Aanmelden | Contact
Zoeken

DE PRINS der geillustreerde bladen vanaf juli 1916 t/m juni 1917
FOTO OP DE VOORPAGINA (hoort meestal artikel bij)

juli 1916
1 - senaat van het Utrechtsche studentencorps ter gelegenheid van het 28-jarig bestaan (56ste lustrum) der Utrechtsche Hoogeschool (A. C. N. P. Ruys, A.M.C. Sandberg, J.A. Jonkman, G.J. van Oordt, W.H. Verloop; architect H.A. van Anrooy, sierkunstenaar C. Rol)
8 - bezoek van H.M. de Koningin aan de militaire tentoonstelling te Arnhem (mevr Storm van 's-Gravensande-van Hoboken, Mr Dr R.J. de Visser)
15 - vertrek van prof C.F.A. Koch (Dr C.B. Tilanus, Dr Westerman)
22 - H.M. de Koningin bij de sportwedstrijden voor land- en zeilmacht in het stadion te Amsterdam
29 - Prof Dr J.H. Kern (25-jarig doctoraat)

augustus 1916
5 - de onlangs tot kolonel bevorderde luitenant-kolonel der infanterie van het leger in oost-Indie C.C. Musch
12 - Prof Mr D.P.D. Fabius (25-jarig jubileum)
19 - Z. Exc. de minister van binnenlandsche zaken Mr P.W.A. Cort van der Linden en zijne echtgenoote te Noordwijk-aan-Zee
26 - Prof Dr. J.J. Hartman (25-jarig porfessoraat)

september 1916
2 - Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden bij de aanbieding van de ambulance-treinen aan de Nederlandsche regeering (Dr S. Sturkop, Mevr Sturkop, ZKH Prins Hendrik, Jhr Bakker, R. Lehman, S.P. van Eeghen, H. Ozinga)
9 - P.J. de Kanter (foto: Tollens)
16 - H.M. de Koningin bij onze marine te Den Helder (Jhr Hooft Graafland)
23 - kolonel F.J. Kroesen
30 - de plechtige overdracht van het rectoraat over derijksuniversiteit te Groningen door Pof. Dr. J. van Wageningen, hoogleeraar on de Latijnsche taal- en letterkunde, aan Prof. Dr. C. van Wisselingh, hoogleeraar in de artsenijbereidkunde
oktober 1916
7 - Prof. Ds. S. Talma (geb. Dokkum 1847; jubileum 1876-1916)
14 - Schout-bij-nacht J.A.M. Bron (geb. 1862)
21 - bij den gouveneur van Atjeh en ondergehoorigheden, Luitenant-Generaal H.N.A. Swart
28 - G. Bolkestein (geb. A'dam 1871)

november 1916
4 - E.P. de Monchy Rzn
11 - gedenkplaat van de feestelijke opening van het Noordzee-kanaal voor 40 jaar (1876 - 1 nov - 1916)
18 - de plechtige opening van het nieuwe gebouw der Nedrlandsche handelhoogeschool te Rotterdam, in tegenwoordigheid van het koninklijk echtpaar
25 - Ch. E.H. Boissevain

december 1916
2 - de troonwisseling in de oostenrijksch-hongaarsch monarchie
9 - vorstelijke groepen van Soerakarta en Djokjakarta (Java)
16 - Prof. N. van der Waaij
23 - "de geboorte van Christus" (Gerard van Honthorst (1590-1656))
30 - Andrew Carnegie (geb 1837)

januari 1917
6 - Jan Lievens (1607-1674) "de verheerlijking van den vrede"
13 - de drie nederlandsche officieren (generaal-majoor T. Burger, Jhr J.H. Roell, J.W. van Oorschot)
20 - de eerste Nederlandsche vrouwelijke professor (Mej Dr Joh. WESTERDIJK)
27 - K. Wijbrands, resident van Banjoemas (Midden-Java)

februari 1917
3 - inspectietocht van H.M. de Koningin (Amersfoort/Leusderheide)
10 - Mr S. van Houten (1837- 80e geboortedag op 17 febr 1917)
17 - Prof. Dr. Jan te Winkel (25-jarig professoraat 1892-1917)
24 - twee bouwmeesters van naam, vader en zoon (bijna 90-jarige Dr P.J.H. Cuypers en Jos Th. Cuypers)

maart 1917
3 - de nieuwe minister van financien, Z. Exc. Prof Mr. M.W.F. Treub
10 - Prof. Mr. J.H. Carpentier Alting
17 - mevr. M.E. Leliman-Bosch
24 - F.M.A. van Schaeck Mathon (Nijmegen) en P. de Wijs (Brummen).
31 - Dr. E. Moresco (geb 1869, studeerde HBS te Arnhem)

april 1917
7 - J.F.M. Sterck, te Heemstede, schoolopziener, 11 april (25-jarig ambtsvervulling)
14 - Mr. J.C.L. Vlaanderen, voorzitter van de Maatschappij van Nijverheid (Haarlem)
21 - Prof. Dr. J.P. Kuenen (1892 - april - 1917)
28 - het uitvoerend damescomite voor den feestavond in den stadsschouwburg te Amsterdam, ten bate van het Russische Roode Kruis gehouden (mevr R. Alvarez Correa-Penso, mevr L. Heemskerk-de Zaremba, mevr. A. Stuart-Korthals, mevr. R. Smuller-Livscgitz, Mevr A. Gerdes-Heemskerk)

mei 1917
5 - Prof. Dr. H. Burgmans (1892 - mei -1917)
12 - H.M. van Bemmelen, te Haarlem
19 - Dr. E. Halbertsma, geb 1857, benoemd tot officier van gezondheid 2de klasse in 1883, ridder der orde van Oranje-Nassau, ridder der Zweedsche Wasa-orde)
26 - Prof. Mr. Dr. A.A. H. Struycken (Mr Dr van Leeuwen, burgem. Tekllegen, Prof Dr Sissingh, Mr Prins)

juni
2 - Drente, groote veenbrand
9 - Z. Exc. Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman
16 - J.T. Cremer (1837 - 30 juni - 1917)
23 - 57ste lustrum Hooger Onderwijs te Amsterdam (Ivens, de Jong, Groeneveld, Dullemond, Blaisse)
30 - W.D.A. Ophorst (generaal-majoor, inspecteur van het wapen der inf)ONDERSCHRIFTEN BIJ FOTO'S

FEBRUARI 1917


- Volendam bedreigd door ijsgang.
(BRON: pagina 52 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 februari 1917)

- ijssport Veendam: Anton WILKENS,  J.H. BAKKER, van Ruisscherbrug
- Koninklijke famile te Leeuwarden
- elfstedentocht: C.J.J. DE KONING, Sjoerd SWIERSTRA
(BRON: pagina 53 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 februari 1917)

- Keizer Wilhelm II, veldmaarschalk VON HINDENBURG en de generaal-kwartiermeester Ludendorf bestudeeren de oorlogskaart in het groote Duitsche Hoofdkwartier.
- aan het westfront in Frankrijk tusschen SOMME en ANCRE: Engelsche piuoniers.
- Orelio gaat jubileeren Den 11den Februari a.s. zal deze, onze vermaarde opera- en concertzanger in het Concertgebouw te Amsterdam zijn 40-jarig kunstenaarsloopbaan feestelijk herdenken. natuurlijk wacht hem dan een huldiging van belang. Want men is nog geenszins vergeten welk een voorname plaats hij met zijn prachtige stem en groot speeltalent bij de Nederl. Opera's heeft genomen ... etc.
- doopplechtigheid van het kleinkind van den Amerikaansche president WILSON.
- DUITSCHEN torpedojager V69 
(BRON: pagina 56/57 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 februari 1917)

- schilderij PP Rubens (1577-1640) Kermis
(BRON: pagina 59 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 februari 1917)

- DIRK LAGEMAN, de gezellige komiek, wiens vroolijk spel, leuke spreekwijze en grappige gelaatsmimiek hem populair maakten bij de lachgrage gemeente, stierf de vorige week op 58-jarigen leeftijd.
- De heer J.A. HOLTROP, echtgenoot van onze talentvolle tooneelspeelster Mevr. HOLTROP-VAN GELDER, is de vorige week na een korte ziekte op 53-jarigen overlden. Hij behoorde tot de weinige tooneelspelers van ouderen datum die zich op letterkundig gebied een gunstigen naam wisten te veroveren.
- Kortelings herdacht de heer H. VAN BELKUM Kz., onder vele blijken van waardeering zijn 40-jarig jubileu als organist van de Doopsgezinde gem. te LEEUWARDEN.
- Mej FREDDY LADO, een declamactrice over wier talenten de critiek heel gunstig uitlaat, zal Dinsdagavond 6 Febr a.s. in de kleine zaal van het Amsterdamsche Concertgebouw optreden, met medewerking van de dames Henriette J. METZ (viool) en Henriette ROLL (piano).
-De nieuwe President van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, MR. D. FOCK werd voor het eerst in 1901 in het Parlement afgevaardigd; in 1905 nam hij zitting in het Ministerie DE MEESTER en aanvaardde toen de portefeuille van Kolonien. Kort na zijn aftreden in 1908 werd hij benoemd tot Gouverneur van SURINAME, welk ambt hij vervulde tot 1911. In 1913 vaardigde het district HAARLEM hem naar de Tweede Kamer af, van welk regeringslichaam hij thans nod lid is.
- Kortelings herdacht de heer H. VAN BELKUM Kz., onder vele blijken van waardeering zijn 40-jarig jubileum als organist van de Doopsgezinde gem. te LEEUWARDEN.
- De heer W. HUIZINGA stationschef te MAASTRICHT, herdacht kort geleden onder vele blijkenvan belangstelling zijn 40-jarig ambtsvervulling bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen.
- De heer W.P. ZEILMAKER, sedert 1910 dir. van het telegraafkantoor te 's-GRAVENHAGE, ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, heeft met ingang van 1 Maart eervol ontslag gevraagd uit 's-Rijks dienst, waarin hij ruim 47 jaar plichtsgetrouw werkzaam geweest is.
- Op 45-jarigen leeftijd is te AMSTERDAM overleden MR. H. ROGAAR, voorganger der Vrije Gem aldaar, dir. van de school voor godsdienstonderwijs, een man die veel goeds heeft verricht.
- groote brand in de GOUDSCHE machinale garenspinnerij.
- de ramp van den DUITSCHEN torpedojager V69 die na een hevig zeegevecht tegen Engelsche oorlogsschepen, zwaar geteisteerd en met dooden en gewonden aan boord de haven van IJMUIDEN binnengesleept werd. (chef Majoor DR. HUYGENS, chirurg VAN DEVENTER)
(BRON: pagina 60 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 februari 1917) - Noorsche kerk te Rotterdam voltooid. (architecten Arnstein Arneberg en Magnus Poulsson)(Noorschen Zeeliedenpredikant Ds. Jens Saxe)(beeldhouwer Thorwaldsen)
(BRON: pagina 62 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 februari 1917)

- ijzen: ijshandelaren / ijsblokken (A v.d. BILT te Amstelveen)
(BRON: pagina 65 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 februari 1917)

- Het koperen (12 1/2) ambtsfeest van den burgemeester van MUIDEN, den heer J.L. DE RAADT (foto genomen voor burgemeestershuis) + tegeltableau
(BRON: pagina 68 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 februari 1917)

- ijsgenot op de Zuiderzee bij Marken. Een gezellige fietstocht. / Monnikendam: ijs-zweefmolen / Friesche ijsfeest op de Amsterdamsche Ijsclub / LOUIS BOUWMEESTER
(BRON: pagina 69 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 februari 1917)

- Voor de eerste maal een motorfiets op het eiland MARKEN. De heer M.J. STIJGER, leeraar M.O. Boekhouden te Amsterdam ondernam met Mej FINE KROPHOLLER op zijn motorfiets met zijspanwagentje den tocht naar MONNIKENDAM, legde den afstand over de Gouwzee in pl. m. 7 min. af en moest op uitdrukkeling verlangen van de marker visschers aan wal komen. Het verder vervoer had deels over de bevroren slooten plaats; ten raadhuize toonde de burgemeester zich zeer belangstellend en hartelijk; de Markers vinden dit eerste bezoek van de motorfiets zeer prettig; ze drongen zich te zamen om het snorrende monster van nabij te zien.
- Tot directeur van de Artillerieschool is benoemd de majoor P.C. BOMERTY van den staf vanhet wapen der artillerie, thans toegevoegd aan den Inspecteur der vestingartillerie.
- De heer J.E. BOOGAARD burgemeester van SLUIS, is de vorige week overlden; de gemeente verliest in hem een magistraat, die in de uitoefening zijner fuctie veel ijver en toewijding aan den dag gelegd heeft. Bij de begrafenis was veel belangstelling.
- Op 82-jarigen leeftijd is te GENNEP overleden de heer J.D.J. HERMSEN wethouder van die gemeente en sedert bijna 50 jaar lid van den raad.
- Op 82-jarige leeftijd is te Hilversum overleden de heer N.H. NIESTRASZ, oud-lid van den Raad van Administratie der Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij; hij was een werkkrachtig, zeer bekwaam man, die reeds ruim 50 jaar geleden bij den bouw van spoorbruggen naam maakte als ingenieur.
- Te 's-GRAVENHAGE is overleden de heer C.J. DE JONGH, oud-directeur van gemeentewerken te Rotterdam, oud-lid van de Staten-Generaal, commandeur in de orde van Oranje-Nassau, ridder der orde van den Ned. Leeuw.
- De heer JAN GOEDHARD hoofd der school aan de Luthersche Burgwal te 's-Gravenhage is op 65-jarigen leeftijd aldaar overleden.
- Leiden: oefeningen veldartillerie op het ijs te LEIDEN (4e Regement Veldartillerie onder bevel van 1ste luit. TRAPMAN)
- J.P. DE KONING uit Purmerend: ijswedstrijd finish te Nieuwendam 
(BRON: pagina 72 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 februari 1917) - 4 schilderijen met Willem III (19 febr 1817 - 19 febr 1917)
(BRON: pagina 74/75 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 17 februari 1917)

- plechtige installatie van PROF. DR. JOHANNA WESTERDIJK (de eerste vrouwelijke hoogleeraar in ons land)
(BRON: pagina 76 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 17 februari 1917)

- De ijsbruiloft op het eiland MARKEN. In arresleden gaat de bruiloftsstoet over de Gouwzee naar Minnikendam; het bruidspaar in origineele Marker trouwcostuum zit in de ar. hierboven afgebeeld. (3 foto's)
(BRON: pagina 77 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 17 februari 1917)

- Reis van Graaf van Limburg Stirum en zijn echtgenoote door Java.
(BRON: pagina 78 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 17 februari 1917)

- Scheuring in de pijlers van het spoorwegviaduct aan het Beursstation te ROTTERDAM. (ingenieur PANTHALEON Baron van Eck)
- groep genomen in het Nederlandsche hospitaal voor gewonden, in de Pre Catelan (Bois de Boulogne) te PARIJS. (luit-kol ROELL, Dr. v.d. Steen van Ommeren, gen-maj BURGER, dr. Bierens de Haan, Kapitein Van Oorschot, Majoor de QUAY)
(BRON: pagina 80 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 17 februari 1917)

- Utrecht: studie aan de Rijksveeartsenijschool
(BRON: pagina 81 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 17 februari 1917)

- Geertruida VAN VLADERACKEN, de zeer aparte vertolkster van oude liederen, treedt 19 dezer te 's-Gravenhage (Theater Verkade) en vervolgens in andere steden van ons land op. Daarna gaat zij een tournee door Engeland, Amerika enz maken.
- Te Amsterdam is overleden Mr. MAURITS COHEN, een geacht, kundig en bekend advocaat en procureur te dier stede.
-  J.F. KERVERS, Adjudant-onderofficier der Artillerie te fort Nigtevecht herdacht 8 Februari onder vele blijken van waardeering en kameraadschap van de zijde zijner meerderen, collega's en ondergeschikten, den dag, dat hij 40 jaar geleden als volontair bij de Artillerie Instructie-Compagnie te SCHOONHOVEN in dienst trad.
- Tot Hoogleeraar in de differentiaal- en integraalrekening en de functie-theorie aan de Universiteit te GRONINGEN is benoemd DR. J. WOLFF, leeraar in de wis- en natuurkunde aan het stedelijk Gymnasium en privaat-docent aan de Universiteit te AMSTERDAM. Geb. 1882, studeerde hij aan laatstgenoemde Hoogeschool en promoveerde in 1908; achtereenvolgens was hij leeraar aan de H.B.S. te MEPPEL, te Middelburg en sedert 1914 te Amsterdam; onderscheidene verhandelingen en studien over wiskunde verschenen van zijn hand
- Dat een Komische Alte niet bepaald overdreven en grof-komiekerig behoeft te zijn om succes te hebben bewijst Mevr. R. VAN BIENE D'OLIEVEIRA in elke door haar bij het Rembrandt-Theater-gezelschap vervulde rol, want haar spel is steeds grappig en toch ingetogen. Deze verdienstelijke artieste viert 20 dezer haar 25-jarig jubileum in Allemaal naar Doleres, muziek van W. KOLLO (eerste opvoering).
- Tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het district Rheden is gekozen MR. J.R.H. VAN SCHAIK.
- Te HEEMSTEDE is op 66-jarigen leeftijd overleden de heer J. VAN HASSELT, oud-directeur van de Amsterdamsche waterleiding en oud-directeur van publieke werken aldaar, oud-voorzitter van het hoofdbestuur der Maatschappij van Nijverheid, voorzitter van de Maatschappij van den Werkenden Stand, enz.; onderscheidene belangrijke werken zijn onder zijn leiding voorbereid en tot stand gekomen; hij was een man van buitengewone vakkennis en ervaring, wiens technische hulp en voorlichting vaak bijzonder gewaardeerd werd. Dat zijn dood zeer betreurd wordt, bewees de belngstelling bij de begrafenis.
- bezemwagen voor het vegen van ijsbanen: ijsver. Haarlem e.o.
(BRON: pagina 84 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 17 februari 1917) - kunstveiling expositiezaal firma Roos & Co te Amsterdam
(BRON: pagina 88 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 24 februari 1917)

- Het 13-jarig ijskunstenaresje OLGA SCHIFFELERS.
- Gorincehm: burgemeester E.G. GAARLANDT, Overste NYPELS op het ijs
(BRON: pagina 89 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 24 februari 1917)

- ijsmassa's op de Maas te Rotterdam.
(BRON: pagina 95 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 24 februari 1917)

- Aan de Rotterdamsche Muziekschool van de Maatschappij der toonkunst is tot directeur benoemd de heer W. HUTSCHENRUIJTER, directeur van het Utrechtsche stedelijk orkest.
- Dr. J.A. SPRUYT de bekwame en zeer geachte geneesheer te ZIERIKZEE, is kortelings helaas ten gevolge van een noodlottigen val van zijn fiets op het ijs overleden.
- Dr. D. DE VRIES, arts te GRONINGEN, is kortelings op 84-jarigen ouderdom aldaar overleden; een lange reeks van jaren was hij de vertrouwde medicus van een groot aantal gezinnen, zoowel buiten als in de stad; hij stond wegens zijn bekwaamheden en zijn humaniteit in zeer hoog aanzien.
- De gemeente Midderlharnis / burgemeester U.J. MIJS / jubileum (rectificatie in volgende nummer)
- De burgemeester van HELLEVOETSSLUIS, de heer P. GALLAS is onlangs overlden; de betreurde magistraat ontving kort voor zijn dood de hoogste onderscheiding van het Roode Kruis.
- De heer C. KOLFF Azn., Consul-Generaal van ZWEDEN, een zeer bekende persoonlijkheid in de tabakswereld n vele jaren lid van de Kamer van Koophandel te ROTTERDAM, is de vorige week aldaar overleden. De maatschappij verliest in hem een harer ijverigste en werkzaamste leden. 
- HAGENBECK;s olifanten als trekdieren inoorlogstijd. (te Hamburg)
- molen te Delft
- de Wieringer-post bij ijsgang. Postschipper JOH. BAIS van WIERINGEN, 25 jaar in functie (2 foto's).
(BRON: pagina 96 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 24 februari 1917)

Laatst gewijzigd: april 2003 en sept 2004.