Aanmelden | Contact
Zoeken

Nederland: Ordonnantie patentrecht 1805 (acte van patent vanaf 1806)inhoud

* hoofdstuk 1 - Van den Ophef van het Regt van Patent (artikel 1 t/m 13)
* hoofdstuk 2 - Tarif op het Middel van Patent-Regt (artikel 14 t/m 21)
eerste afdeling (artikel 18)
- 1ste begroting (winkeliers)
- 2de begroting (winkeliers)
- 3de begroting (winkeliers)
- 4de begroting (winkeliers)
- 5de begroting (kramers (inlandsche) niet uit het huis verkoopende)
- 6de begroting (kramers (inlandsche) niet uit het huis verkoopende)
- 7de begroting (vreemde kramers en kooplieden)
- 8ste begroting (vreemde mars- of pakkendragers)
- 9de begroting (vreemde mans of vrouwen)
tweede afdeling (artikel 22 t/m 34)
- 1ste klasse (artikel 25)
- 2de klasse (artikel 26)
- 3de klasse (artikel 27)
- 4de klasse (artikel 28)
- 5de klasse (artikel 29)
- 6de klasse (artikel 30)
- 7de klasse (artikel 31)
- 8ste klasse (artikel 32)
derde afdeling - patenten voor openbare vermakelijkheden (artikel 35 t/m 39)
vierde afdeling - belasting op het dragen van gepoederd haar (artikel 40 t/m 42)
vijfde afdeling - patenten op het regt van de jagt (artikel 43 t/m 46)
* hoofdstuk 3 - Algemeene Bepalingen (artikel 47 t/m 65)HUN HOOG MOGENDE,
Vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest, allen den genen die deze zullen zien of hooren lezen, SALUT! doen te weten:
Dat, door ons ontvangen en goedgekeurd zijnde de Voordragt van den Raadpensionaris tot het arresteeren eener ordonnantie op de invordering van het regt van Patent op alle Bedrijven en Neringen, het vertier van sommige Waaren, en eenige voorwerpen van Weelde of Vermaak, dien ten gevolge is gearresteerd, zoo als gearresteerd wordt bij dezen de navolgende


ORDONNANTIE, volgens welke het Regt van Patent op alle Handel, Neringen, Beroepen en Bedrijven, en eenige andere Objecten van Weelde of vermaak, binnen deze Republiek zal wordne geheven.

TWEEDE HOOFDSTUK.


Tarif op het Middel van Patent-Regt.

EERSTE AFDEELING.
[Art. 14] De Patenten voor alle Beroepen, Neringen en Bedrijven, in deze Afdeeling omschreven, Art. 19 en 20 uitgezonderd, zullen het Bedrijf zelve concerneren, en niet de Personen, die daarin zijn geïnteresseerd. Derhalve zal, zonder onderscheid, of één of meerder Personen daarbij belang hebben, voor elk Bedrijf een Patent worden afgegeven, staande ten name van den geen of genen, welke hetzelve aangaat, of welke met de Administratie en Directie is of zijn belast.
[Art. 15] In zoo verre echter één of meerdere Geïnteresseerden in zoodanige Bedrijven geregtigd zijn door hunne Handteekening, of door de Teekening der Firma, waar onder het Bedrijf gedreven wordt, de Associatie of Compagnieschap der gezamenlijke Geïnteresseerden te verbinden, zullen aan dezelve of denzelven Afschriften van het verkregen Patent worden uitgereikt, op den voet, zoo als hierna Art. 56 zal worden bepaald.
[Art. 16] Alle Associatiën, Compagnieschappen, Societeiten van Commercie, Assurantie, Navigatie, Rhederijen, Visscherijen, Binnen- of Buitenlandsche Fondsen, en alle anderen, van welken aan de Geïnteresseerden Actiën of Aandeelen zijn, of bij de oprigting worden uitgegeven, zullen, wanneer de Actiën of Aandeelen bij de eerste uitgifte of inccessive uitbreidingen te zamen bedragen of bedragen hebben:
f 100.000 en daar beneden, zich moeten voorzien van een Patent op een Zegel van ... f 25
boven de f 100.00 tot f 200.000 ... f 50
boven de f 200.00 tot f 500.000 ... f 100
boven de f 500.00 tot f 1.000.000 ... f 250
boven een Millioen Guldens ... f 500

Zullende bij toekomstige oprigtingen het Patent worden genomen voor de afgiften der Actiën of Acten van Aandeel, naar mate der Kapital som, in het Plan of Programma voorgesteld, of in de Contracten bepaald, op de Boete bij Art. 4 vastgesteld.
[Art. 17] Alle de Patenten afgetgevens wordende voor de navolgende Fabrijken en Trafijken, zullen worden geschreven op Zegels, in het navolgende Tarif bepaald.
- Azijnmakerij, ieder f 20:0:0
- Ankersmederij, ieder f 20:0:0
- Berlijns blaauwmakerij, ieder f 5:0:0
- Buskruid molens, voor elk derzelven f 100:0:0
- Borax stokerij, ieder f 20:0:0
- Campher Raffianderij, ieder f 20:0:0
- Fermillioen Fabrijk, ieder f 20:0:0
- Glasblazerijen, ieder f 20:0:0
- Hagel Gieterijen, ieder f 20:0:0
- Kalk Ovens, ieder Oven f 10:0:0
- Koper-Gieterij of Geel-Gieterij, ieder f 20:0:0
- Lijm-Ziederij, ieder f 20:0:0
- Lijnbaan voor Scheeps en ander zwaar Touw, ieder f 20:0:0
- Lakmoes Fabrijk, ieder f 20:0:0
- Lood Aschbranderij, f 5:0:0
- Meestoof, ieder f 20:0:0
- Metaal, Geschut- Klok-Gieterij, ieder f 20:0:0
- Mouterij, ieder f 20:0:0
- Pottebakkerij, van elken Oven f 10:0:0
- Platlood-Gieterij, ieder f 20:0:0
- Porcelein-Fabrijk, ieder f 20:0:0
- Speelkaarten Fabrijk, ieder f 20:0:0
- Sal Amoniac-Fabrijk, ieder f 20:0:0
- Spaansgroen Farbijk, ieder f 20:0:0
- Salpeter Fabrijk, ieder f 10:0:0
- Stijfzelmakerij, ieder f 20:0:0
- Steenbakkerij, voor elke Oven f 10:0:0
- Suiker Raffinaderij, ieder f 20:0:0
- Taanderij van Netten, Wand enz, ieder f 20:0:0
- Terpentijnstokerij, ieder f 20:0:0
- Traankokerij, ieder f 20:0:0
- Tras- en Kunst Cementbereijderij, ieder f 20:0:0
- Vriesch- en Bataafsch Groenmakerij, ieder f 10:0:0
- Wit Wasch-blekerij, ieder f 20:0:0
- Yzer-Gieterij, ieder f 20:0:0
- Zout-Keet, voor elke Pan f 10:0:0
- Zeepziederij, ieder f 20:0:0
- Zwavel Fabrijk, ieder f 20:0:0
- Zegel-Lak Fabrijk, ieder f 20:0:0
Molens, door Wind, Water of Stroom bewogen wordende
- Blaauwesel, ieder f 20:0:0
- Chocolaad, ieder f 20:0:0
- Gort en Pel, ieder f 20:0:0
- Grutten, ieder f 20:0:0
- Gepelde Garst, ieder f 20:0:0
- Hennip-kloppers, ieder f 20:0:0
- Houtzager (kleine) tot Veeren en Platen, ieder f 10:0:0
- Koren, ieder f 20:0:0
- Koper, ieder f 20:0:0
- Krijt, ieder f 10:0:0
- Loodwit, ieder f 20:0:0
- Meel, ieder f 20:0:0
- Mout, ieder f 20:0:0
- Mostaard, ieder f 10:0:0
- Olie, ieder f 20:0:0
- Papier, ieder f 20:0:0
- Poeder, ieder f 20:0:0
- Snuif, ieder f 20:0:0
- Steen, ieder f 10:0:0
- Schulpzand, ieder f 10:0:0
- Schors of Taan, ieder f 10:0:0
- Tras, ieder f 10:0:0
- Verw, ieder f 20:0:0
- Verwhout, ieder f 20:0:0
- Vol, ieder f 20:0:0
- Zaag, ieder f 20:0:0
Ros- of Paarde-Molens.
Grut, Gort- en Pel-molens, ieder f 20:0:0.
Blaauwsel, Chocolade en alle andere soorten van Molens, hier boven genoemd f 10:0:0.
Met uitzondering van die genen, welke bij Korel- of Meelmolens behooren, en met dezen door denzelven Molenaar bemalen worden.
Water- of Poldermolens. 0:12:0
Zullende, ingevolge Art. 9 dezer Ordonnatie, het drijven van Handel in zoodanige Artikelen als tot elke der bovenstaande Fabrijken en Trafijken behooren, onder hetzelve Patent begrepen zijn.
En mede zoodanige dezer Fabrijken, welke bij een en in dezelfde Gebouwen of Omtrekken, en dus met elkander verëenigd, gedreven worden, ingevolge hetzelve, worden behandeld.
En zal men eindelijk voor zoodanige Wind- of Water, Koren- of Meel-molens, welke alleen vermogen te malen voor de Consumtie van Districten of Plaatsen, minder dan twaalf honderd Zielen bevattende, volstaan kunnen met een Zegel van tien Guldens.

[Art. 18] De Acten of Patenten voor Winkeliers, zullen afgegeven worden naar gelang van hun Debiet, volgens de navolgende Begrootingen.
EERSTE BEGROOTING.
Winkeliers.
In Koffij, Thee, Chocolade en Tabak, in alle of een of meer derzelven doende:
Gerekend tegen een jaarlijksch Debiet van
30.000 Pond Thee en daar boven ... f 150:0:0
20.000 Pond Thee tot beneden de 30.000 ... f 100:0:0
10.000 Pond Thee tot beneden de 20.000 ... f 50:0:0
5.000 Pond Thee tot beneden de 10.000 ... f 25:0:0
3.000 Pond Thee tot beneden de 5.000 ... f 15:0:0
2.000 Pond Thee tot beneden de 3.000 ... f 10:0:0
1.000 Pond Thee tot beneden de 2.000 ... f 5:0:0
beneden de 1.000 ... f 1:0:0
De Chocolade met de Thee, en drie Ponden Koffij of Tabak voor één Pond Thee te rekenen.
TWEEDE BEGROOTING.
Winkeliers.
Doende in de navolgende vreemde Waaren of vreemde en Inlandsche te zamen, als zijn:
Katoene, Haare, Wolle, Zijde, en daarmede geheel of gedeeltelijk gemeleerde Manufactueren.
Katoene Lijwaten. Bijouterien en Quincaillerien. Goud, Zilver en Plated-werken. Horlogiewerken. Hoeden. Juweelen (gezette gemaakte). Kousen. Knoopen. Kanten. Mode waaren. Porceleinen. Aarde werk. Glas-werk. Rottingen. Rijdtuigen. Behangsels. Meubilen. Zadelmakerswerk, en wat dies meer is gerekend tegens een jaarlijksch Debeit van
45.000 en daarenboven ... f 150:0:0
30.000 tot beneden de f 45.000 ... f 100:0:0
15.000 tot beneden de f 30.000 ... f 50:0:0
7.500 tot beneden de f 15.000 ... f 25:0:0
4.500 tot beneden de f 7.500 ... f 15:0:0
3.000 tot beneden de f 4.500 ... f 10:0:0
1.500 tot beneden de f 3.000 ... f 5:0:0
beneden de f 1.500 .. f 1:0:0
DERDE BEGROOTING.
Winkeliers.
Doende in een of meerder Artikelen in de voorgaande Tauxatie genoemd of begrepen, doch alleen van Inlandschen oorsprong en Manufacturen, zonder eenige vreemden, als mede in:
Chimicalia. Droogerijen. Verfwaaren. Kruijdeniers-waaren. Blik, en Teer en Koperwerk. Leder. Papier. Boeken. Kaarten (Land en Zee). Prenten. Garens. Linnens. Chirurgische, Mathematische, Optische en Phijsische Instrumenten, Muzijk-Instrmenten.
En alle andere Winkeldoende Personen, in de voorgaande Begrooting niet begrepen, gerekend tegen een jaarlijks Debiets van
f 60.000 en daar boven .. f 100:0:0
f 30.000 tot beneden de f 60.000 ... f 50:0:0
f 15.000 tot beneden de f 30.000 ... f 25:0:0
f 9.000 tot beneden de f 15.000 ... f 15:0:0
f 6.000 tot beneden de f 9.000 ... f 10:0:0
f 3.000 tot beneden de f 6.000 ... f 5:0:0
beneden de f 3.000 .. f 1:0:0
En zullen voor Winkeliers worden gehouden alle zoodanige, welke uit hunne Huizen, Winkels of Kramen, bij 't Stuk, de El, het Pond, en soortgelijken aan Particulieren verkoopen.
VIERDE BEGROOTING.
Winkeliers (Inlandsche) gepatenteerde de Kermissen frequenterende
, of met Pakken, Marssen of Kasjes, hunne Waaren aan de Huizen of elders aanbiedende, het Patent-Zegel te verhoogen met de helft.
VIJFDE BEGROOTING.
Kramers (Inlandsche) niet uit het Huis verkoopende, maar met Kramen de Kermissen frequenterende
, doende in de Waaren, onder de tweede Begrooting begrepen f 25:0:0
En in de derde Begrooting f 15:0:0.
ZESDE BEGROOTING.
Kramers (Inlandsche) niet uit het Huis verkoopende, maar met Pakken, Marssen of Kasjes hunne Waaren aan de Huizen of elders aanbiedende, op een Zegel van f 5:0:0.
Doch zijn hier van uitgezonderd die met Potten, Pannen, Brandhout, Turf, Fruit en dergelijke rond loopen, welke, indien niet uit hoofde van hunnen Handel, op eene andere wijze gepatenteerd zijn of behooren te zijn, zullen kunnen volstaan met een Zegel van f 1:0:0
ZEVENDE BEGROOTING.
Vreemde Kramers en Kooplieden met hunne Kramen de openlijke Markten frequenterenede, doende in de Artikelen bij de tweede Begrooting voor de Winkeliers genoemd, voor elke Kraam f 50 te betalen, ter plaatse der eerste Kermis welke zij betrekken, en het Patent alleen valabel over het ingetreden Jaar.
En doende in de Artikelen, bij de derde Begrooting, zonder eenige andere, bij de tweede genoemd, daar bij te hebben of te houden voor elke Kraam als voren f 25:0:0 valabel voor het ingetreden Jaar.
ACHTSTE BEGROOTING.
Vreemde Mars of pakkendragers, of Pakkendraagsters, ventende hunne Waaren, langs de Huizen, vreemde Schaarslijpers, Ketelboeters en dergelijken met uitzondering van die genen, welke met Keulsche of Aarde Potten, Glazen en Mandewerk, te koop loopen, elks 's jaars f 25:0:0.
NEGENDE BEGROOTING.
Vreemde Mans of vrouwen met grove Aarde Potten, Glazen en Mandewerk te koop lopende f 1:0:0.

[Art. 19] Boekhouders, Kantoorbedienden, Klerken en andere Personen, op Koopmans of Practizijns kantoren, of als zoodanige bij Fabrijken of Winkels fungerende, en aan Dag- Week of Maand-gelden, Vacariën, Tractementen, Emolumenten, of dergelijke meriterende:
f 300 en daar beneden in het Jaar, zullen moeten zijn voorzien van een Patent van ... f 1:0:0
boven f 300 tot f 600 ... f 2:0:0
boven f 600 tot f 900 ... f 3:0:0
boven f 900 tot f 1.500 ... f 5:0:0
boven f 1.500 ... f 10:0:0

[Art. 20] Vreemde Daglooners, zoo als zijn, Grasmaaijers, Gravers, Heijers, Veenders, Dijkwerkers, Blekers, Blekers Meiden en alle andere van buiten 's Lands inkomende, om binnen deze Republiek, 't zij het geheele Jaar, of een gedeelte van dien, te komen arbeiden, daar onder begrepen alle Vreemdelingen, welke hier te Lande komende, in dienst van een ander staan, zonder onderscheid van de Kunst of Beroep, welke zij uitoefenen, op den voet Art. 7 gemeld, zullen, alvorens door iemand, hij zij wie hij zij, te mogen worden in het werk gesteld, moeten voorzien zijn van een Acte van Verlof, afgegeven door een der Plaatselijke Besturen binnen deze Republiek, geschreven op een Zegel van twintig Stuivers.
[Art. 21] Alle de Beroepen, Neringen en Bedrijven, in deze Afdeeling voorkomende, worden met een gelijk regt bezwaard, waar ter plaatse, binnen deze Republiek dezelve ook worden ondernomen, en zonder onderscheid, waar ter plaatse de Contribuabelen zich bevinden, of hunne Woning gevestigd hebben.

TWEEDE AFDEELING.
[Art. 22] Alle de Patenten afgegeven aan de genen, die de verschillende Takken van Handel, Bedrijf, Beroep of Nering, in deze Afdeeling voorkomende, uitoefenen, of in het vervolg zullen begeeren uitteoefenen, zullen den persoon, aan wien dezelve worden toegestaan, alleen betreffen, en voor denzelven alleen valide zijn.
[Art. 23] Dienvolgende zal elk Geässociëerde of Compagnon, in eenigerhande Handel of Bedrijf, in deze Afdeeling vermeld, en als zoodanig door zijne Handteekening de Compagnieschap verbindende, van behoorlijk Patent moeten zijn voorzien, en in hetzelve van de Firma der Compagnieschap worden melding gemaakt geschiedende de verzoeken om zoodanig Patent, volgens het Formulier Litt. B 2.
Van alle vernaderingen, zoo van Firma als van personen, in eenigen Handel of Compagnieschap, het zij door Adjunctie, Successie of het verlaten der Compagnieschap door een der Geässociëerden, en wat dies meer is, zal vóór en alëer eenige daaden zullen mogegn worden verrigt, en zulks door een Sterfgeval veröorzaakt wordende, binnen veertien dagen na hetzelve, door de Belanghebbende, aan het Gemeente-Bestuur moeten worden kennis gegeven, op de Boete bij Art. 4 dezer Ordonnantie bepaald.
En zal van zoodanige veranderingen, door de Gemeente-Besturen, op de Registers van de afgegevene Patenten, waar van hier na Art. 49, zal worden gewag gemaakt, worden aanteekening gehouden, en tevens op de Patenten der Geinteresseerden daar van melding worden gemaakt.
[Art. 24] Voorts zal de hoe grootheid der patenten voor de Beroepen, Neringen en Bedrijven, in deze Afdeling voorkomende, zijn gezegeld naar acht Klassen, in de Artikelen 25 tot 32 inclusive vermeld; en zullen deze Klassen wederom een verschillend Patent vorderen, naar mate der Plaatsen of Gemeenten, alwaar de Gepatenteerde woonachtig zijn, alles ingerigt naar de navolgende bepaling, welke echter aan eenige weinige exceptiën zal onderhevig zijn, die bij ieder Bedrijf, waar omtrent zulks mogt plaats hebben, in de navolgende Artikelen zal worden aangetekend.

KLASSE Amsterdam, Den Haag
Rotterdam
Arnhem, Den Bosch
Delft, Dordrecht
Gouda, Groningen
Haarlem, Leeuwarden
Leijden, Middelburg
Nijmegen, Utrecht, Zwolle
Alkmaar, Amersfoort
Breda, Campen
Deventer, Enkhuizen
Harlingen, Hoorn
Schiedam, Zutphen
Zierikzee
Bergen op den Zoom,
Brielle, Franeker
Goes, Gorinchem.
Hardrwijk, Thiel
Vlisisngen, Weesp
De overige Steden
en het Platte Land
1ste f 160 f 120 f 90 f 60 f 40
2de f 100 f 75 f 55 f 35 f 25
3de f 10 f 40 f 30 f 20 f 12
4de f 25 f 20 f 15 f 10 f 6
5de f 15 f 12 f 9 f 6 f 4
6de f 10 f 8 f 6 f 4 f 3
7de f 5 f 4 f 3 f 2 f 1-10-0
8ste f 1-4-0 f 1 f 0-15-0 f 0-10-0 f 0-8-0

[Art. 25] Tot de 1ste Klasse behooren.
- Kooplieden, zijnde Bankiers van Negotiatiën, ten laste van vreemde Mogenheden.
- Kooplieden, waar onder begrepen Bankiers, Zeehandeleren, Commissionairen, Factoors en alle zoodanige, welke geen Winkelnering, ofte Kleinhandel drijven, om het even welke anderzints de voorwerpen van hunnen Handel zijn, die in Obligatiën, Effecten en Fondsen, hier onder mede begrepen, voor zoo ver laatstgemelde als Kooplieden, Commissionairen of Factoors in Obligatiën, Effecten en Fondsen, bekend staan.
TWEEDE KLASSE.
[Art. 26] Tot de 2de Klasse zullen behooren
- Kassiers, Kooplieden, waar onder begrepen Commissionairen, Factoors enz, volgens de omschrijving in het vorig Artikel.
- Koffijschenkers en Societeiten te Amsterdam, den Haag en Rotterdam
- Logementhouders of Herbergiers, vijf en twintig Kamers of daarenboven tot gebruik of Logement gemeubileerd hebbende, en
- Makelaars.
DERDE KLASSE.
[Art. 27] Tot de derde Klasse worden gebragt.
- Advocaten, Artzen of Doctoren in de Medecijnen
- Apothekers
- Assuradeurs
- als Kooplieden in geene hoogere noch in deze Klasse gepatenteerd zijnde Bierbrouwers
- Billiard-houders, voor elke Billiard-Tafel te Amsterdam, den Haag en Rotterdam
- Branders Koren en Moutwijn of Jenever Stokende
- Cargadoors of Scheepsbevrachters
- Courantiers
- Distellateurs van fijne Likeuren
- Grossiers in Wijnen
- Kooplieden, volgens de vorige omschrijving
- Kassiers
- Koffij-schenkers en Societeiten behalve te Amsterdam, den Haag en Rotterdam
- Logementhouders of Herbergiers vijftien Kamers tot vier-en-twintig tot gebruik of Logement gemeubileerd hebbende.
- Makelaars
- Notarissen
- Procureurs
En vervolgens alle de navolgende Fabrijken, Trafijken en Bedrijven, wanneer de Societeit, Compagnieschap, Perzoon, Werkbaas of Werkmeesters, meer dan vijftig mans of Vrouwen boven twintig Jaren oud, het zij in- of buiten zijn Huis of daar toe geschikte Gebouwen, in vasten en permanenten Dienst of Werk heeft, zullende zes maanden of meer voor één geheel Jaar worden begrepen, het getal der geëmploijeerden bijeengevoegd worden.
- Baleinsnijders en Bereiders.
- Behangers
- Beeldhouwers
- Behangsel-fabrijken
- Blekerijen van Linnen, Klederen of Garens
- Blikslagers
- Boekbinders
- Boekdrukkerijen
- Borstel of Schuijermakers
- Bontwerkers
- Dijkwerkers-baas
- Fabrijkeurs, met Weefgetouwen of Moollen-werk
- Glazemakers
- Garenspinderijen
- Goud en Zilverdraad-trekkers
- Garentwijnderijen
- Glanzerijen
- Haarbereiders
- Handschoenmakers
- Hei-bazen
- Hoeden Fabrijken
- Instrumentmakers
- Katoen Spinderijen
- Katoen-Drukkerijen
- Katoen Stof Fabrijken
- Kledermakers en Kledermaaksters
- Knoopen-Fabrijken
- Knoopen-makers
- Kousen-Fabrijken
- Klanders
- Kuipers
- Koren-wassers
- Kopers-slagers
- Laken Fabrijken
- Lederwerkers
- Letter-Gieterijen
- Loodgieters
- Looijeren en Huiden of Velle-Bereiderijen
- Mandemakers
- Metzelaars
- Pelterij-bereiders en Werkers
- Perserijen
- Passement en Borduurwerkers
- Pijpenbakkerijen
- Plateel-bakkerijen
- Rijdtuigmakers
- Rolreeders
- Scheepstimmerlieden
- Schoenmakers
- Schilders
- Smids
- Spiegelmakers
- Steenhouwers
- Speldemakers
- Tapijt- of Kleden Fabrijken
- Touwslagerijen van dun werk
- Tegel-Bakkerijen
-Tinwerkers en Tinnegieters
- Timmerlieden
- Trijp-Fabrijken
- Verwers.
- Verwerijen.
- Wagenmakers.
- Wolle Stoffen-Fabrijken.
- Zadelmakers.
- Zijde-Fabrijken.
- Zeilmakers.
- Zeildoek-Fabrijk.
- Zeijde-twijnders.
VIERDE KLASSE.
Tot de vierde Klasse behooren:
[Art. 28]
- Advocaten
- Artzen of Doctoren in de Medicijnen
- Apothekers
- Banket-Bakkers
- Billardhouders, voor elke Billard-Tafel behalve, te Amsterdam den Haag en Rotterdam
- Broodbakkers
- Carcadoors of Scheeps-bevrachters
- Convooij-loopers
- Chirurgijns
- Goudsmeden
- Horlogiemakers
- Juweliers
- Kooplieden, volgens de vorige omschrijving
- Kassiers
- Kaarsenmakers
- Koekebakkers
- Kolfbaanhouders, voor elk overdekte Baan
- Logementhouders of Herbergiers, negen tot vijftien Kamers tot gebruik, of Logement gemeubileerd hebbende, of met minder Kamers, vijf of meer Dienstboden houdende
- Makelaars
- Notarissen
- Scheeps-Beschuitbakkers
- Slagters
- Waskaarsmakers
- Zilversmeden
Vervolgens alle de bij de derde Klasse genoemde Fabrijken, Trafijken, Werkbazen en Meesters, en andere van gelijken aard, 25 Personen of meer emploijeerende tot 49 toe.
VIJFDE KLASSE.
[Art. 29]
Onder de vijfde Klasse zijn begrepen:
- Advocaten
- Artzen of Doctoren in de Medicijnen
- Apothekers
- Broodbakkers
- Cargadoors of Scheeps-bevrachters
- Convoij-loopers
- Chirurgijns
- Goudsmeden
- Horologiemakers
- Juweliers
- Kaarsenmakers
- Kassiers
- Kooplieden, volgens de vorige omschrijving
- Koekebakkers
- Logementhouders of herbergiers, zes tot acht Kamers in gebruik, of tot Logement gemeubileerd hebbende, of met minder kamers, vier Dienstboden hebbende
- Makelaars
- Notarissen
- Scheeps-beschuitbakkers
- Slagters
- Smeersmelters
- Solliciteurs
- Zilversmeden
Vervolgens alle bij de derde Klasse genoemde Fabrijken, Trafijken, Werkbazen en Werkmeesters, en andere van gelijken aard, dertien Personen of meer emploijeerende tot 24 incluis.
ZESDE KLASSE.
Tot de zesde Klasse behooren:
[Art. 30]
- Architecten
- Apothekers
- Broodbakkers (Roggen)
- Chirurgijns
- Convooij loopers
- Dansmeesters
- Essaijeurs
- Foelijslagers
- Horlogiemakers
- Kaarsenmakers
- Kolfbaanhouders voor elke opene en noch geheel noch gedeeltelijk overdekte Baan
- Kostschoolhouders
- Kooplieden, volgens de vorige omschrijving, doch geen f 10.000 in het jaar omzettende
- Landmeters
- Lombardiers, of Bank van Leeninghouders
- Logementhouders of Herbergiers, vier of vijf Kamers in gebruik of tot Logement gemeubileerd hebbende, of met minder Kamers, drie Dienstboden hebbende
- Muzijkmeesters
- Pikeurs
- Paarden Docters
- Paruikemakers
- Slagters
- Scherm-meesters
- Teekenmeesters
- Translateurs
- Tappers
- Wijn-roeijers
Vervolgens alle de bij de derde Klasse genoemde Fabrijken, Trafijken, Werk-meesters en Werk-bazen van gelijken aard, vijf tot 12 Personen emploijerende.
ZEVENDE KLASSE.
Onder de zevende Klasse ressorteren:
[Art. 31]
- Aansprekers
- Afschrijvers
- Baardscheerders
- Ballemakers
- Besteeders van Kantoorbedienden, kenchts enz
- Bestelders van Schuiten- en Wagen-veeren
- Bierstekers
- Biertappers of Bierverkooper (niet als logementhouders of Tapper gepatenteerd zijnde)
- Bezemmakers
- Boendermakers
- Bokking- of Haringrokers
- Chichoreijbranders
- Diamantslijpers
- Haarsnijders
- Honden-Docters
- Houttellers
- Inbrengers van Banken van Leening
- Koffij-branders
- Kooplieden, volgens de vorige osmchrijving, doch geen f 6.000 in het jaar omzettende
- Korenfacters
- Koren-meters
- Kolen-meters
- Kruijers-bazen (met één of meer Knechts)
- Logementhouders, niet onder de vorige behoorende
- Manegehouders
- Muzijkanten
- Paruikmakers
- Rietdekkers
- Rekenmeesters
- Rokers (Vleesch of Spek)
- Rouw-koetzen of Wagen verhuurders, voor elke Koets of Wagen
- Schare-slijpers
- Schilders
- Schilders (Kunst of Fijn- en Minaituur)
- Schoolhouders (halve Kost-)
- Schoolhouders (Dag- of Avond-)
- Schouwspelers
- Schuitevoerdersbazen
- Slepersbazen
- Stalhouders
- Vingerhoedmakers
- Waagwerkers
- Zalm-rokers
Vervolgens alle de bij de derde Klasse genoemde Fabrijken, Trafijken, Werk-meesters en Werk-bazen van gelijken aard, minder als vijf Personen emploijerende, of zelf, schoon alleen voor Particulieren en niet bepaaldelijk en uitsluitend voor Fabrijkanten, Trafijkanten, Winkelierrs, Kooplieden of gepatenteerde Werk-bazen, werkende.
ACHTSTE KLASSE.
Tot de achtste Klasse worden gebracht de navolgende Personen:
[Art. 32]
- Builders
- Besteedsters van Meiden
- Courant Ombrengers of Loopers
- Fruitverkoopers (Inlandsche)
- Groenteverkoopers
- Haarsnijders
- Hoepelmakers
- Honden Scheerders
- Kaaijwerkers
- Kaardemakers
- Kaarders
- Koffijbranders
- Korenverschieters
- Kosuenbreiders
- Kruijers
- Laken-nopsters
- Muzijkanten
- Melkverkopers
- Naaisters of naaivrouwen
- Pakkers
- Pensenarissen of Pensverkoopers
- Schippers Knechts
- Schoenlappers
- Schoenpoetsers
- Scholen (kinder, Brei- en Spel)
- Sjouwers
- Slagters, ten platten Lande geen Winkel doende, of voor eigen rekening Slagtende
- Turfdragers
- Vlotters
- Vroedvrouwen
- Wolspinders
- Weevers
- Wolkammers
- Wasters
- Zeevenmakers.
Eindelijk alle Gezellen, Knechts en Werklieden, welke alleen voor Particulieren Personen te werken, in dienst of werk zijn van één of meer der hier voren opgenoemde Gepatenteerden, en twintig jaaren oud of daar boven zijn.
[Art. 33] Onder deze Afdeling zullen mede behooren de COLLECTEURS in de BATAAFSCHE en UTRECHTSCHE LOTERIJEN, en zullen dezelve zich moeten voorzien van Patenten, ingerigt naar het volgend Tarif:
Gequalificeerden te Amsterdam en Rotterdam ... f 100
Te haarlem, Leijden, Dordrecht en Utrecht ... f 50
En in de overige Steden en Dorpen ... f 25

Zullende de Compagnons in dit Bedrijf wel verpligt zijn, zich afzonderlijk in het Verzoekschrift, om Patent te bekomen, aantegeven (gelijk zulks, ten aanzien van elk ander Beroep, Neering of Bedrijf, ofschoon in deze Afdeling niet gerangschikt, moet worden geöbserveerd) maar dezelve tevens kunnen volstaan (in zoo verre, met afwijking van den algemen Reggel, in deze Afdeling geëtabliseerd) met een Patent voor de gezamentlijke Associatie, op den voet als zulks in de eerste Afdeling is bepaald.
Ongequalificeerde SPLITSERS, en alle zodanige, welke Heele of Gedeelten van loten, zo in Koop, als in Huur, onder hunne Handtekening uitgeven.
Te Amsterdam,. Rotterdam, en in den Haag ... f 50
Te Haarlem, Leijden, Dordrecht en Utrecht ... f 25
En in de overige Steden en Dorpen ... f 10
Slijters, Venters en Verkopers van loten of Gedeelten van dien, welke niet onde rhunne eigen Handtekening uitgevende, doch het zij uit hunne huizen of bij de straat in de Publieke Logementen en elders verkopende.
Geen der vorenstaande Personen zal vermogen Loten of Gedeelten van dien, welke niet onmiddelijk van wege den Lande, of door daar toe behoorlijk gequalificeerde of gepatenteerde Personen zijn ondertekend, te hebben, te houden, aantebieden, te verkoopen, te verruilen, noch te vermangelen, op poene, dat, des contrarie bevonden wordende, de Contraventeurs aan den Lijve, met openbare Geesseling, en een tienjarig Confinement in een der Tuchthuizen binnen deze Republiek, zullen worden gestraft.
[Art. 34] Ieder Ingezetenen zal gehouden zijn bij de aanvrage tot het bekomen van eenige Acte of Patent, onder deze Afdeeling behoorende, zich ten aanzien van Bedrijven Neringen Handteeringen, in de verschillende Klassen voorkomende, op te geven in die Klassen, waar in hij, in vergelijking met anderen, in dezelfde Plaats woonachtig, zich in gemoede oordeeld te moeten anageven; doch zal het aan de Gemeente-Besturen vrijstaan, met deze opgave geen genoegen te nemen, en zoodanig Persoon te brengen in die Klassen, waar toe zij zullen vermeenen denzelven te behooren; zullende echter iemand, zich daarbij bezwaard oordeelende, ter doleantie, met openlegging van den staat zijner zaken, zich mogen adresseeren bij den Raad van Finantiën in het Departement, of Commissarissen tot de Gemeene Middelen, en deze, daar toe termen vindende, de Contribuabelen in eene lagere Klasse vermogen te stellen, daar van, zonder kosten van den Verzoeker, kennis gevende aan het Gemeente-Bestuur, het welk van zoodanigen uitspraak in het Patent melding zal doen maken..

DERDE AFDEELING.
Patenten voor openbare Vermakelijkheden.
[Art. 35] Alle Schouwburgen, waarin door leven Personen, Treur-, Blij-, Tooneel of Kluchtspelen, Opera's Pantomimes, en dergelijken worden vertoond, zullen behooren te zijn gepatenteerd naar de volgende bepalingen.
- Vaste en geëtablisseerde Schouwburgen, in welke vijftig of meer Representatien in het Jaar gegeven worden, naar de heoveelheid eener vole Representatie, dat is zoo veel als alle Plaatsen te zamen genomen, bezet zijnde, voor eene Representatie zoude kunnen opbrengen.
- Vaste en geëtablisseerde Schouwburgen, van 25 tot 49 Representatiën gevende, de helft van het beloop eener volle Representatie.
- Vaste en geëtablisseerde Schouwburgen, minder als 25 Representatiën gevende, een vierde eener volle Representatie.
En zullen hier onder mede begrepen zijn alle zoodanige Schouwburgen, welke bij Inteekening worden ondernomen, het zij de Schouwspelers worden gesalariëerd of niet.
[Art. 36] Alle Entrepreneurs van Schouwburgen, waarin Treur-, Blij-, Tooneel of Kluchtspelen, Opera's Pantomimes, en dergelijken, door levende Personen worden uitgevoerd, mitsgaders Paardenrijders, Koordendansers en Voltigeerders, de Kermissen frequenterende, of voor eenigen tijd zich dan hier dan elders ophoudende, zullen op elke Plaats, waar zij hunne Vertooningen geven, gehouden zijn te verzoeken een Patent, berekend naar de hoeveelheid Representatiën, welke zij voornemens zijn te geven, elke Representatie tegen één Stuiver per Zitplaats, welk hun Locaal bevat.
Alle andere Vertooningen, waartoe Zitplaatsen zijn of worden bestemd, en de Prijs der hoogste plaats of plaatsen op dertig Stuivers of meer is of zijn bepaald, zullen op elke Plaats, waar vertooningen gegeven worden, moeten zijn voorzien van een patent, berekend naar de dagen, waarop de Vertooningen gegeven worden elken dag tegen éénen Stuiver van elke Zitplaats, welke het Locaal bevat, en wanneer de Prijs de hoogste plaats beneden dertig Stuivers is bepaald, eenen halven Stuiver, als voren.
In alle zoodanige Vertooningen, alwaar geene Zitplaatsen zijn, wordt derzelver getal op veertig gerekend, en mitsdien de hoogste plaats of plaatsen op dertig Stuivers of meer gesteld zijnde, twee Guldens en dezelve beneden de dertig Stuivers gesteld zijnde, één Gulden voor elken dag.
[Art. 37] Bals, Carrousels, Concerten, Danspartijen, Redoutes, Vauxhals, Vuurwerken, en alle andere soortgelijke Vermakelijkheden, bij Inteekening, zullen, wanneer de Prijs voor elken Inteekenaar dertig Stuivers, of meer, voor elken dag of avond bedraagt, behooren voorzien te zijn van een Patent, berekend naar het aantal dagen, of avonden, voor welke de Inteekening is geschied, en zulks tegen twee Stuivers voor elken Inteekenaar, doch de Inteekening minder dan dertig Stuivers per Persoon bedragende, zal het Patent voor elken Inteekenaar tegen één Stuiver berekend worden.
Voor publieke CONCERTEN wordt een patent vereischt, berekend tegen één Stuiver voor elke Zitplaats, welke het Locaal bevat.
Publieke Bals, Danspartijen, Redoutes, Vauxhals, Vuurwerken, de Prijs der Entré hooger als 30 Stuivers gesteld zijnde, te Amsterdam, Rotterdam en in den Haag, voor elken dag of avond zes Guld. en in alle overige Steden en Dorpen drie Guldens.
De prijs der Entré tusschen 15 en 30 Stuivers gesteld zijnde, te Amsterdam, Rotterdam en in den Haag, voor elken dag of avond drie Guldens en in alle overige Steden en Dorpen dertig Stuivers.
De prijs beneden de 15 Stuivers, te Amsterdam, Rotterdam en in den Haag twee Guldens, en elders één Guldens.
[Art. 38] Voor alle HARDDRAVERIJEN, PAARDEMENNERIJEN en dergelijken, welke openlijk plaats hebben, en waarbij uitdeelingen van Prijzen, Eertekenen of eenige andere Voordeelen of Agrementen worden utigeloofd, zal telken keere bevorens moeten zijn verkregen eene Acte van Consent of Patent, geschreven op een Zegel van vijf Guldens.
[Art. 39] Voor alle Vermakelijkheden, in deze Afdeeling omschreven, welke zonder eene behoorlijke Acte van Consent (te verzoeken met een Billet volgens Formulier C en aftegeven volgens het Formulier Litt. D) mogen hebben plaats gehad, zal voor elken dan of avond worden betaald een Boete van f 100 Guldens.

VIERDE AFDEELING.
Belasting op het dragen van gepoederd Haar.
[Art. 40] Alle die geen of genen, het zij Man of Vrouw, welke met en na den eersten Januarij 1806, zullen verkiezen Haar-poeder te dragen, het zij met rond of gekapt Haar, Paruiken, Tourtjes of wat iets meer is, zonder eenige exceptie, zullen daar voor moeten vragen Acte van Consent, en zulks door middel van een Billet, volgens het Formulier Litt. E, welke Acten aftegeven volgens Formulier Litt. F, zullen worden geschreven op Zegels van vijf Guldens, welke alleen zullen goed zijn voor het lopende jaar, in het welk dezelve zullen zijn afgegeven, en zulks op de Boete bij Art. 2 vastgesteld.
[Art. 41] Vreemdelingen, langer dan ééne maand hier te lande verblijf houdende, en niet binnen dit Gemeenebest gedomiciliëerd zijnde, zullen mede gehouden zijn dadelijk na hun arrivement zich van zoodanige Acte te voorzien, geschreven op een Zegel van vijftig Stuivers.
En zullen de Kappers en Paruikemakers gehouden zijn de bekomen Acte van Consent aan zich te doen vertoonen, en de Logementhouders, alwaar Vreemdelingen komen te logeeren, dezelve van deze verpligting te waarschuwen, op poene van eene Boete van tien Guldens, telkens voor de eerste, tweede en derdemaal te verbeuren, de vierdemaal beboet wordende, zal tevens hun Patent worden ingetrokken.
[Art. 42] Van deze Belasting zullen zijn uitgezonderd de Militairen, voor zooverre dezelve bij de bepaling hunner Uniform, tot het dragen van poeder zijn gehouden, en anders niet.

VIJFDE AFDEELING.
Patenten op het regt van de Jagt.
[Art. 43] Alle Jagers, het zij Liefhebbers, het zij uit Kostwinning jagende met Honden, Geweer of Valk, het houden van eene Vinkebaan mede daar onder begrepen, mitsgaders Kooilieden van EendeKooijen, Duinmaijers en Oppassers of Koldebeijers in particuliere dienst zijnde, en als zoodanige, volgens de Wetten geädmitteerd te fungeren, zullen gehouden zijn voor elk lopend Jaar, door middel van een Billet, volgens Formulier Litt. G, te verzoeken eene behoorlijke Acte van Consent, geschreven op een Zegel van vijf Guldens, volgens Formulier Litt. H. en dezelve bij zich te dragen, op de Boete bij Art. 4 vastgesteld, en die, welke hierna Art. 55 zal worden gestatueerd.
Voor zoodanige Personen, in particuliere dienst zijnde, van welke het volle Dienstboden-geld wordt voldaan, zal men, ten aanzien der jagt kunnen volstaan met een Zegel van acht Stuivers; en zullen voorts, zoo verre hun personeel betreft, doch verder en anders niet, die gene van deze Belasting zijn bevrijd, die op hunnen eigenen omheinden of omrasterden, of op eene andere zijde, afgeslotenen Grond zullen jagen.
[Art. 45] Zoodanige particuliere Liefhebbers, welke verlangen mogten een of meerdere Personen, tot drie toe buiten de Gemeente of District, alwaar zij tot jagen gepatenteerd zijn, woonachtig, van tijd tot tijd tot hun Gezelschap mede te nemen, zullen hunnen bekomen Acten van Consent, geschreven op een Zegel van twee Guldens, te dien einde afzonderlijk uittevaardigen, zonder zoodanig Consent, iemand tot hun Gezelschap behoorende, in hunne Jagten gedogende zullen zij telkens verbeuren eene Boete van vijftig Guldens.
[Art. 46] De vorenstaande bepalingen zullen geenzins derogeeren aan zoodanige Reglementen, Ordonnantien, Straffen en Boeten, als, het zij voor de geheele Republiek, het zij in de onderscheidene Departementen en het Landschap Drenthe, reeds zijn of in het vervolg zullen worden vastgesteld; en zullen voorts de patenten, voor deze Belasting gerequireerd, met afwijking van het gestatuëerde bij Art. 1 en 2, voor zoo verre het afgeven van Acte bij zoodanige Reglementen en Ordonnantien aan andere Autoriteiten, als de Gemeente Besturen is gedemandeerd, niet dubbeld behoeven te worden genomen, maar eene Acte op het voorschreven Zegel, zoo verre deze Wet betreft, voldoende zijn.

Laatst gewijzigd: mei 2011.