Aanmelden | Contact
Zoeken

Dubbeldam: nieuwe huisnummering 1924


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Stadsarchief Dordrecht)
Toegang: 257 (Burgerlijke stand en bevolking van Dubbeldam)
Inventarisnummer: 19 Register houdende aantekening van de nieuwe huisnummering 1924

GEMEENTE DUBBELDAM
Nieuwe Huisnummering 1924.

INHOUD
 • pagina 01 - Oudendijk;
 • pagina 02 - Noordendijk, Visschersdijk;
 • pagina 03 - Visschersdijk, Reeweg (Oost, richting Watertoren), Reeweg (Oost, richting Dordrecht);
 • pagina 04 - Reeweg (Oost, richting Dordrecht), Reeweg (Oost-) Pad, Reeweg (Oost-, Richting Dordrecht), Kromme Dijk, Rechte Zandweg;
 • pagina 05 - Rechte Zandweg, Kromme Zandweg, Kromme Zandweg (Kooipad), Kromme Zandweg;
 • pagina 06 - Kromme Zandweg, Dubbeldamscheweg;
 • pagina 07 - Dubbeldamscheweg, Achterweg, Burgemeester Jaslaan;
 • pagina 08 - Burgemeester Jaslaan, Schoolstraat, Dubbelstraat;
 • pagina 09 - Hoofdstraat, Noordendijk, Stadspolder, Sionspolder, Stadspolder, Nieuwe Stadspolder, Polder Kleine Rug, Oost-Merwedepolder, Oudendijk (Laan van Middenhoeve), Oudendijk;
 • pagina 10 - Noordendijk, Zuidendijk (Bovenhoek), Zuidendijk, Reeweg (Oost), Heerenweg, Buitendijk;
 • pagina 11 - Buitendijk, Zuidendijk, Oudendijk, Stevensweg, Zuidendijk;
 • pagina 12 - Zuidendijk, Reeweg (Zuid);
 • pagina 13 - Reeweg (Zuid), Wieldrechtsche dijk, Kilweg (Westel. gedeelte), Wieldrechtsche dijk;
 • pagina 14 - Wieldrechtsche dijk, Rijksstraatweg, Wieldrechtsche dijk;
 • pagina 15 - Wieldrechtsche dijk, Kilweg (Oostel. gedeelte), Wieldrechtsche dijk, Zandkade, Wieldrechtsche dijk;
 • pagina 16 - Wieldrechtsche dijk, Oude Beerpolder, Rijksstraatweg, Polder Oudendijk, Oude Beerpolder, Nieuwe Beerpolder;
 • pagina 17 - Wieldrechtsche dijk, Polder Tongplaat, Noorder-Elsplaat;
 • pagina 03


  Oud nummer Nieuw nummer bewoner fol.
         
  A136 A212 Jan in 't Veld 2012
  A137 A213 Adriaan Bras A345
  A138 A214 Matthijs de Bruijn 165
  A139 A216 Wed. van de Merwe 1218
  A140 A217 Arie Bras 287
  A141 A218 Willem Vermeij 2050
  A143 A220 Cornelis Hoogendoorn 870
  A144 A221 Cornelis Brand 102
  A144a A223 Leendert Stam 1625
  A144b A224 Cornelis van de Merwe 1211
  A145 A227 Adrianus Verzijl 2046
  A146 A228 Antonie Arie van den Assem 12
  A147 A229 Leendert Stam 1694
  A148 A230 Wed. Huibert Bervoets 56
  A149 A231 Jan van de Weteringh 2187
  A150 A232 Pieter Stam 1703
  A151 A233 Wed. J. Wolters 2129
  A152 A234 Johannes van Dam 416
  A154 A236 Nicolaas Booij 85
  A155 A237 Mels de Bruijn 142
  A156 A238 Matthijs Cornelis de Bruijn 265
  Reeweg (Oost, richting Watertoren)      
  A157 A242 Maarten van de Merwe 1217
  A158cc A244 Wed. Bastiaan Dubbelman 435
  A158bb A245 Jacob Lugthart 1129
  A158dd A247 Arie van Pelt 1444
  A158ee A248 Willem Gerrit Roodbol 1542
  A158ff A249 Arie Stam 1747
  A158 A260 Wouter Groenenboom 674
  A158aa A264 Leendert de Deugd 456
  - A270 watertoren -
  A228 A274 Leendert van Wijk 2141
  A227 A275 Arie van Heeren 760
  A226 A276 Arie Dekker 479
  A70 A279 Maarten Leendert Kluifhoofd  
  Reeweg (Oost, richting Dordrecht)      
  A158a A292 Arie Smits 1663
  A158b A283 Pieter Stam 1627
  A158c A284 Jan van Gent 652
  A158d A285 Arie de Kievit 1078
  A158e A286 Arie Schenk 1588
  A158f A287 Arie in 't Veld 1988
  A158g A288 Gerrit Brand 108
  A158h A289 Bastiaan de Deugd 467
  A158i A290 Gerrit de Bruijn 332
  A158j A291 Teunis van der Sijde 1655
  A158k A292 Jacob van Heeren 835
  A158l A293 Hendrik Buunk 171
  A158m A294 Arie van Vugt 1972
  A158n A295 Adrianus de Wit 2173
  A158o A296 Jan van der Linden 1113
  A158p A297 Mattheus Holleman 814
  A158q A298 Rokus van Valen 2079
  A158r A299 Leendert van der Laan 1138
  A158s A300 Wed. J. van Gink 620
  A158t A301 Jan Dubbeldam 429
  A158u A302 Wed. A. de Ruiter 1511
  A158v A303 Arie Hendrik van Heeren 878
  A158w A304 Petronelle de Munter 1237
  A159 A305 Adrianus Kok 1041

  Laatst gewijzigd: augustus 2013 (met dank aan dhr. G. van Engelen voor de foto's).