Aanmelden | Contact
Zoeken

DE PRINS der geillustreerde bladen vanaf juli 1916 t/m juni 1917
FOTO OP DE VOORPAGINA (hoort meestal artikel bij)

juli 1916
1 - senaat van het Utrechtsche studentencorps ter gelegenheid van het 28-jarig bestaan (56ste lustrum) der Utrechtsche Hoogeschool (A. C. N. P. Ruys, A.M.C. Sandberg, J.A. Jonkman, G.J. van Oordt, W.H. Verloop; architect H.A. van Anrooy, sierkunstenaar C. Rol)
8 - bezoek van H.M. de Koningin aan de militaire tentoonstelling te Arnhem (mevr Storm van 's-Gravensande-van Hoboken, Mr Dr R.J. de Visser)
15 - vertrek van prof C.F.A. Koch (Dr C.B. Tilanus, Dr Westerman)
22 - H.M. de Koningin bij de sportwedstrijden voor land- en zeilmacht in het stadion te Amsterdam
29 - Prof Dr J.H. Kern (25-jarig doctoraat)

augustus 1916
5 - de onlangs tot kolonel bevorderde luitenant-kolonel der infanterie van het leger in oost-Indie C.C. Musch
12 - Prof Mr D.P.D. Fabius (25-jarig jubileum)
19 - Z. Exc. de minister van binnenlandsche zaken Mr P.W.A. Cort van der Linden en zijne echtgenoote te Noordwijk-aan-Zee
26 - Prof Dr. J.J. Hartman (25-jarig porfessoraat)

september 1916
2 - Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden bij de aanbieding van de ambulance-treinen aan de Nederlandsche regeering (Dr S. Sturkop, Mevr Sturkop, ZKH Prins Hendrik, Jhr Bakker, R. Lehman, S.P. van Eeghen, H. Ozinga)
9 - P.J. de Kanter (foto: Tollens)
16 - H.M. de Koningin bij onze marine te Den Helder (Jhr Hooft Graafland)
23 - kolonel F.J. Kroesen
30 - de plechtige overdracht van het rectoraat over derijksuniversiteit te Groningen door Pof. Dr. J. van Wageningen, hoogleeraar on de Latijnsche taal- en letterkunde, aan Prof. Dr. C. van Wisselingh, hoogleeraar in de artsenijbereidkunde
oktober 1916
7 - Prof. Ds. S. Talma (geb. Dokkum 1847; jubileum 1876-1916)
14 - Schout-bij-nacht J.A.M. Bron (geb. 1862)
21 - bij den gouveneur van Atjeh en ondergehoorigheden, Luitenant-Generaal H.N.A. Swart
28 - G. Bolkestein (geb. A'dam 1871)

november 1916
4 - E.P. de Monchy Rzn
11 - gedenkplaat van de feestelijke opening van het Noordzee-kanaal voor 40 jaar (1876 - 1 nov - 1916)
18 - de plechtige opening van het nieuwe gebouw der Nedrlandsche handelhoogeschool te Rotterdam, in tegenwoordigheid van het koninklijk echtpaar
25 - Ch. E.H. Boissevain

december 1916
2 - de troonwisseling in de oostenrijksch-hongaarsch monarchie
9 - vorstelijke groepen van Soerakarta en Djokjakarta (Java)
16 - Prof. N. van der Waaij
23 - "de geboorte van Christus" (Gerard van Honthorst (1590-1656))
30 - Andrew Carnegie (geb 1837)

januari 1917
6 - Jan Lievens (1607-1674) "de verheerlijking van den vrede"
13 - de drie nederlandsche officieren (generaal-majoor T. Burger, Jhr J.H. Roell, J.W. van Oorschot)
20 - de eerste Nederlandsche vrouwelijke professor (Mej Dr Joh. WESTERDIJK)
27 - K. Wijbrands, resident van Banjoemas (Midden-Java)

februari 1917
3 - inspectietocht van H.M. de Koningin (Amersfoort/Leusderheide)
10 - Mr S. van Houten (1837- 80e geboortedag op 17 febr 1917)
17 - Prof. Dr. Jan te Winkel (25-jarig professoraat 1892-1917)
24 - twee bouwmeesters van naam, vader en zoon (bijna 90-jarige Dr P.J.H. Cuypers en Jos Th. Cuypers)

maart 1917
3 - de nieuwe minister van financien, Z. Exc. Prof Mr. M.W.F. Treub
10 - Prof. Mr. J.H. Carpentier Alting
17 - mevr. M.E. Leliman-Bosch
24 - F.M.A. van Schaeck Mathon (Nijmegen) en P. de Wijs (Brummen).
31 - Dr. E. Moresco (geb 1869, studeerde HBS te Arnhem)

april 1917
7 - J.F.M. Sterck, te Heemstede, schoolopziener, 11 april (25-jarig ambtsvervulling)
14 - Mr. J.C.L. Vlaanderen, voorzitter van de Maatschappij van Nijverheid (Haarlem)
21 - Prof. Dr. J.P. Kuenen (1892 - april - 1917)
28 - het uitvoerend damescomite voor den feestavond in den stadsschouwburg te Amsterdam, ten bate van het Russische Roode Kruis gehouden (mevr R. Alvarez Correa-Penso, mevr L. Heemskerk-de Zaremba, mevr. A. Stuart-Korthals, mevr. R. Smuller-Livscgitz, Mevr A. Gerdes-Heemskerk)

mei 1917
5 - Prof. Dr. H. Burgmans (1892 - mei -1917)
12 - H.M. van Bemmelen, te Haarlem
19 - Dr. E. Halbertsma, geb 1857, benoemd tot officier van gezondheid 2de klasse in 1883, ridder der orde van Oranje-Nassau, ridder der Zweedsche Wasa-orde)
26 - Prof. Mr. Dr. A.A. H. Struycken (Mr Dr van Leeuwen, burgem. Tekllegen, Prof Dr Sissingh, Mr Prins)

juni
2 - Drente, groote veenbrand
9 - Z. Exc. Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman
16 - J.T. Cremer (1837 - 30 juni - 1917)
23 - 57ste lustrum Hooger Onderwijs te Amsterdam (Ivens, de Jong, Groeneveld, Dullemond, Blaisse)
30 - W.D.A. Ophorst (generaal-majoor, inspecteur van het wapen der inf)ONDERSCHRIFTEN BIJ FOTO'S

OKTOBER 1916


- Het stoomschip "Garoet" op de werf "De schelde" te Vlissingen, voor de Rotterdamsche Lloyd en bestemd voor de vrachtvaart op Nederlandsch Indie, met goed gevolg te water gelaten. Nadat Mej A.C. DE KEMPENAAR de laaste beletselen weggenomen had, liep het indrukwekkende gevaarte statig de helling af.
(BRON: pagina 170 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 oktober 1916 - De "legerdag" op Woudensteyn te Rotterdam: GEn-Majoor BOSBOOM, gep. Gen-Majoor v.d. WAL.
(BRON: pagina 172 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 oktober 1916) - Zaanlandsche Zeilvereniging op de Achter-Zaan
(BRON: pagina 174 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 oktober 1916)

- Gezicht op het Noordhollandsche gehucht KATWOUDE bij VOLENDAM, waar in de maand januari 1916 de groote doorbraak van den dijk plaats had; dit gehucht moest verdwijnen; waar de huizen stonden, wordt een breede verkeersweg aangelegd; Men ziet op de foto arbeiders bezig met het sloopen van huizen.
- De Nederlandsche Opera, directeur G.H. KOOPMAN: De Juweelen der madonna (Chris de Vos, R. van Helvoirt Pel, Faniella LOHOFF)
- De Figurante door Het Nederlandsch Tooneel: RIKA HOPPER, mevr de Vos-POOLMAN.
(BRON: pagina 176 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 oktober 1916)

- oorlogsschip GELDERLAND
(BRON: pagina 177 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 oktober 1916)

- De vorige week werd tot bisschop der oud-katholieken te HAARLEM gewijd de WelEerwaarde H.T.J. VAN VLIJMEN, pastoor te Egmond-aan-zee waar hij gedurende 22 jaren voor velen een uitstekend herder en leidsman is en hoogachting en genegenheid verworven heeft.
- KAPITEIN C.J. OT commandant der gewapende politie op Sumatra's Westkust, is kort geleden door een bende gewapende opstandelingen te DJAMBI (Sumatra's Oostkust) overvallen; in de daarop gevolgede bloedige botsing vielen aan onze zijde een paar dooden en 15 gewonden, terwijl de vijand zware verliezen leed.
- De grooten violiste KATHLEEN PARLOW, zal van eind october tot eind December, weder een groote tournee door Nederland ondernemen, onder directie van het concertbureu HANS AUGUSTIN. De kunstenares zal o.a. optreden als soliste van het Residentieorkest te 's-Gravenhage en Rotterdam, een der stadsconcerten te Utrecht, met de Arnhemsche Orkestvereeniging; verder op de door het Concertbureau HANS AUGUSTIN georganiseerde abonnementsconcerten in diverse steden van ons land.
- De vorige week heeft PROF. DR. H. IJ. GROENEWEGEN, de nieuwbenoemde kundige hoogleeraar in de godgeleerdheid, zijn ambt aan de Universiteit te Amsterdam aanvaard; te voren was hij hoogleraar aan het Remonstrantsch Seminarium te LEIDEN, waar in September 1912 op feestelijke wijze den dag herdacht dat hij voor 25 jaar tot predikant bij de Remonstrantsche Broederschap bevestigd was geworden.
- Op 66-jarigen leeftijd is te 's-Gravenhage overleden Generaal-Majoor E.F.C.H.J. BARON VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN, sous-chef van het Militaire Huis, Eerste Adjudant van H.M. de Koningin en sedert 1879 verbonden aan het Koninklijk Huis; hij was na zijn studien aan de K.M.A. voltooid te hebben, in 1870 benoemd tot 2de luit der cavalerie. BARON VAN TUYLL werd om zijn uitstekende karaktereigenschappen bijzonder geacht en bemind, ook in breeden kring buiten het Hof.
- Te BERGEN-OP-ZOOM is de vorige week overleden de HoogEerwaarde heer E.P.M. RAAYMAKERS, deken en pastoor aldaar; als geestelijk herder stond hij in hoog aanzien; zijn heengaan wordt in het dekenaat diep betreurd.
- Te WEHE (Gr.) is op 59-jarigen leeftijd overleden DS. W.J. SCHERPHUIS sedert 1902 predikant bij de Nederl Herv Gemeente aldaar; met innige liefde en toewijding heeft hij sinds 1887 het predikambt vervuld, waarom hij dan ook algemeen geacht en bemind was in den geheelen omtrek.
- Hiernaast geven wij een afbeelding van een CREMONA-viool anno 1632, in bezit van den heer A. VAN BEEK te APELDOORN; de achterzijde van het prachtige instrument, dat door den heer F. DE BIE, directeur van het Belgisch muziekcorps der geinterneerden in het kamp ZEIST, voor echt verklaard wordt, geeft een Italiaansch tafreel te zien.
- Op 62-jarigen leeftijd is te LEIDEN overleden PROD DR. G.C.J. VOSMAER, hoogleeraar in de zoologie, in de vergelijkende anatonie en psychologie aan de Rijsuniversiteit aldaar, lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen; hij stond wegens zijn veelzijdige kennis en zijn doceerend talent hoog aangeschreven; zijn heengaan is voor de wetenschap een groot verlies. Zijn overlijden wordt zeer betreurd.
(BRON: pagina 180 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 oktober 1916)

- staatsie-lijkwagen bij de FIRMA M.L. HERMANS te 's-GRAVENHAGE vervaardigd op bestelling van een der Indische vorsten.
(BRON: pagina 184 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 14 oktober 1916)

- oefening met het 15 cm geschut aan boord van de GELDERLAND.
- de brandweer van Ms GELDERLAND.
(BRON: pagina 186/187 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 14 oktober 1916)

- Om gezondheidsredenen heeft MR. W.S.J. van Waterschoot van der Gracht, te Amsterdam als lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal ontslag genomen.
- Te Arnhem is op 65-jarige leeftijd overleden de oud-notaris A. MOLL, oud-ontvanger der registratie, oud-lid van den gemeenteraad; van 1881-1898 was hij te ARNHEM, van 1898-1911 te DOETINCHEM gevestigd; hij was bestuurslid van onderscheidene maatschappelijke en financieele instellinge, stichtingen en vereenigingen en kreeg ook naam door zijn belangrijke geschriften. Dat zijn overlijden zeer betreurd wordt, bewees de belangstelling bij de begrafenis.
- Tot burgemeester van BAARN is benoemd Mr. J.W.H. Rutgers van ROZENBURG, sedert 1907 lid van den gemeenteraad waarvan de laatste 7 jaren wethouder van onderwijs.
- De 1ste luitenant H.A. LUPPES van het leger in O.-I. is 30 september op FLORES gesneuveld; het leger lijdt door den dood van dezen 33-jarigen energieken en bekwamen officier, die bij zijn ondergeschikten, zoowel als bij zijn collega's en superieuren zeer geacht was, een groot verlies.
- Groep ter gelegenheid van de zeer belangrijke tentoonstelling van batikwerken en schilderijen van Mevr WEGERIF-GRAVESTEIN en meubelen van het architectenbureau Wegerif, in het Stedelijk Museum te Amsterdam. Vanrechts naar links: mevr Wegerif, de heer Wegerif, gen-maj OPHORST, kapitein-adj VAN LINDEN TOL, burgem Tellegen, de 90-jarige Dr. CUYPERS, nestor der Ned architecten en bouwmeester van het Rijksmuseum, oud-min HEEMSKERK, mevr TELLEGEN. 
- De zes rijkste dolarmillionairrres van New york die zich tot een comite georganiseerd hebben tot steun van arme vrouwen van Amerikaansche soldaten aan de Mexicaansche grens:
de dames 
Ed. OSTEAD
F.O. RYAN
VAN DER BILT
Waterbury
BRIDGEMAN
HUMPHRIES
- Het nieuwe gebouw van de Koninklijke Petroleum-Maatschappij te 's-Gravenhage.
- Foto links: op bovenstaande foto welwillend ten gebruike door Prof Dr H.A. VAN BAKEL, ziet men een zevental geinterneerden inhet officiers-gevangenenkamp te GUTERSLOH; de twee middelsten in de voorste en de middelste in de achterste rij zijn bekende Gentenaren; de heer met den hoed in de hand is de beroemde hoogleeraar PAUL FREDERICQ, voor wiens invrijheidsstelling zich vele Nederlanders uit de geleerde wereld moeite gegeven hebben; links van hem zit de Gentsche professor DE BRUYNE, achter hen beiden ziet men Paul WOUTERS, substituut-procureur des Konings te GENT.
- Foto rechts: onze groote toneelspeeler LOUIS BOUWMEESTER, maakt met zijn jongste dochtertje een plezierritje in zijn Cyclonette in de omgeving van Amsterdam.
(BRON: pagina 192 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 14 oktober 1916)

- stoomschip BLOMMERSDIJK van de Holland-Amerika lijn
- Zware brand in een houten loods behoorende bij de fabriek van stoom- en andere werktuigen van de FIRMA J. ZIMMER & ZONEN aan het Korte Bleekerspad te A'dam. 
- quarantaine station aan den Zeeburgerdijk te A'dam
(BRON: pagina 200 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 21 oktober 1916)

- oefeningen aan boord van Hr Ms GELDERLAND.
(BRON: pagina 211 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 28 oktober 1916)

- Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie Z. Exc. Mr. J.P. VAN LIMBURG STIRUM (Soekaboem)(kapitein EYCKEN)
- waterleidingbedijf te LEIDUIN
- het minument voor Willem SCHURMANN te Rotterdam
(BRON: pagina 212 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 28 oktober 1916)

- vischhallen te IJmuiden. (3 foto's)
(BRON: pagina 213 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 28 oktober 1916)

- Tot dir. van de gem.-telefoon te Amsterdam is ben. de heer G.C. SNIJDERS, sedert 1912 onderdir. bij dat dienstvak. Voor studien en ter vervulling van regeeringsopdrachten bracht hij eenigen tijd in 't buitenland door.
- 3 Nov. zal het 25 jaar geleden zijn, dat de heer G.H. GEEL arts te FERWERD (Friesland) zich aldaar vestigde als gem. en particulier geneesheer.
- De heer C. BOSMAN van Oudkarspel, oud-burgem van Brouwershaven en van Gendtmoud-controleur der gem.-financien te 's-Gravenhage enz., is benoemd tot consul der Nederlanden te NICE.
- 1 Nov. hoopt de heer J. HESKES leeraar in de gymnastiek aan de HBS en aan het Gymnasium, hoofd der gymnastiekschool den dir. der ver OLYMPIA te ZUTPHEN, zijn 50-jarig jubileum te vieren.
- Op 73-jarigen leeftijd is te RIJSWIJK overleden de talentvolle componist en organist A. GIESEN die ook als koororganist een zeer goeden naam had.
- 16 Oct. was het 50 jaar geleden, dat mr. J.W. v.d. BIESEN bij de rechtbank te BREDA beedigd werd; a;s scherpzinnig en humaan rechtsgeleerde staat hij in hoog aanzien.
- De gep. luit.-kol. der artill. van het O.-I. leger TH. ROMSWINCKEL, die o.m. aan de eerste krijgsbedrijven tegen ATJEH een belangrijk aandeel genomen heeft, is op 83-karigen leeftijd overleden. 
- Op 61-jarigen leeftijd is te VUGHT bij 's-Hertogenbosch overleden de heer G. TEULINGS, dir.-hoofdred. van de Prov Noordbr. en 's-Hertogenb. Courant; ook als literator heeft hij naam gemaakt: wij herinneren aan de populariteit van zijn Gerrit van der Waldjes in het zuiden.
- Onze landgenoot de 22-jarige A.B.A. VAN SPRINKHUYSEN, is op Gallipoli in dienst van het Australische leger gesneuveld. Deze jonge man heeft in ons land indertijd de aandacht op zich gevestigd tijdens een gecostumeerden zwemwedstrijd voor kinderen, waarin hij den prijs won.
- stalen schroefstoomschip YNNUR van de werf Rijn en Maas te HEUSDEN van stapel geloopen.
- de Fabrieksschool te ENSCHEDE (50-jarig bestaan)
(BRON: pagina 216 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 28 oktober 1916)

Laatst gewijzigd: april 2003 en sept 2004.