Aanmelden | Contact
Zoeken

DE PRINS der geillustreerde bladen juli 1924 t/m juni 1925FOTO OP DE VOORPAGINA (hoort meestal artikel bij)

juli 1924
5 - 75-jarig bestaan prov. ziekenhuis nabij Santpoort "Meer en Berg" (mevr M.B. Boissevain-Pijnappel, A.W. Michels, L. Modoo, P.P. Hartendorf, Dr. W.M. van der Scheer, D.A.J.G.L. Eggink)
12 - Breda
19 - Mr. A.J. Baron van Nagell van Ampsen (Mr Dr van Ketwich Verschuur)
26 - Prof. Ir. J.C. Dijxhoorn, techn hoogeschool Delft

augustus 1924
2 - Amerikaansche eskader in ons land (Mr J.A.N. Patijn, A.M. C. Cully, Bryan)
9 - praalgraf zeehelden Gebr. Johan en Cornelis Evertsen (Middelburg)
16 - koninklijk bezoek Zeeland
23 - A.J.O.E.M. Graaf de Marchant et D'Ansembourg (burgm Amstenrade)
30 - Dr. Ir. E.B. Wolff, dir van den Rijksstudiedienst voor de luchtvaart, A'dam

september 1924
6 - Prof. J.D. van der Waals
13 - sterrenwacht Leiden
20 - gouden jubileum A'damsche brandweer
27- onthulling ruiterstandbeeld koning Willem II (1792-1849)

oktober 1924
4 - Prof. Dr. P.J. Blok (40-jarig professoraat)
11 - Jhr. Mr. Edmond van Aefferden
18 - Zwolle, de Sassenpoort
25 - commissie nagedachtenis van generaal J.B. van Heutsz

novenber 1924
1 - Dr. K. Kuiper, dir. Rotterdamsche diergaarde
8 - Prof. C. Feldmann (geb. New York 1867)
15 - Z. Exc. Jhr. Mr. Dr. H.A. van Karnebeek (door Antoon van Welie)
22 - 100-jarig bestaan Ned Reddingmaatschappijen (reddingboot "Brandaris")
29 - Z. Exc. Dr. W.H. Nolens

december 1924
6 - Dr. Albert Verwey, dichter (geb. A'dam 1865)
13 - proffessoren rechts-hoogeschool te Batavia (Prof Paul Scholten)
20 - triptiek (drieluik) uit nalatenschap fam. Gargan
27 - Den Haag, het Spui met de Korte Pooten

januari 1925
3 - tekening de Volkenbond (door Schotel)
10 - uitv commissie N.O.T. (stedelijk museum A'dam)
17 - Z.K.H. Prins Hendrik, in jachtcostuum
24 - foto winterlandschap nabij de hoofdstad
31 - Prof. Dr. B. SYMONS

februari 1925
7 - herdenkingsfeest Hoogeschool Leiden (1575-1925)
14 - Z. Exc. de Marcilly
21 - Mr. K.F. Creutzberg
28 - DORDRECHT

maart 1925
7 - portret van prof. Dr. A.E. Swaen (geb. Haarlem)
14 - portretten koningin en Juliana
21 - Jhr. H.J. Repelaer van Driel
28 - portret Prins Frederik Hendrik (1584-1647)(1625 - april -1925; 300 jaargeleden stadhouder)

april 1925
4 - RK ziekenhuis, Groningen
11 - Mr. S. Baron van Heemstra (+ 2 zoons)
18 - Dr. A. Baron Schimmelpenninck van der Oije van Hoevelaken
25 - Jhr. Mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer

mei 1925
2 - gouden bruiloft Z. Ecx. luit-gen J.J.G. Baron van Voorst tot Voorst (1875-1925 21 apr)
9 - Djinelli van Silah (Bima); zilveren ster van verdiensten
16 - Dr. Joh. H. van Burkom
23 - koninklijk bezoek A'dam
30 - Veere

juni 1925
6 - Jhr. Mr. L.H.L.J. van der Maesen de Sombreff
13 - Hugo de Groot (1583-1645)
20 - 70e lustrum Leidsche Hoogeschool
27 - Dr. A. Bredius (70e geboortedag)

AUGUSTUS 1924


- oud Brabantsch weefhuis van de frime W. VISSERS Weverij, GELDROP.
(Bron: pag. 52 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 augustus 1924)

- Z. Em. Kardinaal VAN ROSSUM aankomst te IJmuiden met het stoomschip "Batavier II".
- Aankomst van Mgr Lud. HEYLEN, bisschop van Namen, op het vliegveld Schiphol, bij Amsterdam.
(Bron: pag. 53 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 augustus 1924)

- Centraal Theater, Amstelstraat (dir. LOUIS DE BREE); mevr. De la Mar-KLEY, Pierre MYIN, Annie Bakker, Sylvain POONS.
(Bron: pag. 56 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 augustus 1924)

- Kleederdrachten in Zeeuwsch-Vlaanderen - Een bede om hulp ! Wij hebben met de plaatsing van bovvenstaande foto een speciaal doel; ze biedt een gewenschte gelegenheid om de aandacht te vragen voor de ontzettende ramp, die onze brave en nijvere visschersbevolking van Vlissingen en Arnemuiden heeftgetroffen en waarbij een aantal geinnen door den dood van vele visschers tijdens een plotseling opstekende, geweldigen storm in rouw gedompeld en broodeloos geworden zijn. Hun kostwinner en hun schip verdwenen ! De burgemeester van Vlissingen neemt gaarne giften in ontvangst.
(Bron: pag. 57 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 augustus 1924)

- Het is voor een jongen Nederlandschen componist een voldoening dat in Nederland zijn werk door alle orkesten met succes is ten hoore gebracht. Zoo is onlangs MARIUS KERREBIJN's Orkest-Suite "Duimelijntje" voor den 20e keer uitgevoerd en zal van zijn piano-Concert (opus 20) in het a.s. seizoen (te Amsterdam) de 10e opvoering plaats hebben, waarbij hij dan zelf de Piano-solo-partij voordraagt. In het buitenland mochten o.a. ook zijne liederen veel erkenning van beroemde musici ondervinden.
- machinisten van spoortreinen, stoomtrams en van andere middelen van snelvervoer, welke met strenge plichtsbetrachting hun moeilijken en gevaarvolle taak vervullen, hebben aanspraak op onze waardeering; de heer J. OLIVIER, machinist te 's-Gravenhage heeft daarvan de blijkenondervonden ter gelegenheid van zijn 25-jarige dienstvervulling bij de Nederlandsche Spoorwegen.
- Te AMSTERDAM is op 62-jarigen leeftijd overleden DR. A.R. COHEN, arts, lid van het Dag. Bestuur der Nederl. Maatschappij der Bevordering der Geneeskunst, voorzitter in het Centraal orgaan voor Ziekenfondsbelangen; een bekwaam en zeer geacht geneesheer, die den naam van zijn stand hoog gehouden heeft.
- Op den Egyptische Eersten Minister ZAGHLOUL PACHA heeft een jong student een revolverschot gelost, gelukkig zonder noodlottig gevolg. Alweer een van die politieke aanslagen, die in den laatste tijd zoo veelvuldig voorkomen.
- Kunstgenot in het Kurhaus te Scheveningen. De Maatschappij Zeebad Scheveningen, heeft zooals altijd ook nu weer voor rijke afwisseling gezorgd in de programm's voor muziek en zang. Zij heeft een aantal solisten geengageerd wier namen wijd en zijd bekend zijn. Allen zijn artisten vansuperieure talent. In het midden plaatsen wij de violoncelliste JUDITH BOKER, due 17 augustus optreedt; links bovenaan de pianis SEVERIN EISENBERGER die 3 aug zijn gaven zal toonen; rechts bovenaan de zangeres BIRGTIT ENGELL, die ons 30 juli van haar schoone sten deed genieten.
- servies van NV Porcelein- en Aardewerkfabriekn De Sphinx, voorheen PETRUS REGOUT te Maastricht.
- verzakking Brielschen veerheuvel op Rozenburg. Wachthuisje bij Zwartewaal aangespeold.
(Bron: pag. 60 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 augustus 1924)

- Een fraai havengezicht van DORDRECHT, genomen vanaf de Geldersche kade. DORDRECHT, gesticht in de 10de eeuw is een van de oudste en merkwaardigtste steden van ons land, schilderachtig gelegen in een waterrijke streek. Onderscheidene historische bouwwerken verdienen de aandacht: alsmede de spoorbruggen. Handel, scheepvaart en nijverheid verkeeren er in bloeiende staat en op het gebied van onderwijs staat DORDRECHT mede in de voorste rij, terwijl men er ook kunst kan bewonderen.
(Bron: pag. 66 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 augustus 1924)

- Tentoonstelling Statenzaal, Middelburg: Jhr Mr J.W. QUARLES VAN UFFORD.
(Bron: pag. 69 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 augustus 1924)

- 30 juli herdacht DR. W.A. VAN ES, Gereformeerd predikant te LEEUWARDEN, onder talrijke blijken van waardeering en hoogachting zijn zilveren ambtsjubileum.
- De begaafde schilder W.J. SCHUTZ, die meer speciaal naam heeft gemaakt, door zijn fraaie zeegezichten viert een dezer dagen zijn 70sten geboortedag.
- De begaafde musicus PAUL FRENKEL, die door zijn uitmuntend pianospel naam gemaakt heeft, zal Zondagavond 10 aug in het Kurhaus te SCHEVENINGEN optreden.
- Onder talrijke bewijzen van belangstelling herdacht kort geleden DR. J. C. VAN DER STOOTEN, dierenarts te 's-GRAVENHAGE, den dag, waarop hij voor 40 jaar tot dierenarts werd bevorderd. De jubilaris promoveerde te BERN tot Doctor medicinae veterinariae en fungeert sinds 1908 ook als zoodanig aan het Hof.
- De heer K. UNK hoofd der Chr. School voor MULO te ZEVENBERGEN, heeft ter ere van zijn zilveren ambtsfeest ondervonden hoezeer hij in aanzien staat; talrijke bewijzen van hoogachting zijn hem ten deel gevallen.
- De bekende, koene vlieger B. DE WAAL is te 's-Gravenhage op 32-jarigen leeftijd, aan een ernstige keelontsteking overleden.
- PISUISSE met zijn vroolijke kameraden in de voormalige Kurhaus-Bar te Scheveningen. (Jenny GILLIAMS, heer en mevr VAN BERCKEL en kindje, Mr. RODI, Herre DE VOS, Henk STUUROP, Jacq. Pisuisse)
- sportcaricatuur L. LANDRE.
- Majoor PEDRO ZANNI, de koene Argentijsche vlieger (met den leeren riem) die 26 juli van het vliegveld Schiphol bij Amsterdam is opgestegen om een vliegtocht om de werled te doen. Naast hem staan de heeren FOKKER en Ir. BELTRAME, officier bij den Argentijnsche militairen vliegdienst.
(Bron: pag. 72 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 augustus 1924)

- Middelburg fruitmarkt.
(Bron: pag. 75 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 augustus 1924)

- Paleis voor Volksvlijt: Louis DAVIDS, IS. SWAAF, Piet Kohler in "Verdien je wat" uit Strelitsky's revue.
- 600-jairg bestaan Hildburghausen: gezicht op het Marktplein.
(Bron: pag. 80 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 augustus 1924)

- PROF. IR. G.M. MAURIK BROEKMAN, oud-Hooleeraar aan de Universiteit te SANTIAGO (Chili) is thans benoemd tot Professor in de Waterbouwkunde aan de Technische hoogeschool te Delft. Hij heeft o.m. ontworpen de rioleering van Concepcion, de haven vanSt Antonio, de beveiligingswerken tegen overstrooming te Valparaiso, enz. Zijn invloed op de Chileensche Regeering was vandien aard, dat deze slechts door weinige Chilenen werd benaderd. Zijn benoeming hier te lande kan zeker een aanwinst voor de wetenschap alhier worden genoemd.
- DS. F.H. BOERSMA, Gereformeerd predikant te BOZUM vierde onlangs zijn 25-jarig ambtsjubileum onder talrijke blijken van vriendschap, hoogachting en waardeering.
- MR. M. VAN DAM, lid van de Ged. Staten van Noord-Brabant (Breda) vierde deze week onder groote belangstelling zijn 80sten verjaardag. DE HEER VAN DAM is niet alleen het oudst Statenlid in Nederland, wat zijn leeftijd betreft, maar tevens ook in diensttijd. RFeeds 47 jaren neemt hij deel aan de Brabantsche Statenvergaderingen.
- Kunst in het Kurhaus te Scheveningen. De begaafde zangeres EMMI LEISNER, met heer klankrijke sten en haar rijk repertoire, zal 20 aug a.s. in het Kurhaus optreden.
- Bovenaan deze bladzijde geven wij de foto van den heer L.C. WESTENENK, Gouverneur der Oostkust van Sumatra, die benoemd is tot lid van den Raad van Nederlandsch-Indie. In 1872 in Indie geboren, begon de HEER WESTENENK in 1892 zijn schitterende carriere bij het binnenlandsch bestuur waarbij hij verschillende gewichtige functien bekleedde.
- Aan PROF. DR. J.W. MULLER, Hoogleeraar in de Ned. taal- en Letterkunde aan de Rijks-universiteit te LEIDEN, is op verzoek eervol ontslag verleend. Zeker zullen zijn leerijke colleges noode door de studenten worden gemist. Moge PROF. MULLER nog lang voor de wetenschap gespaard blijven.
- De heer WILLEM ANDRIESSEN is met ingang van 1 sept e.k. benoemd tot Hoogleeraar voor piano aan het Conservatorium der Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst te AMSTERDAM. Het Hoofdleeraarschap aan de Muziekschool te ROTTERDAM zal de heer ANDRIESSEN neerleggen, teneinde zich geheel aan de belangen vanhet Amsterdamsche Conservatorium te kunnen wijden.
- Het 102-jarige Zeeuwsche oudje mej. D. DE WITTE dat naar Middelburg toog om aldaar getuige te zijn van de grootsche hulde aan H.M. de Koningin, die haar met bijzondere voorkomendheid bejegende. (ook met foto)
- 5 aug herdacht de heer REIMERING stationschef te VIJFHUIZEN, onder hartelijke blijken van belangstelling, zijn 40-ajrig dienstjubileum bij de Nederlandsche Spoorwegen.
(Bron: pag. 84 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 augustus 1924)

- St Bonifaciustoren te Medemblik
- landelijk plekje bij den ouden molen te VLIJMEN.
(Bron: pag. 87 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 augustus 1924)

- In de bloeiende Twentsche Indiustriestad ENSCHEDE, die op sportgebied een vooraanstaand plaats bekleedt, werden dezer dagen de eerste wedstrijden om het kampioenschap Atheliek van de N.A.U. gehouden. Op onze foto ziet men 110 m hordenloop, gewonnen door L. SPEL in 16, 2 sec.
- Koninklijk bezioek Hilversum (500-jarig bestaan).
(Bron: pag. 88 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 augustus 1924)

- Bezoek van H.M. de Koningin en Z.K.H. Prins Hendrik aan de door de ramp van 8 juli zoo zwaar beproefde Visschersgezinnen te VLISSINGEN en ARNEMUIDEN. Op onze foto zien wij H.M. en Z.K.H. bij het huis van de WED JASPERSE in de Prinsenstraat te Vlissingen aankomen. Deze sympathieke daad onzen Landsvrouwe heeft allerwegen ontroering gewekt en getoond, hoezeer H.M. medeleeft in het wel en wee van de bevolking.

"Een latere ramp was die van 18 juli 1924. Een plots opstekende orkaan overviel de vissers uit Arnemuiden en Vlissingen, vier hoogaarzen verdwenen in de ziedende zee. Het waren de Arm 17 van schipper J. Siereveld, de Arm 27 van schipper A. Meerman, de Vli 2 van schipper K. Blaasse en de Vli 20 van schipper GERARD JASPERSE. Slechts een opvarende kon gered worden van de zestien. Later zijn de lijken van de vissers aangespoeld. Op de Noorderbegraafplaats te Vlissingen schijnt nog een grafsteen van de Jasperses te staan en op de begraafplaats in Arnemuiden werd bij de ingang een monument opgericht ter herinnering aan de ramp. Ook voor deze nabestaanden werd een hulpfonds opgericht, het Vlissings-Arnemuids Hulpcomite waar uit geheel Nederland en zelfs uit Indie en Amerika giften binnenkwamen. De verdeling hiervan ging niet soepel, een klein deel ging naar de weduwen en halve wezen, een groot deel naar het Provinciaal Watersnood Comite. Pas in maart 1925 werden de vergoedingen goedgekeurd maar ook toen waren de uitkeringen karig, de schippersvrouwen kregen veel te weinig als vergoeding voor het verloren gegane schip, van 1000 tot 400 gulden, 8 gulden"
(zie: http://people.zeelandnet.nl/jpkuyt/Durevis2.html - heer A. WEISS,lid van den A'damsche Gemeenteraad (2 foto's van Budapest)
(Bron: pag. 89 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 augustus 1924)

- Het fraaie, bronzen door den beeldhouwer J. VERBANKE in 1913 vervaardigde, monument ter eere van de nagedachtenis van de GEBR. HUBERT en JAN VAN EYCK te Gent (15de eeuw). Deze beroemde Vlaamsche schilders waren de eersten die de techniek van het olieverf-schilderen met succes beoefenden. Hun meesterwerk is "De aanbidding van het Lam Gods", een altaar-triptiek; dit bevindt zich in de St Bavokerk te Gent.
(Bron: pag. 91 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 augustus 1924)

- inzameling te A'dam voor slachtoffers van de ramp te Vlissingen.
- hooibouw op Marken (Foto door: Bureaux "Hollandia", Alkmaar).
- Landbouwtentoonstelling te interswijk
* prachtexemplaar van een Belgische hengst, behangen met 1ste en eereprijzen genaamd "Hippocrite" (eugenaar KAMMEYER)
* de clou van de expositie; de stier Albert, oud 7 jaar, 1ste prijs (eigenaar Fokvereeniging IJsselstroom)
- Belgische waakhond, genaamd Fesia (eigenaar A. KRAAK, Kampioen 1924,Klasse 2), een der mooiste en sierlijkste gebouwde honden, van het 12de Trekhonden-concours te Rotterdam, gehouden door den Bond ter verbetering van den Trekhond.
- graanoogst in de Haarlemmermeer
- WALTER J. PRENTICE, bijgenaamd "de Vader der kolendragers" te Londen.
(Bron: pag. 93 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 augustus 1924)

- Het Koninklijk Besluit is DR. J.W. V. D. VALK, thans arts in het Wilhelmina-Ziekenhuis te Amsterdam, benoemd tot buitengewoon hoogleeraar bij de faculteit der geneeskunde an de Universiteit te GRONINGEN. Gezien de groote bekwaamheid van DR. V.D. VALK mag zijn benoeming tot Porfessor een aanwinst voor de Griningsche Universiteit worden genoemd.
- De talentvolle pianiste SIGRID SCHNEEVOIGT, die op uitstekende wijze de werken van groote componisten vertolkt en haar gehoor weet te boeien, zal op woensdag 27 aug a.s. 's avonds in het Kurhaus te Scheveningen optreden.
- De vorige week was het 25 jaar geleden dat door DEN HEER PIERRE LOMBARTS te ZUNDERT, de Koninklijke Boomkweekerijen werden opgericht. Dag en nacht heeft de energieke leider gewerkt om vooruit te komen en zijn prachtige kweekerij tot een der eersten in ons Land te maken. Zij beslaat thans een opeervlakte van 20 hectare, is in den omtrek algemeen bekend, en wordt jaarlijks door vele Tuinbouwconsulten, Tuinbouwonderwijzers en Cursistenkweekers bezocht.
- Dezer dagen vierde te AALTEN, DS. J. GOMMER, Gereformeerd Predikant aldaar, zijn zilveren ambtsjubileum. Den beminden engeachten voorganger der gemeente, werd op welgemeende enhartelijke wijze getoond, hoezeer men zijn geestelijken arbeid waardeert.
- DE HEER J.G.C.P PEERBOLTE te ZALT-BOMMEL, herdacht onlangs onder groote belangstelling, zijn 40-jarig jubileum als organist der Nederlandsch Hervormde gemeente aldaar. Op 1 October a.s. zal het eveneens 40 jaar geleden zijn dat de jubilaris als klokkenist door het Gemeentebestuur van Zalt-Bommel werd aangesteld.
- De heer A. PRINS te HARLINGEN, mocht dezer dagen onder vele blijken van waardeering en vriendschap, zoowel van superieuren als collega's, den dag herdenken, waarop hij voor 40 jaren in dienst trad als machinist bij de Nederlandsche Spoorwegen.
- "Jnatjes"; met heer en mevr. Herm. BOUDER, Emile Timrott. 
(Bron: pag. 96 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 augustus 1924)

- Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart te A'dam: de windtunnel
- steen van 7 m3 en 15000 kg, gevonden tijdens kanaalopgraving van BEILEN-NIEUWEROORD.
(Bron: pag. 101 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 augustus 1924)

- Het Haagsche Bereden Politiecorps bestaat 10 jaar.
- den 21sten Limburgschen Katholiekendag te Maastricht.
(Bron: pag. 104 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 augustus 1924)

- De Watertoren van SCHIEDAM verdwijnt.
(Bron: pag. 105 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 augustus 1924)

- 8 september hoopt de heer H. TER VEER, hoofdwerktuigkundige bij de Spoorwegen te Nijmegen, zijn 40-jarig jubileum bij de H.IJ.S.M. te vieren. Een commissie heeft zich gevormd, om den geachten en bekwane ambtenaar te huldigen op zijn  feestdag.
- De Chr. Geref. Gemeente te HOOGEVEEN heeft door het overlijden van haar predikant, DS. M. KOOMANS, een groot verlies geleden. Zoowel op geestelijk als maatschappelijk gebied was DS. KOOMANS een uitstekend voorganger der gemeente.
- DR. HANSMA, sedert 51 jaar als geneesheer te WARGA gevestigd, waar hij nog steeds met jeugdigen ijver en toewijding de praktijk uitoefent, en in hoog aanzien staat, herdacht kort geleden zijn 60-jarig ambtsjubileum. De 82-jarige medicus heeft onlangs nog een reis naar Zwitserland ondernomen.
- Te 's-GRAVENHAGE is overleden de gep. Generaal vanhet Leger in Ned. O.-I. W.I. DE GREVE, Ridder der Militaire Willemsorde, een opperofficier, die zich in zijn lange carriere hoogst verdienstelijk heeft gemaakt.
- Zondagavond 7 sept zullen de bezoekers van het Kurhaus te SCHEVENINGEN kunnen genieten van den heerlijken zang van JULIE DE STUERS, die op alle plaatsen waar zij optrad, veel lauweren inoogstte. 
(Bron: pag. 111 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 augustus 1924)

Laatst gewijzigd: 2002.