Aanmelden | Contact
Zoeken

DE PRINS der geillustreerde bladen vanaf juli 1916 t/m juni 1917
FOTO OP DE VOORPAGINA (hoort meestal artikel bij)

juli 1916
1 - senaat van het Utrechtsche studentencorps ter gelegenheid van het 28-jarig bestaan (56ste lustrum) der Utrechtsche Hoogeschool (A. C. N. P. Ruys, A.M.C. Sandberg, J.A. Jonkman, G.J. van Oordt, W.H. Verloop; architect H.A. van Anrooy, sierkunstenaar C. Rol)
8 - bezoek van H.M. de Koningin aan de militaire tentoonstelling te Arnhem (mevr Storm van 's-Gravensande-van Hoboken, Mr Dr R.J. de Visser)
15 - vertrek van prof C.F.A. Koch (Dr C.B. Tilanus, Dr Westerman)
22 - H.M. de Koningin bij de sportwedstrijden voor land- en zeilmacht in het stadion te Amsterdam
29 - Prof Dr J.H. Kern (25-jarig doctoraat)

augustus 1916
5 - de onlangs tot kolonel bevorderde luitenant-kolonel der infanterie van het leger in oost-Indie C.C. Musch
12 - Prof Mr D.P.D. Fabius (25-jarig jubileum)
19 - Z. Exc. de minister van binnenlandsche zaken Mr P.W.A. Cort van der Linden en zijne echtgenoote te Noordwijk-aan-Zee
26 - Prof Dr. J.J. Hartman (25-jarig porfessoraat)

september 1916
2 - Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden bij de aanbieding van de ambulance-treinen aan de Nederlandsche regeering (Dr S. Sturkop, Mevr Sturkop, ZKH Prins Hendrik, Jhr Bakker, R. Lehman, S.P. van Eeghen, H. Ozinga)
9 - P.J. de Kanter (foto: Tollens)
16 - H.M. de Koningin bij onze marine te Den Helder (Jhr Hooft Graafland)
23 - kolonel F.J. Kroesen
30 - de plechtige overdracht van het rectoraat over derijksuniversiteit te Groningen door Pof. Dr. J. van Wageningen, hoogleeraar on de Latijnsche taal- en letterkunde, aan Prof. Dr. C. van Wisselingh, hoogleeraar in de artsenijbereidkunde
oktober 1916
7 - Prof. Ds. S. Talma (geb. Dokkum 1847; jubileum 1876-1916)
14 - Schout-bij-nacht J.A.M. Bron (geb. 1862)
21 - bij den gouveneur van Atjeh en ondergehoorigheden, Luitenant-Generaal H.N.A. Swart
28 - G. Bolkestein (geb. A'dam 1871)

november 1916
4 - E.P. de Monchy Rzn
11 - gedenkplaat van de feestelijke opening van het Noordzee-kanaal voor 40 jaar (1876 - 1 nov - 1916)
18 - de plechtige opening van het nieuwe gebouw der Nedrlandsche handelhoogeschool te Rotterdam, in tegenwoordigheid van het koninklijk echtpaar
25 - Ch. E.H. Boissevain

december 1916
2 - de troonwisseling in de oostenrijksch-hongaarsch monarchie
9 - vorstelijke groepen van Soerakarta en Djokjakarta (Java)
16 - Prof. N. van der Waaij
23 - "de geboorte van Christus" (Gerard van Honthorst (1590-1656))
30 - Andrew Carnegie (geb 1837)

januari 1917
6 - Jan Lievens (1607-1674) "de verheerlijking van den vrede"
13 - de drie nederlandsche officieren (generaal-majoor T. Burger, Jhr J.H. Roell, J.W. van Oorschot)
20 - de eerste Nederlandsche vrouwelijke professor (Mej Dr Joh. WESTERDIJK)
27 - K. Wijbrands, resident van Banjoemas (Midden-Java)

februari 1917
3 - inspectietocht van H.M. de Koningin (Amersfoort/Leusderheide)
10 - Mr S. van Houten (1837- 80e geboortedag op 17 febr 1917)
17 - Prof. Dr. Jan te Winkel (25-jarig professoraat 1892-1917)
24 - twee bouwmeesters van naam, vader en zoon (bijna 90-jarige Dr P.J.H. Cuypers en Jos Th. Cuypers)

maart 1917
3 - de nieuwe minister van financien, Z. Exc. Prof Mr. M.W.F. Treub
10 - Prof. Mr. J.H. Carpentier Alting
17 - mevr. M.E. Leliman-Bosch
24 - F.M.A. van Schaeck Mathon (Nijmegen) en P. de Wijs (Brummen).
31 - Dr. E. Moresco (geb 1869, studeerde HBS te Arnhem)

april 1917
7 - J.F.M. Sterck, te Heemstede, schoolopziener, 11 april (25-jarig ambtsvervulling)
14 - Mr. J.C.L. Vlaanderen, voorzitter van de Maatschappij van Nijverheid (Haarlem)
21 - Prof. Dr. J.P. Kuenen (1892 - april - 1917)
28 - het uitvoerend damescomite voor den feestavond in den stadsschouwburg te Amsterdam, ten bate van het Russische Roode Kruis gehouden (mevr R. Alvarez Correa-Penso, mevr L. Heemskerk-de Zaremba, mevr. A. Stuart-Korthals, mevr. R. Smuller-Livscgitz, Mevr A. Gerdes-Heemskerk)

mei 1917
5 - Prof. Dr. H. Burgmans (1892 - mei -1917)
12 - H.M. van Bemmelen, te Haarlem
19 - Dr. E. Halbertsma, geb 1857, benoemd tot officier van gezondheid 2de klasse in 1883, ridder der orde van Oranje-Nassau, ridder der Zweedsche Wasa-orde)
26 - Prof. Mr. Dr. A.A. H. Struycken (Mr Dr van Leeuwen, burgem. Tekllegen, Prof Dr Sissingh, Mr Prins)

juni
2 - Drente, groote veenbrand
9 - Z. Exc. Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman
16 - J.T. Cremer (1837 - 30 juni - 1917)
23 - 57ste lustrum Hooger Onderwijs te Amsterdam (Ivens, de Jong, Groeneveld, Dullemond, Blaisse)
30 - W.D.A. Ophorst (generaal-majoor, inspecteur van het wapen der inf)ONDERSCHRIFTEN BIJ FOTO'S

DECEMBER 1916


- het Paleis van Koning Willem II te TILBURG
(BRON: pagina 266 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 december 1916)

- keizer Frans Jozef I op zijn sterfbed te Schonbrunn, Weenen
(BRON: pagina 269 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 december 1916)

- Huis van laer, Kalverstraat: mevr RICHARD, mevr FORTANIER
(BRON: pagina 272 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 december 1916)

- NV Het Tooneel: dir W ROYAARDS / "Doodendans" van Aug. STRINDBERG / Magda Janssen, Royaards en Ko van Dijk
- tooneeltje Alice PLATO en Henri EERENS
- 1ste lustrum van studentenver. Unitas Studiosorum Rheno-Trajectine te UTRECHT: J.H. VAN MAARSEVEEN
- veiling van kunstwerken firma FREDERIK MULLER & CIE (Ant. W.M. MENSING)
(BRON: pagina 273 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 december 1916)

- DS. CH. HUNNINGHER, sedert 1903 pred. bij de Ned. Hervormde Gem. te AMSTERDAM, herdacht 29 Nov den dag dat hij 25 geleden zijn ambt aanvaardde. Den beminden pred. zijn vele blijken van waardeering en hoogachting ten deel gevallen op zijn feestdag.
- De heer A.J. HONDELINK te DENEKAMP heeft ter gelegenheid van zijn zilveren artsjubileum talrijke blijken van waardeering ondervonden, wegens zijn kundigheden en in 't bijzonder ook om de toewijding, de bereidwilligheid en de humaniteit, die hij jegens zijn patienten 't zij arm of rijk, aan den dag legt.
- Tot hoofdcommissaris van politie te UTRECHT is ben. de heer F. VAN 't SANT chefinspecteur van de rivierpolitie te ROTTERDAM, een man van groot organiseerend talent, van tact en beleid; hij heeft zich o.m. ook verdienstelijk gemaakt door zijn uitmuntende leiding bij den spionagedienst, welke in een belangrijke havenstad als Rotterdam in dezen tijd een zeer gewichtige rol speelt. Voor ROTTERDAM is het vertrek van den 33-jarigen politie-ambtenaar een groot verlies, voor Utrecht een niet te onderschatten aanwinst.
-  Tot burgemeester van Stavoren is benoemd de heer H.J. EIKEMA oud-burgemsster van Oldehove.
- JHR. F. VAN REENEN uit ZEIST is, terwijl hij in zijn auto gezeten was nabij DE BILT tengevolge van een botsing met een vrachtwagen zoodanig gewond geworden, dat hij helaas kort na het ongeluk overleed. In het bijzonder heeft hij zich op het gebied van den tuinbouw verdienstelijk gemaakt. Het overlijden van JHR. VAN REENEN wordt door velen betreurd.
- Aan boord van het s.s. Oranje is wegens ziekteverlof op terugreis naar Nederland op 45-jarigen leeftijd overleden de heer H.R. SINIA, tolk voor de Japansche taal in Ned Indie; door het Gouvernement werd hij om zijn bijzonder grooten aanleg voor de oostersche talen aangewezen een studiereis naar Japan te maken; na eenige maanden te Tokio te hebben gestudeerd, keerde hij terug naar Indie, waar hij dusverre ontvanger bij de In- en Uitvoerrechten geweest was en werd toen aangesteld tot Tolk. De heer SINIS stond bij zijn supurieuren hoog in aanzien. Zijn overlijden wordt zeer betreurd.
- Oud-Amsterdam / UILENBURG
(BRON: pagina 276 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 december 1916)

- Engelen: oefening pontonniers
- Concours hippique te Batavia: Van Limburg Stirum, heer Blommestein
(BRON: pagina 284 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 december 1916)

- steenen beeld van den 16-eeuwsche Nederlandschen architect en beeldhouwer JOOST JANSZOON, bijgenaamd Bilhamer.
- toneel: Jo van Ammers Kuller "Roeping" / Mevr van Eijsden, de heer Verstraeten, mevr Mauhs
(BRON: pagina 285 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 december 1916)

- De kapitein-ter-zee J.H. ZEEMAN is commandant van hr Ms Holland welke oorlogsbodem 1 dec naar West-Indie vertrokken is.
- De heer J. Willemse, oud-burgemeester van WIJCHEN, lid van de Prov. Staten van Gelderland, is de vorige week te WIJCHEN op 56-jarigen leeftijd overleden.
- De oud-president van den Oranje-Vrijstaat, MARTINES Th. STEYN is op 59-jarigen leeftijd te BLOEMFONTEIN overleden; hij studeerde in de Rechten in Nederland en in Engeland, vestigde zich in 1883 als advocaat te Bloemfontein en werd in 1896 president van den Vrijstaat; in 1899 toen de Zuid-Afrikaansche oorlog uitbrak, streden de Vrijstaters naast de Transvalers, tegen Engeland. STEYN was een staatsman van wijs beleid, van groot prestige en van edele karaktereigenschappen; hij was een geeerde en beminde figuur die juist in dezen tijd nog zooveel goeds had kunnen tot stand brengen. Zijn overlijden wordt in breeden kring, ook buiten Bloemfontein, zeer betreurd.
- De groote Belgische dichter en denker EMILE VERHAEREN, is door een vertrekkende trein, waarin hij te ROUEN (Fr.) wilde stappen, overreden en gedood. Men heeft hem in ons land meermalen overeenkomstig zijn verdiensten, gehuldugd.
- teekening van het nieuwe gebouw voor het Physiologisch Laboratorium der Vrije Universiteit aan de Lairessestraat te Amsterdam. (GROENENDIJK en LAMMERS)
- het gebouw voor het nieuwe Rijkslandbouwproefstation voor veevoederonderzoek te WAGENINGEN de vorige week officieel geopend door Minister van landbouw F.E. POSTHUMA, in tegenwoordigheid van onderscheidene autoriteiten waaronder ook het gemeentebestuur van bovengen stad.
- toneel: mevr Fanny Ella LOHOFF (Ned opera dir. G.H. KOOPMAN)
- Hevige brand aan de vissershaven te IJMUIDEN. Vermoedelijk ontstaan op den nettenzolder van de Handelm. De Witte Ster, breidde het vuur zich zoo snel en met zoo groote woede uit, dat het blusschingswerk moeielijk was. Totaal uitgebrand zijn danook het zoutpakhuis en andere gebouwen; de uitrustingen van haringloggers zijn daarbij verloren gegaan, terwijl bovendien veel kostbaar materiaal waterschade geleden heeft.
(BRON: pagina 288 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 december 1916)

- W. NOORDUYN, nieuwe dir Zeevaartschool te R'dam.
- het splitsen en knoopen van touwen
(BRON: pagina 292 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 december 1916)

- schilderij Melchior d'Hondecoeter (1636-1695) De Pronker in zijn Hof
- opvoering Butterfly (G.H. KOOPMAN): mej VIEYRA, Paul PUL, Jules MOES, Richard HEUCKENROTH.
- Burgerweeshuis 's-Gravenhage: aan dames onderricht in bediening telegraaftoestellen.
(BRON: pagina 293 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 december 1916)

- De Waag te Leiden voor ongeveer 50 jaar.
(BRON: pagina 294 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 december 1916)

- begrafenis van Keizer Frans Jozef te WEENEN
(BRON: pagina 295 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 december 1916)

- Rubberfabriek Vredestein
(BRON: pagina 297 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 december 1916)

- Ds. L.H. STENFORT KROESE, predikant bij de Remonstrantsche Gemeente te ROTTERDAM, herdacht de vorige week den dag dat hij voor 40 jaar het prediktambt aanvaardde; den beminden voorganger zijn talrijke blijken van hoogachting en waardeering ten deel gevallen op zijn feestdag.
- Na 34 jaar het burgemeester-ambt met waardigheid, met nauwgezette plichtsbetrachting, zaakkennis en toewijding te hebben vervuld, gaat de heer A.W. BOUWMEESTER, sinds 1892 hoofd en secretaris der gemeente GIETEN (prov Drenthe) zijn ambt neerleggen.
- Ter gelegenheid van zijn 40-jarig onderwijzersjubileum heeft de heer A.W. SURINK te ZUTPHEN vele blijken van belangstelling ondervonden.
- Na meer dan 50-jarigen zeer vruchtbare arbeid gaat de heer H. KUIPERS, onderwijzer aan de Lagere School te GIETEN met pensioen de school verlaten; de ijver en de opgewektheid die hij aan het begin van zijn loopbaan aan den dag legde, heeft hij tot het einde toe behouden.
- De stad DELFT heeft door het overlijden van DR. J. THOMEE, gemeentegeneesheer, voorzitter van de Gezondheidscomissie, ridder der orde van oranje-Nassau, een harer verdienstelijkste burgers verloren; hij bereikte den leeftijd van 57 jaar.
- Tot commandant van het corps Pontonniers is benoemd majoor F.H. UMBGROVE van het 3de regiment vestingartillerie.
- In de Boerhave-kliniek te AMSTERDAM is overleden DR. J.W. JACOBI directeur van de Provinciale Krankzinnigen-inrichting Duin en Bosch te Castricum, een man, die op het gebeid der krankzinnigen-verpleging groote verdiensten had.
- Onlangs is op 72-jarigen leeftijd overleden de heer W.L. LOTH, oud-gouvernementslandmeter, oud-majoor-commandant der schutterij, oud-chef van het Bouwdepartementen Administrateur van Financien in SURINAMEl hij heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt op het gebied van het verkeerswezen door het begaanbaar maken van wegen, alsmede door zijn deelneming aan expedities tot onderzoek van den bodem in het belang van de goudindustrie, voorts lid van verschillende nuttige commissies enmaatschappelijke instellingen. Zijn borst was versierd met het Ridderkruis van den Nederlandschen Leeuw en het Officierskruis der orde van oranje-Nassau. Bij de teraardebestelling was de Gouverneur van Suriname tegenwoordig.
- DR. G. VAN EIJSSELSTEYN, sedert 1913 Geneesheer Directeur van de gemeentelijke ziekenhuizen te ROTTERDAM, oud-officier van Gezondheid bij de Kon Ned marine, is op 51-jarigen leeftijd overleden; hij heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt, vooral ook als beriberi-bestrijder en op het geboed van eerste hulp bij ongelukken. Zijn dood is een zeer groot verlies.
-  Op 60-jarigen leeftijd is te 's-GRAVENHAGE overlden DR. J. BIJL, gepensionneerd dirigeerend officier van Gezondheid bij de Kon Ned Marine; van 1884 tot 1905 behoorde hij tot den geneeskundigendienst onzer zeemacht.
- De Groothertogin-weduwe Augusta Caroline VAN MECKLENBURG-STRELITZ, (de oudste vorstin van Europa), die de vorige week op 94-jarigen leeftijd overleden is. Zij was de grootmoeder van den regeerenden vorst Adolf Frederik VI.
- tooneeltje (D. H. SCHEFFER): Jac Reule, Mientje van Kerckhoven-KLING, mej v.d. LUGT MEISERT.
- het militaire tooneel: Jo van Altenburg, Marcel Barger, Tonny Ruys, George Hamoir, Wally Matthies (pianist).
(BRON: pagina 300 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 december 1916)

- Oude-Zijds Voorburgwal te Amsterdam in sneeuw, rijp en nevel. / Kromboomsloot
(BRON: pagina 2 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 december 1916)

- Rubberfabriek VREDESTEIN te loosduinen. (3 foto's)
(BRON: pagina 5 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 december 1916)

- Teutenburch te Vollenhove
(BRON: pagina 7 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 december 1916)

- Kerstboom firma Vroom & Dreesmann te A'dam
- Tholen: kerk
(BRON: pagina 8 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 december 1916)

- Belgische tentoonstellling: Baron A FALLON, cunsul-Generaal G. van der AA
(BRON: pagina 9 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 december 1916)

- Sterrenwacht Leiden (dir E.F. VAN DE SANDE BAKHUIJZEN)
(BRON: pagina 10 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 december 1916)

- NV Het Tooneel (G KADELBURG Het Donkere Punt): Hubert LAROCHE, Marie VERSTRAETEN, F. LAROCHE, Elias van PRAAG, Karel van RIJN, de heer en mevr DE GRUYTER.
(BRON: pagina 12 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 december 1916)

- Steenwijk: walgezicht Oosterpoort
(BRON: pagina 15 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 december 1916)

- Ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsfeest zijn DS C.J. VAN PAASSEN, pred. bij de Ned Herv Gem te Haarlem veelvuldige blijken van hoogachting ten deel gevallen.
- MR. J.E. BODDAERT ontving de vorige week, op den dag dat hij zijn 25-jarig secretariaat van het college van curatoren der Leidsche Universiteit herdacht, tal van gelukwenschen; door zijn arbeid en zijn karaktereigenschappen, heeft hij achting en vriendschap verworven.
- Te MAASTRICHT is overleden de heer C.J.H. WOLTERS adjunct stationschef der S.S. aldaar. De buitengewone deelneming bij de begrafenis, zoowel van de zijde der superieuren en personeel, als van het publiek, bewezen de hoogachting waarin de overledene, die een flink, humaan en hulpvaardig ambtenaar was, zich steeds mocht verheugen.
- Voor het kioesdistrict TIEL is tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gekozen, MR. H.C. DRESSELHUYS, ter vervanging van Mr. TYDEMAN.
- De heer J.B. WESTERDIJK voorzitter van den Groninger Landbouwbond, oud-lid van Gedeputeerde Staten te UITHUIZERMEEDEN, is gekozen tot lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.
- De vorige week is te LEEUWARDEN overleden MR. C.J. PRAKKEN, district-schoolopziener aldaar. Een man die met toewijding en overtuiging de belangen van het onderwijs gediend heeft.
- de ons welbekende luitenant-aviateur artillerieverkenner JAN OLIESLAGERS in het geboied van den IJSER, bij zijn nieuwe vliegmachine, die 180 K.M. per uur kan afleggen.
- de zware brand in het Telegraafkantoor te 's-Gravenhage.
(BRON: pagina 16 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 december 1916)

- De touwslagerij op de wallen van STEENWIJK. Alle werklieden hebben een dit vlas om het middel, waarvan zij, van het rad af, steeds achteruit loopend, touw spinnen.
(BRON: pagina 302 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 december 1916)

- laan van kasteel Toutenburg te Vollenhove.
(BRON: pagina 307 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 december 1916)

- kalksteengroeven te Schin-op-Geul.
(BRON: pagina 308 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 december 1916)

- Mr. G.J. VAN BLOM is ter vervanging van den heer DRESSELHUYS belast met de functien van Secretaris-Generaal aan het Departement van Justitie.
- Mevr. CORRIE DOKKUM de bekende operettezangeres van wie men in het bijzonder uit de "Dollarprinses" zulke aangename herinneringen bewaard heeft, is de vorige week te Amsterdam overleden
- Te RIJSSEN is op 56-jarigen leeftijd overleden de heer A.H. TER HORST, oudste formant van de firma TER HORST & CO; hij behoort tot de mannen doe de textielnijverheid tot grooten bloei hebben helpen opvoeren. Hij was tal van jaren lid van den Gemeenteraad en tot voor twee jaren lid van de Provinciale Staten van OVERIJSSEL. De overledene was in grooten kring geacht en bemind en had de genegenheid verworden van de talrijke arbeiders die onder hem werkten. Zijn overlijden wordt dan ook in breeden kring zeer betreurd.
- Op 59-jarigen leeftijd is te GRONINGEN overleden MR. VAN DER TUUK, lid van Gedeputeerde Staten, oud-notaris, advocaat, privaat-docent in het fiscaal en notarieel recht aan de universiteit, bestuurslid van onderscheidene nuttige verenigingen en instellingen. Provincie en stad verliezen in hem een zeer verdienstelijk burger.
- De heer VAN DALSUM vervult dit jaar de rol van Gysbrecht van Amstel bij het Nederl Tooneel; een waaardiger opvolger van wijlen VAN SCHOONHOVEN.
- de hevige brand inhet Gem lompenpakhuis te A'dam. 
(BRON: pagina 312 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 december 1916)

Laatst gewijzigd: april 2003 en sept 2004.