Aanmelden | Contact
Zoeken

DE PRINS der geillustreerde bladen juli 1924 t/m juni 1925FOTO OP DE VOORPAGINA (hoort meestal artikel bij)

juli 1924
5 - 75-jarig bestaan prov. ziekenhuis nabij Santpoort "Meer en Berg" (mevr M.B. Boissevain-Pijnappel, A.W. Michels, L. Modoo, P.P. Hartendorf, Dr. W.M. van der Scheer, D.A.J.G.L. Eggink)
12 - Breda
19 - Mr. A.J. Baron van Nagell van Ampsen (Mr Dr van Ketwich Verschuur)
26 - Prof. Ir. J.C. Dijxhoorn, techn hoogeschool Delft

augustus 1924
2 - Amerikaansche eskader in ons land (Mr J.A.N. Patijn, A.M. C. Cully, Bryan)
9 - praalgraf zeehelden Gebr. Johan en Cornelis Evertsen (Middelburg)
16 - koninklijk bezoek Zeeland
23 - A.J.O.E.M. Graaf de Marchant et D'Ansembourg (burgm Amstenrade)
30 - Dr. Ir. E.B. Wolff, dir van den Rijksstudiedienst voor de luchtvaart, A'dam

september 1924
6 - Prof. J.D. van der Waals
13 - sterrenwacht Leiden
20 - gouden jubileum A'damsche brandweer
27- onthulling ruiterstandbeeld koning Willem II (1792-1849)

oktober 1924
4 - Prof. Dr. P.J. Blok (40-jarig professoraat)
11 - Jhr. Mr. Edmond van Aefferden
18 - Zwolle, de Sassenpoort
25 - commissie nagedachtenis van generaal J.B. van Heutsz

novenber 1924
1 - Dr. K. Kuiper, dir. Rotterdamsche diergaarde
8 - Prof. C. Feldmann (geb. New York 1867)
15 - Z. Exc. Jhr. Mr. Dr. H.A. van Karnebeek (door Antoon van Welie)
22 - 100-jarig bestaan Ned Reddingmaatschappijen (reddingboot "Brandaris")
29 - Z. Exc. Dr. W.H. Nolens

december 1924
6 - Dr. Albert Verwey, dichter (geb. A'dam 1865)
13 - proffessoren rechts-hoogeschool te Batavia (Prof Paul Scholten)
20 - triptiek (drieluik) uit nalatenschap fam. Gargan
27 - Den Haag, het Spui met de Korte Pooten

januari 1925
3 - tekening de Volkenbond (door Schotel)
10 - uitv commissie N.O.T. (stedelijk museum A'dam)
17 - Z.K.H. Prins Hendrik, in jachtcostuum
24 - foto winterlandschap nabij de hoofdstad
31 - Prof. Dr. B. SYMONS

februari 1925
7 - herdenkingsfeest Hoogeschool Leiden (1575-1925)
14 - Z. Exc. de Marcilly
21 - Mr. K.F. Creutzberg
28 - DORDRECHT

maart 1925
7 - portret van prof. Dr. A.E. Swaen (geb. Haarlem)
14 - portretten koningin en Juliana
21 - Jhr. H.J. Repelaer van Driel
28 - portret Prins Frederik Hendrik (1584-1647)(1625 - april -1925; 300 jaargeleden stadhouder)

april 1925
4 - RK ziekenhuis, Groningen
11 - Mr. S. Baron van Heemstra (+ 2 zoons)
18 - Dr. A. Baron Schimmelpenninck van der Oije van Hoevelaken
25 - Jhr. Mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer

mei 1925
2 - gouden bruiloft Z. Ecx. luit-gen J.J.G. Baron van Voorst tot Voorst (1875-1925 21 apr)
9 - Djinelli van Silah (Bima); zilveren ster van verdiensten
16 - Dr. Joh. H. van Burkom
23 - koninklijk bezoek A'dam
30 - Veere

juni 1925
6 - Jhr. Mr. L.H.L.J. van der Maesen de Sombreff
13 - Hugo de Groot (1583-1645)
20 - 70e lustrum Leidsche Hoogeschool
27 - Dr. A. Bredius (70e geboortedag)

MEI 1925


- Groot Nederlandsch Studentencongres te Leiden.
- Louis Bouwmeester (5 foto's)
(Bron: pag. 209 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 mei 1925)

- monumentaal stadhuis te Maastricht.
(Bron: pag. 211 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 mei 1925)

- Tot Buitengewoon Hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden, om onderwijs te geven in de Wijsbegeerte van het Recht is benoemd Mr. Dr. LEO POLAK.
- Ds. H.J. J. OLTHUIS, prdeikant der Ned. Hervormde Gemeente te Rotterdam bekend om zijn kanselgaven, getrouwheid in zijn wijkarbeid en ijver voor goed Christelijk onderwijs, herdacht kort geleden onder algemeene belangstelling zijn 250jarig Evangeliebediening.
- Honden-thater van denheer DUNCAN (Engeland).
- De Hazeveldsche molen te Groenlo. 
(Bron: pag. 218 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 2 mei 1925)

- stadsbeeld Heerenveen.
(Bron: pag. 218 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 mei 1925)

- plechtige onthulling van het gedenkteken voor wijlen Mr. Dr. E. VAN KETWICH VERSCHUUR, in leven burgemeester van de stad Groningen.
- Het 500-jarig bestaan van het St. Antonius-Ziekenhuis te LEEUWARDEN is de vorige week feestelijk herdacht. Men heeft den aardigen inval gehad, een ouden soepketel van het gasthuis ij ee bloempot te metamorphoseren , de oude vrouwtjes met heur originelen Friesche kappen, staan er gezellig keuvelend om heen.
(Bron: pag. 220 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 mei 1925)

- Een molen van merkwaardige bouw. De Spinnekop van den HORN (Groningen) met ondergang bedreigd.
- hertenkamp te Haarlem met boschwachter. 
(Bron: pag. 222 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 mei 1925)

- het oude paleis te BAMBERG in Beieren, welke stad onlangs haar 900-jarig bestaan vierde.
(Bron: pag. 223 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 mei 1925)

- vergadering van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op het Binnenhof.
(Bron: pag. 224 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 mei 1925)

- De plechtige overbrenging van het stoffelijk overschot van LOUIS BOUWMEESTER. naar de begraafplats Zorgvlied, A'dam.
(Bron: pag. 225 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 mei 1925)

- Kort geleden herdacht Ds. G. SALOMON, predikant der Ned. Herv. Gem. te HENGELO, onder talrijke blijken van hoogachting zijn 40-jarig ambtsjubileum.
- Dr. HANDTMANN heeft onlangs groot succes behaald als dirigent van het Residentie-orchest te 's-Gravenhage. Van het rijke programma noemen wij speciaal Choral-Vorspiele van J.S. BACH-SCHONBERG en Palastrina, Vorspiele o.a. van Hans PFITZNER. Charlotte BOERNER, sopraan, verleende bij het concert haar welwillende medewerking. De mogelijkheid bestaat, dat de talentvolle musicus binnen eenige maanden opnieuw hier te alnde zal optreden.
- De heer LOUIS METZ, pianist in het Concertgebouw Mille Colonnes te AMSTERDAM, is een welbelovend artist, die ondanks zijn jeugd, reeds naam gemaakt heeft op het terrein der cabaretkunst, maar wiens compositiekunst reeds ook tot succesontplooiing is gekomen door zijn van leven getintelenden huldemarsch, opgedragen aan de Holland-Indie-vliegers, als mede door zijn melodieuse en vaak pittige muziek van Blonde Carmen, de welgeslaagde operette, die in het Flora-theater, Amstelstraat, Amsterdam, elken avond voor een volle zaal wordt opgevoerd.
- De heer M. VISSER, adjunct-commies aan de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam, gaat, na een 40-jarig trouwe en nauwgezette dienstvervulling, den gemeentedienst verlaten; hij heeft door zijn bereidvaardigheid en zijn tegemoetkomende vriendelijkehid, de achting en sympathie verworven van allen, die zijn hulp inriepen.
- Tot Resident van Djambi (Oostkust Midden -Sumatra) is beneoemd de heer G.J. VAN DONGEN, tot dusverre assistent-resident van Oost-Atjeh, een zeer bekwaam en verdienstelijk bestuurs-ambtenaar. 
- Feestelijke opening van de nieuwe Wielerbaan te GINNEKEN. Voor de bekoorlijk gelegen plaats in de Baronie van Breda is deze ruime en practisch ingerichte baan een groote aanwinst. Bij de opening waren o.a. aanwezig de burgemeester; het bondsbestuur van den ANWB en andere autoriteiten. Op onze foto ziet men den winnaar van den Sprintwedstrijd voor nieuwelingen (J. V. ROOIJ uit Nijmegen). 
(Bron: pag. 228 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 9 mei 1925)

- Te GEESTEREN (Overijssel) werd door den deken van Almelo, Mgr. H.A.B.C. VAN DER WAARDEN, de eerste steen gelegd voor een nieuw RK Kerk aldaar.
- De 5de expositie op de Internationale Voorjaarsbloemententoonstelling te HEEMSTEDE werd de vorige week geopend. Hiervan breengen wij de prachtige inzending van de firma J.C. HOOGEVEEN uit Den Haag in beeld.
(Bron: pag. 233 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 mei 1925)

- Rembrandt-theater, A'dam (dir de heer Ter LINDEN).
(Bron: pag. 236 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 mei 1925)

- Leidschen plein, A'dam.
(Bron: pag. 237 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 mei 1925)

- Den heer Mr. E.J. THOMASSEN A THUESSELINK VAN DER HOOP VAN SLOCHTEREN, werd eervol ontslag verleend als burgemeester van SAPPEMEER en is benoemd tot burgemeester Van Slochteren. Daar de heer Van Slochteren de belangen van Sappemeer altijd met grooten ijver heeft voorgestaan, twijfelen wij niet of hij zal ook die van zijn nieuwe gemeente getrouw ter harte nemen.
- Ter gelegenheid van zijnzilveren ambtsjubileum zijn den burgemeester van Deventer, Mr. T.A.M. VAN HUMALDA VAN EYSINGA, tal van blijken van hoogachting en erkentelijkheid ten deel gevallen, en terecht, want deze kundige, volijverige, en flinke magistraat heeft zich steeds met hart en ziel aan de belangen van zijn gemeente gewijd.
- De heer Dr. F. WALLER herdacht onlangs onder zeer groote belangstelling zijn 40-jarig jubileum als Directeur der Delftsche Gist- en Spiritusfabriek te DELFT. Gedurende deze reeks van ajren heeft Dr. WALLER steeds zijn beste krachten aan de belangen van deze groote onderneming gewijd.
- Door den Burgemeester van Den Haag Mr. J.A.N. PATIJN werd de nieuwe polikliniik, zie foto hiernaast, in het gebouw aan de Wagenstraat, hoek Bierkade, plechtig geopend. De inrichting beantwoordt geheel aan de laatste eischen der geneeskunde; de meeste moderne medische instrumenten staan in alle afdeelingen ter beschikking van de behandelende geneesheeren.
- Te Amsterdam is in den ouderdom van 84 jaar overleden, de heer A.S.Z. EIJTJE, die in de Israelietische Hoofd-Synagoge aldaar verschillende belangrijke functien bekleedde; bovendien was de overledene thesaurier van het Beth Hamidrasj, en voorzitter en beschermheer van onderscheidene Joodsche liefdadigheidsinstellingen, die door zijn dood een groot verlies lijden. Zijn heengaan wordt in breeden kring zeer betreurd.
- 13 Mei j.l. herdacht Ds. H. MEIJERING, prdikant bij de Gereformeerde kerk te Katwijk aan den Rijn, den dag, waarop hij 25 jaar geleden in zijn ambt werd bevestigd. Van de zijde zijner gemeenteleden werd Ds. MEIJERING zeer veel sympathie en belangstelling getoond.     
(Bron: pag. 243 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 16 mei 1925)

- de Betuwe in Bloei.
(Bron: pag. 243 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 mei 1925)

- Theater Tuschinsky te Amsterdam.
(Bron: pag. 244 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 mei 1925)

- De societeit der Nijmeegsche Studentenvereeniging Carolus Magnus werd de vorige week officieel geopend. Onze foto toont het feestelijk versierde gebouw.
(Bron: pag. 245 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 mei 1925)

- Een kijkje in park Zorgvlied te 's-Gravenhage.
(Bron: pag. 248 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 mei 1925)

- Een buitengewoon fraai oud geveltje in het Bagijnhof te Amsterdam (foto: Jansen, Deventer)
(Bron: pag. 247 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23  mei 1925)

- Feestelijke herdenking van het 475-jarig bestaan van het H. Bloedsgilde te BOXMEER. Een gedeelte van den feeststoet met de muziek en de vermaarde Huizensche Vendelzwaaiers.
- Het Residentie-orchest heeft onder de kranige leiding van den heer PETER VAN ANROOY te Parijs een buitengewoon succes gehad. (Foto: in de Tuilerieen bij het louvre)
(Bron: pag. 248 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 mei 1925)

- Binnenpleintje van een der schilderachtigste Haarlemsche hofjes, gelegen aan de Barrevoetstraat aldaar. (Foto: W.P. ZEIJLEMAKER).
- Belangrijke verkeersverbeteringen van den weg Leiden-Den Haag.
(Bron: pag. 249 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 mei 1925)

- De vorige week herdacht de heer G.A. HARINGMAN, directeur van het Burger-Weeshuis te AMSTERDAM onder vele blijken van waardeering en vriendschap den dag, dat hij voor 25 jaar in dienst trad bij genoemde instelling.
- Op Zondag 10 Mei overleed te UTRECHT in den ouderdom van ruim 81 jaar, de bekende componist de heer P.A. VAN ANTWERPEN, die algemeen bemind was. De overledene had vele vrienden, wat bij zijne begrafenis vooral bleek.
- Sportfeesten tijdens den landdag van den Bijzonderen Vrijwillign Landstorm te OMMEN, in tegenwoordigheid van Z. Exc. Minister Jhr. Mr. RUYS DE BEERENBROUCK.
- Een zeldzaam exemplaar van een stier. Hieronder plaatsen wij deafbeelding van een zeldzaam exemplaar van een stier, geboren Januari 1921, welke elfmaal bekroond is. Eigenaar-fokker is de heer K.W. SPEELMAN, BODEGRAVEN.
- Kostbare Historische Marmeren Gedenksteenen in een binnenmuur van het Groot-Arsenaal te NAARDEN onder bepleistering verborgen en door de zorg van de Genie blootgelegd, schoongenaakt en geplaatst in den voorgevel. De steenen stellen de familiewapens voor van TROMP en WITSEN, terwijl de middelste een latijnsche opschrift heeft, waarin wordt vermeld, dat beide hoogwaardigheidsbekleeders der Hollandsche Republiek hebben zorg gedragen, dat een voortreffelijk tuighuis ten dienste van het Vaderland en van de sterke vesting NAARDEN, werd gebouwd in 1688. 
(Bron: pag. 252 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 23 mei 1925)

- AAN DE TAANKADE TE DORDRECHT. In den trein van Rotterdam heeft men schilderachtigen aanblik op de waterrijke stad, een der oudste en merkwaardigste steden van ons land en in de Middeleeuwen de rijkste koopstad der nederlanden. Uit een historisch oogpunt is zij evenzeer belangrijk, omdat er zich gebeurtenissen van groote beteekenis hehben afgespeeld. DORDRECHT heeft zich in vele opzichten krachtig ontwikkeld, verkeert door de levendige scheepvaart, door de verschillende industrieen en door den uigebreiden handel in bloei en welvaart. Ook aan instelingen van wetenschap en kunst en aan bezienswaardigheden uit vroegere tijden ontbreekt het haar niet.
(Bron: pag. 254 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 mei 1925)

- Ten einde de branden in de Drentsche Venen, die zoo veelvuldig voorkomen, gemakkerlijker te kunnen bereiken en dus spoediger te kunnen blusschen, worden de spuiten in een praam geladen. Bovenstaande afbeelding geeft daarvan een voorbeeld te zie, in de omgeving van EMMEN.
- Opening van de fraaie nieuwe Grasbaan te ALKMAAR.
- Op de buitenplaats Waterland te VELSEN had een groot tuinfeest plaats, aangeboden door BARON BOREEL VAN HOOGLANDEN aan de Internationale jury van de Bloemtentoonstelling te Heemstede. Bij deze gelegenheid werd een Friesche dans uitgevoerd genaamd Het Schoenmakertje, die grooten bijval oogstte.
(Bron: pag. 256 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 mei 1925)

- Spaarnegezicht te Haarlem.
(Bron: pag. 257 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 mei 1925)

- De Bunschotensche Jager verpoost zich een oogenblikje in zijn rusitge thuis en kijkt uit of het weer gunstig is om een nieuwen tocht te ondernemen.
(Bron: pag. 259 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 mei 1925)

- De Seringerberg op het landgoed Raaphorst en Terhout, aan den Leidschenstraatweg bij Den Haag.
(Bron: pag. 260 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 mei 1925) - De bekende Amsterdamsche Psycho-Therapeut Dr. A.W. VAN RENTERCHEM, wordt 9 juni a.s. 80 jaar. Zeker zullen honderden patienten hem op dien dag dankbaar gedenken, daar hij vooral in de hoofdstad velen genezing bracht.
- Onze welbekende landgenoot DAVID HEGENER hoopt den 2den Juni a.s. het zeldzame jubileum te herdenken vanzijn 60 jarig lidmaatschap van het zangcollege "Soli Deo Gloria", in de R.K.-Kerk van den H. Thomas van Aquino (Het Torentje) te AMSTERDAM en 47 jaar neemt de jubilaris het directeurschap van het zangcollege waar.
- De begaafde Hongaarsche Concert- en operazangeres YOLANTHE LANG te Amsterdam, was aanvankelijk bestemd voor de medische wetenschap, maar zij voelde zich spoedig door de muziek aangetrokken en haar stem werd door gezeghabbenden dermate bewonderd, dat haar ernstig aanbevolen werd, aan het Staatsconservatorium te studeeren. Het resultaat was verrassend; want kort na haar eindexamen debuteerde zij aan de Groote Opera te Budapest en verwierf haar luiden bijval. In ons land werd haar prachtige stemmateriaal door de hoogsten geroemd, nl. door de heeren MENGELBERG, Hubert CUYPERS, Cornelis DOPPER, Bertha SEROEN, Max TAK. Zij treedt 28 mei inhet Concertgebouw te Amsterdam en dezen zomer in 't Kurhaus te Scheveningen op. Zij ontving reeds schitteremde aanbiedingen in het buitenland. De jeugdige YOLANTHE heeft een klankrijke, volumineuse en glanzende stem, weet door hare fijn-artistiek gevoelde nuanceeringen het auditorium te ontroeren; haar sterk dramatisch talent verhoogt haar waarde als opera-zangeres in bijzondere mate. Haar te hooren zingen is een zeldzaam muzikaal genot. Het profiel portret hiernaast stelt voor: de kunstenares in de opera De koningin van Saaba. Van het a.s. programma noemen wij speciaal Mozart Canzone der churubin aus Figaro's Hochzeit , Weber Arie der Agathe aus "Freischutz".
- Te ENSCHEDE is in den ouderdom van 71 overleden de heer D. BEUNDER, Commissaris van Politie in bovengenoende Gemeente. Wegens zijnnauwgezette plichtsbetrachting stond de overledene in politiekringen in hoog aanzien.
- Te SEVENUM is overleden de heer P.H. EVERTS, lid van Gedeputeerde Staten van Llimburg, in welk College hij ongeveer een kwart eeuw zitting heeft gehad. Zijn heengaan wordt in Limburg in breeden kring betreurd.
- Veertiende Tentoonstelling van de Kynologen-Club te ROTTERDAM, gehouden in De Doelen aldaar. Onze foto geeft te zien de prachtige Dalimatiner, eerste prijs, eigenaresse Mevrouw A.P. DE VRIES-OLIVER. 
(Bron: pag. 264 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 30 mei 1925)

Laatst gewijzigd: 2002.