Aanmelden | Contact
Zoeken

DE PRINS der geillustreerde bladen juli 1924 t/m juni 1925FOTO OP DE VOORPAGINA (hoort meestal artikel bij)

juli 1924
5 - 75-jarig bestaan prov. ziekenhuis nabij Santpoort "Meer en Berg" (mevr M.B. Boissevain-Pijnappel, A.W. Michels, L. Modoo, P.P. Hartendorf, Dr. W.M. van der Scheer, D.A.J.G.L. Eggink)
12 - Breda
19 - Mr. A.J. Baron van Nagell van Ampsen (Mr Dr van Ketwich Verschuur)
26 - Prof. Ir. J.C. Dijxhoorn, techn hoogeschool Delft

augustus 1924
2 - Amerikaansche eskader in ons land (Mr J.A.N. Patijn, A.M. C. Cully, Bryan)
9 - praalgraf zeehelden Gebr. Johan en Cornelis Evertsen (Middelburg)
16 - koninklijk bezoek Zeeland
23 - A.J.O.E.M. Graaf de Marchant et D'Ansembourg (burgm Amstenrade)
30 - Dr. Ir. E.B. Wolff, dir van den Rijksstudiedienst voor de luchtvaart, A'dam

september 1924
6 - Prof. J.D. van der Waals
13 - sterrenwacht Leiden
20 - gouden jubileum A'damsche brandweer
27- onthulling ruiterstandbeeld koning Willem II (1792-1849)

oktober 1924
4 - Prof. Dr. P.J. Blok (40-jarig professoraat)
11 - Jhr. Mr. Edmond van Aefferden
18 - Zwolle, de Sassenpoort
25 - commissie nagedachtenis van generaal J.B. van Heutsz

novenber 1924
1 - Dr. K. Kuiper, dir. Rotterdamsche diergaarde
8 - Prof. C. Feldmann (geb. New York 1867)
15 - Z. Exc. Jhr. Mr. Dr. H.A. van Karnebeek (door Antoon van Welie)
22 - 100-jarig bestaan Ned Reddingmaatschappijen (reddingboot "Brandaris")
29 - Z. Exc. Dr. W.H. Nolens

december 1924
6 - Dr. Albert Verwey, dichter (geb. A'dam 1865)
13 - proffessoren rechts-hoogeschool te Batavia (Prof Paul Scholten)
20 - triptiek (drieluik) uit nalatenschap fam. Gargan
27 - Den Haag, het Spui met de Korte Pooten

januari 1925
3 - tekening de Volkenbond (door Schotel)
10 - uitv commissie N.O.T. (stedelijk museum A'dam)
17 - Z.K.H. Prins Hendrik, in jachtcostuum
24 - foto winterlandschap nabij de hoofdstad
31 - Prof. Dr. B. SYMONS

februari 1925
7 - herdenkingsfeest Hoogeschool Leiden (1575-1925)
14 - Z. Exc. de Marcilly
21 - Mr. K.F. Creutzberg
28 - DORDRECHT

maart 1925
7 - portret van prof. Dr. A.E. Swaen (geb. Haarlem)
14 - portretten koningin en Juliana
21 - Jhr. H.J. Repelaer van Driel
28 - portret Prins Frederik Hendrik (1584-1647)(1625 - april -1925; 300 jaargeleden stadhouder)

april 1925
4 - RK ziekenhuis, Groningen
11 - Mr. S. Baron van Heemstra (+ 2 zoons)
18 - Dr. A. Baron Schimmelpenninck van der Oije van Hoevelaken
25 - Jhr. Mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer

mei 1925
2 - gouden bruiloft Z. Ecx. luit-gen J.J.G. Baron van Voorst tot Voorst (1875-1925 21 apr)
9 - Djinelli van Silah (Bima); zilveren ster van verdiensten
16 - Dr. Joh. H. van Burkom
23 - koninklijk bezoek A'dam
30 - Veere

juni 1925
6 - Jhr. Mr. L.H.L.J. van der Maesen de Sombreff
13 - Hugo de Groot (1583-1645)
20 - 70e lustrum Leidsche Hoogeschool
27 - Dr. A. Bredius (70e geboortedag)

OKTOBER 1924


- Het zoogenaamde PEPERHUIS te Enkhuizen, een der oude hechte gebouwen uit den roemrijke handelstijd der O-I. Compagnie. (achtergrond Staverensche poortje)
- schilderij Quiringh Gerritzoon BREKELENKAM (genreschilder, geb. ZWAMMERDAM ca. 1620, overl LEIDEN 1668) "Kleedermakerswerkplaats"
(Bron: pag. 158 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 4 oktober 1924)

- Het 50-jarig Tooneeljubileum van AUG. KIEHL. Een ieder kent dat pittige, kwieke mannetje dat op tooneelgebied vanalle markten thuis, in alle genres op dreef is -drama, blijspel,operette, revue, klucht - bijna alle plaatsen in Nederland bereisd,op alle tooneelen gespeeld en gezongen en buitengewone populariteit verworven heeft. KIEHL's oogen, bewegingen en stem zijn alle van tintelende levendigheid. Zijnjubileum wordt spoedig in het Paleis vaar Volksvlijt te AMSTERDAM gevierd; een feestcommissie zorgt voor de voorbereiding. De zaal zal zonder twijfel uitverkocht zijn ! En onze "Guus" die bovendien en goed redenaar is, zal wel met een rijk gevulde enveloppe naar huis gaan ! Die heeft hij ten volle verdiend ! (3 foto's)
- Mevrouw KATHERINE TINGLEY, de groote leidsvrouw van de Theosophische Vereeniging, die van Point-Loma in Californie hoofdzetel der Vereeniging, naar Europa is gekomen, om in verschillende Rijken lezingen te houden.
(Bron: pag. 160 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 4 oktober 1924)

- Het Schouwtooneel (dir. A. v.d. HORST en Jan MUSCH); mevr v.d. HORST, Ko van DIJK, Karel RIJKEN, Jetty van DIJK.
- radmakerij te KOTTEN bij Winterswijk
- aan den Put te Weerselo.
(Bron: pag. 161 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 4 oktober 1924)

- 4 October herdacht de bekende Amsterdamsche geneesheer Dr. H.J. LAVERGE, zijn 25-jarig jubileum als arts. Uit zijn patienten heeft zich een commissie gevorms om den kundigen en beminden arts op waardige wijze te huldigen.
- Op 1 october j.l. heeft de heer M.J. RANK hoofdonderwijzer aan de Strafgevangenis te SCHEVENINGEN, na een 38-jarigen diensttijd met pensioen zijn functie neergelegd. Door zijn humaan en beleidvol optreden is hij velen gevangenen tot steun en troost geweest. Noode ziet men hem dan ook heengaan.
- De heer H.W. KLOOSTERBOER mocht een dezer dagen onder vele bewijzen van belangstelling zijn 25-jarig jubileum als Wethouder van Bathmen (O.) herdenken. De heer KLOOSTERBOER heeft altijd met grooten ijver de belangen van zijn Gemeente voorgestaan.
- De ZeerEerw. HEER DR. P.C. BROUWER herdacht de vorge wek onder groote belangstelling zijn zilveren feest als leeraar in de Klassieke talen aan het RK Gymnasium te TILBURG. Zijn uitstekend en onderhoudend onderricht wordt door zijn vele leerlingen zeer gewardeerd.
- 1 Oct j.l. herdacht de heer J. VAN HOUTEN onder groote belangstelling den dag, waarop hij voor 25 jaar benoemd werd tot leeraar aan de avond-vakteekenschool Concordis Inter Nos te AMSTERDAM. Zijn vakkeniis en goed onderwijs worden ten zeerste gewaardeerd.
- een electrische kopersmeltover.
(Bron: pag. 168 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 4 oktober 1924)

- Het Huis uit den Spaanschen tijd op den Nieuwendijk bij den Dam te Amsterdam in 1774. Naar een teekening van H. VAN CRANENBURGH.
- herfststemming in het Limburgsche land.
(Bron: pag. 170 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 11 oktober 1924)

- WEERSELOO (O.) "Levensavond" Oud boerenvrouwtje warmt zich bij het vuur dat onder eenijzerenpot met kokend water gevuld is aangebracht (foto GAZENDAM)
(Bron: pag. 171 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 11 oktober 1924)

- De vorige week zijn van Schiphol bij Amsterdam de drie koene vliegeniers THOMASSEN A THUESSINK VAN DER HOOP, VAN WEERDEN POELMAN en VAN DEN BROEKE vertrokken voor de eerste luchtreis naar N.O.-I. met de Hollandsche vliegmachine F VII. Wij wenschen dat de kloeke onderneming van deze dappere pioniers voor onze luchtgemeenschap met N.O.I. met succes bekroond moge worden en zij veilig te BATAVIA zullen aankomen. De belangstelling op het vliegveld Schiphol was enorm groot. Het drietal is hierboven afgebeeld even voor het vertrek.
(ZIE: http://www.xs4all.nl/~calliope/luchtvaa.html)
- herdenking Leiden Ontzet
(Bron: pag. 172 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 11 oktober 1924)

- Hollandsche Schouwburg Amsterdam: dir Dr. W. ROYAARDS; mevr Magda JANSSENS, O. TOURNIAIRE, Maurits PASSER
- Grand Theater, Amstelstraat (directeur MAX GABRIEL); heer VAN LIER, dirigent Richard HEUCKEROTH, Theo Maria EICHMANN, Franz BAUMANN, Frl. BOHLAN, Jaretzky.
- Koninklijk echtpaar bezoekt LEIDEN; Ds. RIEMENS, Jhr. Mr. Dr. N.C. DE GIJSELAAR.
- plechtige onthulling het 3-october-Monument / hoogleeraar Prof Dr P J BLOK
(Bron: pag. 173 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 11 oktober 1924)

- Het Feest van Leiden Ontzet. 
(Bron: pag. 176 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 11 oktober 1924)

- Pasar Gambur te Weltevreden; deze Pasar is een jaarmarkt en kermis tegelijk.
- het Casino en een groot Hotel in Palm Beach, Florida.
(Bron: pag. 177 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 11 oktober 1924)

- Hiernaast (links) geeven wij de beeltenis van de bekende Haagsche celliste JUDITH BOKOR, echtgenoote van DR> DE KOOS, directeur van de Hollandsche Concertdirectie te 's-Gravenhage, naar een welgelijkende teekening van ANTOON VAN WELIE; men ziet, dat onze kunstenaar en eenvoudige lijnen en vormen een schoon effect weet te bereiken en daarbij bovendien blijk geeft van een geheel oorspronkelijke wijze van werken.
- De heer J. VAN WANING, Burgemeester van OUDERKERK AAN DEN IJSSEL, herdacht onlangs onder groote belangstelling zijn 25-jarig Voorzitterschap der Examen-Commissie voor het Politie-diploma. H.M. de Koningin heeft den jubilaris bevorderd tot Officier in de orde van Oranje-Nassau.
- De nieuw benoemde Professor in de Germaansche Taal- en Letterkunde aan de inuversiteit te GRONINGEN, de heer J.M.N. KAPTEYN, aanvaardde de vorige week zijn ambt. Aan den hoogst kundigen hoogleeraar werd door de universiteit van BONN (Duitschland) het Eeredoctoraat verleend.
- Hiernaast (rechts) geven wij een kiekje van een oud gebruik in den ACHTERHOEK (Geld). Een OUDE KLEERMAKER die den boer opgaat om de kleeren aan huis te verstellen. De vergoeding bestond vroeger uit een maal eten en een kleinigheid voor het verbruik van naalden en garen. Vermoedelijk zal het werkloon thans wel grooter zijn. (Foto  GAZENDAM)
- MR. P. RINK, thans lid der Eerste Kamer vierde de vorige week zijn gouden jubileum als MR. in de Rechten. De HEER RINK promoveerde in 1874 te UTRECHT en speelde een groote rol in het Nederlandsche liberalisme. In 1905 werd hij Minister van Binnenlandsche Zaken inhet Kabinet-GOEMAN BORGESIUS. De groote verdiensten van MR. RINK liggen vooral op staatkundig- en onderwijsterrein.
- Ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum zijn DS. H.J. WITKP Ez.,predikant bij de Nederl. Herv. Gemeente te WORMER, talrijke hartelijke blijken van hoogachting,waardeering en vriendschap ten deel gevallen. Door zijn edel voorgaan heeft hij zich in breeden kring bemind gemaakt.
- Palbrok molen DE POELENBURG staande op het Weerpad te ZAANDAM. Van dit type molen zijn er thans in de Zaanstreek nog slechts drie te vinden, terwijl men er vroeger honderden kon tellen.
- DE HEER M. A. DE MAN heeft de vorige week afscheid genomen als hoofd der MULO School te AARDENBURG. Het onderwijs verliest daardoor een hoogst gewaardeerd leerkracht en paedagoog.
- Het Roode-Kruisbord: ontwerp van LEON SENF.
- Hervormde Kerkgebouw te BURGH (Zeeland).; dit oude bedehuis dateerend van 1674 is een prooi der vlammen geworden; de oorzaak is zeer waarschijnlijk te wijten aan eenige loodgieters diein het gebouw werkzaam waren.
(Bron: pag. 180 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 11 oktober 1924)

- Portret vanH.K.H. de Hertogin van VENDOME, geboren Prinses Henriette van Belgie, geschilderd door onzen zeer verdienstelijken landgenoot ANTOON VAN WELIE. (geexposeerd op de Intern Kunsttentoonstelling te VENETIE)
(Bron: pag. 182 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 18 oktober 1924)

- Zaansch geveltje te KOOG AAN DE ZAAN.
- Middelburg ingangspoort tot de Fransche of Waalsche Kerk.
(Bron: pag. 183 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 18 oktober 1924)

- spoorlijn Alkmaar-Den Helder onder Heerhugowaard
- Alkmaar: Herdenkingsfeest van 1573
- de Pasar Gambir te Weltevreden (N. O.-I) (draaimolen)
(Bron: pag. 184 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 18 oktober 1924)

- bekende Fransche Rad te Valkenburg (Limb).
(Bron: pag. 185 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 18 oktober 1924)

- Zijgezicht van het Prellshuis, te Bamberg.
- Het Prellshuis in de oude Bisschopsstad Bamberg in Beieren (was in bezit van de fam PREL, die in Holland woont)
(Bron: pag. 187 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 18 oktober 1924)

- Molen van JACOB VAN RUYSDAEL; bekende windkorenmolen "Rijn en Lek" die staat op de Runmolenpoort te WIJK BIJ DUURSTEDE, is in openbare veiling verkocht voor ongeveer F 12.000. De nieuwe eigenaar zal het bedrijf op denzelfden voet voortzetten. Gelukkig blijft deze molen dus behouden. Onze beroemde JACOB VAN RUYSDAEL (1628-1682) heedt dezen molen een wereldvermaardheid gegeven door hem op het doek te vereeuwigen.
- De voornaamste medewerkenden leden van de "Co-Opera-tie". Foto genomen kort voor het vertrek naar PARIJS. De eerste opera-voorstelling Tristan en Isolde van WAGNER, door bovengenoemd uitmuntend gezelschap in een der theaters van de Champs Elysees gegeven, is een buitengewoon succesgeweest. Een bijzonder woord van lof komt toe aan onzen wakkeren, talentvollen dirigent ALBERT VAN RAALTE en aan den regisseur POOLMAN, die met de solisten geestdriftig werden toegejuicht. Zittend van links naar rechts: 
Henny LANDHEER
Hedy v.d. PUTTEN
Liesbeth POOLMAN-MEISSNER
Helena van RAALTE-HORNEMAN
A. WIENECKE
Sophie VOSMAN-CUP
Staande:
Beb de WILDE-PLOEG
J. DREESE
Hendrik KUBBINGA
Richard VAN HELVOIRT PEL
Lily EES
Alex POOLMAN
Elisabeth SPIERDIJK
Albert VAN RAALTE
P. DE GRAAFF
Meta v.d. HOECK
(Bron: pag. 188 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 18 oktober 1924)

- Raadzaal te EDAM. (restaurateurs schilderijen J.A. HESTERMAN & Zn te A'dam)(schilder W. RAVE (1735)).
- kranslegging op het Minument te MATARAM voor de gevallenstrijders op LOMBOK (N.O-I) en op het graf van Generaal-Majoor VAN HAM op 24 aug j.l. (verder genoemd in het onderschrift: Gen. VETTER, heer J.L.F. DE VRIES secr -penningmeester societeit Ampenan)
(Bron: pag. 189 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 18 oktober 1924)

- Hiernaast plaatsen wij een foto van HET HUIS VAN HERTOGIN ANNE te Morlaix (Bretagne, F'rijk). Hertogein Anne was de dochter van FRANS II, den laatsten Hertog van Bretagne; zij werd te NANTES in 1476 geboren en stierf in 1514. Morlaix is een belangrijke haven en visschersplaats.
- Op 75-jarigen lleftijd is te 's-Gravenhage overleden Prof. Mr. Dr. J. OPPENHEIM, sedert 1907 lid van den Raad van State, oud-Hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te LEIDEN, Doctor honoris causa van deze Universiteit, Commandeur in de orde van den Ned. Leeuw, schrijver van hoogst belangrijke werken en geschriften op het gebied van staats- en gemeenterecht. Ons land verliest inhem een staatsburger van groote verdiensten.
- De heer P. RIJSDIJK, wethouder te SLIEDRECHT, lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland, hoopt 5 November zijn 25-jarig Raadlidmaatschap te vieren; het zal den magistraat die steeds met ijver en toewijding werkzaam geweest is, op zijn feestdag zeker niet aan blijken van waardeering en vriendschap ontbreken.
- Te AMSTERDAM is overleden Dr. H. DE WAL, een bekend medicus die om zijn bekwaamheden en zijn humaniteit in breeden kring hoogachting, waardeering en vriendschap heeft verworven.
- MILE WELLERSON, het 14-jarige Amerikaansche wonderkind, die door haar technische vaardigheid als celliste in het vorige jaar hier te Lande zooveel succes inoogstte, zal spoedig wederom in het Concertgebouw te AMSTERDAM optreden. (ZIE: http://www.itoa.nl/pso/pr52mei2.htm)
- Een zigeunergewoonte in ENGELAND. Volgens traditie wordt de kermiswagen waarin een Zigeuner of een Zigeunerin gewoond heeft en gestorven is, verbrand met alles wat zich er in bevindt,uitgezonderd het geld. Onze foto toont den brandende woonwagen van een zekere SARAH BUNCE, die op 73-jarigen leeftijd te READING gestorven is, na 60 jaar in het voertuig te hebben gewoond.
(Bron: pag. 192 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 18 oktober 1924)

- Bergsingel te Rotterdam.
(Bron: pag. 194 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 25 oktober 1924)

- groote veetentoonstelling te GOES.
- nieuwe autobusdienst Amsterdam-Nieuwendam (foto door: VOGT & PEETS)
- Dwars door Afrika per auto, van Kaapstad naar Cairo. Op 23 sept j.l. verliet de bekende ontdekkingsreiziger MAJOOR COURT TREATT met twee Crossley-auto's Kaapstad op weg naar Cairo. MAJOOR TRAETT kent de route tot het Tanganikameer, die hij reeds tweemaal heeft gemaakt. Thans zal hij nog eenige duizenden kilomaters meer afleggen
(Bron: pag. 196 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 25 oktober 1924)

- Burgemeester van Workum, de heer WAGENAAR.
- Ver. KDO, gymnastiekdemonstratie.
- Havenwerken te Soerabaya
- wandeltocht van de speeltuinver. Ons genoegen, A'dam.
- slipjacht gehouden door de Ned Jachtver te Amersfoort.
(Bron: pag. 197 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 25 oktober 1924)

- Rotterdamsch- en Hofstadtooneel: Rie SNOEK, Piety BRON, Kitty KLUPPEL, Rie GILHUIS, Jac. REULE, Jan van EES.
(Bron: pag. 201 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 25 oktober 1924)

- Ter gelegenheid van zijn jubileum, plaatsen wij hieronder een foto van onzen verdienstelijken voordrachtskunstenaar ALBERT VOGEL.
- In Indie in overleden de Sultan van Boeloengan (Borneo), MAULANA MOHAMAD KASIN ALI, die verleden jaar, ter gelegenheid van het 25-jarig Regeeringsjubileum van H.M. de Koningin met zijn beide zoons ons land bezocht.
- gedenkpenning 100 jaar geleden de opening van het Noordhollandsch Kanaal plaats vond.
- De beroemde Fransche romanschrijver ANATOLE FRANCE (Antola Francois THIBAULT) is de vorige week op 80-jarigen leeftijd overleden. Van zijn werken noemen wij Thais (1890) en le Lys rouge (1894). Door zijn genialiteit verwierf hij den naam van maarschalk der Fransche letteren.
- kasteel De Cloese bij Lochem
- spoorbootdienst Den Briel-Vlaardingen.
(Bron: pag. 204 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 25 oktober 1924)

Laatst gewijzigd: 2002.