Aanmelden | Contact
Zoeken

Ridderkerk: ingekomen stukken 1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901


Bron: Stadsarchief Rotterdam
Toegang: 1270
Inventarisnummer: 329 (1889), 330 (1890), 331 (1891), 332 (1892), 333 (1893), 334 (1894), 335 (1895), 336 (1896), 337 (1897), 338 (1898), 339 (1899), 440 (1900), 441 (1901)

* * * scans verkrijgbaar * * *


ingekomen stukken 1899


Ridderkerk: ingekomen stukken 1899

een selectie

- [3352] (Ontvangen 3 Januari 1899)
Haaften den 2 Januari 1899
Onderwerp: Nationale Militie, verlofgangers
Ik heb de eer UEdel Achtbare te berichten, dat de verlofganger E. van Balkum, behoorende tot de gemeente Rossum,
lotingnr. 3 van de lichting 1894, zich heden bij mij heeft aangemeld voor vertrek
naar uwe Gemeente Beleefd wordt bericht verzocht van zijne verhoging in register model no. 32.
De Burgemeester

- [3354] (Ontv. 4 Januari 1899)
DORDRECHT, den 3 Januari 1899
Ik heb de eer UEd. achtb. te berichten, dat blijkens missive van Z.E. den Heer Minister
van Justitie d.d. 24 December j.l. een herhaald verzoekschrift van gratie van M. van Driel te Bolnes, ten
behoeve van Johannes Smit of Smits, gedetineerd te Utrecht, buiten beschikking wordt gelaten
daar dit request geene redenen bevat om terug te komen op de afwijzende beschikking d.d. 24 november 1898.
Uw verzoek UEd. de belanghebbende daarvan te doen kennis dragen, onder .....
De officier van Justitie, Bosch van Rosenthal
Aan den Heer Burgermeester te Ridderkerk.

- [3355] (Ontv. 6 Januari 1899)
Onderwerp: Toepassing van de artikelen 26, alinea 5, en 41, alinea 2, der Wet tot regeling van het lager odnerwijs.
's-Gravenhage den 27 December 1898.
Het is ons wenschelijk voorgekomen een volledig overzicht te doen samenstellen van de toepassing,
door ons gegeven aan het bepaalde bij artikel 26 ....
Dienende op U Edel Groot Achtb. missive dd 27 December 1898, B no 3857 (1e afd) G.S. no. 22
betreffende het in margine aangehaalde onderwerp hebben wij de eer te berichten:
1. de hoofden van de openbare lager scholen genieten jaarwedden als volgt:
die op het Dorp f 1050 krachtens raadsbesluit dd 6 october '97, goedgekeurd den 9 November '97;
alsmede f 100 als hoofd der herhalingschool, krachtens raadsbesluit dd. 22 Sept. '86 goedgekeurd den 28 Sept. '86
die te Bolnes f 1100 en f 50 als hoofd der herhalingschool, krachtens raadsbesluit dd 17 febr/3 Maart '97, goedgekeurd den 23 Maart '97
die aan den Pruimendijk f 900 en f 100 als hoofd der herhalingschool, krachtens raadsbesluit dd 6 Oct. '86, goedgekeurd den 12 Oct. '86
die te Rijsoord f 1114,- (zonder afzonderlijke belooning als hoofd der herhalingschool) krachtens
raadsbesluit dd 2 Sept'80, goedgekeurd den 16 Nov. '80
2. deze vier hoofden genieten elk vrije woning met tuin
3. bij besluit van Uw College van den 27 Dec. '80 is dat bedrag, ingevolge art 41, alinea 2, juncto art. 26
alinea 4, der wet tot regeling van het lager onderwijs bepaald voor die op het Dorp op f 200 en vor die te
Bolnes, aan den Pruimendijk en te Rijsoord elk op f 150
4e. de grondslag naar welken ...

- [3357] (Ontv. 10 januari 1899)
Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid.
's-Gravenhage, 5 januari 1899.
No. 190 Afdeeling Arbeid en Fabriekswezen
Ik heb de eer U heirnevens toe te zenden eene beschikking op het adres van
C. van Nes te Rijsoord met verzoek deze, na daarvan te hebben kennis genomen aan de belanghebbende
te doen uitreiken
De Minister
(stoomvlasserij a/d Pruimendijk)

- [3359] (Ontv. 10 Januari 1899)
Onderwerp: Rijksveldwacht
's-Gravenhage, den 9 januari 1899.
Ik heb de eer U mede te deelen, dat bij beschikking van den heer Minister van Justitie
van 4 dezer is ingetrokken de aanstelling van onbezoldigd rijksveldwachter,
vroeger verleend aan G. de Vries te Bolnes.
De Commissaris der Koningin in der provincie Zui-Holland.

- [3360] (G.S. No. 10) (Ontv. 11 Januari 1899)
ONDERWERP: Uitvoering van art. 45 der wet op het lager onderwijs
's-Gravenhage, den 2 Januari 1899.
Met verwijzing naar onze missive van den 6den Januari 1891, B. no. 45 (3de afd.) G.S. no. 16 hebben wij de
eer U hierbij te doen toekomen twee tabellen model A, betrekkelijk de
uitvoering van art. 45 der wet op het lager onderwijs met beleefd ....
Provincie ZUID-HOLLAND Gemeente Ridderkerk
STAAT aanwijzende de sommen door het Rijk overeenkomstig art. 45 der wet tot regeling van het lager onderwijs ...
Ridderkerk Dorp, 279, f 400
Ridderkerk Bolnes, 305, f 400
Ridderkerk Rijsoord, 101, f 300
Ridderkerk Pruimendijk, 67, f 250
+
Openbare School te Rijsoord
Op den 16 Januari 1899 bedroeg het aantal kinderen als werkelijk schoolgaande bekend staande 101
van deze waren volgens de schoolgeld heffing
30 onvermogend
38 minvermogend lett. g.h.
(onderteekening) J.C. de Back
Burgemeester en Wethouders wenschen te gelijkertijd te ontvangen eene lijst aanwijzende de namen van de kinderen hierbedoeld met aanwijzing der buurt waar woonachtig. De Burgemeester
Verzoeke tevens de opgaven te ontvangen benoodigd tot het inzenden eener declaratie aan Zwijndrecht betreffende het schoolgaan bij U van kinderen uit die gemeente over 1898.
+
Rijsoord, den 16 Januari 1899
Edelachtbare Heeren!
Voor de namen en woonplaatsen van 87 leerlingen der openbare school alhier neem ik beleefdelijk
de vrijheid te verwijzen naar den Lijst Model No. 1 dezer dagen ingezonden De overige zijn:
88. Cornelis de Deugd, Zwijndrecht
89. Hendrika Flohil, G41
90. Catharina Adriana Flohil, G41
91. Hendrik van der Giesen, E151
92. Maria Rookje van Gilst, G71
93. Leendert Wouter Lodder, G74
94. Gerard van Oijen, F71a
95. Anna Cornelia van der Poel, E157
96. Jan Bastiaan Sintnicolaas, F61
97. Neeltje Stobbe, G82
98. Leendert Jacobus Visser, G134
99. Pietje van Wingerden, G62
100. Jan de Wit, G13
101. Geertruida Adriana de Zeeuw, E113
met de meeste hoogachting heb ik de eer te zijn
Uw dienstv. dienaar, J.C. de Back
Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Ridderkerk
+
Openbare School a/d Pruimendijk
Op den 16 Januari 1899 bedroeg het aantal kinderen als werkelijk schoolgaande bekend staande 67
van deze waren volgens de schoolgeld heffing
onvermogend 8
minvermogend (lett g.h.) 44
(onderteekening) J.H. Verkerk
Burgemeester en Wethouders wenschen te gelijkertijd te ontvangen eene lijst aanwijzende de namen van de kinderen hierbedoeld met aanwijzing der buurt waar woonachtig. De Burgemeester L. Kruijff.
+
Naamlijst der kinderen die 16 Januari 1899 bekend stonden als leerlingen der openbare school aan den Pruimendijk (gem. Ridderkerk)
Teunis Alderliesten, Pruimendijk
Teuns Bastiaanje Alderliesten, Pruimendijk
Hendrika Alderliesten, Pruimendijk
Teuntje Alderliesten, Pruimendijk
Pietje Alderliesten, Pruimendijk
Hendrik Alderliesten, Pruimendijk
Jannetje Baas, Pruimendijk
Leendert Baas, Pruimendijk
Neeltje Lijntje Barendregt, Oostendam
Hendrika van den Berg, Pruimendijk
Elizabeth van den Berg, Oude Molen
Teunis van den Berg, Pruimendijk
Johanes van Drunen, Oostendam
Aaltje Dijksman, Molendijk
Maria Dijksman, Molendijk
Willem Arie Dijksman, Molendijk
Adrianus Dijksman, Oude Molen
Theodorus Dijksman, Oude Molen
Izaäc van Driel, Pruimendijk
Cornelis van Driel, Oostendam
Pieter van Driel, Oostendam
Pieter van Es, Pruimendijk
Adriana van der Graaf, Pruimendijk
Adriana van Gog, Pruimendijk
Maartje Goudswaard, Oude Molen
Jacobus van Halen, Oude Molen
Adrianus van Halen, Oude Molen
Simon den Hartog, Oostendam
Neeltje Huizer, Pruimendijk
Arie Klootwijk, Molendijk
Willem Kooi, Pruimendijk
Pieter van Kooten, Pruimendijk
Teunis van Kooten, Pruimendijk
Gijsbert van Kooten, Pruimendijk
Johanna van Kooten, Pruimendijk
Trijntje Antje van Kooten, Pruimendijk
Hendrik Jan van Kooten, Pruimendijk
Adriana Aagje Molendijk, Oostendam
Cornelis Simon Noorlander, Oostendam
Grietje van der Padt, Oude Molen
Aartje van der Padt, Oude Molen
Leendert Penning, Pruimendijk
Josina Aaltje Penning, Pruimendijk
Bastiaan Plaisier, H.I. Ambacht
Willem Frederik Plantfeber, Pruimendijk
Maria Roodbol, Pruimendijk
Johanna Roodbol, Pruimendijk
Leendert Roodbol, Pruimendijk
Joost Sintmaartensdijk, Pruimendijk
Gerrit Rijsdijk, Pruimendijk
Gerritje Rijsdijk, Pruimendijk
Barbara Schuijer, Pruimendijk
Anthonia Johanes Schreuders, Molendijk
Pieter Vingerling, Oostendam
Andries Vingerling, Oostendam
Johanna Visser, Oostendam
Jan Visser, Oostendam
Dirk Visser, Oostendam
Leendert van Vliet, Oude Molen
Elizabeth van der Vorm, Pruimendijk
Hendrik van der Vorm, Pruimendijk
Arie van der Vorm, Pruimendijk
Cornelis Gerrit Vos, Pruimendijk
Leendert Willemstein, Oostendam
Aaltje van Wingerden, Oude Molen
Leendert Gerritse, Oostendam
Cornelis Gerritse, Oostendam
+
Openbare School te Bolnes
Op den 16e Januari 1899 bedroeg het aantal kinderen als werkelijk schoolgaande bekend staande 305 l.l.
van deze waren volgens de schoolgeld heffing
72 betalende klasse (a-f) uitgenomen 2 van één onderwijzer
29 onvermogend
204 minvermogend (lett g.h.)
(onderteekening) Het Hoofd der School C. de Borst
+
Openbare School op het Dorp
Op den 16e Januari 1899 bedroeg het aantal kinderen als werkelijk schoolgaande bekend staande 279
van deze waren volgens de schoolgeld heffing
31 onvermogend
175 minvermogend (lett g.h.)
(onderteekening) P.J. Emck

- [3362] (Ontv. 14 Januari 1899)
Nooreinde 72, den Haag, 13 Jan, 1899
No. 86
(A. Belder Jr)
Onder toezending van bijgaande bijlage heb ik de eer UEdAchtb. beleefd te verzoeken om consideratie en advies.
"Door het steeds toenemend aantal adressen en de onmogelijkheid, aan alle behoeftigen, die zich aanmelden, tegemoet te komen,
kan alleen in werkelijk dringende gevallen ondersteuning worden voorgedragen.
"
De Directeur der Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin, E.H.A. Bijlevelt..
Den Heere Burgemeester van Ridderkerk

- [3370] (Ontv. 21 januari 1899)
Aan den Raad der gemeente Ridderkerk
De ondergeteekende bied bij deze zijnen welgemeende dank Uw vergadering aan voor het eenparig genomen
besluit op Woensdag den 11en januari j.l. tot verhoging zijner jaarwedde als Secretaris-
Boekhouder van het Burgerlijk Armbestuur
.
Met verschuldigde hoogachting verblijve
Uw dienstwaardige dienaar
J.G. de Zeeuw
Ridderkerk 14 januari 1899.

- [3383] (Ontv. 28 Januari 1879)
's-Gravenhage, den 27 Januari 1899.
Ik heb de eer U mede te deelen, dat bij beschikking van den heer Minister van Justitie van
21 dezer is ingetrokken de aanstelling van onbezoldigd rijksveldwachter vroeger verleend aan H. TAMERIS ten uwent

- [3390] (Ontv. 5 febr. 1899)
Bureau der Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin-Moeder, Noordeinde 72.
's-Gravenhage, 4 Februari 1899.
(J. Boertje, dd 6 febr. ongunstig bericht)
Onder toezending van nevensgaande bijlage heb ik de eer UWelEdelAchtb.Gestrenge beleefd te verzoeken om consideratie en advies op het daar bij tot H.M. de Koningin-Moeder gericht verzoek, om ondersteuning.
De Rekenplichtig Secretaris voor de Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin-Moeder
....
Den Heere Burgemeester van Ridderkerk

- [3391] (Ontv. 6 febr. 1899)
Mijne Heeren !
Bij deze heb ik de eer in antwoord op Uwe missive 25 Januari '99 D No. 269 mede te deelen,
dat ik mij volkomen bereid verklaar de dienst in het Ziekenhuis op mij te nemen, zooals indertijd
met mijn voorganger Dr. Bos was overeengekomen.
Hoogachtend, Uw dienv. dienaar, J.M. Langeveld.

- [3403] (Ontv. 12 febr. 1899)
B No. 286.
De OFFICIER VAN JUSTITIE te DORDRECHT bericht bij deze aan den heer Burgemeester van Ridderkerk
dat Pieter Visser, oud 20 jaren, zandvormer, wonende te Ridderkerk
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 27 januari 1899 ter zake van mishandeling
is veroordeeld tot eene geldboete van f 15 subsidadire vijf dagen hechtenis
Dordrecht, 11 Febuari 1899.

- [3404] (Ontv. 12 febr. 1899)
Aan den heer Burgemeester van Ridderkerk
No. 116.
's-Gravenhage den 11 Februari 1899.
(Heeft daarop ontv. f 10)
Naar aanleiding van een op de afwijzing dd. 8 Februari jl gevolgd nieuw adres van J. Boertje, het H.M. de
Koningin-Moeder goedgevonden f 20 voor hem beschikbaar te stellen.
Ik heb mitsdien de eer Uw Edel Gestrenge beleefd te verzoeken mij wel te willen melden wanneer
U het tijdstip gekomen acht ok adressant te begiftigen nu of later
De Rekenplichtig Secretaris voor de Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin-Moeder
(D nr. 283; Ridderkerk 13 feb 99, Ik bewonder de liefdadigheid en edelmoedigheid van Hare Majesteit bij de ...te stellen van J. Boertje, En ik vrees voor de gevolgen immers onder de 8499 ingezetenen
zijn er wel 6000 van den arbeiders en handwerkstand in deze gemeente en daaronder zeer velen die het harder noodig hebben of gebruiken kunnen; ook van een loopend ... De B.v.R.)


- [3405] (Ontv. 14 febr. 1899)
PROVINCIALE WATRESTAAT
's-Gravenhage den 13 Februari 1899.
Onderwerp: Stoombootdienst "Robert Fulton"
Alvorens door mij - ingevolge de voorwaarde waarop aan de Gemeente Krimpen a/d Lek subsidie werd verleend -
eene verklaring wordt afgegeven waaruit blijkt dat de stoombootdienst tusschen die gemeente en de gemeenten Nieuw Lekkerland
en Ridderkerk met den "Robert Fulton"
in het afgeloopen jaar naar behooren heeft plaats gehad, zou ik er prijs op stellen van U te
mogen vernemen of bedoeld stoombootdienst, vor zoover U bekend is, tot eenige klacht heeft aanleiding gegeven.
De Hoofd-Ingenieur van den Provincialen Waterstaat in Zuid-Holland
J. van der Vegt

- [3406] (Ontv. 14 febr. 1899) Giesen Nieuwkerk, 14 Febr. 99
(verleend 8 Maart gerekend tegen 14 febr. jl)
Edelachtbare Heeren,
Ondergeteekende onderwijzer aan de openb. school op het dorp verzoekt beleefd wegens
redenen van gezondheid eervol ontslag uit zijn betrekking.
Uw dw. dn. C. Kooijman Az.
Den Edelachtb. Raad der gemeente Ridderkerk.
(d.d. 14 Maart is hem zulks per brief bericht door den Burgemeester)
+
- Giesen Nieuwkerk, 14 Febr. 99
Edelachtbare Heer,
In antwoord op Uw brief van 14 Febr. jl zie ik mij verplicht U het volgende te antwoorden
dat ziekte de oorzaak was van de overtreding van art. 24.
dat ik voornemns ben wegens ziekte eervol ontslag uit mijn betrekking te verzoeken.
dat ik onbekwaam was kennis te geven van mijn vertrek daar ik 't anders zeker niet nagelaten zou hebben
wijl er geen enkele reden voor bestond
dat mijn familieleden door onbekendheid met de Ridderkerksche schoolverordening .. ondanks gezondigd hebben.
Uw dw. dn. C. Kooijman Azn.

- [3410] (Ontv. 15 febr. 1899)
Rotterdam, 14 Februari 1899
Aan den Edelachtbaar heer Burgemeester der Gemeente Oostendam.
Zooeven lees ik in de N.R. Courant van heden dat Uwe gemeenteleden een som geld bij elkander hebben
gebracht om te vischen na het lijk van den Heer L.S. VAN DER GIESSEN van Giessen Nie(u)wkerk hoopende
dat het lijk gevondden mogmworden in de Noord daar het een stiefvader is mijner vrouw en zend UEd
met deze een bankbiljet groot vijf en twintig Gulden voor bovengenoemd doel en gelieve dit bedrag voor
mij uit te betalen na U goedvinden aan de dreggers in de hoop zij het lijk mogten vinden
nogmaals dankbaar aan Uwe gemeenteleden verblijve Hoogachtend UEd Dn. Dienaar, D. BEEM;
(Ontvangen van den Heer Burgemeester van Ridderkerk de in ommestaande brief bedoelde som van f 25 Ridderkerk (Oostendam) 15 febr. 1899 A. Molendijk, A. Plaisier)

- [3407] (Ontv. 16 febr. 1899) Noordeinde 72
Den Haag, 15 Febr. 1899
(kan niet ge.... gezet een +)
Mag ik veroorloven uwe welwillende tusschenkomst interoepen tot het doen uitreiken van de
hierbij gevoegde gelden ten bedrage van f 10 door Hare Majesteit de Koningin-Moeder als gratificatie
voor eens verleend aan J. Boertje (uitsluitend bestemd voor het beginnen van eenige negotie)
en waarvan de te onderteekenen kwitantie eveneens hierbij gaat.
De Rek. Secretaris der Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin-Moeder

- [3421] (Ontv. 4 Maart 1899)
Bureau der Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin-Moeder, Noordeinde 72.
's-Gravenhage, 3 Maart 1899.
(M. Lagendijk)
Onder toezending van nevensgaande bijlage heb ik de eer UWelEdelAchtb.Gestrenge beleefd te verzoeken om consideratie en advies op het daar bij tot H.M. de Koningin-Moeder gericht verzoek, om ondersteuning.
De Rekenplichtig Secretaris voor de Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin-Moeder
....
Den Heere Burgemeester van Ridderkerk

- [3422] (Ontv. 4 maart 1899)
ROTTERDAM 27 Februari 1899
(retour 6/3/99)
Als lid der Comissie tot verbeting van het Politiewezen ingesteld bij Besluit van den Minister van Justitie dd.
6 October jl. No. 113, stel ik grooten prijs op de beantwoording ...
den Hoofd-Commisasris van Politie te Rotterdam, W. VOORMOLEN
+
Justitieel Arrondissement Dordrecht
Gemeente Ridderkerk
Zielental op 1-1-1899 8431;
Oppervlakte in H.A. 2467;
3 gemeenteveldwachters, elk f 455 jaarwedde f 50 toelage van bovenkleeding;
5 klapwakers, welke hunne belooning vinden uit de vrijwillige bijdragende ingezetenen van hun wijk; van deze 5 klapwakers zijn bovendien aangesteld als buitengewoon gemeente veldwachter 2, toelage f 25 en f 100;
agent van politie 3, toelage a f 25, 1 a f 50; deze toelangen worden telken jare bepaald;
Voor de 3 gemeente veldwachters worden voor elk hunner de emolumenten Ambtenaar der Plaatselijke belastingen geschat op f 25,-;
....

- [3425] (Ontv. 5 Maart 1899)
B. No. 414.
De OFFICIER VAN JUSTITIE te DORDRECHT bericht bij deze aan den heer Burgemeester van Ridderkerk
dat Pieter van den Berg, oud 15 jaren, wonende te Ridderkerk, beklaagt wegens diefstal
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 16 Februari 1899 te dier zake van rechtsvervolging is ontslagen
met last tot plaatsing in een rijksopvoedingsgesticht tot 20 februari 1901
Dordrecht, 4 Maart 1899.

- [3426] (Ontv. 5 Maart 1899)
Bureau der Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin-Moeder, Noordeinde 72.
No. 165
's-Gravenhage, 4 Maart 1899.
(C. van 't Hof)
Onder toezending van nevensgaande bijlage heb ik de eer UWelEdelAchtb.Gestrenge beleefd te verzoeken om consideratie en advies op het daar bij tot H.M. de Koningin-Moeder gericht verzoek, om ondersteuning.
De Rekenplichtig Secretaris voor de Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin-Moeder
....
Den Heere Burgemeester van Ridderkerk

- [3427] (Ontv. 6 Maart 1899)
(verleend 8 Maart tegen 1 Mei)
Bolnes, 6 Maart 1899.
Edelachtbare Heeren,
Wegens mijne benioeming tot onderwijer te Haarlem verzoek ik U beleefd, mij
eervol ontslag te willen verleenen met ingang van een Mei a.s. Met de verschuldigde hoogachting
Uw dw. dr. J. Straatsma, 1e onderwijzer te Bolnes
(verlangd geen gezegeld ontslag)

- [3430] (Ontv. 9 Maart 1899)
Rotterdam, den 8 Maart 1899.
Onderwerp: Nationale Militie verlofgangers.
Naar aanleiding Uwer missive van den 3 dezer B. No. 316 heb ik de eer U te
berichten, dat de milicien-verlofganger der gemeente Noordeloos
Adriaan van Steenis, behoorende tot de liochting van 1897 heden in het register der verlofgangers alhier is ingeschreven.
De Burgemeester van Rotterdam, 's Jacob.

- [3432[ (Ontv. 10 Maart 1899)
No. 171
's Gravenhage 9 Maart 1899.
Bijlage f 20
(Lagendijk f 20)
U dankzeggende voor Uwer rapporten omtrent M. Lagendijk en C. van 't Hof heb ik de eer U Wel Edel Gestrenge mede te deelen
dat H.M. de Koningin-Moeder heeft goedgevonden aan eerstgenoemde f 20 te schenken en het verzoek van den laatste
aftewijzen. Met beleefd verzoek derhalve in het ingesloten bedrag aan M. Lagendijk te willen doen uitreiken, maak ik tevens

- [3426] (Ontv. 12 Maart 1899)
Onderwerp: Godstdienstonderwijs op de openbare lagere scholen.
's-Gravenhage, den 10e Maart 1899.
(voor 1 April)
Eenige godsdienstleeraren hebben zich tot de Kroon gewend met eene klacht over de achteruitzetting van het
godsdienstonderwijs. Bij het samenstellen toch van de lesroosters van openbare lagere- en middelbare
scholen en gymnasia wordt, volgens genoemde godsdienstleeraren, schier nergens ....
+
(1) Rijsoord 20/3 '99
Edel Achtbare Heeren,
In antwoord op uw geeerd schrijven van 15 l.l. heb ik de eer, u te
melden, dat ik eerst sinds 5 l.l. als predikant hier werkzaam ben. Ik gaf
nog geen godsdienstonderwijs op de lageren school. Dus heb ik geene aanleiding tot
een op opmerkingen in verband met Art. 22 der Wet op het lager onderwijs.
met de meeste Hoogachting, Edel Achtb. heeren, Uw dw. T.H. van Leeuwen, pred. Ned. Herv. gemeente.
+
(Ontv. 6 April 1899) Rijsoord 6 April 1899.
Edel Achtbare Burgemeester
In antwoord op Uwe missive van onlangs betreffende het 'godsdienstonderwijs' of dit geregeld zonder
dat er moeielijkheden in de weg worden gelegd plaats heeft kan ik verklaren dat zij die door mij onderwezen
worden op den "school met den Bijbel" gaan dit geeft natuurlijk nooit moeite mag. Had volkomen medewerking.
Had ik vroeger de leerlingen van den Openbare School in dien tijd had ik niet te klagen.
Met hoogachting U Edel Achtb. Dw. Dn S. Sleeswijk Visser
+
Aan Burgemeester en Wethouders der Gemeente Ridderkerk
Wel Edelachtbare Heeren !
In antwoord op uwe letteren dato 15 Zij dienende dat daar mijn Instructie aangaande de
uwen van Godsd. onderw. aan de schoolgaande kinderen te geven, wordt vastgesteld door den Eerw. kerkeraad
ik niet in staan ben, eenige de minste aan of opmerkingen te maken, aangaande Art. 22 der Wet op het Lager
Onderwijs. Onder betuiging mijner Hoogachting, Uw D.W. Dienaar, J. ten Zijthoff, Godsd. Onderwijzer.
Ridderkerk 22 Maart 1899
+
Pruimendijk 14 maart 1899
Edel Achtbare Heer
Hierbij heb ik de eer U te berichten dat voor het godsdienstonderwijs geen gebruik gemaakt wordt van de openbare
school en dat ook geen schoolkinderen godsdienstonderwijs genieten gedurende de schooltijden.
Met verschuldigde hoogachting heb ik de eer te zijn, Uw dw. dn. J.H. Verkerk
Den Edele Achtbare Heer Burgemeester der gemeente Ridderkerk
+
Rijsoord den 4 Maart 1899.
Wel Edel Achtbare Heeren!
Ten antwoord op uwe missive D NO. 301 d.d. 15 Maart 1899 heb ik de eer U te berichten
dat de tegenwoordige regeling der gelegeheid voor de schoolgaande kinderen om godsdienstonderwijs
te kunnen genieten alhier is gemaakt met toepassing van art. 22 der wet op het lager onderwijs
Deze regeling voldoet goed en geeft geene aanleiding tot aan of opmerkingen
met de meeste hoogachting heb ik de eer te zijn
uw dienstw. dienaar, J.C. de Back, Hoofd der openb. school
Den Heeren Burgemeester en Wethouders te Ridderkerk
+
Ridderkerk 20 Maart 1899 ... volgens art 22 der Wet op het Lager onderwijs bestaande U bekende regeling
waarbij de uren zijn aangegeven voor de schoolgaande kinderen bestemd om godsdienstonderwijs van de godsdienstleeraren
te ontvangen zijnerzijds geen aanleiding geeft tot op of aanmerkingen. Aangenaam is het hem er te kunnen bijvoegen dat ook vanwege de godsdienstleeraren
der verschillende kerkgenootschappen daarover nummer eenige klachte is vernomen, zoodt de veronderstelling niet te gewaagd schijnt, dat die regeling ook dezen voldoet
.... P.J. Emck
+
Bolnes 18 Maart 1899
Den Wel Edel Achtbaren Heeren Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk
... regeling van het godsdienstonderwijs voor de leerlingen der openbare School alhier,
.... C. de Borst
+
R(idderkerk), 15 Maart 99
Naar aanleiding eene terzake ontvangen circulaire van den Heer Commissaris der Koningin ....
aan den heer Predikant der Ned. Herv. Gemeente van Ridderkerk
" " " " van Rijsoord
" " der Geref. kerk te Bolnes
" " te Ridderkerk
" " te Rijsoord
den Heer J. ten Zijthoff, Godsdienstonderwijzer alhier

- [3446] (Ontv. 19 Maart 1899)
Bureau der Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin-Moeder, Noordeinde 72.
No. 203
's-Gravenhage, 18 Maart 1899.
(Arie Plaizier, oud 71 jr, en zijn vrouw Neeltje de Gelder, oud 71 j.)
Onder toezending van nevensgaande bijlage heb ik de eer UWelEdelAchtb.Gestrenge beleefd te verzoeken om consideratie en advies op het daar bij tot H.M. de Koningin-Moeder gericht verzoek, om ondersteuning.
De Rekenplichtig Secretaris voor de Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin-Moeder
....
Den Heere Burgemeester van Ridderkerk

- [3447] (Ontv. 19 Maart 1899)
B. No. 497.
De OFFICIER VAN JUSTITIE te DORDRECHT bericht bij deze aan den heer Burgemeester van Ridderkerk
dat
1. Bastiaan Arie Goedhart, oud 22 jaren, bakkersknecht, wonende te Ridderkerk
2. Dingeman van Dongen, oud 18 jaren
3. Pieter Oostlander, ijzerwerkers, wonende te Slikkerveer
bij vonnissen dezer Rechtbank d.d. 3 Maart 1899
ter zake van 1, mishandeling
2 en 3 opzettelijk en wederrechtelijke beschadiging van eens anders goed
zijn veroordeeld tot:
No. 1 eene geldboete van f 5 subsidair 2 dagen hechtenis
No. 2 eene geldboete van f 15 subsidair 5 dagen hechtenis
No. 3 eene geldboete van f 12 subsidair 4 dagen hechtenis
Dordrecht, 18 Maart 1899.

- [3449] (Ontv. 20 Maart 1899)
Ridderkerk 20 Maart 1899.
Edelachtbare Heeren
Ter voldoening aan art. 28 der Wet op het Lager Onderwijs heeft de ondergeteekende de eer te berichten
dat hij van de acht sollicitanten, die zich voor de betrekking van onderwijzer, welke vacant is door het aan den
Heer C. Kooijman verleend eervol ontslag hebben aangemeld, inlichtingen ingewonnen en vervolgens een
viertal tot het geven eener proefles uitgenoodigd heeft. De informaties, omtrent, practisch en theoretische bekwaamheid, ijver
tact in den omgang met kinderen en gedrag in en buiten de school van betrouwbare zijden versrekt, zijn voor de meesten, niet voor allen
gunstig, ten deele zelfs zeer gunstig en de proeflessen hebben den daar door verkregen goeden indruk vrijwel versterkt. In overeenstemming
met de inlichtingen en de bij de proeflessen gebleken geschiktheid durft hij dan ook met vertrouwen in de aangegeven volgorde voor
de betrekking aanbevelen de HH:
1. F.H. Quik, onderw. te Wijk bij Heusden
2. Jacs. Geldof, onderw. te Westkapelle
en 3 Chr. Buzink, onderw. te Putten (Veluwe)
waar van de beide eersten in het bezit zijn der acte voor vrije en ordeoefeningen en de laatste van die voor wiskunde
Hoogachtend, Het Hoofd der School, P.J. Emck

- (gedrukt) (plattegrond Maatschappij van Weldadigheid)
Maatschappij van Weldadigheid te Frederiksoord
Landgenooten! Ruim TACHTIG jaren bestaat de Maatschappij van Weldadigheid. In dat tijdvak is zij
voor tal van gezinnen een zegen geweest. Zij genoot daarbij den steun van vele belangstellenden in den lande ...
+
(1152) Frederiksoord, 2 Apr. 1899
Onder dankzegging voor Uwe gewaardeerde bemoeiingen in zake de collecte ten behoeve
der Maatschappij van Weldadigheid, heb ik de er I heorbij kwitantie toe te zenden voor het
overgmaakte bedrag. Bij vooortduring beveel ik de Maatschappij van Weldadigheid in uwe belangstelling aan.
Met achting, De Directeur der Maatschappij van Weldadigheid
JOB VAN DER HAVE

- [3452] (Ontv. 24 maart 1899)
Onderwerp: Voordracht Onderwijzer diverse bijlagen
's Gravenhage 24 maart 1899.
In antwoord op uwe missive van 21 deze D No 310 heb ik de eer onder terugzending van de daarbij
gevoegde bescheiden, of het berichten van het Hoofd der School in het Dorp, U te berichten dat ik mij
kan vereenigigen aan die school voor te dragen
1. F.H. Quik, te Wijk bij Heusden
2. Jacs. Geldof te Westkapelle en
3. Chr. Buzink te Putten (Veluwe)

de Schoolopziener in het Arrondissement Schiedam
G.L. Kepper

- [3456] (Ontv. 25 Maart 1899)
Noordeinde 72
Den Haag, 24 maart 1899.
bijlage f 15 per postwisselv Mag ik mij veroorloven Uwe welwillende tusschenkomst interoepej tot het
doen uitreiken van de hierbij gevoegde gelden ten bedrage van f 15
door Hare Majesteit de Koningin-Moeder als gratificatie voor eens verleend aan
Arie Plaisier (Plaisier)
en waarvan de te onderteekenen kwitantie eveneens hierbij gaat.
De Rekenpl. Secretaris der Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koning-Moeder

- [3457] (Ontv. 25 Maart 1899)
Hulst, den 24 maart 1899.

ONDERWERP: (Schrijven van) Buitenlandssch verblijf
Ik heb de eer U kennis te heven dat door den heer Commissaris der Koningin
in Zeeland bij Besluit van 22 dezeer A no. 802 3e afd. N.M. vergunning is verleend aan
A.A. de Block, verlofganger uwer gemeente lichting 1896 om tot 22 Maart 1900 in Duitschland te verblijven.
De Burgemeester van Hulst

- [3462] (Ontv. 30 Maart 1899)
Rhoon, 28 maart 1899.
Onderwerp: Politieverordening
Het Bestuur van het Waterschap de Koedood heeft de eer U naar aanleiding van art. 7 der
Wet van 20 Juli 1895 (Staatsblad no. 130) toe te zenden een ontwerp-Politieverordening
voor dit waterschap, welk ontwerp thans ter visie ligt.
Het Bestuur voornoemd.
De Secretaris, De Voorzitter P.A. den Boer

- [3472] (Ontv. 11 April 1899)
B. No. 652
De OFFICIER VAN JUSTITIE te DORDRECHT bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk dat:
Jan IJsselstein, oud 50 jaren, arbeider, wonende te Bolnes (appellant van een vonnis van het kantongerecht te
Ridderkerk dd 28 Januari jl)
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 24 Maart 1899
ter zake van het verkoopen van sterken drank in het klein zonder vergunning
is veroordeeld tot eene geldboete van f 75 subsidair 20 dagen hechtenis.
Dordrecht, 8 April 1899.
De Officier van Justitie.

- [3473] (Ontv. 12 April 1899)
No. 181
's-Gravenhage, den 11 April 1899.
Ingevolge het tweede lid van Artikel 4 der Wet van den 20den April 1869 (Staatsblad no. 65) heb ik de eer
U te berichten, dat heden door mij is afgegeven en verlof tot begraving in uwe gemeente van het lijk van:
A.E. Grave van Limburg Stirum wed. Mr. Th.F. baronesse Groeninx van Zoelen.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
+
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 's-Gravenhage verleent verlof tot het begraven op de
familiebegraafplaats te Ridderkerk
van het lijk van Aurelie Elizabeth Gravin van Limburg Stirum wed. Mr. R.F. B.on Groeninx van Zoelen
oud 87 jaren, overleden den 9 April 1899.
zullende het lijk niet vroeger ter aarde mogen worden besteld, dan den 12e daaraanvolgende.
's-Gravenhage 11 April 1899.

- [3481] (Ontv. 22 April 1899)
Bolnes, 22 April '99
Den Wel Edel Achtb. Heeren Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk.
Naar aanleiding van art 28 der Wet op het L.O. heb ik de eer U Ed A. te melden dat de
eenige sollicitant die zich aangemeld had voor de met 1e Mei vaceerende betrekking van onderwijzer met hoofdakte
aan mijne school, door mij is opgeroepen tot het geven van eene proefles. Daar evenwel op den bepaalden dag geen
school was, heeft hij geene proefles kunnen geven, doch heb ik goed de gelegenheid gehad met hem kennis te
maken. Die kennismaking deed mij in hem zien een man, die hart had voor zijn werk, die de studie bijgehouden had
en die mij wel geschikt leek voor de hier vaceerende betrekking. Daarna heb ik zooveel mogelijk inlichtingen
van hem ingewonnen. Zijn tegenwoordige patroon is zeer goed over hem tevreden en ook een zijner vroegere
patroons spreekt met lof van hem. Een brief van inlichtingen bij nog een ander hoofd der school, waaronder hij werkzaam was,
voor hij in zijn tegenwoordige betrekking kwam, kon niet beantwoord worden, daar de geadresseerde juist was overleden.
Alles te zamen genomen, doet mij meenen, dat ik in hem een degelijk onderwijzer zou kunnen hebben waarom ik
UEdA dan ook voorstel den Heer J.M. VELTMEIJER, onderwijzer te Grolloo
aan den raad ter benoeming voor te dragen.
Van U Edele Achtb. de dw. dienaar, C. de Borst

- [3483] (Ontv. 23 April 1899)
Onderwerp: Beschikking
's-Gravenhage, den 22 April 1899
... A 1337/1 (1e afd.) 22 april 1899, C.J. Stip te Rijsoord, maken van een uitweg naar den Rijksweg, f 2,85;

- [3484] (Ontv. 23 April 1899)
PROVINCIAAL BESTUUR van ZUID-HOLLAND
B. No. 1291 (3de Afd.)
G.S. No. 98/3
's Rijks Directe Belastingen
Bijl. 1
Bijgaande beschikking wordt toegezonden aan den heer Burgemeester der gemeente Ridderkerk,
met verzoek die aan de belanghebbende te willen doen uitreiken.
's-Gravenhage, den 18/22 April 1899.
De Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid-Holland.
FOCK voorzitter
F. TAVENRAAT, Griffier
(A. de Zeeuw Mz, C650 en 2491 in de Gem. en C607 Mr. v.d. Brandeler c.s.)
+
Aan Gedeputeerde Staten van de provincie Z Holland
De on(der)geteekende A. de Zeeuw Mz te Ridderkerk geven met verschuldigte eerbied te kennen, dat
perceelen van kad. C nieuw nommers 3039 groot 13:88 oude nommer 2491, 650, 607, alles volgens het
biljet gemeten is ten gevolgen, van door brand vernielde gebouw, grenste langs de wei, van Brandelaar, en daar
de grens weinig veranderd is, tussen mijn perceel en het perceel van Brandelaar, en de scheidheining door de
huurder van de wei, van genoemde heer, zoo gesteld is, en later door de Rentmeester van genoemde heer, zoo
als die nu staat goed is gekeurd.
dit begrijp ik niet, dat er door de Burgemeester mijn gestuurd is een biljet waarop stond A. de Zeeuw Mz en Cons.
Vroeger geen ander, ik begrijp niet als ik de oude grens na gaat, war die grond ligt, voor Brandelaar de
groote van 1 Are dat is toch zeker berekent binnen de grensheini(n)g die thans bestaat.
actend, A. de Zeeuw Mz
Rijsoord den 2 Maart 1899.

- [3488] (Ontv. 25 April 1899)
Onderwerp: Beschikking
's-Gravenhage, den 24 April 1899.
24 April 1899, J. Berkman te Rijsoord, Behouden en aanbrengen van beplanting langs den Rijksweg Katendrecht-Rijsoord, f 2,85;

- [3503] (Ontvangen 3 Mei 1899)
Rijsoord 25/5 '99.
Edel Achtbare Heer,
In de laatste vergadering van het College van "Kerkvoogden der Ned. Herv. Gem. te Rijsoord" -
kwam ter sprake de boodschap, door U, voor eenige tijd, aan den president van dat College
gezonden, dat n.l. voortaan de vlag - bij feestelijke gelegenheden - allen van den toren
moest worden. Na bespreking - waarbij bleek, dat het dak der kerk telkens wordt beschadigd
door het vastmaken der vlaggestok op den toren - werd besloten, dat voortaan - bij feestelijke gelegenheden -
de blag niet meer van den toren zal waien, maar alleen van het hoekijzer, dat daartoe beneden aan de kerk is
aangebracht. Mij werd opgdragen, U Ed. Achtb. kennis te geven van dit besluit.
Met de meeste hoogachting.
F.H. van Leeuwen, pred.t

- [3507] (Ontv. 5 Mei 1899)
No. 135 Rotterdam 5 Mei 1899.
Ik heb de eer U bij dezen het leerplan te doen toekomen van de openbare School te Bolnes,
dat door mij mede is goedgekeurd. behoudens een paar kleine wijzigingen die ik met het Hoofd der School heb besproken.
Van de Hoofden der overige scholen ontving ik ook de leerplannen, welke mij tot de volgende opmerkingen aanleiding geven
1e. Leerplan Emck. Bij het opmaken van zijn leerplan in triplo moet het H.d.S. leerstof van elke klasse afzonderlijk aangeven.
2e. Leerplan de Back. In de 6e klasse dient ook iets van de andere werelddeelen geleerd te worden. Ook is het wenschelijk het
aan geschiedenis en Aardrijkskunde, reeds in het 5e leerjaar meer uitbreiding wordt gegeven.
3e. Leerplan Verkerk. Het metriekstelsel alleen in de 4e klasse te behandelen verdient geen aanbeveling. Het onderwijs in de Aardrijkskunde moet ook iets geven van de andere werelddeelen,
doende van onze W.J. Begekamp. ook hier is uitbreiding reeds in de 5e klasse wenschelijk, en .. van geschiedenis.
Ik heb mitsdien de er U te verzoeken ....
De Schoolopziener in het Distr. Rotterdam
(gezien: C. de Borst, P.J. Emck, J.H. Verkerk, J.C. de Back)

- [3510] (Ontv. 10 Mei 1899)
Aan den Rad der Gemeente Ridderkerk.
Geeven met verschuldigde eerbied te kennen de ondergeteekenden, allen inwoners van Ridderkerk.
dat zij gelezen het verslag Uwer vergadering dato 19 April, daaruit hebben vernomen, dat plannen worden gevormd
tot het bouwen eener nieuwe openbare school te Slikkerveer, ten einde daardoor verbetering te brengen
in den toestand, voor schoolgaande kinderen.
dat zij allen zeer zullen zijn ingenomen, wanneer verbetering hierin wordt gebracht, doch meenen, dat het bouwen eener
nieuwe school te Slikkerveer zeer groote uitgaven zal vorderen en dit, met het oog op den financieelen toestand der
gemeente, welke toch ook volgens de bespreking van uwen voorzitter, in die zelfde vergadering reeds zoozeer gedrukt wordt
door Armenbudget en andere uitgaven, zeer bezwarende zoude zijn, te meer daar volgens meening der ondergeteekenden
de zoo zeer gewenschte verbetering op een andere, veel mindere kostbare wijze kan worden verkregen, door vergrooting
en verbouwing der bestaande Openbare School op het dorp
.
Een nieuwe school veroorzaakt zeer groote uitgaven door aankoop van grond, aanbouw van de school en
last not least, salarieering der benoodigde onderwijzers de klassenvedeeling zal, bij een tweede school
bovendien minder doelmatig moeten worden ingericht of groote kosten met zich brengen.
Thans zijn aanwezig 6 onderwijzers en onderwijzeressen voor 6 klassen, alzoo heeft elke klasse haar onderwijzer, terwijl
bij het oprichten eener nieuwe school, waarin waarschijnlijk ook 6 klassen zullen
moeten zijn, voor doeltreffend onderwijs ook 6 onderwijzers zulen moeten aanwezig zijn, jaarlijks terug
keerende kosten van onderwijzend personeel dus, welke zeer belangrijk zullen zijn.
De School op het dorp is een zeer ondoelmatig ingericht, luchtverversching kan niet plaats vinden zonder tocht
te veroorzaken; licht zoo hoog noodig bij degelijk onderwijs, ontbreekt op verscheidene plaatsen, zoo zelfs,
dat leerlingen zich met lei of schrift in scheeve positie moeten zitten om schaduw te vermijden.
Gebrek aan plaatsruimte wordt steeds grooter. De school toch, zou bij een matige berekening slechts plaats
aanbieden .. 270 leerlingen ...
terwijl thans na de jongeste aangifte 310 leerlingen daarin moeten geplaatst worden.
Uiterst nadeelig voor het onderwijs is ook het plaatsen van 2 klassen in één lokaal, wardoor
het doen onderwijzers moeilijk is de aandacht hunner leerlingen op hun werd gevestigd te houden, door
onvermijdelijke afleiding der andere, klasse in het zelfde lokaal.
Een afzonderlijke bergplaats voor kleeren bestaat niet deze moeten in de schoollokalen worden opgehangen
en het kan door niemand betwwijfeld worden, of deze kleeren moeten bij nat weder ... etc.
't Welk doende
Ridderkerk, 5 Mei 1899
B. Bakker, Bz, F. Bakker, Dr. J.M. Langeveld arts, A.P. Bos, p.o. R. Roos Jz, L.H.A. Monhemius
L. v.d. Sijde, A.H. van Pelt Wz, W. v.d. Stelt, A. Elserman, W. Hak(?), A. v.d. Stelt, W. van Nes
L.H. Romeijn, W. v.d. Kulk, C. de Bruin, A. Velthuizen Az, At. Lagendijk, A. de ...(?), W. Ooms Gz
A.H. Nugteren, A.G. de Kroes, G. Stehouwer, A. van Nes, J. Plaisier Az, A. Verstegen, L. v.d. Grient
A. van der Gijp, Andreas Flach, K.E. Nijman, J. Belder Jz, W. Bachman Lzn, Corn. van Nieuwenhuizen, G. Beer(?)
L. Blok, W. Aardoom, ... v.d. Woude, D. Vlasblom, Wed. C. Groenenboom, J. Groenenboom, B.J. Stranders, P. Taselaar
P. Mak, J. Lodder, A. Vink, A. Stolk, P. Voodgt, W. van Pelt;
H. Geervliet, G. Coert, G. Put(?), B. Roos, G. Velthuizen, H. Oosthoek, B. v.d. Berg,. J. Flach Gz.
D. Giesselbach, J. van Beek Gz, Pl. Lodder, H. Pijper, C. Stok, G. Boer(?), R. Meijer, T. v. Oirschot
Johs. Roos(?), L. Velthuizen Gz, A. Velthuizen, J.J. van Nes, P. van der Grient, Johs. Corns. Roos
C. van Driel, W. Verhoef, J. Burggraaf, Pieter Lodder Az, Jan Jongeneel, T. Plaisier, P. Leensvaart, J. Zwaan
Piet Klootwijk, G. Oudijn Az;
P. Voordenberg, Jan Vlag Jz, G. Velthuizen, Jacs. v.d. Velden, B. Put, A. Heijman, Kl. Gerritsen
M.T. Schouten, J.w. v.d. Waal, C. van der Padt, J. van Leeuwen Jz, J. van der Waal Wz, J. Konijnenburg
J. Oudijn, W. van gent, J. Boer Jz, C. van Pelt, A. den Hoed Pz, C. Salij, Blom, Johs. ...., A. Heijman
J. Hakman, A. Vlasblom Wz, K. Sassenburg, G. van Nieuwenhuizen, W. Lodder Az, P. Punt

+
Aan den Raad der Gemeente Ridderkerk
Geven met verschuldigde eerbied te kennen de ondergeteekenden, allen inwoners van Ridderkerk
dat zij hiermede hunne instemming wenschen te betuigen aan het adres der heeren B. Bakker Bz en T. Bakker c.s.
inzake het bouwen eener nieuwe school te Slikkerveer en het veranderen der openbare school op het Dorp.
't Welk doende
te Ridderkerk 5 Mei 1899.
B.C. Munteren(?), B. Zwart, P. Velthuizen Lzoon, Adr. Kruithof, Jan van de Kulk Mz, C. de Haan
H. v. Loon D. Bopt, C. de Klerk, J. Kranendonk, J. Schouten, A. Kranendonk, H. van Wijn
Gerrit den Hoed, Paulus den Hoed, W.H. Meijnders, G. Valkhoff, W. Giesselbach, T. Trouw, C. Roos Jz
P. Benne, P.M. Roos(?), A. Taselaar, J.G. Broere, J. van Golen
P. Molendijk, H. Baars, G. Maaskant
142


- [3511] (Ontvangen 10 mei 1899)
Aan Heere Burgemeester Wethouders en leden van de Gemeenteraad te Ridderkerk.
geven met verschuldigde Hoogachting te kennen.
Ondergeteekenende alle bewoners der wijk Slikkerveer gemeente Ridderkerk.
dat zij met zeer veel genoegen hebben kennis genomen van het aanvankelijk plan te Slikkerveer eene openbare school
te stichten
, en verheugen zich dat uw Col(l)egie daardoor blijk heeft gegeven overtuigd te zijn, daaraan te Slikkerveer
groote behoeften bestaat.
nemen derhalve beleefd de vrijheid deze zaak UEd. Achtbaren aan te bevelen en het daar heen te willen leiden, dat na
een niet al te lang tijdsverloop, inderdaad tot stichting eener openbare School te Slikkerveer worde overgegaan.
Slikkerveer 8 Mei 1899.
(volgens om(m)ezijde 174 handteekeningen)
Adriaan Pot, Adriaan Pot-Smit, B. Pot Az, W. Smit, K.G. Smit-Smit, J. v.d. Kulk, L. Zwart Jz
Wm. Stooff, B.C. Ba..(?), F. de Jooden, C. Heester, P. Boele Cz, M. Boele ten Zijthoff, N. Boele
A.C. Boele Cz, P.W. van Gorp, K. Lodder, A. Hagendijk Jz, J. Huijser, H.J. Diepeveen, Corn. Booij
G.L. Hooijmeijer, L. Booij, P. Otto, A. Waardenburg, A. Plaisier, D. van Reeuwijk, W. Lagendijk
J. Moerkerk, P. Oudijn, P. Pors, W. Schipper, G. de Jong, L. Verheij, H. Oosthoek, W. Westbroek
A, v.d. Steen, C. Mom, M. Aardoom, A. van Driel, D. Flach, L. Lagendijk, Johannes Mom, G. v. Es, G.A. de Kat
P. Westbroek, D. Lodder, J. Kooiker, Pl. Kranendonk, C. van den Berg, P. v. Es, P. Kooijman Mz.
P. Sparreboom, H. Gravestein, C. v. Walsum, W. van Putten, P. Westbroek Az, A. van der Jagt
H.J. van Rietschoten, C. Brouwer, P. v.sd. Woerdt, P. du Hen, M. Bode Dz, P. Kooijman, A.L. de Groot, J. Plaisier
J. Hogendijk, W. Krijgsman, J. Alderliesten, J. Los, E. Kooijman, P. v. Dongen, D. Rosmolen, L. Nugteren
L. Nootenboom, W. Bode, J. de Kat, Corn. Sla, H. van Schagen, J.C. Stinis, B. v.d. Linden, G. Oostlander
L.G. van Es, L. van Gamere, J.D. Krijgsman, A. de Zeeuw, H. van der Waal, Aart Amersfoort
Jakobus Bakker, J. Kranendonk, H.D. Wier(?), A. de Jong, J. de Zeeuw, G. Bakker, C. Verhoeven, C. Forman
E. de Kat Jz, P. Oostlander, A. van der Linden, P. Verschoor, P.C. Lagerwaard, R. .., Johs. Lodder, P. Bol
P. van Loenen, Jakob Slikkerveer, C. Dusseldorp, p.o. M. M.., C. Booij, J. Verhoeven, C. Kok, W. van Wingerden
W. Bendeler, W. Langestraat, .. Leeuwenburg Bznn, B. van Nes, Johs. Constandse, wed. H. Plaisier, H. Sterkman
Johs. v.d. linden, R. Leeuwenburg, J. Sloott, wed. Wensveen, J.D. Hoorman, C. van Loenen, J. van Schagen, C.H. Westbroek
P. Moog, D. van Dongen, C. Hardebnbol Cz, J. Levering, G. v.d. Wilt, H.P. Oossanen, Joost v.d. Linde, Weduwe Koedood
Pieter de Jong, J. Schippers, C. Molendijk, A. Onderlinden
Klaas den Best, J.J. v.d. Graaff, H. de Gids, P. Koornneef, A. Plaisier, C. Dijkgraaf, A. Kalkman, Jb. Vermaas
H. Dijkman, D. Slaa, K. v. Beek, S. Bakker, Jan Bol, C. Croe..(?), Wed. Lugthart, A. v.d. Milt, A. v. Krimpen
W. Punt, J. van Beek, A. Zwart, L. Opmeer, J. Sparreboom, D. Westbroek, Wed. B. v.d. Kulk, J. van Dam, P. Kooiman
A. van Gemerden Cz, G. Roos, L. de Werker, G. labrijn, C. Lodder;


- [3513] (Ontv. 11 Mei 1899)
Onderwerp: ordonnantien
's-Gravenhage, den 10 Mei 1899.
3209: de Vereen. Een school met den Bijbel te Rijsoord, f 1225, Rijksbijdrage art 54bis wel L.O., f 0,75;
3234: de Hulpvereen. van Geref. Onderwijs, f 400, id, f 0,75;
(Ontvangen van den Burgemeester van Ridderkerk eene ordonnantie van betaling No. 3224 groot f 400 wegens rijksbijdrage over 1898 voor de hulpvereeniging van gereformeerd odnerwijs te Ridderkerk. Ridderkerk (Bolnes) 13 Mei 1899. K. Roskam.)
(Obtvangen van den Burgemeester van Ridderkerk eene ordonnantie van betaling No. 3208 groot f 1225,- wegens rijksbijdrage over 1898 voor de Vereeniging Een school met den Bijbel te Rijsoord. Ridderkerk (Rijsoord) 12 Mei 1899. M. Wilschut)


- [3523] (Ontv. 16 Mei 1899)
G.S. No. 86
Onderwerp: Uitvoering van art. 45 der wet op het Lager Onderwijs
's Gravenhage, den 12 Mei 1899.
Ten einde door ons hunne worden voldaan aan de bepalingen van het eerste lid van art. 4 van het
Koninklijk besluit van 13 September 1890 (Staatsblad no. 154), ter uitvoering van art 45 der wet tot regeling ...
+
Onderwijzers in 1898 aan de school verbonden geweest.
- Bolnes (279) f 924,225 per leerling f 3,31
Cornelis de Borst, 35 jaar, hoofd
Jogchum Straatma, 30 jaar, onderwijzer
Woputer Adriaan Kalkman, 43 jaar, onderwijzer
Joanna Catharina Jacoba Elzevier Dom, 31 jaar, onderwijzeres
Krijn Dorsman, 28 jaar, onderwijzer
Pieter Visser, 31 jaar, onderwijzer
Wouterus van der Straaten, 19 jaar, onderwijzer
Govert den Burger, 20 jaar, onderwijzer
- Dorp (257) f 776,55 per leerling f 3,02
Petrus Johannes Emck, 49 jaar, hoofd
Arie de Jong Kz, 30 jaar, onderwijzer
Cornelis Kooijman, 26 jaar, onderwijzer
Wessel Johanes Swart, 21 jaar, onderwijzer
Adriaantje van der Gijp, 21 jaar, onderwijzeres
Johanna Visser, 21 jaar, onderwijzeres
- Rijsoord (107) f 334,75 per leerling f 3,13
Jannis Cornelis de Back, 54 jaar, hoofd
Willem Hendrik Lenselink, 34 jaar, onderwijzer
Willemina Maria van Nes, 28 jaar, onderwijzeres
- Pruimendijk (67) f 165,275 per leerling f 2,465
Jan Hendrik Verkerk, 38 jaar, hoofd
Maria Willemina van Nes, 27 jaar, onderwijzeres

- [3528] (Ontv. 20 Mei 1899)
den Raad der gemeente Ridderkerk.
De ondergeteekende, alle burgers der gemeente Ridderkerk;
tevens bestuurders der Anti-Revolutionaire kiesvereeniging "Nederland en Oranje"
Gezien het verhandelde in uwe vergadering van den 10en Mei j.l. betreffende den bouw eener nieuwe school in de gemeente,
een dito schoolbouw en het bejammerde geld daaraan verspild, nog degelijk in het geheugen hebbende
verklarende dat ook dit voorstel niet van de vereischte motieven vergezeld gaat, uitsluitend Scholen met den Bijbel
in het waarachtig belang der burgerij achtende.
Verzoeken het voorstel omtrent den bouw eener openbare school te Slikkerveer met groote meerderheid af te stemmen en alzoo den
belastingdruk niet te verzwaren.
Ridderkerk, 20 Mei 1899.
Het welk doende.
P. Klootwijk, J.G. de Zeeuw, A.R. van Nes Cz., P. v.d. Linden Pz, L. de Kool

- [3533] (Ontv. 21 mei 1899)
B. No. 867
De OFFICIER VAN JUSTITIE te DORDRECHT bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk dat:
Pieter Adrianus van Nes, oud 28 jaren, visscher en winkelier, wonende te Rijsoord
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 5 Mei 1899
ter zake van heling
is veroordeeld tot vijf dagen gevangenisstraf.
Dordrecht, 20 Mei 1899.
De Officier van Justitie.

- [3545] (Ontv. 27 Mei 1899)
No. 191.
Onderwerp: Onderwijzend personeel.
's Gravenhage 26 Mei 1899.
In antwoord op Uwe missive van 25 dezer No. 357 heb ik de eer, U te berichten dat ik gaarne mij
vereenig met Uw voorstel om tijdelijk werkzaam te stellen den Onderwijzer Lapoeter aan de School op het Dorp en de
Onderwijzeres G. van Beek aan die te Bolnes.
de Schoolopziener in het Arrondissement Schiedam.
G.L. Kepper
+
- Bolnes, 28 April '99
Den Wel Edel Achtb. Heeren Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk.
Heden morgen heb ik bij gaanden brief ontvangen, wat natuurlijk een geheelen omkeer in mijne
idee aangaande den onderwijzer Veldmeijer heeft gebracht. Deze nadere inlichtingen doen de gunstige, door mij
ontvangen, te niet, zoodat ik U Ed A verzoek mijne brieven ter aanbeveling van genoemden onderwijzer als niet
geschreven te beschouwen.
Daar ik meende in den heer Veldmeijer een gedelijk man gevonden te hebben, achtte ik het geen groot bezwaar,
dat er niet meer sollicitanten opkwamen. Nu verzoek ik u Ed A een nieuwe oproeping te plaatsen, in de hoop, dan
meer sollicitanten te krijgen.
Gaarne zou ik dan nog andere dan sollicitanten uit het Noorden van ons land krijgen, waar
misschien nog meer liefhebbers te vinden zullen zijn, als er opnieuwe opgeroepen wordt.
Daarom wensch ik U Ed. A. in overgeing te geven het salaris eenigszins te verhoogen, daar in de
"Vacature", zoowel als in de "Sollicitant" tegenwoordig meestal tegen hooger salaris dan hier,
onderwijzeres met Hoofdakte worden opgeroepen. Hopende dat u Ed. A. deze woorden niet ten kwade zult duiden;
teeken ik mij, Van u Ed. A. de dw. dien, C. de Borst.

- [3558] (Ontv. 2 Juni 1899(1898))
Bolnes 2 Juni 1899
Den Wel Edel Achtb. Heeren Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk
Naar aanleiding van art 28 der Wet op het Lag. Onderwijs heb ik de er Ed. A te melden dat na de herhaalde
oproeping zich nog een sollicitant heeft aangemeld voor de vaceerende betrekking van onderwijzer met Hoofdakte
aan mijne school. Van den eerste sollicitant den heer Veltmeijer te Grolloo, waren de inlichtingen goed, doch nader
zijn mij nog dingen ter oore gekomen, die het niet wenschelijk maken hem in aanmerking te doen komen.
Gelukkig dat wij in den tweeden sollicitant den Heer D.J. KROON, onderwijzer te Scherpenzeel iemand gevonden hebben,
van wien de getuigenissen en de indruk dioen hij op mij maakte, uitmuntend zijn. Eerst heb ik den Wel Edel Gestr. Heer
J.C. Jansen, thans schoolopz. i/h Arrond. Wageningen, vroeger te Dordrecht om inlichtingen van Kroon geschreven en het
antwoond was voor den sollicitant zeer gunstig. Eindelijk heb ik nog inlichtingen ingewonnen bij den Weledelen Her IJperlaar,
hoofd der School aan welke Kroon thans werkt, en ook deze zijn uitstekend.
De heer Jansen, zoowel als de Heer IJperlaar drukken hun spijt uit, als de Heer Kroon heengaat, maar hem gaarne een meer lucratieve betrekking gunnen.
Alles te zamen genomen, neem ik de vrijheid U Edel A. voor te stellen den heer D.J. KROON, onderwijzer te Scherpenzeel
(Gelderland) voor te dragen ter benoeming als onderwijzer met Hoofdakte aan mijn school.
Van U Ed. A. de dw. dien., C. de BORST.
+
- Bolnes 26/4 '99
Ed Achtb: Heeren!
Vernam ik gisteren van Kalkman dat er maar een sollistant(sic!) is, voor onderwijzer te Bolnes, en deze zal voorgedragen
worden ter benoeming en dat de ingewonnen informatien, dewelke zijn genomen zeer gunstig zijn zoo acht ik mij als Raads-lid verplicht,
uets medetedelen hetwelk ik van de vrouw K. de Jong vernomen heb, dewelke
mij aanriep toen ik voorbij ging, en mij waarschuwde om toch de bewuste persoon VELDMEIJER, dewelke bij
haar heeft gelogeerd niet te benomen als zine nog minder als den heer STRAAT(S)MA Toen hij bij de Jong
kwam, bestelde hij een glas bier, en kort daarop gebruikte hij nog twee glazen Cognac als toen was hij
meer als half dronken, en heeft toen tegen de zoon van K. de jong onderwizjer te Rotterdam
zeer onbetamelijke woorden gesproken, van ....
... L. v.d. Waal Raadslid
+
Den Weledelen heer 't Hoofd der School te Bolnes
Weldele Heer!
Zooals U uit bijgaande stukken ziet heb mij aangegeen als sollicitant naar de betrekking van Onderwijzer
art 24 3e lid aan uwe school ......
J.M. Veltmeijer
Grolloo (Rolde) 15 Maart 1899
+
(bijl. 2 retour 4 juli 66) - Den Weledele Achtbare Heer den heer Burgemeester der gemeente Ridderkerk Weldelachtbare Heer!
Bij dezen heb ik de er mij bij U aan te geven als sollicitant naar de betrekking van Onderwijzer met Hoofdakte
aan de School te Bolnes ....
J.M. Veltmeijer
Onderwijzer a.d O.L. School
Grolloo (Rolde) 15 Maart 1899

- [3561] (Ontv. 4 Juni 1899)
B. No. 952
De OFFICIER VAN JUSTITIE te DORDRECHT bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk dat:
Hendrik Noordzij, oud 67 jaren, arbeider, wonende te Ridderkerk
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 18 Mei 1899
ter zake : diefstal
is veroordeeld tot
zes dagen gevangenisstraf
Dordrecht, 3 Juni 1899.
De Officier van Justitie.

- [3563] (Ontv. 6 Juni 1899)
Onderwerp: Personeel diverse bijlagen
's Gravenhage 5 Juni 1899
In antwoord op uwe missive van 3 dezer No. 365 heb ik de eer U onder terugzending van de daarbij gevoegde bescheiden, te
berichten dat ik met het oog op de gunstige inlichtingen betreffende den Onderwijzer D.J. Kroon te Scherpenzeel,
het in 't belang van het Onderwijs, mij te vereenigen met Uw voorstel om bij uitzondering afwijzend van Art. 28, 8er lid der Wet
dezer Onderwijzer voor te dragen ter vervulling van de vacature aan de Openbare School te Bolnes.
de Schoolopziener in het Arrondissement Schiedam, G.L. Kepper

- [3565] (Ontv. 9 juni 1899)
G.S. No. 10/2
's Gravenhage 5/8 Juni 1899
Onderwerp: Aankoop van grond voor schoolbouw te Slikkerveer
Wij hebben de eer U te berichten, dat door ons krachtens art. 197 der Gemeentewet ...
... De Gedeputeerde Staten der provincie Zuid Holland

- [3573] (Ontvangen 16 Juni 1899.)
Aan den Gemeenteraad van Ridderkerk.
Ondergeteekende P. Plaisier, geeft met de gewone bescheidenheid zijne afkeuring te kennen, in zake
met den bestrating aan den Waaldijk alhier.
De belendenden behoeft het dunkt mij toch niet noodeloos lastig worden gemaakt.
De weg ligt hier algemeen zeer zacht golvend, wat zeer bevorde tot den afvoer van regenwater.
Bij mij was voor mijne afrid, een zachter daling in den weg, deze is geheel weggenomen, zoodat ik genoodzaakt
ben, deze (weder bij te werken), verhooging weder bij te werken maar voor mij toch altijd, een voortdurende
last blijft, zonder eenige tegemoetkoming aan het algemeen verkeer, en het onderhoud van den weg, hoe hooger de straat,
hoe meer behoefte aan grond.
Langs mijn gebouw lag de weg rond, met eene meer dan voldoende binnenwaardsche afwatering, waarom nu hier ook
nog verhoogd, terwijl ik gezien heb dat bij B. NUGTEREN waar de weg plat lag, er minder verhooging heeft plaats
gehad dan bij mij, ik wilde dat men bij mij ook zoo had gehandeld, de weg ligt daar gemakkelijk een doelmatig.
Aan het westeinde tegenover de huizen van M. BROEKZITTER, ligt de straat ook te hoog, men kan daar
met geladen wagens niet wisselen, bij diep liggen der straat, had hier een veilige wisselplaats bestaan.
Bij de huizen van W. VAN GILST buitendijks, kan men elkander met rijtuigen ook niet passeren dit
dit was niet zoo gemakkelijk te voorkomen, toch moest de straat ook hier wat lager liggen, bij eene herstelling
door den Zwijndrechtsen Waard, zou de weg gemakkelijker in een goeden staat zijn te houden.
Niet twijfelende aan een onpartijdig onderzoek aangaande mijne klacht, en uwe welwillende meedewerking
om deze moeijlijke en onaangename toestanden weg te nemen teeken ik
Hoogachtend, P. Plaisier
Ridderkerk 15 Juni 1899.

- [3584] (Ontv. 24 Juni 1899) B. No. 1062
De OFFICIER VAN JUSTITIE te DORDRECHT bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk dat:
1. Gerrit den Breeijen, oud 37 jaren, sjouwerman
2. Arie Lagendijk, oud 18 jaren, ijzerwerker, beiden wonende te Ridderkerk
bij vonnissen dezer Rechtbank d.d. 9 Juni 1899
ter zake : 1. mishandeling, 2 beleediging van een ambtenaar in functie en mishandeling
zijn veroordeeld tot
No: 1 zeven dagen gevangenisstraf
No: 2 eene geldboete van f 15 subsidair 10 dagen hechtenis.
Dordrecht, 24 Juni 1899.
De Officier van Justitie.

- [3586] (Ontv. 25 juni 1899)
Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen
Centrale Dienst eerste afdeeling No. 9302
Utrecht, den 24 Juni 1899.
In antwoord op nevenaangehaalde schrijven hebben wij de eer mede te deelen dat als regel is aangenomen
om slechts aan politiepersoneel, woonachtig in plaatsen war Stations onzer Maatschappij zijn gevestigd, vrij vervoer te verleenen
waarom tot ons leedwezen geen gevolg kan worden gegeven aan uw verzoek iom vrij vervoer ten behoeve van den gemeenteveldwachter D. LAVERMAN.
De Secretaris

- [3594] (Ontv. 30 juni 1899)
Aan Heeren Burgemeester en Wethouders der gemeente Ridderkerk.
Overwegens redenen hebben mij doen besluiten Uw Edel Achtbaren te verzoeken mij op 30 September
dezes jaars in mijnen betrekking van gemeente vriedvrouw in deze gemeente ontslag te verleenen.
Mejuffrouw Willemina van Dam
Ridderkerk, 30 Juni 1899.

- [3598] (Ontv. 2 juli 1899)
Onderwerp: Jacht en Visscherij
's-Gravenhage, den 1 Juli 1899.
Ter uitreiking aan den belanghebbende heb ik de eer U te doen toekomen 1 buitengewone machtiging
tot het schieten van konijnen en ander schadelijk gedierte.
De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland.
(P. v/d Staaij Cz)

- [3602] (Ontv. 8 Juli 1899)
Aan den Edelachtbaren Heer L. Kruiff Burgemeester te Ridderkerk
Geven met de noodige bescheidenheid te kennen ondergeteekende allen landbouwers dezer gemeente
zich zeer bezwaar te gevoelen door de lage en gemeen handelingen, welke de laatste jaren, vooral des
zomers, en ook nu wederom worden gepleegd, aan hun materialen gebezigd voor hun bedrijf, en zich bevindende
op of grenzende aan, de gewone polderwegen als daar zijn, bruggen in het water werpen, gedeelten van bruggen
stelen, of in het waterwerpen, om ze nooit weder terug te vinden of in t beste geval ver af te moeten
gaan zoeken, hekken vernielen of open zetten, zoodat het vee aan de wegen loopt, rijbruggen onzichtbaar
onttakelen, dat, ware het niet tijdig ontdekt, een groot ongeluk met paarden en wagen ware ontstaan, en
ongerekend nu die honderde kleinigheden te veel om te noemen, die vooral ook des zondags nog plaats hebben, die ons
diep grieven, en veel schade in ons bedrijf aanbrengen, meenen wij nog, dit te moeten vermelden, hetwelk het toppunt
bereikt van alle zedeloosheid en brooddronkenheid, namelijk het verbranden van een berijdbare brug op Zondag 18 Juni.
Redenen te over om als nu ons te vereenigen in dit adres, UEd als hoofd der Politie beleefd doch dringend te verzoeken,
zoodanige maatregelen te nemen
dat in het vervolg ons landbouwbedrijf daardoor niet meer worde geschaad, en onze rust niet worde gestoord.
't Welk doende
Ridderkerk 8 Juli 1899
J. v.d. Waal, J. v.d. Kulk Mz, J. van Gemerden, Johs. van den Hoek A. H. Krouwel
Cs. v.d. Waal Az, J.H. van den Hoek, W. v.d. Waal Az, N. v.d. Waal Wz, A. van Nes, W.A. Maaskant
J.A. Zwart Bz, F. Lagendijk, H. Kranendonk Hz, Am van 't Zelfde, K. Aardoom, P. van der Staaij Az
W.J. Oom, G. Groenenboom, A. de Zeeuw, H. Groenenboom, W. van Nes, G. van der Kulk, L.A. Zwart Jr.
Jan van der Kulk, C. v.d. Waal, L. v.d. Waal, L. van Gelder, A. Zwart, J. Zwart


- [3607] (Ontv. 22 juli 1899)
Onderwerp: Jacht en Visscherij
's-Gravenhage, den 21 Juli 1899.
Ter uitreiking aan den belanghebbende heb ik de eer U te doen toekomen 1 buitengewone machtiging
tot het schieten van konijnen en ander schadelijk gedierte.
De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland.
(P. Visser Pz)

- [3611] (Ontv. 23 juli 1899)
Kinderdijk den 20 Juli 1899
Aan Heeren Burgermeester en Wethouders der gemeente Ridderkerk
Naar aanleiding van Uwe aanschrijving dde 21 Juni ll veroorloof ik mij WelEdel Achtb.
op het volgende opmerkzaam te maken:
1e. Dat het geenzins is bewezen dat het begin van brand dat voor eenigen tijd ontstond op het dak
mijner panden te Slikkerveer, ontstaan is door vonken uit eener schoorsteenen van genoemde panden met mij zijn
verschillende personen van meening dat vonken uit oliggende woningen de oorzaak waren de brand toch ontstond op
vier palatsen tegelijk, waarvan er drie onmogelijk bereikt konden worden door vonken uit een der bedoelde schoorsteenen
daar toch de wind deze in eene andere richting moesten voeren. Vanwege de Assurantie Maatschappij, in dezen voorzeker
de eerste belanghebbende, zjn dan ook nimmer aanmerkingen gemaakt op de schoorstenen van die panden
2e. Dat het voor de bewoners en omwonende gevaarlijk zou zijn de Schoorsteenen tot aangegeven hoogte op te metselen.
De constructie tich met het oog op het gewicht der toch reeds zware schoorsteenen, niet sterk kunnen zijn en dus bij
storm licht omwaaien en groot gevaar voor de omgeving doen ontstaan. Nergens komen dan ook, zoover ik
weet, schoorstenen van de verlangde afmeting op woonhuizen voor.
3e Dat .....
... (J.C. Rijsdijk Az)
+
- Brand-Waarborg Maatschappijen Firma H. van Veeren, opgericht 1813/1863,
en voor polderwatermolens door wind of stoom gedreven gevestigd te Amsterdam
Heeren Burgemeester en Wethouders der Gemeente Ridderkerk

Amsterdam, 18 Juli 1900
Wel Edel Achtbare Heeren!
Hedenmorgen vervoegde zich ten onzen kantore de heer J.C. Rijsdijk eigenaar der perceelen staande te
Ridderkerk Slikkerveer B 104, 105, 106 zijnde Een woning met aannexe schuir dienden tot berging van groenten
verwaarborgd bij onze Brandwaarborg Maatschappij voor f 7500
Een huis zijnde 3 arbeidswoningeb daarbij B100, 101, 102 voor f 1800
Genoemde Heer lag ons voor uwe waarschuwing do 24 Januari 1900 tot het invorder doen brengen van den
schoorsten op het eerste pand en deelde mede de herstelling na bespreking met U Ed. Achtb. had plaats gevonden.
Het schijnt die schoorsteen evenwel niet i worde werd gebragt als wordt voor ...
+
- Brand-Waarborg Maatschappijen Firma H. van Veeren, opgericht 1813/1863,
en voor polderwatermolens door wind of stoom gedreven gevestigd te Amsterdam

Heeren Burgemeester en Wethouders der Gemeente Ridderkerk
Amsterdam, 28 Juli 1900
Wel Edel Achtbare Heeren!
En kent uwe geeerde letteren van 25 dezer buiten wij U Ed Achtb. ...

- [3616] (Ontv. 26 juli 1899)
Secretarie van H.M. de Koningin
No. 2010a.
Het Loo, 24 juli 1899
Ingevolge de bevelen van Hare Majesteit de Koningin heb ik de eer U Wel Edel Gestrenge
naar aanleiding van bijgaand aan Hoogstdezelve gericht request van Arie Westdijk, wonende te Rijsoord (gemeente Ridderkerk G20)
beleefdelijk te verzoeken, mij te willen doen berichten of adressant werkelijk in behoeftige
omstandigheden verkeert en of hij naar uwe mening zoude verdienen om van wege Hare Majesteit
eenige tegemoetkoming te ontvangen voor het beoogde doel.
De particulier Secretaris van H.M. de Koningin, A. van der Staal.
Aan den WelEdelGestrenge Heer den heer L. Kruijff Lzn Burgemeester te Ridderkerk.

- [3617] (Ontv. 28 juli 1899) Onderwerp: Jacht en Visscherij
's-Gravenhage, den 21 Juli 1899.
Ter uitreiking aan den belanghebbende heb ik de eer U te doen toekomen 1 buitengewone machtiging
tot het schieten van konijnen en ander schadelijk gedierte.
De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland.
(L. v/d Waal)

- [3618] (Ontv. 30 Juli 1899) B. No. 678
De OFFICIER VAN JUSTITIE te DORDRECHT bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk dat:
Meeuwis Visser, oud 46 jaren, melkboer, wonende te Rijsoord
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 14 Juli 1899
ter zake: mishandeling
is veroordeeld tot
eene geldboete van f 4,- subsidair twee dagen hechtenis
Dordrecht, 29 Juli 1899.
De Officier van Justitie.

- [3619] (Ontv. 1 Augs. 1899)
Gemeente Bergen-op-Zoom POLITIE
Bergen-op-Zoom, 31 Juli 1899
Ik heb de eer UEd. Achtbare beleefd te verzoeken aan den heer Jhr. Mr. GROENINX van ZOELEN
tijdelijk verblijvende in Uwe gemeente op het huis "DEN DONCK", naar aanleiding van zijn aam mij gericht schrijven te willen doen
mededeelen, dat een onderzoek ingesteld naar de door dien heer verloren varkenslederen portefeuille, waarin eenige geldswaardige papieren
tot heden vruchteloos was.
Ook het uitbellen van deze portefeuille door den stadsomroeper zoomede een ingesteld onderzoek bij den
Stations-chef der Staatsspoor alhier, bleef zonder resultaat.
De Commisaris van Politie

- [3624] (Ontv. 4 augustus 1899)
Noordeinde 72.
den Haag, 2 Augs. 1899.
No. 970
BIJLAGE: een
(Arend Verveer)
Onder toezending van bijgaande bijlage heb ik de eer UEdAchtb. beleefd te verzoeken om consideratie en advies.
"Door het steeds toenemend aantal adressen en de onmogelijkheid, aan alle behoeftigen, die zich aanmelden, tegemoet te komen,
kan alleen in werkelijk dringende gevallen ondersteuning worden voorgedragen.
"
De Directeur der Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin, E.H.A. Bijlevelt..
Den Heere Burgemeester van Ridderkerk

- [3628] (Ontv. 6 Aug. 1899)
De OFFICIER VAN JUSTITIE te DORDRECHT bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk dat:
1. Foppe de Groot, oud 35 jaren, sjouwerman
2. Paulus Borsje, oud 20 jaren, broodbakkersknecht
3. Jan van Driel, oud 32 jaren, sjouwerman, allen wonende te Bolnes
bij vonnissen dezer Rechtbank d.d. 21 Juli 1899
ter zake: mishandeling
zijn veroordeeld tot
No: 1 eene geldboete van f 12,- subs. 3 dagen hechtenis
No: 2 eene geldboete van f 4,- subs. 2 dagen hechtenis
No: 3. een maand gevangenisstraf
Dordrecht, 5 Augustus 1899.
De Officier van Justitie.

- Nederl. Zuid-Afrik. Vereeniging (G.A.A. Middelburg, Mr. J.B. Loman, Paul den Tex, Mr. P.P.G. Quack, ...);

- [3638] (Ontv. 12 Aug. 1899)
Officier van Justitie ROTTERDAM
Rotterdam, 11 Augustus 1899.
Naar aanleiding van een verzoek om L. Rook te Rotterdam om een huwelijk te mogen aangaan met de
Zuster zijner overleden vrouw genaamd Diderica Wilhelmina van Reeuwijk, heb ik de eer u Ed.
te verzoeken daarvoor te komen ee broeder van D.W. van Reuwijk genaamd Dirk van Reeuwijk, wonende te Slikkerveer
De Officier van Justitie

- [3642] (Ontv. 13 Aug. 1899)
De OFFICIER VAN JUSTITIE te DORDRECHT bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk dat:
1. Adrianus Brouwer, oud 30 jaren, ijzerwerker
2. Foppe de Groot, oud 35 jaren, sjouwerman, beiden wonende te Ridderkerk
bij vonnissen dezer Rechtbank d.d. 28 Juli 1899
ter zake: overtreding der verordening op de hondenbelasting
zijn veroordeeld tot
ieder een geldboete van f 6,- subsidair een dag hechtenis
Dordrecht, 12 Augustus 1899.
De Officier van Justitie.

- [3643] (Ontv. 13 Aug. 1899)
Onderwerp Vacature op 1 Juli 1899
's Gravenhage 12 Agustsu 1899.
Ter voldoening aan een ontvangen aanschrijving, heb ik de eer u uit te noodigen mij wel te willen melden
of er op 1 Juli jl. in uwe gemeente Openbare Scholen waren, waar niet was voldaan aan de voorschriften van Art 24
der Wet op het Lager Onderwijs was betreft het daarbij voorgeschreven aantal onderwijzers en zoo ja, tevens optegeven
welke scholen dat zijn, hoeveel onderwijzers aan elk der scholen ontbraken, en waaraan de reden der onvoltalligheid
van het personeel was toe te schrijven.
De Schoolopziener in het Arrondissement Schiedam, G.L. Kepper

- [3656] (Ontv. 30 Aug. 1899)
DORDRECHT, den 29 Aug. 1899.
(adres G. v/d Kulk-W. v. Nes)
Ik heb de eer uEd. t bijgaand schrijven te doen toekomen ten einde een onderzoek naar de bedoelde
feiten te doen instellen en mij, met terugzenden van dat schrijven, het resultaat van dat onderzoek
mede te deelen. Zijn de grieven van de klagers juist, dan komt mij strenge surveillance wenschelijk voor, waartoev ook van de rijksveldwacht door U kan worden gebruik gemaakt.
De off. v. Justitie

- [3657] (Ontv. 30 ug. 1899)
Bolnes 30 Aug. '99
Den Wel Edel Achtb. Heeren Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk.
Naar aanleiding van art. 28 der Wet op het Lager Onderwijs heb ik de eer u Ed A te melden, dat zich, als eenige
sollicitant naar de vaceerende betrekking van onderwijzer met Hoofdakte aan mijne school heeft aangemeld de Heer
C. de MAN, onderwijzer te 's-Gravendeel.
Op grond van persoonlijke kennismaking en mede van de inlichtingen van zijn tegenwoordigen patroon meen ik de vrijheid te
te mogen nemen U Ed. A. te adviceeren bovengenoemde Heer Cornelis de MAN te 's-Gravendeel voor te dragen ter benoeming
als onderwijzer met Hoofdakte aan mijne school.
Van U Ed. Achtb. de dw. dienaar, C. de Borst.

- [3659] (Ontv. 3 Sept. 1899)
Onderwerp: Personeel diverse bijlagen.
's Gravenhage 2 September 1899.
In antwoord op uwe missive van 31 Augustus jl. No. 415 heb ik de eer, U te berichten dat ik, gezoen het bericht van
het Hoofd der School te Bolnes en de verdere, hierbij teruggaande bescheiden in het belang van den ..., mij te vereenigingen met Uw voorstel om voor eene benoeming tot onderwijzer aan de school voor te dragen C. de Man te 's Gravendeel.
De Schoolopziener in het Arrondissement Schiedam, G.L. Kepper.

- [3664] (Ontv. 6 Sept. 1899)
DORDRECHT, den 5 Sept. 1899.
Ik heb de eer UEd. A beleefd te verzoeken aan Jacob Leendert van Rij te Bolnes namens mij
wel te willen mededeelen dat hij, alvorens aan zijn verzoek om zijn minderjarige zoon Leendert den geslachtsnaam
"Hoornweg van Rij" te doen dragen kan worden egbolg gegeven, aan mij heeft te doen toekomen het bedrag van f 75,75
wegens voor te schoten zegel en registraite rechten vallende op de eventueel te verleenen Koninklijke
toestemming, en dat deze gelden bij weigering der toestemming zulk worden teruggegeven.
De Officier van Justitie

- [3672] (Ontv. 15 Sept. 1899)
Aan den Raad der Gemeente Ridderkerk
Edelachtbare Heeren.
Ondergeteeklenden, alle ambachtslieden, wonende in de gemeente Ridderkerk, wenden zich tot
u Ed. met het verzoek, wijziging te brengen in de loonstandaard, waardoor het gemeente werk is vastgesteld,
een maximum loon van zestien cent per uur voor een metselaar, Timmerman en schilder, en dit bedrag te brengen op een
macimum van negentien cent per uur, aangezien ondergeteekenden genoodzaakt zijn geweest, het loon hunner werklieden
te verhoogen, en alzoo zelf zestien a zeven tien cent per uur moeten uitbetalen.
't Welk doende
Ridderkerk 15 September 1899.
J.L. van Rij, J. den Hartigh, L. Velthuizen
G. Valkhoff, Geb: Kersseboom, A. van Gemerden Cz
A. van der Gijp, J. Bestebreurtje, Johs. van Schagen
A. Velthuizen Az, Jan van Drunen, A. van Steenis
C. de Bruin, J.O. Geene, J. de Zanger
B. Roos, P. Klotwijk, G: Bodegom
J. van Noppen, L. Velthuizen Az
P. Bestebreurtje, M. Aardoom


- [3673] (Ontv. 16 Sept. 1899)
Zwijndrecht, 15 September 1899.
Ik heb de eer UEdelAchtb. hierbij toe te zenden een lijst van belastingschuldigen voor de
Pers. Bel. dienst 1899 met beleefd verzoek mij te willen doen opgeven de personen die
volgens U Edel Achtb. geen goed zouden kunnen betalen en die voor eene executie in
aanmerking komen.
De Deurwaarder der dit. bel.
+
Na opgave van de verschuldigde belasting teruggezonden aan den heer Burgemeester te Ridderkerk, met
Beleefd verzoek, mij de verzochte inlichtingen spoedig te willen doen verstrekken.
Zwijndrecht 27 Sept. 1899.
+ 1899 Personeel Belasting RIDDERKERK
K. Velthuizen D1e f 1,93 [O]
M. Levering G67 f 3,455 [O]
A. Lagendijk G52 f 2,20 [O]
Arie van Marion G171 f 2,15 [O]
Jacob Kranendonk H45 f 4,08 [O]
P. v. Oossanen Wzn A5 f 0,965 [O]
J. IJsselstein A31 f 5,025 [O]
M. de Keizer A48 f 3,455 [O]
G. Zonneveld A66 f 2,62 [Bet]
C. v/d Pijl A72 f 2,49 [Bet]
G. Klop A73 f 1,805 [Bet]
Wed. F. Blok A90 f 2,20 [O]
M. Mol A93 f 3,455 [Bet]
J. Schippers A98 f 2,20 [O]
Jb. de Jong A99 f 2,49 [O]
A. Visser A101 f 1,93 [O]
Wed. A. Schippers A102 f 1,93 [O]
W. Koedood A107 f 2,62 [Bet]
C. Bakker A108 f 1,38 [Bet]
A. Hofland A142 f 2,20 (0,965) [O]
H. Bode Mzn A166 f 2,62 [Bet]
D. Burgerhoudt A169 f 1,395 [O]
W. Bol Jzn A173 f 2,62 [O]
A. Visser A182 f 1,80 [Bet]
H. IJsselstein Hzn A185 f 1,47 [O]
P. Tieleman A186 f 3,04 [Bet]
A. Huijser Kzn A187 f 2,215 [Bet]
J.G. Vrolijk A188 f 1,58 [Bet]
P. Huiser A227 f 1,8050 [O]
L. Huizer A146 f 2,20 [O]
N. Hofland A147 f 2,20 [O]
L. Sparreboom A230 f 2,62 [O]
C. Pijl A267c f 1,80 [O]
K. Stolk A289 f 1,805 [O]
Johs. Oostlander A291 f 2,49 [O]
C. Sterkman A292 f 3,455 [O]
W.C. Schouten A344 f 1,80 [Bet]
H. v.d. Berg B121 f 1,405 [O]
C. Hardenbol A122 f 0,355 [O]
Wed. D. Wensveen A290 f 3,815 [Bet]
A. v/d Steen A373 f 1,13 [O]
Wed. B. Leeuwenburg A378 f 2,825 [O]
J. de Jong A379 f 2,825 [O]
C. Luijten A381 f 2,825 [O]
E.A. Kwawegen A393 f 0,55 [O]
H. Sterkman A396 f 3,04 [O]
M. Zevenbergen A397 f 2,62 [Bet]
H. de Gids A398 f 2,215 [O]
J. v. Beek Azn A400 f 2,215 [O]
J. v.d. Velde A402 f 2,49 [Bet]
C. Stok C67-1 f 6,595 [O]
J.C. Roos C82b f 2,62 [O]
Pl. Velthuizen C82c f 1,38 [O]

- (Ontv. 15 Sept. 1899)
Ondergeteekenden bewoners van perceelen gelegen langs de Haven op het Dorp, nemen bij deze beleefd de vrijheid
zich tot Uwen vergadering met het volgende te wenden; Dat zij met het oog op
de donkere avonden die weder aanstaande zijn, en het gevaar van
de nabij zijnde Haven, uwen aandacht wenschen te vestigen op de gebrekkige verlichting van dat gedeelte der kom van het Dorp, wat zij bewoners,
dat in deze toestand verbetering kan worden gebragt door het bij plaatsen van een lantaarn waarom
zij uwe vergadering beleefd verzoeken bedoelde lantaarn voor den aanvang
der aanstaande straat verlichting te willen plaatsen, het welk doende
P. Lodder, W. Aardoom
A. Vink, J. Lodder, L. van Schagen
P. van Kooten, P. Mak, Poulus Konijnenburg

Aan de Gemeente raad van Ridderkerk
Ridderkerk 12 Sept. 1899

- [3677] (Ontv. 19 Sept. 1899)
Politie te Schiedam.
Letter W No. 216.
Schiedam, 18 September 1899.
In verband met de sollicitatie van Johannes Erkelens, oud 30 jaren, koetsier, wonende in uwe gemeente,
naar de betrekking van agent van politie 2e klasse alhier, heb ik de eer U beleefd te verzoeken mij intelichten
omtrent zijn gedrag of hi misbruik of veel gebruik maakt van sterken drank of hij schulden heeft, of zijn vrouw
fatsoenlijk is en of hij iemand is die over eene plaatsing bij de politie aanbeveling verdient.
De Commissaris van politie.

- [3681] (Ontv. 21 Sept. 1899)
Noordeinde 72.
den Haag, 20 Sept. 1899.
No. 1141
BIJLAGE: een
(Arend Verveer z.o.z.)
Onder toezending van bijgaande bijlage heb ik de eer UEdAchtb. beleefd te verzoeken om consideratie en advies.
"Door het steeds toenemend aantal adressen en de onmogelijkheid, aan alle behoeftigen, die zich aanmelden, tegemoet te komen,
kan alleen in werkelijk dringende gevallen ondersteuning worden voorgedragen.
"
De Directeur der Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin, E.H.A. Bijlevelt..
Den Heere Burgemeester van Ridderkerk
(Arend Verveer te Rijsoord, hij 34 jr, vrouw 35, gehuwd, 5 kinderen, oud 9 jr, 7 jr, 5 jr, 1 jr 5 maand.
dit is zijn 3e verzoek, 1e. zie D213 dd 17 nov 1898, 2e zie D407 dd 4/7 Aug. 1899)


- [3686] (Ontv. 24 Sept. 1899)
B No. 1444.
De OFFICIER VAN JUSTITIE te DORDRECHT bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk dat:
Jan Dijksman, oud 31 jaren, ijzerwerker, wonende te Ridderkerk
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 8 September 1899
ter zake: mishandeling
is veroordeeld tot
zes dagen gevangenisstraf
Dordrecht, 23 September 1899.
De Officier van Justitie.

- [3689] (Ontv. 27 Sept. 1899)
Aan de Gemeenteraad van Ridderkerk
Ondergeteekden alle eigenaars bewoners of gebruikers van panden aan de havenkade
Alhier nemen bij deze de vrijheid onder uwe aandacht te brengen, het groot ongerief wat zij ondervinden
dooordat de havenkade aan het vooreinde zoo lang is, dat als er een weinig water meer
komt dan gewoon het dadelijk onder water staat en zij zoodoende afgesloten zijn van het Dorp
redenen waarom ondergeteekende beleefd verzoeken aan uwe Achtb vergadering
omdat gedeelte zooveel te laten ophoogen dat de passage door kan gaan tot dat de havenkade geheel onder water staat
Het welk doende
Ridderkerk 27 Sept. 1899
P. van Kooten, J. Lodder, M. Aardoom, L. van Schagen, G. v. Halem Gz, W. van Gent Wz
A. Verstegen, F. Bakker, B. Bakker Bz, L. Velthuizen, A. Vink, Poulus Konijnenburg, P. Lodder, J. Zwang, Jb. van Gent
A. de Winter, P. Mak, W. Boer, M. de Winter, M. Boer, A. Heijman, W. v.d. Waal, J. van Golen, C. Vink, J. Boer, W. Lodder, JC. H..(?)


- [3700] (Ontv. 6 Oct. 1899)
De Weledelachtbare Raad der Gemeente Ridderkerk
Weledelachtb. H.H.!
geven met verschuldigden eerbied te kenne, ondergeteekenden allen ingezetenen van Ridderkerk dat zij de vrijheid
nemen U.W.E.A. er op te wijzen dat het hun hoogst wenschelijk of beter gezegd bepaald noodzakelijk voorkomt, dat de
Eenige Dijk evenals de kom der gemeente, 's avonds behoorlijk worde verlicht, en dat wel ter bevordering van redelijkheid
en publieke veiligheid.
Reden waarom zij U.W.E.A. beleefd doch dringend vragen, goedgunstig te beschikken op hun verzoek, "laat den Eenigen Dijk bij duister verlichten"
'tWelk doende
Wel edelachtb. H.H.
U.W.E.A. gehoorz. dienaren
Ridderkerk 4 oct. 1899
W. Klok Cz., K. Kievit, L.A. Zwart, J. Groenenboom, J. v.d. Berg Bz, B.A. Put, G. Boer
B.C. Akkerhuis, G. Groenenboom, J. Kranendonk, P. de Ruiter, G. v.d. Kulk, W. van Nes, A. Elzerman, W. v.d. Stelt, A. v.d. Stelt


- [3705] (Ontv. 10 oct. 1899) Noordeinde 72.
den Haag, 9 Oct. 1899.
No. 1195
BIJLAGE: een
(2e van A. Westdijk)
Onder toezending van bijgaande bijlage heb ik de eer UEdAchtb. beleefd te verzoeken om consideratie en advies.
"Door het steeds toenemend aantal adressen en de onmogelijkheid, aan alle behoeftigen, die zich aanmelden, tegemoet te komen,
kan alleen in werkelijk dringende gevallen ondersteuning worden voorgedragen.
"
De Directeur der Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin, E.H.A. Bijlevelt..
Den Heere Burgemeester van Ridderkerk
+
R 10 Oct. 99
Onder terugzending van het verzoekschrift van Arie Westdijk wij ten fine van consideratie en advies gezonden
bij U Edel G. schrijven van gisteren No. 1195 heb ik de eer te dienen. Werkelijk adresseert zich thans voor de ...

- [3709] (Ontv. 13 October 1899)
Aan den Raad der Gemeente Ridderkerk.
Geeft met gepasten eerbied te kennen De Vereeniging "Een School met den Bijbel te Rijsoord":
dat zij heeft vernomen, dat eerstdaags de begrooting der Gemeente voor het jaar 1900 door den Raad zal worden vastgesteld:
dat het haar niet bekend is, of op die begrooting een bedrag zal worden uitgetrokken voor het uitloven van openbare belooningen en eereblijken ter bevordering van getrouw schoolbezoek;
dat door de wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad No. 127) in artikel 82 de 2e alinea, aan de gemeentebesturen hiertoe de bevoegdheid wordt gegeven;
dat de betrokken Minister in zijne Memorie van Toelicht, aangaande deze uitloving de bizondere scholen noemt;
dat de vereniging bovenvermeld, zooals bekend id, eene School met den Bijbel in stad houdt, die door een grot getal leerlingen wordt bezocht en wier goede resultaten bekend zijn;
dat zij met het oog op de vele kinderen van onvermogende ouders die hare school bezoeken, aan die kinderen liefst, in casu, een eere blijk zag uitgereikt, dat niet slechts ten sieraad dienst, maar waar tevens door die kinderen een nuttig gebruik van gemaakt kan worden;
dat zij vertrouwt dat het Gemeentebestuur tegen deze zienswijze geen bezwaar zal hebben, maar bereid zal zijn ook in deze het nuttige aan het schoone te paren.
Redenen, waarom zij verzoekt op de begrooting der Gemeente voor het jaar 1900, voor bovegenoemde doel een bedrag in geld te willen vast stellen.
Hetwelk doende,
De Vereeniging "Een School met den Bijbel"
De Secretaris, J.G. de Zeeuw, De Voorzitter, Corns. van Nes

Rijsoord, 12 October 1899

- [3724] (Ontv. 24 Oct. 1899)
Aan den Raad der Gemeente Ridderkerk.
Ondergeteekende alle Broodbakkers te Ridderkerk (Dorp), Slikkerveer en Bolnes.
Kennis genomen hebbende van het besluit van het Burgerlijk Ambestuur te Ridderkerk, t.w.
"om in t'vervolg aan de bedeelden Bonnen te verschaffen waarop zij hun brood zelf kunnen gaan halen
waar zij zulks goedvinden" nemen beleefd de vrijheid UEd. Achtbaren te wijzen op het onbillijke van dezen
maatregel tegen over ondergeteekenden, en bevoorrechting de Bakkers te Rijsoord om reden daar en te Oostendam
de meesten bedeelden woonachtig zijn.
Rdenen waarom zij UEd. Achtbaren beleefd verzoeken het daar heen te willen leiden dat op het genomen besluit
alsnog worde teruggenomen, of door het Burgerlijk Armbestuur op de Bonnen worde aangewezen
bij welken Bakker de bedeelden hun brood hebben te halen, en bij die aanwijzing evenredige
verdeeling der Bonnen voor alle Bakkers in de Gemeenten Zooveel mogelijk in het oog worde gehouden.
Ridderkerk, 24 October 1899
t'welk doende
F.P. van Rij
W. Bachman Lzn
J. Huijser Jz
A. Elserman
G. Coert
A.H. Nugteren
J. de Ruiter
T. Dubbeldam
G. Rietveld
P. v.d. Starre
A.S. Louter
Joh. P. v.d. Hoogt


- [3729] (Ontv. 29 Oct. 1899)
B No. 1681
De OFFICIER VAN JUSTITIE te DORDRECHT bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk dat:
Janus Abraham van Driel, oud 19 jaren, sjouwerman, wonende te Ridderkerk
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 13 October 1899
ter zake: mishandeling
is veroordeeld tot
eene geldboete van f 15 subsidair vijf dagen hechtenis
Dordrecht, 28 October 1899.
De Officier van Justitie.

- [2733] (Ontv. 3 Nov. 1899)
Aan den Edel Achtb. Heeren Burgemeester en Wethouders te Ridderkerk
Geven met gepas(s)te eerbied te kennen ondergeteekenden allen inwoners langs den Molendijk te Ridderkerk.
Dat zij tot hunne groote voldoening hebben kennis genomen van het Raadsbesluit dd 25 October 1899, waarbij is vast-
gesteld, dat den Eenigendijk onder deze gemeente thans door straatlantaarns bij avond, zal worden verlicht.
Dat zij hebben waargenomen, dat in de laatste jaren, in andere gedeelten dezer gemeente de straatverlichting
is uitgebreid met namen te Bolnes, Slikkerveer en Rijsoord.
Dat straatverlichting in den dichtbevolkten Molendijk zeer noodzakelijk is.
Redenen waarom adressanten zich tot UEd Achtb. wenden met beleefd doch dringend verzoek dat het UEd Achtb.
moge behagen hun in hetzelfde voorrecht en genot te stellen als de inwoners der wijken hierboven gemeld.
't Welk doende enz.
Ridderkerk, 3 November 1899.
Jan van der Kulk Mz, Gt Flach, P. v.d. Steen, W. Bachman Lzm, J. Bakker, A. de Heer, Hk. Kranendonk
Am. van 't Zelfde, Ar. van 't Zelfde, A. Kranendonk Dz, D.L. Kranendonk, L. Gravestein, J. Schouten
Aart Lagendijk, G. Boer


- [3746] (Ontv. 14 November 1899)
Aan den Edel Achtbaren Heeren Burgemeester en Raadsleden der Gemeente Ridderkerk.
Geeft met verschuldigden Eerbied te kennen J. Bree op heden zonder beroep te Ridderkerk.
dat hij met zijn gezin, ten gevolge der benoeming zijner vrouw tot Gemeente vroedvrouw alhier, sinds 4 Oct.
in den Gemeente gevestigd is.
dat de woning die door genoemd gezin bewoond wordt, ebstaande uit man, vrouw, 4 kinderen, en dienstbode,
van dien aard is dat die ten eennemaale, door zulk een groot gezin onmogelijk is te bewonen in de eerste plaats
te klein en nietig om eenig huisraad te kunnen plaatschen, bovendien geheel van steen, en zoo nat, dat de Gezondheid
van ons allen zeer bedreigd wordt, en meest allen kledingstukken bederfen en wij haast den eerste
bewoners zij, die bij hoogtevloed water krijgen.
dat hij na alle mogelijken moeite in t'werk gesteld te hebben, om een bewoonbaren woning te krijge,
hoofdzakelijk in t belang van vrouw, en kinderen, daarin niet is kunnen slagen, daar er hier totaal niets is te krijgen.
dat wanneer er wellicht in t; voorhaar iets zoude zijn, dat aan eene ebtamelijken bewoning beantwoorden, dit
zoo duur zoude zijn, dat het zijn krachten te boven zoude gaan, en indien er niets is, hij genoodzaakt wordt
opnieuw dit verblijf te huren voor een jaar, hetwelk haast aan de onmogelijkheid grenscht, daar dan ziekte, zeker
niet zal achterblijven en ik UEdele in overweging geef U van den toestand te overtuigen.
dat hij door verschillende omstandigheden gedrongen den EdelAchtbare Raad voorsteld, om hem een woning te
verschaffen, warvoor een huurprijsken geheven van f 250 a f 200, wat alzoo Gemeente eigendom blijft.
Redenen waarom adressant zich tot Burgemeester en H.H. Raadsleden wend met beleefd verzoek, zijn voorstel voor
inwilligen vatbaar te doen zijn.
t Welk doende
J. Bree
Ridderkerk, 14 Nov: 1899.

- [3747] (Ontv. 15 Nov. 1899)
Ridderkerk, 14 November '99.
Aan den Raad der gemeente Ridderkerk
Geeft met verschuldigde eerbied te kenne, ondergeteekende, onderwijzer aan de openbare school op het dorp
dt hij eervol ontslag aanvraagt uit zijne tegenwoordige betrekking tegen 1 Januari 1900.
't Welk doende enz
van den Raad de dienstw. d(ienaa)r. W.J. Swart

- [3753] (Ontv. 20 Nov. 1899)
Secretarie van H.M. de Koningin
(Is wettig gedomicilieerd te Reeuwijk dat is in den regel bijna altijd aanwezig of
verblijvende alhier met zijn vaartuig in de haven, is een turfschipper, man en vrouw, beiden oud
hij heeft eenige tijd gelegen een attaque gehad is daardoor zeer ... etc)

Het Loo 18 November 1899
Ingevolge de bevelen van Hare Majesteit de Koningin heb ik de eer U Weledelgestrenge
naar aanleiding van bijgaand aan Hoogstdezelve gericht schrijven dd 16 November jl. van den turfschipper
L. van den Berg te Ridderkerk, beleefdelijk te verzoeken, mij te willen doen berichten of adressant
hulp noodig heeft en of hij naar uwe meening zoude verdienen namens Hare Majesteit eenige ondersteuning
te ontvangen ter behoeve van ... etc

- [3759] (Ontv. 23 Nov. 1899)
Aan Burgemeester en Wethouders der Gemeente Ridderkerk
Ondergeteekenden allen bewoners van de wijk Slikkerveer geven met de meeste hoogachting te kennen
dat zij tot hun leedwezen vernomen hebben dat door U besloten is om den thans te Slikkerveer gestationeerden
veldwachter LAVERMAN naar de wijk Bolnes te verplaatsen.
dat zij hier te Slikkerveer evenveel behoefte hebben aan eenen goeden veldwachter als te Bolnes.
dat zij U daarom beleefd doch dringend verzoeken alsnog op dit besluit terug te komen en genoemden
Veldwachter, dien zij als een actief en degelijk persoon hebben leeren kennen, te Slikkerveer gestationeerd te laten.
Slikkerveer, 21 Nov. 1899.
't Welk doende enz.
H. Bothof Az, N. Boele, A.C. Boele Az.
B. Pot Az, W. ...(?), H. Diepeveen, W. Stans, F.P. v. Rij, M. van der Kuijl, P. Boele Cz
K.L. Jonker, J.C. Boele, J. v.d. Kulk Bz, J. Hagen Jr, J. van Schagen, A. van Gemerden Cz, J.D. Hoorman
J.C. Stinis, R. Leeuwenburg, Wm. Slooff, W. Slooff, Johs. Constandse, P. Bothof
J. Zwart, A. Zwart, L.A. Zwart Jr, A. Taktor, Adriaan Pot, J. vd Kulk, A. Advokaat, L. Booij, D. Bothof


- [3764] (Ontv. 26 Nov. 1899)
B No. 1328
De OFFICIER VAN JUSTITIE te DORDRECHT bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk dat:
1. Leendert de Jong, oud 16 jaren, sjouwer
2. Johannes de Pater, oud 16 jaren, boorder
3. Hendrik Sparreboom, oud 15 jaren, sjouwer
4. Leendert Sparreboom, oud 25 jaren, ijzerwerker, allen wonende te Ridderkerk
bij vonnissen dezer Rechtbank d.d. 10 November 1899
ter zake: 1, 2, 3 strooperij, door meer dan twee verenigde personen, 4 poging tot diefstal
zijn veroordeeld tot
No. 1, 2, 3 ieder eene geldboete van f 3 subsidair twee dagen hechtenis
No. 4 een maand gevangenisstraf
Dordrecht, 25 November 1899.
De Officier van Justitie.

- [3768] (Ontv. 29 Nov. 1899)
Aan den Raad der Gemeente Ridderkerk
Edel Achtb. Heeren
Geven met verschuldigde eerbied te kennen ondergeteekende, allen inwoners van Bolnes [en Slikkerveer]
dat zij met veel genoegen vernemen hebben dat de Raad besloten heeft de verlichting uit te breiden over bijna geheel den Eenigendijk
dat zij van meenig zijn dat onder de "Donksche boomen" verlichting beslist noodig is, dar het aldaar een
der donkerste plaatsen der geheele gemeente is;
dat dar ook dagelijks honderde personen van de werven komen, passeren, redenen waarom zij
U Edel Achtb. dringens verzoeken ook aldaar lantaarns te plaatsen.
Zij vertrouwen en hopen dat de Raad gunstig op hun adres zal beschikken.
't welk doende
Bolnes 27 Nov. '99
Jan Boonstoppel, Jb. Erkelens, B. Schoenmaker, S. Boonstoppel, C. de Borst
Jb. Prins, H. Baas, J.A. Bosdijk, P. v/d Woerdt, A. v.d. Wilt, P. du Hen, J.L. van Rij, F.P. v. Rij
M. Bode Dz, W. Noorland, L. Lagendijk, A. Slaan, C. Bode Cz, C. van Walsum, J.J. H...d(?)
A. Kalkman, L. Smit Wz, G.H. Brouwers, J. Klarenbeek, Piet de Jager(?), W. Keodoed, A. Bakker
H. Fijnenbuik, J. Maagde...(?), C. Valk, J. de groot, W.C. Schoute, C. Dusseldorp, J. Moerkerken
P. van Dijk Jz, B. van Spijk, P. Tieleman, C. van Dijk, A. Stip, D. Lodder, J.J. v.d. Graaff, H. Tieleman
L.A. de Jager, W. Stans, A. de Bakker, Johs. Mom, A. v.d. Linden, Teunis Mastenbroek, J. v. Riestchoten Hz
(L. Lommers), C. Bakker, Piet Bode Dz, H. Bode Dz, J. Nugteren, C. Eland, A. Hagendijk, A. Ondedelinden
J. v.d. Linden, G. van der Meer, G. v.d. Wilt, J. de Vries, P. Huijzer, P. Koornneef, P. Otto, L. Visser
H. Oostlander, C. Molendijk, K. v. Beek, W. Moog, K. den Beste

+ Bijlage van het verzoekschrift aan de gemeenteraad van Ridderkerk voor verlichting b/d Doncksche boomen
(116) A. van Rietschoten JCz, P. van Rietschoten Az, J.C. van Rietschoten Az, A. van Rietschoten Az
Dirk van der Ven, C. Noorland, L. van Beek, J. Lagendijk, W. de Graaf, W. van Gemerden
G. Ouwens, J. Lindenburg, A. Bax, L. Lommers, J. Verkaik, A. van Kleef, H. de Jong Hz, J. Bakker, W. Huijser
P. Bakker, G. v. Es, W. Bendeler, A. Dubbelman, D. van Reeuwijk, H.W. Mol, J. v. Dongen, M. Rijnsaardt
J. Corn. van Rietschoten, L. van Reeuwijk Dz, H. van Rietschoten JCzn, K. v. Wingerden, B. Boon
Johs. Lodder, W. Smit, D. de Bruijn, A. van Vliet, H. van schagen, J. Slikkerveer, J. v. Rietschoten JCzn
B. Vleghaar, J. van Beek Az, M.A. de Bakker, M.A. Kalkman, C. de Man


- [3777] (Ontv. 6 Dec. 1899)
G.S. No. 161/1
's Gravenhage den 29 November/5 December 1899.
Onderwerp: Klacht in zake heffing van straat- en weggeld.
Bij ons College is ongekomen een adres van J. Maaskant Lz. broodbakker, wonende aan den Pruimendijk ten Uwen,
o.a. eene klacht inhoudende over de heffing van straat- en weggeld door Uwe gemeente
Volgens adressant drukt die heffing zeer ongelijkmatig en voert daarvoor aan dat men deswege in de kom van het
dorp waar het gerieflijker wonen is dan in de buitenwijken - 10 a 15 cent verschuldigd is, terwijl adressant, eigenaar
van eene buiten de kom gelegen smalle strook gronds (zie bijgaand kaartje) f 8,88 moet betalen.
Wij hebben de eer U te verzoeken ons onder terugzending van het kaartje, uwe beschouwingen omtrent deze klacht
ter willen doen kennen.
De Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid-Holland.

- [3779] (Ontv. 8 Dec. 1888)
Ridderkerk, 8 Decr. 1899
Edelachtbare Heeren,
Ter voldoening aan art. 28 der Wet op het Lager Onderwijs heeft de ondergeteekende de eer te berichten, dat
van de 22 sollictanten welke zich hebben aangemeld voor de betrekking van onderwijzer aan de school op het
Dorp, die eerlang vacant komt door het vertrekt vand en Heer W.J. SWART naar Rotterdam, 18 de bij de Wet
vereischte stukken hebben ingezonden.
na het ingesteld onderzoek en de gegeven proeflessen eeft hij in voerweging, de voordracht te doen bestaan uit de volgende
3 personen wier namen in alphabetische volgorde zijn gesteld:
1. Albert Baan, onderw. te Reeuwijk
2. Jozias Lepoeter, onderw. te Goes, in het bezit der acte Wiskunde
en 3. Frederik Heimen Quik, onderw. te Wijk bij Heusden met acte voor vrije en orde oef. der gymn.
Van de geschiktheid des eersten, een oudleerling der Rijksnormaallessen en oud-kweekeling van den heer DE BACK te Rijsoord,
geeft hij door de gegeven proefles en de ontvangen inlichtingen een gunstigen indruk gekregen.
De tweede, die gedurende 2 maanden alhier tijdelijk is werkzaam geweest, heeft door zijne bekwaamheid en
goed gedrag eene goede herinnering achtergelaten. De derde eindelijk heeft zich reeds
bij eene vorige sollicitanten door zijne proefles gunstig doen kennen, terwijl ook de inlichtingen, aangaande hem verstrekt, goed mogen heeten.
In het vertrouwen dat met de benoeming van een hunner de belangen der school zullen worden gebaat, beveelt hij ze aan
Hoogachtend
het Hoofd der school, P.J. EMCK

- [3783] (Ontv. 12 Dec. 1899)
Onderwerp Voordrachts onderwijzer
's Gravenhage 11 December 1899
In antwoord op uwe missive van 9 dezer No. 466 heb ik de eer onder terugzending van de bijlagen
overeenkomstig het bericht van het Hoofd der School op het Dorp, voor te stellen om de voordrachten
ter benoeming van een Onderwijzer aan die school op te maken als volgt:
1. J. Lepoeter te Goes
2. A. Baan te Reewuijk, en
3. F.J. Quik te Wijk (bij Heusden)
Met de tijdelijke waarneming der opengevallen plaats door Mej. G. v. Beek te Bolnes kan ik mij geheel vereenigen.
De Schoolopziener in het Arrondissement schiedam.
G.L. Kepper

- [3796] (Ontv. 31 Dec. 1899)
Rijsoord den 28 December 1899.
Edelachtbare Heeren!
Naar aanleiding van Uwe missive D No. 469 dd. 20 December 1899 neem ik de vrijheid U het
vogende mede te deelen
Door mij is toegelaten de leerlinge BASTIAANTJE KRAAK als uit H.I. Ambacht huerheen verhuisd.
Bij deze toelating heb ik op gelet of zij afkomstig was van eene school buiten deze gemeente. Hiertoe had
ik slechts acht te geven op het officieele bewijsstuk dat te dezer zake kon dienen n.l. op de verklaring, bedoeld in art. 1 van het Kon. Besluit d.d. 28 Februari 1873
Staatsblad No. 35. Volgens Arttt. 6 en 9 van genoemd Kon. Besluit wordt, bij de teruggave der bedoelde
verkllaring aan belanghebbenden, door het hoofd der school van die teruggave aanteekening gedaan
op die verklaring zelve met vermelding van dagteekening. Op de verklaring der bovenvermelde leerlinge
nu vond ik aangeteekend, dat die teruggegeven was door het hoofd der openbare school No. 1 te Hendrik-Ido-Ambacht, den Heer J. van Ek Az.
Het komt mij onnoodig voor deze verklaring als bewijsstuk hierbij te voegen, daar ik
toch binnen enkele dagen U moet doen toekomen de lijst van het afgeloopen jaar met de daarop vermelde verklaringen.
Met de meeste hoogachting heb ik de eer te zijn, uw dienstw. dienaar
J.C. DE BACK, Hoofd eener school te Rijsoord.
(gezien accoord, Juist onnodig / de heer v.d. Laan had aanteekening moeten doen)

Laatst gewijzigd: oktober/december 2017, februari-maart-april 2018.