Aanmelden | Contact
Zoeken

DE PRINS der geillustreerde bladen juli 1924 t/m juni 1925FOTO OP DE VOORPAGINA (hoort meestal artikel bij)

juli 1924
5 - 75-jarig bestaan prov. ziekenhuis nabij Santpoort "Meer en Berg" (mevr M.B. Boissevain-Pijnappel, A.W. Michels, L. Modoo, P.P. Hartendorf, Dr. W.M. van der Scheer, D.A.J.G.L. Eggink)
12 - Breda
19 - Mr. A.J. Baron van Nagell van Ampsen (Mr Dr van Ketwich Verschuur)
26 - Prof. Ir. J.C. Dijxhoorn, techn hoogeschool Delft

augustus 1924
2 - Amerikaansche eskader in ons land (Mr J.A.N. Patijn, A.M. C. Cully, Bryan)
9 - praalgraf zeehelden Gebr. Johan en Cornelis Evertsen (Middelburg)
16 - koninklijk bezoek Zeeland
23 - A.J.O.E.M. Graaf de Marchant et D'Ansembourg (burgm Amstenrade)
30 - Dr. Ir. E.B. Wolff, dir van den Rijksstudiedienst voor de luchtvaart, A'dam

september 1924
6 - Prof. J.D. van der Waals
13 - sterrenwacht Leiden
20 - gouden jubileum A'damsche brandweer
27- onthulling ruiterstandbeeld koning Willem II (1792-1849)

oktober 1924
4 - Prof. Dr. P.J. Blok (40-jarig professoraat)
11 - Jhr. Mr. Edmond van Aefferden
18 - Zwolle, de Sassenpoort
25 - commissie nagedachtenis van generaal J.B. van Heutsz

novenber 1924
1 - Dr. K. Kuiper, dir. Rotterdamsche diergaarde
8 - Prof. C. Feldmann (geb. New York 1867)
15 - Z. Exc. Jhr. Mr. Dr. H.A. van Karnebeek (door Antoon van Welie)
22 - 100-jarig bestaan Ned Reddingmaatschappijen (reddingboot "Brandaris")
29 - Z. Exc. Dr. W.H. Nolens

december 1924
6 - Dr. Albert Verwey, dichter (geb. A'dam 1865)
13 - proffessoren rechts-hoogeschool te Batavia (Prof Paul Scholten)
20 - triptiek (drieluik) uit nalatenschap fam. Gargan
27 - Den Haag, het Spui met de Korte Pooten

januari 1925
3 - tekening de Volkenbond (door Schotel)
10 - uitv commissie N.O.T. (stedelijk museum A'dam)
17 - Z.K.H. Prins Hendrik, in jachtcostuum
24 - foto winterlandschap nabij de hoofdstad
31 - Prof. Dr. B. SYMONS

februari 1925
7 - herdenkingsfeest Hoogeschool Leiden (1575-1925)
14 - Z. Exc. de Marcilly
21 - Mr. K.F. Creutzberg
28 - DORDRECHT

maart 1925
7 - portret van prof. Dr. A.E. Swaen (geb. Haarlem)
14 - portretten koningin en Juliana
21 - Jhr. H.J. Repelaer van Driel
28 - portret Prins Frederik Hendrik (1584-1647)(1625 - april -1925; 300 jaargeleden stadhouder)

april 1925
4 - RK ziekenhuis, Groningen
11 - Mr. S. Baron van Heemstra (+ 2 zoons)
18 - Dr. A. Baron Schimmelpenninck van der Oije van Hoevelaken
25 - Jhr. Mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer

mei 1925
2 - gouden bruiloft Z. Ecx. luit-gen J.J.G. Baron van Voorst tot Voorst (1875-1925 21 apr)
9 - Djinelli van Silah (Bima); zilveren ster van verdiensten
16 - Dr. Joh. H. van Burkom
23 - koninklijk bezoek A'dam
30 - Veere

juni 1925
6 - Jhr. Mr. L.H.L.J. van der Maesen de Sombreff
13 - Hugo de Groot (1583-1645)
20 - 70e lustrum Leidsche Hoogeschool
27 - Dr. A. Bredius (70e geboortedag)

JUNI 1925


- Stiphorst bij Helmond. Het fraaie kasteel van CROY, thans bewoond door religieuse Zusters.
(Bron: pag. 267 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 juni 1925) - Het nieuwe Boschhuis van het Centraal Genootschap van Kinderherstellings- en Vacantiekolonies te NUNSPEET werd de vorige week officieel geopend. Onze foto toont het gebouw. 
(Bron: pag. 268 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 juni 1925)
- Theater TUSCHINSKY Reguliersbreestraat, A'dam. ("Hoffmanns vertellingen).
(Bron: pag. 269 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 juni 1925) - De Moederdag. De FIRMA JANMAAT en ROMEYN, bloemisten in Den Haag, hebben het origineele idee gehad, aan H.M. de Koningin een eenvoudig doch smaakvolle bloemenhulde aan te bieden, bestaande uit de portretten van H.M. de koningin-Moeder en H.K.M. Prinses Juliana omgeven door Oranjerozen, met op Oranjeklinten een text als hulde aan de hooge Landsvrouwe.
- De nieuwe luidklokken met luidstoel voor den toren der Juliana-kerk te Denhaag. Vervaardigd in de bekende klokkengieterij te HEILIGERSLEE (Gr.).
(Bron: pag. 273 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 juni 1925) - Dirk RIETVELD, bijgenaamd "Dirk de Waterduiker", een in Amsterdam populaire menschenredder, bracht het kort geleden tot zijn 71ste redding. Dir eeremedailles sieren zijn bost; nl een van wijlen Z.M. Koning Willem III; een van H.M. de koning-moeder en een van H.M. de Koningin.
- Op ruim 70-jarigen leeftijd is te Amsterdam overleden de kunstschilder J.H. WIJSMULLER, eenlandscapsschilder van talent; zij voornaamste stukken blonken uit door keurige tekening, door zacht koloriet, door teederen eenvoud en getuigden van een zuivere visie.
- De tweede watermolen aan den Haarlemmerweg tusschen Amsterdam en Halfweg, vermoedelijk dateerend uit de 18de eeuw.
- De bekende en zeer verdienstelijke tooneelspeler HENRI POOLMAN is de vorige week te 's-GRAVENHAGE op bijna 72-jairgen leeftijd overleden. Hij was een van de besten der oude garde en toonde door de uitmuntende vertolking van de rollen, die hij vervulde, en waarbij hij groot kunstgenot gaf, een veelzijdig talent. Bovenstaande in "De Vrek" een van Moliere's meesterwerken; dat was indertijd een zijner glansrollen.
- Markwaardig oud Uithangbord te Amsterdam, op de Lijnbaansgracht bij de Raampoort: HIER VERHUURT MEN SCHUITJES BIJ KEES JOLLE MAN.
(Bron: pag. 276 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 juni 1925) - Slot Loevestein; Hugo de Groot (herdacht 1625-1925)
(Bron: pag. 278 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 juni 1925) - Schagen (noord-Holland), muziektuin
- Feestavond van de Ned. Ver. te Buenos-Aires: Jhr F.E.M.H. MICHIELS VAN VERDUYNEN, mevr Jongewaard de Boer, mebr DIRKS, Baron E. VAN HEERDT TOT EVERSBERG, p. DIRKS, G.E. Jongewaard de Boer (consul-generaal der Nederlanden).
(Bron: pag. 281 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 juni 1925) - De Vlaardingsche Visschersvloot, met de Nederl. driekleur in top, in de Oosthaven. (H.A. Spandaw (1777-1855), Kamerlid en raadsheer, dichter "De Nieuwe Haring")
(Bron: pag. 285 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 juni 1925 - De brandmeester SCHOTKER van de hoofdwacht, Nieuwe Achtergracht te Amsterdam, werd bevorderd tot adjunct-hoofdbrandmeester. Hij dankt deze onderscheiding vooal aan zijn flinkheid en zijn kloek en doortastend optreden bij verschillende ernstige branden.
- De bekende en begaafde tooneelspeler H. MORRIEN, herdenkt deze maand zijn 25-jarig jubileum bij het "Rottedamsch Tooneel' en tevens zijn 35-jarige loopbaan als acteur. De blijken van waardeering en sympathie zullen hemnatuurlijk niet ontbreken.
- Te PARIJS is plotseling overleden mr. M.I. DUPARC, administratief en chef van de afdeeling Kunsten en Wetenschappen aan het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, die in verband met de Fransche Decoratieve Kunsttentoonstelling te PARIJS vertoefde. Mr. DUPARC was ridder in de orde van den Ned. Leeuw en in het bezit van buitenlandsche hooge onderscheidingsteekenen.
- Te DOKKUM (Fr.) is over leden de heer H. BRUINING bekend door zijn kindergedichten en prozawerken voor de jeugd. Bovendien was de heer BRUINING een bekwaam aquarelschilder. Door zijn overlijden heeft de gemeente te DOKKUM een harer beste inwoners verloren; de belangstelling bij de begrafenis was dan ook zeer groot.
- Te Rotterdam werd het groote fraaie gebouw der nieuwe Huishoudschool, gelegen aan de Graaf Florisstraat,officieel door Burgemeester WIJTEMA geopend.
- De bekende holle boom bij "Kraantjelek" in de omgeving van HAARLEM gefotografeerd ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan deze uitspanning. Deze veteraan zou, als hij spreken kon, heel wat kunen vertellen van de jeugd en van de vele volkstaferelen, die zich hier in vroegere tijden hebben afgespeeld.
- Een oude herinnering verdwenen. Alle Bloemendalers, Haarlemmers, Amsterdammers en vele anderen kennen het beroemde pannekoekenhuisje in het Bloemendaalsche bos Zooals mej. KALKMAN, daar de pannekoeken bereidde, kon niemand het, dich al sinds eenige jaren was de koepel niet meer in gebruik. De vorige week is mej. KALKMAN begraven. Zal nu ook als laatste herinnering het oude huisje met den bekenden koepel verdwijnen ? 
(Bron: pag. 288 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 juni 1925 - RIJSSEN (Overijssel) -> waschdag / de "Wierd".
(Bron: pag. 291 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 juni 1925) - Het Zomerseizoen te Noordwijk (Z.-H.).
- De groote Hollandia-Roewedtrijden te Alphen a/d Rijn.
- Villa aan de Oegstggesterlaan No 4 (LEIDEN) bestemd voor het verblijf van Prinses Juliana als studente.
- 1900 - Fanfarecorps "Ons genoegen" te WIJDENES (N.-H.) - 1925
(Bron: pag. 293 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 juni 1925) - Een kijkje in het ROLDERBOSCH bij Rolde (Dr.).
(Bron: pag. 295 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 juni 1925) - Groep medespelende uit het zangspel "De Lindenborg" van H.G. BLEEKER, een spel van folklore, te GRONINGEN 12 maal achtereen voor een uitverkochten schouwburg opgevoerd (een record voor de stad Groningen).
(Bron: pag. 296 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 juni 1925) - De Aardbeienpluk in en om Beverwijk.
- De Bouwmeester-Tentoonstelling te Amsterdam (Singel 146). (foto opening: Frank Luns, Jhr. van Riensdijk, B. Verhagen, oudste zoon en een dochter van L. BOUWMEESTER, Dr. A.G.C. DE VRIES, Leon van LIER)
(Bron: pag. 297 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 juni 1925) - De vorige week vierde Dr. K. Th. HAVERKORN VAN RIJSEWIJK te Renkum (Geld.) zijn 25-jarig artsjubileum. Door verschillende vereenigingen werd en beminden en geachten medicus een grootsche hulde gebracht.
- Luitenant-ter-Zee C.J.W. VAN WANING verrichtte in April j.l. een zeer koene en menschlievende daad door zich zonder aarzeling in de ruwe golven van de Ceram-zee (O.-I. Archipel) te werpen, om een matroos, die van een onderzeeboot in zee was gevallen, te redden, wat hem gelukte. Hulde aan dezen kranigen marine-officier !
- De zeer begaafde en in denlande bekende oud-directeur van de Haarlemsche Orchestvereeniging de heer C.P.W. KRIENS is te HAARLEM, 72 jaar oud, overleden.
- De Zeer Eerw. Heer Pastoor M.H. RADEMAKER te VIANEN, is in den ouderdom van 72 jaar overleden. Pastoor RADEMAKER behoorde tot den kring der vertrouwde vrienden van wijlen Dr. SCHAEPMAN, met wienhij heeft medegewerkt aan het bekende werk "De Geschiedvervalsching".
- De beroemde Fransche tooneelspeler LUCIEN GUITRY, die te PARIJS aan verschillende theaters is verbonden geweest en ook in ons land vroeger met veel succes is opgetyreden, is de vorige week overleden. Wij herinneren ons zijn schitterend spel als Flambeau in "L'Aiglon" van Edmund Rostand en in andere voorname tooneelstukken.
- Aardige gevelsteen met raadsel, aangebracht boven den ingang van het Hofje van BAKENES in de Appelaarsteeg te HAARLEM. De vrouwen moeten 60 jaar zijn en geen 20, zooals de meesten volgens de inscriptie zouden kunnen denken. Het hangt er maar af hoe men het leest. "MCCCXCV gesticht van Dirck van Bakenes voor vrouwen acht en twemael ses" (Foto: .P. ZEIJLEMAKER) 
- Het beroemde Shylock-costuum van wijlen LOUIS BOUWMEESTER, waarin hij ontelbare malen in Shakespeare's meesterwerk "De Koopman van Venetie" heeft gespeeld en waarmede hij ook in het buitenland buitengewone lauweren oogstte. Het costuum bevindt zich in de speciaal georganiseerd BOUWMEESTER-Tentoonstelling te Amsterdam.
(Bron: pag. 300 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 juni 1925) - De Oorlog in Fransch-Marokko. Bezoek van den Franschen opperbevelhebber Maarschalk LYAUTEY, aan den Sultan van Marokko, in diens paleis te Fez.
- De Zuid-Hollandsche Coop. Pluimvee-tentoonstelling aan den Kralingschen weg te ROTTERDAM.
(Bron: pag. 304 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 juni 1925) - Op het IJ te Amsterdam werden onder groote belangstelling de zeilwedstrijden van de Zeilvereeninging "Het IJ" gehouden. (foto: Oranjesluis).
- Het is thans, jammer genoeg, zoo goed als zeker, dat het riviertje de DEVEL in de ZWIJNDRECHTSE WAARD wordt gedempt en de mooie molentjes langs dit water zullen verdwijnen. Het electrische gemaal heeft ze ten doode opgeschreven en het schilderachtige stroompje waarover reeds in 1064 werd geschreven, zal verdwijnen. Onze foto geeft een kijkje langs de DEVEL, men ziet den LINDSCHEN MOLEN, vermoedelijk dateerend uit de 14de eeuw.
- De Rijnlandse Tentoonstelling te Keulen (Duitschland) ter gelegenheid van het 1000-jarig bestaan van het Rijnland. Bovenstaande afbeelding geeft een overzicht van de plastische kerkkunst. (grafmonument Graaf Gerhard VON SAYN 1494)
- Teneinde de vereischte fondsen te erlangen voor de stichting van een permanent tooneelgezelschp in Ned-Oost-Indie, geeft de heer HENRI BRONDGEEST eenige openlucht-voorstellingen. BRONDGEEST is een buitengewoon organisator, regisseur, tooneelspeler en ruiter. Het massaal vertoon uit den Romeinschen Keizerstijd en van een tuinscene ten tijde Napoleon I, is fantastisch; vooral de ommegang van den ruiterstoet, de rijtuigen van Napoleon en de decoratieve kleurrijke costuums van de dames en heeren van het Hof, zijn een lust voor de oogen; BRONDGEEST kent Indie o.a. door een vroegere kunsttournee; hij vereenigt in bijzondere mate de elementen in zich, om leider van een vast tooneel aldaar te worden; hij verdient dus den materieelen steun, dien hij behoeft ter vervulling van zijn lofwaardig streven ! Wij geven hierboven een moment uit het bekende historische drama "Maria Stuart", uitmuntend gespeeld door mevr. ERFMAN-SASBACH (Koningin Elisabeth) en ALEIDA ROELOFSEN (Maria Stuart).
(Bron: pag. 305 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 juni 1925) - De Riddarholmkerk te Stockholm (Zweden).
- De Fransche Militaire Expeditie in Marokko: Abdel Krim, hoofdaanvoerder van de Rifs.
(Bron: pag. 306 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 juni 1925)

- In de groote Palmenzaal van "Krasnapolsky" te Amsterdam. De energieke directeur, de heer STOM, oud-wethouder van ZANDVOORT, bestuurslid van verschillende nuttige vereenigingen en krachtig bevorderaar van het vreemdelingenverkeer in de hoofdstad, heeft van zij helder inzicht blijk gegeven bij de splitising van de groote zaal. De aanblik van de voorzaal met haar weelderigen tooi van palmen en allerlei bloemen in verscheidenheid van kleuren is van bijzondere bekorinf. En daarachter liggen de fraai ingerichte danszalen, waar ondanks de dikwijls hooge zomertemperatuur, de frissche en zoele lucht uit den achtertuin binnenstroomt, zoodat men het genote van een bal champetre heeft. Orde en decorum zijn er voorbeeldig.
(Bron: pag. 307 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 juni 1925) - De Nieuwe Burgemeester van UITGEEST, de heer J. ROOSMALEN, oud-officier der Infanterie, werd kort geleden plechtig geinstalleerd.
- Op 1 Juli a.a. hoopt de heer N. STOEL, directeur van het bijkantoor Haarlemsche Bankvereeniging te IJMUIDEN, den dag te herdenken, waarop hij voor 25 jaar deze functie aanvaardde. De jubilaris is in handels- en reederskringen zeer gezien.
- Te Rotterdam is op bijna 60-jarigen leeftijd overleden Dr. J. VAN DER VALK, rector van het Marnix-Gymnasium alsaar; hij promoveerde aan de Vrije Universiteit; daarna werd hij leeraar in de oude letteren te KAMPEN; bij de oprichting van het Marnix-gymnasium werd hij tot rector benoemd. Verder bekleedde hij nog onderscheidene functien aan nuttige instellingen.
- Dr. G.J. NIEUWENHUIS, geb. 1877, gedelegeerd lid bij den Raad van Onderwijs in Ned. Oost-Indie, een zeer verdienstelijk man op onderwijsgebied, wordt beneoemd tot Rector van de Academie voor lichemelijke opvoeding, welke te Amsterdam zal worden geopend.
- De kersenpluk in de Betuwe.
- Duitsche dankbaarheid. Uitgenoodigd door de ouders van Duitsche kinderen, zijn pl. m. 254 Pleegouders uit Holland de gasten geweest van verschillende families in BARMEN en ELBERFELD. Er werden mooie tochten door het Bergische land gemaakt. Bovenstaande foto toont het gezelschap voor het Raadhuis te BARMEN, met op den voorgrond het Hollandsche Comite voor Kinderhulp. 
1. A. VAN GOOR Jz,
2. D GEERLIGS, secretaris,
3 en 4. W. KOETSIER en C. VISSCHER, leden, allen uit MEPPEL.
- 25 juni j.l. bestond het Bedehuis der Ned. Herv. Gemeente te HEEMSTEDE, 300 jaar. Dit feit werd op feestelijke wijze herdacht (foto: W.P. ZEIJLEMAKER).
(Bron: pag. 312 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 juni 1925)

Laatst gewijzigd: 2002.