Aanmelden | Contact
Zoeken

DE PRINS der geillustreerde bladen juli 1924 t/m juni 1925FOTO OP DE VOORPAGINA (hoort meestal artikel bij)

juli 1924
5 - 75-jarig bestaan prov. ziekenhuis nabij Santpoort "Meer en Berg" (mevr M.B. Boissevain-Pijnappel, A.W. Michels, L. Modoo, P.P. Hartendorf, Dr. W.M. van der Scheer, D.A.J.G.L. Eggink)
12 - Breda
19 - Mr. A.J. Baron van Nagell van Ampsen (Mr Dr van Ketwich Verschuur)
26 - Prof. Ir. J.C. Dijxhoorn, techn hoogeschool Delft

augustus 1924
2 - Amerikaansche eskader in ons land (Mr J.A.N. Patijn, A.M. C. Cully, Bryan)
9 - praalgraf zeehelden Gebr. Johan en Cornelis Evertsen (Middelburg)
16 - koninklijk bezoek Zeeland
23 - A.J.O.E.M. Graaf de Marchant et D'Ansembourg (burgm Amstenrade)
30 - Dr. Ir. E.B. Wolff, dir van den Rijksstudiedienst voor de luchtvaart, A'dam

september 1924
6 - Prof. J.D. van der Waals
13 - sterrenwacht Leiden
20 - gouden jubileum A'damsche brandweer
27- onthulling ruiterstandbeeld koning Willem II (1792-1849)

oktober 1924
4 - Prof. Dr. P.J. Blok (40-jarig professoraat)
11 - Jhr. Mr. Edmond van Aefferden
18 - Zwolle, de Sassenpoort
25 - commissie nagedachtenis van generaal J.B. van Heutsz

novenber 1924
1 - Dr. K. Kuiper, dir. Rotterdamsche diergaarde
8 - Prof. C. Feldmann (geb. New York 1867)
15 - Z. Exc. Jhr. Mr. Dr. H.A. van Karnebeek (door Antoon van Welie)
22 - 100-jarig bestaan Ned Reddingmaatschappijen (reddingboot "Brandaris")
29 - Z. Exc. Dr. W.H. Nolens

december 1924
6 - Dr. Albert Verwey, dichter (geb. A'dam 1865)
13 - proffessoren rechts-hoogeschool te Batavia (Prof Paul Scholten)
20 - triptiek (drieluik) uit nalatenschap fam. Gargan
27 - Den Haag, het Spui met de Korte Pooten

januari 1925
3 - tekening de Volkenbond (door Schotel)
10 - uitv commissie N.O.T. (stedelijk museum A'dam)
17 - Z.K.H. Prins Hendrik, in jachtcostuum
24 - foto winterlandschap nabij de hoofdstad
31 - Prof. Dr. B. SYMONS

februari 1925
7 - herdenkingsfeest Hoogeschool Leiden (1575-1925)
14 - Z. Exc. de Marcilly
21 - Mr. K.F. Creutzberg
28 - DORDRECHT

maart 1925
7 - portret van prof. Dr. A.E. Swaen (geb. Haarlem)
14 - portretten koningin en Juliana
21 - Jhr. H.J. Repelaer van Driel
28 - portret Prins Frederik Hendrik (1584-1647)(1625 - april -1925; 300 jaargeleden stadhouder)

april 1925
4 - RK ziekenhuis, Groningen
11 - Mr. S. Baron van Heemstra (+ 2 zoons)
18 - Dr. A. Baron Schimmelpenninck van der Oije van Hoevelaken
25 - Jhr. Mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer

mei 1925
2 - gouden bruiloft Z. Ecx. luit-gen J.J.G. Baron van Voorst tot Voorst (1875-1925 21 apr)
9 - Djinelli van Silah (Bima); zilveren ster van verdiensten
16 - Dr. Joh. H. van Burkom
23 - koninklijk bezoek A'dam
30 - Veere

juni 1925
6 - Jhr. Mr. L.H.L.J. van der Maesen de Sombreff
13 - Hugo de Groot (1583-1645)
20 - 70e lustrum Leidsche Hoogeschool
27 - Dr. A. Bredius (70e geboortedag)

MAART 1925


- kade van Tandjong-Priok (Batavia, N O-I)
- trouwzaal Rotterdam
(Bron: pag. 111 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 maart 1925)

- schilderij Avond te Maassluis van kunstschilder C. SMITH
- Giethoorn (een foto)
(Bron: pag. 112 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 maart 1925)

- Mevrouw Elize POONS-VAN BIENE. Deze begaafde kunstenaresse zal weldra weer te voorschijn treden. Zeer verstandig ! Stormenderhand heeft zijn indertijd als Garnaaltje in "De Dame van Maxim" de harten veroverd en populariteit verworven; toen was haar naam voor goed gevesitgd. Maar zij had en heeft meer pijlen op haar boog,. Haar talent is veelzijdig; haar creaties van Juffrouw van de Telefoon, De Gheise, Rooie Lotte enz, zijn niet vergeten; het pittige,oer-komische, schalksche element wist zij zoo schitterend naar voren te brenegn. Maar ze is niet alleen actrice ...; ze is ook verdienstelijk auteur en vertaalster; succes-stukken waren o.a. de operette Tjetra, Mogen wij Zwijgen (pl. m. 200 maal opgevoerd); Een man, die niet Liegen Kan en Het Gouden Anker, dat uitmuntend werd beoordeeld en waarin zij zelf als gast de rol van Roosje Abrams te ROTTERDAM, onder directie van SPREE heeft vervuld; spoedig zal een nieuw werk vanhaar worden opgevoerd. Ongetwijfeld zal haar weder optreden volle zalen trekken. MEVROUW POONS-VAN BIENE is als 't ware de ziel van een kunstenaarsfamilie; haar echtgenoot was een prima bariton van de Opera; haar dochter ELLE (FANIELLA LOHOFF) is de gevierde Opera-zangeres; haar zoon MAX is een talentvol musicus in CALIFORNIE en haar zoon SYLVAIN is onzer goede komische figuren in klucht, revue, blijspel enz. Van links naar rechts: Roosje Abrams, gewoon portret, Geisha, een origineele grappige voorstelling van het Garnaaltje, de succesrol van vroeger.
(Bron: pag. 113 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 maart 1925)
- Op 54-jarigen leeftijd is na een ernstige operatie te BERLIJN overleden de Duitsche Rijkspresident FRIEDRICH EBERT, een eenvoudig rechtschapen man. 
- 25 Februari j.l. herdacht de heer W. JONGKAMP, machinist bij de Nederlandsche Spoorwegen te HARLINGEN zijn 40-jarig ambtsjubileum. Op machinisten rust een groote mate van verantwoordelijkheid; ontelbare menschenlevens worden aan hen toevertrouwd; zij hebben dus wel aanspraak op onze waardeering.
- Op 64-jarigen leeftijd is te Stockholm overleden de hoogst verdienstelijke oud-Minister van Zweden, K.H. BRANTING, een man, die in de wereldpolitiek en in het bijzonder op sociaal gebied een zeer nuttige rol heeft vervuld en wiens arbeid op congressen, in den Volkenbond enoveral,waar het internationale leven tot heil der menschheid in geode richting kon worden geleid, algemeene waardeering heeft ondervonden. NRABTING verwierf voor zijn vredeswerk in 1921 den Nobelprijs. Zijn dood wordt in breeden kring zeer betreurd.
- Hier naast geven wij het portret van den nieuw benoemden President der Amerikaansche Republiek CUBA (grootste eiland der Antillen tusschen de Golf van Mexico en de Caraibische Zee) GENERAAL GERARDO MACHADO. Wij merken hierbij op dat de heer Machado soldaat was, een bekend staatsman en een self-made man.
- stoomgemaal te LEMMER.
- voetbalclub Heracles te ALMELO.
(Bron: pag. 120 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 7 maart 1925)

- oud achterbuurtje in Rheden (Geld). (op achtergrond de kerk)
- oude schaapherder van Nederlangbroek (Utr)
(Bron: pag. 122 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 14 maart 1925)

- Stadsschouwburg Amsterdam, Vreenigd Tooneel, Dhr E. VERKADE en D. VERBEEK. Scene uit het blijspel "De held vanhet Westerland" (hr en mevr Kerkhoven-Kling, Willem HUNSCHE)
- Tooneel in Ned O-I. (Victor IDO, hr en mevr v.d. WALL-Asse, heer OCKERSE)
(Bron: pag. 124 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 14 maart 1925)

- De nieuwe Molenbrug met het molentje te Heemstede.
- Ter gelegenheid van zijn koperen ambtsjubileum als Burgemeester van AMERSFOORT plaatsen wij hierboven het portret van Mr. J.C. GRAAF VAN RANDWIJCK, het beminde en geacht hoofd van de bloeiende en welvarende Utrechtsche gemeente.
(Bron: pag. 125 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 14 maart 1925)

- De nieuwbenoemde Voorzitter van den Volksraad van Ned. O.-I. Mr. NEYTZELL DE WILDE, die Mr. Dr. SCHUMANN als zoodanig opvolgt.
(Bron: pag. 128 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 14 maart 1925)

- Hiernaast, in het midden, geven wij een hoogst zeldzaam portret van den nestor der Nederlandsche tooneelspelers, den krassen 88-jarigen deftige heer MOOR te AMSTERDAM, als Keizer Napoleon, een rol, die hij meer dan een halve eeuw met veel succes vervulde. MOOR is altijd een voornaam acteur geweest, wiens verschijning steeds sympathie wekte.
- 8 maart jl. herdacht de heer G. THOMAS zijn 25-jarig jubileum als Gemeente Ontvanger te HOOGEVEEN. De jubilaris mocht vele blijken van belangstelling ontvangen, daar zijn ijverige plichtsbetrachting algemeene waardeering vindt.
- Deze maand zal aan den heer R.D.H. VERBEEK, oud-chef van het mijnwezen in N.O.-I., het eere-doctoraat in de Wis- en Natuurkkunde, door de Utrechtsche Universiteit worden aangeboden. Dit is een Academische erkenning van zijn buitengewoon groote verdiensten op het gebied van het mijnwezen.
- Hieronder rechts, geven wij het portret van den zeer verdienstelijken carillon-bespeler van het Koninklijk Paleis op den Dam te Amsterdam, den heer J. VINCENT, die de vorige week onder tal van blijken vanwaardeering zijn zilveren jubileum herdacht. H.M. de Koningin schonk hem het Ridderkruis in de orde van Oranje. De heer VINCENT heeft bijzondere muzikale talenten en tijdens zijn concerten in den hoogen koepel van het Paleis, op sommige hooge feestdagen, luisteren honderden op den Dam aandachtig en bewonderend naar zijn prachtige spel. (Naar een uitmuntende tekening van den heer J. v.d. LINDE JR., Amsterdam, een begaaf portrettist).
(Bron: pag. 132 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 14 maart 1925)

- Zierikzee: de Zuidhavenpoort
(Bron: pag. 134 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 21 maart 1925)

- PETRUS CANISIUS, een Hollandsch godsgeleers, geb. Nijmegen 1521, overl. Zwitserland 1597; wordt heilig verklaard.
- standbeeld Jan VAN DER HEYDEN (1637-1712), uitvinder van de brandspuit (beeldhouwster Mej C. DEMMINK).
- Te Hoogeveen is men bezig met de demping van Het Krakeel, een zeer schilderachtig plekje. (foto met molen).
- Nieuweroord bij Hoogeveen: opening School met de Bijbel. (foto door: D. DUIKER).
(Bron: pag. 136/137 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 21 maart 1925)

- Hoek vanHolland: scheepsramp van de "Doerakarta"
(Bron: pag. 140 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 21 maart 1925)

- Tot waarnemend Rijkspresident in Duitschland is benoemd Dr. SIMONS, president van het Rijskgerechtshof te Berlijn, (portret bovenaan deze bladzijde). Spoedig zal de verkiezing vaneen opvolger van den overledenen President EBERT plaats hebben.
- De heer A. KOOLHOVEN, directeur van de Victoriabron Oberlahnstein, oprichter van den ANWB, beschermer van der onderscheidene nuttige instellingen en philantroop, kortom een man diie in het openbaar leven zich hoogst verdienstelijk heeft gemaakt, is te HAARLEM op 69-jarigen leeftijd overleden.
- Mevrouw VAN VLOTEN te AERDENHOUT bij Haarlem organiseerde de vorige week een tentoonstelling van orchideeen ten bate van de TBC-bestrijding te Haarlem en omstreken.
(Bron: pag. 144 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 21 maart 1925)

- HENRI TER HALL (Roosje Kohler-van Ghelder, Piet Kohler, Buziau)
(Bron: pag. 153 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 28 maart 1925)

- Onlangs vierde Dr. G.H. KAISER te DRACHTEN (Fr.) onder groote belangstelling zijn 25-jarig artsjubileum. Wegens zijn bekwaamheid en humaniteit is Dr. KAISER zeer bemind bij zijjn talrijke patienten.
- Tot eerste dirigent van het Concertgebouw te Amsterdam, is naast den heer MENGELBERG benoemd de Fransche musicus PIERRE MONTEUX.
- 1 April a.s. hoopt de her W.I.F. PIETERS den dag te herdenken waarop hij 50 jaar geleden aan de werkinrichting voor Blinden te UTRECHT werd verbonden. De jubilaris staat reeds gedurende 48 jaar als Directeur aan het hoofd van deze instelling, welke functie hij met ijver en toewijding waarneemt.
- De heer MATHIJS DIEPEVEEN te VEENENDAAL herdacht 18 maart zijn 100sten verjaardag; zijn gezondheidstoestand is bevredigend. De oude heer weet nog genoegelijk te vertellen van den watersnood 70 jaar geleden, toen Z.M. Koning Willem III het terrein van de ramp bezocht.
- Henry MARCHAND de sympathieke conferencier die met zijn echtgenoote "Kitty Lipton"  herhaalde tournees in Ned-Indie maakte en daar als declamator, als chansonnier en organisator van tooneeluitvoeringen groote populariteit heeft verworven. 
(Bron: pag. 156 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 28 maart 1925)

Laatst gewijzigd: 2002.