Aanmelden | Contact
Zoeken

Nederland: Ordonnantie patentrecht 1805 (acte van patent vanaf 1806)inhoud

* hoofdstuk 1 - Van den Ophef van het Regt van Patent (artikel 1 t/m 13)
* hoofdstuk 2 - Tarif op het Middel van Patent-Regt (artikel 14 t/m 21)
eerste afdeling (artikel 18)
- 1ste begroting (winkeliers)
- 2de begroting (winkeliers)
- 3de begroting (winkeliers)
- 4de begroting (winkeliers)
- 5de begroting (kramers (inlandsche) niet uit het huis verkoopende)
- 6de begroting (kramers (inlandsche) niet uit het huis verkoopende)
- 7de begroting (vreemde kramers en kooplieden)
- 8ste begroting (vreemde mars- of pakkendragers)
- 9de begroting (vreemde mans of vrouwen)
tweede afdeling (artikel 22 t/m 34)
- 1ste klasse (artikel 25)
- 2de klasse (artikel 26)
- 3de klasse (artikel 27)
- 4de klasse (artikel 28)
- 5de klasse (artikel 29)
- 6de klasse (artikel 30)
- 7de klasse (artikel 31)
- 8ste klasse (artikel 32)
derde afdeling - patenten voor openbare vermakelijkheden (artikel 35 t/m 39)
vierde afdeling - belasting op het dragen van gepoederd haar (artikel 40 t/m 42)
vijfde afdeling - patenten op het regt van de jagt (artikel 43 t/m 46)
* hoofdstuk 3 - Algemeene Bepalingen (artikel 47 t/m 65)HUN HOOG MOGENDE,
Vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest, allen den genen die deze zullen zien of hooren lezen, SALUT! doen te weten:
Dat, door ons ontvangen en goedgekeurd zijnde de Voordragt van den Raadpensionaris tot het arresteeren eener ordonnantie op de invordering van het regt van Patent op alle Bedrijven en Neringen, het vertier van sommige Waaren, en eenige voorwerpen van Weelde of Vermaak, dien ten gevolge is gearresteerd, zoo als gearresteerd wordt bij dezen de navolgende


ORDONNANTIE, volgens welke het Regt van Patent op alle Handel, Neringen, Beroepen en Bedrijven, en eenige andere Objecten van Weelde of vermaak, binnen deze Republiek zal wordne geheven.

DERDE HOOFDSTUK


Algemeene Bepalingen.
[Art. 47] De Acten of Patenten, voorkomende in de eerste Afdeeling van het tweede Hoofdstuk, en in de tweede Afdeeling, tot Art. 31 ingesloten, zullen alleen betreffen den gene, welke voor hun zelf of voor Particulieren, en geenszins voor vaste of bepaalde Meesters, Fabrijkanten of Bazen hun Beroep exerceeren, en voor dezelve, het zij in Dag-loon, of bij het Stuk, het zij aan Huis of buiten Huis, werkzaam zijn, en alzo in de termen verfeerende, van als Knechts, Arbeiders of Daglooners te worden beschouwd, en mitsdien te vallen in de achtste Klasse der Contribuabelen, voorkomende in Art. 32.
[Art. 48] De Gemeente-Besturen zullen zorgvuldig acht geven, dat door niemand, wie hij ook zij, eenige Handel, Bedrijf, Beroep of Nering worde uitgeoefend, noch iets anders verrigt, het welk aan het verzoeken van Consent bij deze Ordonnantie wordt onderworpen, ten zij voorzien van de vereischte Acte of Patent.
[Art. 49] De Gemeente-Besturen zullen doen houden pertinente Registers van alle zoodanige Acten en Patenten, als door hun tot uitoefening van eenigen Handel, Beroep, Bedrijf of Nering, worden afgegeven, en wel onder elke benaming afzonderlijk, ten einde daar van ten allen tijde, des noodig zijnde, zoude kunnen blijken; zullende ten aanzien van Handeldrijvende Personen, hetzij alleen of in Compagnieschap doende, worden aangeteekend, zoo wel de Firma, waar op de zoodanige negotieeren, als de Namen der gepatenteerde Compagnons, en eindelijk de veranderingen in tijd en wijlen in deze Firma's en Compagnieschappen voorgevallen.
Uit deze Registers zal het de daarbij geïnteresseerde Personen vrijstaan, ten allen tijde, ten hunne redelijke kosten, van de Gemeente-Besturen, Extracten te verzoeken, dewelke hun nimmer zullen kunnen worden geweigerd.
[Art. 50] De Gemeente-Besturen zullen na den afloop van elke maand, de Registers der afgegeven Acten of Patenten doen Collationeeren, met die van dezelve maand van het voorgaande jaar, ten einde te kunnen naargaan, welke Persoonen nalatig zijn gebleven, en van de zoodanige kennis geven aan den Officier van hun Ressort, dewelke verpligt zal zijn dadelijk en zonder conniventie, op hun te verhalen de Boete, bij Art. 4. bepaald.
[Art. 51] De Secretarissen van de Gemeente Besturen, of andere Personen, met de Registratien en Afgiften der Patenten belast, zullen binnen drie maanden, na het eindigen van elk Jaar, op verbeurte eener Boete van vijftig Guldens, indien zij zulks mogten hebben verzuimd, aan den Secretaris van Staat voor de Finantiën inzenden eene exacte Lijst van de afgegevene Patenten, inhouden ie het getal der gepatenteerden, den, mitsgaders het beloop der geemploijeerde Zegels voor elk derzelve.
[Art. 52] Ten einde voortekomen, datgeene Acten of Patenten aan onbevoegde Personen (dat is de zoodanige, welke mogten vallen in de termen van Art. 6) worden afgegeven, zullen de Gemeente Besturen vermogen, en, des noods, gehouden zijn wanneer de Verzoekers bij dezelve onbekend mogte wezen, te vorderen de apparitie van twee personen, binnen hunne Gemeente woonachtig, en ter goeder Naam en Faam staande, welke niet alleen de identiteit van de Verzoekers zullen moeten certificeren, maar ook verklaren dezelve wel te kennen, en te houden voor bevoegd tot verkrijging der gevraagde Acte of Patent, en zulks met onderteekening in een daar toe geschikt Register der Verklaring, volgens het Formulier Litt. I. en, des noodig geoordeeld wordende, Beëediging dezer Verklaring.
En zullen die genen; welke bevonden mogten worden zoodanige Verklaringen ten onregte of valschelijk te hebben afgelegd, daar door incurreren eene Boete van driehonderd Guldens, Confijnement of Bannissement buiten deze Republiek, naar exigentie van zaken; en dezelve beëedigd hebbende, als Meineedigers worden gestraft.
[Art. 53] Geen Fabrijkant, Werk-baas, of wie het zij, zal tot het exerceeren van zijn Handel, Bedrijf, Beroep of Nering, in dienst mogen hebben eenige Knechts, Meiden, Arbeidslieden , het zij Vreemden of Inwoonders, nochte Landlieden, eenige vreemde Arbeiders, of Arbeidfters, zonder alvorens verzekerd te zijn, dat dezelve hebben bekomen Acte of Patent op eene Boete van vijftig Guldens, telken reize te verbeuren.
[Art. 54] Iemand tot eenigen Handel, Bedrijf, Beroep of Nering, in een of andere Gemeente gepatenteerd, en aldaar zijne Woonplaats gevestigd hebbende, doch voornemens zijnde van Woonplaats te veranderen, zal gehouden zijn, zijne bekomene Acte of Patent aan het Gemeente- Beftuur der Plaats, waar hij zijn Bedrijf heeft uitgeoefend, te vertoonen met opgave der Plaats, waar heen hij gedenkt te vertrekken, het welk op dezelve Acte of Patent, namens voorschreven Bestuur, zal worden aangeteekend; en vervolgens zoodanig Bedrijf, Beroep of Nering verkiezende voorttezetten, zal hij verpligt zijn deszelfs Patent te exhibeeren aan het GemeenteBestuur der Plaats, waar hij besloten heeft zich neder te zetten op poene van het effect van zoodanige Acte of Patent, te zullen verliezen, en mitsdien, tot straf zijner nalatigheid, verpligt te zijn, zich op nieuw van een Acte of Patent te voorzien, alvorens zijn Bedrijf, Beroep of Nering te kunnen voortzetten, op verbeurte der Boete, bij Art. 4. bepaald.
Deze zelfde Enregistratie zal op gelijke poene moeten geschieden, wanneer zich iemand uit de eene Gemeente na de andere begeeft, staande onder eene en dezelfde politieke Directie.
[Art. 55] Elk, wie hij zij, welk Goederen te koop veilt, ofte eenige Handel, Beroep, Bedrijf of Nering uitoefend, ofte anderzins behoort gepatenteerd te zijn, waar zulks ook zoude mogen wezen, zal gehouden zijn, telkens, wanneer zulks van hem zal worden gevorderd, aan de Gemeente-Besturen, de Officieren van Justitie, de Ontvangers, Inspecteurs, Gaarders en Beambten van 's Lands Middelen, de Convoijen en Licenten daar onder begrepen, te vertoonen en exhiberen de Acte of Patent, welke hem daar toe autoriseert, op eene Boete van vijftig Guldens, onverminderd de Boeten bij Art. 4. bepaald, ingevalle mogt komen te blijken, dat de Gecalangeerde van geene Acte of Patent mogt zijn voorzien.
En zullen, ingevalle die gene, welke hiervan in gebreken mogt blijven, zich buiten de Plaats van zijn gewoon Domicilium bevindt, de bij dezelve gevondene Goederen worden aangehouden en gefequestreerd, tot dat door denzelven de Boet en de gevallen kosten zullen zijn voldaan; de laatste echter des noods, ter Tauxatie en Moderatie van den Raad van Finantiën in het Departement, of Commissarissen over de Gemeene Middelen van het District, alwaar de Calange geschiedt.
[Art. 56] Behalve de Geïnteresseerden in eenige Handel, Beroep, Nering of Bedrijf, voorkomende in de eerste Afdeeling van het tweede Hoofdstuk, zullen ook die gene, welke op meer dan eene Plaats tevens gebruik van hunne Acte of Patent moeten kunnen maken, als mede de gene, welke hunne Acte of Patent mogten komen te verliezen, daar van kunnen verkrijgen één of meerder Afschriften, waar op zal worden melding gemaakt, of het is een eerste, tweede of derde Afschrift.
En zullen de Gemeente-Besturen alvorens zoodanige Afschriften aftegeven, vermogen, en ingevalle van suspicie van misbruik, gehouden zijn, te onderzoeken naar de redenen, waarom, en ten welken einde dezelve worden gevraagd; en daar toe termen vindende, dezelve te weigeren, met vrijheid nogtans aan diegenen, aan wien dezelve wordt geweigerd, zich ter Doleantie te adresseeren aan het Departementaal Bestuur van hun Gewest.
[Art. 57] Geene Procuratie in Zaken van Negotie of Handel, op een Procuratiehouder, ten fine van representatie verftrekt, zullen valide zijn, noch daar van eenig gebruik mogen worden gemaakt, ten zij door den Uitgever of Uitgeveren daar van kennis zal zijn gegeven aan het Gemeente Bestuur der Plaats, alwaardezelve of dezelven gepatendeerd is of zijn, op de Boete bij Artikel 4 bepaald; zullende het Gemeente Bestuur van den Gemagtigde of Gemagtigden afgeven eene Kopij van de Acte of Patent van zijne of hunne Committenten, waar van op de afgegevene Volmagt zal worden melding gemaakt, en tevens geregistreerd in het Register, bij Art. 49 vermeld, behoudens aan het Gemeente-Bestuur het regt, om zoodanig Afschrift, even als in het vorig Artikel, te mogen weigeren.
[Art. 58] Geene Protesten, Insinuatiën, noch eenige andere extra judicëele Acten, het Beroep betreffende, waarin iemand gepatenteerd is, zullen van eenige kracht zijn, ten zij in het hoofd van dezelve bij den naam van den genen, voor wien dezelve gedaan of gepasseerd worden, worde melding gemaakt van deszelfs verkregene Acte of Patent, met den Datum, Nummer en Plaats der uitgifte van hetzelve; gelijk ook door niemand in Regten zal vermogen geageerd te worden, noch iemand in zijne defensie worden toegelaten, in Zaken, zijnen Handel, Beroep, Bedrijf of Nering, aan het nemen van Patent onderworpen, betreffende, noch daar op reguard geslagen, ten zij in het hoofd der Stukken, door den Aanlegger of Gedaagden wordende geproduceerd, op dezelfde wijze zijne verkregene Acte of Patent worde omschreven, alles op verbeurte van één honderd Guldens, zoo door den genen, welke zoodanige Stukken produceert, als door den Notaris of ander publiek Persoon, welke dezelve zonder in achtneming dezer formaliteit mogt hebben gepasseerd, en eindelijk door den Regter of Regtbank, welke zoodanige Stukken in deliberatie zal hebben genomen, of daar op regt gedaan.
En zal eindelijk onder de Stukken, ten Processe overgelegd, de originele Acte of Patent, ofwel Kopij-Authentiek van dien moeten worden gevoegd, ten blijke dat ten tijde der Trans-actie, waarover het geschil of de Regtszaak is geëntameerd, zoodanig Persoon door de bekomene Acte tot zoodanigen Handel, Bedrijf, Beroep of Nering, is bevoegd geweest, en dat, voor zoo ver het Handeldrijvende Personen betreft, de Firma's en Geassociëerden daar van behoorlijk zijn uitgedrukt.
[Art. 59] Nogtans wordt in alle Zaken, betreffende de Handelingen, vóór den 1 April 1806, aangegaan, en in vervolg van tijd voorkomende, zoo veel dezelve alleen deze en geene latere tevens betreften, bet voorschrevene niet vereischt.
[Art. 60] Iemand, bevonden wordende een of meerdere Acten van Patent te hebben gemaakt, gefabrijceerd, vervalschtof verandert of Handeldrijvende op eene Firma in het door hem bekomene Patent, en in het Register der Patenten zijner Woonplaats niet vermeld of bekend, ofte eindelijk gebruik te maken van eene Acte of Patent op een anderen Naam dan den zijnen afgegeven, zal de zoodanige, in het eerste geval met Geesseling en een tienjarig Confinement in een der Tuchthuizen binnen deze Republiek worden gestraft, en in de beide laatste, naar exigentie van Zaken worden gecorrigeerd, ofte ook, ingevalle het verzuim met een opzettelijk doleus oogmerk mogt zijn begaan op de reeds gezegde wijze almede worden gestraft.
[Art. 61] Tot de aangifte van gepleegde fraudes op dezen Impost, wordt elk en een iegelijk, hij zij wie hij zij, mits dezen speciaal gequalificeerd. En worden tot de aangifte en het nauwkeurig letten op de overtreding dezer Ordonnantie wel expresselijk gelast, de respective Secretarissen van Staat, de Raden van Bestuuren en Administrariën, de Nationale Rekenkamer, de Departementale Besturen, het Hoog Nationaal Geregtshofen alle andere Hoven en Regtbanken, Gemeente-Besturen en andere Collegiën en Geconstituëerde Magten, hoe ook genaamd, de respective Officieren van Justitie, mitsgaders de Ontvangers en Gaarders van 's Lands Ordinaris en Extraördinaris Middelen, de Secretarissen, Griffiers en hunne Commisen of Klerken.
Alle de Boeten zullen worden verhaald door de daar toe bevoegde openbare Aanklagers, en worden genoten één derde door denzelven, één derde bij de geen, die de Aangifte doet, en één derde door de Armen ter Plaatse, waar de Galangeerde woont.
[Art. 62] De Secretaris van Staat voor de Finantiën is verpligt, van tijd tot tijd door daartoe Gequalificeerde Personen te doen visiteren en rechercheren de Griffiën en Secretarijen, voor zoo veel betreft de Register der Acten of Patenten, bij de Gemeente-Besturen wordende uitgegeven, en zulks teneinde; eene gelijke en generale Practijk ten deze door de geheele Republiek worde geöbserveerd, en,daar in onverhoopt afwijkingen wordende ontdekt, daar in door den Raadpensionaris kunne worde voorzien, zoodanig als dezelve zal vermeenen te behooren.
[Art. 63] Alle Authentieke Kopijen of meerdere Afschriften van de Acten of Patenten, als mede Extracten uit de Registers dezelve concerneerende, wanneer het Zegel van het origineel Instrument bedraagt één Gulden of minder, zullen geschreven zijn op een Zegel van twee Stuivers, en wanneer het meer dan één Gulden bedraagt, op een Zegel van zes Stuivers.
[Art. 64] Voor Leges en tot Dedommagement der Werkzaamheden bij het afgeven der Acten of Patenten door de Gemeente-Besturen, of van wegens dezelve, zal mogen worden gevorderd, wanneer het Zegel minder dan één Gulden bedraagt, twee Stuivers daar boven, te verhoogen met ééne Stuiver op elke Gulden, en voorts voor het doen van opvolgende Registratien of Annotatiën op het Register der Patenten, als mede voor het geven van Kopijen, Extracten of Afschriften, telkens zes Stuivers.
[Art. 65] De Raadpensionaris wordt gequalificeerd, alle zoodanige maatregelen te nemen, als tot het in werking brengen en de noodige executie dezer Ordonnantie zullen worden vereischt.

Laatst gewijzigd: mei 2011.