Aanmelden | Contact
Zoeken

DE PRINS der geillustreerde bladen vanaf juli 1916 t/m juni 1917
FOTO OP DE VOORPAGINA (hoort meestal artikel bij)

juli 1916
1 - senaat van het Utrechtsche studentencorps ter gelegenheid van het 28-jarig bestaan (56ste lustrum) der Utrechtsche Hoogeschool (A. C. N. P. Ruys, A.M.C. Sandberg, J.A. Jonkman, G.J. van Oordt, W.H. Verloop; architect H.A. van Anrooy, sierkunstenaar C. Rol)
8 - bezoek van H.M. de Koningin aan de militaire tentoonstelling te Arnhem (mevr Storm van 's-Gravensande-van Hoboken, Mr Dr R.J. de Visser)
15 - vertrek van prof C.F.A. Koch (Dr C.B. Tilanus, Dr Westerman)
22 - H.M. de Koningin bij de sportwedstrijden voor land- en zeilmacht in het stadion te Amsterdam
29 - Prof Dr J.H. Kern (25-jarig doctoraat)

augustus 1916
5 - de onlangs tot kolonel bevorderde luitenant-kolonel der infanterie van het leger in oost-Indie C.C. Musch
12 - Prof Mr D.P.D. Fabius (25-jarig jubileum)
19 - Z. Exc. de minister van binnenlandsche zaken Mr P.W.A. Cort van der Linden en zijne echtgenoote te Noordwijk-aan-Zee
26 - Prof Dr. J.J. Hartman (25-jarig porfessoraat)

september 1916
2 - Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden bij de aanbieding van de ambulance-treinen aan de Nederlandsche regeering (Dr S. Sturkop, Mevr Sturkop, ZKH Prins Hendrik, Jhr Bakker, R. Lehman, S.P. van Eeghen, H. Ozinga)
9 - P.J. de Kanter (foto: Tollens)
16 - H.M. de Koningin bij onze marine te Den Helder (Jhr Hooft Graafland)
23 - kolonel F.J. Kroesen
30 - de plechtige overdracht van het rectoraat over derijksuniversiteit te Groningen door Pof. Dr. J. van Wageningen, hoogleeraar on de Latijnsche taal- en letterkunde, aan Prof. Dr. C. van Wisselingh, hoogleeraar in de artsenijbereidkunde
oktober 1916
7 - Prof. Ds. S. Talma (geb. Dokkum 1847; jubileum 1876-1916)
14 - Schout-bij-nacht J.A.M. Bron (geb. 1862)
21 - bij den gouveneur van Atjeh en ondergehoorigheden, Luitenant-Generaal H.N.A. Swart
28 - G. Bolkestein (geb. A'dam 1871)

november 1916
4 - E.P. de Monchy Rzn
11 - gedenkplaat van de feestelijke opening van het Noordzee-kanaal voor 40 jaar (1876 - 1 nov - 1916)
18 - de plechtige opening van het nieuwe gebouw der Nedrlandsche handelhoogeschool te Rotterdam, in tegenwoordigheid van het koninklijk echtpaar
25 - Ch. E.H. Boissevain

december 1916
2 - de troonwisseling in de oostenrijksch-hongaarsch monarchie
9 - vorstelijke groepen van Soerakarta en Djokjakarta (Java)
16 - Prof. N. van der Waaij
23 - "de geboorte van Christus" (Gerard van Honthorst (1590-1656))
30 - Andrew Carnegie (geb 1837)

januari 1917
6 - Jan Lievens (1607-1674) "de verheerlijking van den vrede"
13 - de drie nederlandsche officieren (generaal-majoor T. Burger, Jhr J.H. Roell, J.W. van Oorschot)
20 - de eerste Nederlandsche vrouwelijke professor (Mej Dr Joh. WESTERDIJK)
27 - K. Wijbrands, resident van Banjoemas (Midden-Java)

februari 1917
3 - inspectietocht van H.M. de Koningin (Amersfoort/Leusderheide)
10 - Mr S. van Houten (1837- 80e geboortedag op 17 febr 1917)
17 - Prof. Dr. Jan te Winkel (25-jarig professoraat 1892-1917)
24 - twee bouwmeesters van naam, vader en zoon (bijna 90-jarige Dr P.J.H. Cuypers en Jos Th. Cuypers)

maart 1917
3 - de nieuwe minister van financien, Z. Exc. Prof Mr. M.W.F. Treub
10 - Prof. Mr. J.H. Carpentier Alting
17 - mevr. M.E. Leliman-Bosch
24 - F.M.A. van Schaeck Mathon (Nijmegen) en P. de Wijs (Brummen).
31 - Dr. E. Moresco (geb 1869, studeerde HBS te Arnhem)

april 1917
7 - J.F.M. Sterck, te Heemstede, schoolopziener, 11 april (25-jarig ambtsvervulling)
14 - Mr. J.C.L. Vlaanderen, voorzitter van de Maatschappij van Nijverheid (Haarlem)
21 - Prof. Dr. J.P. Kuenen (1892 - april - 1917)
28 - het uitvoerend damescomite voor den feestavond in den stadsschouwburg te Amsterdam, ten bate van het Russische Roode Kruis gehouden (mevr R. Alvarez Correa-Penso, mevr L. Heemskerk-de Zaremba, mevr. A. Stuart-Korthals, mevr. R. Smuller-Livscgitz, Mevr A. Gerdes-Heemskerk)

mei 1917
5 - Prof. Dr. H. Burgmans (1892 - mei -1917)
12 - H.M. van Bemmelen, te Haarlem
19 - Dr. E. Halbertsma, geb 1857, benoemd tot officier van gezondheid 2de klasse in 1883, ridder der orde van Oranje-Nassau, ridder der Zweedsche Wasa-orde)
26 - Prof. Mr. Dr. A.A. H. Struycken (Mr Dr van Leeuwen, burgem. Tekllegen, Prof Dr Sissingh, Mr Prins)

juni
2 - Drente, groote veenbrand
9 - Z. Exc. Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman
16 - J.T. Cremer (1837 - 30 juni - 1917)
23 - 57ste lustrum Hooger Onderwijs te Amsterdam (Ivens, de Jong, Groeneveld, Dullemond, Blaisse)
30 - W.D.A. Ophorst (generaal-majoor, inspecteur van het wapen der inf)ONDERSCHRIFTEN BIJ FOTO'S

SEPTEMBER 1916


- dieren in Artis
(BRON: pagina 111 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 september 1916)

- J.J.G. Baron van Voortst tot Voorst (70 jaar)(portret in De Prins van 9 mei 1914)
- G.J. STAAL, geb 1870, 1892 naar Indie, gouverneur van Suriname benoemd
(BRON: pagina 112 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 september 1916)

- ambulance-treinen A'dam
- Drommedaris te Enkhuizen
- historische tentoonstelling Enkhuizen.
(BRON: pagina 1116 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 september 1916)

- Roode Kruisoefening te VLAKE (Zuid-Beveland) in tegenwoordigheid van den Schout0bij-Nacht C.J. SMIT
(BRON: pagina 17 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 september 1916)

- kinder-vacantie kolonie Soekaboemi (Java) (mevr van Limburg STIRUM)
(BRON: pagina 119 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 september 1916)

- veeteelt-onderneming Djampit (Oost-Java). De heer COUVREUR, administrateur van de koffie-onderneming Kalisat heeft, op den bodem van een ouden krater, eenige jaaren geleden net bescheiden middelen de mislukte pogongen van den heer OTTOLANDER voortgezet om daar veeteelt te drijven met het hoofddoel goede zuivelpoducten op de Indische markt te brenegen. (dekhengst INGELWOOD)
- keur van paarden in de stoeterij DJAMPIT
- een mooi en zeldzaam talrijk nest Barzois (Russische hazewindhonden, gb. 12-6-1916), eigen. Mevr. HOPMAN te Amsterdam. (moederhond Bela, vaderhond Olaf)
- histirisch slot De CANNENBIRG van Maarten van Rossum, te Vaassen.
- nieuwe glijboot van de dler Aero-werken, die blijkens de proeven on de omgeving van Berlijn genomen, onzinkbaar is en een snelheid van 70 km heeft.
- 1 sept herdenkt de eerwaarde heer B. FRANK te ZUTPHEN den dag, dat hij voor 40 jaar als oppervoorzanger der Israelitische gemeente aldaar in functie trad; hij is reeds sedert 1859 werkzaam en ontving ter gelegenheid van zijn gouden jubileum de Oranje-Nassau-orde. Op zijn feestdag zal hem ongetwijfeld blijken, hoe zeer hij in de stad zijner inwoning, ook bij zijne niet-geloofsgenooten bemind is.
-   Tengevolge van een defect aan de machine is de kranige Fransche militaire aviateur BRINDEJONC DES MOULINAIS die ook ten onzaent wegens zijn schitterende vliegtochten welbekend is, in de omgeving van VERDUN om het leven gekomen.
(BRON: pagina 120 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 september 1916)

- weeshuis te Enkhuizen, gebouwd in 1616
- het waaggebouw te Enkhuizen, dagteekenend 1559
(BRON: pagina 123 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 september 1916)

- het 40-jarig jubileum van de Koninklijke Vereeninging Het Nederlandsch Tooneel (1 sept 1876 - 1 sept 1916): de Raad van Beheer omgeven door de gasten.
(BRON: pagina 124 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 september 1916)

- Duitsche handels-onderzeer DEUTSCHLAND uit baltimore behouden te Bremen teruggekeerd. (kapitein KONIG)
(BRON: pagina 125 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 september 1916)

- Koning Albert van Belgie en beide zoons.
- Ter vervanging van generaal VON FALKENHAYN is tot chef van den Groopten Generalen Staf van het Duitsche veldleger beneoemd Veldmaarschalk VON HINDENBURG, de bekwame opperbevelhebber van de legergroep aan het Oostelijk front.
- Saloniki: zwemmen en baden van Engelsche soldaten
(BRON: pagina 128 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 september 1916)

- landgoed Vreugd en Rust VOORBURG (eig Jhr DE JONGE)
- Nationale Olympyscje Spelen, A'dam (Cort van der Londen, Bosboom, Rambonnet, Van Aalst)
- opnemingsvaartuig TYDEMAN, Soerabaya
(BRON: pagina 129 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 september 1916)

- Onder vele blijken van belangstelling en vriendschap, vierde de heer L. Ph. BENDIKS zijn zilveren Jubileum al lid van den gemeenteraad van VEENDAM; de geacht jubilaris us tevens voorzitter van den Israelitische Kerkeraad.
- Op 15 September a.s. zal het 40 jaar geleden zijn dat de heer J. DEURING kommies 1ste klasse bij 's Rijks belastingen te ROTTERDAM, bij dat dienstvak werd aangesteld. Tot genoegen zij vermeld, dat de in deze tijdsomstandigheden zeer gewichtige Scheepvaartdiensten nog met onverdroten ijver door hem worden verricht.
- Door den dood van DR. M. SPRUIT (78 jaar) arts, heeft de stad GOUDA een van hare meest geachte ingezetene en tevens een van hare kundigste geneesheeren verloren.
- Op 83-jarigen leeftijd is te BEERTE (Gr.) overleden de heer H.J. ONNES, die sedert 1863 burgemeester van genoemde geweest is en eenige maanden gelden eervol ontslag als zoodanig kreeg. Als erkenning voor zijn verdiensten verwierf hij het officierskruis in de orde van Oranje-Nassau.
-  Natinale Zeilwedstrijden op het IJ bok A.dam.
1e prijs Maria Hendrika (John M.C. KIEVITS, DORDRECHT)
- een militair circus (AUGUST DEN DOMME, 1ste luitenant BUTNER)
(BRON: pagina 132 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 september 1916)

- Amsterdamsche schouwburg (De Houten Kast), gebouwd 1773, verbouwd 1872
- Ruines van den in 1872 verbouwden schouwburg op het Leidsche Plein na den brand op 20 febr 1890.
- tegenwoordige stadschouwburg (bouwmeesters A.L. van Gendt, J.B. Springer, Jan Springer)
(BRON: pagina 134 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 september 1916)

- stadhuis Nijmegen
(BRON: pagina 135 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 september 1916)

- bezoek H.M. de Koningin aan Den Helder. / Terschelling
(BRON: pagina 136 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 september 1916)

- zeilwedstrijen "De Koshin" van O.M. FURST
- "Davo II" eig. Mr. C. VERMEER
- bestuur van de Kon. Ned Zeil en Roeiver. te A'dam: 
Mevr MEUSING
Z. Exc. de Minister van Marine, kapitein-ter-zee RAMBONNET
Mevr BOELEN
Jhr ROELL
de heer J.Th. BOELEN
P.L. LUCASSEN (secr)
Jhr W. SIX (voorz.)
luitenant-ter-zee 1ste kl Mr J.C. JAGER (adjudant v/d Minister)
- hondententoonstelling dierentuin Den Haag
(BRON: pagina 137 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 september 1916)

- Uitvoer verboden. Bovenstaande foto werd genomen op een oud boerenerf, het z.g. "Borninkhof", onder de buurtschap Haart, gem. Aalten, een der schilderachtige punten van den Achterhoek. Ter voorkoming van uitvoer, worden de runderen, welke binnen de 2000 m. van de grens in de weide loopen, aan de rechterzijde, op een plek van het lichaam, die van het haar ontdaan wordt, van een kenteeken voorzie, met behulp van een gloeiend brandijzer, waardoor de huid schroeit; een operatie, die niet al te pijnlijk is; de vuurpot is op de foto zichtbaar.
(BRON: pagina 138 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 september 1916) - grens-noeielijkheid: Dinxperlo (vervoer 11 m. lange stoomketel)
(BRON: pagina 139 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 september 1916)

- Duitsche Keizer bezoekt veldlazareth
- Noord-Frankrijk: Generaal Joffre, President Poincare, Koning George van Engeland, Generaal Foch, Veldmaarschalk Haig.
- driedaagsch militaire sportdemonstraties op Houtrust
(BRON: pagina 140 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 september 1916)

- grafmonument van Maurits van Saksen, Straatsburg.
- toneeltje: Nico de JONGE, Else MAUHS (NV Rotterdamsch toneel)
(BRON: pagina 141 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 september 1916)

- resultaat van tijgerjacht (Tandjong Karang (Lampongsche Districten), Sumatra
(BRON: pagina 143 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 september 1916)

- Een meisjes-drieling. Het zijn kindertjes van den landbouwer W. te Warnsveld. Grootmoedertje heeft ze op den schoot en zich voor deze speciale feestelijke gelegenheid voor den eersten keer laten fotografeeren.
- De heer A.C.A. VAN VUUREN is benoemd tot wethouder voor den burgerlijken stand te 's-Gravenhage.
- Onlangs vierde de heer C.L. KABBEDIJK onder groote belangstelling van leerlingen en oud-leerlingen zijn 50-jarig jubileum als organist der Ned. herv. kerk te NUMANSDORP. De jubilaris is in de streek zeer populair.
- 3 september herdacht Ds. J. DOORENBOS, predikant te Capelle aan den IJssel, onder talrijke bewijzen van hoogachting en waardeering zijn 40-jarig evangeliebediening.
- Tot Rector Magnifcus aan de Technische Hoogeschool te Delft is voor het leerjaar 1916-1917 benoemd Prof J.C. DIJXHOORN, ridder der orde van den Ned Leeuw, sinds 1899 hoogleeraar aan die inrichting.
- Dr P.N. VAN KAMPEN eerste adsistent aan het Zoologisch Laboratorium te Amsterdam, is benoend tot lector in de Zooologie aan de Universiteit aldaar. Hij is een man van nauwgezette studie en van uitgebreide kennis op dierkundig gebied; hij behoudt zijn tegenwoordige functie.
- Dr. VITUS BRUINSMA, oud-leeraar M.O., die op het gebied van de arbeidersbeweging in haar ontwikkelingsperiode vooral naam gemaakt heeft, belangrijke geschriften in het licht gaf, ook voor het algemeen kiesrecht ijverde, is te ROTTERDAM op 66-jarige leeftijd overleden.
- Het bekende nuttige Rijksopvoedingsgesticht DE KRUISBERG te Ambt-Doetinchem herdenkt dezer dagen zijn 50-jarig bestaan (Sloyd-kamer)
- De heer T. VORSTIUS, de verdienstelijke voorzitter van de Sophia-vereniging te Amsterdam, wonende Huize Winfried, Wapenveld op de Veluwe, had de welwillendheid ons bovenstaand efoto van zwaluwen te doen toekomen. Een witte zwaluw (een groote zeldzaamheid) en een zwarte uit een nest, gefotografeerd op 15 augustus 1916 in de nabijheid van ALMELO door den landbouwkundige en natuurliefhebber J.R. DULL. Na de volgeltje op zijn hand te hebben doen kieken, heeft hij ze de vrijheid teruggegeven.
- Het stoomschip Columbie van de Kon West-Indische Mail, ter reperatie in het dok van de Amsterdamsche Droogdok-Maatschappij liggende, gekanteld. 
(BRON: pagina 144 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 september 1916) - stadhuis te Nijmegen.
(BRON: pagina 146 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 september 1916)

- In het Museum WILLET-HOLTHUYSEn te Amsterdam. Dit museim Heerengracht 605 is niet zoo bekend als de andere kunststichtingen. (Poolschen Graaf Andre MNIZECH)
(BRON: pagina 147 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 september 1916)

- H.M. de Koningin in Zeeland.
- Bezoek van een groot aantal voorname Nederlandsche bouwkundigen aan de de gebouwen van het Kon slot Het Oude Loo, o.l.v. den beroemden nestor Dr. P.J.H. CUYPERS uit Roermond.
(BRON: pagina 148 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 september 1916)

- De Nederlandsche ambulance te PETERSBURG.  (mevr Heemskerk, echtgenoote Mr. Th. Heemskerk, Dr Bijleveldt)
(BRON: pagina 149 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 september 1916)

- H.K.H. Prinses Juliana huppelt het huis van den tuinbaas binnen.
- ontwerp nieuwe Van Hogendorpsplein Rotterdam (architect Alb. OTTEN)
- K. Klinkenberg "Gracht te Delft" (schilderij)
- zeiljacht Lichtstraal aan het Padvinderscorps te A'dam. (heeren Tjebbes, De Visser, Crone en Schouten)(heer Tegelberg achter Prins Hendrik)
(BRON: pagina 152 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 september 1916)

- het nieuwe schoolgebouw met den Bijbel te BUITENZORG (Graaf van Limburg Stirum, Ds Oostrom Soede) - schoolgeld F 6 per maand.
(BRON: pagina 155 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 september 1916)

- De gep. luitenant-generaal W. BOETJE (portret 17 juli 1903 op de voorpagina), oud-commandant van het leger in Oost-Indie, geb. 1849, benoemd tot 2de luitenant der artillerie in 1869, bevorderd tot generaal-majoor in 1899 en tot luitenant-generaal in 1903, is benoemd tot kanselier der Militaire Willemsorde door H.M. de Koningin. - Hij verwierf in de onderscheidene expeditieen, waaraan hij deelnam, wegens zijn uitstekende krijgsverichtingen, het ridderkruis der Militaire Willemsorde en de Eeresabel; voorts versieren het ridderkruis van den Nederlandschen Leeuw en het Lombok-kruis zijn borst.
- De heer TACO WALTER, controleur bij het Binnenlandsch Bestuur op Djambi (residentie oostjust Sumatra) is kort geleden door de opstandelingen vermoord; hij was een kundig, plichtgetrouw en stipt ambtenaar, die zeer in aanzien stond.
- Twee hoogst verdienstelijke jubilarissen aan de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool te WAGENINGEN; beiden zijn 40 jaren aan deze nuttige instelling werkzaam geweest.
Prof J. RITZEMA BOS, ridder in de orde van den Ned Leeuw, wiens portret in De Prins van 23 Ocotber 1909 op de voorpagina geplaatst weerd, met biografisch bijschrift; geeft onderwijs in de phytopathologie. Dr. O. PITSCH leeraar in de plantenteelt, grondbewerking en grondverbetering.
- De gep. Generaal-Majoor der infanterie A.J. PRINS, oud-divisiecommandant in het Nederlandsche leger, is de vorige week te VELP overleden; hij heeft de compagniesopleiding in het leven geroepen ruim 25 jaar geleden en heeft zich steeds beijverd de gevechtskracht van het leger te verhoogen; hij leefde om zoo te zeggen met den troep. In den tijd, dat hij bij het O-I. leger gedetacheerd was, heeft hij aan de krijgsbedrijven tegen Atjeh deelgenomen.
- Te AMSTERDAM is in den leeftijd van 44 jaar overleden de heer Ph.R. GARCIA. De ontslapene was gedurende tal van jaren assisten-rabbijn bij de Port. Isarael. gemeente , docent aan het Sanatorium Ets Haim. De heer GARCIA voltooide zijn studien aan het Port. Seminarium en behaalde aan deze instelling den hoogsten graad in de Joodsche theologie, dien van MORE
- De Groote betoogong voor Algemeen Kiesrecht op het terrein van de Amsterdamsche IJsclub. (hr Troelstra, Vliegen, Schaper en Albarda)
- de nieuwe gemeentelijk Visscherijschool te IJmuiden (directeur G. DUIJCKINCK)
(BRON: pagina 156 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 september 1916)

- 2 plaatjes oud Amsterdam: Buitensingel (Rijnspoorweg), St Antoniwaag
(BRON: pagina 159 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 september 1916)

- het monument voor wijlen den gevierden Frieschen schrijver en dichter WALING DIJKSTRA (1821-1914) de vorige week plechtig te LEEUWARDEN onthuld. 
(Pier PANDER, M.C. de Vries, architecht H. KRAMER, S. van den BURG)
- 2 foto's Somme 
(BRON: pagina 160 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 september 1916)

- aankomst van een detachement Russische soldaten in de haven van SALONIKI, ter versterking van de vereenigde Fransche en Engelsche troepen, die in genoemde stad en in de omgeving gelegerd zijn onder opperbevel van den Franschen Generaal SARRAIL. Een Britsche militaire kapel speelt te hunner eere.
- Jacht op otters te Gloucestershire
- Nadat er jaren-lang veel geschreven en gesproken is over de wenschelijk om tot de weder-oprichting van een artistiek en geldelijk goed onderlegde, Nederlandsche Opera te komen, heeft eindelijk een man van energi en de durf, de heer G.H. KOOPMAN, de daad verricht. Het door hem samengestelde gezelschap, bestaande uit tal van eerste krachten, belooft heel veel en als het publiek nu, door drukke opkomst bij deze Opera-opvoeringen bewijst, dat de staade gemaakte afkeurende opmerkingen over ons gebrek aan een Nederlansche Opera werkelijk gemeend zijn geweest, kan aan de levensvatbaarheid dezer kunstonderneming niet worden getwijfeld. De foto's van den Directeur en de voornaamste artiesten vindt men hierboven afgebeeld:

R. van Helvoirt Pel, helden bariton
J.R. Schulze, lyrische tenor
M.J. Harms-Idzerda, tweede sopraanzangeres
Hendrik Kubbinga, eerste bas
Chris de Vos, heldentenor
Faniella Lohoff, jeugdig-dramatische sopraan
Tilly Westenberg, Jeugdid-dramatische en koloratuurzangeres
directeur G.H. Koopman
Liesbeth Meissner, dramatische zangeres
Helena Horneman, jeugdig-dramatische sopraan
(BRON: pagina 161 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 september 1916)

- meisjes in het boerenbedrijf werkzaam. De oorlog heeft weerbare mannen opgeeischt (Nottinghamshire, Engeland)
(BRON: pagina 162 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 september 1916)

- Tijdens de plechtige overdracht van het rectoraat der Rijksuniversiteit te GRONINGEN . Het auditorium luistert in de Aula naar een rede van den afgetredenden rector PROF Dr. J. VAN WAGENINGEN getiteld: Astrologie en haare invloed op de Romeinsche literatuur.
- Kon. Ver. "Het Ned. Toneel": Ceasar en Cleopatra (Julius Caesar = Louis BOUWMEESTER)
 (slavin = Mej NAGTEGAAL, Chermian=Fie CARELSEN, Iras=Sara HEYBLOM, Slavin=Mien VERMEULEN, Ftatatita=Mevr Mann-BOUWMEESTER)
Cleopatra = Mevr LOBO-BRAAKENSIEK, apollodorus=Jac. REULE.
- > totaal 3 foto's <-
(BRON: pagina 164 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 september 1916)

- opening Staten-Generaal
(BRON: pagina 165 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 september 1916)

- De 17-jarige violoncelliste G. HESSE, die het einddiploma van den 3-jarigen Conservatoire-cursus in 2 jaar haalde, verwierf veel bijval op diverse concerten, o.a. in het Kurhaus te Scheveningen (29 aug j.l.).
- De heer W. WESTBROEK, hoofd der openbare school te DE LIER (Z.-H.) hoopt 30 september zijn 40-jarig ambtsjubileum te herdenken; al dien tijd was hij aldaar als hoofd werkzaam; om zijn nauwgezette plichtsbetrachting, zijn liefde voor het onderwijs, zijn bekwaamheden en zijn paedagogische talent heeft hij achting en genegenheid verworven; de blijken van waardeering zullen hem dan ook op zijn feestdag zeker niet ontbrken.
- De heer TH. OLTMANS herdacht kort geleden zijn 25-jarig lidmaatschap van den gemeenteraad te Raalte (Overijssel); hij is steeds volijverig voor de belangen van zijn gem. opgekomen en heeft daardoor de achting en de genegenheid der inwoners verworven.
- De heer A. van der Ent, dir. van het Post- en Telegraaf kantoor te KRALINGSCHE VEER, gaat 1 October a.s. 's Rijks dienst verlate. Uit de kringen van handel en nijverheid ter plaatse, ontving deze nauwgezette ambtenaar bij zijn afscheid dezer dagen vele blijken van waardeering en sympathie.
- 26 sept. herdacht de heer I. AIKEMA, verificateur-sectiechef bij de Invoerrechten te ROTTERDAM, ridder der orde van Oranje-Nassau, zijn 50-jarig Rijksdienstjubileum; met ingang van 1 October wordt dezen plichtgetrouwen, ijverigen en geachten ambtenaar op zijn verzoek eervol ontslag verleend met pensioen.
- Mr. J.P.R.M. de Neree van Babberich, sedert 1893 lid van den raad van State, oud-lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland, lid van den Raad van Commissarissen van het Sanatorium Oranje-Nassau's oord, ridder der orde van den Ned. Leeuw, is te 's-GRAVENHAGE op 66-jarige leeftijd overleden.
- De sedert 1895 gep. Gen.-Majoor P.L.G. DOORMAN, oud-hoofdintendant van het Ned. leger, ridder der orde van den Ned. leeuw, mede-oprichter en oud-bestuurslid van d eVereeninging van de krijgswetenschap, is de vorige week te 's-GRAVENHAGE overleden op ruim 82-jarige leeftijd. De belangstelling bij de begrafenis was groot.
- Te 's-GRAVENHAGE is op 66-jarigen leeftijd overleden de heer H. SWERIS, vroeger groot bouwondernemer en lid van den gemeenteraad te BAARN, ter verfraaiing van welke schoone plaats hij veel bijgedragen heeft door den bouw van een aantal villa's en door den aanleg van het Wilhelmina-, Emma-, en Prins Hendrikpark en den grooten vijver; hij was een man van veel ondernemingsgeest en werkkracht.
- Bronzen fontein door de gemeente UTRECHT aan har Hoogeschool aangeboden. (edelsmid JAN BROM, zoons Jan Eloy en Leo)
(BRON: pagina 168 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 september 1916)

Laatst gewijzigd: april 2003 en sept 2004.