Aanmelden | Contact
Zoeken

DE PRINS der geillustreerde bladen vanaf juli 1916 t/m juni 1917
FOTO OP DE VOORPAGINA (hoort meestal artikel bij)

juli 1916
1 - senaat van het Utrechtsche studentencorps ter gelegenheid van het 28-jarig bestaan (56ste lustrum) der Utrechtsche Hoogeschool (A. C. N. P. Ruys, A.M.C. Sandberg, J.A. Jonkman, G.J. van Oordt, W.H. Verloop; architect H.A. van Anrooy, sierkunstenaar C. Rol)
8 - bezoek van H.M. de Koningin aan de militaire tentoonstelling te Arnhem (mevr Storm van 's-Gravensande-van Hoboken, Mr Dr R.J. de Visser)
15 - vertrek van prof C.F.A. Koch (Dr C.B. Tilanus, Dr Westerman)
22 - H.M. de Koningin bij de sportwedstrijden voor land- en zeilmacht in het stadion te Amsterdam
29 - Prof Dr J.H. Kern (25-jarig doctoraat)

augustus 1916
5 - de onlangs tot kolonel bevorderde luitenant-kolonel der infanterie van het leger in oost-Indie C.C. Musch
12 - Prof Mr D.P.D. Fabius (25-jarig jubileum)
19 - Z. Exc. de minister van binnenlandsche zaken Mr P.W.A. Cort van der Linden en zijne echtgenoote te Noordwijk-aan-Zee
26 - Prof Dr. J.J. Hartman (25-jarig porfessoraat)

september 1916
2 - Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden bij de aanbieding van de ambulance-treinen aan de Nederlandsche regeering (Dr S. Sturkop, Mevr Sturkop, ZKH Prins Hendrik, Jhr Bakker, R. Lehman, S.P. van Eeghen, H. Ozinga)
9 - P.J. de Kanter (foto: Tollens)
16 - H.M. de Koningin bij onze marine te Den Helder (Jhr Hooft Graafland)
23 - kolonel F.J. Kroesen
30 - de plechtige overdracht van het rectoraat over derijksuniversiteit te Groningen door Pof. Dr. J. van Wageningen, hoogleeraar on de Latijnsche taal- en letterkunde, aan Prof. Dr. C. van Wisselingh, hoogleeraar in de artsenijbereidkunde
oktober 1916
7 - Prof. Ds. S. Talma (geb. Dokkum 1847; jubileum 1876-1916)
14 - Schout-bij-nacht J.A.M. Bron (geb. 1862)
21 - bij den gouveneur van Atjeh en ondergehoorigheden, Luitenant-Generaal H.N.A. Swart
28 - G. Bolkestein (geb. A'dam 1871)

november 1916
4 - E.P. de Monchy Rzn
11 - gedenkplaat van de feestelijke opening van het Noordzee-kanaal voor 40 jaar (1876 - 1 nov - 1916)
18 - de plechtige opening van het nieuwe gebouw der Nedrlandsche handelhoogeschool te Rotterdam, in tegenwoordigheid van het koninklijk echtpaar
25 - Ch. E.H. Boissevain

december 1916
2 - de troonwisseling in de oostenrijksch-hongaarsch monarchie
9 - vorstelijke groepen van Soerakarta en Djokjakarta (Java)
16 - Prof. N. van der Waaij
23 - "de geboorte van Christus" (Gerard van Honthorst (1590-1656))
30 - Andrew Carnegie (geb 1837)

januari 1917
6 - Jan Lievens (1607-1674) "de verheerlijking van den vrede"
13 - de drie nederlandsche officieren (generaal-majoor T. Burger, Jhr J.H. Roell, J.W. van Oorschot)
20 - de eerste Nederlandsche vrouwelijke professor (Mej Dr Joh. WESTERDIJK)
27 - K. Wijbrands, resident van Banjoemas (Midden-Java)

februari 1917
3 - inspectietocht van H.M. de Koningin (Amersfoort/Leusderheide)
10 - Mr S. van Houten (1837- 80e geboortedag op 17 febr 1917)
17 - Prof. Dr. Jan te Winkel (25-jarig professoraat 1892-1917)
24 - twee bouwmeesters van naam, vader en zoon (bijna 90-jarige Dr P.J.H. Cuypers en Jos Th. Cuypers)

maart 1917
3 - de nieuwe minister van financien, Z. Exc. Prof Mr. M.W.F. Treub
10 - Prof. Mr. J.H. Carpentier Alting
17 - mevr. M.E. Leliman-Bosch
24 - F.M.A. van Schaeck Mathon (Nijmegen) en P. de Wijs (Brummen).
31 - Dr. E. Moresco (geb 1869, studeerde HBS te Arnhem)

april 1917
7 - J.F.M. Sterck, te Heemstede, schoolopziener, 11 april (25-jarig ambtsvervulling)
14 - Mr. J.C.L. Vlaanderen, voorzitter van de Maatschappij van Nijverheid (Haarlem)
21 - Prof. Dr. J.P. Kuenen (1892 - april - 1917)
28 - het uitvoerend damescomite voor den feestavond in den stadsschouwburg te Amsterdam, ten bate van het Russische Roode Kruis gehouden (mevr R. Alvarez Correa-Penso, mevr L. Heemskerk-de Zaremba, mevr. A. Stuart-Korthals, mevr. R. Smuller-Livscgitz, Mevr A. Gerdes-Heemskerk)

mei 1917
5 - Prof. Dr. H. Burgmans (1892 - mei -1917)
12 - H.M. van Bemmelen, te Haarlem
19 - Dr. E. Halbertsma, geb 1857, benoemd tot officier van gezondheid 2de klasse in 1883, ridder der orde van Oranje-Nassau, ridder der Zweedsche Wasa-orde)
26 - Prof. Mr. Dr. A.A. H. Struycken (Mr Dr van Leeuwen, burgem. Tekllegen, Prof Dr Sissingh, Mr Prins)

juni
2 - Drente, groote veenbrand
9 - Z. Exc. Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman
16 - J.T. Cremer (1837 - 30 juni - 1917)
23 - 57ste lustrum Hooger Onderwijs te Amsterdam (Ivens, de Jong, Groeneveld, Dullemond, Blaisse)
30 - W.D.A. Ophorst (generaal-majoor, inspecteur van het wapen der inf)ONDERSCHRIFTEN BIJ FOTO'S

APRIL 1917


- Ned Herv. kerk te Batenburg. (grafmonument Graaf VAN HOORNE)
(BRON: pagina 158 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 april 1917)

- glasindustrie van de NV Glasfabriek De Schie, te Schiedam.
(BRON: pagina 159 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 april 1917)

- Op de Rotterdamsche veetentoonstelling. Links: 1ste prijs bekroonde is met spoeling gemest, eig. JACOB ZEEUW, Overschie. Rechts: een zeer belangrijke inzending; reeds 12 malen met een eersten prijs bekroond. Juliette Verlaine, vosmerrie N.S. Tr. 774b, eigenaar A.W. VAN SPRENG Jzn., HEININGEN, gem. FIJNAART. De merrie werd ook hier weder met den 1sten prijs bekroond; de medailles van vorige bekroningen zijn het paard als halsband ongehangen.
- aardappel-pootmachine. Geexposeerd door den Nederl. IJzerhandel afd Hartelust, te leeuwarden.
(BRON: pagina 160 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 april 1917)

- vesting GRAVE
- plechtige onthulling van een fontein-munument in het tuindorp HEYPLAAT te Charlois bij Rotterdam, door de FIRMA NIEVELT GOUDRIAAN aangeboden aan de Rotterdamsche Droogdok-Maatschappij, ter gelegenheid van de aflevering van het 12e schip. (beeldhouwer ZIJL)
- schroefstoomschip SIRRAH (van NIEVELT GOUDRIAAN)
- Ned Studenten-congres (Utrecht): C.C. GISCHLER, Prof DAMSTE, Prof DE LOUTER)
(BRON: pagina 161 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 april 1917)

- 50-jarig tooneeljubileum Mevr BUDERMAN. (5 foto's)
- broodkaartenverstrekking in de hoofdstad.
(BRON: pagina 164/165 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 april 1917)

- korenmolen te CULEMBORG, dagteekenend van 1557.
(BRON: pagina 167 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 april 1917)

- De heer H.A. AALFS, burgemeester en secretaris van VRIES (prov Dr.) hoopt 8 april zijn zilveren ambtsjubileum te herdenken. Talrijke blijken van waardering en sympathie zullen den beminden magistraat ongetwijfeld ten deel vallen, niet alleen omdat hij een verdienstelijk burgemeester is, maar ook, wijl hij zich o.m. als voorzitter van den Ned Bond van Gemeente-ambtenaren bijzonder heeft onderscheiden.
- Tot dir. der Mil. Gymnastiekschool is benoemd kapitein H. BIERMAN van het 5de Regiment Infanterie, eenofficier, die zich reeds gedurende vele jaren bijzonder verdienstelijk gemaakt heeft voor de militaire lichaamssport.
- De heer J.C. LADDE een welbekend Amsterdammer, heeft reeds meer dan 40 maal een drenkeling van een wissen dood gered; voor zijn menschlievende daden ontving hij tal van medailles.
- 1 april j.l. was het 100 jaar geleden dat de beroemde Nederl Prof Dr. J.J. VAN OOSTERZEE, hoogleeraar in de Theologie aan de Rijksuniversiteit te UTRECHT, ridder in de orde van de Ned Leeuw, ridder van de Zweedsche Poolster, van de Pruisische Kroonorde van den Rooden Adelaar, commandeur in de Luxemburgsche orde van de Eikentroon, enz enz, schrijver van tal van hoogst belangrijke werken op theologisch en historisch gebied, geboren werd. Zijn zeldzame en zijne groote begaafdheden waren op innige geloofsovertuiging gegrondvest (overleden in 1882).
- De Zeereew. HEER J.S. MAAS,pastoor te HEESWIJK is de vorige week overleden; niet alleen bij zijn parochianen,maar ook bij andersdenkenden stond hij in hoog aanzien. Zijn overlijden wordt dan ook in breeden kring betreurd.
- Op 55-jarigen leeftijd is te AMSTERDAM overleden DE HEER P. HOLS, secretaris van den Algemeenen Nederlandschen Typografenbond, een man van groot organiseerend talent op het gebied van vakvereenigingsleven, een krachtig en onvermoeid strijder voor de verbetring van de arbeidsvoorwaarden, een propagandist in den besten zin des woords. Zijn heengaan is voor den bond een smartelijk verlies. De belangstelling bij de begrafenis was, wat licht te begrijpen valt, dan ook zeer groot.
- De kolonel van het LEGER DES HEILS CARL FERD. SCHACH is op 79-jarigen leeftijd te Apeldoorn overleden.
- Nederlandschen verpleegsters vanhet Roode Kruis aan het Britsche front in Noord-Frankrijk. De soldaat, rechts op de foto, is een neef van Mevrouw VAN RAPPARD (in het midden) die aan het hoofd van deze afdeeling staat.
- tuinbouwschool voor meisjes "Huis te Lande" 
(BRON: pagina 168 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 april 1917)

- schilderij "Aan moeders schoot" van L v.d. TONGE te Laren
- schilderij "Buiig weer" van A.J. VAN DRIESTEN (Leiden)
- schilderij "Sleeperspaarden te R'dam" van A.W. v. VOORDEN (R'dam)
(BRON: pagina 170 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 14 april 1917)

- Opening van den Indologischen leergang van het Koloniaal Instituut, in het tijdelijk gebouw aan de Keizersgracht te AMSTERDAM (J.T. CREMER, J.C. VAN EERDE, HUBRECHT)
- staking melkbezorgers A'dam.
- tooneeltje: mevr Marie HEIJERMANS-PEERS.
(BRON: pagina 173 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 14 april 1917)

- J.P. COEN, trotsche zeekasteel
(BRON: pagina 177 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 14 april 1917)

- Tot lid van de Tweede Kamer der Staten-generaal voor het district IV te Amsterdam, is gekozen Prof. Mr. J.A. VAN HAMEL, hoogleeraar in het Strafrecht en de Strafvordering aan de Universiteit te Amsterdam.
- Onze landgenoot E. VAN DIJK, aan boord van de MAGELLAN, van Oost-Indie naar Europa, welk schip in de nabijheid van MALTA zonk, heeft een heldendaad verricht, waarvoor hij van de Fransche Regeering de Reddingsmedaille 1ste kl. ontving en een hoogst waardeerend eigenhandig schrijven van den Franschen Minister van Marine en vanonzen Minister vanBuitenl. Zaken. Hij heeft n.l. in weerwil van het noodweer op zee, met levensgevaar, het zelfopofferende heldenstuk verricht, 150 menschen van een wissen dood te redden; herhaaldelijk is hij in zee gesprongen, en kloek, onversaagd zwemmer als hij is, zwom hij met een lijn om zijn lichaam, naar de vlotten, waarin de schipbreukelingen zich bevonden, welke in de diepte dreigden te verdwijnen. Een woord van hulde zij hier gebracht aan dezen onverschrokken held.
- de heer L.H. WEYER te UTRECHT, een onzer beste orchideeenkweekers is aan het kruisen en zaaien van ... etc
- HENRI TERHALL, de door heel Nederland bekende dir van ons beste Revue-gezelschap, vierde 5 Febr j.l. te ROTTERDAM zijn 25-jarig tooneeljubileum. Het was een grootsche huldebetooging, waarin ook zijn echtgenoote - die, door haar zeldzaam geoden smaak en vindingrijkheid op costuumgebied, zooveel tot Terhall's revue-successen bijdraagt - deelde. Midden dezer maand zal TERHALL ook te Amsterdam jubelen in Circus Carre, waar Afkloppen, zijn jongste revue, grooten opgang maakte - dank zij den ook nu weer gepast vroolijken, leuken in houd, den vlotten gang der voorstelling en de ongemeen schitterende monteering. Op ons kiekje ziet men het echtpaar TERHALL afgebeeld.
- Groep, vervaardigd ter gelegenheid van de tewaterlating van de BATOE op de werf van de Ned Scheepb-Maats te A'dam. Een zoontje van den heer JONCKHEER, dir. neemt de laatste beletselen weg. 
(BRON: pagina 180 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 14 april 1917)

- Schoonhoven: waaggebouw, veerpoort
(BRON: pagina 182 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 21 april 1917)

- lente-sneeuw te Leeuwarden 10 en 11 april: plantsoen Oldehove
- opening Ned natuur en Geneeskundig congres, Den Haag: R.A. VAN SANDICK, Dr. H.A. LORENZ.
(BRON: pagina 184 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 21 april 1917)

- Algemeene vergadering van de Ned Ver voor teekenonderwijs gehouden te HAARLEM: B.W. WIERINK uit A'dam.
- Rembrandt-theater: "Domme August"
- Martha WALDEN en Louis CRISPIJN Jr. in "De verloren dochter"
- 1700 liter melk te water. Tusschen Montfoort en Woerden had een voerman die een groot aantal bussen met melk naar laatstgenoemde stad overbracht, het ongeluk te veel uit te wijken voor een kermiswagen, tengevolge waarvan de dijk afbrokkelde en de wagen onderste boven in een sloot terecht kwam.
(BRON: pagina 188/189 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 21 april 1917)

- Z.D.H. Mgr. W. VAN DEN VEN, bisschop van 's-Hertogenbosch, hoopt in de maan Mei zijn zilveren ambtsjubileum te vieren; den geeerden en beminden geestelijken herder, die spoedig ook zijn 83-jarigen leeftijd bereikt, zullen ontwijfelbaar tal van blijken van hoogachting, waardeering en vriendschap ten deel vallen.
- De eerw. heer M. ZADOKS, de beminde voorzanger der Ned. Isr. Synagoge te AMERSFOORT, herdacht 1 april onder vele hartelijke blijken van waardeering en vriendschap zijn 25-jarig ambtsjubileum.
- Te SCHOONHOVEN is op 57-jarigen leeftijd overleden de heer F. HEMMES, dir. der Rijks-Nornaal-lessen, oud-hoofd der school voor M.U.L.O. aldaar, een man van wetenschappelijke en paedagogische gaven.
- Den heer D.M. KRUISINGA, de verdienstelijke burgemeester van ZUIDHORN, officier der orde van Oranje-Nassau, lid van het hoofdbestuur van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, is de vorige week op 62-jarigen leeftijd overleden.
- Op 58-jarigen leeftijd is te ENKHUIZEN,overleden den heer H.J. KALT, inspecteur der H.IJ.S.M. voor de lijn Leeuwarden-Stavoren en inspecteur der Noord-Friesche locaal-spoorwegmaatschappij waarvan hij voor de overneming door de H.IJ.S.M. van de oprichting af, directeur was. Zijn overlijden wordt zeeer betreurd.
- Centrale Keuken te R'dam.
- Een buitengewoon en voordelig schaap (eig. van den heer ARIE VADER Jr. te SCHAGEN). Dit dier heeft in 8 jaar tijds 21 lammeren ter werld gebracht en wordt vaak voor een karretje gespannen, waarin de kinderen uit rijden gaan.
- Van den Frieschen veestapel. Een zeldzaam fraaie koe, ingeshreven inhet Friesch rundveestamboek, afkomstig van den heer P.P. MIEDEMA te ENGELUM, die 1000 gulden opgebracht heeft.
- Stoomboot De Alkmaar Packt I, welke de vorige week even buiten WORMERVEER, om half 8 's ochtends, tengevolge van den geweldigen storm op den dijk geslgen werd.
(BRON: pagina 192 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 21 april 1917)

- vervaardiging vanhoepels voor tonnen te IJsselstein.
(BRON: pagina 194 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 28 april 1917)

- Interieur van het Padvinders-clubhuis DE WIGWAM te 's-Gravenhage. (architect A.C. MEIJER, heer J.F. SCHAAP, Baron van PALLANDT)
(BRON: pagina 195 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 28 april 1917)

- felle brand in de apotheek "De Salamander" op Aloon-Aloon Tjnongtong te Soerabaya.
(BRON: pagina 198 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 28 april 1917)

- Joh. BOSBOOM, gedenksteen geboortehuis Varkensmarkt 2 te Den haag.
- Indie Weerbaar, receptie restaurant TRIANON op het leidsche plein.
(BRON: pagina 200 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 28 april 1917)

- vrachtboot Milly, scheepswerf GEBR. FIKKERS te Muntendam
- familieleden wijlen kunstschilder JOH. BOSBOOM: minister BOSBOOM, Jhr van KARNEBEEK
- HEIJERMANS "Eva Bonheur": Jan MUSCH, Tilly LUS (als Miep), mevr v.d. HORST, mebr de Boer-VAN RIJK
(BRON: pagina 201 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 28 april 1917)

- De merrie Polka de Chievres met hare twee veulens (eig. Mej. MERCKELBAGH, Huize Wittem te WITTEM, Limburg.)
(BRON: pagina 203 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 28 april 1917)

- Tot hoogleeraar in de rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te GRONINGEN, is ben. MR. H. VAN GOUDOEVER, rechter te ROTTERDAM, geb. 1876; hij studeerde te LEIDEN, prom. tot doctor in de Rechten in 1905, vestigde zich daarna als advocaat te 's-Gravenhage en aanvaardde in 1909 het rechterlijk ambt.
- De vorige week herdacht de heer J. HUDIG te Rotterdam eem zeer bekende figurr in scheepvaartkringen, het feit dat hij voor 60 jaar lid werd van de FIRMA HUDIG & VEDER.
- Te ROTTERDAM is op 93-jarigen leeftijd overleden de heer S.J.R. DE MONCHY, een zeer geacht ingezetene der stad; hij was vele jaren lid van de firma M. en S. DE MONCHY en van Pakhuismeesteren, maakte langen tijd deel uit van de Prov. Staten, was medeoprichter en bestuurslid vanhet Zeemanshuis, ridder der orde van den Ned. Leeuw en officier der Oranje-Nassau-orde.
- DR. W. HAVERKAMP, emeritus pred. der Ned Herv Gem. te NIJMEGEN, is de vorige week aldaar op 66-jarigen leeftijd overleden. Hij stond inhoog aanzien wegens zijn groote gaven van geest en hart.
- Op 67-jarigen leeftijd is te NIJMEGEN overleden de gep. kapitein-ter-zee L.A.H. LAMIE, die als jong officier de Mil. Wilemsorde verwierf door zijn kranig optreden tijdens een overval in Indie; zijn borst was bovendien getooid met het ridderkruis van den Ned leeuw. hij maakte twee tochten met de "Willem Barendsz" mede naar Nova-Zembla en werd na zijn pensionnering lid van den krijgsraad te ARNHEM.
- De heer KO DONCKER, de talentvolle teekenaar-humorist en illustrator, die vroeger veel in het buitenland gewerkt heeft en later zoo bekend en populair werd om zijn geestig schimmenspel, is kortelings op 42-jarigen leeftijd plotseling overleden, toen hij op zijn fiets van HAARLEM naar zijn woning te ZUID-SCHALKWIJK reed. Zijn overlijden wordt door velen betreurd.

"Enige decennia later, in de vijftiger jaren, maakt 'Piet Pelle' van Gustaaf Boissevain reclame voor fietsenmerk Gazelle. De figuur van Piet Pelle was echter al 1912 bedacht door Ko Doncker."
http://www.lambiek.net/aanvang/1930reclame.htm)

- steenkolennood Noord-Brabant: Goirle.
- opening Theole-sprotterrein te Tiel; heer Dresselhuys / burgem van Wadenoyen.
(BRON: pagina 204 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 28 april 1917)

Laatst gewijzigd: april 2003 en sept 2004.