Aanmelden | Contact
Zoeken

Nederland: Ordonnantie patentrecht 1805 (acte van patent vanaf 1806)inhoud

* hoofdstuk 1 - Van den Ophef van het Regt van Patent (artikel 1 t/m 13)
* hoofdstuk 2 - Tarif op het Middel van Patent-Regt (artikel 14 t/m 21)
eerste afdeling (artikel 18)
- 1ste begroting (winkeliers)
- 2de begroting (winkeliers)
- 3de begroting (winkeliers)
- 4de begroting (winkeliers)
- 5de begroting (kramers (inlandsche) niet uit het huis verkoopende)
- 6de begroting (kramers (inlandsche) niet uit het huis verkoopende)
- 7de begroting (vreemde kramers en kooplieden)
- 8ste begroting (vreemde mars- of pakkendragers)
- 9de begroting (vreemde mans of vrouwen)
tweede afdeling (artikel 22 t/m 34)
- 1ste klasse (artikel 25)
- 2de klasse (artikel 26)
- 3de klasse (artikel 27)
- 4de klasse (artikel 28)
- 5de klasse (artikel 29)
- 6de klasse (artikel 30)
- 7de klasse (artikel 31)
- 8ste klasse (artikel 32)
derde afdeling - patenten voor openbare vermakelijkheden (artikel 35 t/m 39)
vierde afdeling - belasting op het dragen van gepoederd haar (artikel 40 t/m 42)
vijfde afdeling - patenten op het regt van de jagt (artikel 43 t/m 46)
* hoofdstuk 3 - Algemeene Bepalingen (artikel 47 t/m 65)HUN HOOG MOGENDE,
Vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest, allen den genen die deze zullen zien of hooren lezen, SALUT! doen te weten:
Dat, door ons ontvangen en goedgekeurd zijnde de Voordragt van den Raadpensionaris tot het arresteeren eener ordonnantie op de invordering van het regt van Patent op alle Bedrijven en Neringen, het vertier van sommige Waaren, en eenige voorwerpen van Weelde of Vermaak, dien ten gevolge is gearresteerd, zoo als gearresteerd wordt bij dezen de navolgende


ORDONNANTIE, volgens welke het Regt van Patent op alle Handel, Neringen, Beroepen en Bedrijven, en eenige andere Objecten van Weelde of vermaak, binnen deze Republiek zal wordne geheven.

Bijlage A


ACTE van PATENT.
Departement [-] Gemeente [-]
Het Gemeente-Bestuur te [-] gezien hebbende het verzoek vanm NN, wonende te [-] zich hebbende aangegeven als [-]
(Bij Compagnieschappen intevullen de Firma of Qualiteit en de mede Compagnons, of anderzins, het getal van Werklieden, Kamers, of wat dies meer is, en tot de Tauxatie vereischt wordt.)
en van ons verzocht Acte of Patent tot het [voortzetting/aanvangen] van [zijn/haar] voornoemd Bedrijf, voor den tijd van [-] [of voor . . .] ingaande den ... en eindigende den ...
Zonder dat aan ons eenige redenen ter contrarie zijn voorgekomen, hebben wij deze Acte tot [aanvang/voortzetten] van[zijn/haar] voormeld Bedrijf binnen deze Republiek als ... en mitsdien, uit hoofde van Art. 11, Hoofd-Afdeeling ... der Ordonnantie op het regt van Patent, in dato ... geëmaneerd, verpligt tot het gebruik van een Klein Zegel van ... aan denzelven afgegeven, om te strekken daar en zoo het behoort; met verzoek aan elk en een iegelijk, wien zulks zoude mogen aangaan, denzelven als zoodanig te erkennen, en het effect der voornoemde Ordonnantie te doen en te laten genieten, mits zich onderwerpende aan, en gedragende naar de Wetten, in dit Gemeenebest bestaande, of vervolgens zullende worden geëmaneerd, en de exteerende Reglementen van Politie.
Gegeven te ... . den . . .
Op last van het Gemeente-Bestuur
[De gepatenteerde schrijft hier zijn naam geheel uit, en vervolgens teekend zijne Signature of Firma.)
Solvit, Zegel . . f
Leges f
Goed tot den

Laatst gewijzigd: mei 2011.