Aanmelden | Contact
Zoeken

DE PRINS der geillustreerde bladen vanaf juli 1916 t/m juni 1917
FOTO OP DE VOORPAGINA (hoort meestal artikel bij)

juli 1916
1 - senaat van het Utrechtsche studentencorps ter gelegenheid van het 28-jarig bestaan (56ste lustrum) der Utrechtsche Hoogeschool (A. C. N. P. Ruys, A.M.C. Sandberg, J.A. Jonkman, G.J. van Oordt, W.H. Verloop; architect H.A. van Anrooy, sierkunstenaar C. Rol)
8 - bezoek van H.M. de Koningin aan de militaire tentoonstelling te Arnhem (mevr Storm van 's-Gravensande-van Hoboken, Mr Dr R.J. de Visser)
15 - vertrek van prof C.F.A. Koch (Dr C.B. Tilanus, Dr Westerman)
22 - H.M. de Koningin bij de sportwedstrijden voor land- en zeilmacht in het stadion te Amsterdam
29 - Prof Dr J.H. Kern (25-jarig doctoraat)

augustus 1916
5 - de onlangs tot kolonel bevorderde luitenant-kolonel der infanterie van het leger in oost-Indie C.C. Musch
12 - Prof Mr D.P.D. Fabius (25-jarig jubileum)
19 - Z. Exc. de minister van binnenlandsche zaken Mr P.W.A. Cort van der Linden en zijne echtgenoote te Noordwijk-aan-Zee
26 - Prof Dr. J.J. Hartman (25-jarig porfessoraat)

september 1916
2 - Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden bij de aanbieding van de ambulance-treinen aan de Nederlandsche regeering (Dr S. Sturkop, Mevr Sturkop, ZKH Prins Hendrik, Jhr Bakker, R. Lehman, S.P. van Eeghen, H. Ozinga)
9 - P.J. de Kanter (foto: Tollens)
16 - H.M. de Koningin bij onze marine te Den Helder (Jhr Hooft Graafland)
23 - kolonel F.J. Kroesen
30 - de plechtige overdracht van het rectoraat over derijksuniversiteit te Groningen door Pof. Dr. J. van Wageningen, hoogleeraar on de Latijnsche taal- en letterkunde, aan Prof. Dr. C. van Wisselingh, hoogleeraar in de artsenijbereidkunde
oktober 1916
7 - Prof. Ds. S. Talma (geb. Dokkum 1847; jubileum 1876-1916)
14 - Schout-bij-nacht J.A.M. Bron (geb. 1862)
21 - bij den gouveneur van Atjeh en ondergehoorigheden, Luitenant-Generaal H.N.A. Swart
28 - G. Bolkestein (geb. A'dam 1871)

november 1916
4 - E.P. de Monchy Rzn
11 - gedenkplaat van de feestelijke opening van het Noordzee-kanaal voor 40 jaar (1876 - 1 nov - 1916)
18 - de plechtige opening van het nieuwe gebouw der Nedrlandsche handelhoogeschool te Rotterdam, in tegenwoordigheid van het koninklijk echtpaar
25 - Ch. E.H. Boissevain

december 1916
2 - de troonwisseling in de oostenrijksch-hongaarsch monarchie
9 - vorstelijke groepen van Soerakarta en Djokjakarta (Java)
16 - Prof. N. van der Waaij
23 - "de geboorte van Christus" (Gerard van Honthorst (1590-1656))
30 - Andrew Carnegie (geb 1837)

januari 1917
6 - Jan Lievens (1607-1674) "de verheerlijking van den vrede"
13 - de drie nederlandsche officieren (generaal-majoor T. Burger, Jhr J.H. Roell, J.W. van Oorschot)
20 - de eerste Nederlandsche vrouwelijke professor (Mej Dr Joh. WESTERDIJK)
27 - K. Wijbrands, resident van Banjoemas (Midden-Java)

februari 1917
3 - inspectietocht van H.M. de Koningin (Amersfoort/Leusderheide)
10 - Mr S. van Houten (1837- 80e geboortedag op 17 febr 1917)
17 - Prof. Dr. Jan te Winkel (25-jarig professoraat 1892-1917)
24 - twee bouwmeesters van naam, vader en zoon (bijna 90-jarige Dr P.J.H. Cuypers en Jos Th. Cuypers)

maart 1917
3 - de nieuwe minister van financien, Z. Exc. Prof Mr. M.W.F. Treub
10 - Prof. Mr. J.H. Carpentier Alting
17 - mevr. M.E. Leliman-Bosch
24 - F.M.A. van Schaeck Mathon (Nijmegen) en P. de Wijs (Brummen).
31 - Dr. E. Moresco (geb 1869, studeerde HBS te Arnhem)

april 1917
7 - J.F.M. Sterck, te Heemstede, schoolopziener, 11 april (25-jarig ambtsvervulling)
14 - Mr. J.C.L. Vlaanderen, voorzitter van de Maatschappij van Nijverheid (Haarlem)
21 - Prof. Dr. J.P. Kuenen (1892 - april - 1917)
28 - het uitvoerend damescomite voor den feestavond in den stadsschouwburg te Amsterdam, ten bate van het Russische Roode Kruis gehouden (mevr R. Alvarez Correa-Penso, mevr L. Heemskerk-de Zaremba, mevr. A. Stuart-Korthals, mevr. R. Smuller-Livscgitz, Mevr A. Gerdes-Heemskerk)

mei 1917
5 - Prof. Dr. H. Burgmans (1892 - mei -1917)
12 - H.M. van Bemmelen, te Haarlem
19 - Dr. E. Halbertsma, geb 1857, benoemd tot officier van gezondheid 2de klasse in 1883, ridder der orde van Oranje-Nassau, ridder der Zweedsche Wasa-orde)
26 - Prof. Mr. Dr. A.A. H. Struycken (Mr Dr van Leeuwen, burgem. Tekllegen, Prof Dr Sissingh, Mr Prins)

juni
2 - Drente, groote veenbrand
9 - Z. Exc. Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman
16 - J.T. Cremer (1837 - 30 juni - 1917)
23 - 57ste lustrum Hooger Onderwijs te Amsterdam (Ivens, de Jong, Groeneveld, Dullemond, Blaisse)
30 - W.D.A. Ophorst (generaal-majoor, inspecteur van het wapen der inf)ONDERSCHRIFTEN BIJ FOTO'S

JUNI 1917


- schilderij J. METSYS / MASSYS (1509-1575) "Loth en zijn dochter", zoon van Quinten MASSYS, geboren Leuven 1466, overl Antwerpen 1530.
(BRON: pagina 254 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 juni 1917)

- De Veenbrand in Drenthe. Interieur van het schip van den turfschipper ROELFSMA, dat geheel verbrandde; man , vrouw en zeven kinderen zijn helaas in de vlammen omgekomen; de verkoolde lijken werden gevonden.
- door veenbrand verwoest huis te EMMER-COMPASCUUM
(BRON: pagina 256 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 juni 1917)

- Mr. P.W.A. CORT VAN DER LINDEN, Z. Exc Minister van Binnel Zaken.
- Drie-mastmotorschoener groot 400 ton, met goed gevolg te water gelaten van de werf van GEBR. TIKKERS te MARTENSHOEK, westwaarts van Sappemeer.
(BRON: pagina 257 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 juni 1917)

- de geheel uitgebrande toren te IJsselstein.
- voormalige stadhuis te WOERDEN.
(BRON: pagina 258 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 juni 1917)

- tram-hotel te Poerwokerto.
(BRON: pagina 263 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 juni 1917)

- Jhr. Mr. R. DE BEAUFORT, kantonrechter te Wijk-bij-Duurstede, herdacht kortelings onder zeer vele blijken van hoogachting zijn 40-jarig ambtsjubileum.
- De heer C. VAN RIEL, vierde zijn gouden dienstjubileum bij de Firma Van der Wolff Courrech en Zoon's Bank te HOORN; hij bezit de medaille van Oranje-Nassau en herdenkt dezer dagen zijn 55-jarig dienstvervulling.
- MR. J. NANNINGA UITERDIJK, de kundige archivaris der gem. KAMPEN en leeraar in de staats- en handelswetenschappen bij het M.O., heeft uit deze functie eervol ontslag gevraagd.
- Na 48 jaar met innige toewijding het burgemeestersambt van ONSTWEDDE en ruim 40 jaar het secretariaat te hebben waargenomen is de heer J.H. REIJNDERS te STADSKANAAL als zoodanig afgetreden.
- DR. JOHAN STRACKE, geacht geneesheer te Amsterdam, is aldaar op 34-jarigen leeftijd overleden; hij heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt op het gebied der pokkenbestrijding.
- Op 75-jarigen leeftijd is te BODEGRAVEN overleden de heer. L. BOER, vele jaren raadslid, hoogheemraad, dijkgraaf en bestuurslid vanonderscheidene nuttige instellingen en vereenigingen.
- Foto's uit Vlissingen (ons welwillend toegezonden door den LUITENANT TER ZEE DE MEESTER). Radarboot "Zeeland" met schipbreukelingen.
- Hardraverijen te LISSE": "Vitesse" eig. N. SCHERMERHORN, "Clemence" eig. W.T. EVERS.
- onthulling van een gedenksteen ter nagedachtenis van den verdienstelijken onderwijsman en paedagoog JAN LIGTHART (Den Haag).
(BRON: pagina 264 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 juni 1917)

- overblijfselen van de Utrechtsche Poort te IJsselstein.
- schilderij Pieter de Hoogh 1629-1677 "De Moeder"
(BRON: pagina 266 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 juni 1917)

- Praalgraf van AELIT, dochter van Culemborg, vrouwe van IJsselstein, die stierf anno XIIICLXXI den XXIsten Dach Julij. Het is Eleida, heer Gerards dochter van Culemborg, met wie Frederik VAN EGMOND in het jaar 1464 in den echt verbonden werd.
- Praalgraf van Gijsbrecht VAN AMSTEL (IJsselstein) met zijn echtgenoote BERTA VANHEUKELOM en daarnaast zijn zoon Arnold VAN IJSSELSTEIJN met zijn echtgenoote MARIA, bastaarddochter van Guy VAN HENEGOUWEN, bisschop van Utrecht.
(BRON: pagina 267 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 juni 1917)

- aan de Boerenwetering even buiten Amsterdam.
- Militair Sportfeest te Haarlem.
- HENRI BRONDGEEST. (4 foto's)
(BRON: pagina 268/269 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 juni 1917)

- stoomschip "Macedonia" van de Hollandsche Algemeene Atlantische Scheepvaartmaatschappij.; Wiltons werf te Rotterdam.
- Officiele groep ter gelegenheid van de Tentoonstellinng "Het Dier in de Kunst" in de kunstzalen van KLEYKAMP te 's-Gravenhage. Mr. D. FOCK, mevr KLEYKAMP, freule Sweerts de Landas, freule VAN RIEMSDIJK, freule VAN RANDWIJK, Generaal SNIJDERS, Mr. FOCK.
- een oude Pinkstergewoonte te HAARLEM. Bloemenmarkt. 
(BRON: pagina 271 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 juni 1917)

- Scheveningen, voor-seizoen.
(BRON: pagina 272 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 juni 1917)

- MONTFOORT - oude dwangmolen op de stadswallen.
(BRON: pagina 275 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 juni 1917)

- Tot burgemeester vanHellevoetsluis is beneoemd de heer A. LINDEMAN VAN BLOEMEN WAANDERS, thans hoofd der Gemeente Kattendijke.
- Voor het district Den Helder is tot lid van de Tweede kamer der Staten-Generaal gekozen de heer P.J. OUD.
- De gep. Luitenant-Generaal van het O-I. leger VAN ZIJLL DE JONG, oud-legercommandant, ridder der Militaire Willemsorde, ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, begiftigd met de Eeresabel en een Eervolle Vermelding, is de vorige week op 81-jarigen leeftijd te 's-GRAVENHAGE overleden. Deze voortreffelijke opperofficier heeft vele malen op verschillende gevechtsterreinen in Nederlandsch-Indie bewijzen gegeven van uitstekende leiding, van besluitvaardigheid, doortastendheid en buitengewonen dapperheid.
- Op 53-jarigen leeftijd is te 's-GRAVENHAGE overleden de Kolonel-titulair der artillerie van het O-I. leger L. TIELENIUS KRUYTHOF, een hoofdofficier van groote bekwaamheden. Bij de teraardebestelling voerde de Minister van Kolonien het woord en herinnerde er aan, dat de ontslapene belast was met de keuring van het voor het O.-I. leger bestemde geschut en zich zeer verdienstelijk gemaakt heeft.
- De heer W.C. DE CRANE, wethouder te ZIERIKZEE, is de vorige week op 68-jarigen leeftijd te AMSTERDAM overleden; volijverig en met toewijding heeft hij in het belang van zijn gemeente gearbeid.
- groote bijeenkomst in het Oosterpark te A'dam op zondag 3 juni; de heer W.H. VLIEGEN, wethouder in de hoofdstad, hield een redevroering over de vooruitzichten, welke zijne meening de conferentie te Stockholm biedt ter verkrijging van een spoedigen en duurzamen vrede.
- reliefportret met attributen uit een stuk teakhout, door den beeldhouwer JAN VERDONK vervaardigd en den heer H. STINIS te HARLEM door de te dezer stede vertoevende Belgische uitgewekenen aangeboden, als blijk van erkentelijkheid voor alles, wat hij in hun financieel en familiebelang verricht heeft. 
- noodwoningendorp aan de overzijde van het IJ te A'dam.
- instorting van het bovengedeelte van den voorgevel van perceel 32 in de Groote Kattenburgstraat te AMSTERDAM.(uit 1661)
(BRON: pagina 276 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 juni 1917)

- het Plein 's-Gravenhage.
- Overblijfselen van de fonteinen van het Lustslot Amaliastein te VIANEN. (Paulus Voet 1619-1667)
(BRON: pagina 278 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 juni 1917)

- Groote Kerk, 's-Gravenhage ontmanteld.
- Russische troepentansport: een der stations te Petersburg.
(BRON: pagina 279 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 juni 1917)

- geweldige brand in de roodververij der FRIMA J.A. RAYMAKERS & Co. aan den Kanaaldijk te HELMOND; de fabriek brandde geheel uit, waardoor ongeveer 400 personen tijdelijk werkloos geworden zijn.
- HENRI BRONDGEEST in het Stadion te Amsterdam.
- ver. tot verbetering van kleine-kinderbewaarplaatsen te A'dam.
(BRON: pagina 280 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 juni 1917)

- Hollandia wedstrijden te Alphen aan den Rijn
- Jubileum HENRI BRONDGEEST in het Stadion te Amsterdam; "Een partij schaak" met levende figuren in de kostuums van dentijd der kruistochten. (FREDDY DE BOER, Mevr CAROLINE VAN DOMMELEN, de heer VECHT, Mevr VAN GOGH)
- tooneel uit de open-luchtvoorstelling van het treurspel Salome van OSCAR WILDE in het Stadion te Amsterdam, ter gelegenheid van het zilveren jubileum van HENRI BRONDGEEST. (met ANTOON VERHEYEN, mevr MARIE GILHUYS-SASBACH, mevr JULIA CUYPERS)
(BRON: pagina 281 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 juni 1917)

- bevestigingsplechtigheid van den weleerwaarden heer A.S. ONDERWIJZER als Opperrabij vanhet Ressort Noord-Holland in de Groote Synagoge te Amsterdam. (verder genoemd in het onderschrift: Rabijn VREDENBURG, burgem. TELLEGEN, Gen-Majoor OPHORST, staatsraad Mr. OPPENHEIM)
(BRON: pagina 282 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 juni 1917)

- oefeningen met de reddingboot der Noord- en Zuid-Hollandsche Reddingmaatschappij te KOOG op het eiland TEXEL. (3 foto's)
- de vervaardiging van tapijten in een HILVERSUMSCHE fabriek.
(BRON: pagina 283 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 juni 1917)

- schilderij "Een kritiek oogenblik" van L.A. ROESSINGH
- schilderij W.G.F. JANSEN "Hout halen"
- Violetta-huldiging te 's-Gravenhage; MR. HENRI VIOLETTA, kunstschilder J. HAVERMAN, oorkonde van P.J. DEN HERTOG, dameskoor olv Mej PHINE DE NOCKER, pianobegeleiding van JULES WOLF, president K.I.B.A. DE COSTER.
- overstoming Kediri op Java.
(BRON: pagina 284 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 juni 1917)

- Het spoorwegongeluk tusschen HOUTEN en SCHALKWIJK (Prov Utrecht). Aankomst vanhooge autoriteiten op het terrein des onheils: Z. Exc. de Minister van Waterstaat, de heer LELY, met het parket bestaande uit de heeren Mr. HAVERSCHMIDT, rechter commissaris; Jhr. CALKOEN, officier van Justitie, MR. VOLLGRAFF, substituut-griffier. We zien de heerenin gezelschap van PROF. FRANCO, hoofdingenieur van der S.S. en hoofdingenieur VAN HEUKELOM; den Brugemeester van Houten; Mr. J. WALLER en den heer v.d. WEGHT van den Raad vanToezicht.
- Bezoek van den waarnemenden Minister van oorlog, den kapitein-ter-zee RAMBONNET (Minster van Marine) aan de Legerplaats bij HARSKAMP op de Veluwe. (Generaal-Majoor BURGE, luit-kol FABIUS
- stoomschip "De Koningin der nederlanden" Mr J.H. CARPENTIER ALTING, Leidsche hoogleeraar.
(BRON: pagina 285 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 juni 1917)

- Tot hoogleeraar in de Grieksche taal- enletterkunde en in de Grieksche oudheden aan de Rijksuniversiteit te GRONINGEN is ben., DR. P. GROENEBOOM, rector aan het stedelijk gymnasium aldaar; hij studeerde te UTRECHT, prom. in 1898 en wordt geroemd als een groot kenner van de Grieksche literatuur en als een buitengewoon begaafd docent en paedagoog.
- De heer P.A. HENS, is ben. tot burgem. van de gem. VALKENBURG en HOUTHEM; te voren was hij hoofdcommies ter secretarie in de gem. HEERLEN en werd hij gewaardeerd om zijn uitgebreide kennis in gemeentezaken.
- Tot hoogleeraar aan de Universiteit te GRONINGEN, om onderwijs te geven in het Romeinsche Recht en zijn geschiedenis is ben. MR. J.C. VAN OVEN (oud 35 jaar); hij studeerde te Amsterdam, verwierf den doctoralen graad cum laude in 1905, vestigde zich toen als advocaat in laatstgenoemde stad, was later verbonden aan het "Nieuws van den dag"; van den scherpzinningen en kundigen rechtsgeleerde koestert men voor zijn nieuw ambt terecht hooge verwachtingen.
- Op 79-jarigen leeftijd is te AMSTERDAM overleden de heer P.E. TEGELBERG, oud-officier der Kon Ned. Marine, oud-dir van de Stoomvaartmaatschappij "Nederland", bestuurslid van onderscheidene nuttige maatschappelijke vereenigingen en instellingen, ridder der orde van den Ned. Leeuw, een man, die zich op het gebied van de scheepvaart, in het bijzonder, zeer verdienstelijk genaakt heeft en ook op maatschappelijk terrein vruchtdragenden arbeid gelevert heeft.
- Mgr. L.E. JANSEN, Proost van het Haarlemsch kapittel, ridder der orde van den Ned Leeuw, Deken van AMSTERDAM en Rector vanhet Begijnenhof, is op 74-jarigen leeftijd overleden. Een halve eeuw geleden werd hij tot priester gewijd; hij heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt door de stichting vanonderscheidene instellingen van onderwijs, terwijl hij in hoog aanzien stond wegens zijn edel karakter.
- Luitenant-Kolonel BARON VAN SLINGELANDT, vroeger stations-commandant aan het station Staatsspoor te 's-GRAVENHAGE, is aldaar overleden.
- concours hippique Leiden.
- watersport "Hillegersberg" te Rotterdam: den heer P.A. VAN DRIEL, watersportsman bij uitnemendheid.
(BRON: pagina 288 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 juni 1917)

- Zie hier Barleus beeld, 't beeld van den letterheld
Die, schandelijk verjaagd door DORDRECHT's kerkgeweld,
Den Amstel, daar hij grootsch op DORDRECHT zegepraalde
Door zijn geleedheid ruim voor dien triompf betaalde.
- Dot 's VOSSIUS, die zig onttrok aan 't Leidsch Atheen,
Om aan den Amstelboord zijn perelen te strooien,
En 's lands historieblaan met zijn vernuft te tooien;
Der taale een fakkel schonk in veele duisterheen.
- Het 57ste Lustrum van de Amsterdamsche Hoogeschool (artikel)
(BRON: pagina 290 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 juni 1917)

- Broek-in-Waterland.
- schilderij Martin MINNICKENDAM "De verboden Vrucht"
(BRON: pagina 291 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 juni 1917)

- Padvindersvergadering in de zalen van het Kon Bot Zool Genootschap, Den Haag; Prins Hendrik, VANHEUTSZ, Ds. J. VISSER, de heer A.E. DUDOK VAN HEEL.
- motor- en wielwedstrijden op Houtrust, Den Haag; BERNAERT, DOLK, FLINTERMAN. (Bernaert wint)
(BRON: pagina 292 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 juni 1917)

- schilderij: "Rotterdamsch Havenbedrijf" van W. v. VOORDEN.
- De nieuwen Minister vanoorlog: Z. Exc. Jhr. Mr. B. C. DE JONGE, geb. 1875, studeerde te Utrecht, promoveerde tot doctor in de rechten cum laude in 1900, werd in datzelfde jaar beeedigd als advocaat bij den Hoogen Raad, trad 1901 als adjudant-commies bij het Depart. van kolonien in 's Rijks dienst, werd in 1908 bevorderd etc...
- Tot lid van den raad van State is benoemd Jhr. Mr. L. VAN BRONKHORST, thans Referandaris in dit hooge Staatscollege.
- hondententoonstelling in de grote zaal van het Kon. Bot. Zool. Genootschap, Den Haag; L. SMET, eigenaar honden W.H. VAN VENETIE (A'dam).
(BRON: pagina 293 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 juni 1917)

- overstooming in de Residentie Kediri op Java.
- spoorwegongeluk te Badjong-Gedek (Java).
(BRON: pagina 294 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 juni 1917)

- zeilwedstrijden Braassemermeer: winnaar Schelm III (J.R. CARP, Leiden).
- De Portug.-Isr. Synagoge te Ansterdam (verwijzing naar De Prins van 22 mei 1915).
(BRON: pagina 295 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 juni 1917)

- Britsche hospitaalschip "Gloucester Castle" in het Kanaal 's nachts getorpedeerd. (aan boord 450 gewonden en enkele Duitsche krijgsgevangenen)(foto toont de zinkende toestand)
- gevechten in Champagne (F'rijk).
(BRON: pagina 297 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 juni 1917)

- plein in Tuindorp te Zuilen bij Utrecht.
(BRON: pagina 299 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 juni 1917)

- Ter buitengewoon hoogleeraar in de paediatrie aan de Gemeentelijk Universiteit te Amsterdam is benoemd Dr. J. DE BRUIN, lector aan die Inrichting voor hooger onderwijs. Geboren in 1861, studeerde hij aan het gymnasium en aan de Universiteit te AMSTERDAM, werd in 1887 tot arts bevorderd, verwierf den doctorsgraad cum laude in 1889, vestigde zich vervolgens als kinderarts, in welk beroep hij door zijn kundigheden naam maakte, werd in 1898 privaat-docent in de leer der kinderziekten en in 1899 lector. Onderscheidene belangrijke geschriften verschenen vanzijn hand.
- Ter voorziening in de vacature wijlen Mr. H. ROGAAR is door de leden van de Vrije Gemeente te Amsterdam met groote meederheid van stemmen tot voorganger gekozen DR. H.G. VAN WIJNGAARDEN, predikant bij de Ned. Herv. Gemeente te ALMELO.
- Tot burgemeester van WOERDEN is benoemd de heer H.G. VAN KEMPEN.
- 1 juli zal het 75 jaar geleden zijn, dat de gepensionneerde Luitenant-Generaal E.J. VANBEL, oud-divisiecommandant, adjudant in buitengewonen dienst vanH.M. de Koningin te 's-Gravenhage, tot officier der infanterie benoemd werd.
- De kapitein-luitenant-ter-zee C. FOCK, is commandant van Hr. Ms. "Zeeland" welke oorlogsbodem de vorige week uit de haven van NIEUWEDIEP naar oost-Indie vertrokken is; de reis gaat door het Panama-kanaal.
- De heer S.S. VLES, president-commissaris der Metaalmaatschappij S.A. VLES & Zonen, voorzitter van de Israelietische burgerschool te ROTTERDAM, is aldaar op 76-jarigen leeftijd overleden; zijn welbesteed nuttig leven is zeer velen ten goede gekomen. Zijn overlijden wordt in breeden kring betreurd, hetgeen vooral bleek, uit de belangstelling bij de begrafenis.
- ZKH Prins Hendrik bij de Internationale Tenniswedstrijden te ARNHEM: J. FEITH, voorzitter, Jhr. VAN LENNEP, DIEMERKOOL, Mr. NIJPELS en SCHEURLEER (finale double).
- nachtelijk inbraak bij de FRIMA S. SPIJER, juweliers, Oranjegalerij te SCHEVENINGEN. Zooals op bovenstaande foto te zien is, hebben de bandieten een lichtraam van het Palace-teras opengebroeken en zijn ze op deze wijze den winkel binnen gekomen. Voor een belangrijk bedrag aan juweelen, aan gouden en zilveren voorwerpen wordt vermist.
- "Muurtje van COSTMEYER", op het Muntplein te AMSTERDAM; 40 jaar geleden door studenten gedeeltelijk afgebroken.
- zeilwestrijden op de Kaag.; "Snip" gezeild door DEN HEER HIBMA.
- Ver voor Vrouwenkiesrecht, A'dam; heer Ketelaar, 2de Kamerlid, Mevr FREDDY LADO in Geldersch costuum.
(BRON: pagina 300 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 juni 1917)

- Oud-Rotterdam - De Beurs (naar een steendruk van Desquerrois & Co door Th. Fourmois). In 1852 Mercuriusbeeld door beeldhouwer J. STRACKEE.
- bouw van kruisers in aanbouw voor de Nederlandsche Regeering. op de werven van de Koninklijke Maatschappij De Schelde te VLISSINGEN.
(BRON: pagina 303 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 juni 1917) - bezoekvan H.M. de Koningin-Moeder aan de volkswoningen in de nieuwgebouwde Transvaalwijk te 's-Gravenhage. (Foto door v. TOL genomen bij huis met nummer 118).
- plechtige opening van het Herstellingsoord der Christelijke Jongemannen-vereeniging Excelsior (Bergopwaarts) te LAREN. De opening had plaats door den secretaris, den heer H.C. HOGERZEIL, in tegenwoordigheid van eenige leden van het hoofdbestuur en van leden der vereeniging en den directeur M.C. BRONSVELD.
- De torpedoboot Z2 in aanbouw bij de Nederlandsche Scheepbouwmaatschappij te AMSTERDAM, de vorige week met goed gevolg te water gelaten (2 foto's).
(BRON: pagina 304 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 juni 1917) - roeiwedstrijden op den Amstel: achtriemsgieken "Nereus". ZKH Prins Hendrik overhandigt den heer FUHRI SNETHLAGE (van "Triton") een bronzen beeld.
- Bezoek van den nieuwen Minister van oorlog Z. Ecx. Jhr. Mr. DE JONGE aan het Entos-terrein aan de overzijde van het IJ te AMSTERDAM, waar een depot-bataljon infanterie in barakken, gehuisvest is. Z. Ecx. was vergezeld van de hoofden van de afdeelingen Generale Staf en Genie van het departement, majoor INSINGER en BUENO DE MESQUITA, door 's ministers adjudant, den kapitein van den Generalen Staf Jhr. ROELL, en door denhygienist vanhet leger, den officier van gezondheid DR. BIJL.
(BRON: pagina 305 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 juni 1917) - Broek-in-Waterland. Het Havenrak met de oude Nederl. herv kerk van 1623.
- schilderij "Aan den Yser" van HOYNCK VAN PAPENDRECHT, een tragisch herinneringsbeeld van den strijd in West-Vlaanderen.
(BRON: pagina 306 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 juni 1917) - schilderij: "Stoomtram in Noord-Brabant" van FRANS OERDER.
- schilderij: "In het Elspeterbosch" van Hem. Joh. v. d. WEELE
- schilderij: Otto EERELMAN "St Bernard"
(BRON: pagina 307 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 juni 1917) - Duitsche stoomschip "De Turin" dat even voorbij TERSCHELLING getorpedeerd of door mijnen tot zinken gebracht werd. Sleepboten: Simson en Cycloop naar Hoek van Holland gesleept.
(BRON: pagina 309 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 juni 1917) - Tot kol. bij het leger in O.-I. is bevorderd de luit.-kol. R. TEN SELDAM te Soerabaya.
- De heer T. BLANKEN, die 55 jaar ter secretarie in de gemeente Bergambacht, waarvan 35 jaar als gemeenteontvanger en 20 jaar als secretaris, met zeer gewaardeerden ijver, met stipte plichtsbetrachting en groote nauwgezetheid zijn taak vervulde, heeft uit laatstgenoemde betrekking eervol ontslag gekregen.
- Tot chef van het wapen der Genie bij het leger in Ned.-Indie is met bevordering tot kolonel benoemd de luit.-kolonel F.W.P. CLIGNETT, geb. 1870, benoemd tot 2de luit. in 1889, tot kapitein in 1901, tot majoor in 1909 en tot luit.-kol. in1910.
- 1 juli hoopt de heer A.G. WIND te OTERDUM (Gr.) den dag te herdenken, waarop hij voor 50 jaar als onderwijzer trad in dienst van de gemeente DELFZIJL; gedurende ongeveer 27 jaar is hij werkzaam geweest als hoofd der school te OTERDUM en nog steeds vervult hij zijn moeielijke taak met toewijding en frissche werkkracht, welke hem eigen zijn; geen wonder, dat hij algemeen gewaardeerd wordt.
- Herdenkingsfeest van het Christelijk Tehuis voor schoolgaande kinderen (directrice Mej. SCHOR), in de Van Ostadestraat te AMSTERDAM; presidente van het bestuur Mej. VERWIJN LANGE. De 40-60 kleinen zijn allen kinderen, wier moeder uit werken is of wier ouiders ziek zijn. Hieruit volgt van zelf, dat het tehuis een nuttige instelling is. De foto werd genomen terwijl de kinderen zich bij de poppenkast vermaakten.
- atheliekdag in het Philips Sportpark te EINDHOVEN; Kapitein SCHARROO, voorzitter van de N.A.U.; 1500m gewonnen door M. v. RIEL in 4 min. 25 sec.
- (foto door v.d. SOMME) hagelsteenen zoo groot als een gulden in Bergen op Zoom.
- hevige brand opslagplaats komkommerkratten, Binnenhaven Wz. te ROTTERDAM. (foto door DALLMER)
(BRON: pagina 312 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 juni 1917)

Laatst gewijzigd: april 2003 en sept 2004.