkssanatorium Herema State te Joure.
- De heer P. POVER, hoofdinspecteur van politie te Almelo, heeft 25 Aug., ter gelegenheid van zijn 40-jarig politie-dienstjubileum, talrijke blijken van waardeering en sympathie ondervonden.
- Vijf enzestig-jarig Huwelijksfeest op1 September van PHILLIPPUS W. DE WOLF (87 jaar) en TRIJNTJE J. SCHEFFERS (88 jaar) te SNEEK. De oudjes verkeeren in een bevredigenden gezondheidstoestand; de echt is gezegend met 14 kinderen, waarvan 9 nog in leven zijn.
- Mej. Helena HORNEMAN, de talentvolle cantatrice van het Stadt-Theater te Elberfeld, die kort geleden op een soiree in de Kurzaal hare medewerking verleende.
- het nieuwe menangkabau-huis in Artis.
- Zeilwestrijd te Sneek.
(Bron: pag. 120 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 4 september 1915)

- demonstratie met de sleepdreg onder leiding van den heer A.J. MEIJERINK op het Spaarne te Haarlem.
- een nieuw drijvend Droogdok te Schellingwoude van stapel geloopen.
- Prof. Alb. AERTS, hoogleeraar aan de Academie van Schoone Kunsten te Brussel, de zeer verdienstelijke deskundige op het gebied van marmerbeeldhouwwerk, heeft de leiding gehad van de thans geeindigde restauratie van de beeldengroep in den tympan van het Koniklijk Paleis te Amsterdam.
- De heer Th. A.H. VAN HARDERWIJK, directeur van de Haagsche Ambachtsschool, herdacht de vorige week onder vele bewijzen van belangstelling en vriendschap zijn zilveren jubileum als vakonderwijzer.
- Hoe een man, die beide onderarmen en handen mist, tocht in staat is, zijn taak te verrichten.
Deze aangelegenheid, in den tegenwoordigen oorlog van het grootste gewicht, is een onderwerp van voortdurende studie en zorg in de oorlogsvoerende landen; er zijn nu inrichtingen, speciaal voor het onderricht aan invaliden, die een of meer ledematen in den strijd verloren hebben, zooals de lezers van De Prins in het nummer van 17 juli 1915 kunnen zien. De man, hieronder aan het werk, is evenwel geen soldaat van 1914-1915, maar een gewezen milicien-kanonnier van 1870, MELIS VAN DEN AKKER, die indirect door den Fransch-Duitschen oorlog invalide werd; na de demobilisatie in den herfst van 1870 werden vele granaten ontladen en geledigd; 23 Nov 1872 op het fort HONSWIJK daarmede bezig zijnde, verloor hij tengevolge van een ontploffing van een granaat zijn onderarmen en kreeg hij aan borst en oogen ernstige verwondingen. Het Roode Kruis heeft hem van kunstarmen met haken voorzien, zoodat hij na ernstige oefening verschillende werkzaamheden met succes kan verrichten; hij is tolbaas in OUD-LOOSDRECHT.
- Mr. A.C.C. FOLKERSMA, raadsheer aan het Gerechtshof te Leeuwarden, is de vorige week overleden; de Rechterlijke Macht verliest in hem een harer verdienstelijkste vertegenwoordigers, de Friesche hoofdstad een harer beste burgers.
- Mr. H. BOELMANS TER SPILL, oud-weth. van Alkmaar, voorz. van den Raad van Beroep voor de Personeele Belasting, is kortelings in zijn woonplaats overleden.
- De Fransche aviateur PEGOUD (+). De onversaagde Fransche aviateur Pegoud, de eerste die het waagde met zijn Bleriot-eendekker in de lucht te duikelen en ook in ons land, te Rotterdam en te Amsterdam o.a. duizenden toeschouwers door zijn angtswekkende evolutien verbaasde, is kort geleden in dienst van zijn vaderland, tijdens een vlucht gesneuveld. Herhaaldelijk was hij bevorderd en waren hem onderscheidingen verleend voor zijn stoute verkenningstochten; meermaken was zijn vliegtuig doorboord met kogels.
(Bron: pag. 132 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 11 september 1915)
- Vijf-en-zestig-jarige Echtvereeniging van het echtpaar J. HOF te Nieuw-Amsterdam; de oudjes zijn gezegend met 118 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
- Dr. D.G.W. MULLER MASSIS, sedert 1876 te Groesbeek gevestigd als predikant, herdacht onder talrijke blijken van belangstelling en vriendschap kortelings den dag, dat hij voor 50 jaar als predikant te Wichmond bij Zutphen zijn intrede deed.
- 1 September j.l. herdacht Dr. J.A. VAN DEN BRINK, arts te MONSTER, den dag, dat hij 25 jaar geleden zich als geneesheer aldaar vestigde; door het Dagelijksche Bestuur van de gemeente, door een commissie uit de burgerij en door collega's en vrienden werd de beminde jubilaris gehuldigd.
- Onlangs was het 40 jaar geleden, dat de heer A. WARNAAR, hoofd der school te Andijk in deze gemeente werkzaam was, de ijver en de toewijding, die hij gedurende die reeks van jaren betoond heeft, gaven hem recht op waardeering.
- Op 61-jarigen leeftijd is te Wildervank (Gr.) overleden de heer U. UGES, burgemeester dier gemeente.
- Te Amsterdam is overleden heer C.L. GOMBAULT, ingenieur-verificateur aan het kadaster aldaar, ridder der orde van Oranje-Nassau.
- Onlangs is te WIJSTER (Dr,) overleden de heer W. POPPING, lid v.d. Prov. Staten in Drenthe; een man, die zich steeds beijverd heeft, de belangen zijner provincie helpen behartigen.
- Steunpenning, door het Nederlandsche Steuncomite voor Beeldende Kunstenaars uitgegeven ten behoeve van de Beeldende Kunstenaars ontworpen en vervaardigd dooe den beeldhouwer C.J. VAN DER HOEF en uitgevoerd door de Kon. Utrechtsche Fabriek van Zilverwerken van C.J. BEGEER.
- De tweedaagsche rit om den Cyclon-beker op 11 en 12 september, waarvoor in de sportwereld zeer groote belangstelling was. De excursie was georganiseerd door de Nederlandsche Motorwielrijders Vereeniging en mag een succes genoemd worden. De opname hierboven stelt voor een groep delnemers op de pont bij CULEMBURG met de groote spoorbrug over de LEK op den achtergrond.
- De heer en mevrouw in den vacantie-tijd. SPEENHOFF op zijn motorjacht 'Cesarine' aan het visschen met het kruisnet. Het echtpaar in de kajuit; SPEENHOFF aan den arbeid.
(Bron: pag. 144 "DE PRINS der geillustreerde bladen" 18 september 1915)

Laatst gewijzigd: april 2003 en sept 2004.