Aanmelden | Contact
Zoeken

DE PRINS der geillustreerde bladen vanaf juli 1916 t/m juni 1917
FOTO OP DE VOORPAGINA (hoort meestal artikel bij)

juli 1916
1 - senaat van het Utrechtsche studentencorps ter gelegenheid van het 28-jarig bestaan (56ste lustrum) der Utrechtsche Hoogeschool (A. C. N. P. Ruys, A.M.C. Sandberg, J.A. Jonkman, G.J. van Oordt, W.H. Verloop; architect H.A. van Anrooy, sierkunstenaar C. Rol)
8 - bezoek van H.M. de Koningin aan de militaire tentoonstelling te Arnhem (mevr Storm van 's-Gravensande-van Hoboken, Mr Dr R.J. de Visser)
15 - vertrek van prof C.F.A. Koch (Dr C.B. Tilanus, Dr Westerman)
22 - H.M. de Koningin bij de sportwedstrijden voor land- en zeilmacht in het stadion te Amsterdam
29 - Prof Dr J.H. Kern (25-jarig doctoraat)

augustus 1916
5 - de onlangs tot kolonel bevorderde luitenant-kolonel der infanterie van het leger in oost-Indie C.C. Musch
12 - Prof Mr D.P.D. Fabius (25-jarig jubileum)
19 - Z. Exc. de minister van binnenlandsche zaken Mr P.W.A. Cort van der Linden en zijne echtgenoote te Noordwijk-aan-Zee
26 - Prof Dr. J.J. Hartman (25-jarig porfessoraat)

september 1916
2 - Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden bij de aanbieding van de ambulance-treinen aan de Nederlandsche regeering (Dr S. Sturkop, Mevr Sturkop, ZKH Prins Hendrik, Jhr Bakker, R. Lehman, S.P. van Eeghen, H. Ozinga)
9 - P.J. de Kanter (foto: Tollens)
16 - H.M. de Koningin bij onze marine te Den Helder (Jhr Hooft Graafland)
23 - kolonel F.J. Kroesen
30 - de plechtige overdracht van het rectoraat over derijksuniversiteit te Groningen door Pof. Dr. J. van Wageningen, hoogleeraar on de Latijnsche taal- en letterkunde, aan Prof. Dr. C. van Wisselingh, hoogleeraar in de artsenijbereidkunde
oktober 1916
7 - Prof. Ds. S. Talma (geb. Dokkum 1847; jubileum 1876-1916)
14 - Schout-bij-nacht J.A.M. Bron (geb. 1862)
21 - bij den gouveneur van Atjeh en ondergehoorigheden, Luitenant-Generaal H.N.A. Swart
28 - G. Bolkestein (geb. A'dam 1871)

november 1916
4 - E.P. de Monchy Rzn
11 - gedenkplaat van de feestelijke opening van het Noordzee-kanaal voor 40 jaar (1876 - 1 nov - 1916)
18 - de plechtige opening van het nieuwe gebouw der Nedrlandsche handelhoogeschool te Rotterdam, in tegenwoordigheid van het koninklijk echtpaar
25 - Ch. E.H. Boissevain

december 1916
2 - de troonwisseling in de oostenrijksch-hongaarsch monarchie
9 - vorstelijke groepen van Soerakarta en Djokjakarta (Java)
16 - Prof. N. van der Waaij
23 - "de geboorte van Christus" (Gerard van Honthorst (1590-1656))
30 - Andrew Carnegie (geb 1837)

januari 1917
6 - Jan Lievens (1607-1674) "de verheerlijking van den vrede"
13 - de drie nederlandsche officieren (generaal-majoor T. Burger, Jhr J.H. Roell, J.W. van Oorschot)
20 - de eerste Nederlandsche vrouwelijke professor (Mej Dr Joh. WESTERDIJK)
27 - K. Wijbrands, resident van Banjoemas (Midden-Java)

februari 1917
3 - inspectietocht van H.M. de Koningin (Amersfoort/Leusderheide)
10 - Mr S. van Houten (1837- 80e geboortedag op 17 febr 1917)
17 - Prof. Dr. Jan te Winkel (25-jarig professoraat 1892-1917)
24 - twee bouwmeesters van naam, vader en zoon (bijna 90-jarige Dr P.J.H. Cuypers en Jos Th. Cuypers)

maart 1917
3 - de nieuwe minister van financien, Z. Exc. Prof Mr. M.W.F. Treub
10 - Prof. Mr. J.H. Carpentier Alting
17 - mevr. M.E. Leliman-Bosch
24 - F.M.A. van Schaeck Mathon (Nijmegen) en P. de Wijs (Brummen).
31 - Dr. E. Moresco (geb 1869, studeerde HBS te Arnhem)

april 1917
7 - J.F.M. Sterck, te Heemstede, schoolopziener, 11 april (25-jarig ambtsvervulling)
14 - Mr. J.C.L. Vlaanderen, voorzitter van de Maatschappij van Nijverheid (Haarlem)
21 - Prof. Dr. J.P. Kuenen (1892 - april - 1917)
28 - het uitvoerend damescomite voor den feestavond in den stadsschouwburg te Amsterdam, ten bate van het Russische Roode Kruis gehouden (mevr R. Alvarez Correa-Penso, mevr L. Heemskerk-de Zaremba, mevr. A. Stuart-Korthals, mevr. R. Smuller-Livscgitz, Mevr A. Gerdes-Heemskerk)

mei 1917
5 - Prof. Dr. H. Burgmans (1892 - mei -1917)
12 - H.M. van Bemmelen, te Haarlem
19 - Dr. E. Halbertsma, geb 1857, benoemd tot officier van gezondheid 2de klasse in 1883, ridder der orde van Oranje-Nassau, ridder der Zweedsche Wasa-orde)
26 - Prof. Mr. Dr. A.A. H. Struycken (Mr Dr van Leeuwen, burgem. Tekllegen, Prof Dr Sissingh, Mr Prins)

juni
2 - Drente, groote veenbrand
9 - Z. Exc. Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman
16 - J.T. Cremer (1837 - 30 juni - 1917)
23 - 57ste lustrum Hooger Onderwijs te Amsterdam (Ivens, de Jong, Groeneveld, Dullemond, Blaisse)
30 - W.D.A. Ophorst (generaal-majoor, inspecteur van het wapen der inf)ONDERSCHRIFTEN BIJ FOTO'S

NOVEMBER 1916


- vischhallen IJmuiden Haaienvangst
(BRON: pagina 218 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 4 november 1916)

- hospitaal kerkschip DE HOOP
(BRON: pagina 222 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 4 november 1916)

- het 2de lustrum van de Delftsche Vrouwelijke Studentenver (Stads-doelen)
- noodlottog ongevel te UTRECHT: 24 m. Bieberach-ladder valt om (commandeur SIMONIS zwaar gekneusd, een overleden en een lichtgewond)
(BRON: pagina 224 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 4 november 1916)

- Louis de Vries: mevr Kiehl, Phil. de Vries, Mevr WILLEBEEK-LE MAIR, S. de Vries, Jaap van de Poll, Van Staalduynen.
- Mevr Alida Tarraud-Klein en Bart Kreeft (bedelmonnik) in een toneeltje.
- Vrouwelijk krachten in dienst van het vervoerwezen: conductrive op de Haagsche tram.
- kunstzaal van firma Frans BUFF & Zonen, A'dam.
(BRON: pagina 225 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 4 november 1916)

- Door de Prov. Staten van Noord-Holland is tot lid van de Eerste Kamer gekozen de heer F.H. VAN WICHEN, lid van de Tweede Kamer voor het district Haarlemmermeer.
- DR. W. KOOMANS te ABOUDE, de 98-jarige nestor der Nederlandsche geneeskundigen, herdacht onlangs onder vele blijken van hoogachting en erkentelijkheid zijn 75-jarige jubileum als geneesheer.
- Tot burgemeester van WOUBRUGGE, is benoemd de heer J.C. BAUMAN thans hoofd der gemeente Oude-Tonge.
- De 80-jarige heer M. VERHAGE, gemeente-ontvanger van HAARLEMMERMEER herdacht onder vele blijken van hoogachting en waardeering, de vorige week den dag dat hij voor 50 jaar in dienst trad als ambtenaar van de gemeente HOOFDDORP.
-De heer C. KNAPPER, oud-leeraar van de 1ste HBS met 5-jarigen cursus te A'dam en van de openbare Handelsschool aldaar, voorz. en adviseur van het Ned. Instituut van accountants, schrijver van vele werken op het gebied van wiskunde en handelsrekenen, is op 75-jarigen leeftijd te HILVERSUM overleden.
- TE LEIDEN is overleden de heer C. v.d. STOK, burgemeester-secretaris van Nieuwpoort, Langerak en Groot-Ammers, dijkgraaf van de Alblasserwaard.
- De gep. luit-ter-zee 1ste klasse W.A. KOK, ridder der Mil. Willemsorde, is op 71-jarigen leeftijd te 's-GRAVENHAGE overleden; hij nam in 1864 als jong adelborst aan boord van Zr. Ms Radarstoomschip AMSTERDAM deel aan de vermaarde expeditie naar SIMENOSEKI (Japan).
- Te AMSTERDAM is op 83-jarigen leeftijd overleden de heer K. KATER, eere-voorzitter, oud-bestuurslid en mede-operichter van PATRIMONIUM en oud-bestuurslid vanhet Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond; hij was een bekende en zeer geachte persoonlijkheid.
- nieuwe Laboratorium voor Gezondheidskeer aan het Oosterpark te A'dam (Prof Dr. SALTET)
- O'rijksche Minister-Pres Graaf STURGKH (geb. 1859) is de vorige week in een hotel door Friedrich ADLER doodgeschoten.
- Inspectie voor Christelijk Volksonderwijs. Tien jaar geleden werd de inspectie ingesteld voor de scholen (thans 213) aangesloten bij de vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs:
Ds J.J. van Noort
Kr. Timmers, Klundert
B.L. Hagedoorn, sHage
J Goedhard, sHage
J.H. Franken, Zwolle
Dr A.I. Kan Jr, Assen
Ds P.J. Steinz, Goes
Mr J Winkel , Utrecht
G Leerink, Doetinchem
HC de Zwart, A'dam
(ontbreken: Mr EJ Thomassen a Thuessink van der Hoop van Slochteren, Ds H. van Eyck van keslinga, JL Oosterhoff)
- Zeppelin in de omtrek van GORINCHEM
(BRON: pagina 228 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 4 november 1916)

- de voormalige oude herberg te VELSEN Holland op zijn Smalst.
(BRON: pagina 230 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 11 november 1916)

- Nederl stoomschop OLDAMBT in den Nieuwe Waterweg omgeslagen.
- 50-jarig bestaan van de 1ste HBS te AMSTERDAM (dansleeraar LEEFSON)
(BRON: pagina 232 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 11 november 1916)

- Louis Bouwmeester "Lodewijk XI"
- Mevrouw ALIDA TARTAUD-KLEIN
- Jan C. de VOS
- de brandnetel in Duitschland als grondstof voor de Duitsche kleedingindustrie
(BRON: pagina 233 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 11 november 1916)

- Minister van oorlog: Gen-Maj BOSBOOM (RK Militaire Tehuis te Waalsdorp)
- Gouverneur van Suriname, denheer G.J. STAAL (stoomschop NICKERIE)
(BRON: pagina 237 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 11 november 1916)

- Tot buitengewoon hoogleeraar in de Pharmacographie de galenische pharmacie en de toegepaste microbiologie aan de Rijksuniversiteit te UTRECHT, is ben. de lector W.C. DE GRAAFF, geb. 1877; hij studeerde aan de Inuversiteit te AMSTERDAM, werd in 1903 apotheker, in het volgend jaar gem.-apotheker te LEIDEN, in1907 chemisch assistent voor de geneeskunde aan de kliniek van Prof. NOLEN en in 1910 lector aan de Universiteit aldaar; in samenwerking met DR. E. GORTER publiceerde hij in1915 het bekende leerboek over klinische diagnostiek.
- Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Joodsche vereeniging Talmoed Thora (beoefening der Heilige Leer) te BORCULO, ontving de leeraar en oprichter dier ver., de heer J. HARTOG van den ressortalen Opperrabijn, den More-titel, de hoogste onderscheiding, die aan de Joodsche geestelijkeheid , en slechts bij uitzondering aan 'n particulier toegekend wordt.
- DR. J. HALBERTSMA, een bekend en zeer geacht geneeskundige te Amsterdam, herdacht de vorige week onder vele blijken van waardeering en vriendschap zijn zilveren artsjubileum.
- De vorige week herdacht de heer J.F.L. DE BALBIAN VERSTER te Amsterdam onder talrijke blijken van waardeering en vriendschap, zijn 25-jarig functie bij het NIeuwes v.d. Dag, aan welk dagblad hij redacteur is.
- Bemind door de jeugd, geacht door alle ingezetene, heeft de heer A. CENSE te RHOON, 1 nov 40-jarig onderwijsjubileum gevierd; 33 jaren is hij reeds in genoemde plaats gevestigd.
- Te 's-Gravenhage is op ruim70-jarigen leeftijd overleden JHR. S.M.S. DE RANITZ, Grootmeester van het Huis van H.M. de Koningin-Moeder, voorz. van den raad van Commissarissen van het Sanatorium Oranje nassau's-oord, oud-kapitein der inf., oud-ordonnansofficier, oud-particulier-secretaris en adjudant van wijlen Z.M. Koning Willem III, ridder der orde van den Ned. Leeuw en begiftigd met ondersheidene andere hooge ordeteekenen. Hij was een zeer beminnelijk man,in breedeb kring geeerd en een trouw dienaar van het Huis van Oranje.
- De sedert 1 Nov j.l. gep. luit.-kol. van het leger in O.-I., D. MERENS,is benoemd tot reserve-lui-kol bij den Generalen Staf van het Ned leger en blijft bestendigd als adjudant van den opperbevelhebber van Land- en Zeemacht.
- MR. M. TYDEMAN JR. lid van de Tweede Kamer voor het district Tiel, bestuurslid van onderscheidene nuttige ver. en instellingen, ridder der oude van den Ned. Leeuw, is eenige dagen geleden, op de jacht zijnde, onder HILVARENBEEK, plotseling overleden; geb. 1854, prom. hij te UTRECHT tot doctor in de Rechtswetenschap in 1880. In Dec. a.s. zou zijn zilv. jubileum als Kamerlid herdacht worden. Zijn heengaan is een zeer groot verlies.
- De heer L.A. DITTLOF TJASSENS, staatsraad in buitengewonen dienst, oud-zeeofficier-oud-secretaris-generaal aan het Dep. van Marine, is op 74-jarigen leeftijd te 's-GRAVENHAGE overleden.
- Te 's-GRAVENHAGE is op 69-jarigen leeftijd overleden de gep. Gen-Maj-intendant van het Ned. leger W.N. ROLDANUS officier der Oranje-Nassau orde, commissaris in het eerste district van Zuid-Holland.
- Te ZAANDAM is op 62-jarigen leeftijd overleden de heer L.J. DE VRIES hoofd eener openbare lagere school aldaar; hij heeft het onderwijs met groote toewijding bijna 46 jaar gediend en in de onderwijswereld een uitstekenden naam verworven, vooral als schrijver van taalmethoden. 
(BRON: pagina 240 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 11 november 1916)

- bokking rooken in het Noord-Hollandsche dorp HUIZEN aan de Zuiderzee. (Firma BOUT BOOR)
(BRON: pagina 243 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 18 november 1916)

- opening nieuwe gebouw van de Nederl. handelshoogeschool te Rotterdam: A.G. KROLLER, Prof Mr. Dr BRUINS, Prof J.F. NIERMEYER
(BRON: pagina 244 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 18 november 1916)

- tooneeltje : mevr. Alida Tartaud-Klein, Martha Walden, F. Tartaud, Mevr van Hees
- opvoering "De bruiloft van Figaro" : Coen MULDER, de dames LIGTHART en MEISSNER
- de comedie van Mr. C.P. VAN ROSSEM: Jan. c. de VOS (40-jarig jubileum), Kaart Jr, mevr de Vos-POOLMAN, GIMBERG.
(BRON: pagina 245 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 18 november 1916)

- Tot kol. is bevorderd de luit.-kol. J.A. DE BRUYN vanhet 2de reg. veld-artillerie.
- PAUL HUF, een jeugdig declamator van bijzonder talent, wiens optreden herhaaldelijk door de critiek op zeer weerdeerende wijze is besproken, geeft 20 dezer een declamatieavond in de kleine zaal vanhet Cocertgebouw te AMSTERDAM. Aan de piano mevr. ANNA RIJS-ROLL.
- DR. F.G. WALLER, directeur van de Gist- en Spiritusfabriek te DELFT, behoort tot de commissie, welke kortelings ingesteld werd voor het onderzoek der gestie vanhet sedert den aanvang van de crisis gevoerde graanbedrijf.
- De gepensionneerde kapitein-ter-zee D.G.E. WOLTERBEEK MULLER, is de vorige week op bijna 80-jarigen leeftijd te 's-Gravenhage overleden; van dezen hoogst verdienstelijken marine-officier volgen hier enkele belangrijke biografische bijzonderheden:
In 1857 was hij op de MEDUSA in de wateren van CHINA; hij maakte in 1859 deel uit van de xpeditie naar BONI, in 1863 en 1864 tegen JAPAN; hij werd toen eervol vermeld en verwierf het officierskruis der Eikenkroon; voorts trad hij in den oosthoek onzer archipel op tegen zeeroovers en werkte hij in 1881 met generaal VAN DER HEYDEN mede aan de onderwerping van ATJEH.
- bezoek van den Minister van Marine, kapitein-ter-zee RAMBONNET, vergezeld vanzijn adjudant luit-ter-zee MR. JC JAGER en den ingenieur van het loodswezen B.A. VERHEY, aan het Marine-etablissement te A'dam.
- het gebouw voor de nieuwe Zeevaartschool aan den Pieter de Hooghweg te R'dam.
- Spoorwegongeluk bij DEVENTER.
- het nieuwe toevlucht voor onverzorgde zuigelingen aan de Malakkastraat te 's-Gravenhage: mevr. VAN KARNEBEEK, mevr. CORT VAN DER LINDEN, zuster PIERSON
(BRON: pagina 252 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 18 november 1916)

- Graaf van Limburg Stirum (Batavia)
- de eerste "Jan van der Heide" in Indie
(BRON: pagina 261 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 25 november 1916)

- DS. J. GOMMER pred. bij de Ger. kerk te AALTEN, herdacht 22 Nov. onder vele blijken van waardeering zijn zilveren ambtsjubileum.
- In tegenwoordigheid van hooge militaire autoriteiten werd onalngs aan den sergeant-majoor J.W.J. MANDOS te KAMPEN de gouden medaille voor langdurige, trouwe dienstvervulling uitgereikt; onderscheidene geschenken vielen hem van de zijde zijner superieuren en collega's ten deel.
- Op 46-jarigen leeftijd is op zijn buitenplaats bij NAARDEN overleden MR. G.M. DEN TEX, hoofddir. van de Surin. Bank, lid van den Amsterdamschen Raad, voorz. van de Commissie van Toezicht op de Rijksacademie, bestuurslid der Ver. Rembrandthuis enz Door zijn arbeid en zijn edele karaktereigenschappen stond hij in hoog aanzien, zoodat de hoofdstad door zijn dood een uitstekend burger verloren heeft.
- De stad HOORN heeft door den dood van den 92-jarigen heer S.I. DE VRIES stichter van de bekende firma S.I. DE VRIES, een zeer geacht en bemind burger verloren.
- Een onzer best-tupeerende actuers, de heer M. VAN WARMELO, thans lid van de Kon. Ver. Het Ned. Tooneel zal weldra zijn 25-jarige toneelloopbaan officieel herdenken. Op ons kiekje vindt men hem met zijn jongste kindje.
- Wetenschappelijke najaarsvergadering van de Nederlandsche ornithologische Ver in Artis te AMSTERDAM: de heer Burdet, mevr Burdet, Dr van Oort, Dr. Buttikofer, Prof Ritzema Bos, Van Houten, Warnzink.
(BRON: pagina 264 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 25 november 1916)

Laatst gewijzigd: april 2003 en sept 2004.