Aanmelden | Contact
Zoeken

Ridderkerk: ingekomen stukken 1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901


Bron: Stadsarchief Rotterdam
Toegang: 1270
Inventarisnummer: 329 (1889), 330 (1890), 331 (1891), 332 (1892), 333 (1893), 334 (1894), 335 (1895), 336 (1896), 337 (1897), 338 (1898), 339 (1899), 440 (1900), 441 (1901)

* * * scans verkrijgbaar * * *


ingekomen stukken 1890


Ridderkerk: ingekomen stukken 1890

een selectie


- [2978] (Ontv. 6 febr. 1890)
Aan den Gemeenteraad en de Edel Achtbare Heeren Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk:
Geeft met verschuldigde hoogachting te kennen de ondergeteekende,
dat hij met leedwezen moet bevestigen, dat de lichaamszwakte van zijn vader reden is geworden
tot zijn aanvrage om ontslag als Secretaris-boekhouder (penningmeester) van het Burgerlijk Armbestuur van Ridderkerk
dat hij reeds eenige tijd zijn vader als zoodanig heeft vervangen en voor het vertrouwen daarbij in
hem gesteld, bij dezen zijnen dank betuigd;
Verzoekt uwe aandacht op hem te willen bepalen, als officieel opvolger van zijnen alom hooggeachten vader,
die drie en dertig jaren met nauwgezetheid dezen post heeft bekleed.
't Welk doen, enz
Uw Edel Achtb. dienw. dienaar
J.G. de Zeeuw
Ridderkerk, 31 Januari 1890

- Aan den Raad der Gemeente Ridderkerk
Edel Achtb. Heeren !
Met verschuldigden eerbied stelt ondergeteekenden A.T. de GROOT, commissionnair
alhier, zich aan uwen Raad voor als sollicitant naar de opengevallen betrekking van Boekhouder bij het
Burgerlijk Armbestuur te dezer plaats.
Zeer aangenaam zoude het voor Onderget. zijn, zich de vervulling van die taak te zien opgedragen,
hoofdzakelijk om door de inkomsten er van zijne uitgaven, almede te bestrijden.
Ik meen hier verder niets meer aan te moeten toevoegen, wijl mijn persoon en reputatie genoegzaam
aan ieder der Heeren.
Misschien op een enkele na bekend zijn.
Mij met vertrouwen aanbevelende verblijve Hoogachtend,
UEd. dienv. A.T. de Groot
Ridderkerk 19 Februari 1890.

- [2987] (Ontv. 22 febr. 1890) MINISTERIE VAN WATERSTAAT, HANDEL EN NIJVERHEID
No. 153 Afdeeling Posterijen.
's Gravenhage, 18 Februari 1890.
Betreffende het gewaarborgd bedrag der opbrengst van het telegraafkantoor
Gedurende het jaar 1889 heeft het Rijkstelegraafkantoor in Uwe gemeente met dat te Krimpen, met de telephoonkantoren
te Hendrik Ido Ambacht, Kinderdijk en Slikkerveer en het Spoorwegkantoor te Barendrecht
verzonden 5002 binnenlandsche en internationale telegrammen en ontvangen 626 internationale telegrammen.
De opbrengst daarvan bedraagt naar den maatstaf van art. 1, letter d en e en van art. 3 van het Koninklijk besluit
van 15 September 1886 (Staatsblad no. 164) 1688,40 guldens.
Die opbrengst overtreft aldus het door uwe gemeente gewaarborgd bedrag.
De Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid Voor den Minister De Secretaris-Generaal

- [2991] (Ontv. 27 Febr. 1890)
Den Edelachtbare Heeren Leden van den Raad der Gemeente Ridderkerk
M.H.!
Na een verblijf van ruim negen en een half jaar aan de Openbare Lagere School
te Bolnes in Uwe Gemeente, neemt ondergeteekende bij dezen de vrijheid eervol ontslag
uit die betrekking te verzoeken tegen 1 Mei of zooveel vroeger dan in de vacature, welke daardoor
ontstaat, voorzien is.
De beslissing hieromtrent tegemoet ziende teekent hij
Edelachtbare Heere! Uwe dw. dr. C. TOUW
Bolnes, 27 Februari 1890.

- [3034] (Ontv. 30 Maart 1890)
Rotterdam, den 28 Maart 1890.
Naar aanleiding der circulaire van den heer Commissaris des Konings in deze provincie van den 30 November
1889 A No. 1880 4e Afd. hebben wij de eer U te berichten dat Neeltje Sara PUNT in eene gemeente woonachtig, alhier
School gaat op de bijzondere School van R.J.F.J.H. Nogarede.
Burgemeester en Wethouders van Rotterdam

- [3042] Ingekomen 31 Maart 1890.
Behoord bij het adres hieraanbevestigd van den gemeenteraad van Ridderkerk van 31 Maart 1890, van
Cornelis van NES en 39 andere onderteekenaars, tot krachtigde ondersteuning van het door
Burgemeester en Wethouders ingediende Ontwerp Schoolgeldheffing.

Aan den Gemeenteraad van Ridderkerk
Geven met verschuldigden eerbied te kennen, de ondergeteekenden, allen huisvaders en kiezers in
de gemeente Ridderkerk;
dat zij met de meeste sympathie hebben ennis genomen van het voorstel van Burgemeester en Wethouders
tot verhooging van het bespottelijk laag staande schoolgeld op de openbare school;
dat naar hun inzicht dit voorstel van Burgemeester en Wethouders, de eerste schrede is op den weg die
tot gelijken verdeeling der lasten kan leiden;
dat volgens het nu bestaande tarief een huisvader met een inkomen van f 1500 's jaars welke vier kinderen
heeft die de openbare school bezoeken, eene bedeeling geniet van minstens een gulden per week;
dat deze bedeeling ook moet opgebracht worden door andere huisvaders, de eerst op de Christelijke Nationale
School de volle kosten betalen voor hun eigen kinderen
dat zij een gang naar den gemeente-ontvanger, in de welbewuste meening, dat men voor een welvarend mede-ingezetene, de schoolbehoeften zijner kinderen
mede betaald, niet tot de genoeglijken rekenen;
dat zij gelooven, dat ieder die de zaken eerlijk beschouwd, en niet onvoorwaardelijk tot de nasleep
van zekere bekende coterie behoort, ingenomen zal zijn met dit voorstel van Burgemeester en Wethouders
Redenen waarom zij onder luide toejuiching van dit voorstel aan Uwe vergadering verzoeken hetzelve
eenparig (behoudens een kleine uitzondering misschien) aan te nemen.
Rijsoord gem. Ridderkerk 31 Maart 1890.
't Welk doende, Corns. van Nes, Dirk de Jong Bz
Jacob de Haan, J.G. de Zeuw, T. de Jong, D.W. Schuld
D. de Jong Hz, W. van Gemeren, L. Visser Wz, W. Legerstee
W. Wilschut, B. Nugteren, A.R. van Cz, P. Klootwijk
P. de Zeeuw, N. Wilschut, P. van der Linden, Huig de Zeeuw
H. Levering, A. Nugteren Az, H. van der Linden, P. de Koning
M. Stehouwer, H. Bestebreurtje, L. de Kool, P. Visser Wz
G. van Overschot, J. Moerkerken, A. Bol, J. Nugteren Lz
M. de Zeeuw Gzn, J.J. Hooijmeijer, J. Hooijmeijer, P. van Rijs
A. de Zeeuw Cz, M. de Zeeuw Gz, J. Rijsdijk Pz, F. van Nes
S. Sleeswijk Visser, Arend van t Hoff

Te samen 39 kiezers die tevens huisvaders zijn.

- [3053] (Ontv. 5 April 1890) Bolnes, 14 April 1890
Den Edel Achtb. Heeren Burgemeester en Wethouders te Ridderkerk.
Edel Achtbare Heeren !
Van de vijftien sollictanten me acte van onderwijzer, heb ik de eer U voor te stellen Uwe goedkeuring
te hechten aan de volgende voordracht:
No. 1 A.P. Grisnigt te Ridderkerk
No. 2 D. Stranders te Ridderkerk
No. 3 L. Bonten te Ouderkerk a/d IJsel
Grisnigt staat bij zijn tegenwoordigen patroon als een goed onderwijzer aangeschreven,
waarom ik hem, ook om andere bekende redenen, gaarne aan mijne school geplaatst zag.
Van de sollicitanten met hoofdacte slechts twee in getal, heb ik van M. Simons, van zijn voorgeven patroon
de heer Korteweg te IJselmonde, voor gunstige informatien, terwijl die van D. v.d. Wolde
minder guinstig zijn. Daarom zou het mij aangenaam zijn, zoo U er zich mede vereenigen kon
om deze voordracht op de volgende wijze samen te stellen:
No. 1 M. Simons te IJselmonde
No. 2 D. v.d. Woldde te Strijen
De mij ter hand gestelde stukken heb ik de eer U hierbij terug te zenden.
Met de meeste hoogachting heb ik
UEdelAchtb. dw. H. [Haaije] Feitsma

- [3055] (Ontv. 16 April 1890)
[gedrukt] Aan den Gemeenteraad van Ridderkerk;
Geven me verschuldigden eerbied te kennen de ondergteekenden, allen belasting betalende ingezetenen van Ridderkerk:
dat zij - om geen sterke uitdrukking te bezigen - met de meeste verbazing hebben kennis genomen van het
voorstel van Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk, tot verhooging van het schoolgeld in deze gemeente;
dat immers ten eersten, geen minste motief is bijgebracht waardoor zoodanige opdrijving wordt gerechtvaardigd,
en ten tweeden de inkomsten-belasting, bij vergelijking van andere gemeenten, niet te hoog te noemen is;
dat bovendien ...etc.
Ridderkerk, 28 Maart 1890
't Welk doende enz.
H. v.d. Woude, A.L. Molendijk, P.P. Bos, Krijn Pas
Adriaan Pot, R. Poth, W. Gravestein, M. Mak, Adr. Luijten
D. Bothof, Wm. Slooff
H.J. van Rietschoten, A. van Gemerden Cz, J. Huijser, G. Krijgsman
A. van Maanen, A. v.d. Blom, J. Schippers, A.N. den Ouden
K. de Jong Azn, J.H. van Cappellen, Johs. Pas, J. de Zanger Jz.
A.L. van de Ven, P. Bezemer, Joh. Schell, S. Drinkwaard
Dr. C.A. Bos, d'Aulnis, N. Stranders, A. Coert, H.W. Coert
A. Velthuizen Az, C. de Bruin, A.C. Hekking, B. Bakker Jz, W. van der Kulk
F. Bakker, C.A. Karsseboom, v. Ittersum, Jb. Kranendonk, J.H. van den Hoek
A. van Nes, G. v.d. Gijp Barendregt, A.G. de Kroes, C. van Popta
H. Pot, L. Klootwijk Lzn, L. van Gelder J. D. Ouden, D. de Jongh
N. de Jongh, G. Flohil, J. PLaisier Az., W. van Gilst Pz. Jb. Plaisier Asz.
M. Huijser Fz, L. de Koning Hz, M. Plaizier, B.K. Aalbers, B.J. Aalbers
W. Nugteren Wz, G.H. van der Poel, W. van der Poel, A. de Zeeuw Mz
A. Poldervaart, C.J. Daane, A. Reedijk, G. Zaaijer, L. Nugteren Pz.
G. Groenenboom Jz, M. Visser Pz.
L. Maaskant, M. van Kooten, H. Maaskant, C. van der Waal Cz
J. Snaauw, A. Snaauw Az, C. Lodders, J. Schelling, A. Duijser
A. ..(?), J. Roos Pz, P. Roos, W. v.d. Kulk, L. v.d. Sijde
P. Kooijman Fz, P.M. Roos, L. van Schagen, A. Ver..(?), C. Groenenboom
G. Slooff Wz, M.P. Boele, H. Boele, Wed. P. Boele, Wed. C. Boele
P. Kranenburg, P. Bulsing, Aart v.d. Hoek Jz., L. Velthuizen
D. van Warendorp, C. Karsseboom, G. den Hartog, A. v.d. Stel Hzoon, A. Taselaar,
J. Plaizier Az, Wed. L. Klootwijk, Willem Smit, A. Advokaat;


- [3067] (Ontv: 22 April 1899)
Aan den Edel Achtbaren Raad der Gemeente Ridderkerk.
geven met den vereischten eerbied te kennen, de ondergeteekenden, allen kiezers van Ridderkerk:
dat zij met genoegen kennis genomen hbben van het voorstel door Burgemeester en Wetrhouders bij Uwen raad
ingediend, bedoelden eene betere en rechtvaardige regeling van schoolgeldheffing op de openbare Scholen
dezer Gemeente;
dat zij, als vrije burgers, overeenkomstig hun beginsel, alleen aan de ouders het recht willen zien toegekend, om
te beslissen omtrent de opvoeding hunner kinderen, en mitsdien alle rechtstreeksche of zijdelingsche dwang
hierop uitgeoefend, afkeurden en ook evenmin aan iemand dienaangaande dwang wenschten op te leggen;
dat zij daarom met ingenomenheid begroet hebben het meergenoemd voorstel, als een middel tot meerdere
vrijheid en tot wegneming eener groote onbillijkheid;
dat zij, waar velen getoond hebben niet alleen door woorden, maar dook door dagen belang te stellen
in degelijk onderwijs, met dan onder protest hebben berust in den onrechtvaardigen toestand, zooals deze op
Schoolgebied tot nu toe bestaat, n.l. dat vader, die voor hunne kinderen de School met den Bijbel begeerden,
hiervoor het volle Schoolgeld betaalden, en bovendien moesten bijdragen in de onderwijskosten van anderen
zijnde kinderen van rijker burgers.
dat zij niet ongenegen zijn de mingegoeden en waarlijk armlastigen mede te ondersteunen naar vermogen
als medeburgers hiertoe geroepen ...etc.
't Welk doende
Ridderkerk April 1890
C. Plaisier Fz, W. v.d. Waal Az, J.O. Geene, A. vander Waal Hz
J. Krouwel, Johs. van der Hoek Az, J. van Gemerden, A. Kooij, Cs. v.d. Waal Az
W. Plaisier Gz, C. de Heer, G. Plaisier, H.C. Kranendonk Pz. I. v.d. Waal
C. Bulsing, J. Bulsing, T. v.d. Waal Az, J.L. Rijsdijk, C.L. Simons
Ab. Schippers, C. Labrijn, L.H.A. Monhemius, A. Goud, A. Aardoom, Leendert den Hoed
Ks Hooijmeijer, Jacobus van Noppen, G. Flach, G.A. Hoek, B. Zwart, P. van Kooten
G.J. Nijman Jz, M. van 't Zelfde, Am. van der Staaij, C.s v.d. Staaij Az, L. Zwart
A. Kurpershoek, A. Ooms, P.C. v.d. Hoek, G. Ooms, G. Aardoom, T. Plaisier, Jan van Es
G... Flach, W. v.d. Steen, A. Lagendijk, G. Boer, A. de Hart, W. Kranendonk
Jan Kranendonk, Arie van 't Zelfde, P. de Winter, J. Groenenboom, G. van der Kulk
A. van de Nadort, K. Aardoom, Am. van 't Zelfde, H. van der Waal Wz, J. Roos
A. Plaisier Az. A. van Gemerden, H. Penning Jzn, A. den Hoedt Az., J. den Hoedt
J. van Kooten, Anthonie Visser Dzoon, Arie Wildeman J. Wildeman, A. Stehouwer
A. Mulder, G. v.d. Waal, D. Drinkwaard, H. Gravestein, H. van Dam, G. de Kool
A. Bloot, D. Boonstoppel, A. Prins, M. van der Kuijl, F. van der Kulk, J. van Dijk
M. Aardoom, L. Velthuizen, Johs. Sparreboom Az, Arie van Drimmelen;


- [3070] (Ontv. 25 April 1890)
(nr. 1453) Rotterdam, 25 April 1890
Van het besluit van Uwen gemeenteraad dd 23 April waarbij de Heer Grisnigt feitelijk overgeplaatst wordt
van Rijsoord naar Bolnes, heb ik met belangstelling kennis genomen. Een flink onderwijzer is daardoor voor
Uwe gemeente behouden'- maar de vermindering zijner jaarwedde blijf ik, op de ll mondeling op 13 Maart mede
gedeelte gronden, afkeuren.
De Schoolopziener Arr. Schiedam, J.H. Kramers
Aan den Heeren Burgemeester & Wethouders van Ridderkerk

- [3080] (Ontv. 6 Mei 1890)
Aan het College van Burgemeester en Wethouders te Ridderkerk.
De Kerkeraad der Nederlandsche Hervormde Gemeente te Rijsoord heeft de eer U te verzoeken
naar art. 22 van de Wet op het Lager Onderwijs uren beschikbaar te stellen voor het geven van Godsdienst onderwijs
op de openbare School te Rijsoord.
In overleg met het Hoofd der School verzoekt de kerkeraad beleefdelijk dat daarvoor gelegeneuid worde gegeven des
Woensdag van 10-12 uren.
De Kerkeraad dringt met vereischte bescheidenheid aan op spoedig antwoord om het
bedoende onderwijs te kunnen doen aanvangen op Woensdag 14 Mei a.s.
Met de meeste hoogachting Edelachtbare Heeren,
De Kerkeraad voornoemd, W. Lamers, voorzitter
Rijsoord 5 Mei 1890

- [3086] (Ontv. 8 Mei 1890)
Aan den Gemeenteraad van Ridderkerk
Geeft met gepasten eerbied te kennen
Abraham SCHIPPERS meester timmerman alhier
dat hij aan het einde der havenkade van hjet Dorp in de zelfde rooilijn van zijne mede aldaar gebouwde woning, wenscht te
bouwen een huis van steen, gedakt met pannen bestaande uit twee woningen.
het front egkeerd naar de haven even als zijne eigene woning
dat hij ten dienste van die nieuwe woningen achter dezelven en er aan vaststaande wenscht te bouwen en schuurtje of
loodsje, dienende tot berging van brandstoffen.
dat hij die schuurtje wenscht te bouwen van hout gedakt met pannen en geplaatst op palen;
dat hij met het oog op art. 17 der Verordening op het Bouwen, daartoe is verzoekende van U Edel Achtb.
de vereischte vergunning
Reden waarom hij deze afwijking der Verordening vraagt
is gelegen daarin:
dat hij zal hebben eene meerdere uitgaaf van p.m. f 100 wanneer hij die schuurtjes in steen moet optrekken, als
vallenden hij dan in de zooveel hoogeren kosten van fundeering, aangezien bij deze fundeering zoo doep moet leggen
of maken, eenigzins het terrein waarop bij bouwt tegen de hooge vloed is opgehoogd;
dat adressant wanneer zijn bovenstaande verzoek onverhoopt mocht worden afgewezen namelijk om die
schuurtje in hout op te trekken achter en tegen het steenen woonhuis, hij alsdan is verzoekende om vergunning tot het
plaatsen dier schuurtje afzonderlijk op het erf van die woningen en wel achter deze op ongeveer 3 meter afstand van dezelve.
't Welk doende,
A.B. Schippers
Ridderkerk 6 Mei 1890

- Bolnes, 12 Mei 1890
Edel Achtbare Heeren!
Van de zes sollicitanten met hoofdsacte, die zich voor de vervulling eene betrekking aan de School te
Bolnes hebben aangemeld, heb ik de eer U voor te stellen Uwe goedkeuring te hechten aan de volgende voordracht:
1. M. Simond te IJselmonde
2. B.J. Schurer te Oldemarkt
3. C. Dijkwel te Hoek
Va. N. 1 heb ik van zijn vroegeren patroon den heer Korteweg te IJselmonde zeer gunstige informatien, die van N. 2
zijn eveneens gunstig, zoodat het mij zou aangenaam zou zijn een van den twee sollicitanten en wel bij voorkeur No. 1 aan
mijn school verbonden te zien.
De mij ter hand gestelde stukken gaan hierbij terug. Inmiddels heb ik de eer te zijn, UEd Achtb. dw dr. H. Feitsma

- [3101] (Ontv. 17 Mei 1890)
Rotterdam, 16 Mei 1890.
In antwoord op Uw laatste schrijven heb ik de eer U te berichten, dat ik met U geloof, dat het
raadzaam is voorloopig een waarnemend onderwijzer of onderwijzeres te Bolnes aan te stellen.
De behoefte is nog al dringend daar de aanwas van leerlingen ditmaal meer dan 60 bedraagt.
Met het Hoofd der School ben ik van meening, dat in uwe gemeente wel een bevoegdpersoon aanwezig is
die dadelijk in dienst zou kunnen treden. Mocht U daarvoor betoog slaan op Juffr. van Nes te Rijsoord,
gelijk mij de Hr. [Haaije] Feitsma zegt, dan zou ik tegen hare tijdelijke aanstelling geen bedenking hebben.
De Schoolopziener Arr. Schiedam, J.H. Kramers
Aan Heeren Burgemeester & Wethouders van Ridderkerk

- [3118] (Ontv. 28 Mei 1890)
Aan de Wel Edele Heere Burgemeester en Wethouders te Ridderkerk
Mijne Heere
De Kerkeraad der Chris. Gerf. Gemeente alhier heeft een verzoek van UEd. ontvangen
door tusschenkomst van den Heer L. v.d. Waal om voor drie maanden de consestorie
te gebruiken, om 30 a 40 kinderen die in de bestaande school niet geplaats(t) kunnen worden
onderwijs te geeven, op dit verzoek kan ik U Ed. mede deelen dat de kerkeraad in hun vergadering
van 27 Mei 1890 heeft beslooten U(w) verzoek in te willigen en u voor bove genoemd doel de Consestorie
voor den tijd van drie maande te gebruiken voor een vaste om van zestig gulden (segge f 60,0)
en elke week die langer wordt gebruik gemaakt als drie maanden word gestelt op f 5,- per week op dese
voorwaarde, als de drie maande voor bij zijn dat den U Edl. weer in een overleg treed met den kerkeraad voor
hoe langer vast te stellen tijd en blijft de kerkeraad even wel vrij dit te gunnen of niet, en voorts, dat voor Uwe
rekening blijft alle schade aan Meublement ramen enz hier door veroorzaakt, en dat de school kinderen
het Brugje voor de kerk niet moogen over gaan voor dat de school aangaat
en dat wij boven dien gaarne voor onderwijser zouden zien den Heer KALKMAN, en dat s avond(s) als er
cattecesatie moet gehouden worden van uwen tweege de schoolbanken in en hoek in het Locaal worden opgestapelt.
Namens den kerkeraad
G. KAMSTEEG scriba
Bolnes, 27 Mei 1890

- [3122] (Ontv. 31 Mei 1890) Onderwerp Schoolgeldheffing, 's-Gravenhage, 27/30 Mei 1890
Alvorens omtrent de stukken betreffende de schoolgeldheffing ons teogezonden bij uwen brief van 3 Mei D no. 1289
den Koning verslag te doen, hebben wij de eer U de bedenkingen mede te deelen die daaromtrent
bij ons gerezen zijn.
Aert. 46 der gewijzigde wet op het Lager Onderwijs bepaalt in de laatste zinsnede, dat op het schoolgeld, zoo dit niet
voor ieder kind van dezelfde klasse gelijk is, de artt. 264-266 der gemeentewet toepasselijk zijn. De wet schrijft dus voor dat bij een schoolgeldheffing die tot grondslag heeft tot vermogen der ouders, kohieren worden opgemaakt. Het
schijnt daarom niet overeenkomstig het wetsvoorschrift in plaats van zelfstandige kohieren, die van den hoofdelijken omslag tot grondslag te
nemen. Ook afgezien van het pertinente voorschrift der wet, zou dit verwijzen naar de kohiere
van den hoofdelijken omslag tot moeielijkheden aanleiding geven, indien ouders of voogden buiten de gemeente woonachtig hunne kinderen
of pupillen in Uwe gemeente ter school zenden.
Ook art. 3 uwer verordening op de invordering, burgemeester en wethouders het recht gevende het zuiver inkomen te bepalen
van hen die nog op geen suppletoir kohier zijn gebracht, is in strijd met het voorschrift van art.
46, dat de artt: 264-266 der gemeente toepasselijk maakt.
In hoeverre de in art. 1 bepaalde bedragen van het schoolgeld in overeenstemming zijn met de
voorschriften der wet, is uit de gegevens die de memorie van toelichting inhoudt, niet na te gaan.
Daarom ware nog eene afzonderlijke opgave te verstrekken van de kosten van het onderwijs in
de vakken a-k, eene afzonderlijke van het onderwijs in de vakken l en n en eenen afzonderlijke
van het onderwijs in het vak q. Tevens zal dan opgegeven dienen te worden het aantal kinderen
dat van dat onderwijs geniet en ook het aantal waarvoor het werd ingericht.
met het stelsel van kohieren voorgeschreven bij de wet, is het niet overeen te brengen dat, zooals
art. 4 der verorderning op de invordering voorschrijft burgemeester en wethouders zullen aanwijzen
wie zullen vallen in de kategorie d van art. 1.
het kohier .... etc.

- [3139] (Ontv. 19 juni 1890)
Ridderkerk, 19 Juni 1890.
N. 50 De sectie op het lijk van Floris van den Berg op 16 dezer verongelukt is heden
voormiddag geschied. Ter bevordering van spoed heeft den heer Officier van Justitie mij gemachtigd de
namens hem verlof te geven tot het begraven van het lijk van voormelde Floris van den Berg.
DE KANTONRECHTER TE RIDDERKERK

- [3148] (Ontv. 28 juni 1890)
Ridderkerk 27 Juni 1890.
Aan den Raad der Gemeente Ridderkerk
Heeren!
De ondergeteekenden bewoners der Rijsoordsche of Oudestraat, gemeente Ridderkerk, verzoeken met
verschuldigden eerbied:
dat door uwen raad verboden worden, bovengenoemden straat als doorweg Straatweg-Pruimendijk te gebruiken;
met paarden, rijtuigen, hondenkarren enz.
dat ondergeteekenden, het onverantwoordelijk achten, wanneer men let op de beide uiteinden dezer straat
haar tot zoodanig gebruik open te stellen; wegens de zeer groote onveiligheid voor het persoonlijk verkeer.
't Welk doende
J. Kranendonk, D. van Es, Wed. Poirot, C. Karssseboom, Wed. van Nielen, F. Valster
B. Opmeer, M. Visser Az, W. de Ruiter, D. van Kleef, A. Bol, M. de Zeeuw Gz
G. van Wingerden, H. van Dam, G. Sloof, Jan van der Jagt, G. Schippers, P. van der Burg, J. Huizer Az

(inrijden elken zijde ... een bord aan de dam(?) plaatsing)

- [3162a] (Ontv. juni/juli 1890)
Wel Edel Achtbare Heeren Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk.
Wel Edel Achtbare Heeren.
Ondergeteekende Mr. Timmerman en Bouwkundige alhier vernomen hebbende, dat door het bedanken van den Heer
Kerseboom
, als Architect dezer gemeente, de betrekking van Gemeente Architect is vacant gekomen, neemt
bij dezen de vrijheid naar genoemde betrekking te solliciteren.
Hoogachtend U Ed. Achtbare
A. Bloot
Bolnes 10 Juli 1890

Aan Heeren Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk
geeft met verschuldigde hoogachting te kennen Gerrit van Heelsbergen, oud 40 jaar, gehuwd, van beroep
bouwkundige en schatter (vergunning), wonende te Dordrecht aan de Hooikade 27rood.
Dat hij vernomen heeft dat door het aan den tegenwoordigen Gemeente Architect te verleenen eervol ontslag,
die betrekking eerdaags zal komen te vaceeren.
Dat hij volkomen bekend is met het bouwkundig teekenen, 't maken van bestekken en begrootingen, de uitvoering
van burgerlijke en waterbouwkundige werken, het aanleggen en onderhouden van wegen en havens, en
werken kan met de hoekmeet en waterpas instrumenten.
Dat hij na zes jaren gewerkt te hebben als opzichter is werkzaam geweest bij de Sluis en kanaalwerken te Vlissingen en gedurende
twaalf jaren te Dordrecht is gevestigd geweest als timmerman en aannemer.
Dat hij zich nu bezighoudt om voor particulieren bouwplannen te maken en daarbij het opzicht
te houden, doch daar dit geen geregeld bestaan geeft, daarom uitzie naar een meer vaste betrekking.
Redenen waarom hij zich hiermede tot U wendt met eerbiedig verzoek dat het U
moge behagen hem requestrant voor die betrekking te benoemen.
't Welk doende
G. van Heelsbergen
Dordrecht 7 Junij 1890

- [3173] (Ontv. 20 juli 1890)
's-Gravenhage, 14/19 Juli 1890.
ONDERWERPEN: onderwijs (ontslag Onderw. Labberton)
Alvorens een beslissing te nemen ontrent het bij eene missive van 3 Juni jl D N. 1309 ter
goedkeuring ingezonden besluit van den Raad uwer gemeente, tot het verleenen van eervol ontslag aan een
onderwijzer der school aan den Pruimendijk wenschen wij de aandacht te vestigen op het Koninklijk
besluit van 18 April 1890 (Stbl. N. 64) volgens hetwelk op 1 Januari 1891 aan eene openbare school
met 91-199 leerlingen in dienst moeten zijn gestelt twee onderwijzers naast het hoofd.
De school aan den Pruimendijk, telde op 15 januari 1890, 85 leerlingen, zoodat wanneer
en nog 6 leerlingen bijkomen, de plaats die men door het eervol ontslaan van een onderwijzer wil
doen vaceren weder zou moeten aanvullen.
met het oog op de belangen van het onderwijs en ook lettend op het persoonlijk belang van den
onderwijzer die buiten zijn schuld zijne betrekking zou verliezen, noodigen wij u uit den Raad
voor te stellen op zijn besluit terug te komen.
Met belangstelling zien wij bericht te gemoet van hetgeen hieromtrent mocht worden besloten.
Mocht de Raad onverhoopt bij zijn besluit blijven volharden, dan zal in iede geval het tijd-
stip van ingang gewijzigd moeten worden.
Het besluit gaat in duplo hierbij terug. De Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland.

- [3211] (Ontv. 3 Sept. 1890)
's Gravenhage 26 Augustus/1 September 1890
ONDERWERP Schoolgeldheffing
Ontrent het besluit van den Raad Uwer gemeente tot heffing van schoolgeld waartoe laatstelijk betrekking
had Uw schrijven van 5/9 Juli ll no. 1329 is door ons verslag aan de Regeering uitgebracht.
Naar aanleiding daarom is ontvangen eene missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken dd 12 Augustus ll
no. 3354 Afd BB volgens welke Zijne Excellentie gaarne door onze tusschenkomst volledige inlichtingen zal ontvangen,
omtrent de inrichting van het onderwijs in uwe gemeente en omtrent de totale kosten van het openbaar
onderwijs die ten laste der gemeente blijven.
U van een en ander mededeeling doende, hebben wij de eer U te verzoeken ons in staat te stellen aan
s Ministers verlangen te voldoen.
De Gedeputeerde Staten der provincie Zuid Holland

Overzicht omtrent de inrichting van het onderwijs in de gemeente Ridderkerk in het jaar 1890.
* bevolking volgens de laatste 10 j. volkstelling 7751 zielen;
* getal der openbare scholen 4: vakken a-i; k en l
* scholen:
Bolnes, 273 (229 betalende leerlingen 1-1-1890, 44 kosteloos)
Dorp, 236 (199 betalende leerlingen 1-1-1890, 37 kosteloos)
Rijsoord, 112 (96 betalende leerlingen 1-1-1890, 12 kosteloos)(waaronder 8 van elders)
Pruimendijk, 84 (52 betalende leerlingen 1-1-1890, 32 kosteloos)
= 705 (576 betalende leerlingen 1-1-1890, 129 kosteloos), 21 onderwijzers
* in april 1890 bedroeg het getal leerlingen 670;
* Op 1 Januari 1890 bedroeg het getal leerlingen in het vak l (fransch) op de 4 scholen te zamen 27 - dit bedroeg in April 1890 26;
* Op 1 Januari 1890 bedroeg het getal leerlingen gebruik makende van het Herhalingsonderwijs op de 4 scholen te zamen 36;

Algemeen overzicht omtrent de kosten van het openbaar onderwijs in de gemeente Ridderkerk volgens de Rekening over 1889 en de Begrooting voor 1890.
* ... etc.

* In de openbare school op het Dorp bestaat gelegenheid tot het ontvangen van onderwijs in het vak lett. q (handteekenen).
Op 1 Januari 1890 maakten daarvan gebruik 19 leerlingen. In april 1890 bedrioeg dit getal 29; Het onderwijs wordt gegeven door eenen Onderwijzer aan die School geplaatst voor de gewone vakken; hij geniet voor dit onderwijs f 100.
* In de openbare school op het Dorp wordt tevens gelegenheid gegeven door en voor rekening van een particulier persoon tot het ontvangen van bouwkundig teekenonderwijs. Hij geniet hiervoor f 25 toelage uit de gemeentekas; met vrij gebruik van lokaal, vuur en licht. Op 1 januari 1890 had hij 8 leerlingen.
* In de gemeente bestaan bovendien 2 bijzondere Scholen
Op 1 januari 1890 was de toestand als volgt:
op het Dorp 1 hoofd en 3 onderwijzers, vakken a-i, getal leerlingen 214. Schoolgeld 25 cent (tot 5) per week per kind
te Rijsoord 1 hoofd en 2 onderwijzeres; vakken a-i; getal leerlingen 192; Schoolgeld 40 tot 10 cent per week per kind;
Bovendien staat met October 1890 geopend te worden eene Bijzondere School te Bolnes.

- Dongen, 1 September 1890.
Edel Achtbare Heeren,
De ondergeteekende pachter van het recht tot het ledigen der beerputten in uwe gemeente, heeft bij dezen
kennis, dat hij wellicht in de onmogelijkheid blijkt te weten de verschuldigde pachtsom op tijd te voldoen.
Weinig aftrek der mest in de tegen andere jaren geringe verkoopsprijs zijn de voornaamste oorzaken daarvan.
Om die zeer zeker geldende redenen wendt hij zich met gepasten eerbied tot U Edel Achtbare Heeren, met het
beleefde verzoek de pachtsom zoo mogelijk ook die van het loopende halfjaar, de verminderen met een bedrag als de
Achtbare Raad zal goeddunken.
In de hoop, dat dit verzoek een gunstig gevolg moge hebben, heeft hij de eer te zijn.
Edel Achtbare Heeren, De onderd. Dienaar, P. van Boxel.
Aan den Gemeenteraad van Ridderkerk.
(f 115)

- [3227] (Ontv. 16 Sept. 1890)
's-Gravenhage 15 September 1890.
15 Sept. 1890 A. no. 1649/1, D. van Warendorp te Rijsoord, het leggen van een buis in den Rijksweg, f 2,85, f 0,10 = f 2,93

- [3238] (Ontvangen 27 Sept. '90)
Arrondissement 's GRAVENHAGE PARKET van den Officier van Justitie.
Ik heb de eer U E G. te berichten dat bij vonnis dezer Rechtbank dd. 25 September '90 is veroordeeld
1. Sofia Belia van der Sluis tot 1 maand gevangenis wegens diefstal

- [3244] (Ontv. 3 Oct. 1890) DEPARTEMENT VAN OORLOG
's-Gravenhage 2 October 1890
Onderwerp Deplicaat-brevet Metalen kruis
Naar aanleiding van Uwen brief van 27 September l.l. B, no. 1326 heb ik de eer,
U hierbij, te doen toekomen een duplicaat brevet van bevoegdheid tot het dragen van het Metalen
Kruis, bestemd voor den bij Uw schrijven bedoelden gepasporteerden militiar J. VAN HOFWEGEN.
De Minister van Oorlog

Johannes (doorgehaald: Jan) van Hofwegen
Milicien van het jaar 1829
gestaan bij het Mars batteljon
2 Afdeling 2 batteljon
3 Kompanie Invantrie
De kapitein was van IJsbergen. De kolonel was Ardes.
Ik ondergetekende ben mijn zak boekje en mijn paspoort verspeelt
door overstrooming van water in 1849 te Werkendam
J. van Hofwegen

Metalen Kruisdrager
Peun Huizer heeft nog zijn Kruis [kuis]
Lichting 1831
gediend bij het 4 Batteljon 6 Compagnie. Militie Artelerie.
s-Hertogebosch, overste de Buin. Kapitein Beekman.

- [3254] (Ontv. 10 October 1890)
's-Grvenhage, 7/9 October 1890.
Onderwerp Schooldgeldheffing
Naar luid eeven ter zake betrekkelijke Missive van den Minister van Binnelandsche Zaken, d.d. ll dezer N. 4276
Afd. B.B. zal zijne Excellentie gaarne vernemen hoe groot het aantal leerlingen is, die de dagscholen
voor openbaar lager onderwijs Uwer Gemeente bezoeken.
U daarvan mededeeling doende hebben wij de eer U te vezoeken ons hieromtrent in te lichten.
De Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland.

Op 10 Oct.
Bolnes: 257 bezoekende, 277 behoorende
Dorp: 210 bezoekende, 236 behoorende
Rijsoord: 105 bezoekende, 110 behoorende
Pr.dijk: 85 bezoekende, 88 behoorende
= 657 bezoekende, 711 behoorende


- [3257] (Ontv. 11 Oct. 1890)
's Gravenhage, den 6den October 1890.
Onderwerp: Rijksveldwacht
Op verzoek van den heer Minister van Justitie heb ik de eer er Uwe aandacht op te vestigen, dat ook
het de voortduring eener aan een gemeentelijken politiebeambte verleende aanstelling tot onbezoldigd
rijksveldwachter betreft, Uw verzoek tot die voortduring niet rechtstreeks, maar door mijne tusschenkomst
tot den Minister behoort te worden gericht.
De Commissaris des Konings in de provincie Zuid-Holland.

De Burgemeester van Ridderkerk,
Hoofd van de Politie,
Acht het nuttig bij de tegenwoordige onrust en beweging
te Rijsoord - met hem met alle waardige Rijsoordenaars
leed doet - een woord van waarschuwing, aanmaning
en opwekking tot dat gedeelte van de burgerij dezer
gemeente te richten.
De Burgemeester kan, wil of mag niet in be-
schouwingen treden der oorzaken, hem wel bekend
en wie meer of minder schuldig of onschuldig is.
Maar als bekleed met het hoogste gezag in
de Gemeente, hem door den Koning aanbetrouwd,
eisch hij van iedereen gehoorzaamheid aan de wet en
waarschuwt tegen alle overtreding, waarop zware straffen zijn gesteld,
maant hij aan, tot medewerking en wekt daartoe alle weldenkenden en verstandigen op
Zeker is het, dat hij Burgemeester, met het hem moge kosten zijn plicht zal
betrachten.
Ridderkerk, 9 October 1890;
L. Kruijff.

- [3258] (Ontv. 12 Oct. 1890)
's Gravenhage, den 11e October 1890.
Politie
Met leedwezen heb ik van den inhoud Uwer missive, dd 10 dezer, B n. 1339, kennis genomen
naar aanleiding waarvan ik de eer heb U te verzoeken mij voortdurend op de hoogte der
zaak te houden.
In verband met de in dat schrijven gedane vraag, deel ik U mede, dat, daarde hulp der
rijksveldwacht in het belang der orde en veiligheid van de gemeente wordt verleend, de uit het verstrekken
van dien bijstand voortvloeiende kosten uit de gemeentelijke kas behooren te worden voldaan.
De Commissaris der Konings in de provincie Zuid Holland

- [3271] (Ontv. 14 Octbr. 90)
DORDRECHT, den 28 October 1890.
Ik heb de eer uEd. Achtb. naar aanleiding van Uw schrijven d.d. 22 October j.l.
B. no. 1344 te berichten, dat het mij voor als nog niet noodzakelijk voorkomt dat
er te Rijsoord dezen winter een Rijksveldwachter worde gestationeerd.
Mocht UEd. een scherper politie toezicht gewenscht voorkomend zal door U daarin
moeten worden voorzien.
De officier van Justitie

- [3279] (Ontv. Nov. 5 1890)
Aan den Edelachtbaren Raad der gemeente Ridderkerk.
Geven met verschuldigden eerbied te kennen, de ondergeteekenden, allen ingezetenen van Ridderkerk
dat zij elk jaar van 1 Nov. tot 30 April bedreigd worden door het water, hetwelk het bestuur er N.H. Kerk door
het wegbreken van den overlaat in de zomerkade, den vrijen loop laat tot zelfs in hunnen woningen; dat zij
zich reeds vruchteloos gewend hebben tot genoemd Kerkbestuur met verzoek om vooertaan den overlaat gesloten
te houden, dat zij het Kerkbestuur er opgewezen hebben, dat zevenachtereenvolgende jaren de overlaat gesloten
is gebleven, zonder dat de vruchtbaarheid der landerijen, groot ongeveer 5 H.A., daardoor gelegen heeft
immers, dat de huurders van bovengenoemde landerijen bijna zonder uitzondering verklaard hebben op de be-
vloeiing met Maaswater weinig prijs te stellen, en dat de huur door het nalaten van die bevloeiing geen verminde-
ring ondergaat - dat - mocht het Kerkbestuur van een tegenovergesteld gevoelen zijn - die bevloeiing tocht te
verkrijgen is door het openzetten der sluis, en het Bestuur dan naar believen water kan inlaten tot zulk eene hoogte
dat de eigendommen en wat meer zegt: de gezondheid van ondergeteekenden daardoor niet bedreigd wordt -
dat toch eenmaal de overlaat uitgebroken zijnde het water tot tien twaalfmaal per winter bij of zelfs in
hunne woningen stroom, dat zulks afgezien nog van geldelijke schade, voor de gezondheid van
de bewoners der huizen, bij wie het water inkomt, niet anders dan hoogst schadelijk kan werken dat om een
onzekere kans van meerder vruchtbaarheid van 5 H.A. weiland toch de gezondheid van zoo vele huisge-
zinnen niet mag gewaagd worden dat naarde bescheiden meening van ondergeteekenden, in deze de Gemeenteraad
als waker ook voor de volksgezondheid, het aan gewezen lichaam is om hierin tusschen beide te komen,
redenen waarom zij U A eerbiedig verzoeken hunne pogingen te willen aanwenden om aan dien onhoudbaren
toestand een einde te maken.
't Welk doende,
W. v.d. Hilt, G.J. Nijman Jz, W. v.d. Kulk, A. Velthuizen, L.H. Romeijn, A.s Flach
Joh. Lodder, A. Lagendijk Jz, J. Driesprong, C. Plaisier, B. Kurpershoek,
Cornelus Kok, J. van 't Zelfde, A. Kurpershoek, Wed. A. Lagendijk, A. Lagendijk Jz, Wed. A. de Heer
K. van Beek, Wed. C. v.d. Griend, M. Lodder, Mej. W. van Dam, J. Boer, A. Lagendijk, M. Plaisier, Dr. C.A. Bos

Ridderkerk 5 Nov. 1890.

- [3280] (Ontv. 5 Nov. 1890)
Ridderkerk den 30 October 1890.
Onderwerp: Wegen
Wij hebben de eer UWEd in antwoord op uwe missive van den 29e dezer D no. 1383 mede te deelen, dat
door Stemgerechtigde Ingelanden van den polder Oud-Reijerwaard, in hunne vergadering van den 8 Mei 1890
is besloten, tot het begrinten van een gedeelte van den benedenrijweg voor dien polder van hoefslag numero 2
af, tot hoefslag numero 44 aan den Molendijk
, waar voor wij ook uwe medewerking hebben ungeroepen en ons
uwe bijdrage is toegezegd. Het lag nimmer in de bedoeling de begrinting van de dorpsstraat af te doen plaats hebben,
omdat een gedeelte van den benedenrijweg reeds begrint is en het onderhoud daarvan is aanbesteed, terwijl het andere
gedeelte van eene bestrating is voorzien, wat U bij nadere overweging zelve zult moeten erkennen.
Dijkgraaf en Hoogheemraaden der polders Oud- en Nieuw Reijerwaard
C. v.d. Waal, dijkgraaf, P. Leenheer, Secretaris

- [3281] (Ontv. 17 Oct. 1890)
Edelachtbare Heer,
Namens den Kerkeraad der herv. gem. te Rijsoord heb ik de eer U Ed achtb. te verzoeken mij
des Zondags van 4 tot 5 uren de beschikking te geven over de lokalen der openbare school alhier
tot het houden van Zondagsschool, in verband met de reeds(?) onder leiding van den Heer de BACK bestaande Zangschool.
Met de meeste hoogachting
Edelachtbare Heer uw dw. W. Lamers
Rijsoord 16 Oct. 1890

Ridderkerk 18 October 1890.
Dienende op het schrijven van 16 dezen heb ik de eer te berichten dat u dezerzijds (bij Burgem. en Wethouders) geene
bedenking bestaat voor het gebruik van het Schoollokaal des Zondags
door UWelEerw. in verband met de zangschool van den Heer de Back.
Met de meeste hoogachting DW, KRUIJFF, Burgem.
Den WelEerw. Heer Predikant der Ned. Herv. Gemeente te Rijsoord

- Afschrift
den EdelAchtb. Heer Burgemeester der gemeente Ridderkerk.
geeft ondergeteekende met meest verschuldigden eerbied te kennen dat hij zich beklaagt en in
protest komt tegen circulaires zooals de twee bijgaande, die verspreid zijn in de gemeente op
last van kerkvoogden der Ned. Herv. kerk uitgevoerd door deurwaarder Harmen van der Woude.
De reden waarom zullen in kort bijgevoegd worden; hij doet dit protest omdat zijn arbeid en
dat der zijnen steeds is geweest om ook dan nog wanneer naar ons oordeel onrecht heeft plaats
gehad tot kalmte te manen en onze Overheid te eeren; dat genoemde circulaire door, bij de gemeente geliefde en vertrouwde personen
Schijnbaar bedekt aan te randen moet op hitsen tot verzet, alle ongemotiveerde beschuldiging sart; dat dit in bijgaande circulaire
door een beedigd persoon is geschied. Dat hij daarom recht vraagt voor zijne aldus in hunne een geschondene medestrijders. Ter verduidelijking Zie circulaire.
dat de minder gegoeden in deze gemeente voortdurend worden aangezet tot niet betalen
enz. dit is zonder bewijs; geen namen staan er bij maar bij den stand der zaken in Rijsoord
is de aanwijzing van wie bedoelde worden duidelijk. Mag zoo iets gedeeld worden tegen over personen die geen vonnis ten hunnen
laste hebben en onbesproken en eerlijke en vredelievende burgers zijn!?
"niet langer ten believe van anderen u te verzetten" even onbewezen evenzeer het
gebied van onvoorzichtige beschuldiging betredend. Dit prikkelt dit dat de gemeente
toornen en mijn arbeud tot vrede verstoren, mag dit door een deurwaarder geschieden.
Wetende dat U het welzijn en de vrede betracht voor onze Gemeente beklaag ik mij bij UEdelachtb.
Met hoogachting UE dn. Dien.r (get.) S. Sleeswijk Visser.
Rijsoord 12 Nov. 1890.

De KERKVOOGDIJ der HERVORMDE GEMEENTE
te Rijsoord;
Met ernstige medelijden ziende dat de minder gegoeden in deze gemeente voortdurend worden aangezet tot niet-betalen van het door hen verschuldige plaatsgeld, ook na de vonnissen van den Kantonrechter;
Overtuigd dat u gebleken is, dat verzet tegen wat bij vonnis is uitgemaakt, u niet baat maar schaadt;
Brengt voor de laatste maal u ernstig onder het oog dat de kerkvoogdij, die ook verantwoording moet doen, tegenover zoo roekeloos verzet niets mag of kan kwijtschelden;
Noodigt u dringend uit, in uw eigen belang, neit langer ten believe van anderen u te verzetten tegen het bij onderscheidene vonnissen erkend recht der Hervormde Kerk;
En maakt u daartoe de gelegenheid zoo gemakkelijk mogelijk door u nog éénmaal te verzoeken het door u verschuldigde te betalen; waartoe de heer H. VAN DER WOUDE, Deurwaarder te
Ridderkerk, op deswege aan hem gedaan verzoek, te Rijsoord, zal komen zitting houden.
RIJSOORD, November 1890.

Nar aanleiding van het bovenstaande, verklaart de ondergeteekende, dat hij, in het belang van hen, die nog zitplaatsgelden schuldig zijn, en in het belang van de goede orde te Rijsoord, zich
bereid heeft verklaard, om te Rijsoord zitting te houden tot ontvangst van aan de Ned. Herv. Gemeente aldaar, nog verschuldigde zitplaatsgelden.
Hij zal tot dat einde zitting houden ten huizen van den Heer D. VAN WARENDORP, aldaar op Woensdag den 12 November 1890 van des v/m 10 tot 12 uur.
Hij geeft een ieder der schuldenaren, den welgemeenden raad om alsnog aan zijne verplichting tot betaling te voldoen, want bij gebreke van dien heeft hij bepaalde orders om met de executie
voort te gaan, de eene voor de andere na. Verzet daartegen komt neer op de schouders van hem die verzet pleegt, en, al brengen de verkoopingen mischien hoofdsom en kosten niet op, men
gelieve wil te bedenken dat de geëxecuteerden voor het te kort aansprakelijk blijven en dat de vonnissen hun kracht behouden, zoodat die, zóó lang kunnen worden ten uitvoer gelegd tot dadt alles is betaald.
SLIKKERVEER, Nov. 1890.
H. V.D. WOUDE, Deurwaarder.

Rijsoord 13 Novb. 90
Ed Achtb. Heer
De ondergteekende allen wonende aan den Straatweg te Rijsoord of aan den daarachtergelegen dijk beklagen zich bij UEd te dezer ter zake
Niettegenstaande U herhaaldelijk is medegedeeld dat des zondags tegen 2 ure des namiddags de passage op den Straatweg wordt bemoeilijkt ter hoogte vande doleerende kerk, door hen die van de Hervormde kerk zich hebben afgescheiden niettegenstaande
U herhaaldelijk is verzocht daaraan met krachtige hand een einde te maken; wordt er nog steeds ...gegaan(?) met bemoeilijken van ledend er hervormde gemeente der opgemelden tijd de Straatweg passeren naar de kerk der Hervormde gemeente.
Zij worden bemoeilijkt:
door niet uit den weg gaan, zelfs ter nauwernood voor rijtuigen, kennelijk met de bedoeling als zag men gaarne dat er eens een ongelijk plaats greep welk feit dan met groot misbaar den volle zou kunnen verkondigd worden;
dat schelden en naroepen soms door stooten en stompen alles door bedoelde doleerende kerkgangers;
Zij noodigen daarom UEd dringend uit hiervan voor het vervolg paal en perk te stellen door daar ter plaatse te dien tijde samenscholingen van meer dan 10 personen te verbieden.
Terwijl zij U de verzekering geven dat bij de eerste herhaling van dergelijk ongeregeldheden door hen geen moeite zal worden ontzien om onder overlegging van dit
schrijven en van andere stukken ten zake dienden zoo wel bij den heer Officier v. Justitie te Dordrecht als bij Zijn Excellentie den C. des Konings in deze Provincie onpartijdige handhaving van orde te verkrijgen.
Zij meenen hiertoe recht en aanleiding te hebben daar door UEd blijkens Uwe Proclamatie van 11 October jl een schijn van onpartijdigheid
of neutraliteit wordt gehuldigd, die velen doet denken aan een heulen met de partij der rustverstoorders
Met verschuldigde achting, Uw Dv Diensw.
allen leden der Ned. Hervormde kerk alhier
P. Kranenburg, C. Kranenburg, Maaskant, P. Plaisier, L. Rijsdijk, L. Plaizier Pd
P. van Gilst Wz, Corns. van Gilst, W. van Gilst-Schaap, Jan Nugteren Az
L. de Koning, N. Groenenboom, G. de Koning Ld, P. de Koning Ld, P. de Boer
H. Huijser, C. de Geus, M. Vermaas, J. de Gelder, C. Moret, D. de Weedt
W. van der Pol, N. Groenenboom, M. Plaizier, Rozetta Leenheer, Wilhelmina Leenheer
W. Nugteren, L. de Jong Jz, A. van der Poel
P. Lodder, A.T. de Groot, H. de Groot-de Heer, P. de Gelder, L. de Ruiter
N. Huizer Az, L. Velthuizen, A. Lagendijk, Johanna van Gameren, T. Punt
A. Slooff, W. van Gilst, R. Maaskant.


Rijsoord, 13 November 1890.
EdelAchtbare Heer,
De ondergeteekende allen wonende aan den Straatweg te Rijsoord of aan den daarachter gelegen dijk, beklagen zich bij U Edel achtbare te dezer oorzake:
... etc.

[1364] Ridderkerk 15 Nov. 1890
Bijgaand adres aan P. Kranenburg c.s. is nij mij ingekomen
de uitdrukking die velen doet denken aan een heulen met de partij der rustverstoorders komt mij bedenkelijk voor ... etc.

Bijvoegsel NIEUWSBLAD van de Hoeksche Waard en IJselmonde za 15 nov. 1890:
14 November. Daar de meeste doleerende alhier zijn op Woensdag 12 Nov. jl. aan den deurwaarder betaald de door hen nog
aan de Herv. kerk verschuldigde zitplaatsgelden over 1889. Voor eenige weken was door de kerkvoogdij besloten genoegen te nemen met betaling
over 4 maanden - dus van een derde deel van het verschuldigde - maar dit voorstel was door de leiders der doleantie - den afgezetten predikant voorop - verworpen. tengevolge van dit roekeloos drijven moesten de schuldenaren nu over de volle twaalf maanden betalen. De kwestie is nu in hoofdzaak als geeindigd te beschowuen.
+
INGEZONDEN
Rijsoord 14 November 1890.
Mijnheer de Redacteur ... etc

Aan den Raad der Gemeente Ridderkerk
Geven ondergeteekende alle wonende te Rijsoord c.a. gemeente Ridderkerk
met den meest verschuldigde eerbied te kennen
dat zij gehoord hebbende van zekere zijde pogingen worden aangewend van een veldwachter boven het bestaand getal
aangesteld te zien meer beslist voor het dal der Gemeente Rijsoord c.a.
dat zij gedurig aanschouwd hebben dat van zekere zijde reeds lang pogingen worden aangewend om onze bevolking
tot ongeoorloofde handelingen te bewegen.
dat zij ondanks die afkeurenswaardige en tarrende houding mogen ontdekken dat de ... steeds bijzonder
is gebleven en er niets ongeregeld in werkelijkheid heeft plaats gehad.
dat zij zich opd eze ondervinding gronden den raad der gemeente vragen:
geen veldwachter er bij aantestellen de bestaande wachtpolitie te handhaven en zoo 't mogelijk is dit klein tot onrust opwekkende deel der
burgerij aan te sporen zich kalm en rustig te houden
. met de meest hoogachting Wel Edl Achtbare Ondergeteekenden
Rijsoord 18 nov. 1890
Joh. v. Gameren, A. Nugteren H. van der Linde Pz, W. van der Padt, K. van der Padt
G. de Kool Lz, L. de Kool, J. VisserAz
A. Nugteren Jz, M. Stehouwer, A. de Kool, C. van Rietschoten, A. Bakker, Jan Schop
Jan Rijsdijk, Arie Nugteren Az, B. ..(?), P. van Rijs
F. van Nes, C.J. van Nes, P. van der Linden, M. Wilschut, Johs. van Nes
J.G. de Zeeuw, Adrianus Bol, de wed. M.J. Poirot, A. van Ballegooijen, H. Hooimijer
Wed. Joh. Valster, Wed.e G.W. Elshout, wed. L. van Gameren, C. Alblas
P. de Koning, L. Nugteren Az, Wedu A. Kraak, H. Levering, Jan van Gameren Gz
L. van der Linden, H. Bestebreurtje, J. Bestebreurtje, w.e G. Bestebreurtje, P.M. de Zeeuw, J.J. Hooijmeijer
M. v.d. Vorm M. de Zeeuw Gz, Corns. van Nes, Jacob van der Laan, P. Klootwijk, A.R. van Nes Cz, S. Sleeswijk Visser
Wed.e van Gilst, W. Wilschut Wz, W. Legerstee Jz, M. Broekzitter, W.L. Visser
W. van Gemeren, J. van Gemeren Wz, D. de Jong Wz, Wed. W. Wilschut, D.W. Schuld, dw. P. Rijsdijk
P. Bestebreurtje, wed. L. Visser, Jakop de Haan, J. van Es Pz., J. ..(?) Cz, T. van Straten, W. van Straten

- [No. 3338] Ontv. 12 Decbr. 1890.
den Edel Achtbare Heer Burgermeester en Wethouders der Gemeente Ridderkerk.
Geeft de kerkeraad der Ned. Ger. Kerk (doleerende) van Rijsoord c.a. met den meest verschuldigde
eerbied te kunnen dat hij een open oog hebbende voorde Zondagsheiliging en rust namens de
leden der Ned. Ger. kerk en naar een stukje van 5 Dec. in de Rotterdammer te rekenen, voor de
geheele gemeente bij U komt aandringen tot ernstige handhaving zoo mogelijk van de zondags ruste. De kerkeraad verklaart dat deze
schromelijk gestoord wordt door de lisence van drinkgelagen in herbergen en tenten op de eisbaar op Zondag. De kerkeraad ziet
in de vergunning gelden voor het tappen ook op Zondag een vloek, zooals dit zondag avond zich deze kennen. Hij vraagt aan U, onze plaatselijke overheid met ernst wil zoo dati kon zijn de herbergen op zondag sluiten en de vergunningen voor het drankgebruik in onbeslotenplaats intrekken of te wijzigen,
op dat de zondagsruste zoo in de gemeente zij tot Eere Gods tot verzekering van de sabbaths ruste der inwoners.
Met verschuldigde Eerbied, Edw Dienw. de kerkeraad
S. Sleeswijk Visser, v.d.m., P. van Rijs, v. ouderl.
Rijsoord 8 Dec. 1890.

- [3358] Rotterdam 29 December 1890.
N. 578 Antw. op het schrijven N. 1417 dd 24 Dec. betr. personeel school te Bolnes
In antwoord op bovengemeld schrijven heb ik de eer U te berichten dat (volgens mijne aanteekeningen en
volgens inlichtingen mij verstrekt door Hr Feitsma) de Openbare school te Bolnes sedert een paar jaar (en ook nu nog) telt 256 a 310 leerlingen en dus het Hoofd der School volgens art 24-3 en 45b der schoolwet moet bijgestaan worden door vijf onderwijzers waarvan een met hoofdakte.
Was die 5de onderwijzer aangesteld, dan zou JUFFR. VAN NES overtollig zijn, maar de school telt maar vier onderwijzers; en op deze oopgenblik is zij noodig omdat de onderste klasse 72 leerlingen telt en alste talrijk voor een onderwijzer in twee groepen verdeeld is - De Heer Feitsma zelf heeft de twee oudste klassen voor zijn rekening.
Het hulplokaal verneem ik, is niet meer in gebruik en Juffr. van Nes is met hare kinderen in de School onder dat ... etc.

Laatst gewijzigd: oktober/december 2017, februari-maart-april 2018.