Aanmelden | Contact
Zoeken

DE PRINS der geillustreerde bladen juli 1924 t/m juni 1925FOTO OP DE VOORPAGINA (hoort meestal artikel bij)

juli 1924
5 - 75-jarig bestaan prov. ziekenhuis nabij Santpoort "Meer en Berg" (mevr M.B. Boissevain-Pijnappel, A.W. Michels, L. Modoo, P.P. Hartendorf, Dr. W.M. van der Scheer, D.A.J.G.L. Eggink)
12 - Breda
19 - Mr. A.J. Baron van Nagell van Ampsen (Mr Dr van Ketwich Verschuur)
26 - Prof. Ir. J.C. Dijxhoorn, techn hoogeschool Delft

augustus 1924
2 - Amerikaansche eskader in ons land (Mr J.A.N. Patijn, A.M. C. Cully, Bryan)
9 - praalgraf zeehelden Gebr. Johan en Cornelis Evertsen (Middelburg)
16 - koninklijk bezoek Zeeland
23 - A.J.O.E.M. Graaf de Marchant et D'Ansembourg (burgm Amstenrade)
30 - Dr. Ir. E.B. Wolff, dir van den Rijksstudiedienst voor de luchtvaart, A'dam

september 1924
6 - Prof. J.D. van der Waals
13 - sterrenwacht Leiden
20 - gouden jubileum A'damsche brandweer
27- onthulling ruiterstandbeeld koning Willem II (1792-1849)

oktober 1924
4 - Prof. Dr. P.J. Blok (40-jarig professoraat)
11 - Jhr. Mr. Edmond van Aefferden
18 - Zwolle, de Sassenpoort
25 - commissie nagedachtenis van generaal J.B. van Heutsz

novenber 1924
1 - Dr. K. Kuiper, dir. Rotterdamsche diergaarde
8 - Prof. C. Feldmann (geb. New York 1867)
15 - Z. Exc. Jhr. Mr. Dr. H.A. van Karnebeek (door Antoon van Welie)
22 - 100-jarig bestaan Ned Reddingmaatschappijen (reddingboot "Brandaris")
29 - Z. Exc. Dr. W.H. Nolens

december 1924
6 - Dr. Albert Verwey, dichter (geb. A'dam 1865)
13 - proffessoren rechts-hoogeschool te Batavia (Prof Paul Scholten)
20 - triptiek (drieluik) uit nalatenschap fam. Gargan
27 - Den Haag, het Spui met de Korte Pooten

januari 1925
3 - tekening de Volkenbond (door Schotel)
10 - uitv commissie N.O.T. (stedelijk museum A'dam)
17 - Z.K.H. Prins Hendrik, in jachtcostuum
24 - foto winterlandschap nabij de hoofdstad
31 - Prof. Dr. B. SYMONS

februari 1925
7 - herdenkingsfeest Hoogeschool Leiden (1575-1925)
14 - Z. Exc. de Marcilly
21 - Mr. K.F. Creutzberg
28 - DORDRECHT

maart 1925
7 - portret van prof. Dr. A.E. Swaen (geb. Haarlem)
14 - portretten koningin en Juliana
21 - Jhr. H.J. Repelaer van Driel
28 - portret Prins Frederik Hendrik (1584-1647)(1625 - april -1925; 300 jaargeleden stadhouder)

april 1925
4 - RK ziekenhuis, Groningen
11 - Mr. S. Baron van Heemstra (+ 2 zoons)
18 - Dr. A. Baron Schimmelpenninck van der Oije van Hoevelaken
25 - Jhr. Mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer

mei 1925
2 - gouden bruiloft Z. Ecx. luit-gen J.J.G. Baron van Voorst tot Voorst (1875-1925 21 apr)
9 - Djinelli van Silah (Bima); zilveren ster van verdiensten
16 - Dr. Joh. H. van Burkom
23 - koninklijk bezoek A'dam
30 - Veere

juni 1925
6 - Jhr. Mr. L.H.L.J. van der Maesen de Sombreff
13 - Hugo de Groot (1583-1645)
20 - 70e lustrum Leidsche Hoogeschool
27 - Dr. A. Bredius (70e geboortedag)

FEBRUARI 1925


- Mr. Cornelis DE KONINCK, burgemeester van Delft (1575), curator der Leidsche Hoogeschool.
- Caspar COOLHAES, godgeleerde, die 8 febr 1575 de eerste redevoering in de St Pieterskerk te leiden hield tot inwijding van de Hoogeschool aldaar. Kort daarna trad hij af als hoogleeraar, om zich sluitend aan den dienst van de Kerk te wijeden (Rijksprentenkabinet)
- luisterijke optocht gehouden 8 febr 1575 ter gelegenheid van de inwijding der Hoogeschool te leiden. tekening met o.a.: Kapitein HUYGEN, kapitein GAEL en kap. DIERCXEN; 4 evangelisten; drietal J. v.d. DOES, COOLHAES en WIJNGAARDEN.
(Bron: pag. 62 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 februari 1925)

- het zegel van de Academiscge Vierschaar,
- het Zegel van de Hoogeschool te Leiden.
- St Barbara's Gasthuis te Leiden.
(Bron: pag. 63 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 februari 1925)

- Vereenigd Toneel (dir. VERKADE & VRBEEK): NEL STANTS.
- de Vereeniging "Onderlinge Wouwenbescherming" (Amsterdam) Middenweg 132.
- Zuiderzeedijk tusschen Wieringen en Ewijckssluis.
(Bron: pag. 64 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 februari 1925)

- De buitengewone waarde en beteekenis van de Stenografie in tal van takken van het maatschappelijk leven doen den heer A.W. GROOTE te Amsterdam, luitenant-kolonel b.d., thans sterk naar voren treden. Het is nl. 25 jaren geleden dat het Ned. Alfabetisch Kortschrift "GROOTE" onder den titel "Stenografie voor iedereen" verscheen, een stelsel, dat zoo doelmatig, zoo practisch, zoo economisch en dus zoonuttig is gebleken, dat het wordt toegepast in de Staten-Generaal, in de gemeenteraden,op vergaderingen en op kantoren en wordt onderwezen op vele H.B.S. en Handelsscholen. De heer GROOTE is een rustig werker, wars van reclame en ophefl zijn verdiensten zijn er des te grooter om. Wanneer de tegenwerking, die hij zoo vaak ondervond, wet met schier ieder gebeurt, die zich boven den norm verheft en waarvan afgunst en nijd meestal de drijfveer zijn, hem soms pijnlijk aandoet, moet hij denken aan de bekende zegswijze "Het zijn niet de slechtste vruchten, waaraan de wespen knagen". Zijn succes is de grootste voldoening en de grootste belooning voor zijn werk; dat kan niemand hem ontnemen. 
- Eendrachtskanaal te Groningen.
(Bron: pag. 65 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 februari 1925)

- "Winterlandschap" schilderij van Vlaamsche meester DAVID VAN HEIL (geb. Brussel 1604-na 1661); in Kunsthistorisch Museum te Wenen.
- kasteel Hoensbroek
(Bron: pag. 67 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 februari 1925)

- kofbalwedstrijd D.E.V. - Westerkwartier
(Bron: pag. 68 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 februari 1925)

- Het 50-jarig bestaan van de Deli-Batavia-Mij (opgericht door Jhr. H.J.L. LEYSSIUS). Een afdeeling op Tandem (oostkust, Sumatra) in de tabakslanden midden in den pluk.
- Een Kookschool voor gestudeerde jongemannen aan het Battersea-Instituut te londen.
(Bron: pag. 69 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 februari 1925)

- De heer E.F. BRIET is benoemd tot opvolger van Mr. IDENBURG als lid der Eerste Kamer der Staten-Generaal. De heer BRIET woonde de vorige week zijn eerste zitting bij.
- De vorige week was het 60 jaar geleden, dat de Surinaamsche Bank te AMSTERDAM werd opgericht. Hiernaast links geven wij de beeltenis van haar energieken Hoofd-Dir. Mr. Dr. C.F. SCHOCH, niet alleen een in bankierskringen geachte en gewaardeerde persoonlijkheid, maar ook een zeer verdienstelijk man op maatschappelijk gebied; het Ridderkruis van den Ned Leeuw siert zijn borst.
- Dr. J.L. PALACHE,die onlangs door den Amsterdamsche Gemeenteraad is benoemd tot Hoogleeraar bij de Faculteit der Godgeleerdheid aan de universiteit in de hoofdstad, heeft de vorige week zijn inauguratierede gehouden. De plechtigheid had in de Aula plaats.
- Ds. J.W. POORT, geb. 1875 achtereenvolgens gevestigd te URSUM, DE RIJP, DEN HALDER en sedert 1921 te PARAMARIBO, als voorganger van de Hervormde Gemeente aldaar, is ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsfeest gehuldigd op een wijze, die hem de overtuiging zal hebben geschonken, dat men zijn nauwgezette plichtsbetrachting, zijn hulpvaardigheid, zijn menschlievendheid en toewijding op de hoogste waarde schat.
- Pof. Dr. H. REMMELTS heeft kort geleden als Directeur van den Veeartsenijkundigen dienst te 's-Gravenhage op zijn verzoek eervol ontslag uit zijn hooge functie gekregen. Hij heeft den dienst geheel georganiseerd op zeer bekwame wijze; bijzonder groot zijn zijn verdiensten voor een afdeeling vooral; gedurende ruim 20 jaren heeft hij onpartijdig en met doortastendheid den keuringsdienst geleid, waardoor onze vleeschexport tot ongekenden bloei is gekomen. De Bond van Vleeschexporteurs heeft dan ook uit erkentelijkheid het initiatief genomen voor een huldeblijk, dat hem bij zijn afscheid op 29 Jan. in Hotel ROYAL te 's-Gravenhage werd aangeboden.
- 1 Februari herdacht een zeer verdienstelijk onderwijsman n.l. de heer A. WUNDERINK hoofd eener school te ARNHEM, onder talrijke blijken van waardeering en hoogachting zijn zilveren ambtsjubileum.
- De 13-jarige FRANS FRIJDA behaalde bij een schietwedstrijd van de Amsterdamsche Burgerwacht in 16 sec. 45 punten, waarmede hij de bronzen medaille vangenoemde Burgerwacht verwierf. Een kranige jonge schutter !
- Eenhumoristisch uithangbord dat jaren geleden voor een der gevels in de St Lucienssteeg te Amsterdam hing: "De Muizenvreugd"
(Bron: pag. 72 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 februari 1925)

- Grand Theater (dir B.A. MULLENS) Amstelstraat, A'dam. NAP DE LA MAR (weldra 40-jarig jubileum) als oude Steiglitz en ALEX HOCK (als Koppler) in ""Doktor Stieglitz".
- Manilla, Philipijnen
(Bron: pag. 76 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 14 februari 1925)

- IJswedstrijden Davos: KOS, ROELFSEMA (5000 m in 9 min 55 2/5 sec)
- nieuwe Bondspresident van de Zwitsersche Republiek: heer MUSY en familie.
- damesbiljart A'dam, overkant van het IJ.
- plechtige inwijding te AMSTERDAM van de RK St Elisabethschool aan de Zaanstraat door Z. Eerz Pastoor COLLA (pastoor van de Maria Parochiekerk aldaa).
(Bron: pag. 77 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 14 februari 1925)

- Schrijn van palissander- en satijnhout, beslagen met zilver, naar het ontwerp van DORUS HERMSEN uit Den Haag, uitgevoerd door den edelsmid J. DE ROOY (firma F. DE LEEUW) te 's-Hertogenbosch. In deze fraaie kist is de film Adore Te van het 27ste Internationale Eucharistische Congres geboren. Het geheel is een geschenk aan Z.H. den Paus.
- fel uitslaande brand in een der pakhuizen aan de Groote Bickerstraat te Amsterdam.
- Een interessant foto uit het glorietijdperk van den pas overleden 51-jarigen sportkampioen JAAP EDEN, die indertijd den roem van de Nederlandsche ijs- en wielrijdersport, zoowel in den vreemde als in ons land,op onovertroffen wijze heen verbreid. (op de oude wielerbaan Zeeburgerdijk, A'dam: Jaap Eden, MULDER en MEIERS)
(Bron: pag. 80 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 14 februari 1925)

- Hazenveldsche Molen te MEDDOO bij Winterswijk.
(Bron: pag. 81 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 14 februari 1925)

- Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het Diaconessenhuis in Den Haag, meer bekende onder den naam BRONOVO, plaatsen wij hiernaast het portret van Dr. D.H. VAN DER GOOT, den bekwamen en hoogst kundigen eersten chirurg, aan deze voortreffelijke instelling verbonden.
- Den heer J.W. WIJNDELTS, genealoog, commies-bibliothecaris aan de universiteitsbibliotheek te AMSTERDAM, die zich bij het publiek wegens zijn bijzondere voorkomendheid en zijn bereidvaardigheid zeer bemind heeft gemaakt en op bibliografisch en genealogisch geboed vele blijken van bekwaamheid heeft gegeven, zal met 1 maart a.s. wegens reorganisatie, zijn functie, welke hij 22 jaren met zooveel ijver en toewijding heeft waargenomen, neerleggen.
(zie o.a. http://www.hum.uva.nl/nhl/bizon/wijndelts_proefschriften.htm)
- Te Utrecht overleed op 67-jarigen leeftijs, de overal on den lande bekende BLOEMIST, de heer Th. E. HOUTVESTER. Hij was een buitengewoon goed kweeker van de Japansche CHRYSANTHEMUMS en talrijk waren de prijzen, die hij daarvoor behaalde. De overledene was voorzitter van de bloemistenpatroonsvereeniging en aan hem danken de kweekers het veilingswezen van bloemen en planten.
- Kunstrijden te Davos: Mevr Jaross-Szabo uit Weenen.
- fort RAMMEKENS (Zeeland): strandde een Engelsche barge.
- waterkanon: een nieuwe uitvinding.
(Bron: pag. 84 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 14 februari 1925)

- Oud-Utrecht: Catharijne-poort.
(Bron: pag. 87 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 21 februari 1925)

- Verschrikkelijke ramp bij DORTMUND: de mijn "Minister Stein"
- eerste electrische trein te Batavia.
(Bron: pag. 88 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 21 februari 1925)

- Officeieele groep van hooge geestelijke en wereldlijke autoriteiten ter gelegenheid van de feestelijke inwijding vanhet nieuwe Retraitehuis te SPAUBEEK (Limb) Van links naar rechts, eerste rij zittend: Pater CRAMER, O.F. HOFFMANS, Lunens Deken, Z. Exc. BARON VAN HOVELL TOT WESTERVLIER, Commissaris der Koningin, Z.D.H. Monseigneur SCHRIJNEN, Bisschop van Roermond, Secret-Gen Monseigneur HAMMENS, Pater DIEDEREN, Jhr VAN DER MAESEN DE SOMBREFF, Eerste Kamerlid, E. SCHRODER.
(Bron: pag. 89 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 21 februari 1925)

- De eerste foto van H.M. Koningin Wilhelmina te Leiden genomen na Hoogstderzelver promotie tot Eere-doctor in de Rechtswetenschappen.
- natuuropname Djokjokarta (Java N.O.-I.): stuwdammen.
(Bron: pag. 92 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 21 februari 1925)

- Centraal Theater, Amselstraat, Amsterdam. Tooneelgezelschap LOUIS DE BREE. Scene uit De Ware Jacob. Vanlinks naar rechts: LOUIS DE BREE, MARIANNE VAN GELDER en MIJIN.  (GROOTVELD, Annie BAKKER) 
- natinale Bloemententoonsteling te Rijnsburg bij Leiden.
(Bron: pag. 93 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 21 februari 1925)

- De heer A.H. VAN TELLINGEN, ambtenaar van den Burgelijken Stand en chef van Bevolking en Verkiezingen ter Secretarie der Gem. ZEIST, herdacht onlangs den dag, waarop hij voor 40 jaar in dienst dezer gemeente trad. De heer VAN TELLINGEN heeft zich steeds als een nauwgezet en plichtsbetrachtend ambtenaar doen kennen; zijn jubileum-dag is danook niet ongemerkt voorbijgegaan.
-  Op 70-jarigen leeftijd heeft de heer J. CARMIGGELT, gemeente-architect van Hoogeveen zijn ambt neergelegd. Gedurende een tijdperk van 35 jaar werden te HOOGEVEEN vele belangrijke gemeentelijk werken onder zijn uitstekende leiding uitgevoerd en tot stand gebracht.
- Hieronder geven wij een foto van de Fransche dichteres GRAVIN DE NOAILLES, begiftigd met het Legioen van Eer. De gedecoreerde behoort tot een der meest vooraanstaande figuren in de Fransche letterkunde.
- Na bijna 50-jarige ambtsvervulling vol toewijding, heeft Ds. CANNEGIETER Hzn., predikant te WINTERSWIJK, tegen 1 mei a.s. zijn emiraat aangevraagd. In breeden kring heeft deze uitmuntende geestelijke herder zich bemind gemaakt en hoogachting verworven.
-De heer J. SNOEK hoofd eener Christelijke School, te Utrecht, mocht onlangs onder groote belangstelling van leerlingen en oud-leerlingen zijn 40-jarig jubileum herdenken. Zijn onverflauwden ijver en toewijding voor alles wat het onderwijs betreft, hebben hem de sympathie van velen doen verwerven. Als onderwijzer was hij te HATTEM en UTRECHT werkzaam.  
- Het Amsterdamsch Instrumental Solisten-Quartet. Dit ensemble bestaat uit eerste krachten van het Concertgebouw-Orchest n.l. de heeren D. SPEETS, D.M. TONNIS (trompetten); R. SELL (Waldhoorn) en E. HAAGMAN (bazuin). Zonder uitzondering wordt door onze vooraanstaande critici en meest gezeghebbende beoordeelaars hulde gebracht aan deze vier eerste-rangs-kunstenaars zoowel omhun schitterende individueele talenten als wegens hun voortreffelijk samenspel.
(Bron: pag. 96 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 21 februari 1925)

- Madeira, Portugal: tuin van Monte-hotel.
(Bron: pag. 99 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 28 februari 1925)

- panorama van Agmond aan zee genomen vanaf het Torensduin.
- Een herinnering an dengrooten Duitschen Staatsman en eersten Rijkskanselier Vorst OTTO VAN BISMARCK (1815-1898). Het lievelingsplekje bij de bron in het slotpark van FRIEDRICHSRUH met de bank waarop Bismarck placht te rusten, is hierboven in beeld gebracht.
- De herberg over het station te AMSTERDAM, met de primitieve omnibus ervoor pl. m. 60 jaar geleden.
- Bij de firma LIBERTY te AMSTERDAM: tentoonstelling handarbeid uit Midden-Amerika.
- straatbeeld Pernambuco, Brazilie.
(Bron: pag. 110 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 28 februari 1925)

- Groep van het Bestuur van de RK Studenten-vereniging SANCTUS LAURENTIUS te Rotterdam ter gelegenheid vanhaar 2de lustrum. (met: Zeer Eerw heer J.W. VAN HEESWIJK, Deken van Rotterdam)
(Bron: pag. 101 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 28 februari 1925)

- Bunschoter familiegroep. Bijeen te EEMDIJK, moeder en een zoon en dochter.
(Bron: pag. 102 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 28 februari 1925)

- haven van Stavoren (Friesland)
(Bron: pag. 103 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 28 februari 1925)

- Dank zij den grooten steun van den heer D.G. VAN BEUNINGEN, die in den loop der jaren reeds zoovele blijken van warme belangstelling voor het ROTTERDAMSCH MUSEUM BOYMANS heeft gegeven, heeft deze kunstinstelling een werk van den grooten 17den-eeuwsen schilder P.P. RUBENS kunnen verwerven, voorstellende een Premonstatenser monnik; dit kostbare doek, afkomstig uit de beroemde voormalige Parijsche verzameling RUDOLPHE HANN, hebben wij hierboven in beeld gebracht. Het portret is bijzonder karakteristiek en fijn van expressie.
- (foto door: J.K. BUDDE) Een zeer interessant exotosche bloem. De Kaapsche Vogelmelk. Bovenstaande bloemstengels werd op 19 November in de buurt van KAAPSTAD, waar de plant, een bolgewas, op vochtige plekken bij duizenden voorkomt, gesneden, droog in een kistje gedaan en aan boord van de "ADOLPH WOERMANN", waar zij een laats in de koelkamer kregen, mee naar UTRECHT genomen. Begin Februari werden zij gekiekt door den HEER BLITZ en thans staan zij nog in volle fleur voor het raam van zijn werkkamer. Een tweede voorbeeld vanzooveel levenskracht is niet aan te wijzen.
- plechtige begrafenis van de slachtoffers van de Mijnramp te DORTMUND, waarbij tal van vereenigingen mat banieren en vaandels vertegenwoordigd waren.
(Bron: pag. 104 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 28 februari 1925)

- praalgraf van Willem, Baron VAN LIER (DE LYERE) en van zijn echtgenote MARIA VAN REYGERSBERG, met hunne liggende beelden en beider wapens en kwartieren te KATWIJK AAN DEN RIJN. Voor detombe is de toegang tot het graf der VAN WASSENAERS met: 1634. De prachtige tombe werd in 1663 vervaardigd door onzen beroemden beeldhouwer ROMBOUT VERHULST (1624-1698). BARON VAN LIER was een der voorvaderen van het tegenwoordige Eerste-Kamerlid BARON VAN WASSENAR VAN CATWIJCK.
(Bron: pag. 105 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 28 februari 1925)

- Ds. MAGENDANS, prdikant der Ned Herv. Gemeente te Huissen (Gld.), een zeer gezien en bemind voorganger herdacht dezer dagen onder tallooze blijken van belangstelling zijn 25-jarig ambtsjubileum.
- De populaire JAN MAANDAG, die gedurende een reeks van jaren decorateur was van het "Paleis voor volksvlijt" te AMSTERDAM envooral in dentijd van de vermaarde balleten en van de oude tooneelstukken en opera's met zijn coulissen zulke schitterende effecten wist te bereiken,is een dezer dagen 75 jaar geworden. JAN MAANDAG is in breeden kring bekend om zijn kostelijken humor en nog dagelijks ziet men den krassen man met de zilvergrijze haren wandelen in de straten van AMSTERDAM of zich amuseren in den schouwburg.
- De uitwijzing van den Patriarch der Grieksch-katholieke Kerk te CONSTANTINOPEL, CONSTANTIJN IV, heeft niet alleen bij de Grieken aldaar, doch ook in geheel Griekenland, groote verontwaardiging en heftige beroering gewekt. Het is te hopen, dat deze daad geen ernstige gevolgen moge hebben en dat door bemiddeling van den Volkenbond, indien die noodig blijken, de zoo noodige vrede in het nabije Oosten bewaard zal blijven.
- De heer J. VOORHAM te Wassenaar hoopt 15 Maart a.s. zijn 100sten geboortedag te vieren. De oude heer is nog heel kras en mag zich in een goede gezondheid verheugen.
- Eindhoven: St Joris college en het Lyceum / Z.D.H. Mgr. DIEPEN, Bisschop van Den Bosch /architect TAEN / bouwkundige CUYPERS.
- Twee origineele costuums op het jongste bal-masque van het bekende "Vardaz dans- en Scherminstituut" (dir. WILLY BOSBOOM), Amsterdam. Beide costuums (rechts Hawai) trokken in het defile van de rijke toiletten zeer de aandacht in het Paviljoen van het Vondelpark te Amsterdam. WILLY BOSBOOM,wiens instituut in bijzonderen bloei verkeert, is een man van fijnen smaak, van artistieken zin en bijzonder organisatietalent, speciaal voor feesten.
- waterput van den BROMO (Ned O-I), een der bekendste vulkanen op het eiland JAVA. 
(Bron: pag. 108 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 28 februari 1925)

Laatst gewijzigd: 2002.