Aanmelden | Contact
Zoeken

Dubbeldam: nieuwe huisnummering 1924


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (Stadsarchief Dordrecht)
Toegang: 257 (Burgerlijke stand en bevolking van Dubbeldam)
Inventarisnummer: 19 Register houdende aantekening van de nieuwe huisnummering 1924

GEMEENTE DUBBELDAM
Nieuwe Huisnummering 1924.

INHOUD
 • pagina 01 - Oudendijk;
 • pagina 02 - Noordendijk, Visschersdijk;
 • pagina 03 - Visschersdijk, Reeweg (Oost, richting Watertoren), Reeweg (Oost, richting Dordrecht);
 • pagina 04 - Reeweg (Oost, richting Dordrecht), Reeweg (Oost-) Pad, Reeweg (Oost-, Richting Dordrecht), Kromme Dijk, Rechte Zandweg;
 • pagina 05 - Rechte Zandweg, Kromme Zandweg, Kromme Zandweg (Kooipad), Kromme Zandweg;
 • pagina 06 - Kromme Zandweg, Dubbeldamscheweg;
 • pagina 07 - Dubbeldamscheweg, Achterweg, Burgemeester Jaslaan;
 • pagina 08 - Burgemeester Jaslaan, Schoolstraat, Dubbelstraat;
 • pagina 09 - Hoofdstraat, Noordendijk, Stadspolder, Sionspolder, Stadspolder, Nieuwe Stadspolder, Polder Kleine Rug, Oost-Merwedepolder, Oudendijk (Laan van Middenhoeve), Oudendijk;
 • pagina 10 - Noordendijk, Zuidendijk (Bovenhoek), Zuidendijk, Reeweg (Oost), Heerenweg, Buitendijk;
 • pagina 11 - Buitendijk, Zuidendijk, Oudendijk, Stevensweg, Zuidendijk;
 • pagina 12 - Zuidendijk, Reeweg (Zuid);
 • pagina 13 - Reeweg (Zuid), Wieldrechtsche dijk, Kilweg (Westel. gedeelte), Wieldrechtsche dijk;
 • pagina 14 - Wieldrechtsche dijk, Rijksstraatweg, Wieldrechtsche dijk;
 • pagina 15 - Wieldrechtsche dijk, Kilweg (Oostel. gedeelte), Wieldrechtsche dijk, Zandkade, Wieldrechtsche dijk;
 • pagina 16 - Wieldrechtsche dijk, Oude Beerpolder, Rijksstraatweg, Polder Oudendijk, Oude Beerpolder, Nieuwe Beerpolder;
 • pagina 17 - Wieldrechtsche dijk, Polder Tongplaat, Noorder-Elsplaat;
 • pagina 07


  Oud nummer Nieuw nummer bewoner fol.
         
  A320 A578 Arie in 't Veld 1900
  A322 A579 Wed. Aart van der linden 1100
  A323 A580 graanmolen -
  A324 A581 Wed. van Vuren 2025
  A325 A582 Jannigje van Pelt 1414
  A326 A583 Aart de Jong 928
  A327 A584 Lijntje Bothof 91
  A328 A585 Cornelis Jan Pieren 1456
  A330 A586 Adrianus Prins 1460
  A331 A587 Arie de Bruijn 337
  A332 A588 Gerrit Goud 663
  A333 A589 Wed. van Wingerde 2121
  A334 A590 smederij -
  A335 A591 Jacob van Leeuwen 1098
  A336 A593 Leendert Pieren 1420
  A337 A594 Cornelis Gillis Brand (onbewoond) 325
  A338 A595 onbewoond -
  A339 A596 Teunis van der Weijden 2115
  A340 A597 Wed. Slotboom 1603
  A341 A598 Arie van den Bogert 308
  - A599 gebouw Groene Kruis -
  A342 A600 Wijtze de Jong 945
  - A601 Adrianus van Wijngaarden (onbewoond) -
  - A602 Jasper Willem Baan 353
  A343 A603 Jacob van Ballegooie 230
  A344 A604 gemeentehuis -
  A344 A605 Willem Verrijp 2091
  A344a A606 Jan Deurloo 485
  A345 A607 Joris Nicolaas Booij 82
  A346 A608 Wed. Leendert Blokland 62
  A347 A609 Jan Kluit 1411
  A348 A610 Wed. van Pelt 1411
  A349 A611 Wed. G. Huisman 853
  A350 A612 Johannes Klaassen 1008
  A351 A613 Jacobus Abraham Markusse 1244
  A352 A614 J.H.F. Schrader 1726
  A352a A619 Adrianus Booij 186
  A353 A645 onbewoond (C. Gips) -
  A354 A646 Adriaan Marinus Vermaat 2066
  A356 A647 Johannes Klop 1057
  A357 A648 Douair. P.J.J. Repelaer 1503
  A358 A654 Willem van Maanen 1203
  A359 A665 Jannigje van der Linden 1165
  A360 A666 Izaäk van Chastelet 402
  Achterweg      
  A45 A672 Wed. A. Valk 1999
  A47 A683 Jan Diederik Reudink 1537
  A48 A684 Jan den Haring 752
  - A690 Hendrik de Kivit (noodwoning) 1076
  Burgemeester Jaslaan (behoort tot wijk A)      
  A44h 51 Pieter de Zeeuw 2232
  A44g 53 Hermanus Hartman 875
  - 58 D.C.F. van Sliedrecht (onbewoond eigen. D.C.F. van Sliedrecht) 1749
  - 59 D.C.F. van Sliedrecht (onbewoond eigen. D.C.F. van Sliedrecht) 1749
  - 60 B.J.G. Thomassen (onbewoond eigen. mej. Boertje) 1834
  - 61 Joost Hofwegen (onbewoond eigen. mej. Boertje) 882
  A44f 62 Embrecht Groeneveld 238
  A44e 63 Aartje Booij 78
  A44d 64 Nicolaas Roeland 1544
  A44c 65 Jan van den Boogaard 277
  A44b 66 Jan Kraamer 1081
  - 71 Johannes van Gemert 671
  - 72 Schilleman Quartel (onbewoond) 1489
  A44a 73 Jan Berkhout 327
  A44 74 Roelof Anton Damsté 417
  - 75 Huibert van der Wal 2193
  - 76 Aalbert van 't Hof 881
  - 77 Pieter van der Sijde 1739
  - 78 René van Reeth 1549

  Laatst gewijzigd: augustus 2013 (met dank aan dhr. G. van Engelen voor de foto's).