Aanmelden | Contact
Zoeken

Ridderkerk: bouwvergunningen


Archiefinstelling: Stadsarchief Rotterdam
Toegang: 1270 (gemeente Ridderkerk)

(aantekeningen/transcripite gemaakt door E. van Dooremalen)

Bouwvergunningen
x1673 1874-1887 (met register oude bouwverordening)
x1674 1888-1902
x1675 1903-1904
1676 1905-1907
1677 1908-1909
1678 1910
1679 1911
1680 1912
1681 1913
1682 1914
x1683 1915
x1684 1916-1917
x1685 1918-1919
1686 1920
1687 1921


bouwvergunningen 1874-1887


Ridderkerk bouwvergunningen 1874-1887


Archiefinstelling: Stadsarchief Rotterdam
Toegang: 1270 (gemeente Ridderkerk)
Inventarisnummer: 1673 (bouwvergunningen 1874-1887)

- 1. Lambertus de Kool, Pruimendijk; timmerman, C. Karsseboom Czn; (J..(?) van der Waal, Eenigendijk)(den 21 febr. ter beoordeeling en berigt aan den deskundige C.A. Karsseboom. Met addressant en later met den desk. ter Verg. den 25e febr.ij de zaak behandeld en de met terugwerkende kracht der Verordening van laatstgen. eenige wijziging ontvangen);
- 2. Leendert de Koning, westzijde; timmerman G. Bestebreurtje; (den 24 Febr. persoonlijk ter beoordeeling aan C.A. Karsseboom);
- 3. (3 Maart 1874) C. Karsseboom voor Gebroeders Mattheus en Pieter de Zeeuw, Waaldijk; (den 3e maart 1874 aan den architect C.A. Karsseboom);
- 4. (8 August.) Cornelis van Nes aan de Straatweg nabij de aschschuur; (Behandeld en goedgekeurd via kennisneming van het gedane onderzoek door den bouwkundigen);
- 5. (10 Aug.) Dr. C.M. Bos, schuur tot woning (Behandeld en goedgekeurd; onderzoek Bouwk.);
- G. Kamsteeg, 13 Augustus. Rapport Bouwkundige; daarop ter waarschuwing aan de Veldw. Kievit;
- Wed. Jonker, 13 August. Rapport Bouwkundige; daarop ter waarschuwing aan den Veldw. Kievit;
- L.P. de Groot, Straatweg; den 20 Aug. 1874 aan C.A. Karsseboom;
- J. Rijsdijk, Straatweg;
- A. Huizer, 24 Augst. Rapport Bouwkundige;
- 28 Februarij 1875, Afgekondigd de gewijzigde herziene Verordening;
- (1875) (3 maart) 1. P. Smit, Slikkerveer; verbouwing, plan van C.A. Karsseboom;
- (1875) (6 maart) 2. wed. J. Plaizier, Pruimendijk; bouwen, Plan in handen deskundige gesteld; (Rapport van denzelven op dd. 6 maart 1875. Aan Mejufvr. de Wed. J. Plaizier, Het onderzoek van Uw bouwplan, heeft aanleiding gegeven tot de volgende aanmerkingen: de hoogte van vloer tot zolder is 2.5 m. De ... etc);
- (20 maart 1875) 3. L. de Kool, Pruimendijk; (Als bij nr. 2. den heer L. de Kool als bij no. 2 den 23 maart. Er zijn geene portalen aan den buitendeuren aangewezen. De hoogte van vloer tot zolder is 0.10. m te laag. Wordt verondersteld .dat de muur aa de achterzijde zwaar 0,11 m wordt gedekt door een steenen muur (bergplaats). Iedere schoorsteen ten minste ruim 0.0960 m2. Slechts een lichtraam op zolder, derhalve zal aangaande de andere zolder omtrent het lichtraam moeten worden voorzien gelijk bij art. 6, 2e alin. der Verordening wordt aangegeven. De zolders zijn slechts 15,80,10 m2 niet 22 m2. Vervalpunten, riool en privaten zijn niet aangewezen. Ik noodig enz als bij no. 2. Get. de Burgerm.);
- 4. (5 april) P. de Koning te Rijsoord; (Als bij N2. 7 April; Het onderzoek van Uw Bouwplan heeft aanleiding gegeven tot de volgende aanmerkingen. De oppervlakte binnen de muren, de vrije opene oppervlakte; de hoogte van vloer tot zolder; de zolder; Niets van dit alles, beantwoord aan de voorschriften der Verordening. De vloer ligt 0.17 m beneden in plaats van 0.15 m boven den beganen grond. De schoorsteenpijp is niet opgegeven. De dikte der muren evenzoo. Ook niet de lichtramen in woonvertrek en zolder; Secreten enz niet aangewezen. Dit plan is derhalve voor geene gunstige beschikking vatbaar en wij moeten U verzoeken ingeval Gij Uw voornemen om te bouwen wilt uitvoeren, te voldoen aan de Verordening en het plan in allen deelen te wijzigen. J. v.d. Hoek Jz, L. Kruijff Lz); [tekening gefotografeerd]
- (juni 1875) Govert de Kool, Bolnes; Plan voor 4 arbeiderswoningen. Rapport deskundigen. (7 Julij 1875. Het onderzoek van Uw bouwplan hereft aanleiding gegeven tot de volgende aanmerkingen of beschouwingen. Aan de dijkzijde zal eene goede gemetselde goot dienen te worden aangebragt, voor den afloop van het water. Portalen moeten worden aangebragt. Een privaat voor de 4 gezinnen wordt voldoende geacht; met in achneming der daaromtrent bestaande voorschriften. De lichtramen op den zolder der tusschenwoningen zijn niet aangegeven. De lichtramen niet voldoende, het welk kan gevonden worden boven de buiten deuren.);
6. (28 Julij 1875) P. Boele Pz, Slikkerveer. Plan voor 4 arbeiderswoningen; Schrijft voor 3. Rapport deskundigen. (Het onderzoek van Uw bouwplan heeft aanleiding geegven tot de volgende aanmerkingen en beschouwingen. Ofschoon de oppervlakte binnen de muren meer bedraagd dan 22 m3 is die buiten de binnen betimmering maar 14,60 m2 en niet 15 m2 gelijk de Verordening voorschrijft; ...);
- 7. Arie Smit Jz. Niets ingekomen. Rapport deskundige 25 Sept. 1875. (Den 27 Sept. '75. Het onderzoek eener door UEd gebouwde woning heeft tot de volgende aanmerkingen aanleiding gegeven. Dat het lichtraam slechts is 1,82 2250 M2 en niet 1,90 m2 volgens de Verordening. De schetsteeking of het plan is indertijd verzuimd inteleveren. UEd wordt uitgenoodigd in dat lichtraam te voorzien.));
- 8. Paulus van der Vorm, Pruimendijk. Niets ingekomen. Rapport deskundige. 1 October 1875. (1 October. Het onderzoek der door U gebouwde twee woningen heeft tot de volgende aanmerkingen en beschouwingen geleid. De schetsteekening of het plan is indertijd niet ingeleverd. In de beide woningen zijn de schoorsteenen 0,5720 in plaats van 0,0960 M2 zoo als de Verordening bepaald. Evenzoo zijn de lichtramen op de zolder slechts ... etc.);
- (Decem. 1875) 9. P. Bol te Slikkerveer. Rapport deskundigen, in orde.;
Einde van 1875;
- (Februarij 1876) 10. Gerrit & Jan Baas, Pruimendijk nabij Oostendam.Rapport bouwdeskundigen 10 Febr. '76. 2 woningen en bakoven en eene steenen droogkeet. (10 Febr. '76. Het plan voor door U te bouwen twee woningen onderzocht zijnde heeft tot de volgende aanmerkingen en beschouwingen geleid. De Schoorsteenen zijn niet aangegeven - de ruimte moet wezen 0,0960 m2 binnenwerks inhoud minstens. Privaat of Secreet niet opgegeven. Er bestaan geene bezwaren tegen de bakoven in de steenen droogkeet, wanneer de schoorsteen goed in het dak wordt gemaakt ...);
- (Februarij 1876) 11. Teunis de Heer, Eenigendijk beneden nabij het dorp. Rapport bouwdeskundigen 28 Febr.ij '76. eene woning. (Het plan voor de door U te bouwen woning onderzocht zijnde, hebben mij daaromtrent de volgende bemerkingen: dat voor zooveel de schetsteekening of het plan daaromtrent geene aanwijzing doch de uitvoering zal behooren te geschieden volgens de gegeven inlichtingen aan onzen bouwkundigen; dat het zolderlicht eene binnenwerks inhoud moet hebben van 0.50 m2; dat één secreet voor niet meer dan 4 gezinnen mag dienstbaar zijn.);
- (maart 1876) 12. Klaas de Koning, Strevelshoek. Rapport bouwkundigen 3 Maart 1876, een woning. (4 Maart. Het plan voor de door U te bouwen woning onderzocht zijnde, heeft tot de volgende aanmerking geleid. Het zolderlicht 0,35 m2 moet zijn 0.50 m2. Een privaat of secreet is niet aangeduid. Met het oog op de Verordening wordt U daar opmerkzaam opgemaakt.);
- 13. ...;
- 14. ...;
- 15. ...;
- 16. ...;
- 17. ...;
- 18. ...;
- (22 Januarij 1877) 19. C. Karsseboom voor C. de Zeeuw, Waalweg, 3 woningen;
- (15 febr.) 20. Aart Nugteren Lz, 1 woning, 2 vertrekken, Pruimendijk E133,E134. (Aan architect. Rapport 23 febr.ij. De Heer A. Nugteren G. Het door U ingeleverd bouwplan heeft bij onderzoek tot de aanmerking geleid, dat de woningen ongeveer 0,32 m2 te weinig binnenwerks oppervlakte hebben, als zijnde 21,68 m2. Wij maken U opmerkzaam op de bepalingen der Verordening); [tekening gefotografeerd (E141) tussen E133 en E134]
- (21 Febr.) 21. Johs. Smit, Beneden & bovenwoning, Eenigendijk (Slikkerveer), C.A. Karsseboom. (Het door UEd ingeleverde bouwplan heeft bij onderzoek tot de aanmerking geleid dat de zolderraampjes van de bovenverdieping een weinig te klein zijn; Wij maken U opmerkzaam op de bepalingen der Verordening.);
- (22 Febr.) 22. A. Prins. Aan architect. In orde. P. Schreuders;
- (21 Maart) 23. Corns. en Leendert van der Waal, woning met lokaal. Opgenomen en in orde. P. Schreuders;
- (21 Maart 1877) 24. Huig v.d. Waal, 3 woningen op 35 m van de begraafplaats. Opgenomen en in orde. P. Schreuders;
- 24. a & b. in a 2 woningen in plaats van 3 en b 2 woningen a/d Lagendijk. Opgenomen en in orde. P. Schreuders;
- (21 Maart 1877) 25. P. den Boer. Opgenomen en in orde. P. Schreuders;
- (Maart) 26. M. van der Kuijl, 5 woningen nabij zijn huis, Slikkerveer. Opgenomen en in orde. P. Schreuders;
- (April) 27. G. de Kool, 2 woningen met een lokaal, Bolnes. In orde bevonden. Zie de teekening of schets. P. Schreuders;
- 28. J. Gracestein, Bolnes. In orde bevonden. Zie de teekening of schets. P. Schreuders;
- 29. T. Stok, Bolnes. Aanmerking. Zolderlichtkozijn. Nader in orde bevonden. P. Schreuders;
- (Mei) 30. Aart van der Waal, Lagendijk, Bouwmanswoning. In orde. P. Schreuders;
- (16 Mei 1877) 31. Wed. H. van der Vorm, Pruimendijk. In orde. P. Schreuders;
- (August. 1877) Bs. van de Hoog, Molendijk. In orde. P. Schreuders;
- (Septbr.) P. Smit, Bolnes, 4 woningen. In orde. P. Schreuders;
- (febr. 1878) 34. Bos, Molendijk, 6 woonhuizen. In orde. P. Schreuders;
- (Maart) 35. Dirk Roos, Slikkerveer, 2 woningen. In orde. P. Schreuders;
- (April) 36. G.W. Elshout, wagenhuis, Rijsoord. In orde. P. Schreuders;
- (April) 37. D. de Bel, woning, Bolnes. In orde. P. Schreuders;
- 38. M. Stok, woning, Bolnes. In orde. P. Schreuders;
- 39. G.H. Pot, woningen, Bolnes. In orde. P. Schreuders;
- (Juli 1878) 40. Corns. van Nes, woning aan de aschschuur te Rijsoord. Geen schetsteekening. In orde. P. Schreuders; geen teekening
- Nog een woning van Kruithof in 't slop te Rijsoord van Poldervaart, in 1877 voorgekomen. In orde. P. Schreuders;
- 41. A.n Advocaat, woning Slikkerveer. In orde. P. Schreuders;
- 42. P. Heester, woning Slikkerveer. In orde. P. Schreuders;
- 43. P. Kranendonk, Lagendijk. In orde. P. Schreuders;
- 44. Hk. Kranendonk, Lagendijk naast als boven. In orde. P. Schreuders (Aanmerking op de vloer onder de weg meer als een meter, zijnde een nieuw te bouwen huis); [tekening gefotografeerd]
- (1879) (Januari) 45. B. Lagendijk te Streefkerk aan de Eenigendijk. Nader in orde. P. Schreuders;
- (13 Maart 1879) 46. Hk. van Gemerden, Oostendam, verbouwen(?). In orde. P. Schreuders (Bij moderatie de vernieuwing der bestaande woning wat betreft de vloer boven den beganen grond niet de kruin van den dijk af ... genomen. Verbeterd en voldaan);
- (19 Maart 1879) 47. Arie Bloot, voor te bouwen te Bolnes met afbraak oude schuur door(?) Huizer. In orde. P. Schreuders;
- (27 Maart 1879) 48. Adrianus de Kool, bouwen te Rijsoord. In orde. P. Schreuders; [tekening gefotografeerd (Straatweg)]
- (23 April 1879) 49. Corns. Overweel, Bolnes. In orde. P. Schreuders;
- (10 Junij) 50. M. van der Kuijl, Slikkerveer. In orde. P. Schreuders;
- (Junij) 51. Wed. A. Boer, Beneden Molendijk, bijbouw. Als de aanbouw voor woning wordt ingerigt nader te onderzoeken. P. Schreuders; (Is een winkel)
- 52. Aart van Buiten, Bolnes, Boezemkade. Aangenomen, en goedgekeurd bij de Vergadering. J. v.d. H.;
- 53. W. Oossanen, Bolnes. In orde. P. Schreuders;
- Dijk Bestuur woning van st..(?) stoomgemaal. (Is het onderzoek geweest van velerlei overwegingen en besprekingen met dat Bestuur; het terrein aan eene kade tegen den dijk te Bolnes strekkende alwaar het moest gebouwd worden en de toepassing der Verordening. Zelfs in den Gemeentereaad is het bnehandeld en heeft het geval aanleiding gegeven tot wijziging der verordening den 16 Jan. 1880 art 4 de vloeren);
- (3 Maart 1880) 54. S. Nugteren, eind Lagendijk bij de Straatweg. In orde. P. Schreuders;
- (3 Maart 1880) 55. P. de Ruiter Pz, Eenigendijk. In orde. P. Schreuders;
- (6 Maart 1880) 56. Klaas Hooijmeijer, beneden weg (Bos); (10 Maart 1880. Comparant gewezen op art. 50 (vroeger 84) der politie verordening om de naauwe passage hij vraagt naar buiten uitslaande vensters om die reden tot beveilingen zijner ruiten). In orde. P. Schreuders;
- (24 Maart 1880) 57. de Graaff te Kralingen, bouwen Bolnes, binnenkant onder en bovenwoning. In orde. P. Schreuders;
- (31 Maart 1880) 58. Jan de Jong, Johs. van Drunen, timmeren te H.I. Amb. Afgekeurd; Verandering in het geb. der broodbakker van Ps. Blom. Toegestaan 14 April 1880. Wet van 2 Junij 1875 (stbl. 95) (Fabrieken);
- 59. Corns. van dr Waal, te Bolnes. In orde. P. Schreuders;
- (15 Junij) 60. Joost de Haan, Eenigendijk. In orde. P. Schreuders;
- (25 Junij) 61. T. Schevesande, Verbouwen van de verkochte kerk te Bolnes. In orde. P. Schreuders;
- (11 Aug. 1880) 62. Dirk de Jong, Boezemkade, Bolnes. In orde. P. Schreuders;
- (5 October) 63. W.G. Nugteren, 3 woningen (kerkstee(?)); In orde;
- (11 October) 64. C. Lodders, Oostendam;
- (1881) (6 Jan.ij) 65. L. Velthuizen, Inrigting eener molen te Bolnes tot woning verder. Met eenige wijziging in orde. C.A. Karsseboom;
- (26 Maart) 66. J. Zwart te Slikkerveer, pp J. Schippers. In orde. C.A. Karsseboom;
- (26 Maart) 67. G. de Kool te Bolnes, dezelfde. In orde. C.A. Karsseboom;
- (2 April 1881) 68. P. den Boer, broodbakker te Slikkerveer. De inrigting van een beneden gedeelte van zijn pand te Slikkerver tot afzonderlijke woning. Zonder ...;
- (6 April) 69. A. Prins, Slikkerveer. In orde. C.A. Karsseboom;
- (13 April 1881) 70 en 71. H. van der Waal nabij het stoomgemaal te Bolnes aan de kade, twee woningen, 1 teekening. In orde. C.A. Karsseboom;
- (April) 71. A. Hoorman te Papendrecht, Slikkerveer. In orde. C.A. Karsseboom;
- (17 Mei) G.H. de Zeeuw, opbouwen, afgebr(oken) perceel Rijs(oordse)straat. In orde. C.A. Karsseboom; [tekening gefotografeerd]
- (Julij) 73. de Zanger te Bolnes. In orde. C.A. Karsseboom;
- (Septbr.) 74. Wed. Bodegom, Bolnes; De oppervlakte der woning 33.65 Meter hoogte 2.54 Meter, kan worden toegestaan daar het tekort in de hoogte, ruimschoots door de oppervlakte wordt vergoed. C.A. Karsseboom; voor P. Scheurwater;
- (29 Sept. 1881) 75. Jan van Dijk, Bolnes, Bouwmeester Bloot. In orde. C.A. Karsseboom;
- 76. Wed. A. den Hoed, Oostendam. In orde. C.A. Karsseboom;
- 77. Corns. van Nes te Rijsoord, aanbouw eener vlaskelder aan de ..okschuur. Goedgekeurd na in orde bevinding. C.A. Karsseboom; [tekening gefotografeerd Oudendijk-Straatweg)]
- (23 Novb.) 78. R. van der Waal, huizen P. v. Schagen, 10 woningen, dorp. In orde. C.A. Karsseboom;
- (Decbr. 1881) 79. A. Advocaat, inrigting van 1 woning tot 2 nabij Slikkerveer. In aanmerking nemende het meerdere tegen over het mindere bij oppervlakte, hoogte als anderzins, zoude als geene stichting betreffende, consideratie gebnruikt kunnen worden. C.A. Karsseboom;
- (12 Januarij 1882) 80. Corns. Lodder, Oostn.dam. In orde. C.A. Karsseboom;
- (Maart) 81. Abraham Schippers, op het havenhoofd op het dorp. In orde. C.A. Karsseboom;
- (Maart 1881) 82. J. van den Berg, Benedendijk. In orde. C.A. Karsseboom;
- (3 Mei 1882) 83. Joost de Haan (Jan van Es), Eenigendijk. In orde. C.A. Karsseboom;
- (7 Junij 1882) 84. Aart van den Berg Jz, Slikkerveer. In orde. C.A. Karsseboom;
- (15 Junij) 85. Corns. Bulsing, Kerkweg. In orde. C.A. Karsseboom;
- (Junij) 86. de Graaf te Bolnes. In orde. C.A. Karsseboom;
- (Junij) 87. P. Kooijman Hz te IJsselmonde, 2 recht(?) bestaande en nu 2. In orde. C.A. Karsseboom;
- (4 Septb. 1882) 88. Aalbers, Strevelshoek, 2 woningen, Bouwmeester J. Pijl Jz te Alblasserdam. In orde. C.A. Karsseboom;
- (20 Sept. 1882) 89. W.H. Stempels te Bolnes (timmerman Bloot) ontvangen. In orde volgens .....(?) C.A. Karsseboom;
- (23 Sept. 1882) 90. Frank Blok te Bolnes (timmerman Bloot) ontvangen. Idem. C.A. Karsseboom;
- (October 1882) 91. Tuinmanswoning Ten Donck. Idem. C.A. Karsseboom; [tekening gefotografeerd]
- (Maart 1883) 92. Huis te Slikkerveer van P. van Schagen voor zijn zoon Johannes. In orde. C.A. Karsseboom;
- (3 Maart 1883) 93. Jan Gravestein, 3 woningen buitend. te Bolnes. In orde. C.A. Karsseboom;
- (Maart 1883) 94. G. Roos te Slikkerveer, eene woning. In orde. C.A. Karsseboom;
- (Maart 1883) 95. A. van Gemerden Cz Slikkeveer. In orde. C.A. Karsseboom;
- (29 Maart 1883) Jan van Dijk, 2 woningen te Bolnes. In orde. C.A. Karsseboom;
- (3 April 1883) 97. Abraham van 't Zelfde, Molendijk. In orde. C.A. Karsseboom;
- (5 April) 98. K. de Jong, Herbouw etc Bolnes. In orde. C.A. Karsseboom; (aanmerking uitslaande deur)
- (ontv. 17 Mei '83) 99. J. van Drunen (aannemer) huis aan de Oudelandscheweg, eigenaar Haentjes te Arnhem. In orde. C.A. Karsseboom; [tekening gefotografeerd (op de gevel '1883')]
- (Mei 1883) 100. W. Schippers te Bolnes. In orde. C.A. Karsseboom;
- (Mei 1883) 101. Cs. Overweel. In orde. C.A. Karsseboom;
- 102. G. Karsseboom te Rijsoord, ontv: 12 Junij 1883. In orde. C.A. Karsseboom;
- (17 Septb. 1883) 103. Aart Advocaat te Slikkerveer. In orde. C.A. Karsseboom;
- (31 Januarij 1884) 104. C. v.d. Grient te Eenigendijk. In orde. C.A. Karsseboom;
- (23 Februarij 1884) 105. G.H. Lodders a/d Pruimendijk b/d Oostendam. In orde. C.A. Karsseboom;
- (28 febrij.) 106. W.G. van Helden. In orde. C.A. Karsseboom;
- (6 Maart) 107. R. Alderliesten. In orde. C.A. Karsseboom;
- (12 Maart) 108. P. Kooijman (te IJsselmonde) Bolnes. Overbodig is bijbouw voor bakkerij aan een bestaand woonhuis;
- (22 Maart 1884) 109. A. Rijsdijk Cz te Capelle a/d IJssel, 6 arbeiderswoningen a.d Eenigendijk (Den Heer C.A. Dekker, bouwkundige, 22 Maart '84. Het onderzoek van het plan tot den bouw van 6 woningen voor den Heer A.C. Rijsdijk heeft aanleiding gegeven tot de volgende aanmerkingen bij de in achtneming der voorschriften van de Verordening op het bouwen in verband met de ...);
- (27 Maart 1884) 110. A Bloot te Bolnes (verbouwing bakkerij van v.d. Blom). In orde. C.A. Karsseboom;
- (19 April '84) 111. L. Velthuizen voor Vermeulen, vroeger P. Kranendonk, Lagendijk. ten gevolge van eenige aanmerkingen de noodige voorschriften gegeven volgens aanwijzing van den architect. C.A. Karsseboom;
- (Juli '84) 112. van der Linden, Slikkerveer. In orde; behalve. C.A. Karsseboom;
- (1885) 113. J. ten Zijthoff, Dorpsstraat. In orde; vergadering 28 Jan. 1885. C.A. Karsseboom;
- 114. C. van Nes, C. Karsseboom, Waaldijk. In orde. C.A. Karsseboom;
- (April) 115. H. van der Waal, Molendijk D41. Verbouwen. Ten gevolge van eenige aanmerking de noodige voorschriften gegeven. C.A. Karsseboom;
- (April) 116. C. van der Waal a/d Pruimendijk, 2 woningen. In orde. C.A. Karsseboom;
- (Mei) 117. L.M. van den Berg. Afgebrande perceelen a/d Pruimendijk. Bedenkingen ter kennis van belanghebbende gebracht 20 Mei;
- (Juli 1885) 118. C. van Nes Jz, Pruimendijk. In orde; [tekening gefotografeerd]
- 119. H. Kalkman, Bolnes. In orde. C.A. Karsseboom;
- (November 1885) 120. A. Bloot voor K. Noorlant te Bolnes. In orde. C.A. Karsseboom;
- (Maart 1886) 121. J. Pot te Vlaardingen, a/d Eenigendijk, onder en bovenwoning. In orde. C.A. Karsseboom;
- (Maart) 122. Wed. L. Klootwijk, 3 huizen Bolnes, onder en bovenwoning. In orde. C.A. Karsseboom;
- 123. dezelfde, Aanbouw. In orde. C.A. Karsseboom;
- (13 April) 124. J.C. van Wagtendonk, Bolnes. In orde. C.A. Karsseboom;
- (13 April) 125. L. Velthuizen, verbouwing Schuur en woning (Dorp). In orde. C.A. Karsseboom;
- (Juni) 126. J. van der Hoog, verbouwing. In orde. C.A. Karsseboom;
- (Juni) 127. D. de Jongh Bolnes. Ongeschikt ter beoordeling;
- (Junij 1886) 128. M. Mak, Eenigendijk. In orde. C.A. Karsseboom;
- (Junij 1886) 129. H.W. Coert, hoek dorp-dijk. In orde. C.A. Karsseboom; [tekening gefotografeerd]
- (Junij 1886) 130. L. van Dalen, Pruimendijk. Aanmerking. Later in orde. C.A. Karsseboom;
- (Juli) 131. Adrs. de Kool, Rijsoord. In orde. C.A. Karsseboom;
- 132. 20 Sept. 1886 van Jan Huizer te Bolnes. In orde. C.A. Karsseboom;
- 133. 3 Nov. 1886 van L. Velthuizen a/d haven op het Dorp. In orde. C.A. Karsseboom;
- 134. 10 Novb. 1886 Johs. van Schagen, Slikkerveer (afgebr. schuur). In orde. C.A. Karsseboom;
- (9 Febr. 1887) 135. Broekzitter, Oudendijk, 3 woningen. In orde. C.A. Karsseboom;
- (13 April 1887) 136. A. Bloot, Bolnes. In orde. C.A. Karsseboom;
- (Juni 1887) 137. H.W. Stempels. In orde. C.A. Karsseboom;
+
- begrooting kosten voor huis bewaring met cipierswoning te Ridderkerk;
- (tekening) Schetstekening van een Post- en Telegraafkantoor voor de Gemeente Zwijndrecht;

Laatst gewijzigd september 2016; november 2017; augustus 2020.