Aanmelden | Contact
Zoeken

DE PRINS der geillustreerde bladen juli 1924 t/m juni 1925FOTO OP DE VOORPAGINA (hoort meestal artikel bij)

juli 1924
5 - 75-jarig bestaan prov. ziekenhuis nabij Santpoort "Meer en Berg" (mevr M.B. Boissevain-Pijnappel, A.W. Michels, L. Modoo, P.P. Hartendorf, Dr. W.M. van der Scheer, D.A.J.G.L. Eggink)
12 - Breda
19 - Mr. A.J. Baron van Nagell van Ampsen (Mr Dr van Ketwich Verschuur)
26 - Prof. Ir. J.C. Dijxhoorn, techn hoogeschool Delft

augustus 1924
2 - Amerikaansche eskader in ons land (Mr J.A.N. Patijn, A.M. C. Cully, Bryan)
9 - praalgraf zeehelden Gebr. Johan en Cornelis Evertsen (Middelburg)
16 - koninklijk bezoek Zeeland
23 - A.J.O.E.M. Graaf de Marchant et D'Ansembourg (burgm Amstenrade)
30 - Dr. Ir. E.B. Wolff, dir van den Rijksstudiedienst voor de luchtvaart, A'dam

september 1924
6 - Prof. J.D. van der Waals
13 - sterrenwacht Leiden
20 - gouden jubileum A'damsche brandweer
27- onthulling ruiterstandbeeld koning Willem II (1792-1849)

oktober 1924
4 - Prof. Dr. P.J. Blok (40-jarig professoraat)
11 - Jhr. Mr. Edmond van Aefferden
18 - Zwolle, de Sassenpoort
25 - commissie nagedachtenis van generaal J.B. van Heutsz

novenber 1924
1 - Dr. K. Kuiper, dir. Rotterdamsche diergaarde
8 - Prof. C. Feldmann (geb. New York 1867)
15 - Z. Exc. Jhr. Mr. Dr. H.A. van Karnebeek (door Antoon van Welie)
22 - 100-jarig bestaan Ned Reddingmaatschappijen (reddingboot "Brandaris")
29 - Z. Exc. Dr. W.H. Nolens

december 1924
6 - Dr. Albert Verwey, dichter (geb. A'dam 1865)
13 - proffessoren rechts-hoogeschool te Batavia (Prof Paul Scholten)
20 - triptiek (drieluik) uit nalatenschap fam. Gargan
27 - Den Haag, het Spui met de Korte Pooten

januari 1925
3 - tekening de Volkenbond (door Schotel)
10 - uitv commissie N.O.T. (stedelijk museum A'dam)
17 - Z.K.H. Prins Hendrik, in jachtcostuum
24 - foto winterlandschap nabij de hoofdstad
31 - Prof. Dr. B. SYMONS

februari 1925
7 - herdenkingsfeest Hoogeschool Leiden (1575-1925)
14 - Z. Exc. de Marcilly
21 - Mr. K.F. Creutzberg
28 - DORDRECHT

maart 1925
7 - portret van prof. Dr. A.E. Swaen (geb. Haarlem)
14 - portretten koningin en Juliana
21 - Jhr. H.J. Repelaer van Driel
28 - portret Prins Frederik Hendrik (1584-1647)(1625 - april -1925; 300 jaargeleden stadhouder)

april 1925
4 - RK ziekenhuis, Groningen
11 - Mr. S. Baron van Heemstra (+ 2 zoons)
18 - Dr. A. Baron Schimmelpenninck van der Oije van Hoevelaken
25 - Jhr. Mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer

mei 1925
2 - gouden bruiloft Z. Ecx. luit-gen J.J.G. Baron van Voorst tot Voorst (1875-1925 21 apr)
9 - Djinelli van Silah (Bima); zilveren ster van verdiensten
16 - Dr. Joh. H. van Burkom
23 - koninklijk bezoek A'dam
30 - Veere

juni 1925
6 - Jhr. Mr. L.H.L.J. van der Maesen de Sombreff
13 - Hugo de Groot (1583-1645)
20 - 70e lustrum Leidsche Hoogeschool
27 - Dr. A. Bredius (70e geboortedag)

NOVEMBER 1924


-Typische Poolsche klederdrachten uit den tijd van het Koninkrijk onder Koning SIGISMUND (1500-1548) en SIGISMUND II (1548-1572).
(Bron: pag. 207 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 1 november 1924)

- Stadsschouwburg Amsterdam Vereenigd tooneel (dir E. VERKADE en D VERBEEK) "Het Carnaval der Kinderen": heer LOBO, VERA BONDAM, WILLY HAAK.
- voetbal EDO - RCH te Haarlem.
- zeer fraai interieur van een loofhut der joodsche Vereeniging BETSALEL te A'dam.
(Bron: pag. 208 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 1 november 1924)

- Roald Amundsen, de koene en volhardende Deensche poolreiziger, vertoeft thans in Amerika.
- vorige week 50 jaar gelden dat de Duinwaterleiding van 's-Gravenhage een gemeentebedrijf werd.
(Bron: pag. 209 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 1 november 1924)

- Dokkum, Friesland - het nauw
(Bron: pag. 210 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 1 november 1924)

- plechtige begrafenis van den beroemden Franschen romanschrijver Anatole FRANCE te Parijs.
- luchtfoto Leidscheplein
(Bron: pag. 313 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 1 november 1924)

- Dr. E. MORESCO, de nieuwe buitengewone Hoogleeraar in de Koloniale-Politiek aan de Handels-Hoogeschool te ROTTERDAM. Gezien de antecendenten van dezen bekwamen geleerde, kan men van hem zeer veel nut van voor de Handels-Hoogeschool verwachten.
- De heer C.A. WOLTMAN ELPERS, groot-industrieel; eigenaar der bekende zeepfabriek DE VERGULDE HAND te Amsterdam, sinds 25 jaar bestuurslid van de Ned. Kennelclub CYNOP HILIA, tevens oprichter en beschermer van onderscheidene nuttige instellingen te BAARN, herdacht 26 Oct j.l. zijn 70sten geboortedag. Vele commissies hadden zich gevormd om den beminden op dien dag te huldigen.
-  Dr. G.A. VAN DEN BERGH VAN EYSINGA, pred. te SANTPOORT (N-H), is benoemd tot Buitengewoon Hoogleeraar aan de Rijks-Universiteit te Utrecht. De nieuwe professor ondervond van de zijde der gemeenteleden treffende blijken van belangstelling.
- In de vorige week herdacht de heer P. WINTERINK zijn 40-jarig jubileum als onderwijzer aan de dorpsschool te OLST. De geachte en beminde jubilaris mocht op dien dag vele blijken van waardeering ontvangen.
- Aan Prof. W. EINTHOVEN, hoogleeraar aan de Rijks-Universiteit te LEIDEN, is de hooge onderscheiding te beurt gevallen begiftigd te worden met den Nobel-prijs voor Physiologie en Geneeskunde.
- Plechtige onthulling vanhet H. Hartbeeld te EERDE (n-Brabant). Deze ceremonie werd door onderscheidene geestelijke en civiele autoriteiten bijgewoond. Het standbeeld werd aan pastoor J.F. VAN DE SANDE, ter gelegenheid van zijn zilveren priesterjubileum aangeboden, en is een sieraad voor de gemeente EERDE.
- Op choregraphisch gebied heeft in Amerika het danspaar GEORGES EN BETTY HOPE een grooten naam verworven. Voor het eerst uit New York naar ons land gekomen, is dit paar in de weelderige comfortable ingerichte zaal van Pschorr (dir. de energieke en populaire D REESE) te ROTTERDAM een bijzondere attractie, welke daarna ook voor het Concertgebouw Mille Collonnes is bestemd.
- Het 4de eeuwfeest van den beroemden Franschen dichter PIERRE RONSARD, geboren 1524 en gestorven te TOURS in 1585, zal de volgende maand in de geheele beschaafde wereld worden herdacht. RONSARD was de stichter van de bekende dichterschool de Plejade. De Academie van de Jeux floreaux verleende hem de eeretitel Prince des Poetes. Hij schreef verscheidene boeken, hymnenoden ensonnetten. Amours in een van zijn voornaamste werken. Bovenstaand fraai standbeeld zal binnenkort te Tours worden onthuld, ter zijner nagedachtenis.
(Bron: pag. 216 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 1 november 1924)

- Op het Kerkhof te GENT werd de vorige week een prachtig Monument onthuld ter nagedchtenis van de gesneuvelde oorlogshelden. (o.a. baron van Voorst tot Voorst, Comm van de Koningin van N-Brabant)
- 100-jarige bestaan Noord en Zuidholl Redding-Maatschappij. en der Zuid-Holl Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen 1824-1924 (stranding schip bij Huisduinen in 1824, waarbij 10 slachtoffers vielen)
(Bron: pag. 220 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 8 november 1924)

- Solisten van de Italiaansche Opera welke onder directie van Cav. M. DE HONDT vrijdag 7 nov haar openingsvoorstelling in den Stadsschouwburg geeft.
- schilderij Gerard VAN HOVE de ramp van de"Berlin" in 1907 op de pier van Hoek van Holland bij vreeselijk stormweer 
(Bron: pag. 221 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 8 november 1924)

- Groote kerk GOES
- Waddinxveen, molens aan de Gouwe
(Bron: pag. 223 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 8 november 1924) - West-Friesch museum, HOORN (schouw uit den Hoofdtoren waar de Compagnie van Spitsbergen gevestigd was)
- Kasteel te pilsach in den Boven-Palts (KASPAR HAUSER,vondeling, overleed 1833 door dolksteek)
(ZIE O.A.: http://kbs.cs.tu-berlin.de/~jutta/me/notes/kaspar-hauser.html)
- gevangenenpoort 's-Gravenhage
(Bron: pag. 224 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 8 november 1924)

- Mauritshuis
(Bron: pag. 225 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 8 november 1924)

- De heer J.A. EIJKEN NIENKERK mocht de vorige week den dag herdenken waarop hij voor 50 jaar lid werd van den Kerkeraad te NAARDEN. Hij onderscheidde zich op velerlei gebied en is te NAARDEN een zeer populaire figuur.
- Tot Directrice van het Ziekenhius te LEIDEN is benoemd Zuster S.G. HEIDEMA. Zij was aanvankelijk bij het Christelijk Onderwijs werkzaam te STEDUM, HEINENOORD en BAARN, doch sinds 1 Aug. j.l. is zij Directrice van de Gereformeerde Ziekenverpleging te 's-GRAVENHAGE. Noode ziet men haar vandaar vertrkken. ZUSTER HEIDEMA mag op eenhoogst eervolle loopbaan terugzien.
- De heer W.P. DE LEUR te AMSTERDAM, die een lange reeks vanjaren op zeer verdienstelijke wijze de hoofdregie van de Kon Ver Het Nederlandsch Tooneel in handen had, viert een dezer dagen zijn 80sten geboortedag.
- Te ARNHEM mocht Dr. F.D.S.C. MOLL den dag herdenken waarop hij voor 50 jaar tot Medicinae Doctor promoveerde. Den beminden en alom in den lande bekenden oogarts werd op zijn jubileumdag door een uitgebreiden kring van collega's en vrienden hulde betoond.
-  De vorige week herdacht de heer J.J. ZINDEL den dag waarop hij 40 jaar geleden als KOSTER bij de WAALSCHE KERK te ROTTERDAM werd aangesteld. Zijn strenge plichtsbetrachting wordt door de gemeenteleden ten zeerste gewaardeerd.
- voetbalwedstrijd Holland-Zuid-Afrika (Stadion A'dam)
- De gouden koets gemaakt van Chrysanthemums, ontworpen door den heer G.A. HEERE, voor den Bond van Volkstuiders te A'dam.
- De oudste monarch ter wereld: KONING SISOWATH van Cambodja, die ondanks zijn 93-jarigen leeftijd de regeeringszaken onafgebroken voortzet.
(Bron: pag. 228 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 8 november 1924)

- Sint Maarten te voet met gevolg (naar een prent van JAN LUIJKEN)
- Sint Maarten als ruiter (naar een prent van G. EDELINK) 
(Bron: pag. 230 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 15 november 1924)

- ca 1875 Groene Burgwal, A'dam
(Bron: pag. 231 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 15 november 1924)
- De Laakbrug te 's-Gravenhage in aanbouw (door Albetam Mij te 's-Gravenhage)
- schilderij W. UITERLIMMIGE (1730-1784) Het Verstoorde Eendennest. Van dezen begaafden zeldzamen portret en vogelschilder tevens kunsthandelaar te DORDRECHT, bevindt zich het kunstwerk, hierboven gereproduceerd, ten huize van den heer W. PRINSEN te LOOSDRECHT. De bekende restaurateurs J.A. HESTERMAN & ZONEN te Amsterdam hebben niet alleen vele details van de voorstelling maar ook de handteekening te voorschijn gebracht. Wij maken van deze gelegenheid gebruik om liefhebbers van oude meesterwerken voor de zooveelste maal nadrukkelijk te waarschuwen voor de certificaten, die alle juridische waarde missen en die in geen enkel opzicht van een stuk waarborgen. De vorige week is dat bij een proces opnieuw gebleken. Houdt dan duren prijs,dien de leverancier voor zoo een juridisch-waardeloos stuk met "ïk houd het voor een Fr. Hals of zoo iets" vraagt, in den zak.
- Kon Ver Het Nederl Tooneel, scene uit Blauwbaard's achtste vrouw, dit blijspel onder DR. ROYAARDS uitstekende leiding
- Het Schouwtooneel (dir. V.D. HORST en MUSCH) scene uit Dr Knock met J. MUSCH, KO VAN DIJK.
- overstoming Maas (blik op oude Maasbrug, Maastricht)
(Bron: pag. 232 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 15 november 1924)

- De heer S. DOUMA hoofd eener school te Grijpskerke, heeft zijn scholieren in hun handenarbeid-uurtje onderricht gegeven in het bouwen van molens, teneinde bij de jeugd eerbied voor onze beroemde molens op te wekken. De origineele kleeding der Walcherensche meisjes enjongens verhoogt de aantrekkelijkheid van onze foto.
- Uit de verzameling van A. Th. HARTKAMP, welke 17 18 20 en 21 nov bij de FIRMA G. THEOD. BOM & ZOON inhet gebouw ODEON, Singel, te Amsterdam in veiling komt. (Rembrandtsplein ca. 1875 naar een aquarel van J.G.L. RIEKE)
(Bron: pag. 237 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 15 november 1924)

- Nevenstaande foto links een afbeelding van onzen grooten karakterspeler LOUIS DE VRIES on de hoofdrol vanhet mytische gedicht van Dr. ANTON WILDGANS "Kain", uitmuntend vertaald door Mr. H.W.J.H. KEULS. Louis de Vries heeft met zijn sterk dramatisch vermogen, zijn voortreffelijke dictie, zijn imponeerende plastiek de bijbelsche Kain-figuur meesterlijk uitgebeeld en een uitbundig succes verworven. Hijmaakt thans een tournee door ons land en waar hij optreedt vindt dit succes versterking. Voor een bezoek aan Belgie zijn thans onderhandelingen gaande, die vermoedelijk tot een goed resultaat zullen leiden.
- Plechtige onthulling van het Monument ter nagedachtenis aan Mr. Dr. H. GOEMAN BORGESIUS den grooten staatsman, op het Prins Hendrikplein, Den Haag, GOEMAN BORGESIUS was Minister van Binnenlandsche Zaken van 1897-1901 en lid der tweede Kamer van 1877-1917; door zijn staatsmanwijsheid en krachtig initiatief zijn vele belangrijke wetten tot stand gekomen. 
- Onze foto rechts geeft te zien het Tuinhuisje "LOMMERLUST" van Elisabeth WOLF (1741-1804) dat voor de toekomst behoudenis. Het aardige gebouwtje staat bij BEVERWIJK en is geheel gerestaureerd; de bekende schrijfsters waren vriendinnen en werksten vaak tezamen hier hun gedachten uit. Ze overleden slechts negen dagen na elkander.
- CALVIN COOLIDGE, sinds den dood van President HARDING Vice-president der vereenigde Staten van Noord-Amerika,is thans gekozen tot President. Men twijfelt niet of hij zal een politieke richting blijven volgen, die een gunstigen invloed zal uitoefenen op de vreedzame ontwikkeling in de Europeesche Staten.
- Op aandringen van het Leidsche Universiteitsfonds is de vestiging van een leerstoel in het Hellenisme thans tot stand gekomen. Als bijzonder hoogleeraar in deze faculteit is Dr. C. COHEN benoemd, conrector aan het Lyceum te 's-Gravenhage die deze functie naast zijn werk aanhet Lyceum zal bekleeden.
- Hiernaast geven wij het portret van den noeuwen Britschen Premier. STANLEY BALDWIN, die zooals men weet RAMSAY MACDONALD vervangt.
- De foto hiernaast is die van de bekende Nederlandsche componiste en dirigente ELISABETH KUYPER, thans te New-York, zij componeerde een nieuwe wals getiteld "Droomen aan de Hudson", die zij persoonlijk dirigeerde en waarmeede zij een bijzonder succes verwierf. 
(Bron: pag. 240 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 15 november 1924)

- schilderij De Kantmaakster van CASPAR NETSCHER, geb. Heidelberg 1639, na den dood van den vader vastigde de moeder zich in 's-GRAVENHAGE, schilderonderwijs van Hendrik COSTER in Arnhem, Gerard TERBORCH in Deventer; Wallace-collection, Londen, overleden Den Haag 1684.
- Het Duivelshuis te Arnhem thans stadhuis (gesticht door MAARTEN VAN ROSSUM)
(Bron: pag. 243 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 29 november 1924)

- De Bloemkool-campagne in "De Streek" (noord-Holland). Op de veiling te GROOTEBROEK werden niet minder dan 576 schuiten bloemkool aangevoerd.
(Bron: pag. 244 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 29 november 1924)

- aardappelen-voorziening in A'dam.
- cooperatieve eiermijn te Roermond; verkoopmachine uitgevonden door Gebr. REYNAERDTS te Roermond, waarmede het mogelijk is binnen een kwartier eenmiljoen eieren te veilen.
(Bron: pag. 245 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 29 november 1924)

- Het 50-jarig bestaan van de Tooneelschool te Amsterdam, opgericht door het Nederlandsch Tooneelverbond (dir. de heer BALTHAZAR VERHAGEN). Aan deze nuttige onderwijsinrichting hebben vele verdienstelijken tooneelartisten hun eerste opleiding te danken.  (een les in kostuumkunde door kunstschilder G.W. KNAP)
- Max Gabriel's Wiener Operette-gezelschap, in het Grand-Theater, Amstelstraat, Amsterdam (dir. B.W. MULLENS). FRANZ BAUMAN (1ste tenor), MAJA ZIGANY, Max Gabriel, Theo Maria EICHMANN, Richard HEUCKEROTH, Doris JARI, Paul DEHN.
(Bron: pag. 249 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 29 november 1924)

- pothuisje aan de Prins Hendrikkade, hoek Nieuwendijk te Amsterdam.
(Bron: pag. 252 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 22 november 1924)

- Groenmarkt Den Haag
(Bron: pag. 254 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 29 november 1924)

- kerk te EDAM
(Bron: pag. 255 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 29 november 1924)

- Schouwburg FRASCATI,Plantage Middenlaan, A'dam. (DENN SPRANKLIN, EMMY ARBOUS, tenor JANSSENS, komische zanger BOSKAMP)
- Inhet Beursgebouw te TILBURG werd een Internationale Pluimvee- en konijnententoonstelling gehouden. Bovenstaand prachtig trio, Columbia Wyandotte, eigenaar heer CH. GIMBIERE, won deneersten prijs (Foto: Ver. Foto-Bureaux)
(Bron: pag. 256 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 29 november 1924)

- kunstgroep "Bilthoven" 
- jammerlijke woningtoestanden te WINSSEN bij Mijmegen.: bouwvallige boerewoning
(Bron: pag. 257 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 29 november 1924)

- najaarsveemarkt HOORN
(Bron: pag. 260 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 29 november 1924)

- verkoopers van gepofte kastanjes.
(Bron: pag. 261 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 29 november 1924)

- Bij de faculteit der Godgeleerdheid voor het onderwijs in de geschiedenis van het Christendom en der leerstellingen van den Christelijken Godsdienst, in het bijzonder in de geschiedenis van het Gereformeerd Protestantisme, is aan de Rijks-Universiteit te LEIDEN tot gewoon hoog-leeraar benoemd Dr. A. EEKHOF met eervol ontslag als buitengewoon hoogleeraar aldaar. Deze benoeming mag zeker beschouwd worden als een erkenning van zijn groote verdiensten.
- Te APELDOORN herdacht Ds. P. NIEUWENHUIS predikant der Chr. Geref. kerk, den dag, waarop hij voor 50 jaar in zijn ambt werd bevestigd. Zijn kerkelijk werd wordt door zijn gem. zeer gewaardeerd en op hoogen prijs gesteld.
- Hiernaast links, geven wij een kiekje van een 3.72 M hooge ZONNEBLOEM  ;-)  , in den tuin van den A. VEEN te AMERSFOORT. Zijis toevallig voortgekomen uit opveegsel van Lorre's kooi en rusitg voortgegroeid, zonder extra bemesting.
- Te MEPPEL mocht de vorige week Dr. JUL. LEIDESDORFF den dag herdenken waarop hij voor 25 jaar ror arts werd bevorderd. De jubilaris staat te MEPPEL hoog in aanzien en beweegt zich op velerlei gebied; is o.a. voorzitter van de leeszaal. Uit zijn dankbare patienten had zich eencomite gevormd, om hem op zijn feestdag te huldigen.
- PROF. SCHOEMAKER, voorheen hoogleeraar aan de Technische School te BANDOENG (Ned O-I_ is thans benoemd tot hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te DELFT. Gezien de antecedenten van dezen geleerde mag men vanzijn benoeming zeer veel nut en voordeel voor het hooger onderwijs verwachten.
-  Hiernaast plaatsen wij het portret van onzen grooten Tooneel- en Romanschrijver HERMAN HEIJERMANS Jr., die ook op Journalistiek gebied naam heeft gemaakt en na een langdurig en smartelijk lijden in den ouderdom van bijna 60 jaar te ZANDVOORT overleed.
(Bron: pag. 264 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 29 november 1924)

Laatst gewijzigd: 2002.