Aanmelden | Contact
Zoeken

DE PRINS der geillustreerde bladen vanaf juli 1916 t/m juni 1917
FOTO OP DE VOORPAGINA (hoort meestal artikel bij)

juli 1916
1 - senaat van het Utrechtsche studentencorps ter gelegenheid van het 28-jarig bestaan (56ste lustrum) der Utrechtsche Hoogeschool (A. C. N. P. Ruys, A.M.C. Sandberg, J.A. Jonkman, G.J. van Oordt, W.H. Verloop; architect H.A. van Anrooy, sierkunstenaar C. Rol)
8 - bezoek van H.M. de Koningin aan de militaire tentoonstelling te Arnhem (mevr Storm van 's-Gravensande-van Hoboken, Mr Dr R.J. de Visser)
15 - vertrek van prof C.F.A. Koch (Dr C.B. Tilanus, Dr Westerman)
22 - H.M. de Koningin bij de sportwedstrijden voor land- en zeilmacht in het stadion te Amsterdam
29 - Prof Dr J.H. Kern (25-jarig doctoraat)

augustus 1916
5 - de onlangs tot kolonel bevorderde luitenant-kolonel der infanterie van het leger in oost-Indie C.C. Musch
12 - Prof Mr D.P.D. Fabius (25-jarig jubileum)
19 - Z. Exc. de minister van binnenlandsche zaken Mr P.W.A. Cort van der Linden en zijne echtgenoote te Noordwijk-aan-Zee
26 - Prof Dr. J.J. Hartman (25-jarig porfessoraat)

september 1916
2 - Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden bij de aanbieding van de ambulance-treinen aan de Nederlandsche regeering (Dr S. Sturkop, Mevr Sturkop, ZKH Prins Hendrik, Jhr Bakker, R. Lehman, S.P. van Eeghen, H. Ozinga)
9 - P.J. de Kanter (foto: Tollens)
16 - H.M. de Koningin bij onze marine te Den Helder (Jhr Hooft Graafland)
23 - kolonel F.J. Kroesen
30 - de plechtige overdracht van het rectoraat over derijksuniversiteit te Groningen door Pof. Dr. J. van Wageningen, hoogleeraar on de Latijnsche taal- en letterkunde, aan Prof. Dr. C. van Wisselingh, hoogleeraar in de artsenijbereidkunde
oktober 1916
7 - Prof. Ds. S. Talma (geb. Dokkum 1847; jubileum 1876-1916)
14 - Schout-bij-nacht J.A.M. Bron (geb. 1862)
21 - bij den gouveneur van Atjeh en ondergehoorigheden, Luitenant-Generaal H.N.A. Swart
28 - G. Bolkestein (geb. A'dam 1871)

november 1916
4 - E.P. de Monchy Rzn
11 - gedenkplaat van de feestelijke opening van het Noordzee-kanaal voor 40 jaar (1876 - 1 nov - 1916)
18 - de plechtige opening van het nieuwe gebouw der Nedrlandsche handelhoogeschool te Rotterdam, in tegenwoordigheid van het koninklijk echtpaar
25 - Ch. E.H. Boissevain

december 1916
2 - de troonwisseling in de oostenrijksch-hongaarsch monarchie
9 - vorstelijke groepen van Soerakarta en Djokjakarta (Java)
16 - Prof. N. van der Waaij
23 - "de geboorte van Christus" (Gerard van Honthorst (1590-1656))
30 - Andrew Carnegie (geb 1837)

januari 1917
6 - Jan Lievens (1607-1674) "de verheerlijking van den vrede"
13 - de drie nederlandsche officieren (generaal-majoor T. Burger, Jhr J.H. Roell, J.W. van Oorschot)
20 - de eerste Nederlandsche vrouwelijke professor (Mej Dr Joh. WESTERDIJK)
27 - K. Wijbrands, resident van Banjoemas (Midden-Java)

februari 1917
3 - inspectietocht van H.M. de Koningin (Amersfoort/Leusderheide)
10 - Mr S. van Houten (1837- 80e geboortedag op 17 febr 1917)
17 - Prof. Dr. Jan te Winkel (25-jarig professoraat 1892-1917)
24 - twee bouwmeesters van naam, vader en zoon (bijna 90-jarige Dr P.J.H. Cuypers en Jos Th. Cuypers)

maart 1917
3 - de nieuwe minister van financien, Z. Exc. Prof Mr. M.W.F. Treub
10 - Prof. Mr. J.H. Carpentier Alting
17 - mevr. M.E. Leliman-Bosch
24 - F.M.A. van Schaeck Mathon (Nijmegen) en P. de Wijs (Brummen).
31 - Dr. E. Moresco (geb 1869, studeerde HBS te Arnhem)

april 1917
7 - J.F.M. Sterck, te Heemstede, schoolopziener, 11 april (25-jarig ambtsvervulling)
14 - Mr. J.C.L. Vlaanderen, voorzitter van de Maatschappij van Nijverheid (Haarlem)
21 - Prof. Dr. J.P. Kuenen (1892 - april - 1917)
28 - het uitvoerend damescomite voor den feestavond in den stadsschouwburg te Amsterdam, ten bate van het Russische Roode Kruis gehouden (mevr R. Alvarez Correa-Penso, mevr L. Heemskerk-de Zaremba, mevr. A. Stuart-Korthals, mevr. R. Smuller-Livscgitz, Mevr A. Gerdes-Heemskerk)

mei 1917
5 - Prof. Dr. H. Burgmans (1892 - mei -1917)
12 - H.M. van Bemmelen, te Haarlem
19 - Dr. E. Halbertsma, geb 1857, benoemd tot officier van gezondheid 2de klasse in 1883, ridder der orde van Oranje-Nassau, ridder der Zweedsche Wasa-orde)
26 - Prof. Mr. Dr. A.A. H. Struycken (Mr Dr van Leeuwen, burgem. Tekllegen, Prof Dr Sissingh, Mr Prins)

juni
2 - Drente, groote veenbrand
9 - Z. Exc. Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman
16 - J.T. Cremer (1837 - 30 juni - 1917)
23 - 57ste lustrum Hooger Onderwijs te Amsterdam (Ivens, de Jong, Groeneveld, Dullemond, Blaisse)
30 - W.D.A. Ophorst (generaal-majoor, inspecteur van het wapen der inf)ONDERSCHRIFTEN BIJ FOTO'S

JANUARI 1917


- tooneelspeler Louis de Vries onlangs uit Oost-Indie teruggekeerd.
- sterrenwacht leiden
- rattenvangershuisje te HAMELN (prov Hanover)
(BRON: pagina 4 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 januari 1917)

- Mevr Theo Mann-Bouwmeester, in de rol van "Adrianne Lecouvreur".
- mevr. Alida Tartaud-Klein, als "Tosca" (een van haar glansrollen), naar de schilderij, door den bekenden schilder HUIB LUNS gemaakt ter gelegenheid van het jongste jubileum dezer begaafde kunstenares.
- Het stoomschip "Themis" van de Kon. Hollandsche Stoombootmaatschappij, metende 897 ton, dat van New-Castle vertrokken, met bestemming voor Amsterdam, aldaar nog niet aangekomen was bij het ter perse gaan vandit onderschrift. dat hierdoor ongerustheid gewekt werd, is alleszins verklaarbaar.
(BRON: pagina 5 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 januari 1917) - De staatsmijn "Wilhelmina" te Terwinselen bij Heerlen.
- De Radjah der Batakkers, genaamd Djaikoetan van Bakal Batoe.
(BRON: pagina 6 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 januari 1917) - Staatsmijn Wilhemina bij HEERLEN (de heer L. KLEYNE, meester-opzichter)
(BRON: pagina 7 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 januari 1917)

- huis van Kolonel THOMPSON te Boecharest
- Duitsche vliegmachine op een woning aan den FORTWEG te NIJMEGEN: beide aviateurs bleven ongedeerd.
(BRON: pagina 8 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 januari 1917)

- kalkindustrie Schin-op-Geul
- Oud-Amsterdam Westertoren
(BRON: pagina 9 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 januari 1917)

- Huisindustrie te GENEMUIDEN: mattenmakerij
(BRON: pagina 11 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 januari 1917)

- Te Leeuwarden is overleden de heer K.P.W. BESUYEN, lid van Ged. Staten in Friesland, een man van bekwaamheid voor de volksbelangen.
- Op 54-jarigen leeftijd is onlangs te Malden (G.) overleden de heer Jos. S.M. DE BRUIJN, die vele jaren voorzitter was van de afdeeling NIJMEGEN der Geldersch - Overijselsche Maatschappij van landbouw en sinds de oprichting voorzitter van de Veilingsvereeniging "Nijmegen". Hijs was op het geboed van den landbouw een bekende en verdienstelijke persoonlijkheid.
- Te UTRECHT is overleden Jonkvrouw ANNA CATHARINA VAN DE POLL, Douariere Jhr. Mr. W.J.M. Bosch van Oud-Ameliswaard, begiftigd met het zilveren kruis Pro Ecclesia et Pontifice.
- Tot hoogleeraar aan de Universiteit te GRONINGEN is bij de faculteit der Letteren en Wijsbegeerte benoemd Dr. A.G. ROOS.
- Ter gelegenheid van zijn 80sten geboortedag zijn Prof. Dr. H. OORT te LEIDEN, een der meest populaire mannen onder de moderne theologen, vele blijken van hoogachting en vriendschap ten deel gevallen.
- De heer B.E. EITJE, ridder in deorde van den Nederlandschen Leeuw, ijverig beschermer van de belangen der Israelietische gemeenschap, bestuurslid van onderscheidene nuttige stichtingen, instellingen, en colleges, en weldoener, is de vorige week te Amsterdam op 75-jarigen leeftijd overleden.
- Te Haarlem is op 84-jarigen overleden de gep. luit.-kol. C.J.M. DE WILDE, ridder der Militaire Willemsorde; hij was een sieraad van het officierskorps. 
- De gepensionneerde Luitenant-Generaal C.O. VAN KESTEREN, oud-Inspecteur der Infanterie van het Nederlandsche Leger, ridder in de orde van den Ned Leeuw, is de vorige week op 79-jarigen leeftijd te RIJSWIJK overleden.
- Tot hoogleeraar aan de Universiteit te GRONINGEN is bij de faculteit der Letteren en Wijsbegeerte benoemd DR. A.G. ROOS.
- Op 54-jarigen leeftijd is onlangs te MALDEN overleden de heer JOS. S.M. DE BRUIJN, die vele jaren voorzitter was van de afdeeling Nijmgen der Geldersch-Overijsselsche Maatschappij van Landbouw en sinds de oprichting voorzitter van de Veilingsvereeniging Nijmegen. Hij was op het gebied van den landbouw een bekende en verdienstelijke persoonlijkheid.
- Mevrouw INES BOISSEVAIN-MILHOLLAND, te Los Angeles op 31-jarigen leeftijd overleden; voor hjaar huwelijk met de heer Eugene BOISSEVAIN had zij het recht voor de Amerikaansche balie als advocate te pleiten.
- GOES: historisch gebouw (Ver. der oecomenische spijsuitdeeling)
- De vorige week heeft de oudste burgemeester van ons land, DE HEER H.H.G. VAN EVERDINGEN, hoofd der gemeente Beusichem, ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw zijn ambt neergelegd. 
- het verdwijnend Ghetto te A'dam: Bataviersdwarsstraat
(BRON: pagina 12 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 januari 1917) - groote eetzaal Hotel Van der Bilt te New York / heer Havishup
(BRON: pagina 14 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 januari 1917)

- bezoek van den Gouverneur-Generaal van ned-Indie en de Gravin VAN LIMPURG STURUM aan het Militaire hospitaal te Magalang (Java).
- JHR J Loudon
- het wrak van de EMDEN losgemaakt
- opvoering Driekoningenavond: Royaard
(BRON: pagina 16 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 januari 1917)

- Dejeuner door Exc Sir Allan JOHNSTONE
- de kunstschilder ANDRE CLUYSENAAR toont in zijn atelier aan den Engelschen Luit-Generaal ORTH, die aan het Belgische Gezantschap verbonden is, het portret van Koning ALBERT, dat hij onlangs vervaardigde.
- een torpedojager te Vlissingen tegen de kust gestrand.
(BRON: pagina 17 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 januari 1917)

- DS. G. HULSMAN, den beminden predikant bij de Ned Herv Gemeente te ASSEN, vielen de vorige week ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum talrijke blijken van hoogachting en waardeering ten deel.
- Ter gelegenheid van de merkwaardige opvoering van Der Rosenkavalerie (Stadsschouwburg A'dam, 10 dezer) plaatsen wij het jongste portret van den vermaarde componist DR. RICHARD STRAUSS, die persoonlijk zijn werk dirigeerde.
- De heer J.W. IJZERMAN is ter vervulling van de vacature DOLK voor Den Haag gekozen tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
- MEVR. Th. BOON-CLEMENS de energieke en zeer beminde stichteres en bestuurspresidente van de Nederl kunstweefschool te 's-GRAVENHAGE, is op 43-jarigen leeftijd overleden. Zweedsche van geboorte, heeft zij veel gedaan voor de herleving van de weefkunst in ons land; zij is ook als vredeskampioene op den voorgrond getreden.
- Bucharest: standbeeld Stephan den Groote.
- Mevr Theo MANN-BOUWMEESTER met haar lievelingshond (nieuwste opname). 17 dezer viert de groote kunstenares haar gouden jubileum in den Stadsschouwburg te A'dam.
- hoog water in Nederland: gierpont bij Nijmegen.
(BRON: pagina 24 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 januari 1917)

- kalksteenindustrie van de NV Vereenigde Kroongroeven te Schin-op-Geul.
- De eerste Nederlandsche Automobiel-dorschmachine, vervaardigd volgens het plan van den heer J. VAN LUNTEREN te LEERSUM. Deze machine is gemakkelijk en snel vervoerbaar van de eene boerderij naar de andere, terwijl de productie, blijkens de ervaring geenszins geringer is dan die van de grootste dorschmachines; voor het transport van de groote dorschkasten en de locomobiel over enkele km is bijna een geheele dag noodig, terwijl, zooals de heer VAN LUNTEREN ons o.a. meedeelt, de automoboel-dorschmachine binnen 1 uur een afstand van 10 km gemakkelijk kan afleggen. Kleinere partijen kunnen met succes worden gedorscht, aangezien men slechts een werktuig behoeft te stellen; bij een weinig regen op den langen drijfriem, welke tusschen dorschkast en locomobiel noodig is, gaat deze slippen en kan het werk niet voortgaan; dit is bij de automobiel-dorschmachine uitgesloten. De foto hierboven werd gemaakt onmiddellijk na het werk.
(BRON: pagina 27 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 januari 1917) - de tentoonstelling van handarbeid Leger en Vloot: heer C. Prince te Driebergen (locomotief)
- tooneel Mr Wu (Louis de Vries, M Hulsman, Caroline van Dommelen)
(BRON: pagina 28 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 januari 1917)

- de nieuwe schutssluis in het kanaal door Zuid-Beveland.
- Instorting van den St. Pietersberg bij Maastricht.
(BRON: pagina 29 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 januari 1917)

- een lijkverbrandingsplechtigheid te Karangasem (oosthoek van Bali). (Goesti Djilantik en de Singa)
(BRON: pagina 30 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 januari 1917)

- Dr. A.H.C. VAN DRIEL, die meer dan een halve eeuw practiseerend geneesheer te Amersfoort was en aldaar de hoogachting en sympathie der bevolking verworven heeft, is op 89-jarigen leeftijd overleden; zij borst was versierd met het ridderkruis van de orde van Oranje-Nassau.
- De heer N.J. ROOKMAKER, burgemeester van Bellingwolde (prov Groningen) is aldaar op 52-jarigen leeftijd overleden; de gemeente verliest in hem een verdienstelijk magistraat.
- Op 85-jarigen leeftijd is te AMSTERDAM overlden Mr. N.P. VAN DEN BERG, oud-president van de Javasche Bank, oud-president van de Nederlandsche bank, schrijver van belangrijke werken op financieel-, handels- en historisch gebied, ridder-grootkruis in de orde van den Nederlandschen Leeuw; hij was een der grootste mannen van ons land (zie gedenkpenning).
- De gepensionneerde Generaal-Majoor der Intendance E.G. WINCKEL, officier der orde van Oranje-Nassau,is op 70-jarigen leeftijd te 's-Gravenhage overleden.
- 1 Januari is de heer R. DORRESTEIN, seder 53 jaar gemeente- en sub-Rijksontvanger en sedert 46 jaar gemeentesecretaris te WOUDENBERG, ridder der orde van Oranje-Nassau, afgetreden als secretaris; de krasse 76-jarige, geachte ambtenaar blijft zijn functien als ontvanger waarnemen. 
- Tot commissarissen van Politie te AMSTERDAM zijn benoemd de hoofdinspecteurs A.J. VAN SANTEN, afdeelingschef aan een der politiebureaux en A. HEEROMA, chef van de centrale recherche; beiden zijn mannen, die ernst en nauwgezetheid aan groote werkkracht en helder politieinzicht paren.
- DR. J.D. DE LIND VAN WIJNGAARDEN sedert drie jaren predikant te FEYENOORD (gem. Rotterdam), voorzitter van den Gereformeerden Zendingsbond, hoofdredacteur van het Gereformeerde Weekblad, ijverig bevorderaar van de belangen van het Christelijk onderwijs, schrijver van onderscheidene onderwerpen op godsdienstig gebied, vierde 3 januari 1917 zijn 25-jarige ambtsvervulling; op buitengewone wijze is op zijn feestdag gebleken, hoezeer hij in aanzien staat.
- Te AMSTERDAM is op 82-jarigen leeftijd overleden de oud-hoogleeraar MR. H.P.G. QUACK, die zich door zijn belangrijke werken op verschillend gebied hoogst verdienstelijk gemaakt heeft en tot de groote mannen vanonzen tijd gerekend wordt. Hij was commandeur van den Nederlandschen leeuw en begiftigd met onderscheidene ander hooge ordeteekenen.
- Te 's-Gravenhage is op 55-jarigen leeftijd overleden JHR. J.W.J.C.M. VAN NISPEN TOT SEVENAER, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, directeur en hoofdredacteur van de Residentiebode, oud-lid van de Prov. Staten in Zuid-Holland, voorzitter of bestuurslid van onderscheidene godsdienstige vereenigingen en nuttige maatschappelijke stichtingen en instellingen, ridder der H. GREGORIUS DEN GROOTE. Met hem is een zeer verdienstelijk, hooggeacht staatsburger heengegaan.
- gedenkpenning geslagen tr gelegenheid van het aftreden van Mr. N.P. VAN DEN BERG als Pres van de Javasche Bank te BATAVIA (1889) en van zijn vertrek naar Nederlandm waar hij benoemd was tot dir. van de Ned Bank. Op de keerzijde staan de woorden Aan den kundigen, onvermoeiden edelen strijder voor de belangen van Nederlandsch-Indie. Zijn vrienden en vereerders. Deze gedenkpenning werd ons welwillend ter reproduktie afgestaan door den heer F. DE HARTOGH te Amsterdam, die destijds in Indie was.
- Het nieuwe schoolgebouw te VEENDAM.
- Eerste Tentoonstelling voor hardhoorenden te HAARLEM: Gravin van Heerdt tot Eversberg-Quarles van Ufford, mevr J.T Cremer-Hogan, nej Tine MARCUS, jonkvr C. v.d. WIJCK, mevr J. v. VEEREN-VAN VEEN.
- tooneeltje uit Attima een oorspronkelijk Hollandsch muziekwerk (tekst en muziek Constant v.d. Wall) 
(BRON: pagina 36 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 januari 1917) - schilderij W. STEELINK (geb. 1856) Schapen onder de boomen (firma BUFFA & Zonen, Kalverstraat, A'dam)
(BRON: pagina 38 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 januari 1917)

- Het ondergrondsche smokkelbedrijf in Zuid-Limburg. De smokkelgang in het kreupelhout achter De Roode Haan, die in verbinding stond met Belgie; de ingang hierboven in beeld gebracht, bevindt zich in den Kannenberg, die met den Lichtenberg, den Zonnenberg en den St-Pietersberg, een geheel vormt. Eenige geniesoldaten hebben door dynamiet den toegang tot Belgie doen springen.
- De instorting van den St-Pietersberg.
(BRON: pagina 39 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 januari 1917)

- Het gebouw van de scheepswerf der firma DE GROOT & VAN VLIET te SLIKKERVEER door brand vernield.
- De staking der schippers te AMSTERDAM.
- De Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht GENERAAL C.J. SNIJDERS, brengt een bezoek aan de Tentoonstelling Hand-Arbeid Leger en Vloot in het Stedelijk Museum te AMSTERDAM. (Prof. ELHORST, Gen-Maj A.R. OPHORST, kol DE JAGER)
(BRON: pagina 40 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 januari 1917) - De school voor hardhoorenden te 's-Gravenhage. In ons land wordt een tentoonstelling van leermiddelen t.b.v. slechthoorenden gehouden, welke ongetwijfeld aan het onderricht ten goede zal komen. 
(BRON: pagina 41 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 januari 1917)

- In de Koninklijke Nederlandsche Fabriek van Muziekinstrumenten te TILBURG.
(BRON: pagina 42 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 januari 1917)

- Het gouden jubileum van Mevr MANN-BOUWMEESTER in den Stadsschouwburg te Amsterdam (17 Januari). (haar broer Louis BOUWMEESTER, de heeren BALTHAZAR VERHAGEN (dir van de Tooneelsschool), Herman ROEVINCK)
- De heer ANT. H.J. MOLKENBOER in zijn atelier te 's-GRAVENHAGE. Deze kunstenaar heeft met groot talent het ontwerp gemaakt voor het belangwekkende St- Franciscus-gebarenspel, dat in zestien tafelelen het leven van Franciscus behandelt.
(BRON: pagina 44 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 januari 1917)

- Mr. J.E. W. TWISS, Vice-consul van Groot-Brittanie en Ierland, oud lid van den gemeenteraad van DE BILDT, is op 64-jarigen leeftijd overleden.
- Ds. G. BOER, predikant der Ned. Herv. Gem. te ERMELO, de oudste dienstdoende predikant der Herv. Kerk in ons land, is op 87-jarigen leeftijd overleden.
- De Amsterdamsche raad heeft door het overlijden van den heer D. SCHUT bouwkundige, een van zijn degelijkste en meeste geachte leden verloren; hij had 23 jaren zitting invoornoemd college, waarvan hij het volle vertrouwen verworven had en dat hem dan ook in vele commissien benoemde; hij reikte den leeftijd van 62 jaar.
- Onder talrijke blijken van waardeering en genegenheid vierde DS. T.G. PETERSEN te VEENDAM zijn zilveren zmbtsjubileum; als hulpveldprediker, als redacteur van een Chr weekblad een ook op politiek terrein ontwikkelde de beminde voorganger groote werkkracht.
- Den beminden geneesheer DR. P. RUISCH VAN DUGTEREN te WIJCHEN, vielen ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum talrijke blijken van hoogachting en erkentelijkheid ten deel.
- Onlangs herdacht de heer F. SPEETS zijn 50-jarig jubileum als organist bij de Ned Herv gemeente te ABBEKERK-LAMBERTSCHAGEN (Noord-Holland). Vele bewijzen van waardeering vielen den talentvollen jubilaris ten deel; zijn orgelspel kenmerkt zich door de schoonste klankeffecten.
- Op 60-jarigen leeftijd is te ARNHEM overleden de bekende zeer bekwame chirurg DR. W. RENSSEN, ridder der orde van oranje-Nassau, begiftigd met het kruis van verdienste van het Nederl Roode Kruis; hij heeft onder alle rangen en standen genegenheid en hoogachting verworven; van zijn edel karakter gaf hij in het bijzonder blijk door de belangelooze hulp, waartoe hij steeds jegens de minder gegoeden bereid was.
- De heer F.G. van PESCH, hoofdredacteur van de Prov. Overijsselsche en Zwolsche Courant, secr van de Kamer van Koophandel, Pres-Comm van de Zwolsche Tramweg-Maatschappij, secr van de afd Zwolle van 't Nut, voorz van de commissie voor de gymnastiekschool, een der kundigste en meest populaire journalisten in ons land, is op 71-jarigen leeftijd overleden.
- De Amsterdamsche raad heeft door het overlijden van den heer D. SCHUT bouwkundige, een van zijn degelijkste en meest gescht leden verloren; hij had 23 jaren zitting in voornoemd college, waarvan hij het volle vertrouwen verworven had en dat hem dan ook in vele commissien benoemde; hij bereikte den leeftijd van 62 jaar.
- MR. DR. GOEMAN BORGESIUS, voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, oud-Minister van Binnelandse Zaken, oud-leeraar, oud-journalist, oprichter, voorzitter of bestuurslid van onderscheidene maatschappelijke instellingen en vereenigingen, commandeur der orde van den Nederl Leeuw, is de vorige week op 70-jarigen leeftijd overleden.
- Het eerste ijs in dezen winter. Een leuk groepje te AKKRUM (Fr.).
- op de bevroren valkten om Leeuwarden.
- schaatsen te Volendam en op de fraaie baan te Zwolle.
(BRON: pagina 48 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 januari 1917)

Laatst gewijzigd: april 2003 en sept 2004.