Aanmelden | Contact
Zoeken

Ridderkerk: ingekomen stukken 1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901


Bron: Stadsarchief Rotterdam
Toegang: 1270
Inventarisnummer: 329 (1889), 330 (1890), 331 (1891), 332 (1892), 333 (1893), 334 (1894), 335 (1895), 336 (1896), 337 (1897), 338 (1898), 339 (1899), 440 (1900), 441 (1901)

* * * scans verkrijgbaar * * *


ingekomen stukken 1900


Ridderkerk: ingekomen stukken 1900

een selectie


- [3804] (Ontv. 10 Januari 1900)
G.S. No. 18
Onderwerp: Uitvoering van art. 45 der wet op het lager onderwijs
's-Gravenhage, den 29 December 1899.
(voor 29 Januari)
Wij hebben de eer u hierbij te doen toekomen twee tabellen model A betrekkelijk de uitvoering van art. 45 der ...
+
Provincie Zuid-Holland, gemeente Ridderkerk,
Staat aanwijzende de sommen door het Rijks overeenkomstig art. 45 der wet tot regeling ...

* Ridderkerk Dorp, 264, (Emck, de Jong (hoofdakte), v.d. Gijp, Visser, Geldof, (vacature wordt Baan);
* Ridderkerk Bolnes, 300, (de Borst, de Man (hoofdakte), Kalkman, v.d. Straaten, den Burger, Elzevier Dom;
* Ridderkerk Rijsoord, 102, (waaronder 8 uit Zwijndrecht), (de Back, Lenselink, van Nes);
* Ridderkerk Pruimendijk, 66 (Verkerk, van Nes);
= 732
+
Openbare School a/d Pruimendijk
Op den 15 januari 1900 bedroeg het aantal kinderen als werkelijk schoolgaande bekend staande 66
van deze waren volgens de schoolgeldheffing:
onvermogend 15
minvermogend (lett. g.h.) 37
(onderteekening) J.H. Verkerk
Burgemeester en Wethouders wenschen tegelijkertijd te ontvangen eene lijst aanwijzende de namen
van de kinderen hier bedoeld, met aanwijzing der buurt waar woonachtig.
De Burgemeester, L. Kruijff.
+
Openbare School op het Dorp
Op den 15 Januari 1900 bedroeg het aantal kinderen als werkelijk schoolgaande bekend staande 264
van deze waren volgens de schoolgeldheffing:
30 onvermogend
157 minvermogend (lett. g.h.)
(onderteekening) P.J. Emck
+
Openbare School te Bolnes
Op den 15de Januari 1900 bedroeg het aantal kinderen als werkelijk schoolgaande bekend staande 300 l.l.
van deze waren volgens de schoolgeldheffing:
(a-f) 90 + 3 van onderw.s
minverm. (g-h) 185
onvermogend 22
het Hoofd der School te Bolnes, C. de Borst
+
Openbare School te Rijsoord
Op den 15 Januari 1900 bedroeg het aantal kinderen als werkelijk schoolgaande bekend staande 102
van deze waren volgens de schoolgeldheffing:
28 onvermogend
49 minvermogend (lett. g.h.)
(onderteekening) J.C. de Back
Burgemeester en Wethouders wenschen tegelijkertijd te ontvangen eene lijst aanwijzende de namen
van de kinderen hier bedoeld, met aanwijzing der buurt waar woonachtig.
De Burgemeester, L. Kruijff.
Verzoek tevens de opgaven te ontvangen benoodigd tot het inzenden eener declaratie aan Zwijndrecht,
betreffende het schoolgaan bij U van kinderen uit die gemeente over 1899.
+
Naamlijst der Leerlingen van de Openbare School aan den Pruimendijk (gemeente Ridderkerk) 15 Januari 1900
1. Teunis Alderliesten, Pruimendijk
2. Teuna Bastiaantje Alderliesten, Pruimendijk
3. Teuntje Alderliesten, Pruimendijk
4. Pietje Alderliesten, Pruimendijk
5. Hendrik Alderliesten, Pruimendijk
6. Leendert Baas, Pruimendijk
7. Jan Bastiaan Baas, Pruimendijk
8. Elizabeth van den Berg, Oude Molen
9. Hendrika van den Berg, Pruimendijk
10. Teunis van den Berg, Pruimendijk
11. Neeltje Lijntje Barendregt, Oostendam
12. Aaltje Dijksman, Molendijk
13. Willem Arie Dijksman, Molendijk
14. Maria Dijksman, Molendijk
15. Adrianus Dijksman, Oude Molen
16. Theodorus Dijksman, Oude Molen
17. Uzaäc van Driel, Oostendam
18. Cornelis van Driel, Oostendam
19. Pieter van Driel, Oostendam
20. Jan Luurt Doornbosch, Oostendam
21. Leendert Gerritse, Oostendam
22. Pieter Gerritse, Oostendam
23. Maartje Goudswaard, Oude Molen
24. Adriana van Gog, Pruimendijk
25. Adriana van der Graaf, Pruimendijk
26. Jacobus Pieter van Halem, Oude Molen
27. Adrianus van Halem, Oude Molen
28. Simon den Hartog, Oostendam
29. Neeltje Huizer, Pruimendijk
30. Hendrik Jan van Kooten, Pruimendijk
31. Pieter van Kooten, Pruimendijk
32. Teunis van Kooten, Pruimendijk
33. Gijsbert van Kooten, Pruimendijk
34. Johanna van Kooten, Pruimendijk
35. Maaike van Kooten, Pruimendijk
36. Arie Klootwijk, Molendijk
37. Willem Kooi, Pruimendijk
38. Johannes Kooi, Pruimendijk
39. Teunis Leendert van Leening, Pruimendijk
40. Bastiaan Plaisier, Hendrik-Ido-Ambacht
41. Aarte van der Padt, Oude Molen
42. Johanna Roodbol, Pruimendijk
43. Leendert Roodbol, Pruimendijk
44. Gerrit Johannes Rijsdijk, Pruimendijk
45. Gerritje Rijsdijk, Pruimendijk
46. Joost Sintmaartensdijk, Pruimendijk
47. Anthonie Johannes Schreuders, Molendijk
48. Maria Schreuders, Molendijk
49. Adrianus Marius Streefkerk, Oude Molen
50. Gijsbert Jan Verkerk, Pruimendijk
51. Johanna Visser, Oostendam
52. Jan Visser, Oostendam
53. Dirk Visser, Oostendam
54. Pieter Vingerling, Oostendam
55. Andries Vingerling, Oostendam
56. Elizabeth van der Vorm, Pruimendijk
57. Hendrik van der Vorm, Pruimendijk
58. Arie van der Vorm, Pruimendijk
59. Leendert van Vliet, Oude Molen
60. Cornelis Gerrit Vos, Pruimendijk
61. Gerrit Wildeman, Oostendam
62. Sijgje Wildeman, Oostendam
64. Cornelis Teunis van Wingerden, Oostendam
65. Paulus Andries Wols, Oostendam
66. Leendert Willemstein, Oostendam
+
Rijsoord, 16 Januari 1900
Edelachtbare Heeren !
Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen de lijst aanwijzende de namen der kinderen enz
Voor de namen en woonplaatsen van 93 leerlingen neem ik de vrijheid te verwijzen naar de Lijst
model I, U op 10 Januari toegezonden
94. Hendrika Flohil, G41
95. Catharina Adriana Flohil, G41
96. Arie Huizer, F30
97. Leendert Wouter Lodder, G74
98. Anna Cornelia van der Poel, E157
99. Aagje Maria van der Poel, E157
100. Willem Punt, G77a
101. Geertrui Bastiaantje Velthuizen, G36
102. Leendert Jacobus Visser, G134
Het Hoofd der openb. sch. te Rijsoord, J.C. de Back
Aan heeren Burgemeester en Wethouders te Ridderkerk

- [3813] (Ontv. 13 Januari 1900)
Voor den gemeenteraad
De Mijl 12 Januari 1900
Edel Achtbare Heeren
Bij dezen heb ik de eer, als secretaris van den Verbondsring Dordrecht van Christelijke Jongelings-
Vereenigingen
U Edel Achtbare dankt te zeggen voor de bereidwiligeheid waarmede hij het exersitielokaal voor
hare vergadering op 25 December hebt afgestaan, waarin wij het bewijs zien, dat hij de zaak der Christelijke
Jongelings-Vereeniging niet ongenegen zijt.
Namens het Bestuur van bovengenoemde Verbondsring.
V. van Montfoort, Voorzitter
B. de Haas, Secretaris.


- [3822] (Ontv. 24 Januari 1900)
Departement van Justitie 2e afdeeling
's Gravenhage den 19 Januari 1900
Ik heb de eer U te verzoeken mij medetedeelen of door U de bestendiging gewenscht wordt van de
commissie als onbezoldigd-rijksveldwachter van K. GIMBERGH, vroeger agent van politie te Vlaardingen
thans veldwachter uwer gemeente, en wiens aanstelling als onbezoldigd-rijksveldwachter en ambtspenning
aan mijn Departement berusten.
De Minister van Justitie
namens den Minister, De Secretaris-Generaal.

- [3837] (Ontv. 11 febr. 1900)
B. No. 291
De OFFICIER VAN JUSTITIE te DORDRECHT bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk dat:
Adrianus Stadhouder, oud 32 jaren, vroeger gemeente-veldwachter te Ridderkerk, thans te Rotterdam woonachtig
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 26 Januari 1900
ter zake: verduistering
is veroordeeld tot
twee maanden gevangenisstraf
Dordrecht, 10 Februari 1900.
De Officier van Justitie.

- [3839] (Ontv. 13 feb. 1900)
Aan den Raad der gemeente Ridderkerk.
Ondergeteekende G.H. de Zeeuw, vlasboer te Rijsoord, voornemens eene schuur te bouwen in de Rijsoordsche
Straat, geteekend F1
, vernomen hebbende, dat voornoemde straat behoort tot die afdeelingen der
gemeente, waarvan de verordeningen voorschrijven dat de gebouwen in steen moeten worden opgetrokken en met pannen
gedekt, verzoekt beleefd den Raad, bedoeld gebouw in afwijking der verordeningen alleen in dit opzicht,
in plaats van optrekken in steen, in hout, evenwel met pannen gedekt.
Redenen ten erste, dat bedoelde schuur komt te staan dicht bij de Waal en de grond dar lichter of
derrygrond is, waardoor ontzakking kan ontstaan;
ten tweede dat de kosten van opbouwen daardoor veel hooger worden.
In aanmerking nemende, dat het gebouw niet zal belenden aan de Rijsoordsche Straat, noch aan eenig ander gebouw
dan aan de zijne, durft ondergeteekende zich met vrijmoedigheid tot den Raad wenden.
Een gunstig besluit hierover inwachtende,
met de meeste hoogachting,
U Dw G.H. de Zeeuw
Rijsoord, 13 Februari 1900.

- (Archief) De Raad der gemeente Ridderkerk
Gelet op artikel 14 alien 3 der wet van den 24e mei 1897 (Staatsblad no. 156)
Gezien artikel 46 der wet tot regeling van het lager onderwijs, en de artikelen 232 en 236 der gemeentewet
heeft besloten:
Artikel 1
Met ingang van den 1 Januari 1900 wordt een schoolgeld geheven van de leerlingen op de openbare lagere scholen
bedragende wekelijks onverschillig of de leerling de geheele week of een gedeelte daar van ter school komt, en
voor het onderwijs in de vakken waar voor per maand of per kwartaal moet worden betaald onverschillig of de
leerling de geheele maand het kwartaal of een gedeelte daar van ter school komt

1. Voor het onderwijs in de vakken a-k van art. 2 der wet
a. met een zuiver inkomen boven f 1250 per leerling 25 cent
b. met een zuiver inkomen van f 1000 tot en met f 1250 per leerling 22,5 cent
c. met een zuiver inkomen van f 900 tot beneden f 1000 per leerling 20 cent
d. met een zuiver inkomen van f 800 tot beneden f 900 per leerling 17,5 cent
e. met een zuiver inkomen van f 700 tot beneden f 800 per leerling 15 cent
f. met een zuiver inkomen van f 600 tot beneden f 700 per leerling 12,5 cent
g. met een zuiver inkomen van f 500 tot beneden f 600 per leerling 10 cent
h. met een zuiver inkomen beneden f 500 per leerling 5 cent
Aanvangende met letter b zal voor 2 leerlingen uit een gezin verschuldigd zijn de zamen:
bij b 40 cent; bij c 35 cent; bij d 30 cent; bij e 25 cent
bij f 22,5 cent; bij g 17,5 cent; bij h 7 1/2 cent;
Aanvangende met letter b zal voor 3 leerlingen uit één gezin verschldigd zijn te zamen:
bij b 55 cent; bij c 45 cent; bij d 40 cent; bij e 35 cent
bij f 25 cent; bij g 20 cent; bij h 10 cent;
Aanvangende met letter b zal voor 4 of meer leerlingen ... etc.

2. Voor het onderwijs in het vak L (fransch) van art. 2 der wet per maand en per leerling
Voor die bedoeld bij letter a van punt 1 f 1,30
Voor die bedoeld bij letter b van punt 1 f 1,15
Voor die bedoeld bij letter c van punt 1 f 1,-
Voor die bedoeld bij letter d van punt 1 f 0,90
Voor die bedoeld bij letter e van punt 1 f 0,80
Voor die bedoeld bij letter f van punt 1 f 0,70
Voor die bedoeld bij letter g van punt 1 f 0,60
Voor die bedoeld bij letter h van punt 1 f 0,50

3. Voor het onderwijs in het vak g (teekenen) van art. 2 der wet, per kwartaal en per leerling
Voor die bedoeld bij letters a-d van ount 1 f 1,-
Voor die bedoeld bij letters e-g van pint 1 f 0,75
Voor die bedoeld bij letter h van punt 1 f 0,50
Het bepaalde bij punt 1 omtrent de minvermogenden kan ook worden toegepast op het onderwijs in de vakken letter l en q. De onvermogenden zijn vrijgesteld van betaling voor het onderwijs ind de vakken letters l. en q.

Artikel 2
Van het herhalingsonderwijs wordt geheven per maand en per leerling 20 cent; minvermogenden betalen daarvoor per maand en per leerling 10 cent, .... etc.
Artikel 3
..
Artikel 4
..
Artikel 5
Het Schoolgeld is verschuldigd door de vaders, voogden of verzorgers der kinderen.
Artikel 6
De invordering zal geschieden krachtens de verordening op de Invordering heden vastgesteld.
Gedaan te Ridderkerk ter openbare raadsvergadering van den 15 September 1899

- [3849] (Ontv. 23 febr. 1900)
Algemeene Nederlandsche Wielrijders-Bond.
Opgericht 1 Juli 1883. Aantal leden 20.000
Onderwerp: Wegen
Naar aanleiding van de bij ons Bestuur meermalen ingekomen klachten van wielrijders over den last
en de onaangename gevolgen, die zij ondervinden van het werpen of laten ligen van doorns op de openbare
wegen, wanneer de langs die wegen staande heggen worden geknipt of gesnoeid, meenen wij de aandacht van UEdelachtbaren
op deze zaak te moeten vestigen, in de hoop dat Uw College termen moge vinden om, hetzij door het richten van een
verzoek aan de eigenaars dier heggen en aan hen die met het snoeiwerk ... etc
Edo, Bergsma, J.C. Burkens
Aan Heeren Burgemeester en Wethouders

- [3852] (Ontv. 24 febr. 1900)(zie ook No. 3865)
's Gravenhage/Leeuwarden/Utrecht, 19 Februari 1900.
Ondergeteekenden de leden der Staatscommissie tot voorbereiding van maatregelen tegen verontreiniging van
openbare wateren door die commissie aangewezen om een onderzoek in te stellen naar den omvang der
verontreiniging der vischwateren nemen de vrijheid tot het volbrengen van hunne taak Uwe medewerking in te roepen.
Zij verzoeken U daarom beleefd, wanneer daarvoor aanleiding bestaat, nevensgaande lijst van vragen in te vullen, ten
einde hen in staat te stellen een overzicht te ....
Dr. W.P. Ruijsch, Dr. J. Ariens Kappers, H.J. Lovink
+
1. Nimmer is vernomen dat de vischstand benadeeld wordt door de verontreiniging der rivier de Maas of Merwede waar langs deze gemeente gedeeltelijk is gelegen of daaraan grenzende
Er bestaat binnen deze gemeente een binnenwater genaamd de Waal zijnde boezem van den Zwijndrechtsche Waard en uitmondende a/d Oostendam in de rivier en te Heerjansdam, alwaar een stoomgemaal is geplaatst.
2. Het vischwater in de boezem vand e Waal is gepacht voor f 235 per jaar door CORNELIS VAN NES alhier, van Mr. Jonklhr. Steengracht (rentmeester Mr. J.W. Sluiter notaris te Zwijndrecht)
Volgens het kadaster is de eigenaar van een gedeelte van de Waal, de polder Heerjansdam, Rijsoord en Strevelshoek, als mede de Zwijndrechtsche Waard.
3. In de Waal heeft dit plaats door het root of vlaswater dat uit de polders in de maanden September en October daarin wordt gemalen. Ook in de zomermaanden wordt nadeel ondervonden door het groeijen van planten (ruigte) in dat water; vroeger werd dit schoongemaakt door de Zwijndrechtsche Waard; tegenwoordig niet meer.
4. (zie bij 3) Aangezien de vlasserij in omvang aanzienlijk is verminderd, valt er hoewel nog veel toch niet meer zoo aanzienlijk te klagen als vroegere tijden. Hoofdzakelijk wordt bespeurd bovendrijven der vischen, van het broed werd vernomen niet; de Waal is tamelijk vischrijk.
5. (schade:) Niet te begrooten.
6. Nooit met het oog of doel daarvoor; doch het water wordt weggenamlen en gaat door de sluizen te Oostendam en Heerjansdam in de rivier.
7. (verordening bescherming vischstand:) Neen
Aldus beantwoord, te Ridderkerk den 7 Maart 1900.

- [3857] (Ontv. 3 Maart 1900)
Aan den Raad der Gemeente Ridderkerk
Edelachtbare Heeren,
Bij dezen heb ik de eer U te verzoeken mij met ingang van 1 Mei of zooveel vroeger als in de
vacature voorzien zal zijn eervol ontslag te verleenen als onderwijzeres aan de openbare lagere
school te Bolnes.
Met de meeste achting heb ik de er te zijn
Uw achtb. dw dnr. J.C.J. Elzevier Dom
Bolnes 3 Maart 1900.
(Wedde f 600 vakken a-i en k, de jaarl. verhooging a f 25)

- [3863] (Ontv. 7 Maart 1900)
Ondergeteekende, door den Heer C. van der Waal, Dijkgraaf van de polders O. en N. Reijerwaard
gesommeerd van zonder uitstel te zorgen voor geregelde waterafvoer uit de goot van zijn woning Wijk
C177 op het Dorp in volgaarne bereid hieraan gevolg te geven, heeft den zaak door de metselaar
dezer gemeente laten onderzoeken, welke bevond, dat de kosten f 40 zouden bedragen.
Gedurende een 13 jarig tijdvak werd dit water langs de woning van zijn buurman afgevoerd, welke,
en volgens genoemde Heer Dijkgraaf met volle recht, hiertegen bezwaar maakte.
Overwegend en wegens de hooge kosten voor afdoende verbetering in met de opmerking dat
het langste gedeelte van deze waterafvoer door de Barak loopt dus buiten het eigendom van ...
leggend, verzoekt dat beleefd aan het Ed. Achtb. Bestuur Zijner gemeente, dat zij moge besluiten
i/t gedeelte der kosten van hare rekening te nemen of voor zooveel zij billijkerwijze hierin te gemoet kan komen.
met Hoogachting, G. Slooff
Ridderkerk 6 Maart 1900

- [3881] Ontv. 22 Maart 1900)
SECRETARIE van H.M. DE KONINGIN
No. 685
(ongunstig gerapporteerd 23 Maart D530)
's-Gravenhage 21 Maart 1900
Ingevolge de bevelen van Hare Majesteit de Koningin
heb ik de eer U WelEdelgestrengen naar aanleiding van bijgaand aan Hoogstdezelve gericht
schrijven dd. 19 Maart j.l. van A. VISSER te Bolnes in uwe gemeente
beleefdelijk te verzoeken, mij te willen doen berichten of het verhaal dat adressant in dat
schrijver aangeeft van zijne omstandigheden - voor zoover U bekend waar is of hij thans in behoeftige
omstandigheden verkeert en of hij naar uwe meening zoude verdienen dat hem namens
Hare Majesteit voor eens eenige tegemoetkoming geschonken werd.
Hare Majesteit moet echter bezwaar maken eene bijdrage te schenken ten behoeve van
de door adressant in zijn schrijven aangegeven wijze van genezing.
De Particulier-Secretaris van H.M. de Koningin
A. van der Staal
+
(Aart Visser, 45 jaar, gehuwd met Hendrika van Zijst [1850-1924], oud 50 jaar en 1 zoon (vrouws voorzoon) oud 22 j
dus f 1,20 per dag of f 7,20 per week
Hij zelf lijdt sedert 5 j. aan eene chronische ziekte veroorzaakt door losbandig leven en veel borreltje drinken
Toegenwoordig kan hij niet meer werken. De Spaarpenningen waar hij van spreekt zullen wel nooit bestaan hebben
Vroeger veroordeeld wegens mishandeling, diefstal, beleediging v/e ambtenaar.
Huiselijke vrede laat wel te wenschen over.
Is in correspondentie: met de geneeskundige behandeling met het Volta Kruis te Parijs, tegen 50 franc overzending zoude hij dynamodermische platen ontvangen.
)

- [3890] (Ontv. 3 April 1900)
Bureau der Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin-Moeder, Noordeinde 72.
No. 177
's-Gravenhage, 2 April 1900.
(Stoffel Budding, te Oostendam, 56 jr., gehuwd, vrouw oud 61 jr., (geen kinderen), heeft bij zich een aangenomen meisje oud 19 jaar)
Onder toezending van nevensgaande bijlage heb ik de eer UWelEdelAchtb.Gestrenge beleefd te verzoeken om consideratie en advies op het daar bij tot H.M. de Koningin-Moeder gericht verzoek, om ondersteuning.
De Rekenplichtig Secretaris voor de Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin-Moeder
(Wolther Hendrik baron van Neukirchen genaamd Nijvenheim 1861-1911)
(aan:) Den Heere Burgemeester van Ridderkerk

- [3900] (Ontv. 9 April 1900)
Bolnes, 9 April 1900.
Den Weledele Achtb. Heeren Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk.
Edel Achtb. Heeren!
Ter voldoening aan de Wet op het Lag. Onderwijs heb ik de eer Ued A bij dezen de uitkomst van mijn onderzoek
mede te deelen, aangaande eenige der sollicitanten voor de betrekking van onderwijzeres aan mijne school.
Bij de keuze der sollicitanten die ik heb opgeroepen voor eene proefles, heb ik mij voornamelijk laten leiden,
door de gedachte, dat onderwijzeressen, die eenigen tijd onderwijs hadden gegeven, 't meest in aanmerking moesten
komen, daar zij in mijne school eene volkrijke klasse (+- 60 l.l.) te onderwijzer heben, en ik ook gaarne had, dat het Onderwijs in de Nutt. Handwerken aan eene ervaren onderwijzeres werd opgedragen.
Uit het dertigtal sollicitanten heb ik er 7 uitgenoodigd tot het geven van eene proefles, waaraan door alle is voldaan;
te weten: de dames Timmermans en Lazonder van Krimpen a/d IJsel, van Akkeren van Serooskerke op Schouten;
Stabij van Nieuwe Tonge, Stam van Giesendam; Bredveld van Renswoude en de Ruijter van Meerkerk.
Na die proeflessen heb ik daaren boven inlichtingen aangaande deze dames gevraagd en
bekomen, welke inlichtingen ik U Ed A hiernevens toezend.
Op grond van persoonlijke kennismaking in verband met proefles en bekomen inlichtingen heb ik gemeend U ed A.
te moeten aanbevelen ter benoeing voor te dragen eene der volgende dames
Mej. E. v. Akkeren, Serooskerken op Schouwen
Mej. B. Stam, Giesendam
Mej. M. Breeveld, Renswoude
Mej. N. Stabij, Nieuwe Tonge

Hopende dat de benoemde zal bijdragen tot den bloei der school
verblijf ik, U Ed. A.'s dw dienaar, C. de Borst

- [3905] (Ontv. 11 April 1900)
Hendrik-Ido-Ambacht, den 10 April 1900
Onderwerp: Informatien
Naar aanleiding van een ingekomen verzoek van Pieter Jacob Noorlander, werkman, wonende onder Uwe gemeente tot het
verkrygen van vergunning tot verkoop van sterken drank in het klein, heb ik de er UEdelAchtbare beleefd te verzoeken my wel te willen berichten of tydens
zyne inwoning ten uwent zich omstandigheden hebben voorgedaan, die termen
zouden kunnen opleveren om ingevolge artikel 3 der Drankwet de gevraagde vergunning te weigeren.
De Burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht

- [3906] (Ontv. 11 April 1900)
Bureau der Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin-Moeder, Noordeinde 72.
No. 197
's-Gravenhage, 10 April 1900.
Onder toezending van het hierbij ingesloten bedrag van f 15 door Hare Majesteit de Koningin-Moeder als gratificatie verleend aan
S. Budding en wel ten behoeve van een bootje (rapport No. 539 dd 5 April jl)
veroorloof ik mij de de welwillende tusschenkomst van UWelEdelGestrenge in te roepen
om deze gelden aan belanghebbende te doen uitreiken, of desgewenscht naar Uwe inzichten te zijnen behoeve aan te wenden.
nevensgaand ontvangtbewijs wordt na onderteekning beleefdelijk terugverzocht.
De Rekenplichtig Secretaris voor de Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin-Moeder
(Wolther Hendrik baron van Neukirchen genaamd Nijvenheim 1861-1911)
Aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk

- [3907] (Ontv. 10 April 1900)
Ned. Herv. Kerk Ridderkerk, Kerkbestuur
9 April 1900
Edel Achtbare Heeren!
(Berging van uitkomende bagger op kerkgrond)
In beleefd antwoord op UEd missive dd 28 maart jl D No. 534 Onderwerp "Kerkesloot" heb ik de eer
UEd mededeelen dat het kerkbestuur der Ned. Herv. Gemeente alhier in haar vergadering van heden heeft
besloten, UEd verzoek tot berging van al de uitkomende specie uit de Kerkesloot op het terrein gelegen om haar
kerkgebouw, toetestaan, ondervoorwaarden:
1e dat het zand op het terrein voordien, voorzooveel noodig, worde verlegd ter voorkoming van bevuiling, en
2e. dat de specie wanneer geschikt vervoer, zoodra mogelijk mede verwijderd
Namens het Kerkbestuur voornoemd
P.C. Bulsing Cz, Secrs:
Aan: Edel Achtb. Heeren Burgemeester den Wethouders van Ridderkerk

- [3909] (afwijzend kerksloot)(Ontv. 12 April 1900)
Ridderkerk 1 April 1900
No. 23 Waterverversching
Dijkgraaf en heemraden der polders Oud en Nieuw Reijerwaard hebben de er UEd. Achtbare mede te deelen op uwe
missive van 28 maart l.l. wegens verversching van het water in de zoogenaamde Kerksloot in het Dorp, afwijzend
te beschikken met het oog op de bestaande toestand van wege de slechte riolering geen gevolg kennen geven
Het Bestuur voornoemd De Voorzitter, C. v.d. Waal, Dijkgraaf, L. Lokker, Secretaris

- [3917] (Ontv. 22 April 1900)
B No. 722
De OFFICIER VAN JUSTITIE te DORDRECHT bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk dat:
FOP SALIJ, oud 22 jaren, sjouwerman, wonende te Bolnes, gemeente Ridderkerk
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 6 April 1900
ter zake: mishandeling
is veroordeeld tot
eene geldboete van f 10 subsidair vier dagen hechtenis
Dordrecht, 21 April 1900.
De Officier van Justitie.

- [3918] (Ontv. 25 April 1900)
Aan de Gemeenteraad van Ridderkerk
Geeft met verschuldigde eerbied te kennen, ondergeteekende Jacob Maaskant, dat hij voor eenige jaren
eigenaar is geworden met lasten en lusten van het erf en pand get: E55 aan den Pruimendijk gem: Ridderkerk
Onder de bijzondere lasten behoort f 8,88 straat en weggeld, onder de bijzondere lusten het plantrecht aan den
dijk
, bestaande sedert onheugelijke jaren.
Sedert 3 jaren belast de Zw. Waard dit plantrecht, waarmede ik geen genoegen kan nemen.
Op 10 Februari 1900 vertoont zich de opzichter van de Zwijndrechtsche Waard met twee houthakkers, en twee
onzer rijkspolitie, en neemt van mij weg 46 jonge boomen.
Over deze handeling gaf ik jennis bij zonde Burgemeester maar werd afgewezen.
Wanneer een arme vrouw of man bij mij een brood had weggenomen uit mijn winkel om honger te stillen, zou ik
dan ook afgewezen worden?
Bovendien moet ik nu zien dat mijn buurman het recht van beplanting voor mijn erf inneemt.
Rdenen waarom ik mij bescheiden wernde tot de leden van onze gemeenteraad, om met mij te erkennen,
dat zulke misstanden moeten weggenomen worden, en hoop dat mijn adres
discussie zal te weeg brengen of deze zaak een advocaten-zaak, dan wel dat dit in verband met de
heffing van straat en weggeld en zaak der burgerij moet genoemd.
Ridderkerk 25 April 1900.
Jacob Maaskant.

- [3919] (Ontv. 30 April 1900)
No. 164
Onderwerp: Waarneming vacature te Bolnes
's Gravenhage 28 April 1900.
In antwoord op uwe missive van 27 dezer No. 550 heb ik de eer U te berichten, dat ik gaarne mij vereenig met Uw voorstel
om aan de openbare School te Bolnes tijdelijk werkzaam te stellen Mej. GRIETJE VAN BEEK.
de Schoolopziener van het Arrondissement Schiedam.

- [3920] (Ontv. 1 Mei 1900)
Aan den Raad der Gemeente Ridderkerk
Edelachtbare Heeren!
Geve met verschuldigde achting te kennen Willem Stans en Klaas Leendert Jonker, beiden wonende alhier
dat tegen over hun woning Wijk B N. 258a en b zich bevindt een mesthoop, een vergaarplaats van allerlei onreinheden
dat dezelve bij de minste warmte een ondragelijken stank verspreidt, welke voor ieder die daar passeert
afschuwelijk is en niet het minst voor hen en hun buren, zijnde gedwongen s morgen hun namen dicht te
houden in plaats van die te kunnen open zetten tot inlating van versche lucht.
dat dezelve uit hygienisch oogpunt geacht moet worden schadelijk te kunnen werken op alle die in de omgeving wonen.
Weshalve zij de vrijheid nemen zich tot UEdelachtbaren te wenden met beleefd en dringend verzoek door u
maatregelen worden genomen dat dezelve ten spoedigste worden verwijderd.
't Welk doende
W. Stans, K.L. Jonker
Slikkerveer, 1 mei 1900

- [3924] (Ontv. 6 Mei 1900)
B No. 814
De OFFICIER VAN JUSTITIE te DORDRECHT bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk dat:
ARIE SALIJ, oud 45 jaren, ijzerwerker, wonende te Bolnes
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 20 April 1900
ter zake: mishandeling
is veroordeeld tot
14 dagen gevangenisstraf
Dordrecht, 5 Mei 1900.
De Officier van Justitie.

- [3931] (Ontv. 15 Mei 1900)
Kinderdijk 15 Mei 1900
Aan Burgemeester en Wethouders der Gemeente Ridderkerk
Ik heb de eer UEd. Achtb. hierdoor mede te deelen, dat in uwe gemeente zich 136 personen hebben
aangegeven als lid van de Weerbaarheids Vereeniging van den "Kinderdijk en Omstreken" teneinde eene afdeeling
"Ridderkerk" te vormen van het korps dier Vereniging.
Daar mij bekend is dat uw Gemeente Bestuur een der winige gemeenten in den Lande is die op daadwerkelijke wijze getoond heeft door den bouw van een oefenlokaal
voor de oefeningen (winter) in den Wapenhandel mede te willen werken tot verhooging van de weerbaarheid
van ons Volk, ben ik zoo vrij met gepasten eerbied een beroep te doen op deze mij bekende gevoelens door Uwe onmisbare
medewerking en steun te verzoeken voor bovenbedoelde afdeeling.
Vertrouwende dat U ons dien steun niet zal onthouden neem ik de vrijheid U te verzoeken het hierboven
bedoelde nader vast te stellen uren, van het Korps te Ridderkerk ten einde de leden van dat Korps in de gelegenheid te
stellen zich aldaar in den wapenhandel te oefenen.
Ik heb de eer mij met verschuldigden eerrbied te noemen de 2e lt Ct v.h. Weerbaarheidskorps v/d Vereniging voorn.
W. de Gelder

- [3943] (Ontv. 26 Mei 1900)
Ridderkerk, 26 Mei 1900.
Edelachtb. Heeren!
De ondergeteekende hoofd der teekenscholen in deze gemeente, neemt hiermede de vrijheid UEA te doen weten,
dat hij sedert verscheidenen maanden van 45 tot 48 leerlingen van zeer uiteenloopende bekwaamheid en met een verschillend toekomstig doel op de Dorpscursus alhier had, zoodat hij
eene splitsing in tweeën in 't belang van het onderwijs noodig achtte,
dat hij daarom met goedvinden van Burg. en Wethouders dezer gemeente van af 1 April j.l. des Woensdags twee teekencursussen op het Dorp alhier houdt.
en dat hij tengevolge hiervan thans UEA beleefd verzoekt zijn traktement voor het teekenen te verhoogen
met vijftig gulden 's jaars (liefs met ingang van 1 April jongstleden)
UEA dv dienaar A. [Arie] de Jong Kz [Klaasz], hoofd der teekencursussen te Ridderkerk
Aan den E.A. Raad der gemeente Ridderkerk
(z.o.z.)
+
(Wedde voor de gewone vakken f 700 (is waarnemend hoofd of verplichte hoofdakte)
Geniet voor teekenschool Dorp f 100
Geniet voor teekenschool Rijsoord f 50
Geniet voor teekenschool Bolnes f 50 = f 200
alzoo totaal wedde f 900
aangesteld Vergadering 2 Nov. 1897 in functie 1 Januari 1898.
Opbrengst Schoolgelden teekenen (vak g) 1899
Dorp f 73,17
Rijsoord f 31,625 = f 104,795
Uitgaaf.
Leermiddelen 1899 vak g f 20,75 (2 scholen)
Wedde 1899 (2 scholen) f 150 = f 180,75
Sedert 1 Januari 1900 ook Bolnes (dus 3 scholen)
opbrengst schoolgeld 1 kw. 1900
Dorp f 27,25
Rijsoord f 6,375
Bolnes f 8 = f 41,625 (geniet sedert 1 Januari 1900 voor 3 scholen f 200 wedde)
Getal leerlingen
Dorp 45
Rijsoord 7
Bolnes 20
- zamen 72 (waarvan 4 kosteloos))


- [3945] (Ontv. 2 Juni 1900)
B. No. 1007
De OFFICIER VAN JUSTITIE te DORDRECHT bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk dat:
Hendrik van der Schoor, oud 23 jaren, sjouwerman, wonende te Rijsoord
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 18 Mei 1900
ter zake: mishandeling van een ambtenaar in functie
is veroordeeld tot
15 dagen gevangenisstraf
Dordrecht, 2 Juni 1900.
De Officier van Justitie.

- [3946] (Ontv. 3 Juni 1900)
G.S. No. 21
Onderwerp: Uitvoering van art. 45 der wet op het Lager Onderwijs
's-Gravenhage, den 14den Mei 1900.
Ten einde door ons hunne worden voldaan aan de bepalingen van het eerste lid van art. 4 van het
Koninklijk besluit van 13 September 1890 (Staatsblad no. 154) ter uitvoering van art. 45 der wet tot regeling ....
+
Onderwijzers in 1899 aan de school verbonden geweest
* Bolnes (305) f 959,675 per leerling f 3,145
Cornelis de Borst, 36 jaar, hoofd, gedurende het jaar 1899;
Jochum Staatsma, 31 jaar, onderwijzer, van 1 Januari-30 April 1899
Cornelis de man, 25 jaar, onderwijzer, van 1 November-31 December 1899
Wouter Adriaan Kalkman, 44 jaar, onderwijzer, gedurende het jaar 1899;
Joanna Catharina Jacoba Elzevier Dom, 32 jaar, onderwijzeres, gedurende het jaar 1899;
Govert den Burger, 21 jaar, onderwijzer, gedurende het jaar 1899;
Wouterus van der Straaten, 20 jaar, onderwijzer, gedurende het jaar 1899;
Grietje van Beek, 20 jaar, onderwijzeres, van 1 Mei-31 October 1899
* Dorp (279) f 805,80 per leerling f 2,89
Peturs Johanes Emck, 50 jaar, hoofd, gedurende het jaar 1899;
Arie de Jong, 31 jaar, onderwijzer, gedurende het jaar 1899;
Wessel Johannes Swart, 22 jaar, onderwijzer, gedurende het jaar 1899;
Johanna Visser, 22 jaar, onderwijzeres, gedurende het jaar 1899;
Adriaantje van der Gijp, 22 jaar, onderwijzeres, gedurende het jaar 1899;
Cornelis Kooijman, 27 jaar, onderwijzer, van 1 Januari-14 Februari 1899
Jozias Lepoeter, 19 jaar, onderwijzer, van 29 Mei-1 Juli 1899
Jacobus Geldorf, 20 jaar, onderwijzer, van 1 Juli-31 December 1899
* Rijsoord (101) f 320,20 per leerling f 3,17
Jannis Cornelis de Back, 55 jaar, hoofd, gedurende het jaar 1899;
Willem Hendrik Lenselink, 35 jaar, onderwijzer, gedurende het jaar 1899;
Willemina Maria van Nes, 29 jaar, onderwijzeres, gedurende het jaar 1899;
* Pruimendijk (67) f 139,525 per leerling f 2,08
Jan Huibert Verkerk, 39 jaar, hoofd, gedurende het jaar 1899;
Maria Willemina van Nes, 28 jaar, onderwijzeres, gedurende het jaar 1899;

- [3953] (Ontv. 12 Juni 1900)
Ridderkerk 9 Juni '00.
Edel Achtbare Heeren!
Naar aanleiding van UEd missive dd. 6 Juni lett. D No. 5767, Onderwerp "Aangifte van leerlingen", heeft
het Bestuur der Christelijke School Vereeniging "Laat de kinderkens tot Mij komen" alhier, de eer UEd als haar besluit medetedeelen
dat het gaarne de bestaande gewoonte bij de Openbare en Christelijke School alhier ingebruik, om op vaste tijden
en niet tusschentijds leerlingen voor hare School aantenemen, wenscht te bestendigen, indien het namelijk geen
zaak van beginsel of overtuiging geld, daar dit haarsinziens geen zaak is die zich tot een vooraf vast te stellen tijd laat uitstellen.
Elke andere aangifte, welke niet uit dezen hoofde tot haar komt voor leerlingen Uwer Openbare School, hoopt
zij steeds tot den vastgestelden tijd van aangifte af te wijzen, vertrouwende dat dit wederkeerig zal geschieden.
Namens het Bestuur der Vereeniging voornoemd
P.C. Bulsing Cz, voorz.
Jan van 't Zelfde, Sec.
Aan Heeren Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk.

- [3960] (Ontv. 17 Juni 1900)
B. No. 1074
De OFFICIER VAN JUSTITIE te DORDRECHT bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk dat:
Maria Trijntje van Oorschot, oud 38 jaren, zonder beroep, wonende te Ridderkerk
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 1 Juni 1900
ter zake: mishandeling
is veroordeeld tot
eene geldboete van f 2 subsidie van een dag hechtenis
Dordrecht, 16 Juni 1900.
De Officier van Justitie.

- [39..] (Ontv. .... 1900)
's-Gravenhage de 30 Juni 1900
Onderwerp: Jacht en Visscherij
Ingevolge no. 15 der punten van administratie ter uitvoering der wet van den 13den 1857 (Staatsblad no. 87)
heb ik de eer U hiernevens te zenden 2 kostelooze vergunningen tot uitoefening der visscherij, met verzoek
die zoo spoedig mogelijk aan de belanghebbenden te doen uitreiken.
De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland.
(P. van Buiten, J. de Bel)

- [3974] (Ontv. 3 Juli 1900)
Centraal Bureau van Politie ROTTERDAM
No. 3111
Rotterdam, 2 Juli 1900
Bij mij is ingekomen eene schriftelijke klacht van B.D. Kamp, wonende Eenigedijk N. no. 34
a costi, dat de alhier aan de Hoogstraat nr. 122 wonende, modiste van Dorp, weigert aan hem terug te zenden
eene gesloten kost met kleederen en brieven aan zijne vrouw toebehoorende.
Zijne vrouw had den 17 April l.l. kwaadwillig de echtelijke woning verlaten, en als toen eenigen tijd te
huize van juffrouw van Dorp verblijf gehouden.
Laatstgenoemde eischte eerst eene betaling van f 5 alvorens zij bedoelde kist wil teruggeven.
In verband met dit schrijven heb ik juffrouw van Dorp voormeld, aan mjn bureau ontboden, die desgevraagd
mededeelde, dat zij nog eenig geld wegens voorschotten enz van juffrouw KAMP te vorderen heeft, doch dat zij
om alle nadere onaangenaamheden te voorkomen, genegen is de koffer gratis af te geven, indien de heer KAMP
de moeite wil doen dezelve door de bode uit Ridderkerk aan hare woning te laten afhalen.
Ik neem beleefd de vrijheid UEdel Achtbare te verzoeken het voormelde aan KAMP onder teruggave van het hierbij
gevoegd postwissel te willen doen mededeelen.
De Hoofd Commissaris van Politie.

- [3975] (Ontv. 3 Juli 1900)
Noordeinde 72.
den Haag, 2 Juli 1900.
No. 683.
(Jacob Leentvaart, zie D614, dd 10 Aug. 1900, om houten been)
Onder toezending van bijgaande bijlage heb ik de eer UEdAchtb. beleefd te verzoeken om consideratie en advies.
"Door het steeds toenemend aantal adressen en de onmogelijkheid, aan alle behoeftigen, die zich aanmelden, tegemoet te komen,
kan alleen in werkelijk dringende gevallen ondersteuning worden voorgedragen.
"
De Directeur der Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin, E.H.A. Bijlevelt..
Den Heere Burgemeester van Ridderkerk
+
- N. 13 Aangezien belanghebbende in gevallen als het onderhavige meermalen met gunstig gevolg, vooraf werden verwezen naar de
"Nederlandsche Vereeniging De Stuers tot het verschaffen van Kuntledematen aan behoeftige verminkten"
waarvan het hoofdbestuur alhier is gevestigd en ook in vele andere gemeenten correspondenten heeft,
ben ik zoo vrij UEd Achtb. beleefd te verzoeken, ook in dit geval, Leentvaart, daarop te willen
doenwijzen, terwijl mocht een poging bij voormelde vereeniging onverhoopt mislukken, de man opnieuw gelegenheid heeft, zich tot Hare Majesteit
te wenden, waarna de zaak dan, in verband met een eventueel door u Ed. te verleenen advies,
nader in behandeling zou kunnen worden genomen.

- [3979] (Ontv. 7 juli 1900)
Onderwerp: Jacht en Visscherij
's-Gravenhage, den 6 Juli 1900.
Ter uitreiking aan den belanghebbende heb ik de eer U te doen toekomen 1 buitengewone machtiging
tot het schieten van konijnen en ander schadelijk gedierte.
De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland.
(C. Huijzer)

- Firma A.F. Smulders, Ingenieurs-Constructeurs
Slikkerveer (Hoofdkantoor), Utrecht (ateliers de constructions mecanique), Grace Berleur (Belgique)
No. 48190
Rotterdam den 10en Juli 1900
Den Weledel Achtbaren Heer Burgemeester, Ridderkerk.
antwoordend op uwe missieve van den 9. en jl. hebben wy de eer U medetedeelen, dat het voornaamste
lid onzer firma is, de Hr. A.F. Smulders, te Brussel
Met de meeste hoogachting verblyven, uw dv. dienaren, Machinefabriek & Scheepswerf
(de voornamen van onze heer A.F. zijn: Augustinus Franciscus)

- (archief) De Raad der Gemeente Ridderkerk
Gezien artikel 46 der wet tot regeling van het lager onderwijs in de artikelen 232-236 der gemeentewet
Heeft besloten
Artikel 1
met ingang van 1 Januari 1901 wordt een schoolgeld geheven van de leerlingen op de openbare lagere scholen
bedragende wekelijks onverschillig of de leerling de geheele week of een gedaelte daar van ter school komt,
en voor het onderwijs in de vakken waarvoor per maand of per kwartaal moet worden betaald onverschillig of de
leerling de geheele maand, het kwartaal of een gedeelte daar van ter school komt

I. Voor het onderwijs in de vakken a-k van art. 2 der wet, per week
voor leerlingen of kinderen van ouders,
a. met een zuiver inkomen boven f 1250 per leerling 25 cent
b. met een zuiver inkomen van f 1000 tot en met f 1250 per leerling 22,5 cent
c. met een zuiver inkomen van f 900 tot beneden f 1000 per leerling 20 cent
d. met een zuiver inkomen van f 800 tot beneden f 900 per leerling 17,5 cent
e. met een zuiver inkomen van f 700 tot beneden f 800 per leerling 15 cent
.....

- [4009] (Ontv. 28 Aug. 1900)
Aan den Raad der gemeente Ridderkerk
geen met verschuldigden eerbied te kennen de Ondergeteekende Klaas den Ouden, Dirk Laverman en
Karel Gimberg
allen Veldwachter dezer gemeente dat zij met bescheidenheid de vrijheid nemen
zich tot Uwen Achtbaren Raad te wenden, met beleeft verzoek hunne jaarwedde als gemeente veldwachters
dezer gemeente over het loopend jaar te wilen verhoogen.
Dat toch de Veldwachters der naburige gemeente IJsselmonde, Alblasserdam en Zwijndrecht allen een hogere
beloning als zoodanig ontvangen dan de Ondergetekenden lopende van f 500 tot f 550 terwijl zij tevens
vrije kleding en schoeisel genieten of f 25 meerder kledinggelden tot eenbedrag van f 75 en bovendien in
laatstgenoemde gemeente nog vrije geneeskundige hulp voor hen en hun gezin wordt verleend,
Dat de Agenten 4e klassen de laagste te Rotterdam zelfs een tractement vanf 575 heben met vrije kleding
schoeisel en geneeskundige hulp en
uitzicht op verhoging hunner bezoldiging bij getrouwe dien(s)t betragting en extra beloning bij buitengewone diensten.
Dat het Uw Achtbaar College bekend is welke diensten met het oog op de bestaande wetten en de plaatselijke verordeningen
van hen worden gevraagd en voor onze uit gestrekte gemeente eene der aanzienlijkste dezer provincie een(n)ige verhoging hunner
jaarwedde van f 455 en f 50 voor kleding zonder vrije woning wel billijk mag worden geacht.
Redenen waarom zij met gepaste vrijmiedigheid en eerbied U W. Ed. verzoeken hunner jaarlijks belooning
zooveel te willen verhoogen als ook met het oog op de tijdsomstandigheden
door U zal worden goedgevonden.
't Welk doende
Ridderkerk 28 Augustus 900
K. den Ouden, D. Laverman, K. Gimbergh

- [4016] (Ontv. 4 Sept. 1900)
Noordeinde 72.
den Haag, 3 Sept. 1899.
No. 888
BIJLAGE: een
(Arie Hagendijk)
Onder toezending van bijgaande bijlage heb ik de eer UEdAchtb. beleefd te verzoeken om consideratie en advies.
"Door het steeds toenemend aantal adressen en de onmogelijkheid, aan alle behoeftigen, die zich aanmelden, tegemoet te komen,
kan alleen in werkelijk dringende gevallen ondersteuning worden voorgedragen.
"
De Directeur der Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin, E.H.A. Bijlevelt..
Den Heere Burgemeester van Ridderkerk

- [4021] (Ontv. 9 Sept. 1900)
B. No. 484
De OFFICIER VAN JUSTITIE te DORDRECHT bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk dat:
Willem Schop, oud 23 jaren, arbeider, wonende te Rijsoord.
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 24 Augustus 1900
ter zake: mishandeling
is veroordeeld tot
drie weken gevangenisstraf.
Dordrecht, 8 September 1900.
De Officier van Justitie.

- [4022] (Ontv. 11 Sept. 1900)
DORDRECHT, den 10 September 1900
Ik heb de eer UEd. Achtbare naar aanleiding van het mij bij Uwe Missive van 8 Mei B. no. 614
gezonden procesverbaal Johannes Roos te verzoeken mij wel te willen mede deelen of het ook bekend is
waarheen de schipper F. Hamburger vertrokken is daar de zaak natuurlijk niet kan werden
vervolgd zonder dat Hamberger als getuige gehoord is.
Ingeval de gemeenteveldwachter zich niet op de hoogte gesteld hebben van de verdere reis van het door
Hamburger bevaren schip, zoudt U dan zoo goed willen zijn hun te gelasten voor het vervolg, indien in de
verbalen schippers als getuigen of verdachten voorkomen steeds te vermelden, zoo nauwkeurig mogelijk, hoelang
de Schippers te Ridderkerk blijven en waarheen zij daarna vertrekken? Zonder die aanwijzingen is het .... van schipper een ...ver werk.
De Officier van Justitie te Dordrecht,
+
(R. 13 Sept. 1900
Naar aanleiding van UEdel Achtb. missive dd 10 dezer A no. 49 heb ik de eer nader te berichten:
dat de scheepbouwer M. van der Kuijl aan wiens werf alhier te Slikkerveer in reparatie heeft gelegen het
rijnschip "Minerva" verklaart dat bedoeld vaartuig gevoerd door schipper of kapitein Fritz Hamburger
is varende tusschen Rotterdam en Duitschland;
dat dit schip op onbepaalde tijden te Rotterdam aankomt, waar thans is vertrokken naar Duitschland
bepaalde bestemming onbekend; dat hij evenwel als nader adres van dien schipper of kapitein konde opgeven
"per Louis Kühnle, P 5 No. 10, Mannheim" Van den verderen inhoud van bedoeld schrijven is behoorlijk nota genomen. De B.v.R.
)

- [4031] (Ontv. 23 Sept. 1900)
Aan de Raad der Gemeente Ridderkerk
Mijne Heeren!
Mijn vriendelijk verzoek is, of er geen gelegenheid bestaat om die houte schuur, die naast mijn huis
staat, en bewoond wordt door W. van den Berg te doen ontruimen wegens brandgevaar en ontreinigheden enz.
Hoogachtend, C. van der Linden Pz.
Rijsoord 22/0 1900

- [4033] (Ontv. 23 Sept. 1900)
B. No. 604
De OFFICIER VAN JUSTITIE te DORDRECHT bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk dat:
1. Johannes Nugteren, oud 39 jaren
2. Willem Noordzij, oud 32 jaren, sjouwerlieden, wonende te Ridderkerk.
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 7 September 1900
ter zake: diefstal
zijn veroordeeld tot
ieder zes weken gevangenisstraf.
Dordrecht, 22 September 1900.
De Officier van Justitie.

- [4047] (Ontv. 30 Sept. 1900)
G.S. No. 81
's-Gravenhage den 18den September 1900
(voor 10 October)
Onderwerp: Armlastige kinderen.
De Heer Minister van Binnenlandsche Zaken deelt Ons bij missive van den 12den dezer, no. 5354, afd. B.B.
mede dat onder de tot dusver voor het Armverslag verstrekte gegevens, er geene voorkomen, nopens de wijze,
waarop de burgerlijke armenzorg voorziet in de verzorging van minderjarige armlastige kinderen.
De Minister acht het wenschelijk dat daaromtrent eenig licht op ga en zendt ter beantwoording een lijst van vragen.
Wij hebben de eer U namens genoemden .....
De Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland.
Patijn, F. Tavenraat
+
Antwoorden op de vragen behoorende bij schrijven van den Minister van Binnenlandsche Zaken van 12 September 1900 no. 5343 afdeeling B.B.
1. Het Burgerlijk Armbestuur voorziet in de verzorging van zes minderige kinderen
2. Weezen.
3. Op welken leeftijd de verzorging eindigt, hangt af van het vlugge of achterlijke begrip van den wees. Soms voorzien zij reeds op zestien jarige leeftijd in hun onderhoud, maar meestal is het achttien jaar.
4. Tweëerlei, drie der zes kinderen zijn bij familieleden uitbesteed, terwijl er drie in een gesticht zijn geplaatst.
5. Indien er geschikte familieleden zij, die een wees tot zich willen nemen, geeft het Bestuur hieraan de voorkeur, daar vermoed wordt, dat vele gestichten te kazerne-achtig zijn ingericht
6. De verzorging geschiedt in de Wees-inrichting te Neerbosch.
7. Tachtig gulden per kind per jaar.
8. Er is toezicht door ...... etc.

- [4054] (Ontv. 7 Oct. 1900)
B. No. 1600
De OFFICIER VAN JUSTITIE te DORDRECHT bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk dat:
Lijntje den Hartog, oud 40 jaren, huisvrouw van Arie Plaizier, wonende te Slikkerveer.
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 21 September 1900
ter zake: mishandeling
is veroordeeld tot
eene geldboete van f 5,- subsidair twee dagen hechtenis.
Dordrecht, 6 October 1900.
De Officier van Justitie.

- [4071] (Ontv. 17 Oct. 1900)
Ridderkerk 17 October 1900.
Mijne Heeren!
geven te kennen de ondergeteekende bewoners van den Oostendam gem. Ridderkerk
dat zij in de gelegenheid zijn aansluiting te verkrijgen met den Zwijndrechtschen waterleiding
dat zoolang in de gemeente Ridderkerk nog geen waterleiding is tot stand gekomen, zij van eerst
genoemde inrichting gaarne gebruik zouden maken
dat echter hun bezwar is, wanneer zij zich bij Zwijndrecht aansluiten, ingeval te Ridderkerk zulk eene
waterleiding tot stand komt alsdan aan twee waterleidingen te moeten bijdragen.
dat de voorzitter van den gemeenteraad te Zwijndrecht dit bezwaar alhier gering achtte,
aangezien in dat geval de Oostendam kon worden overgedaan aan Ridderkerk;
dat indien ook uwe Raad aldus ... het bezwaar van adressanten zou zijn opgelost;
... waarom zij met ...ing ... op dit punt verzoeken om een gunstig besluit.
't welk doende enz.
Uw dw en onderd. dienaren, A. Plaisier Azn, Jan van Duinen
Aan den Gemeenteraad alhier
A.s. Molendijk
A. Visser
W. Barendregt
J. Wildeman Jz
G. Wildeman Az
Arie Wildeman
H. Penning
W. Molendijk
J. den Hartog Sz.
S. den Hartog Ez.
R. v. Gemerden


- (archief) De Raad der Gemeente Ridderkerk
Gezien artikel 46 der wet tot regeling van het lager onderwijs in de artikelen 232-236 der gemeentewet
Heeft besloten
Artikel 1
Met ingang van 1 Januari 1901 wordt een schoolgeld geheven van de leerlingen op de openbare lagere scholen
bedragende wekelijks onverschillig of de leerling de geheele week of een gedaelte daar van ter school komt,
en voor het onderwijs in de vakken waarvoor per maand of per kwartaal moet worden betaald onverschillig of de
leerling de geheele maand, het kwartaal of een gedeelte daar van ter school komt

I. Voor het onderwijs in de vakken a-k van art. 2 der wet, per week
voor leerlingen of kinderen van ouders,
a. met een zuiver inkomen boven f 1250 per leerling 25 cent
b. met een zuiver inkomen van f 1000 tot en met f 1250 per leerling 22,5 cent
c. met een zuiver inkomen van f 900 tot beneden f 1000 per leerling 20 cent
d. met een zuiver inkomen van f 800 tot beneden f 900 per leerling 17,5 cent
e. met een zuiver inkomen van f 700 tot beneden f 800 per leerling 15 cent
f. met een zuiver inkomen van f 600 tot beneden f 700 per leerling 12 1/2 cent
.....
g. met een zuiver inkomen van f 501 tot beneden f 600 per leerling 10 cent
h. bij een zuiver inkomen van f 500 en daarbeneden per leerling 5 cent
Tot letter k worden getekend te behooren de onvermogenden.
Onvermogenden zijn van betaling vrijgesteld.
Aanvangende met letter b zal voor 2 leerlingen uit een gezin verschuldigd zijn te zamen:
bij b 40 cent
bij c 35 cent
bij d 30 cent
bij e 25 cent
bij f 22 1/2 cent
bij g 17 1/2 cent
bij h. 7 1/2 cent
Aanvangende met letter b zal voor 3 leerlingen it één gezin verschuldigd zijn te zamen:
bij b 55 cent
bij c 45 cent
bij d 40 cent
bij e 35 cent
bij f 25 cent
bij g 20 cent
bij h. 10 cent
Aanvangende met letter b zal voor 4 of meer leerlingen uit één gezin verschuldigd zijn, behalve het bedrag bepaald voor drie leerlingen, per leerling boven dat getal:
bij b en c 10 cent
bij d, e en f 7 1/2 cent
bij g 5 cent
blijven voor die bij h het bedrag onveranderd of gelijk aan drie leerlingen.

II. Voor het onderwijs in het vak l (fransch) van art. 2 der wet per maand per leerling:
.....
Gedaan te Ridderkerk ter openbare raadsvergadering van den 31 October 1900.

- [4076] (Ontv. 21 Oct. 1900)
B. No. 1688
De OFFICIER VAN JUSTITIE te DORDRECHT bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk dat:
Marinus Stok, oud 13 jaren, wonende te Ridderkerk.
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 5 October 1900
ter zake: diefstal van geld
is veroordeeld tot
eene geldboete van f 5,- subsidair vier dagen hechtenis.
Dordrecht, 20 October 1900.
De Officier van Justitie.

- [4082] (Ontvangen dd 27 Oct. 1900)
Den Weledelachtb. Heeren leden der Gemeenteraad van Ridderkerk
Bolnes, 26 Ocotber 1900.
Weledelachtb. Heeren
De ondergeteekende vraagt bij dezen tegen 1 Januari a.s. eervol ontslag als onderwijzer in Uwe Gemeente, daar
hioj als zodanig benoemd is te Rotterdam.
Met de meeste hoogachting heeft hij de eer te zijn, uw dw. Dn.,
G. den Burger, Onderwijzer te Bolnes.

- [4086] (Ontv. 29 Oct. 1900)
B. No. 1738
De OFFICIER VAN JUSTITIE te DORDRECHT bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk dat:
1. Jan van den Berg, oud 15 jaren, zonder beroep, wonende te Rijsoord, beklaagd wegens
mishandeling bij vonnis dezer Rechtbank dd 12 October 1900 te dier zake van rechtsvervolging is ontslagen
met last tot plaatsing in een Rijksopvoedingsgesticht tot 9 Februari 1903.
2. Johannes Nugteren, oud 39 jaar, sjouwerman, wonende te Ridderkerk.
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 12 October 1900
ter zake: diefstal
is veroordeeld tot
drie maanden gevangenisstraf.
Dordrecht, 27 October 1900.
De Officier van Justitie.- Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselemonde (23ste jg, No. 2372) Woensdag 24 October 1900;
INGEZONDEN
Mag ik UEdl. voor onderstaand een plaatsje vragen in Uw vel gelezen blad.
Als burger van de gemeente Ridderkerk interesseeren mij de zaken, door onze gemeenteraad van tijd tot tijd
behandeld en vastgesteld, in geen geringe mate. Ik ben dan ook eenbelangstellend lezer van het gemeenteverslag, wat soms ons niet veel, doch
ook dan weer heel wat nieuws en interessants te lezen geeft .....
(L. v.d. Waal)

- [4093] (Ontv. 2 Nov. 1900)
A No. 1908 (4e Afd.)
Onderwerp: Jacht en Visscherij
's-Gravenhage, den 1 November 1900.
Ter uitreiking aan de belanghebbenden heb ik de eer U te doen toekomen 4 buitengewone machtigingen tot het visschen als het water met ijs is bedekt.
De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland.
(Cr. Vlasblom, W.H.G. van Nes, J. de Bel, P. van Buiten)

- [4096] (Ontv. 4 Nov. 1900)
G.S. No. 84
's-Gravenhage, den 30 October/3 November 1900
Onderwerp: Bouwverordening
Wij hebben de eer U te verzoeken ons omtrent nevensgaand advies van J.L. van Rij te Bolnes dd 22 October jl
te willen dienen van bericht en raad.
De Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland.
+
Aan Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland.
Wel Edel Groot Achtbare Heeren.
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen ondergeteekende Jacob Leendert van Rij, timmerman, wonende
te Bolnes gemeente Ridderkerk
dat hij U Ed Groot Achtb. vriendelijk en dringend verzoekt, de aanvulling der verordening op het bouwen
in de Gemeente raadsvergadering van 3 Oct. l.l. vastgesteld alzoo te wijzigen dat de tusschenruimte der woningen bij nieuw aan te leggen straten,
eene breedte verkrijgt van minstens 6 Meter in plaats van eenen breedte van 10 Meter zooals werd vastgesteldt.
dat hij als vornoemde verordening zonder genoemde wijziging door U Ed. groot Achtb ....

- [4103] (Ontvangen 11 Nov. 1900)
B. No. 1811
De OFFICIER VAN JUSTITIE te DORDRECHT bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk dat:
Jacob Tieleman, oud 24 jaren, smid, wonende te Bolnes.
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 26 October 1900
ter zake: mishandeling
is veroordeeld tot
eene geldboete van f 10,- subsidair vijf dagen hechtenis.
Dordrecht, 10 November 1900.
De Officier van Justitie.

- [4106] (Ontvangen de 14 Nov. 1900)(zie 3503)
Aan den Gemeenteraad van Ridderkerk
Rijsoord, 13 November 1900.
Edelachtbare Heeren,
Met verschuldigde gevoelens van eerbied brengt ondergeteekende, namens Kerkvoogden der Ned. Herv. Gemeente
van Rijsoord en Strevelshoek, het volgende onder Uwe aandacht
De torenklok der Nederd. Hervormde Gemeente alhier is de eenige tijdsaanwijzing van het gedeelte
der gemeente Ridderkerk, dat "Rijsoord" heet. Alle inwoners hebben nut en gemak van wijzer, slaan en luiden dezer klok.
Toch wordt in de kosten van onderhoud, vand e zorgen voor het geregeld gaan der klok en van kleinere reparaties alleen voorzien
door kerkvoogden bovenvermeld, zonder eenige subsidie vanwege de gemeente Ridderkerk. Zij, die mede-profiteeren van ons torenuurwerk, dragen er geene lasten voor bij.
Vandaar dat ondergeteekende, namens genoemde kerkvoogden, de vrijheid neemt, zich tot UEd. Achtbaren te wenden met verzoek om
eene jaarlijksche subsidie er gemeente Ridderkerk.
Gelijk verzoek, in dezelfde omstandigheden is onlangs door Kerkvoogden der Ned. Herv. Gemeente van Barendrecht gedaan en hun toegestaan door den Gemeenteraad aldaar.
Overwegend dat de klok, in uurwerk, riemen, enz voortdurend aan slijting onderhevig is, en dat in de werkzaamheden van den koster onzer gemeente het verzorgen der klok verreweg het zwaarste deel
vormt - vooral door het driemaal draags beklimmen van den toren, om opwinden en luiden der klok, - achten Kerkvoogden voornoemd eene
jaarlijksche subsidie van f 40 niet te hoog.
Vandaar dat wij UEd. Achtbaren verzoeken aan Kerkvoogden der Ned. Hervormde Gemeente van Rijsoord en Strevelshoek
te willen toekennen eene jaarlijksche Subsidie van veertig gulden, zegge f 40.
of meer ingaande 1 Januari 1901.
Met de meeste hogachting noem ik mij
Edel Achtbare Heeren, Namens Kerkvoogden der Ned. Herv. Gem. van Rijsoord en Strevelshoek
F.H. van Leeuwen, secretaris.
(sedert niet meer gelegenheid wordt gegeven om van de toren te vlaggen is de betrekking daarop verbroken en wenschen wij daar met het uurwerk aan KV overtelaten)

- [4112] (Ontvangen 18 Nov. 1900)
B. No. 1852
De OFFICIER VAN JUSTITIE te DORDRECHT bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk dat:
Herbert Verveer, oud 26 jaren, sjouwer, wonende te Rijsoord.
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 2 November 1900
ter zake: strooperij bij nacht op een besloten erf waarop een woning staat
is veroordeeld tot
vijf dagen gevangenisstraf.
Dordrecht, 17 November 1900.
De Officier van Justitie.

- [4114] (Ontv. 18 Nov. 1900)
G.S. No. 71/2
's-Gravenhage, den 15.17 November 1900
Wij hebben de eer U hiernevens te doen toekomen onze beschikking hieronder vermeld,
met verzoek die aan den belanghebbende uit te reiken.
15 November 1900, J.L. va Rij, Adres in zake bouwverordening (Copie zie ommezijde)
+
Gelezen een adres van Jacob Leendert van Rij, timmerman, te Bolnes, dd 2 October 1900
waarbij hij hun College verzoekt de verordening door den Raad der gemeente Ridderkerk op 3 October ...

- [4118] (Ontv. 21 Nov. 1900)
B. No. 1869.
De Officier van Justitie te Dordrecht heeft de eer de Heer Burgemeester van Ridderkerk te verzoeken om te willen
melden of de schipper Frans of Fritz Hamburger op de rijnlichter Minerva die den 22 Augustus ll door de gemeenteveldwachter Karel Gimbergh
te Slikkerveer is gehoord van een diefstal van een hem toebehoorend horloge met koordje
en waarvan verdacht wordt Johannes ROOS te Bolnes gemeente Ridderkerk, de Hollandsche Taal verstaat.
Gaarne zal ik uw .. spoedig ....
Dordrecht, 20 November 1900.

- [4119] (Ontvangen 23 November 1900)
Edelachtbare Heeren!
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen Grietje van Beek - van beroep onderwijzeres -
dat er eene vacature van onderwijzer is op de school te Bolnes;
dat er ter vervuling dier vacature is opgeroepen een onderwijzer en dat dus hierdoor uitgesloten
worden onderwijzeressen, terwijl het bekend was, dat ondergeteekend in deze gemeente woonachtig,
sedert drie jaar in het bezit der akte als onderwijzeres, nog altijd zonder betrekking is,
omreeden tot nog nu steeds op plaatsen, waar zij solliciteerde, aan eenen inwoonster der gemeente de
voorkeur werd gegeven;
dat zij van meening is dat de gemeente Ridderkerk op dezelfde wijze zou kunnen handelen
daar het buiten kijf is, dat de betrekkingen in de gemeente eerder toekomen aan gemeentenaren
dan aan hem die niet in de gemeente wonen;
dat het haar wel bekend is, dat er ook onderwijzers in de gemeente Ridderkerk wonende mededingen naar de opengevallen plaats;
dat dezen echter zooveel korter tijd in het bezit der akte zijn, dan ondergeteekende, die reeds tijdelijk tot tevredenheid harer superieuren in dienst der gemeente is werkzaam geweest
dat zij naar billijkheid meerder aanspraak op de benoeming zoude hebben;
dat de raad bij eene vroegere gelegenheid eene onderwijzeres heeft benoemd, terwijl een onderwijzer was opgeroepen en op dit stuk dus een precedent bestaat;
redenen waarom ondergeteeknede de vrijheid neemt beleefd te verzoeken haar als sillicitant te beschouwen, daar dit niet te laat is,
zoolang de voordracht nog niet is opgemaakt.
Het welk doende met de meeste hoogachting, ued dienstwillige dienaaresse, Gr. van Beek Ad.
Aan den Raad der gemeente Ridderkerk 23 Nov. 1900.

- [4124] (Ontv. 27 Nov. 1900)
De OFFICIER VAN JUSTITIE te Dordrecht heeft de Eer den heer Burgemeester van Ridderkerk beleefdelijk
te verzoeken hem wel te willen opgeven of de op 25 April 1900 failliet verklaarde sigarenfabrikant
Roos
, Roos nog in leven is en zoo ja waar en wanneer hij is geboren. Blijkens ter Parkette berustende
aantekeningen was deze persoon vertrokken naar Rotterdam doch volgens bericht van den heer Burgemeester
aldaar woont hij nog in uwe Gemeemte.
Dordrecht, 26 November 1900.

- [4125] (Ontv. 28 Nov. 1900)
Ridderkerk, 27 November '00
Aan Edel Achtb. Heeren Burgemeester & Wethouders te Ridderkerk
Edel Achtbare Heeren!
Ondergeteekende door UEd destijds als waarnemend of plaats vervangend telephonist te Slikkerveer
aangesteld, ziet zich gedrongen uEd beleefd ontslag te vragen tegen ult.o December a.s. of eerder, voor
genoemde betrekking daar hij dezelve niet langer kan waarnemen.
Dankzeggend voor het door U Ed in hem stelde vertrouwen, heeft hij de eer in afwachting te zijn,
Edel Achtbare Heeren Uw Dienaar, P.C. Bulsing Cz.

- [4126] (Ontv. 28 Nov. 1900)
Aan den Raad der Gemeente Ridderkerk
Wel Ed. Heeren
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, de ondergeteekende Jacob Leendert van Rij
Timmerman wonende te Bolnes Gemeente Ridderkerk;
Dat hij UEd. dringend en beleefd verzoekt, de aanvulling der Verordening op het bouwen, betreffende
de breedte van de tusschenruimte der woningen bij nieuw aan te leggen straten te wijzigen, en wel in den volgenden zin;
dat bij nieuw aan te leggend straten, de breedte daarvan worde bepaald, naar de gevelhoogte
der Woningen, en wel bij Woningen van één verdieping (zijnde plm. 5.00 Meter gevelhoogte) de straat of tusschenruimte
bedrage 6 meter; dat bij Woningen aan twee tot drie verdiepingen, die tusschenruimte 9 Meter bedrage, en zoo vervolgens.
dat hij UEd. in overweging geeft, met het oog op den gezondheidstoestand, de straten
bij mogelijke aanleg tot het eigendom der Gemeente te maken, zooals dit in meer Gemeenten reeds het geval is,
en alsdan te bestraten, en van voldoende rioleering te voorzien, wat zeker in het algemeen belang, en dat der gezondheid zou zijn.
dat hij ten sloote, UEd er op wijst dat zelfde in groote steden, waar druk verkeer en dochte bevolking wordt aangetroffen, een dergelijke breedte, als in de tegenwoordige verordening is aangegeven, niet bestaat voor woningen van één verdieping hoogte.
Redenen waarom ondergeteekende dringend verzoekt, genoemd artikel te wijzigen.
't Welk doende, J.L. van Rij
Bolnes, 28 November 1900.
+
- [4126] Aan den Raad der Gemeente Ridderkerk
Bijlage behoorende bij mijn request van 28 November 1900.
In verband met de door mij aangevoerde bezwaren, tegen de bepaling vand e tusschen ruimte der woningen
bij aan te leggen straten, volge hierbij een nadere omschrijving met situatie teekening.
Doel en uitgangs......

- [4139] (ontv. 12 Dec. 1900)
Bolnes, 12 Dec. 1900
Naar aanleiding van art. 28 der Wet op het Lager Onderwijs heb ik de eer U Edel A. te melden, dat ik
nat het zien van een vijftal der sollicitanten in hun werk voor de klasse, en na ingenomen deels mondeling
berichten van de Hoofden der Scholen, waar deze sollicitanten werkzaam zijn, meen te mogen adviseeren
tot het opmaken der volgende voordracht ter vervulling den 1e Jan. a.s. vaceerende betrekking van onderwijzer aan mijne school.
N. 1 A.B. de Zeeuw, te Ridderkerk
N. 2 P. Schuijer, te Ridderkerk
N. 3 W. Smit, te IJselmonde

Van U Edele Achtb. de dw. dien. C. de Borst

- [4141] (Pntv. 15 Dec. 1900)
No. 411.
Onderwerp: Vacature te Bolnes
's Gravenhage 14 December 1900.
In antwoord op Uwe missive van 12 dezen No. 669 heb ik de eer, U te berichten dat ik, na onderzoek van
de hierbij teruggaande bijlagen, overeenkomdig het bericht van het Hoofd der School te Bolnes mij kan
vereenigen met Uw voorstel betreffende het opmaken van de voordracht ter benoeming van een onderwijzer
aan de openbare School.
De Schoolopziener in het Arrondissement Schiedam, G.L. Kepper.
(1. A.B. de Zeeuw te Ridderkerk
2. P. Schuijer te Ridderkerk
3. W. Smit te IJsselmonde)


- [4143] (Ontv. 16 Dec. 1900)
De OFFICIER VAN JUSTITIE te DORDRECHT bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk dat:
Pieter Jacob de Pater, oud 19 jaren, sjouwerman, wonende te Bolnes.
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 30 November 1900
ter zake: wederspannigheid
is veroordeeld tot
14 dagen gevangenisstraf.
Dordrecht, 15 December 1900.

- [4145] (Ontv. 18 Dec. 1900)(vervallen zie 895 van 1906)
Onderwerp: Nomensclatuur der doodsoorzaken
's Gravenhage den 12den December 1900.
Ten einde de bewerking van de sterftestatistiek naar de doodsoorzaken meer de toen beantwoorden aan den
tegenwoordigen stand der wetenschap en die bewerking tevens zoo te doen geschieden, dat de vergelijking der
verkregen gegevens met die van andere landen mogelijk zij, wenscht de Minister van Binnenlandsche Zaken, in
overeenstemming met het advies van de inspecteurs voor het geneeskundig Staatstoezicht voor de groepeering der
doodsoorzaken, met ingang van 1 januari 1901, eene nieuwe nomenclatuur te doen volgen, die ook ion ... etc
De Commissaris der Koningin in de Provincie Zuid-Holland, PATIJN
+
Nomensclatuur der doodsoorzaken. Ministerie van Binnenlandsche Zaken.
GENEESKUNDIG STAATSTOEZICHT

's-Gravenhage, 10 December 1900.
Reeds sints jaren is algemeen dor hen, die zich bezig hielden met de bewerking van de statische
gegevens omtrent ziekte en sterfte, de wenschelijkheid uitgesproken ...
Voor Nederland zal deze verkorste lijst luiden:
1. Febris typhoïdea, typhus abdominalia .....

- [4148] (Ontv. 22 Dec. 1900)
Rijsoord, 21 December 1900
Edelachtbare Heer!
Hiermede bericht de ondergeteekende U dat hij zijn benoeming tot onderwijzer in uwe gemeente
aan de school te Bolnes in dank aanneemt en dat hij op den gestelden datum 1 Januari 1901
zijn betrekking hoofd te aanvaarden.
Hoopende zich het in hem gestelde vertrouwen waardig te maken, teekent hij zich
Edelachtbare Heer,
Uw onderd. dien, A.B. de Zeeuw.

- [4149] (Ontv. 23 Dec. 1900)
B No. 2020
De OFFICIER VAN JUSTITIE te DORDRECHT bericht bij deze aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk dat:
1. Johannes Roos, oud 15 jaren
2. Johannes Roos, oud 15 jaren
3. Johannes de Pater, oud 17 jaren
4. Johannes de Pater, oud 17 jaren, allen arbeider, wonende te Bolnes.
bij vonnissen dezer Rechtbank d.d. 7 December 1900
ter zake: diefstal
zijn veroordeeld tot
No: 1 drue weken gevangenisstraf
No: 2 drie weken gevangenisstraf
No: 3 een maand gevangenisstraf
No: 4 een week gevangenisstraf
14 dagen gevangenisstraf.
Dordrecht, 22 December 1900.

- [4150] (Ontv. 23 dec. 1900)
Parket v/d ambtenaar O.M. Kantong. Dordrecht.
No. 472
(komt huis den 29 Dec.)(dd den 24/12 leidt)
Bij dezen heb ik de er U bijgaand proces-verbaal te doen toekomen, met verzoek om den in het
slot genoemden Gerrit Wildeman Joostzn te doen hooren en mij dan zoo spoedig mogelijk de stukken
te retourneeren.
+
R. 31 Dec. 00
Achtervolgens U Edel Achtb. missive v/d Dec .. heb ik de er hierbij terug te zenden ....

Laatst gewijzigd: oktober/december 2017, februari-maart-april 2018.