Aanmelden | Contact
Zoeken

Nederland: Ordonnantie patentrecht 1805 (acte van patent vanaf 1806)inhoud

* hoofdstuk 1 - Van den Ophef van het Regt van Patent (artikel 1 t/m 13)
* hoofdstuk 2 - Tarif op het Middel van Patent-Regt (artikel 14 t/m 21)
eerste afdeling (artikel 18)
- 1ste begroting (winkeliers)
- 2de begroting (winkeliers)
- 3de begroting (winkeliers)
- 4de begroting (winkeliers)
- 5de begroting (kramers (inlandsche) niet uit het huis verkoopende)
- 6de begroting (kramers (inlandsche) niet uit het huis verkoopende)
- 7de begroting (vreemde kramers en kooplieden)
- 8ste begroting (vreemde mars- of pakkendragers)
- 9de begroting (vreemde mans of vrouwen)
tweede afdeling (artikel 22 t/m 34)
- 1ste klasse (artikel 25)
- 2de klasse (artikel 26)
- 3de klasse (artikel 27)
- 4de klasse (artikel 28)
- 5de klasse (artikel 29)
- 6de klasse (artikel 30)
- 7de klasse (artikel 31)
- 8ste klasse (artikel 32)
derde afdeling - patenten voor openbare vermakelijkheden (artikel 35 t/m 39)
vierde afdeling - belasting op het dragen van gepoederd haar (artikel 40 t/m 42)
vijfde afdeling - patenten op het regt van de jagt (artikel 43 t/m 46)
* hoofdstuk 3 - Algemeene Bepalingen (artikel 47 t/m 65)HUN HOOG MOGENDE,
Vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest, allen den genen die deze zullen zien of hooren lezen, SALUT! doen te weten:
Dat, door ons ontvangen en goedgekeurd zijnde de Voordragt van den Raadpensionaris tot het arresteeren eener ordonnantie op de invordering van het regt van Patent op alle Bedrijven en Neringen, het vertier van sommige Waaren, en eenige voorwerpen van Weelde of Vermaak, dien ten gevolge is gearresteerd, zoo als gearresteerd wordt bij dezen de navolgende


ORDONNANTIE, volgens welke het Regt van Patent op alle Handel, Neringen, Beroepen en Bedrijven, en eenige andere Objecten van Weelde of vermaak, binnen deze Republiek zal wordne geheven.

Bijlage B-1


Vrij van Zegel.
De Ondergeteekende (of Ondergeteekenden) wonende te .. .
[in/op] de ... Straat/Gracht enz Wijk ... (of District .... N°. . . sedert den jare . . . binnen deze Republiek, en sedert . . . binnen deze Gemeente woonachtig, en aldaar uitoefenende ... (Hier word het Bedrijf, Beroep of Nering ingevuld.) en mitsdien vallende in de Termen van de Ordonnantie op het Regt van Klein Zegel op de Patenten, en wel in het II. Hoofdstuk, Afdeeling ... Art. . . verzoekt (of verzoeken) het Gemeente-Bestuur te . . om tot voortzetting [onzer/mijner] voornoemde ... aan [ons/mij] te accordeeren Acte of Patent, voor den tijd van .. ingaande (of ingegaan zijnde) den .. [ons/mij] onderwerpende aan de bepalingen bij deze of andere reeds bestaande of in het vervolg te emaneeren Lands Wetten en Ordonnantiën, op de uitoefening van [ons/mij] voornoemd Bedrijf toepasselijk ... den ... 18..
(Geteekend) .... . .
NB. Dit Formulier wordt voor elk geval, zoo veel de noodzakelijke omschrijvingen toelaten, woordelijk gevolgt.
Wordende ten aanzien van zoodanige Bedrijven welke naar mate van Vertier, Knechts, Arbeiders, Kamers, en wat dies meer is; afzonderlijk zijn geklassificeert, een iegelijk gewaarschouwt eene goede en getrouwe opgave te doen, op poene van Art. 4. van de Ordonnantie.


NB.

DORDRECHT: PATENTBELASTING 1806-1810

Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Toegang: 4 Stadsarchieven: de tijd van de Bataafse Republiek 1795-1813
Inventarisnummer: 248 Registers houdende aantekening van de afgegeven patenten (1806-1807) (In 1917 overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief). Omvang 4 delen.

Dit overgedragen stuk is te vinden in:

Bron: Nationaal Archief te Den Haag
Toegangsnummer: 3.01.29
Inventarisnummer:
Grootboeken der afgegeven patenten binnen Dordrecht en de Merwede 1806-1810 (10 delen)
587-591 1 april 1806 - 30 december 1807 met klapper (5 delen)
    587. letters A-F
    588. letters G-M
    589. letters N-S
    590. letters T-Z
    591. klapper op het eerste deel, op de eigennamen [=index van achternamen van A t/m Z, index van inv. nrs. 587-590!]
592. 15 maart 1808 - 31 december 1808
593. klapper 15 maart 1808 - 31 december 1808 [=index op de patenten van 1808, dus index van inv. nr. 592]
594. 26 oktober 1808 - 1809.
595. 4 januari 1810 - 31 december 1810.
596. patenten met vernieuwingen 31 september 1806-30 maart 1811 (met klapper).

* de inv.nrs. 587-588-589-590 zitten in grote aparte dozen. Elk dik, zwaar register bevat zo'n 1000 folio's met meestal 2 namen op één pagina.
* de inv.nrs. 591-592-593-594 zitten in één doos.
* de bewerking van deze bron is te vinden in de Dordtena|ZOEKer;

Laatst gewijzigd: mei 2011.