Aanmelden | Contact
Zoeken

DE PRINS der geillustreerde bladen juli 1924 t/m juni 1925FOTO OP DE VOORPAGINA (hoort meestal artikel bij)

juli 1924
5 - 75-jarig bestaan prov. ziekenhuis nabij Santpoort "Meer en Berg" (mevr M.B. Boissevain-Pijnappel, A.W. Michels, L. Modoo, P.P. Hartendorf, Dr. W.M. van der Scheer, D.A.J.G.L. Eggink)
12 - Breda
19 - Mr. A.J. Baron van Nagell van Ampsen (Mr Dr van Ketwich Verschuur)
26 - Prof. Ir. J.C. Dijxhoorn, techn hoogeschool Delft

augustus 1924
2 - Amerikaansche eskader in ons land (Mr J.A.N. Patijn, A.M. C. Cully, Bryan)
9 - praalgraf zeehelden Gebr. Johan en Cornelis Evertsen (Middelburg)
16 - koninklijk bezoek Zeeland
23 - A.J.O.E.M. Graaf de Marchant et D'Ansembourg (burgm Amstenrade)
30 - Dr. Ir. E.B. Wolff, dir van den Rijksstudiedienst voor de luchtvaart, A'dam

september 1924
6 - Prof. J.D. van der Waals
13 - sterrenwacht Leiden
20 - gouden jubileum A'damsche brandweer
27- onthulling ruiterstandbeeld koning Willem II (1792-1849)

oktober 1924
4 - Prof. Dr. P.J. Blok (40-jarig professoraat)
11 - Jhr. Mr. Edmond van Aefferden
18 - Zwolle, de Sassenpoort
25 - commissie nagedachtenis van generaal J.B. van Heutsz

novenber 1924
1 - Dr. K. Kuiper, dir. Rotterdamsche diergaarde
8 - Prof. C. Feldmann (geb. New York 1867)
15 - Z. Exc. Jhr. Mr. Dr. H.A. van Karnebeek (door Antoon van Welie)
22 - 100-jarig bestaan Ned Reddingmaatschappijen (reddingboot "Brandaris")
29 - Z. Exc. Dr. W.H. Nolens

december 1924
6 - Dr. Albert Verwey, dichter (geb. A'dam 1865)
13 - proffessoren rechts-hoogeschool te Batavia (Prof Paul Scholten)
20 - triptiek (drieluik) uit nalatenschap fam. Gargan
27 - Den Haag, het Spui met de Korte Pooten

januari 1925
3 - tekening de Volkenbond (door Schotel)
10 - uitv commissie N.O.T. (stedelijk museum A'dam)
17 - Z.K.H. Prins Hendrik, in jachtcostuum
24 - foto winterlandschap nabij de hoofdstad
31 - Prof. Dr. B. SYMONS

februari 1925
7 - herdenkingsfeest Hoogeschool Leiden (1575-1925)
14 - Z. Exc. de Marcilly
21 - Mr. K.F. Creutzberg
28 - DORDRECHT

maart 1925
7 - portret van prof. Dr. A.E. Swaen (geb. Haarlem)
14 - portretten koningin en Juliana
21 - Jhr. H.J. Repelaer van Driel
28 - portret Prins Frederik Hendrik (1584-1647)(1625 - april -1925; 300 jaargeleden stadhouder)

april 1925
4 - RK ziekenhuis, Groningen
11 - Mr. S. Baron van Heemstra (+ 2 zoons)
18 - Dr. A. Baron Schimmelpenninck van der Oije van Hoevelaken
25 - Jhr. Mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer

mei 1925
2 - gouden bruiloft Z. Ecx. luit-gen J.J.G. Baron van Voorst tot Voorst (1875-1925 21 apr)
9 - Djinelli van Silah (Bima); zilveren ster van verdiensten
16 - Dr. Joh. H. van Burkom
23 - koninklijk bezoek A'dam
30 - Veere

juni 1925
6 - Jhr. Mr. L.H.L.J. van der Maesen de Sombreff
13 - Hugo de Groot (1583-1645)
20 - 70e lustrum Leidsche Hoogeschool
27 - Dr. A. Bredius (70e geboortedag)

DECEMBER 1924


- schilderij Het St Nicolaasfeest van RICHARD BRAKENBURGH 1650-1702
(Bron: pag. 266 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 december 1924)

- Onlangs stortte een locomotief bij DOESBURG in den IJSSEL. De vorige week heeft men een duiker laten afdalen in de rivier, om een staaldraad aan het gevaarte te bevestigen, waarna het werd opgehaald. op onze foto ziet men de machine reeds gedeeltelijk boven water; een groot aantal belangstellenden slaat het interessante werk gade.
- Rembrandt-theater (dir J TER LINDEN)
(Bron: pag. 268 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 december 1924)

- plechtige begrafenis HERMAN HEIJERMANS op Zorgvliet.
(Bron: pag. 269 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 december 1924)

- Het oude tolhuis te Rothenburg aan de Tauber (beieren).
(Bron: pag. 271 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 december 1924)

- Tuindorp te Rotterdam.
- Sportterrein op de Jaarmarkt te Soerabaja (ned o-Indie)
(Bron: pag. 272 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 december 1924)

- De oude uit de 18de eeuw dateerende molen op den stadswal te MONTFOORT. Prachtig is de aanblik op dezen sierlijken molen; de gracht zal echter binnenkort verdwijnen daar de gemeente ze laat dempem. "HEEMSCHUT" heeft echter gewezen op het verlies aan natuurschoon dat daarvan het gevolg zou zijn. Men zou nl het rustige en fraaie gezicht over het water op den molenmissen.
(Bron: pag. 273 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 december 1924)

- Tot hoogleeraar bij de Faculteit der Wis- en Naturrkunde aan de Rijksuniversiteit te LEIDEN is benoemd Dr. W.J. DE HAAS, wiens portret wij hierboven geven.
- Hiernaast, in het midden, plaatsen wij een foto van Dr. K.E. DE JONG die te HAARLEM op 51-jarigenleeftijd is overleden. Dr. DE JONG was een zeer bekend arts en tevens oud-lid van den Haarlemschen Gemeenteraad. Zijnoverlijden wordt in breeden kring zeer betreurd.
- De afbeelding hiernaast, in het midden, is die van Z.H. KIROLOLLOS V, de orthodoxe Patriarch en het Hoofd van de Koptische Kerk van EGYPTE, SOEDAN en ABYSSINIE. Deze foto werd op den 93sten geboortedag van den Kerkvorst genomen. Het is zeker aan zijn grooten invloed op de bevolking te danken, dat na den moord op den Sirdar geen ernstiger troebelen hebben plaats gehad.
- Bovenaan deze bladzijde rechts, geven wij het portret van Dr. VAN MOORSEL, oud-officier van Gezondheid, die binnenkort den dag zal herdenken dat hij voor 25 jaar werd benoemd tot geneesheer aan het Groot Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch. Zijn bekwaamheid en zijn humaniteit hebben hem hoogachting, vriendschap en genegenheid doen verwerven.
- schaatsenrijden naar een teekening van L. LANDRE.
(Bron: pag. 276 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 december 1924)

- Het Huisje te Rotterdam waarin DESIDERIUS ERASMUS op 28 ocotober 1467 geboren is. Maar een teekening van KORTEBRAND uit het laast der 18de eeuw.
- standbeeld Erasmus in de 17e eeuw, met het oude hekje dat eerst in het midden der vorige eeuw vervangen is.
(Bron: pag. 278 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 december 1924)

- 3de etage van firma GERZON te A'dam: opening bijpostkantoor
- Rechts-Hoogeschool te Batavia
(Bron: pag. 280 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 december 1924)

- Plantage-Schouwburg, Fransche laan, A'dam: dir COLNOT & POONS, Jantjes 2 van HERMAN BOUBER; 
(Bron: pag. 281 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 december 1924)

- stadhuis Gouda
(Bron: pag. 282 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 december 1924)

- Hillegom in sneeuwkleed.
- Italiaansche componist Giacomo PUCCINI, geb1858,overl. Brussel (vorige week/zou ondergaan een keeloperatie).
(Bron: pag. 284 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 december 1924)

- Tot lid van den Raad van Ned.-Indie is benoemd de heer H. WELTER; zoolals men weet, bestaat dit hooge bestuurscollege uit een vice-president en vier leden, die allen door de Koningin worden benoemd.
- Hiernaast inhet midden geven wij de nieuwste opname van H.M. Koningin ALEXANDRA, Moeder van Koning George van Engeland. De Vorstin vierde de vorige week haar 80sten geboortedag.
- Dr. J. LEDA, geneesheer te AMSTERDAM, commandant van de transportcollonne van het Roode Kruis, afd. Amsterdam, herdacht dezer dagen onder talrijke blijken van waardeering en hoogachting zijn zilveren artsjubileum.
- Te AMSTERDAM is, 68 jaar oud, overleden MR. H. LOUIS ISRAELS, lid van de Prov. Staten van Noord-Holland, oud-journalist, bestuurslid enbeschermer van de onderscheidene nuttige instellingen, vereenigingen en liefdadigsheidsinstellingen.
- In den ouderdom van 85 jaar is te UTRECHT overleden DR. A. W. BRONSVELD, emeritus-predikant, zeer bekend door zijn werk "Stemmen voor Waarheid en Vrede" en door vele andere belangrijke geschriften en artikelen.
-  Te TILBURG is overleden de heer VERBUNT, oprichter en beheerder van onderscheidene ondernemingen op handelsgebied,aldaar. De overledene was bovendien gedurende 26 jaren lid van den Tilburgschen Gemeenteraad en 32 jaar van de Kamer van Koophandel. Hij was o.a. Ridder in de Orde van den H. Gregorius den Groote, en werd begiftigd met het Kruis van verdienste van het Ned Roode Kruis en de medaille du Roi Albert.
- ss Deutschland: Amerikaansche draadlopers (=koordansers) 
(Bron: pag. 288 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 december 1924)

- winterbeeld Volendam
- Amsterdam in sneeuwgewaad
(Bron: pag. 291 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 december 1924)

- Schoonhoven Het Heeren-gestoelte in de Herv St Bartholomeus-kerk (14de eeuw)
(Bron: pag. 292 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 december 1924)

- panorama Utrecht vanaf de Domtoren.
- Holland-Indie vliegtocht op het Dum Dum Aerodome te Calcutta (britisch-Indie).
- nieuwste FOKKER-jachtvliegtuigtype D XIII.
- Kunstgroep concertgebouw "Mile Colonnes" (dir D. REESE), heer KOENDERMAN.
(Bron: pag. 293 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 december 1924)

- bezoek van Z. Exc Mr D. FOCK, Gouverneur-Generaal Ned O-I aan de gem Ambachtsschool te Bandoeng (heer VAN DER MEULEN, dir Onderwijs en eerdienst)(ritmeester STOUTJESDIJK, dir der school.
(Bron: pag. 296 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 december 1924)

- koene Deensche Noordpoolreiziger RASMUSSEN temidden vanzijn huisgenooten.
- aardbeving te Wonosobo (midden-java)
(Bron: pag. 297 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 december 1924)

- Ds. J.M. NATZIJL, predikant van de Herv. Gemeente te LANGEZWAAG (Fr.) vierde onlangs onder groote belangstelling van de zijde der gemeenteleden zijn zilveren ambtsjubileum. De zeer geziene en beminde predikant stond achtereenvolgens te KWADIJK, BERGEN en BERKHOUT in Noord-Holland.
- Dr. E. VAN DIEREN, een zeer bekend, bekwaam en geacht geneesheer te Amsterdam, van wiens hand zeer belangrijke geschriften op medisch gebied zijn verschenen, hoopt zijn 40-jarig artsjubileum te vieren. Een commissie heeft zich gevormd, om den beminden jubilaris overeenkomstig zijne verdiensten te huldigen.
- Gedurende een kwarteeuw is de heer J.C. WELTER als ambtenaar ten stadhuize van AMSTERDAM werkzaam en speciaal verbonden aan de afdeeling van de Attestatien de vita, waar hij zich heeft doen kennen als een man van bijzondere bereidvaardigheid en voorkomendheid, welke door de honderden gepensionneerden, w.o. vele weduwen, zeer wordt gewaardeerd en op prijs gesteld.
- Onze groote toonkunstenaar BERNARD ZWEERS, die steeds met onverflauwden ijver, met onwrikbaar vertrouwen en met voorbeeldige toewijding gearbeid heeft voor onze nationale kunst en ons zoovele schoone compositien heeft geschonken,is te AMSTERDAM op 70-jarigen leeftijd overleden.
- speelgoedfabrikatie, vervaardiging van pelsdieren. 
- een Oudhollandsche polospeler op het ijs naar een koperets van ROMAIN DE HOOGHE van 1675.
- een rijke avondcape van sealbesam met hermelijn.
(Bron: pag. 300 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 december 1924)

- schilderij Frans Snijders (1579-1657), leerling van P. BRUEGEL, in Italie gereisd,invloed van Rubens.
(Bron: pag. 302 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 december 1924)

- de Rijn bij Arnhem: riviergezicht
- winterstemming te Laren (N-H): laan leidend naar de hut van MIE in het Laarnsche Bosch.
(Bron: pag. 303 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 december 1924)

- wintervermaak in Leeuwarden
- tijdens een lesuur van mevr BETTY HOLTROP-VAN GELDER aan de tooneelschool te Amsterdam.
- 300-jarig jubileum. Het oude hotel "De Zwaan" te Ooirschot bestaat dezer dagen 300 jaar. Het werd gebouwd na den ontzettenden brand in 1624 waarbij 57 huizen in de asch werden gelegd, ook het oorspronkelijke logement "De Zwaan".
(Bron: pag. 304 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 december 1924)

- Amsterdamsch Vondelpark in wintertooi
- 100-jarig bestaan Noordhollandsch kanaal: de heer I.C. RAMAER
(Bron: pag. 303 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 december 1924)

- interieur woning Zuid-Beveland met boerinnen in Axelsche kleederdracht.
(Bron: pag. 308 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 december 1924)

- Stadsschouwburg, A'dam: Vereeningd Tooneel (dir VERKADE en VERBEEK): regisseur-acteur CONSTANT VAN KERKHOVEN.
(Bron: pag. 309 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 december 1924)

- Ds. J.D. SCHMIDT, Ned. herv. predikant te KAPELLE, bij Goes (Zeeland), mocht de vorige week zijn 25-jarig ambtsjubileum herdenken. Van de zijde der gemeenteleden werd hem op ondubbelzinnige wijze getoond, hoezeer men zijn herderlijken arbeid en zijn karaktereigenschappen waardeert.
- Tot leeraar inhet piano-onderwijs aan de Muziekschool van de Maatschappij voor Toonkunst te LEIDEN is benoemde de heer HANS FRANCO MENDES, uit AMSTERDAM, die op muzikaal gebied een goeden naam heeft verworven.
- L. CHRISPIJN en zijn echtgenoote mevrouw CHRISPIJN-MULDER bij het tooneelgezelschap van FABRICIUS te 's-Gravenhage: L. Chrsipijn uitmintend tooneelspeler, speciaal voor jonge rollen, begaafd regisseur en artistiek leider, is een veelzijdig talent. Zijn vlot spel, zijn lenige figuur, zijn beschaafde dictie, zijn losse bewegingen, zijn correcte keurige kleeding, zijn natuurlijke mimiek en zijn jeugdig entrain hebben hem tot een zeer gewild artist gemaakt, zoodat hij tot de besten moet worden gerekend. Zoolas wij vroeger reeds opmerkten, zou hij ook geknipt zijn voor het Fransche tooneel. Mevrouw CHRISPIJN-MULDER, een imposante figuur ten tooneele, heeft een sterk dramatisch talent; aan een zekere voornaamheid en waardigheid paart ze een natuurlijk uitbeeldingsvermogen; zij spreekt duidelijk en overtuigend en bereikt menigmaal door houding, gebaar en haar doordringenden blik verrassende effecten. Bij FABRICIUS heeft CHRISPIJN zijn uitstekenden naam als regisseur en als acteur energiek gehandhaafd en heeft ook mevr reeds getoond een kostbare aanwinst voor het gezelschap te zijn.
- Caricatuur van een ijsbaan, naar een tekening van W. SPIESS, bekroond op de jongste Kunsttentoonstelling te BERLIJN.
- De toren van de Ned herv Kerk te KRUININGEN (Z.)
- een huiselijk tafereeltje op een winternamiddeg in een boerenhoeve van het GOOI (foto door: VAN AGTMAAL)
(Bron: pag. 312 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 december 1924)

Laatst gewijzigd: 2002.