Aanmelden | Contact
Zoeken

DE PRINS der geillustreerde bladen juli 1924 t/m juni 1925FOTO OP DE VOORPAGINA (hoort meestal artikel bij)

juli 1924
5 - 75-jarig bestaan prov. ziekenhuis nabij Santpoort "Meer en Berg" (mevr M.B. Boissevain-Pijnappel, A.W. Michels, L. Modoo, P.P. Hartendorf, Dr. W.M. van der Scheer, D.A.J.G.L. Eggink)
12 - Breda
19 - Mr. A.J. Baron van Nagell van Ampsen (Mr Dr van Ketwich Verschuur)
26 - Prof. Ir. J.C. Dijxhoorn, techn hoogeschool Delft

augustus 1924
2 - Amerikaansche eskader in ons land (Mr J.A.N. Patijn, A.M. C. Cully, Bryan)
9 - praalgraf zeehelden Gebr. Johan en Cornelis Evertsen (Middelburg)
16 - koninklijk bezoek Zeeland
23 - A.J.O.E.M. Graaf de Marchant et D'Ansembourg (burgm Amstenrade)
30 - Dr. Ir. E.B. Wolff, dir van den Rijksstudiedienst voor de luchtvaart, A'dam

september 1924
6 - Prof. J.D. van der Waals
13 - sterrenwacht Leiden
20 - gouden jubileum A'damsche brandweer
27- onthulling ruiterstandbeeld koning Willem II (1792-1849)

oktober 1924
4 - Prof. Dr. P.J. Blok (40-jarig professoraat)
11 - Jhr. Mr. Edmond van Aefferden
18 - Zwolle, de Sassenpoort
25 - commissie nagedachtenis van generaal J.B. van Heutsz

novenber 1924
1 - Dr. K. Kuiper, dir. Rotterdamsche diergaarde
8 - Prof. C. Feldmann (geb. New York 1867)
15 - Z. Exc. Jhr. Mr. Dr. H.A. van Karnebeek (door Antoon van Welie)
22 - 100-jarig bestaan Ned Reddingmaatschappijen (reddingboot "Brandaris")
29 - Z. Exc. Dr. W.H. Nolens

december 1924
6 - Dr. Albert Verwey, dichter (geb. A'dam 1865)
13 - proffessoren rechts-hoogeschool te Batavia (Prof Paul Scholten)
20 - triptiek (drieluik) uit nalatenschap fam. Gargan
27 - Den Haag, het Spui met de Korte Pooten

januari 1925
3 - tekening de Volkenbond (door Schotel)
10 - uitv commissie N.O.T. (stedelijk museum A'dam)
17 - Z.K.H. Prins Hendrik, in jachtcostuum
24 - foto winterlandschap nabij de hoofdstad
31 - Prof. Dr. B. SYMONS

februari 1925
7 - herdenkingsfeest Hoogeschool Leiden (1575-1925)
14 - Z. Exc. de Marcilly
21 - Mr. K.F. Creutzberg
28 - DORDRECHT

maart 1925
7 - portret van prof. Dr. A.E. Swaen (geb. Haarlem)
14 - portretten koningin en Juliana
21 - Jhr. H.J. Repelaer van Driel
28 - portret Prins Frederik Hendrik (1584-1647)(1625 - april -1925; 300 jaargeleden stadhouder)

april 1925
4 - RK ziekenhuis, Groningen
11 - Mr. S. Baron van Heemstra (+ 2 zoons)
18 - Dr. A. Baron Schimmelpenninck van der Oije van Hoevelaken
25 - Jhr. Mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer

mei 1925
2 - gouden bruiloft Z. Ecx. luit-gen J.J.G. Baron van Voorst tot Voorst (1875-1925 21 apr)
9 - Djinelli van Silah (Bima); zilveren ster van verdiensten
16 - Dr. Joh. H. van Burkom
23 - koninklijk bezoek A'dam
30 - Veere

juni 1925
6 - Jhr. Mr. L.H.L.J. van der Maesen de Sombreff
13 - Hugo de Groot (1583-1645)
20 - 70e lustrum Leidsche Hoogeschool
27 - Dr. A. Bredius (70e geboortedag)

APRIL 1925


- De plechtige eerste-steenlegging van de St. Theresia-kerk te Breda door den Zeereerw. Heer Pastoor J.C. OOMEN.
(Bron: pag. 161 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 4 april 1925)

- het nieuwe orgel in de Ned herv kerk te Bodegraven; gebouwd door Firma J. DE KOFF & Zn te Utrecht.
- Te Chaam bij Breda: boomplantdag met 300 kinderen.
(Bron: pag. 168 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 4 april 1925)

- kerkuitgang te Volendam. (in zondagskledij over het bruggetje)
(Bron: pag. 175 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 11 april 1925)

- molen DE ADRIAAN te Haarlem.
(Bron: pag. 176 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 11 april 1925)

- Theater Tuschinsky
- officieele groep hooge civiele en militaire autoriteiten. (o.a. gen-maj NEETESON en gen-majoor FRIS)
(Bron: pag. 177 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 11 april 1925)
- In de vorige week heeft Ds. J.H. WIERSMA, na een bijna 60-ajrige trouwe en volijverige ambtsvervulling, waarvan 37 jaren te Amsterdam, in de Amstelkerk van de hoofdstad, zijn plechtige afscheidsrede gehouden. Verschillende predikanten richtten tot den beminden voorganger woorden vanhulde en waardeering vooor zijn langdurigen nobelen arbeid en wenschten hem een gelukkigen levensavond.
- In den ouderdom van 64 jaar is te SLIEDRECHT overleden de heer A. VAN WIJNGAARDEN in leven uitgever-boekhandelaar. De overledene was een bekende, verdienstelijke en zeer geachte persooonlijkheid op schoolgebied. Tot aan zijn dood was hij o.m. voorzitter van den Bond vanChr. Scholen aldaar. Zijn dood wordt zeer betreurd. 
- officieele groep ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het "NUT" te SCHOONHOVEN, dat de vorige week feestelijk werd herdacht. Zittende, de Heeren: 
1. F.A. Tepe, leeraar vakschool
2. H Brinkman, hoofd O.L. school
3. J.A. Brandon, voorz Nutsspaarbank
4. C. Vreedenburgh, dir waarborgkantoor
5. J.L. v.d. PLAS, Rijksontvanger
6. J. Groesbeek, dokter
7. J. Kortland, hoofdagent Reederij de lek
Staande: 
1. D. NES, dir Boterfabriek
2. J. de bruin, dokter
3. K.H. KLEYHEEG, gem-secr Nieuwpoort
4. L. DE KNEGT, bestuurslid
(Bron: pag. 180 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 11 april 1925)

- "Oude Waag", Leeuwarden
(Bron: pag. 183 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 18 april 1925)

- oude huisindustrie te Rijssen: spinnen.
(Bron: pag. 185 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 18 april 1925)

- Rustoord "Lommerrijk" aan den Bergweg te Rotterdam. (foto door: Vermeulen)
(Bron: pag. 186 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 18 april 1925)

- Ds. J.G. KUNST, de oudste predikant van de Geref. Kerk van Arnhem herdacht 8 april j.l. onder talrijke bwijzen vansympathie en waardeering zijn 25-jarig ambtsjubileum; hem werd wel bewezen hoezeer men zijn herderlijk werk op prijs stelt.
- Na ruim 47-jarige trouwe, eerlijke en nauwgezette dienstvervulling treedt de heer H.G. KRESZNER, adjunct-commies aan de afdeeling Mil. Zaken, Stadhuis, Amsterdam, af, en wordt hempensioen verleend. Hij was speciaal belast met de attestatien de vita voor de gepensionneerde militairen, en het moet openlijk worden getuigd, dat hij steeds de grootste welwillendheid aan den dag heeft gelegd tegenover de honderden, die met hem in aanraking kwamen en die hem dan ook noode zien heengaan.
- Te Amsterdam is de vorige week overleden de heer H. VAN DER LINDEN, een zeer bekwaam en in breeden kring bekend en bemind veearts.
- Kort geleden herdacht de heer J. BAKKER, commissaries van politie te APELDOORN, onder vele blijken van waardeering enhoogachting zijn zilveren dienstjubileum bij d epolitie. D heer BAKKER is een ferm politie-ambtenaar.
- De klompenindustrie te ENTER (Overijssel). (2 foto's)
- 19 april a.s. hoopt Ds. D.A. VAN HASELEN, zijn veertig-jarig jubileum als ned herv Predikant te CHARLOIS bij Rotterdam te vieren. Van der zijde der gemeenteleden zal het den beminden voorganger niet aan betuigingen van belangstelling en hoogachting ontbreken.
- tentoonstelling Ned Banketbakkersver: C.J. VAN ROOY.
(Bron: pag. 196 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 18 april 1925)

- Rotterdamsch Hofstadtooneel. (Jo Felten Steenbergen, Elise van de Poll-HAMAKERS, Lily BOUWMEESTER, Jaap VAN DE POLL).
- Voetbal-match te 's-Gravenhage. HBS-Frisia 3-0
- bloemenweelde te Haarlem.
- feestelijkheden Fort de Kock (Westkust Sumatra)
(Bron: pag. 196 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 25 april 1925)

- Geestdriftige ontvangst van de drie Holland-Indie-vliegers op Schiphol en in de Hoofdstad. De drie stoutmoedige en volhardende aviateurs, VAN DER HOOP, VAN WEERDEN POELMANS en VAN DEN BROEKE worden, na de overweldigende ovatie van duizenden,door den heer FOKKER, na een hartelijke toespraak bekranst.
- Z. Exc. Mr. Th. B. PLEYTE, sedert kort afgetreden als Ned. Gezent in Brazilie, is benoemd tot Gezant in Spanje. (foto: met echtgenoote)
(Bron: pag. 197 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 25 april 1925)

- Veere (eil. Walcheren). Rijtoer van de schooljeugd naar Domburg.
(Bron: pag. 198 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 25 april 1925)

- 22 april herdacht Ds. M. VAN GRIEKEN zijn zilveren ambtsjubileum te Rotterdam; niet alleen vindt hij hooge waardeering en sympathie om zijn edel herderlijk voorgaan, maar ook wegens de toewijding waarmede hij verschillende bestuursfunctien op kerkelijk en onderwijsgebied vervult.
- Ter gelegenheid van zijn gouden jubileum heeft de heer H.G. SMALING, onderwijzer aan de St. Vincentiusschool te Amsterdam, talrijke blijken van waardeering en hoogachting ondervonden.
- Op 29-jarige leeftijd is te UTRECHT overleden de eerste violist bij het Stedelijk Orchest, de heer H.M. ZINGEL, een musicus van bijzonder talent, die zeer gewaardeerd werd en in breeden kring bemind was.
- Margrieten bij Kaapstad. De bekwame Utrechtsche hortulanus, de heer BUDDE, zond ons nevenstaande foto van Zuid-Afrikaansche rijkbloeiende marhrieten te Camps Bay, welke foto hij niet zonder gevaar maakte, omdat hij kans liep van de berghelling naar beneden te tuimelen.
- Ds. B. WISSING, predikant bij de Ned. herv. Gemeente te ULRUM hoopt 26 april zijn 40-jarig ambtbediening te herdenken; van de hoogachting die men den edelen voorganger toedraagt, zal men hem ongetwijfeld op zijn feestdag de duidelijke blijken geven.
- De marconist J.C. BOXMAN is het slachtoffer geworden helaas van zijn heldhaftige pogingen om bij de ramp van "De Schelde" (enkele weken geleden), een zijner kameraden te redden.
- Onze molens. Op een schilderachtig plekje aan den Moerweg bij Den Haag prijkt bovenstaande oude molen nog in zijn volle glorie.
- hoofdrolspelers operette Blonde Caremen: Christine Nesnah, Harry Boda, Ria Chard, Willy Luers. (dirigent H. Davids, componist Louis Metz)
(Bron: pag. 204 + FOTO "DE PRINS der geillustreerde bladen" 25 april 1925)

Laatst gewijzigd: 2002.