Aanmelden | Contact
Zoeken

DE PRINS der geillustreerde bladen juli 1924 t/m juni 1925FOTO OP DE VOORPAGINA (hoort meestal artikel bij)

juli 1924
5 - 75-jarig bestaan prov. ziekenhuis nabij Santpoort "Meer en Berg" (mevr M.B. Boissevain-Pijnappel, A.W. Michels, L. Modoo, P.P. Hartendorf, Dr. W.M. van der Scheer, D.A.J.G.L. Eggink)
12 - Breda
19 - Mr. A.J. Baron van Nagell van Ampsen (Mr Dr van Ketwich Verschuur)
26 - Prof. Ir. J.C. Dijxhoorn, techn hoogeschool Delft

augustus 1924
2 - Amerikaansche eskader in ons land (Mr J.A.N. Patijn, A.M. C. Cully, Bryan)
9 - praalgraf zeehelden Gebr. Johan en Cornelis Evertsen (Middelburg)
16 - koninklijk bezoek Zeeland
23 - A.J.O.E.M. Graaf de Marchant et D'Ansembourg (burgm Amstenrade)
30 - Dr. Ir. E.B. Wolff, dir van den Rijksstudiedienst voor de luchtvaart, A'dam

september 1924
6 - Prof. J.D. van der Waals
13 - sterrenwacht Leiden
20 - gouden jubileum A'damsche brandweer
27- onthulling ruiterstandbeeld koning Willem II (1792-1849)

oktober 1924
4 - Prof. Dr. P.J. Blok (40-jarig professoraat)
11 - Jhr. Mr. Edmond van Aefferden
18 - Zwolle, de Sassenpoort
25 - commissie nagedachtenis van generaal J.B. van Heutsz

novenber 1924
1 - Dr. K. Kuiper, dir. Rotterdamsche diergaarde
8 - Prof. C. Feldmann (geb. New York 1867)
15 - Z. Exc. Jhr. Mr. Dr. H.A. van Karnebeek (door Antoon van Welie)
22 - 100-jarig bestaan Ned Reddingmaatschappijen (reddingboot "Brandaris")
29 - Z. Exc. Dr. W.H. Nolens

december 1924
6 - Dr. Albert Verwey, dichter (geb. A'dam 1865)
13 - proffessoren rechts-hoogeschool te Batavia (Prof Paul Scholten)
20 - triptiek (drieluik) uit nalatenschap fam. Gargan
27 - Den Haag, het Spui met de Korte Pooten

januari 1925
3 - tekening de Volkenbond (door Schotel)
10 - uitv commissie N.O.T. (stedelijk museum A'dam)
17 - Z.K.H. Prins Hendrik, in jachtcostuum
24 - foto winterlandschap nabij de hoofdstad
31 - Prof. Dr. B. SYMONS

februari 1925
7 - herdenkingsfeest Hoogeschool Leiden (1575-1925)
14 - Z. Exc. de Marcilly
21 - Mr. K.F. Creutzberg
28 - DORDRECHT

maart 1925
7 - portret van prof. Dr. A.E. Swaen (geb. Haarlem)
14 - portretten koningin en Juliana
21 - Jhr. H.J. Repelaer van Driel
28 - portret Prins Frederik Hendrik (1584-1647)(1625 - april -1925; 300 jaargeleden stadhouder)

april 1925
4 - RK ziekenhuis, Groningen
11 - Mr. S. Baron van Heemstra (+ 2 zoons)
18 - Dr. A. Baron Schimmelpenninck van der Oije van Hoevelaken
25 - Jhr. Mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer

mei 1925
2 - gouden bruiloft Z. Ecx. luit-gen J.J.G. Baron van Voorst tot Voorst (1875-1925 21 apr)
9 - Djinelli van Silah (Bima); zilveren ster van verdiensten
16 - Dr. Joh. H. van Burkom
23 - koninklijk bezoek A'dam
30 - Veere

juni 1925
6 - Jhr. Mr. L.H.L.J. van der Maesen de Sombreff
13 - Hugo de Groot (1583-1645)
20 - 70e lustrum Leidsche Hoogeschool
27 - Dr. A. Bredius (70e geboortedag)

SEPTEMBER 1924


- nieuwe klokken voor den Wijnhuistoren te Zutphen.
- 60-jarig bestaan Roode Kruis (schilderij conventie van Geneve 22 aug 1864)
- Het ontzettende ongeluk bij ZWOLLE, op den weg RAALTE-HEINO. Overblijfsel van de autobus, waarin 6 personen door brand zijn omgekomen.
(Bron: pag. 112 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 september 1924)

- Het Amsterdamsch Brandweercorps, dat thans 50 jaar als goed georganiseerde beroepsbrandweer bestaat, heeft aanspraak op de erkentelijkehid van de Amsterdamsche bevolking. Meermalen heeft ze met onversaagdheid, kalmte en vastberadenheid den felsten strijd aangebonden tegenhet niets ontziende vuur en daarin de overwinning behaald. Tal van malen hebben de kloeke mannen met levensgevaar menschenlevens gered. Zeer vaak hebben ze door hun oordeelkundig blusschingswerk belende perrceelen tegen de vlammen beschermd. Er is dus in alle opzichten reden, het goudenjubileum feestelijk te herdenken. 
Bovenstaande herinneringsfoto geeft te zien: De eerste Amsterdamsche brandspuit van JAN VAN DER HEYDEN. Verder van links naar rechts:

* W. HOOGEBOOM, fungeerend Commandant van 31 jan 1891 tot 1 sept 1894
* de eerste Commandant en de organisator P.W. STEENKAMP, van aug 1872 tot en met 1 jan 1878
* V.C. DIJKMEESTER, 2de Commandant van 1 jan 1878 tot en met 9 jan 1885
* W.A. VAN MOOK van 6 mei 1885 tot en met 28 jan 1891
* de tegenwoordige Commandant de heer GORDIJN, vanaf mei 1915 tot op heden
* J. MEIJER, van 1 sept 1894 tot 1 mei 1815

- Te DORDRECHT heerscht in deze dagen een groote bedrijvigheid bij de groote inleggerijen; de sjalotten-inleg is n.l. in vollen gang. Onze foto toont de vrouwen bezig met het schoonmaken van de kleine uien, terwijl de kinderen zorg dragen vooor het vervoer naar de inleggerij.
(Bron: pag. 113 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 september 1924)

- In Gaasterland (Friesland). Graftombe van MENNO BARON VAN COEHOORN in de kerk te Wijckel. Deze beroemde vestingbouwkundige en wiskunstenaar werd op LETTINGASTATE onder Britsum in 1641 geboren. Hij studeerde aan de Hoogeschool te franeker in de wiskunde. voorts onderscheidde hij zich al dadelijk bij het beleg van Maastricht (1667) en van Grave (!668) door zijn uitvinding van draagbare Coehoornmortieren. Nadien legde hij zich speciaal op den vestingbouw toe, en verwierf hierin grooten roem. Verscheidene werken verschenen van zijn hand,die van onschatbare waarde zijn voor de kennis der historie uit zijn tijd. COEHOORN stierf in 1704 en werd in de kerk te Wijckel bij Sloten begraven. Men richtte bovenstaand wit marmeren gedenkteeken te zijner nagedachtenis op. (http://www.coehoorn.nl)
- gemeentehuis van BALK.
(Bron: pag. 114 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 september 1924)

- Op 15 September a.s. viert de heer H.A. ZWAANSWIJK, chef van den Buitendienst bij de Gem. Gasfabrieken te Amsterdam zijn 25-jarig ambtsjubileum. Het is te hopen, dat de om zijn groote vakkennis aan het bedrijf bekende jubilaris nog vele jaren de Gem. zal mogen dienen.
- Gaarne plaatsen wij hieronder de beeltenis van den heer A. KRAAYKAMP, wonende te DODEWAARD, die bij het droevige ongeval, onlangs aan het Drutensche veer gebeurd, Mevr. GODIJN uit UTRECHT met eigen levensgevaar het leven redde. Haar 10-jarig dochtertje evenwel kwam in den stroom om.
(genealogie: http://members.lycos.nl/langereis/index-2.html)
- Ter gelegenheid van het gouden jubileum van de Amsterdamsche Brandweer, geven wij hiernaast een portret van den heer R. BOELE, oud-officier van bovengenoemd korps, die vele jaren onder wijlen den eminenten commandant MEIJER een eervolle positie innam en zich menigmaal bij ernstige branden door zijn kloek en beleidvol optreden verdienstelijk heeft gemaakt.
- De heer P. VALK, chef van het Centraal Bureau van bevolking en Arbeidswet te UTRECHT, vierde de vorige week zijn 25-jarig jubileum als Gemeenteamtenaar. Hij was achtereenvolgens werkzaam bij het Burgerlijk Armbestuur, als wijkmeester en als directeur van het Levensmiddellenbedrijf. Zijn groote werkkracht en onvermoeide ijver worden ten zeerste gewaardeerd.
- De Gereformeerde Gemeente te SCHOOONHOVEN is door het vrij plotseling  overlijden van haar voorganger DS. J. OSINGA, smartelijk getroffen. De beminde predikant zou juist den volgenden dag zijn 70sten geboortedag vieren.
- Op1 september j.l. mocht de HEER R. DATEMA, hoofdmachinist bij de Nederlandsche Spoorwegen, standplaats ROTTERDAM, den dag herdenken waarop hij voor 40 jaar bij genoemde Maatschappij in dienst trad. Zoowel van superieuren als van collega's mocht de nauwgezette en bekwame jubilaris vele blijken van waardeering en vriendschap ondervinden.
- Ter herinnering aan de stichting van het Roode Kruis, 60 jaar geleden plaatsen wij hieronder het portret van den verdienstelijken Zwitserschen schrijver en philantroop HENRI DUNANT, die er de grondlegger van was.
- Beeldhouwwerk aan het Kon. Koloniaal Instituut te A'dam. Een boogvulling boven een tympan aan den hoofdingang van het instituut, uitgevoerd door den beeldhouwer W. RETERA.
-  Sport in caricatuur. -september - "Jachtvermaak" naar een tekening van LOUIS LANDRE.
- gebouw NV Diamantmaatschappij Eduard van Dam (40-jarig jubileum)
(Bron: pag. 120 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 september 1924)

- slot ZEIST.
(Bron: pag. 122 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 september 1924)

- Rembrandt Theater, Amsterdam, directeur J. TER LINDEN. Margaretha SCHON (als Kriemhild) en Paul RICHTER (als Siegfried).
- Staphorster boerendochter in haar dagelijksche werk. (foto door: A.G. VAN AGTMAAL).
(Bron: pag. 124 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 september 1924)

- "Het Gulden Boek van Spa" vervaardigd door ANTOINE FONTAINE, 1894.
(Bron: pag. 126/127 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 september 1924)

- Een der fraaiste monumenten van Berlijn, opgericht ter nagedachtenis van den beroemden oogarts ALBRECHTS VON GRAFE, is dezer dagen geheel gerestaureerd. VON GRAFE, geb Berlijn 1828 overl aldaar 1870. (beeldhouwer: SIEMERINGS)
(Bron: pag. 129 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 september 1924)

- De heer K.G. GOEDEWAAGEN, oprichter en directeur van de Incassobank te Amsterdam, die juist daags te voren, ter gelegenheid van den verjaardag van H.M. de Koningin, werd benoemd tot ridder der orde van den Ned. Leeuw, is op 65-jarigen leeftijd overleden; op financieel en maatschappelijk gebied is hij nuttig werkzaam geweest, waardoor hij hoogachting en sympathie heeft verworven.
- Onder vele blijken van waardeering en genegenheid herdacht de heer D. VAN DUUREN, leeraar in de gymnastiek aan de RHBS te GOUDA, de vorige week zijn zilveren ambtsjubileum.
- Te AMSTERDAM is overleden MR. C. VERMEER, voorz. van den Raad van Commissarissen der nationale Bank voor belaste waarden, vooraanstaand beoefenaar van de zeilsport, eere-lid van de Kon. Ned. Zeil- en Roeivereeniging, een figuur in breeden kring bekend en in hoog aanzicht.
- Op 1 september j.l. vierde de heer B.A. MAAT, secretaris der gem. DALEN zijn 25-jarig ambtsjubileum. De enorme balenstelling op dien dag zal den jubilaris wel bewezen hebben, hoezeer zijn arbeid wordt gewaardeerd.
- DELFT: schoftgebint aan de Buitenwatersloot
- Non-stoprit, dwars door Java op een Harley-Davidson-motor, gemaakt door de heeren ROUS en MEEUWENOORD. Zij vertrokken 's ochtends 2 augustus j.l. van Bandoeng, kwamen 7 uur te Batavia aan en reden vervolgens door naar Anjer. Ongeveer 1 uur kwamen zij terug te Batavia en tuften via Bandoeng naar Banjoewangi, om vandaar naar Bandoeng terug te keeren.
(Bron: pag. 132 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 september 1924)

- demonstratie Amsterdamsche brandweer op de Westermarkt.
- fakkeloptocht Amsterdamsche brandweer (ter gelegenh v h gouden feest)
(Bron: pag. 137 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 september 1924)

- Te Delfzijl werd de Noorder Kweekschool "Abel Tasman" ondergebracht in het opleidingsschip "Bonaire" officieel geopend.
(Bron: pag. 139 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 september 1924)

- Foto genomen in de garage van den heer VAN SPEUGEN, te 's-Gravenhage, van een zwaluwnest, gebouwd op de kap van een electrische lamp. Men ziet de oude zwaluw met twee jongen.
- Paleis voor Volksvlijt, A'dam; dir. L. BOUWMEESTER Jr.; bariton Emile VAN BOSCH, sopraan Greta SAUTHAGENS.
(Bron: pag. 141 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 september 1924)

- Mej. de wed H. KASEMIER, geb Anna Broekema, te Sappemeer, die 28 september haar 100sten geboortedag hoopt te vieren.
- De heer JAC. P. VAN TERM, hoofdredacteur van De Limburger Koerier te MAASTRICHT, bekwaam en zeer geacht journalist, herdenkt 22 september zijn 40-jarig journalisten-carriere. De jubilaris zal ongetwijfeld gehuldigd worden overeenkomstig zijn verdiensten.
- DS. A. FETTER heeft na ruim 40-jarige ambtvervulling, afscheid genomen van zijn laatste gemeente, DEN HELDER, waar hij door zijn edel voorgaan, hoogachting en vriendschap heeft verworven.
- Onlangs herdacht MEJ. J.E. MAZIREL den dag waarop zij voor 40 jaren in functie trad als onderwijzeres aan de Openbare Lagere School aan de Nieuwstraat te CAPELLE. Zoowel van leerlingen als oud-leerlingen mocht zij vele bewijzen van hoogachting en toegenegenheid ontvangen.
- Epitaapf (grafschrift) ter nagedachtenis van den beroemden 17den-eeuwschen kunstschilder FRANS HALS, onthuld in de Groote Kerk te Haarlem, ter herinnering aan zijn sterfdag.
- nieuwe electrisch gedreven ophaalbrug te LEIDERDORP.
- Nederland in den Vreemde. Voor eenige weken werd door circa 500 leden van den ANWB per Stoomvaart-Maatschappij Zeeland te VLISSINGEN een reisje gemaakt naar de Zuidkust van Engeland en Wembly. Als aandenken aan deze welgeslaagde toer plaatste de Rijwielbond voor het Royal Pavilion Hotel aan de Marine Parade te Folkestone haar bekende wegwijzerpaal. Dat dit de Nederlandsche bezoekers van deze mooie Engelsche badplaats treft, bewijst deze foto, waarop zijn vertegenwoordigd de directeur met een gedeelte van de beambten, werkzaam bij de Levensverzekeringenmaatschappij RVS te ROTTERDAM, die de vorige week ook een Week-End naar Engeland maakten. Directeur is de heer J. WIJLACKER te Rotterdam. Op den paal staat: "Consul:-: ANWB :-: Mr. J. NEEST :-: Folkestone :-: Harbour Station".
(Bron: pag. 144 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 september 1924)

- "Haring en brood, Leiden heeft geen nood". Burgemeester VAN DER WERF verwelkomt Admiraal BOISOT (naar een teekening van H.P. OOSTERHUIS, Rijks Prentenkabinet te Amsterdam)
(Bron: pag. 146 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 september 1924)

- Het eiland URK heeft dezer dagen eeneigen waterleiding gekregen; Burgemeester A. GRAVESTEIN (3 foto's)
(Bron: pag. 149 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 september 1924)

- Schouwburg Frascati, Amsterdam; operette-ensemble, dir. IS. SOMINS; scene uit Madame Favart,operette van J, Offenbach.
- Kon. Roei- en Zeilver. De Maas, op de baan R'dam-Hoek v Holland.
(Bron: pag. 152 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 september 1924)

- Herman HEIJERMANS, onzen groote tooneelschrijver, die ook op letterkundig en journalistiek gebied naam gemaakt heeft, zoodat hij tot de verdienstelijkste tijdgenooten moet worden gerekend, is de vorige week 60 jaar geworden. Het is zeer te betreuren dat hij sinds eenigen tijd ernstig lijdende is, tengevolge waarvan hij zich niet meer met de intensieve kracht van vroeger aan zijn nuttigen literairen arbeid kan blijven wijden.
- Het overlijden van JAN HEMSING, den talentvollen sympathie, en musicus die vele jaren accompagnateur en vriend van Pisuisse was, heeft in breeden kring ontroering gewekt.
- MARIE VAN WESTERHOVEN is een origineel telent ! Pittig en raak, af en toe schalks en ondeugend, maar altijd ongekunsteld en zuiver in "De dertig Zilverlingen" van A. VAN SPRINKHUIZEN, in het Grand Theater te Amsterdam, waar ze ongetwijfeld door een volle zaal zal worden gehuldigd. Daarna gaat ze op tournee.
-  De vorige week overleed te 'sHage de luit.-kol. van het Ind. Leger H.A.N. CATENIUS, geb. in 1846, die van 1866 tot 1892 in verschillende rangen diende. De overledene was een bekend novellist en vij collega's en vrienden bekend als "Van der Snuif".
- De 50-ajrige tooneelloopbaan van Mevrouw Marie van WESTERHOVEN (2 foto's)
- De kampioene "Elsa von Wasserland", fokteef uit kennel "Von der Venus Marie", eigenaresse MEVROUW H.T. SCHAAP te Buiksloot, behaalde onlangs te Utrecht van V.D.H. winnertitel en tevens den eereprijs als mooiste hond van de tentoonstelling.
(Bron: pag. 156 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 september 1924)

Laatst gewijzigd: 2002.