Aanmelden | Contact
Zoeken

DE PRINS der geillustreerde bladen vanaf juli 1916 t/m juni 1917
FOTO OP DE VOORPAGINA (hoort meestal artikel bij)

juli 1916
1 - senaat van het Utrechtsche studentencorps ter gelegenheid van het 28-jarig bestaan (56ste lustrum) der Utrechtsche Hoogeschool (A. C. N. P. Ruys, A.M.C. Sandberg, J.A. Jonkman, G.J. van Oordt, W.H. Verloop; architect H.A. van Anrooy, sierkunstenaar C. Rol)
8 - bezoek van H.M. de Koningin aan de militaire tentoonstelling te Arnhem (mevr Storm van 's-Gravensande-van Hoboken, Mr Dr R.J. de Visser)
15 - vertrek van prof C.F.A. Koch (Dr C.B. Tilanus, Dr Westerman)
22 - H.M. de Koningin bij de sportwedstrijden voor land- en zeilmacht in het stadion te Amsterdam
29 - Prof Dr J.H. Kern (25-jarig doctoraat)

augustus 1916
5 - de onlangs tot kolonel bevorderde luitenant-kolonel der infanterie van het leger in oost-Indie C.C. Musch
12 - Prof Mr D.P.D. Fabius (25-jarig jubileum)
19 - Z. Exc. de minister van binnenlandsche zaken Mr P.W.A. Cort van der Linden en zijne echtgenoote te Noordwijk-aan-Zee
26 - Prof Dr. J.J. Hartman (25-jarig porfessoraat)

september 1916
2 - Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden bij de aanbieding van de ambulance-treinen aan de Nederlandsche regeering (Dr S. Sturkop, Mevr Sturkop, ZKH Prins Hendrik, Jhr Bakker, R. Lehman, S.P. van Eeghen, H. Ozinga)
9 - P.J. de Kanter (foto: Tollens)
16 - H.M. de Koningin bij onze marine te Den Helder (Jhr Hooft Graafland)
23 - kolonel F.J. Kroesen
30 - de plechtige overdracht van het rectoraat over derijksuniversiteit te Groningen door Pof. Dr. J. van Wageningen, hoogleeraar on de Latijnsche taal- en letterkunde, aan Prof. Dr. C. van Wisselingh, hoogleeraar in de artsenijbereidkunde
oktober 1916
7 - Prof. Ds. S. Talma (geb. Dokkum 1847; jubileum 1876-1916)
14 - Schout-bij-nacht J.A.M. Bron (geb. 1862)
21 - bij den gouveneur van Atjeh en ondergehoorigheden, Luitenant-Generaal H.N.A. Swart
28 - G. Bolkestein (geb. A'dam 1871)

november 1916
4 - E.P. de Monchy Rzn
11 - gedenkplaat van de feestelijke opening van het Noordzee-kanaal voor 40 jaar (1876 - 1 nov - 1916)
18 - de plechtige opening van het nieuwe gebouw der Nedrlandsche handelhoogeschool te Rotterdam, in tegenwoordigheid van het koninklijk echtpaar
25 - Ch. E.H. Boissevain

december 1916
2 - de troonwisseling in de oostenrijksch-hongaarsch monarchie
9 - vorstelijke groepen van Soerakarta en Djokjakarta (Java)
16 - Prof. N. van der Waaij
23 - "de geboorte van Christus" (Gerard van Honthorst (1590-1656))
30 - Andrew Carnegie (geb 1837)

januari 1917
6 - Jan Lievens (1607-1674) "de verheerlijking van den vrede"
13 - de drie nederlandsche officieren (generaal-majoor T. Burger, Jhr J.H. Roell, J.W. van Oorschot)
20 - de eerste Nederlandsche vrouwelijke professor (Mej Dr Joh. WESTERDIJK)
27 - K. Wijbrands, resident van Banjoemas (Midden-Java)

februari 1917
3 - inspectietocht van H.M. de Koningin (Amersfoort/Leusderheide)
10 - Mr S. van Houten (1837- 80e geboortedag op 17 febr 1917)
17 - Prof. Dr. Jan te Winkel (25-jarig professoraat 1892-1917)
24 - twee bouwmeesters van naam, vader en zoon (bijna 90-jarige Dr P.J.H. Cuypers en Jos Th. Cuypers)

maart 1917
3 - de nieuwe minister van financien, Z. Exc. Prof Mr. M.W.F. Treub
10 - Prof. Mr. J.H. Carpentier Alting
17 - mevr. M.E. Leliman-Bosch
24 - F.M.A. van Schaeck Mathon (Nijmegen) en P. de Wijs (Brummen).
31 - Dr. E. Moresco (geb 1869, studeerde HBS te Arnhem)

april 1917
7 - J.F.M. Sterck, te Heemstede, schoolopziener, 11 april (25-jarig ambtsvervulling)
14 - Mr. J.C.L. Vlaanderen, voorzitter van de Maatschappij van Nijverheid (Haarlem)
21 - Prof. Dr. J.P. Kuenen (1892 - april - 1917)
28 - het uitvoerend damescomite voor den feestavond in den stadsschouwburg te Amsterdam, ten bate van het Russische Roode Kruis gehouden (mevr R. Alvarez Correa-Penso, mevr L. Heemskerk-de Zaremba, mevr. A. Stuart-Korthals, mevr. R. Smuller-Livscgitz, Mevr A. Gerdes-Heemskerk)

mei 1917
5 - Prof. Dr. H. Burgmans (1892 - mei -1917)
12 - H.M. van Bemmelen, te Haarlem
19 - Dr. E. Halbertsma, geb 1857, benoemd tot officier van gezondheid 2de klasse in 1883, ridder der orde van Oranje-Nassau, ridder der Zweedsche Wasa-orde)
26 - Prof. Mr. Dr. A.A. H. Struycken (Mr Dr van Leeuwen, burgem. Tekllegen, Prof Dr Sissingh, Mr Prins)

juni
2 - Drente, groote veenbrand
9 - Z. Exc. Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman
16 - J.T. Cremer (1837 - 30 juni - 1917)
23 - 57ste lustrum Hooger Onderwijs te Amsterdam (Ivens, de Jong, Groeneveld, Dullemond, Blaisse)
30 - W.D.A. Ophorst (generaal-majoor, inspecteur van het wapen der inf)ONDERSCHRIFTEN BIJ FOTO'S

MEI 1917


- SCHOONHOVEN: stadskorenschuur, schouw oude raadzaal
- huis DE EZE bij Almen (geld)
(BRON: pagina 206/207 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 mei 1917)

- schilderij "Ons Belang" van M.W. RAALTE (A'dam)
- schilderij "Sleeperspaarden" W.J. DINGEMANS, Gorinchem
- schilderij G.W. KNAP "Siermakers", A'dam
(BRON: pagina 210 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 mei 1917)

- Prinses Juliana / Jonkvrouwe A.J. REPELAER VAN DRIEL / Jonkvrouwe L.P. VAN DE POLL
(BRON: pagina 211 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 mei 1917)

- DR. J.L. HELDRING, pred bij de Ned Herv Gem te AMSTERDAM, heeft na een 38-jarige trouwe ambtsvervulling zijn emiraat aangevraagd en verkregen.
- Onlangs herdacht de heer D. VOGELENZANG, apotheker te Amsterdam, onder talrijke blijken van belangstelling dan dag, dat hij voor 60 jaar het apothekersdiploma verwierf; de jubilaris, geb. 1832, verheugt zich nog in goede gezondheid.
- Op 71-jarige leeftijd is te Amsterdam overleden DR. J.S. SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, een bekend geacht arts te 's-GRAVENHAGE; hij is in den Fransch-Duitsche oorlog 1870-'71 met de Holl. Ambulance op de slagvelden werkzaam geweest.
- Te IJSSELMONDE is op 61-jarige leeftijd plotseling overleden, terwijl hij op ziekenbezoek was, DR. A.J. VAN WAGTENDONK; ruim 31 jaar heeft hij de geneeskundige prakrijk aldaar uitgeoefend.
- Mevr. WILHELMINA ELLENBERGER, die jaren geleden triomfen vierde als tooneelspeelster is de vorige week te AMSTERDAM overleden, 80 jaar oud.
- De heer G.H.H. CORTEN (geb. 1846) ridder der orde van den Ned Leeuw, herdenkt 8 mei zijn 40-jarig lidmaatschap van de Prov Staten van Limburg; 1 oct 1895 werd hij tot lid van Ged Staten gekozen; tot 1914 was deze zeer verdienstelijke staatsburger voorz der Prov. Regelingscomm ter bevordering van de Paardenfokkerij en van de Prov Comm ter bev. van de Veekfokkerij in Limburg.
- huis De drie gouden Haringen te DEVENTER.
- plechtige inwijding van de kerk te hUYBERGEN (Noord-Brabant) door ZDH MGR. A.P.W. HOPMANS, Bisschop van Breda.
(BRON: pagina 216 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 5 mei 1917)

- eeuwfeest van BUSSUM (burgem Mr. H. Th. 's JACOB, gep gen-majoor FABIUS, oud-comm  ROELL).
- Rembrandt-theater: LOUIS DE BREE
- Tehuis Annette te Amsterdam; verhuizing 20 zuigelingen. (mebr TELLEGEN-FOCK, mevr KOPS-PRINSEN, mevr wed Mr E VAN LIER-WITZ)
(BRON: pagina 220 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 mei 1917)

- bommen uit een vreemde vliegmachine met noodlottig gevolg op Zierikzee terechtgekomen. / verwoestingen Molenstraat.
- portretten van het pleegkind en het echtpaar LEIDEKKER die alle drie bij de ramp om het leven kwamen.
- verowestingen in de slaapkamer van het huis van den heer POLVLIET aan de Nieuwe Haven.
- een oud vrouwtje woordt door haar redder, sergeant VAN BEEK bijgestaan in het zoeken naar nog bruikbare overblijfselen. Haar huisje brandde geheel af.
(BRON: pagina 221 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 mei 1917)

- Tegelfabriek Westraven te UTRECHT.
(BRON: pagina 222 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 mei 1917)

- verjaardag Prinses Juliana: Luit-Kol Jhr. VAN SUCHTELEN v.d. HAARE
(BRON: pagina 223 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 mei 1917)

- Nederlandsche officieren die een bezoek brenegen aan de Duitsche gevechtsfronten. Kapitein COOL, Kolonel SCHONSTEDT, Majoor VAN ESSEN, Overste TEN BOSCH, Overste MULLER MASSES, Freiherr VON SCHAKY AUF SCHONFELD.
(BRON: pagina 224 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 mei 1917)

- De bekende toonkunstenaar HUBERT CUYPERS, vierde dezer dagen in het Concertgebouw te Amsterdam, zijn zilveren kunstenaars-jubileum. Hij vervaardigde verschillende belangrijke compositien en bewerkte ook Vondel's drama Adam in ballingschap en Lucifer enz
- In April was het 40 jaar geleden, dat de heer J. ANTHONISSE te NIJMEGEN woonachtig, het ridderkruis van de Mil. Willemsorde verwierf tijdens een excursie op Atjeh; hij haalde gedurende een nachtmarsch van7 uur, dwars door den vijand heen, in het gebergte, munitie, waardoor een eigen troep van 150 man gered werd. Te voren had hij reeds de eervolle vermelding verdiend bij den aanval op de Groote moskee. De kranige 72-jarige leeft met zijn echtgenoote gelukkig, maar de materieele omstandigheden zijn niet zoo bevredigend. Wie dezen dapperen krijger uit onzen Atjeh-oorlog ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum huldigen wil, begrijpt nu wel hie hij dat doen kan !
- De kapitein F. DARLANG van het leger in O.-I. ridder der Mil. Willemsorde 3de klasse, begiftigd met de eeresabel en met het eereteeken voor eervolle vermeldiong en laatstelijk werzaam als kapitein-vlieger, is blijkens berichten inhet hospitaal te WELTEVREDEN overlden. Hij was een krijger met edele karaktereigenschappen.
- schoolfeest in het Stadion te Amsterdam.
- Ver. "Ons leger" te KAMPEN.
- Speelgoed-automobiel door den heer PRINCE van Driebergen van waardelooze afval op zeer kunstige wijze vervaardigd en aan H.K.H. Prinses Juliana op haar verjaardag (30 april j.l.) aangeboden.
(BRON: pagina 228 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 12 mei 1917)

- Montfoort: IJsselpoort + stadhuis
- Montfoort: Kapel der Commanderij van de Ridders van St. Jan (Johannis VAN HOEN, overl in 1630)
(BRON: pagina 231 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 19 mei 1917)

- Generaal SNIJDER, luit-gen NEETESON, gen-majoors OPHORST, KLEINHENS, VAN DELFT, Baron SWEERTS DE LANDAS WYBORGH (Den Haag)
(BRON: pagina 232 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 19 mei 1917)

- brand St Laurentiuskerk te DONGEN.
- Voorst: troepeninspecteur. (Gen-Maj BURGER, freule SLOET, schout-bij-nacht BAUDUIN)
(BRON: pagina 236 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 19 mei 1917)

- JOH. SCHMIDT is ontegenzeggelijk een veelzijdig artiest. (foto's)
- groote brand in het pand "JAVA" te Schiedam.
(BRON: pagina 237 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 19 mei 1917)

- De heer A.A. KOSTER, hoofd der RK school te VLAARDINGEN, herdacht kort geleden onder talrijke blijken van belangstelling, waardeering en vriendschap zijn 50-jarig onderwijzersjubileum.
- 8 mei herdacht de heer G.L. OOSTINGH, controleur bij de Invoerrechten en Accaijnzen te ROTTERDAM, zijn 40-jarig dienstjubileum; den ijverigen ambtenaar, die vroeger reeds een onderscheiding in de orde van Oranje-Nassau ontving, vielen vele blijken van belangstelling en waardeering ten deel.
- 1 juni hoopt de heer A. VREEKEN zijn zilveren jubileum als hoofd der O.L.S. te MUIDERBERG te vieren; van deze school zijn vele leerlingen overgegaan naar Kweek-, Normaal- en Hoogere Burgerschoolen, die een goede carriere gemaakt hebben; op zijn feestdag zal hem blijken, hoezeer hij gewaardeerd wordt.
- Op 55-jarigen leeftijd is te VLISSINGEN de heer A. KOPPEJAN, leeraar aan de H.B.S. en directeur der Burger-avondschool aldaar, een docent, die om zijn uitstekend onderricht en zijn veelzijdige wetenschappelijke kennis zeer gewaardeerd werd.
- Jachtrit van de Hilversumsche Carousselclub in het GOOI tusschen Hilversum en 's-Graveland,onder den jagermeester MR. G.L. KLUYVER. Aan de sxcursie, die door prachtig weer begunstigd werd en zeer geanimeerd was, namen 28 dames en heeren deel; de finish  van den 3 1/2 urr langen rit was bij Lage Vuursche.
- Jhr. P.J.J.S.M. VAN DER DOES DE WILLEBOIS, burgemeester van 's-Hertogenbosch, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, heeft, na 33 jaar op hoogst verdienstelijke wijze zijn ambt als eerste Magistraat van de Noordbrabantsche hoofdstad te hebben vervuld, tegen 1 juli eervol ontslag gevraagd. 's-Hertogenbosch is onder zijn bestuur in bloei, welvaart en uiterlijk aanzien buitengewoon vooruitgegaan.
(BRON: pagina 240 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 19 mei 1917)

- Vijzelstraat Amsterdam, in 1663 (aanleg) en in 1917 (sloop).
(BRON: pagina 242 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 mei 1917)

- dieren in ARTIS
- Het door DR. JAN VETH geschilderde portret van PROF. MR. A.A. H. STRUYCKEN,lid van den Raad van State, oud-hoogleeraar aan de Universiteit te Amsterdam; dit welgeslaagde portret werd den Staatsraad de vorige week in het klein auditorium van het Universiteitsgebouw der hoofdstad als stoffelijk blijk van dankbaarheid door leerlingen en oud-leerlingen aangeboden.
- voetbal: Koning Albert van Belgie overhandigt de beker.
- borstbeeld van DR. P.J.H. CUYPERS, door diens zoon MICHEL vervaardigd en als huldeblijk geplaatst in de Teekenschool te ROERMOND.
(BRON: pagina 244/245 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 mei 1917)

- Gouda: sportfeesten
(BRON: pagina 248 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 mei 1917)

- legerdag inhet Stadion te Amsterdam. (escadron huzaren onder commando van ritmeester IJSSEL DE SCHEPPER)
(BRON: pagina 249 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 mei 1917)

- Tot hoogleeraar in het Japansch aan de Rijksuniversiteit te LEIDEN is ben. DR. M.W. DE VISSER, conservator bij 's Rijks Ethnografisch museum aangenoemde universiteit; geb. 1875, studeerde hij aan het gymnasium te BREDA, daarna in de klassieke letteren te LEIDEN, zette zijn studien te BERLIJN voort, daarna te PARIJS en LONDEN; vertrok in 1904 naar TOKIO, waar hij secretaris-tolk werd; in 1909 keerde hij terug naar Nederland, werd in 1910 conservator en was in die functie metvrucht werkzaam; onderscheidene zeer belangrijke boeken en tijdschriftartikelen over China en Japan zijn van zijn hand verschenen.
- Tot dir. van de Rijen Hoefsmidschool der cavelerie te AMERSFOORT is ben. de Luit.-Kolonel der huzaren M. GRONDHOUT, een hoofdofficier van bijzondere bekwaamheden en van groote toewijding vooor zijn wapen.
- Het dameskoor van het Conservatorium vantoonkunst, dat o.l.v. Anth. TIERIE liederen zong bij de huldiging van Neerlands; grootsten bouwmeester, DR. P.J.H. CUYPERS, in het Rijksmuseum te Amsterdam, ter gelegenheid van zijn90sten verjaardag. De plechtigheid had plaats in de eere-zaal van het nuseum; een groot aantal hooge autoriteiten met dames hadden zich daar vereenigd. JHR. MR. G.L.M.H. RUYS DE BEERENBROUCK, Comm v d Koningin van Limburg, schtste het grootsche werk van den grijzen meester en bood hem een prachtig gedenkboek aan.
- Op bovenstaand kiekje ziet men onzenbekenden zanger GERARD ZALSMAN en zijn accompagnateur JAN JOOSTEN aan boord van het Zweedsche stoomschip Gotha, dat hen naar onze Oost zal brengen. Daar gaan ze een tournee maken, van Batavia uit.
- Het vrachtstoomschip Bengkalis in aanbouw voor de Maatschappij Nederland met goed gevolg van de werf der Maatschappij van Scheeps- en Werktuigbouw FIJENOORD te Rotterdam, te water gelaten.
- Van het Interneerings-depot te Wierickschand (gem. Bodegraven) in Jan 1915 opgericht en 15 mei 1917 opgeheven. (Dr. M.W. MARSMAN, wnd. Officier van Gezondheid, 1ste luit A. SEPTER, luit-Kol J.M. BARON VAN BOECOP, de heer H. LE COULTRE, 2de luit J.B. ELDERS).
- MOEDER MET DRIELING. De drie meisjes (geb. 12 jan j.l.) zijn van het echtpaar J. WESSELING-POTHOF te HELLENDOORN, wogen bij de geboorte 3,2, 3 en 2,2 pond (halve kilo's) en na drie maanden was dat gewicht verdubbeld. De foto geeft den indruk dat het drietal flink opgroeit. 
(BRON: pagina 252 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 26 mei 1917)

Laatst gewijzigd: april 2003 en sept 2004.