Aanmelden | Contact
Zoeken

DE PRINS der geillustreerde bladen vanaf juli 1916 t/m juni 1917
FOTO OP DE VOORPAGINA (hoort meestal artikel bij)

juli 1916
1 - senaat van het Utrechtsche studentencorps ter gelegenheid van het 28-jarig bestaan (56ste lustrum) der Utrechtsche Hoogeschool (A. C. N. P. Ruys, A.M.C. Sandberg, J.A. Jonkman, G.J. van Oordt, W.H. Verloop; architect H.A. van Anrooy, sierkunstenaar C. Rol)
8 - bezoek van H.M. de Koningin aan de militaire tentoonstelling te Arnhem (mevr Storm van 's-Gravensande-van Hoboken, Mr Dr R.J. de Visser)
15 - vertrek van prof C.F.A. Koch (Dr C.B. Tilanus, Dr Westerman)
22 - H.M. de Koningin bij de sportwedstrijden voor land- en zeilmacht in het stadion te Amsterdam
29 - Prof Dr J.H. Kern (25-jarig doctoraat)

augustus 1916
5 - de onlangs tot kolonel bevorderde luitenant-kolonel der infanterie van het leger in oost-Indie C.C. Musch
12 - Prof Mr D.P.D. Fabius (25-jarig jubileum)
19 - Z. Exc. de minister van binnenlandsche zaken Mr P.W.A. Cort van der Linden en zijne echtgenoote te Noordwijk-aan-Zee
26 - Prof Dr. J.J. Hartman (25-jarig porfessoraat)

september 1916
2 - Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden bij de aanbieding van de ambulance-treinen aan de Nederlandsche regeering (Dr S. Sturkop, Mevr Sturkop, ZKH Prins Hendrik, Jhr Bakker, R. Lehman, S.P. van Eeghen, H. Ozinga)
9 - P.J. de Kanter (foto: Tollens)
16 - H.M. de Koningin bij onze marine te Den Helder (Jhr Hooft Graafland)
23 - kolonel F.J. Kroesen
30 - de plechtige overdracht van het rectoraat over derijksuniversiteit te Groningen door Pof. Dr. J. van Wageningen, hoogleeraar on de Latijnsche taal- en letterkunde, aan Prof. Dr. C. van Wisselingh, hoogleeraar in de artsenijbereidkunde
oktober 1916
7 - Prof. Ds. S. Talma (geb. Dokkum 1847; jubileum 1876-1916)
14 - Schout-bij-nacht J.A.M. Bron (geb. 1862)
21 - bij den gouveneur van Atjeh en ondergehoorigheden, Luitenant-Generaal H.N.A. Swart
28 - G. Bolkestein (geb. A'dam 1871)

november 1916
4 - E.P. de Monchy Rzn
11 - gedenkplaat van de feestelijke opening van het Noordzee-kanaal voor 40 jaar (1876 - 1 nov - 1916)
18 - de plechtige opening van het nieuwe gebouw der Nedrlandsche handelhoogeschool te Rotterdam, in tegenwoordigheid van het koninklijk echtpaar
25 - Ch. E.H. Boissevain

december 1916
2 - de troonwisseling in de oostenrijksch-hongaarsch monarchie
9 - vorstelijke groepen van Soerakarta en Djokjakarta (Java)
16 - Prof. N. van der Waaij
23 - "de geboorte van Christus" (Gerard van Honthorst (1590-1656))
30 - Andrew Carnegie (geb 1837)

januari 1917
6 - Jan Lievens (1607-1674) "de verheerlijking van den vrede"
13 - de drie nederlandsche officieren (generaal-majoor T. Burger, Jhr J.H. Roell, J.W. van Oorschot)
20 - de eerste Nederlandsche vrouwelijke professor (Mej Dr Joh. WESTERDIJK)
27 - K. Wijbrands, resident van Banjoemas (Midden-Java)

februari 1917
3 - inspectietocht van H.M. de Koningin (Amersfoort/Leusderheide)
10 - Mr S. van Houten (1837- 80e geboortedag op 17 febr 1917)
17 - Prof. Dr. Jan te Winkel (25-jarig professoraat 1892-1917)
24 - twee bouwmeesters van naam, vader en zoon (bijna 90-jarige Dr P.J.H. Cuypers en Jos Th. Cuypers)

maart 1917
3 - de nieuwe minister van financien, Z. Exc. Prof Mr. M.W.F. Treub
10 - Prof. Mr. J.H. Carpentier Alting
17 - mevr. M.E. Leliman-Bosch
24 - F.M.A. van Schaeck Mathon (Nijmegen) en P. de Wijs (Brummen).
31 - Dr. E. Moresco (geb 1869, studeerde HBS te Arnhem)

april 1917
7 - J.F.M. Sterck, te Heemstede, schoolopziener, 11 april (25-jarig ambtsvervulling)
14 - Mr. J.C.L. Vlaanderen, voorzitter van de Maatschappij van Nijverheid (Haarlem)
21 - Prof. Dr. J.P. Kuenen (1892 - april - 1917)
28 - het uitvoerend damescomite voor den feestavond in den stadsschouwburg te Amsterdam, ten bate van het Russische Roode Kruis gehouden (mevr R. Alvarez Correa-Penso, mevr L. Heemskerk-de Zaremba, mevr. A. Stuart-Korthals, mevr. R. Smuller-Livscgitz, Mevr A. Gerdes-Heemskerk)

mei 1917
5 - Prof. Dr. H. Burgmans (1892 - mei -1917)
12 - H.M. van Bemmelen, te Haarlem
19 - Dr. E. Halbertsma, geb 1857, benoemd tot officier van gezondheid 2de klasse in 1883, ridder der orde van Oranje-Nassau, ridder der Zweedsche Wasa-orde)
26 - Prof. Mr. Dr. A.A. H. Struycken (Mr Dr van Leeuwen, burgem. Tekllegen, Prof Dr Sissingh, Mr Prins)

juni
2 - Drente, groote veenbrand
9 - Z. Exc. Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman
16 - J.T. Cremer (1837 - 30 juni - 1917)
23 - 57ste lustrum Hooger Onderwijs te Amsterdam (Ivens, de Jong, Groeneveld, Dullemond, Blaisse)
30 - W.D.A. Ophorst (generaal-majoor, inspecteur van het wapen der inf)ONDERSCHRIFTEN BIJ FOTO'S

MAART 1917


- Java: marmerfabriek (heer Vigelius)
(BRON: pagina 99 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 maart 1917)

- afscheidcollege van PROF Mr. M.W.F. TREUB
- Joh Bosboom (geb 18 febr 1817 - overl 14 sept 1891), beroemde kerkschilder
- verbreedingsarbeid in de Vijzelstraat tusschen het Sophiaplein en de Heerengracht
- grafmonument Joh BOSBOOM.
(BRON: pagina 101 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 maart 1917)

- Jaarbeurs Utrecht: Ned Betonijzer-Maatschappij
- de schietschouw over de Lek bij Schoonhoven.
(BRON: pagina 105 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 maart 1917)

- De heer J. CROUWEL, Van Lennepstraat te Amsterdam, herdacht 25 Februari zijn 100sten verjaardag; den krassen, gezonden grijsaard zijn vele blijken van belangstelling en sympathie ten deel gevallen.
- Te Nijmegen is op 33-jarigen leeftijd overleden de luit-ter zee W.J. HOFFMAN, eenige tijd geleden uit Indie teruggekeerd, een marine-officier van zeer gewaardeerde capaciteiten en van uitstekende karaktereigenschappen.
 hoogleeraar in de Hebreeuwsche taal- en letterkunde aan de Universiteit te Amsterdam, ridder der orde van den ned. Leeuw. Gepromoveerd in 1859 werd hij in 1877 hoogleeraar. Onderscheidene hoogst belangrijke werken op historisch-bijbelsch en op zuiver historisch gebied verschenen van zijn hand.
- 4 maart a.s. hoopt DS. P. GROOTE, predikant bij de Evangelische-Luthersche Gemeente te AMSTERDAM, zijn 40-jarig ambtsvervulling te herdenken; den beminden voorganger zullen ongetwijfeld vele blijken van waardeering en sympathie ten deel vallen op zijn feestdag.
- Tot vice-president van het Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indie is benoemd Mr. G.L. MENS FIERS SMEDING.
- De gep. Gen. Maj L. VAN LIER, oud-dirigeerend officier van Gezondheid 1ste klasse, chef van den Militair-Geneeskundigen dienst te AMSTERDAM, laatstelijk regeeringscommissaris vanhet Roode Kruis in de Stelling van Amsterdam, bestuurslid van verschillende vereenigingen op geneeskundig gebied, is de vorige week op 65-jarigen leeftijd overleden.
- Op ruim 80-jarigen leeftijd is te ZURICH overleden de oud-professor DR. J.C. MATTHES, in 1906 afgetreden als hoogleeraar in de Hebreeuwsche taal- en letterkunde aan de Universiteit te AMSTERDAM, ridder der orde van den Ned Leeuw. Gepromoveerd in 1859 werd hij in 1877 hoogleeraar. Onderscheidene hoogst belangrijke werken op historisch-bijbelsch en op zuiver historisch gebied verschenen van zijn hand.
- Onze landgenoote de zangeres ECOLINE KRAUSS-ADEMA, zal in de maanden Maart en April een serie liederen-avonden in verschillende plaatsen van ons land geven. (Evert CORNELIS)
- gedenkpenning Utrechtsche Jaarbeurs geslagen door de Kon Utr Fabriek van C.J. BEGEER.
- Wormer: maaltijden uitdelen in koffiehuis
- Egmond-aan-Zee: Fransche kinderen
- Een ongeval te ALKMAAR, dat gelukkig geod afliep. Bij het ophijschen van een zwaren koeler boven een loods, brak een der tuien van de ijzeren masten, waardoor het gevaarte, dat niet minder dan 10.000 kg gewicht had, naar beneden stortte en daardoor eenige schade aangericht werd.
(BRON: pagina 108 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 3 maart 1917) - gezicht op een plantage te Suriname.
- Gouvernementsplein te Paramaribo (Suriname) 27-2-1667 - 27-2-1917 
(BRON: pagina 110 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 maart 1917)

- Utrecht: bloemententoonstellin, Mevr de Gravin VAN LYNDEN VAN SANDENBURG, graaf VAN LYNDEN VAN SANDENBURG, Mr J.P. FOCKEMA ANDREAE, burgemeester van Utrecht.
- Jaarbeurs Utrecht: Mr. VAN ZIJST
(BRON: pagina 112 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 maart 1917)

- ijsschotsen voor VOLENDAM, gezien van de zeezijde.
Groote arend op de heide bij OUDENBOSCH door den heer V. d. ZANDEN geschoten, terwijl deze op de jacht was. De roofvogel, die een vlucht van ruim 2 m had, waagde een aanval op den jachthond, kwam toen dicht onder schot, werd neergeschoten en daarna afgemaakt.
(BRON: pagina 113 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 maart 1917)

- Teekenschool te Schoonhoven (3 foto's)(dir de heer Fred. A. TEPE).
(BRON: pagina 114 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 maart 1917)

- Het nieuwste op het gebied van de motorijssport. Motorarreslede in den Polder het GROOTSLAG op 20 februari 1917. De heer P. BROUWER, motor- en rijwielhandelaar te ENKHUIZEN, maakte met gunstig gevolg een tochtje met een snelheid van 55 k.m.
(BRON: pagina 115 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 maart 1917)

- Het nieuwste op het gebied van de motor-ijssport. Motor-arreslede in den Polder het Grootslag op 20 febr 1917. De heer P. BROUWER, motor- en rijwielhandelaar te ENKHUIZEN, maakte met gunstig gevolg een tochtje met een snelheid van 55 km.
(BRON: pagina 115 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 maart 1917) - plaquette in brons op groen marmeren plaat, ter nagedachtenis van de HEER C. VRIJ, in leven hoofd van de onderwijs-inrichting der Nieuwe Schoolvereeniging te AMSTERDAM. (beeldhouwer Charles VAN WIJK)
- Henri DEKKING's vermakelijk en onderhoudend blijspel Kwakzalvers valt, zooals het door de Kon Ver Het Ned Tooneel wordt vertoond, zeer goed in den smaak. (op foto: Mevr MANN, heer Cor SCHULZE)
(BRON: pagina 116 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 maart 1917)

- Schoonhoven: bijtvisschers, op de achtergrond de oude Veerpoort van 1601.
(BRON: pagina 119 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 maart 1917)

- De heer J.M. MOORREES, adjunct-inspecteur bij de arbeids-politie en koeliewerving te Soerabaja (geb. 1876), ridder der orde van Oranje-Nassau, is de vorige maand overleden.
- Op 74-jarigen leeftijd is 's-Gravenhage overleden de heer A.J.J. STAAL, oud-luit.-gen. van het leger in Oost-Indie, ridder van de Mil. Willemsorde, ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, commandeur in de Oranje-Nassau-orde.
- 2 maart herdacht de heer J. DITMARS den dag waarop hij voor 40 jaar werd ben. tot hoofd der O.L. school te GROOT-SCHERMER.
- De heer G. VELDERMAN, oud-leeraar in de Ned Taal- en Letterkunde aan de H.B.S. te ARNEHEM, herdacht de vorige week onder veelvuldige bewijzen van hoogachting zijn 80sten geboortedag. De krasse grijsaard, thans te LAAG-KEPPEL woonachtig, heeft een reeks van jaren het onderwijs met ijver en toewijding gediend.
- De heer H. METSELAAR herdacht 2 Maart op feestelijk wijze den dag, dat hij gedurende 60 achtereenvolgende jaren in dienst was bij de familie A. VAN DEN BERG te HAZERSWOUDE, RIJNDIJK; de krasse 73-jarige man verricht nog met jeugdige opgewektheid zijn dagtaak.
- De heer W.F. KELLY deurwaarder bij de Arrondissementsrechtbank te TIEL, standplaats DRUTEN, vierde kortelings onder vele blijken van belangstelling zijn gouden ambtsjubileum.
- Tot adviseur der decentralisatie in Nederlandsch-Indie is benoemd H.A. KINDERMANN, eerste secr vanhet Gouvern (afdeeling Algemeene Secretarie).
- PROF. Mr. G.A. VAN HAMEL, oud-hoogleeraar aan de Amsterdamsche Universiteit, oud-voorz van de Gezondheidscommissie te AMSTERDAM, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, oud-lid van Ged. Staten in de prov. Noord-Holland, oprichter van de internationale vereeniging voor Strafrecht, is de vorige week op 75-jarigen leeftijd te AMSTERDAM overleden.
- stoomschip TJISALAK in IJmuiden
- vuilnisbelt van 's-Gravenhage
(BRON: pagina 120 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 maart 1917)

- militaire inspectietocht van HM de Koningin naar EDE: militaire aviateur luitenant BAKKER
- Duitsche onderzeebott, in Alkmaar.
(BRON: pagina 124 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 17 maart 1917)

- Koninklijk Bezoek Jaarbeurs, UTRECHT: klokken makers PETIT en FRITSEN.
- Mr Dr W.A. VAN ZIJST, voorzitter van den Raad van Beheer.
- weekmarkt te LIDA in Russische Polen.
(BRON: pagina 125 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 17 maart 1917)

- Romeo en Jullia: HENRI EERENS, mevr VERKADE.
- De Soldaat van Marie: Mevr STERCKMANS, mej ANNIE BAKKER, mej VERZWIJVER.
(BRON: pagina 128 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 17 maart 1917)

- de ruine van het slot Batenburg.
- tooneelstuk Aron Laguna van Is. Querido: Mevr DE BOER-VAN RIJK, mej Pine Belder, Daan van OLLEFEN, Jan MUSCH, mej. GYSWIJT, Adolf BOUWMEESTER.
- beeldhouwer EG. EVERAERTS en zijn werk. ( 3 foto's met onderschrift)
(BRON: pagina 129 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 17 maart 1917)

- Weldra zal het 50 jaar geleden zijn, dat de Luitenant-Generaal H.C.A. NEETESON, inspecteur van den landstorm als vrijwilliger bij het Instructie-Bataillon in dienst kwam; hij werd eenige jaren geleden als generaal-majoor gepensionneerd en is kort na het uitbreken van denoorlog, bij het organiseeren van den landstorm, weer in activen dienst getreden.
- 1 Maart herdacht de heer K.C. TER HAAR, te BARCHEM bij LOCHEM, onder vele bewijzen van waardering en sympathie zijn 40-jarig onderwijzersjubileum; tevens vierde hij zijn 40-ajrig dienstjubileum als organist bij de Ned. Herv. gemeente.
- Tot Commandant van de Nederl. gezantschapswacht te PEKING is benoemd de kapitein der Mariniers L. SPIEGELBERG; deze kundige officier is vroeger werkzaam geweest als instructeur aan de Marinegymnastiekschool te AMSTERDAM, heeft reizen gemaakt naar vreemde werelddeelen en heeft in den mobilisatiestrijd ruim twee jaar dienst gedaan als commandant van het marinedetachement op VLIELAND.
- De gep. kol. der inf. B.J. LAND, oud-staf-officier, lid van den Arnhemschen raad, officier der orde van Oranje-Nassau, is de vorige week te 's-Gravenhage overleden.
- Tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict EMMEN is gekozen de heer J. SIBENGA MULDER.
- Op 74-jarigen leeftijd is te 's-Gravenhage overleden Z. Exc. MR. U.H. HUBER,lid van den Raad van State, een rechtsgeleerde van groote bekwaamheden en van uitmuntende karaktereigenschappen.
- Te Roermond is overleden de heer H.R. GROOTENHUIS, rijksontvanger te VLODROP (Limb.), een ambtenaar die zich nauwgezette plichtsbetrachting en volijverig steeds van zijn taak gekweten heeft.
- Op 58-jarige leeftijd is te MEPPEL overleden de heer E.F. SCHUKKING hoofdcommies ter secretarie der kamer van Koophandel en Frabrieken, een algemeen gewaardeerd en geacht ingezetene.
- Het comite Indie Weerbaar dat uit Ned-Indie de vorige week te 's-Gravenhage aangekomen is.
- Wilde zwaan. op de Bergsche MAAS geschoten.
- een brancard op wielen
- gezicht Wijk-aan-Zee, tijdens Maartsche sneeuwbuien.
- De Wiener Mode Show in het Centraal Theater te A.dam. 
(BRON: pagina 132 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 17 maart 1917)

- 's Rijkswaarborg voor gouden en zilveren voorwerpen te SCHOONHOVEN. (artikel + 2 foto's)
(BRON: pagina 134 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 24 maart 1917)

- schilderij De Twee Zusters van PROF. N. VAN DER WAAIJ in de firma Frans Buffa & Zonen te A'dam.
- Hampoort te GRAVE.
(BRON: pagina 135 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 24 maart 1917)

- Toevlucht van een uitgewezen smokkelaar. De visscher M. SELDEN uit GRAVE werd onder verdenking van smokkelarij uit het in staat van beleg verklaarde gebied gewezen; op zijn motorjol bouwde hij een woninkje,liet zich de Maas afzakken en ging bij REEK buiten den kring van den staat van beleg, voor anker; hier houdt hij zich bezig met vischvangst, met het breien van fuiken, waarin hij snoek en andere groote visschen weet te verschalken, zoodat hij een behoorlijk bestaan vindt. Het kruien van het ijs bracht hem een teleurstellende verrassing; zijn drijvend huisken werd op 't droge gezet. Hoogstwaarschijnlijk is het nu weer vlot en kan hij er weer frank en vrij op los visschen.
- sportdemonstraties in de schermzaal van Prof. VANHUMBEEK en in de turnhal te A'dam: Generaal-Majoor OPHORST
- "Sint Jansvuur" tooneelspel van HERMAAN SUDERMAAN: Mevr LOBO-BRAAKENSIEK, mevr VAN KERCKHOVEN, REULE, mevr VAN KORLAAR, Jan C. DE VOS.
(BRON: pagina 136 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 24 maart 1917)

- TILBURG: gezouten varkenvleesch.
- de plechtige installatie van den nieuwbenoemden burgemeester van VOORBURG, JHR. C.W. STERN, in den gemeenteraad; de magistraat is met de ambtsketen getooid; naast hem is zijn echtgenoote gezeten. De 42-jarige verdienselijke magistraat was tot nu hoofd der gemeente WOERDEN.
(BRON: pagina 137 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 24 maart 1917)

- begrafenisplechtigheid van Graaf ZEPPELIN te Stuttgart.
(BRON: pagina 141 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 24 maart 1917)

- feestelijke opening van het nieuwe seizoen door de Haagsche Athletische Vereniging. Opname voor Het Huis ten Bosch.
(BRON: pagina 143 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 24 maart 1917)

- Tot opperrabijn in het Ressort Noord-Holland is benoemd A.S. ONDERWIJZER, sedert 1888 rabbijn bij de Nederl.-Israel. Hoofdsynagoge te Amsterdam, waar hij in zijn nieuwe hooge functie gevestigd blijft; geb. 1862, heeft hij aan het Ned. Israel. Seminarium zijn afdeling genoten onder leiding van DR. J.H. DUNNER, wiens opvolger hij thans is. De heer Onderwijzer behoort tot onze grootste Joodsche geleerden.
- DR. H.D. TJEENK WILLINK, oud-pred., gedurende vele jaren hoofd van de bekende uitgeversfirma te HAARLEM, oud-lid van den raad aldaar, eere-lid van de Vereeniging tot  bevordering van de belangen der Boekbundels, ridder der orde van Oranje-Nassau,is op 73-jarigen leeftijd overleden; hij was een man van uitgebreide wetenschappelijke kennis, van fijnen letterkundigen zin en van een edel karakter.
- Een Koninklijk Cadeau. Oud-Hollandsche klok, welke door de firma H. TH. VAN WIJK en ZOON te 's-Gravenhage heeft doen vervaardigen als geschenk voor HKH Prinses Juliana. Onder de zetplaat is een afbeelding van de inneneming van DEN BRIEL, voorgesteld door bewegende figuurtjes, die tijdens het spelen van het carrillon In naam van Oranje te voorschijn komen, daarna de in brand gestoken poort rammelen en vervolgens verdwijnen. Op den voorgrond vuurt SIMON DE RIJK de soldaten tot de bestorming aan; daarachter de vaandrig met het geuzenvaandel, gevolgd door een gewapenden hoofdman; andere troepen komen aan wal. Het mechanisme werkt op verschillende uren, terwijl men allerlei Hollandsche liedjes als De Zilvervloot, Wien Neerlands bloed e.a. te hooren krijgt. Op de bovenvoorzijde ziet men de portretten van LUMEI VAN DER MARK en WILLEM BLOYS VAN TRESLONG de vermaarde aanvoerders der Watergeuzen.  
- Te 's-Gravenhage is op 85-jarigen ouderdom overleden MR. H.J. SMIDT, die twee malen als Minister van Justitie optrad (1877-1879 en 1891-1894); voorts is hij gedurende vele jaren lid van de Tweede Kamer geweest, van den Raad van State en van 1885-1888 Gouverneur van Suriname; een man dus met een hoogst eervol verleden en die den Staat gewichtige diensten bewezenheeft: ook heeft hij naam verworven door zijn wetenschappelijken arbeid in boeken en tijdschriften.
- Het nieuwe gebouw van de bekende firm Peek & Cloppenburg op den Dam te A'dam.
- De schat onder het huis van CRETIER & CRAMP op den Dam te Amsterdam. Dit perceel is eindelijk onder sloopershanden gevallen en heeft het front van het nieuwe gebouw van de firma PEEK & CLOPPENBURG vrij gemaakt. Volgens overlevering zou zich in den grond onder het oude huis een schat bevinden; dagen achtereen stond een nieuwsgierige menigte naar het sloopingswerk te kijken en toen de grond gelijk gemaakt was en de gravers gingen zoeken in den bodem, bleek dat de geheele geschiedenis van den schat een legende geweest is. Men heeft niets van beteekende waarde gevonden. 
- De hoogst verdienstelijke kunstschilder F.J. VAN ROSSUM DU CHATTEL, officier der orde van Oranje-Nassau, is op 61-jarigen leeftijd te YOKOHAMA (Japan) overlden; hij vertrok in 1915 vergezeld met zijn echtgenoote naar Indie tot het verzamelen van studien i.v.m. een opdracht van de employe's der Bat. Petroleum-Maatschappij; in januari j.l. verloor hij te SOERABAYA zijn vrouw, keerde terug naar Holland per S.S. KAWI, dat belangrijke vertraging ondervond; eindelijk kon de reis via Japan en Panama aanvaard worden; helaas de geachte kunstenaar mocht zijn vaderland niet terugzien; hij overleede 5 mrt. te YOKOHAMA.
- Alweer een nieuwe functie voor de vrouw in Nederland ! MEJ. M.B. HOUFFELAAR, de eerste vrouwelijke chauffeur, die voor den oorlog eenigen tijd in Antwerpen als zoodanig werkzaam was, heeft de vorige week voor de politie te AMSTERDAM met groot succes een vaardigheidsproef afgeledg; zij heeft met haar eigen keurige auto FEMINA een standplaats bij het Beursgebouw aan het Damrak.
(BRON: pagina 144 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 24 maart 1917)

- In de Zeeuwsche mandenmakerij te Goes. Mandenwerk en wisschen. Het personeel aan deze industrie verbonden, bestaat uitsluitend uit Belgische uitgewekenen en uit geinterneerde soldaten.
(BRON: pagina 146 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 31 maart 1917)

- De scheeve kerk van SCHOONHOVEN.
- stadhuis te SCHOONHOVEN.
(BRON: pagina 147 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 31 maart 1917)

- schilderij Gerard ter Borch (1617-1681) "Guitaarles"
- schilderij Jacob van Ruysdael (1628-1682) "De waag op den Dam te Amsterdam, met Damrak en Nieuwendijk"
(BRON: pagina 150 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 31 maart 1917)

- Officieele groep, ter gelegenheid van de plechtige uitreiking van de De Ruyter-medaille, door ZKH Prins Hendrik der Nederlanden aan JHR. L.P.D. OP TEN NOORT, directeur der Maatschappij Nederland te AMSTERDAM, wegens de uitstekende diensten, gedurende een reeks van jaren door hemop het gebied van zeevaart, scheepsbouw en handel bewezen. De plechtigheid had plaats in de Kweekschool voor de Zeevaart, op den geboortedag van den grooten Admiraal. De heer VAN HECKING COLENBRANDER, vice-admiraal, bestuurslid van de Stichting Fonds voor de De Ruyter-medaille, schetste in een kernachtige rede de groote verdiensten van den heer OP TEN NOORT, waarna de Prins hem de medaille met oirkonde overhandigde, met eenige hartelijke woorden. JHR. OP TEN NOORT gaf daarna uitijng aan zijn gevoelens van dankbaarheid. Op de foto komen voor zittend, van links naar rechts:
de heer TEGELBERG, 
vice-admiraal VAN HECKING COLENBRANDER
de heer OP TEN NOORT
ZKH Prins Hendrik
baron TINDAL
daarachter, o.a. Admiraal ROELL, Commissaris der Koningin, de heer DE BOOY, secretaris der Noord- en Zuidholl. Reddingmij., burgemeester TELLEGEN e.a.
(BRON: pagina 152 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 31 maart 1917)

- Dr. E. MORESCO. Een regeeringsambtenaar met een eervolle loopbaan, een man van veelomvattende kennis en van rijpe ervaring ! Geb. 1869, studeerde hij aan de H.B.S. te Arenhem en te 's-Gravenhage in 1888, volgede in 1894 te Delft de studien aan de sedert opgeheven Indische instelling, volbracht in 1896 met succes het Groot-Ambtenaarsexamen en werd geplaatst ter Algemeene Secretarie te Buitenzorg; na verschillende rangen doorloopen te hebben, werd hij in 1906 benoemd tot Gouvernements-secretaris; 1907 ging hij met verlof naar Nederland. Bij de richting van de Nederl.-Indische Bestuursacademie werd hij benoemd tot leeraar in de verschillende stelsels van Koloniaal bestuur; hij publiceerde hoogst belangrijke leerrijke voordrachten; bovendien stelde hij een studie samen over de wetgevende zaken in Britisch-Indie. Bij zijn aftreden als leeraar in 1913 verleende de Senaat der Rijksuniversiteit te Leiden, hem ter erkenning van zijne verdiensten het eere-doctoraat in de Staatswetenschap. In Indie teruggekeerd werd hij 1ste Gouvernements-secretairs en in 1914 werd hij belast met de waarneming van de functien van directeur van onderwijs en eeredienst, welk ambt hij tot nu toe met succes bekleed heeft.
- Huldiging van onze talentvolle, gevierde concertzangeres Mevr. DE HAAN-MANIFARGES in haar geboortestad ROTTERDAM, ter gelegenheid van haar zilveren kunstjubileum. Na haar schitterende muzikale voordrachten, die geestdriftig toegejuicht werden, richtte de heer VAN ES, voorzitter van het feestcomite, een hartelijke toespraak tot de jubilaresse en schonk haar als blijk van waardeering een prachtalbum met handteekeningen o.a. ook die van de Koninklijke Familie; vervolgens sprak DR. VOS voorzitter der zangafdeeling van Toonkunst, die haar het eerelidmaatschap aanbood; daarna vertolkten de heer VERHEY, Mevr WIJN-TER WEELE o.a. hunne gevoelens van waardering.
- plechtige Vaandeluitreiking in het Stadion te Amsterdam: Majoor JOCQUIN, S.P. VAN EEGHEN, luit-generaal NEETESON.
- De Mode-Show in het gebouw der firma HIRSCH & CIE op het Leidsche Plein te Amsterdam. (4 foto's)
(BRON: pagina 153 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 31 maart 1917)

- grafmonument van ARNAUD, Hetog van gelderland in de St Elisabethskerk te GRAVE.
(BRON: pagina 155 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 31 maart 1917)

- Hiernaast geven wij een foto van het comite INDIE WEERBAAR. In het midden de Regent van Melang. Rechts: de prins van Soerakarta in de uniform van kolonel van het Ned-Indische leger. Het comite heeft onderscheidene instellingen, van openbaar nut, handels- en nijverheidsinrichtingen, militaire inrichtingen enz bezocht, waardoor het in staat zal zijn daar omtrent in Indie juiste indrukken waar te geven.
- Tot buitengewoon hoogleeraar in de wiskunde aan de Universiteit te AMSTERDAM is ben. DE HEER G. MANNOURY, geb. 1867; belangrijke wetenschappelijke studien verschenen vanzijn hand.
- Ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum zijn den heer JAC. VAN WANING, den verdienstelijken en beminden burgem. van OUDERKERK AAN DEN IJSSEL, ridder der orde van Oranje-Nassau, talrijke blijken van waardeering en vriendschap te beurt gevallen.
- Grootvorst MICHAEL ALEXANDRO-WITCH, die na de onttroning van zijn broeder, Czaar Nicolaas, tot Regent van het Russisch Rijk ben. is; hij heeft zijn hooge regeringsfunctie echter nog niet aanvaard, omdat hij wil wachten, totdat de Constitueerende Vergadering een beslissing omtrent den nieuwen regeringsvorm zal geneomen hebben.
- MILJUKOW, afgevaardigde van de Doema, na de jongste staatsomwenteling, ben. tot Min. van Buitenlandsche Zaken, een ambt, dat, met het oog op den oorlog en de internationale betrekkingen tot de verbonden Staten, zware verantwoordelijkheid oplegt.
- PROF. DR. VAN DIJK hoogleeraar in de godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te GRONINGEN, herdacht de vorige week onder veelvuldige bijlken van hoogachting en waardeering zijn 70sten geboortedag.
- Ter vervanging van MR. BAEZA, die eervol ontslag uit zijn ambt verkreeg op zijn verzoek, is benoemd tot gemeente-secretaris te Amsterdam MR. Ph. FALKENBURG, geb. 1863, gepromoveerd te Leiden in 1890; in 1893 werd hij adjunct-commies aan de afdeeling Arbeid vanhet Dep. van Waterstaat, in 1894 dir. van het nieuwe gemeentelijk statistische bureau te AMSTERDAM.
- Op 71-jarigen leeftijd is te ELBURG overleden de heer H.A. HOEFHAMER, notaris, lid van den raad aldaar, administrateur vanhet weeshuis en kerkvoogd der Ned. hervormde gem.
- De heer H. KRUIMEL, die gedurende 40 jaar bestuurder was van de Remonstrantsche Broederschap en krachtig medegewerkt heeft in talrijke instellingen van liefdadigheid, is te AMSTERDAM op 69-jarigen leeftijd overleden.
- Graaf BERNSDORFF op stoomschip Frederik VIII
- een veulen slechts eenige dagen oud, dat wegens gebrek aan voedsel bij de moeder, zou omgekomen zijn, maar dat nu door een koe gezoogd wordt, op het buitengoed van den heer EMSENS, Plantage Wouw (N-B).
(BRON: pagina 156 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 31 maart 1917)

Laatst gewijzigd: april 2003 en sept 2004.