Aanmelden | Contact
Zoeken

DE PRINS der geillustreerde bladen vanaf juli 1916 t/m juni 1917
FOTO OP DE VOORPAGINA (hoort meestal artikel bij)

juli 1916
1 - senaat van het Utrechtsche studentencorps ter gelegenheid van het 28-jarig bestaan (56ste lustrum) der Utrechtsche Hoogeschool (A. C. N. P. Ruys, A.M.C. Sandberg, J.A. Jonkman, G.J. van Oordt, W.H. Verloop; architect H.A. van Anrooy, sierkunstenaar C. Rol)
8 - bezoek van H.M. de Koningin aan de militaire tentoonstelling te Arnhem (mevr Storm van 's-Gravensande-van Hoboken, Mr Dr R.J. de Visser)
15 - vertrek van prof C.F.A. Koch (Dr C.B. Tilanus, Dr Westerman)
22 - H.M. de Koningin bij de sportwedstrijden voor land- en zeilmacht in het stadion te Amsterdam
29 - Prof Dr J.H. Kern (25-jarig doctoraat)

augustus 1916
5 - de onlangs tot kolonel bevorderde luitenant-kolonel der infanterie van het leger in oost-Indie C.C. Musch
12 - Prof Mr D.P.D. Fabius (25-jarig jubileum)
19 - Z. Exc. de minister van binnenlandsche zaken Mr P.W.A. Cort van der Linden en zijne echtgenoote te Noordwijk-aan-Zee
26 - Prof Dr. J.J. Hartman (25-jarig porfessoraat)

september 1916
2 - Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden bij de aanbieding van de ambulance-treinen aan de Nederlandsche regeering (Dr S. Sturkop, Mevr Sturkop, ZKH Prins Hendrik, Jhr Bakker, R. Lehman, S.P. van Eeghen, H. Ozinga)
9 - P.J. de Kanter (foto: Tollens)
16 - H.M. de Koningin bij onze marine te Den Helder (Jhr Hooft Graafland)
23 - kolonel F.J. Kroesen
30 - de plechtige overdracht van het rectoraat over derijksuniversiteit te Groningen door Pof. Dr. J. van Wageningen, hoogleeraar on de Latijnsche taal- en letterkunde, aan Prof. Dr. C. van Wisselingh, hoogleeraar in de artsenijbereidkunde
oktober 1916
7 - Prof. Ds. S. Talma (geb. Dokkum 1847; jubileum 1876-1916)
14 - Schout-bij-nacht J.A.M. Bron (geb. 1862)
21 - bij den gouveneur van Atjeh en ondergehoorigheden, Luitenant-Generaal H.N.A. Swart
28 - G. Bolkestein (geb. A'dam 1871)

november 1916
4 - E.P. de Monchy Rzn
11 - gedenkplaat van de feestelijke opening van het Noordzee-kanaal voor 40 jaar (1876 - 1 nov - 1916)
18 - de plechtige opening van het nieuwe gebouw der Nedrlandsche handelhoogeschool te Rotterdam, in tegenwoordigheid van het koninklijk echtpaar
25 - Ch. E.H. Boissevain

december 1916
2 - de troonwisseling in de oostenrijksch-hongaarsch monarchie
9 - vorstelijke groepen van Soerakarta en Djokjakarta (Java)
16 - Prof. N. van der Waaij
23 - "de geboorte van Christus" (Gerard van Honthorst (1590-1656))
30 - Andrew Carnegie (geb 1837)

januari 1917
6 - Jan Lievens (1607-1674) "de verheerlijking van den vrede"
13 - de drie nederlandsche officieren (generaal-majoor T. Burger, Jhr J.H. Roell, J.W. van Oorschot)
20 - de eerste Nederlandsche vrouwelijke professor (Mej Dr Joh. WESTERDIJK)
27 - K. Wijbrands, resident van Banjoemas (Midden-Java)

februari 1917
3 - inspectietocht van H.M. de Koningin (Amersfoort/Leusderheide)
10 - Mr S. van Houten (1837- 80e geboortedag op 17 febr 1917)
17 - Prof. Dr. Jan te Winkel (25-jarig professoraat 1892-1917)
24 - twee bouwmeesters van naam, vader en zoon (bijna 90-jarige Dr P.J.H. Cuypers en Jos Th. Cuypers)

maart 1917
3 - de nieuwe minister van financien, Z. Exc. Prof Mr. M.W.F. Treub
10 - Prof. Mr. J.H. Carpentier Alting
17 - mevr. M.E. Leliman-Bosch
24 - F.M.A. van Schaeck Mathon (Nijmegen) en P. de Wijs (Brummen).
31 - Dr. E. Moresco (geb 1869, studeerde HBS te Arnhem)

april 1917
7 - J.F.M. Sterck, te Heemstede, schoolopziener, 11 april (25-jarig ambtsvervulling)
14 - Mr. J.C.L. Vlaanderen, voorzitter van de Maatschappij van Nijverheid (Haarlem)
21 - Prof. Dr. J.P. Kuenen (1892 - april - 1917)
28 - het uitvoerend damescomite voor den feestavond in den stadsschouwburg te Amsterdam, ten bate van het Russische Roode Kruis gehouden (mevr R. Alvarez Correa-Penso, mevr L. Heemskerk-de Zaremba, mevr. A. Stuart-Korthals, mevr. R. Smuller-Livscgitz, Mevr A. Gerdes-Heemskerk)

mei 1917
5 - Prof. Dr. H. Burgmans (1892 - mei -1917)
12 - H.M. van Bemmelen, te Haarlem
19 - Dr. E. Halbertsma, geb 1857, benoemd tot officier van gezondheid 2de klasse in 1883, ridder der orde van Oranje-Nassau, ridder der Zweedsche Wasa-orde)
26 - Prof. Mr. Dr. A.A. H. Struycken (Mr Dr van Leeuwen, burgem. Tekllegen, Prof Dr Sissingh, Mr Prins)

juni
2 - Drente, groote veenbrand
9 - Z. Exc. Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman
16 - J.T. Cremer (1837 - 30 juni - 1917)
23 - 57ste lustrum Hooger Onderwijs te Amsterdam (Ivens, de Jong, Groeneveld, Dullemond, Blaisse)
30 - W.D.A. Ophorst (generaal-majoor, inspecteur van het wapen der inf)ONDERSCHRIFTEN BIJ FOTO'S

AUGUSTUS 1916


- De Abdij ACHEL, bijgenaamd "De Achelse Kluis" op Belgisch grondgevied; de tuin is echter op Nederlandsch territorium; daarom is dwars door den tuin, langs de grens, een draad gespannen en waar de grens den tuin verlaat,is de steenen kloorstermuur doorgebroken; aan Nederlandsche kant, door den draad van hun klooster gescheiden. Aan de andere zijde een Belg.
(BRON: pagina 63 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 5 augustus 1916) - Koningin te Katwijk aan Zee
(BRON: pagina 64 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 5 augustus 1916)

- Een oude molen. Het is de molen "Welgelegen" te Zwijndrecht op den hoek van de Noord en Oude Maas, dagteekenend van 1696 en inderdaad de trots van het riviergezicht bij DORDRECHT. Elke schilder, die deze oude interessante stad bezocht op zij studiereizen, heeft den molen op doek gebracht. De veereniging tot instandhouding van oude gebouwen te Dordrecht, waarvan de heer Adr. SCHOTEL secretaris is, doet krachtige pogingen om het oude bouwwerk tegen slooping te beschermen. Er is geld noodig voor herstel en instandhouding; de vereeniging hoopt dat velen hiertoe zullen willen bijdrage.
- feest der schooljeugd : heer DE WAAL MALEFIJT, Jhr HOOFT GRAAFLAND
(BRON: pagina 65 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 5 augustus 1916) - concours-hippique Amsterdam (woord van lof door LEO LAUER / lady love - eig W Baron van Voorst tot Voorst, vierspan van Wed VAN DELDEN uit A'dam)
(BRON: pagina 69 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 5 augustus 1916)

- nieuwe tomaat, kweekerij 't Huis de Geer, te JUTHPAAS.
(BRON: pagina 71 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 5 augustus 1916)

- De nieuwbenoemde hoogleeraar in de tropische hygiene aan de Amsterdamsche universiteit Dr. J.J. VAN LOGHEM (in het midden van de foto met den hoed op), in den tuin van het Koloniaal Instituut en omgeven door personeel en laboranten van deze instelling, waar hij diracteur van de afdeeling Tropische hygiene is.
- Tot opvolger van wijlen Prof. STRAUB is tot hoogleeraar in de oogheelkunde aan de Universiteit te Amsterdam benoemd Dr. W.P.C. ZEEMAN; hij werd in 1909 benoemd tot adsistent van Prof. STRAUB en heeft in ruimen wetenschappelijken zin naam gemaakt door zijn onderzoekingen op oogheelkundig gebied.
- Ter zake van zijne uitstekende krijgsverrichtingen op het eiland SOEMBA (Tior en Onderhoorigheden) eenige jaren geleden, is benoend tot ridder der Militaire Willemsorde de eerste-luitenant der infanterie vanhet leger in Oost-Indie J.J. BARENDSEN.
- Dr. H.J.L. SICHERER, arts te GROENLO, herdacht 3 augustus den dag waarop hij zich 25 jaar geleden aldaar vestigde; hij studeerde te LEIDEN en heeft in de plaats zijner inwoning en in de geheele omgeving daarvan een zeer goeden naam verworven als een kundig enhumaan geneesheer.
- De oud-majoor vanhet O.-I. leger H. HAMAKERS, ridder der Militaire Willemsorde, is te 's-Gravenhage op 82-jarigen leeftijd overleden. Hij heeft zich onderscheiden bij de expeditieen tegen BONI in 1859,in de Zuid-Ooster-afdeeling van Borneo en op ATJEH.
- een ouderwetse imker
- stier Hercules II no. 2013 S., fokver Aurore te ABBENBROEK
(BRON: pagina 72 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 5 augustus 1916) - groote betooging te A'dam tegen den oorlog.
- zitting van den militieraad voor de lcihting 1916 te A'dam. (Mr H VERKOUTEREN, GEn-Maj M.W. DE VRIES, heeren WIJNMAALEN, NOLTING, J.M. NEOMAGUS, O.A. PETERS (arts), M.W. SMIT (Arts te Huizen))
- badplaats Noordijk (Palace Hotel, Kurhaus (Huis ter Duin))
(BRON: pagina 76 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 augustus 1916)

- Internationale Sociaal-democratische vredesconferentie in den huize BINO te 's-Gravenhage. (Mr P.J. Troelstra, W.H. Vliegen, Edo FIMMEN, F.M. WIBAUT, A BRUENS, J van Zutphen, Mr A LEE, JW Albarda, Repetto, Stanning, Camille HUYSMAN, H van KOL, HJ BRANTING)
(BRON: pagina 77 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 augustus 1916)

- meisjes in een Duitsche munitiefabriek.
(BRON: pagina 83 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 augustus 1916)

- Het 50-jarig bestaan van het corps Pontonniers te DORDRECHT. Tengevolge van den mobilisatietoestand hebben de feestelijkheden een meer bescheiden omvang gehad dan in normale omstandigheden het geval zou zijn geweest. Links: De commandant van het jubilerende corps, kolonel C.J.M. COLLETTE met zijn staf. Rechts: De versierde ingang van de Pontonnierskazerne.
- Een door granaatvuur verwoest dorp aan het westelijk front tijdens de laatste gevechten tusschen de SOMME en de ANCRE in Noord-Frankrijk.
- De verdienstelijke burgem. van BAARN, F.F. Baron D'AULNIS DE BOUROUILL, heeft tegen 1 sept eervol ontslag gevraagd uit het ambt, waarin hij onderscheidene jaren met vrucht werkzaam geweest is.
- Tot burgem. van de gem. LOENERSLOOT en RUWIEL is benoemd A.M.A. Baron VAN BOETZELAER (portret in de uniform van reserve-officier)
- Op bijna 51-jarigen leeftijd is te HAARLEM overlden de bekende, zeer begaafde componist PHILIP LOOTS, oud-dir van Apollo, leeraar aan de Muziekschool der Maatschappij tot bevordering der Toonkunst, organist en muziekcriticus; van zijne talrijke werken zijn onderscheidene liederen, koren, missen en symphonieen zeer bekend.
- Tot chef van den Marinestaf is benoemd de kapitein-ter-zee W.J.G. UMBGROVE.
- De verdienstelijke directeur van de Nieuwe Schoolvereeniging, de heer C. VRIJ te AMSTERDAM, is op 52-jarige leeftijd overleden. De heer VRIJ was medewerker van het tijdschrift Schoonheid en Opvoeding en schrijver van eenige zeer nuttige brochures.
- Te Amsterdam is op 36-jarige leeftijd overleden DR. B. SORMANI, een zeer bekend basterioloog en seroloog, privaat-docent aan de Amsterdamsche univeristeit; van zijne hand verschenen onderscheidene belangrijke wetenschappelijke verhandelingen en studien.
- Twee Hollandsche torpesojagers nemen de sloepen van het stoomschip Koningin Wilhelmina, dat de vorige week op een mijn stiet en zonk, op sleeptouw. (eenige mannen van dienstpersoneel zijn toen om het leven gekomen). 
(BRON: pagina 84 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 augustus 1916)

- villa's Noordwijk
(BRON: pagina 86 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 19 augustus 1916)

- een batterij Nederlandschen veldartillerie.(kapitein Bakker)
(BRON: pagina 87 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 19 augustus 1916)

- H.M. de Koningin te BENNEBROEK. (officieren Muller, Zwolle, Klaassen en Beets)
- Bergen op Zoom: weekmarkt
(BRON: pagina 88 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 19 augustus 1916)

- begrafenis van den geinterneeden Belgischen majoor DIEGERICK te Rotterdam.
- Nederlandschen ambulance te Parijs op het Pre Catelan.
(BRON: pagina 89 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 19 augustus 1916)

- De 95-jarige J. ONRUST te OOSTZAAN heeft den watersnood van 1825 medegemaakt en is in Jan j.l. tijdens de geweldige overstrooming naar Zaandam bij zijn zoon gevlucht; hij is 25 jaar lid van den gemeenteraad geweest van Oostzaan, had 30 jaar zitting inhet college van zetters en was 20 jaar assistent-landmeter.
- Tot burgemeester van Zierikzee is benoemd Mr. A.J.F. FOKKER VAN CRAYENSTEIN VAN RENGERSKERKEN.
- Dr. H.C. PRINSEN GEERLIGS, een onzer verdienstelijkste mannen op het gebied der suikerindustrie, werd de vorige week in het gebouw der Ned. Handelsmaatschappij te AMSTERDAM gehuldigd, ter gelegenheid van zijn 25-ajrig werkzaamheid ingenoemde industrie. Hij begon zijn loopbaan als chemisch-assistent bij het proefstation te KAGOK, werd in 1896 directeur en sedert 1908 is hij directeur van het filiaal in NEDERLAND. DR. PRINSEN GEERLIGS heeft buitengewoon veel gedaan voor de Java-Suikerindustrie, schreef belangrijke bijdragen en verhandelingen, ook een handboek van zeer groote practische waarde, gaf gewaardeerde adviezen en voorlichtingen, verleende steun, waar die gevraagd werd. Zijn verdiensten voor de wetenschap en de practijk werden o.m. erken door zijn benoeming tot doctor honoris causa in de scheikunde aan de Amsterdamsche Universiteit, en tot talrijke eere-ambten.
- De heer H. VAN DEN BERG herdacht onder talrijke blijken van waardeering en hoogachting zijn gouden artsjubileum en tevens zijn 25-jarig lidmaatschap van den gementeraad te HAARLEM.
- Tot burgemeester van HEEMSTEDE is benoemd Jhr. J.P.W. VAN DOORN, laatstelijk als zoodanig gevestigd te SCHAGEN, waar hij zijn ambt met ijver en toewijding uitgeoefend heeft; bij zijn afscheid gaf de gemeenteraad van Schagen dan ook hartelijke blijken van waardeering en hoogachting.
- Tot kolonel der infanterie bij het leger in Oost-Indie is bevorderd de luitenant-kolonel A. GEERTSEMA BECKERINGH.
- De provincie Noord-Brabant en in het bijzonder de stad 's-Hertogenbosch heeft door den dood van den heer C.J.J. DANIELS, oud-hoofdcommies der Provinciale Griffie, oud-bestuurslid van onderscheidene openbare nuttige lichamen en instellingen, een zeer geacht en verdienstelijk bewoner verloren; gedurende 11 jaren bekleedde hij ook de functien van voorzitter van 's-Hertogenbosch Mannenkoor, welks bloei bij krachtig bevorderd heeft. Hij bereikte den leeftijd van 77 jaar.
- plechtige installatie van den nieuwbenoemden burgemeester der gem. GINNEKEN, Jhr. Mr. Th.E. SERRARIS in ee raadszitting.
(BRON: pagina 96 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 19 augustus 1916)

- concours hppique Houtrust, Den Haag (heer A van Hoboken, stal Doorwerth)
- Graaf van Limburg Stirum te Soekaboemi, Java.
(BRON: pagina 100 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 augustus 1916)

- waterkamp te Langweer
- zwemwedstrijden Amstel (Van Leusden, C. Zegger, Mej van Wieringen)
- Amsterdam: zinker de voor riolering aan de Jacob Catskade
(BRON: pagina 101 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 augustus 1916)

- Rotterdamsche Droogdok-Maatschappij: draaibank (ook op pagina 98-99 -> Rijndijk)
- Marken: meisjes halen stenen weg van de door den watervloed verwoeste huizen
(BRON: pagina 102 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 augustus 1916)

- vliegdemonstraties ASSEN: luitenant Collette, Versteegh, Hecking COLENBRANDER, Wulfften Palthe, Stomp, Vreede, Schippers
- Vlaamsche kust, villa te Westende.
(BRON: pagina 104 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 augustus 1916)

- Toneel: Willem HUNSCHE, Adr. v.d. HORST, Rika HOPPER, Betty Holtrop van Gelder, Willlem v.d. Veer.
(BRON: pagina 107 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 augustus 1916) - Ter gelegenheid van zijn 40-jarig dienstjubileum bij de H.IJ.S.M. zijn den heer H. PUYKER, onderstationschef aan het Maasstation te ROTTERDAM, vele blijken van belangstelling ten dele gevallen. Hij is voor talrijke reizigers een goed en gewaardeerd vriend.
- Een interessant smokkelzaakje in VENLO. Een, die in de val liep ! Een handig man vervaardigde een stapeltje planken, ongelijk van lengte en dikte en wist inwendig zoo fijn uit te werken, dat hij er pl.m. 40 pond spek, worst en andere eetwaren in verborg; hij deed een blauw schort voor, nam zaag, hamer en beitel bij zich en liep dan den grooten weg op in Duitsche richting. Zijn methode was goed bedacht, maar aangezien hij zijn wandeling te dikwijls maakte, werd de argwaan van een hulp-commies gewekt. Zooo liep hij er in ! Foto links stelt voor: De aanhouders en een fantasie-smokkelaar (kommies) met de planken. Foto rechts: De kist geopend op den grond; de eetwaren zij te zien; de kommies-soldaat schrijft den naam van den smokkelaar op. 
- Schooltuintjes te DORDRECHT. Moes- en bloementuintjes voor jongens en meisjes uit de hoogste klasse der lagere scholen; dit plan is uitgegaan van de commissie ter bevordering van den algemeene kunstzin, terwijl het gemeentebestuur een terrein beschikbaar stelde, waarop 224 tuintjes door de kinderen zelf aangelegd zijn en bewerkt worden onder vakkundige leiding; de jongens bewerkten de moes-, de meisjes de bloementuintjes. De zaak heeft reeds de aandacht getrokken van eenige schoolautoriteiten buiten de gemeente, die ten zeerste met de strekking sympathiseren.
- 15den aug j.l. vierde de heer P. STEEN, arts te OPHEUSDEN, zijn vijf en twintigjarig jubileum als geneesheer te dezer plaatse.
- De heer J. GORTER te GRONINGEN, heeft bijzonderen moed aan den dag gelegd, door een 18 jarig jongmensch, zwemmende in het Paterwoldsche meer, van een wissen dood te redden.
- Tot Luit. Kol der Cavelerie bij het leger in O.I. is bevorderd de Majoor J.J. DE WIT.
- Ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum is de kapitein der Chineezen, TJOEA EAN NJIO te Amboina, gehuldigd door civiele en militaire autoriteiten, door chefs van Europeeschen jandelshuizn, onderwijzers en door vele vrienden en belangstellenden. Hij heeft in het algemeen belang veel tot stand gebracht, vooralop het gebied van het onderwijs, de straatverlichting, het bouwwezen, het armenfonds enz. Hij werd geb in 1860. In 1905 verwierf hij de Zilveren Ster voor trouw en verdiensten en in 1912 de kleine Gouden Ster.
- 30 aug a.s hoopt DS W. TIMMERMANS PAQUY, sedert 1899 predikant bij de Ned Herv Gem te CUBAARD (Fr) zijn zilveren ambtsjubileum te vieren.
- Te rgelegenheid van zijn 40-jarig dienstjubileum bij de H.IJ.S.M. zijn den heer H. PUYKER onderstationschef aan het Maassation te ROTTERDAM vele blijken van belangstelling ten del gevallen. Hij is voor talrijke reizigers een goed en gewaardeerd vriend. 
- nieuwe gebouw van de Nutsspaarbank te Doerabaya.
(BRON: pagina 108 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 augustus 1916)

Laatst gewijzigd: april 2003 en sept 2004.