Aanmelden | Contact
Zoeken

DE PRINS der geillustreerde bladen juli 1924 t/m juni 1925FOTO OP DE VOORPAGINA (hoort meestal artikel bij)

juli 1924
5 - 75-jarig bestaan prov. ziekenhuis nabij Santpoort "Meer en Berg" (mevr M.B. Boissevain-Pijnappel, A.W. Michels, L. Modoo, P.P. Hartendorf, Dr. W.M. van der Scheer, D.A.J.G.L. Eggink)
12 - Breda
19 - Mr. A.J. Baron van Nagell van Ampsen (Mr Dr van Ketwich Verschuur)
26 - Prof. Ir. J.C. Dijxhoorn, techn hoogeschool Delft

augustus 1924
2 - Amerikaansche eskader in ons land (Mr J.A.N. Patijn, A.M. C. Cully, Bryan)
9 - praalgraf zeehelden Gebr. Johan en Cornelis Evertsen (Middelburg)
16 - koninklijk bezoek Zeeland
23 - A.J.O.E.M. Graaf de Marchant et D'Ansembourg (burgm Amstenrade)
30 - Dr. Ir. E.B. Wolff, dir van den Rijksstudiedienst voor de luchtvaart, A'dam

september 1924
6 - Prof. J.D. van der Waals
13 - sterrenwacht Leiden
20 - gouden jubileum A'damsche brandweer
27- onthulling ruiterstandbeeld koning Willem II (1792-1849)

oktober 1924
4 - Prof. Dr. P.J. Blok (40-jarig professoraat)
11 - Jhr. Mr. Edmond van Aefferden
18 - Zwolle, de Sassenpoort
25 - commissie nagedachtenis van generaal J.B. van Heutsz

novenber 1924
1 - Dr. K. Kuiper, dir. Rotterdamsche diergaarde
8 - Prof. C. Feldmann (geb. New York 1867)
15 - Z. Exc. Jhr. Mr. Dr. H.A. van Karnebeek (door Antoon van Welie)
22 - 100-jarig bestaan Ned Reddingmaatschappijen (reddingboot "Brandaris")
29 - Z. Exc. Dr. W.H. Nolens

december 1924
6 - Dr. Albert Verwey, dichter (geb. A'dam 1865)
13 - proffessoren rechts-hoogeschool te Batavia (Prof Paul Scholten)
20 - triptiek (drieluik) uit nalatenschap fam. Gargan
27 - Den Haag, het Spui met de Korte Pooten

januari 1925
3 - tekening de Volkenbond (door Schotel)
10 - uitv commissie N.O.T. (stedelijk museum A'dam)
17 - Z.K.H. Prins Hendrik, in jachtcostuum
24 - foto winterlandschap nabij de hoofdstad
31 - Prof. Dr. B. SYMONS

februari 1925
7 - herdenkingsfeest Hoogeschool Leiden (1575-1925)
14 - Z. Exc. de Marcilly
21 - Mr. K.F. Creutzberg
28 - DORDRECHT

maart 1925
7 - portret van prof. Dr. A.E. Swaen (geb. Haarlem)
14 - portretten koningin en Juliana
21 - Jhr. H.J. Repelaer van Driel
28 - portret Prins Frederik Hendrik (1584-1647)(1625 - april -1925; 300 jaargeleden stadhouder)

april 1925
4 - RK ziekenhuis, Groningen
11 - Mr. S. Baron van Heemstra (+ 2 zoons)
18 - Dr. A. Baron Schimmelpenninck van der Oije van Hoevelaken
25 - Jhr. Mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer

mei 1925
2 - gouden bruiloft Z. Ecx. luit-gen J.J.G. Baron van Voorst tot Voorst (1875-1925 21 apr)
9 - Djinelli van Silah (Bima); zilveren ster van verdiensten
16 - Dr. Joh. H. van Burkom
23 - koninklijk bezoek A'dam
30 - Veere

juni 1925
6 - Jhr. Mr. L.H.L.J. van der Maesen de Sombreff
13 - Hugo de Groot (1583-1645)
20 - 70e lustrum Leidsche Hoogeschool
27 - Dr. A. Bredius (70e geboortedag)

JANUARI 1925


- kopergravures van J.C. PHILIPS. (almanakprentjes 1755)
(Bron: pag. 2 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 januari 1925)

- Theater Flora, Amstelstraat, Amsterdam (regie BOEDELS): Zwaaf, Heintje Davids, tenor Harrie Boda, Chris de la Mar.
- kerkuitgang te Zoutelande (Zeeland)
(Bron: pag. 5 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 januari 1925)

- stadhuis Schoonhoven (5 eeuwen geleden door Jacoba van Beieren bezet)
- "de Berebijt" waterverftekening van j. CATS 1757
(Bron: pag. 6 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 januari 1925)

- standbeeld van den beroemden Deenschen dichter en romanschrijven H.C. ANDERSON (1805-1875) te kopenhagen.
(Bron: pag. 7 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 januari 1925)

- Zeeuwsch groepje op de Boermarkt te Middelburg.
- grafmonument GRAAF ENGELBERT II VAN NASSAU, overleden 1504 en zijn gemalin LIMBURG VAN BADEN, in de O.L. Vrouwekerk te BREDA.
(Bron: pag. 8 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 januari 1925)

- De Inspecteur van politie, de heer KORDELAAR, mocht op 1 januari j.l. onder vele bliojken van belangstelling, waardeering en sypathie, zijn zilveren jubileum bij de politie te TILBURG herdenken.
- Een wetenschappelijke film wordt thans door het geheele land aan belangstellenden vertoond n.l. de ANTHONIE VAN LEEUWENHOEK-film ter herinnering aan den grooten natuuronderzoeker, geb. te DELFT in 1632 en aldaar gestorven 1723; Zonder wetenschappelijke opvoeding bracht hij het zeer ver in de mikroskopische anatomie en deed verschillende belangrijke ontdekkingen. Zelf vervaardigde hij mikroskopen, waarvan hij er 200 bezat.
- De vorige week vierde de heer HUBERT JANSSEN wethouder der Gemeente Venraay en lid der Provinciale Staten vanlimburg,zijn 70sten verjaardag. Behalve in de verschillende functien, die hij van Rijk, Provincie en Gemeente heeft te vervullen, verricht de heer JANSSEN ook zeer nuttig werk in het belang van landbouw en veeteelt. De Regeering heeft zijn arbeid op prijs gesteld door hem te benoemen tot ridder in de orde van Oranje-Nassau.
- een spuitende heete bron te Waiotapa, Nieuw-Zeeland
(Bron: pag. 12 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 januari 1925)

- markt te maastricht
(Bron: pag. 15 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 januari 1925)

- binnenhaven Spakenburg
(Bron: pag. 20 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 januari 1925)

- het gat aan de lek, bij Wijk-bij-Duurstede
(Bron: pag. 21 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 januari 1925)

- Hiernaast (in het midden) geven wij een kiekje vanh et gevierde duo LOUISETTE en ARMAND, die van een buitenlandsche tournee zijn teruggekeerd,waar zij vele lauweren oogsten, en dat thans weer een geanimeerd luide toegejuicht nummer in het gezellige drukke Cabaret van "Mille Collonnes" te Amsterdam, gefft.
- Grand-theater: Wiesje BOUWMEESTER, dochter louis BOUWMEESTER (als Cedric Erroi)
- bedroevende woningtoestanden in Den Haag, in de Boekhorststraat: interieur van een pakhuis, waarin een gezin, man, vrouw en twee kinderen zijn gehuisvest. op onze foto is de jammerlijke toestand duidelijk zichtbaar. De dakpannen zijn op de meeste [plaatsen met paier of doeken dichtgemaakt omkoude en regen tegen te houden. Het is te hopen dat hier spoedig vanoverheidswege wordt ingegrepen.
- De heer R. VELTHOVEN, onderwijzer aan de Christelijke school te VELP, mocht de vorige week den dag herdenken, waarop hij voor 40 jaar aan deze school in functie trad. Het heeft hem op zijn feestdag niet aanuitingen van dankbaarheid ontbroken, daar hij steeds met ijver en toewijding zijn taak heeft vervuld.
- een ernstig ongeluk bij den onbewaakten overweg ZWOLLE-HEINO. De bestuurder van een wagen werd doodelijk gewond, het paard gedood en de wagen totaal vernoeld.
- Zaandijk: dijksloot voor dat het gedempt wordt.
(Bron: pag. 24 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 10 januari 1925)

- waterschuit aan den N Z Voorburgwal (1835 - naar een tek van WIJBRANDS)
- machinegbouw en de standpijp van de duinwaterleiding bij LEYDUIN gem Vogelenzang. (naar een gravure uit 1854)
(Bron: pag. 26 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 17 januari 1925)

- put voor een loshuis te Oud-Eibergen
- Zaltbommel in vogelvlucht
(Bron: pag. 27 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 17 januari 1925)

- Het Bestuur van de Vereeniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden. Van links naar rechts:  de dames mej J.F.M. BOSCH, ab-acfis, mej J.G. BLEULAND VANOORDT, mej L.C. DUFOUR, praeses, meje J.J. Th. TEN BROECKE HOETESTRA, quastrix, mej W. SONNEVELD, aassessor. Deze vereniging viert deze maand haar vijfde lustrum.
(Bron: pag. 28 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 17 januari 1925)

- Rembrandt-theater, Amsterdam: dir J. TER LINDEN.
- station te bandoeng.
(Bron: pag. 29 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 17 januari 1925)

- korfbalwedstrijd DTV-DEV A'dam 
(Bron: pag. 33 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 17 januari 1925)

- De heer P.A. ROMIJN vierde in de vorige week zijn 25-jarige ambtsjubileum als Burgemeester van de Gemeente DE RIJP. De burgerij toonde zeer groote belangstelling.
- Dr. MURK JANSEN, specialist en privaat-docent aan de Rijks-Universiteit te Leiden, heeft deze week zijn 25-jarig artsjubileum mogenherdenken. Het heeft denkundigen jubilaris niet aan blijken van belangstelling ontbroken.
- De gemengde zangvereen. Crescendo te ZWOLLE vierde kortgeleden haar 25-jarig bestaan, terwijl haar Dir Voorz de heer H. VOS, eveneens zijn 25 jarig dirigentschap vierde. Het ontbrak noch den energieken leider, noch de vereeniging aan talrijke blijken van waardeering.
- Ds. H.A. LUDIG, pred. bij de Ned. Herv. Gem. te TJALLEBERT (Fr.) mocht onlangs onder groote belanstelling zijn 25-kjarig ambtsjubileum herdenken. De jubilaris stond achtereenvolgens te Heerhugowaard, Zuid-Scharwoude, Helder en Berkhout.
- De vorige week herdacht de heer A. NIJHOFF, Comm. van Pol. te AMERSFOORT onder vele bewijzen van waardeering, zijn 40-jarig ambtsjubileum. De heer NIJHOFF begon zijn loopbaan te Zwolle, waar hij zich in korten tijd bij de Politie zoo verdienstelijk maakte, dat hij bij keuze bevorderd werd tot Hoofd-Inspecteur.
- De bekende populaire regisseur van het Theater FLORA in de Amstelstraat te AMSTERDAM, de heer LEON BOEDELS, die ook gedurende vele jaren als humorist zeer gevierd was, herdenkt 27 Jan. zijn 40-jarig jubileum. De talrijke succesrevues welke in de laatste jaren in Flora zoovele duizenden bezoekers hebben getrokken, werden opgevoerd onder zijne kranige regie.
- huiselijk tafereel Finisterre (West-F'rijk)
- Harmonie Nijmeegsch vrijwilligerskorps (directeur H. v.d. BERG). Bovenstaand muziekkorps zal 18 januari a.s. zijn 25-jarig bestaanherdenken. Vanaf de derde afdeeling tot in de afdeeling Uitmuntendheid heeft dit korps 1ste prijzengehaald. De met een kruisje gemerkt figuur is de voorzitter de heer H. SMIT, die tevens 25 jaar lid is en de eenige van de oprichter. Ter gelegenheid van dit feest zal op 26 juli en 2 augustus a.s. een groot nationaal Concours voor Harmonie- en Fanfarekorpsen worden gehouden.
(Bron: pag. 36 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 17 januari 1925)

- Delftsche haven Rotterdam (foto door FAVIER)
(Bron: pag. 38 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 24 januari 1925)

- eerste personen-zweefbaan in Duitschland: Oberwiesendal
- Rusthuis voor financieel min-krachtige vrouwen aan den Badhuisweg te 's-Gravenhage (voorzitter Dr. M. FRANZIE)
- tennis-spel te St Moritz op het ijs.
- De vorige week is de Buick-auto uit Amerika hier aangekomen, waarmee men een reisje om de werled wil maken. De heer C.F. BAKELS importeur voor Nederland, zal de eerste etappe tot Brussel afleggen; dan geeft hij den wagen in handen van den importeur voor Belgie, en zoo zal ieder land zijn beurt hebben.
(Bron: pag. 40 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 24 januari 1925)

- sluisbouw te IJmuiden.
- slot Zeist: vervoer omgehakt bomen.
- Krasnapolsky (foto door FAVIER)
(Bron: pag. 41 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 24 januari 1925)

- Molen Loosduinen (gesticht door Prins Maurits); korenmolen in het jaar 1595: binnen sijnen dorpe van half Loosduinen op thien houdt geestlandts daartoe door heeren Staten van Holland geaccordeert.
(Bron: pag. 44 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 24 januari 1925)

- Feestelijke herdenking vanhet 25-jarig bestaan van de Vereeniging Volksweerbaarheid. De receptie in De twe Steden te 's-Gravenhage: Z.K.H. Prins Hendrik en de Minister van oorlog. (Jhr. VON BOSE, Mje NABER, Generaal SNIJDERS, Luit-Gen POP, VAN TERWISGA, kol VAN DAM VAN ISSELT)
(Bron: pag. 45 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 24 januari 1925)

- 1 Februari a.s. hoopt de heer K. KOOLMAN, Directeur der Merkten en Beurzen te ROTTERDAM zijn 25-jarige ambtvervulling te herdenken.
- In den ouderdom van bijna 70 jaar is te AMERSFOORT overleden, de heer H.W. ESVELD die langentijd lid was van den Gemeenteraad aldaar en vele jaren Weth. vanopenb. Werken. Tevens was hij in de Luth. Kerk organist en ontvanger bij den Ned Herv Gem.
- De gemeente ZANDVOORT heeft door het overlijden van Dr. C.A. GERKE die gedurende 42 jaar aldaar de geneeskundige praktuijk heeft uitgeoefend, een gevoelig verlies geleden. De overledene was tevens geneesheer-directeur van het badhuis ZEEDUIN, regent van het Oude-Mannen en Vrouwengasthuis, en bij jong en oud in ZANDVOORT bekend.
- Op ruim 70-jarigen leeftijd is te 's-Gravenhage overleden, de heer H.B. IJDO Sr., gedelegeerd-commissaris der NV Lettergieterij H.B. IJDO. De overledene was een scherpzinnig en goed koopman en in de boek- en steendrukkerswereld een algemeen bekende en zeer geziene persoonlijkheid.
- Het zeer populaire Dresdener Strijkkwartet bestaande uit de heerem FRITZSCHE, SCHNEIDER, RIPHAHN en KROPHOLLER zal onder de auspicien der Internationale Concert-Directie ERNST KRAUSS een reeks concerten in ons land geven.
- Spoorwegramp te HERNE, Westfalen
- Openbare Leeszaal en Bibliotheek (H.B. BLIJDENSTEIN-Stichting) door de burgm., EDO j. BERGSMA van ENSCHEDE, geopend.
(Bron: pag. 48 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 24 januari 1925)

- interieur Koninklijk Kantwerkschool "Koningin Sophie der Nederlanden" te SLUIS (Zeeland).
(Bron: pag. 51 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 31 januari 1925)

- Leiderdorp: stalling voor woonwagenpaarden
- Leidscheplain A'dam: deelnemers sterrit naar Monte-Carlo (heer WARENDORF, heer FISCHER, PHILIPS en LANKHOUT in hun Renaultwagens)
- centrale verwarming in de Ned herv Kerk te GORINCHEM. (engeltjes praalgraf van WILHELMINA VAN ARKEL)
(Bron: pag. 52 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 31 januari 1925)

- Haagsche Smitswater (alle boomen omgekapt)
- Eemdijk (gemeente Bunschoten): nieuwsgierige schoolkinderen in nationale klederdracht.
- bezoek van den sultan van SOLO (Java) aan het meer van Mendit bij Malang./ uitgegraven badplaats bij Modjokerta (Oost-Java)
(Bron: pag. 53 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 31 januari 1925)

- hal stadhuis Maastricht
(Bron: pag. 55 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 31 januari 1925)

- Permanente Hof vanIntern Just in het Vredespaleis te 's-Gravenhage: pres MAX HUBER, Mr LODER, heer Tevfik Rouschdy BEY.
- Buitengewone sensatie is gewekt door de plotselinge ontdekking van een verraderlijke moord, ruim 9 jaar geleden uit roofzucht door den bouwkundige MUYLWIJK te Amsterdam geplaagd op den heer BUSCH. Naar aanleiding van dit feit geven wij hierboven twee foto's op de ontzettende misdaad betrekking hebbende. Links: Een der zijkanten van de kist waarin het lijk van den heer BUSCH was begraven. Rechts: het interieur der garage nadat de politie het graafwerk had verricht. Het zal ongetwijfeld een opzienbarend proces voor het gerecht worden. 
(Bron: pag. 57 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 31 januari 1925)

- Tot opvolger van Prof. N. VAN DER WAAY, werd de vorige week benoemd de bekende kunstschilder H.J. WOLTER, als Prof. aan de Rijks-academie voor Beeldende kunsten te Amsterdam. gezien de bekwaamheden van den heer WOLTER, kan deze benoeming bovengenoemde instelling slechts ten goede komen.
- Hiernaast plaatsen wij gaarne het portret van denjongen Nederlandschen componist HANS DE BOCK, wiens werken reeds in verschillende plaatsen van ons land ten gehoore werden gebracht. De heer DE BOCK legt zich hoofdzakeijk toe op strijkwartetten en orchestwerken.
- Hiernaast in het midden geven wij een kiekje van den Utrechtschen Hortulanus J.K. BUDDE, staande hij bij een Aloe Marlothii in Afrika. In het Noorden vantransvaal groeien veel soorten van Aloe's; de grootste is wel die, welke wij hier afbeelden. Zij is genoemd naar Afrka's grootsten plantenkenner Dr. MARLOTH, en eigenaardig is het, dat zij altijd alleen staat. Andere soorten staande in elkanders gezelschap, blijven veel lager. Terwijl de heer BUDDE notities maakt, wordt hij en de plant gekiekt doot Mevr. NEETHLING-MEES.
- De heer LEO LAUER, oprichter van de Revue der Sporten, van welk blad hij bijna 18 jaar redacteur was, heeft de leiding op zich genomen van een nieuw blad: Sport in beeld., dat 2 febr a.s. zal verschijnen te Amsterdam. Zijn kennis op sportgebied en zijn sportieve, journalistieke ijver bieden het vooruitzicht dat zijn nieuwe sportblad tot bloei zal komen.
- In den ouderdom van 76 jaar is te AMSTERDAM overleden de heer G. KAPPENBURG Pzn., een der meest bekende openbare schoolhoofden der hoofdstad. Niet alleen was hij bij het onderwijs zeer populair en algemeen geacht, ook in toonkunst en Excelsior werd zijn medewerking op hoogen prijs gesteld. De laatste 10 jaren trad hij op als Directeur van de Spaarbank van het N.O.G.
- De Isaraelietische gemeente te 's-Gravenhage heeft door het overlijden van haar Opperrabijn, den heer A. VAN LOEN, een zeer gevoelig verlies geleden. De beminde en hooggeachte voorganger had den vorigen dan nog juist een welbesprekende redevoering gehouden ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Israelitische Weeshuis in DEN HAAG.
- Mr. P.G. VAN ANROOY, advocaat en procureur, lid van den Raad van orde en Discipline voor Advocaten is te HILVERSUM op 74-jarigen leeftijd overleden. De overledene was tevens rechtsgeleerd-raadsman van de Vereeninging van Spoorwegpersoneel Ons Belang en van ANDB. Zijn heengaan wordt in breeden kring betreurd.  
- Ernstige verzakking van een Brandstoffenbergplaats, zie foto hieronder, gelegen nabij DE BERKEL TE ZUTPHEN. De stroom van het water heeft den kademuur blijkbaar ondermijnd met het bekende gevolg; persoonlijke ongelukken zijn niet voorgekomen,maar de verzakking is voor den eigenaar een beduidende schadepost. (Foto door: TRIJSSENAAR)
- "Rijngoud" een schat uit den Rijn. Een prachtige en zeldzame collectie Romeinschen sieraden werd in 1895 uit den Rijn opgebaggerd en kwam door aankoop in bezit van den heer P.A. GILDEMEESTER te EGMOND AAN DEN HOEF. Thans heeft de eigenaar deze verzameling in bruikleen aan het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden afgestaan.
- De Erasmus-stichting te ROTTERDAM heeft aan het Museum BOYMANS aldaar, een beeltenis in brons van den in Nederland bekenden Javaanschen danser JODJANA ten gescheneke aangeboden. Het prachtige stukis vervaardigd door den Haagschen beeldhouwer A. ALTORF.
- Ned Herv Kerk te Gorssel (Geld) 
(Bron: pag. 62 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 31 januari 1925)

Laatst gewijzigd: 2002.