Aanmelden | Contact
Zoeken

Ridderkerk: ingekomen stukken 1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901


Bron: Stadsarchief Rotterdam
Toegang: 1270
Inventarisnummer: 329 (1889), 330 (1890), 331 (1891), 332 (1892), 333 (1893), 334 (1894), 335 (1895), 336 (1896), 337 (1897), 338 (1898), 339 (1899), 440 (1900), 441 (1901)

* * * scans verkrijgbaar * * *


ingekomen stukken 1901


Ridderkerk: ingekomen stukken 1901

een selectie


- Firma A.F. Smulders, Ingenieurs-Constructeurs
Slikkerveer (Hoofdkantoor), Utrecht (ateliers de constructions mecanique), Grace Berleur (Belgique)
No. 45043
Rotterdam, den 8en Januari 1901
Aan den Edel Achtbaren Heer Burgemeester der Gemeente Ridderkerk.
Edel Achtbare Heer.
In verband met het schryven van den Hr. Chef van het Militair Hospitaal te Maastricht, dato 6 dezer, No. 6,
heben wy de eer U te berichten, dat onze werkman Gerrit Lagendyk, voor zoover ons bekend, niet naar Siberia
gaat, althans niet in dienst onzer firma,
Hoogachtend, Machinefabriek & Scheepswerf
+
- [4165] (Ontv. 7 Januari 1901)
Chef van het Militair Hospitaal
Maastricht, 6 januari 1901.
Onderwerp: Soldaat Lagerdijk
Arie Lagendijk soldaat de koloniale-reserve wordt verpleegd in het Hospitaal onder mijn beheer
genoemde soldaat vraagt verlof, aangezien zijn vader Gerrit Lagendijk scheepmaker, Eenigen-Dijk ten Uwent
in het laatst van deze maand als monteur naar Siberie zou gaan, daar minstens een jaar zou blijven.
Ik heb de eer uEdelachtbare beleefdelijk te verzoeken mij Zoo mogelijk voor 10 dezer - wel te willen mededeelen,
of bovenbedoelde mededeeling van den soldaat Lagendijk waarheid bevat.
De Chef voornoemd, Op last De Officier van Gezondheid der 2 klasse
(zie B700 dd 9/1/1)

- [4168] (Ontv. 9 Januari 1901)
Aan Den Edel Achtb. Raad der gemeente Ridderkerk
geven met verschuldigden eerbied te kennen
Mattheus Visser Anthoniezoon, broodbakker te Oostendam, Gem: Ridderkerk
Cornelis Visser Az broodbakker, mede aldaar;
Adrianus Molendijk Az, kweekeling, aldaar
Wouter de Jong Jz, timmerman te Ridderkerk
Gerrit Wildeman Gz, koopman aldaar;
Jan den Hoed Bz, timmerman aldaar
Willem Smit Az werkman te Hendrik Ido Ambacht en
Adrianus de Groot Dz. slagersknecht aldaar
Dat zij voornemens zijn, met elkander en met meerdere Zangliefhebbers eene Zangvereeniging
opterichten, en zij als plaats voor hunne repititien en openbare uitvoeringen daartoe gaarne ter
beschikking wenschten eene der lokalen van de Openbare School aan den Pruimendijk
onder Uwe gemeente Hoofd de Heer J.H. Verkerk.
Reden, waarom zij zich bij deze tot Uwe Edel Achtb. wenden, met het eerbiedig verzoek hun de
bovenbedoelde beschikking wel te willen vergunnen, onder de voorwaarden, als
als Uwe Ed. Achtb. naar billijkeid zult gelieven te bepalen.
't welk doende,
M. Visser, Az, C. Visser Az, W. Smit Bz, J. den Hoed Bz, W. de Jong, Jz, A.L. Molendijk, Gerrit Wildeman Gz, A.D. Groot Dz
Ridderkerk en H.I. Ambacht 8 Januari 1901.

- [4170] (Ontv. 12 Januari 1901)
Bolnes, 11 Januari 1901.
Edelachtbare Heeren!
Ondergeteekende, benoemd tot onderwijzer aan een O.L. School te Amsterdam, vraagt hij dezen
eervol ontslag als onderwijzer aan de openbare School te Bolnes, in te gaan 1 Maart eerstkomende.
Hoogachtend,
heb ik de eer te zijn Uedela. dw. dr., W. [Wouterus] van der Straaten.
Aan den Raad der Gemeente Ridderkerk.

- [4172] (Ontv. 13 Januari 1901)(uiterlijk den 20e)
G.S. No. 90
Onderwerp: Uitvoering van art. 45 der wet op het lager onderwijs
's-Gravenhage, den 24sten December 1900
met verwijzing naar onze missive van den 6den Januari 1891 B. no. 45 (3de afd.) S. o. 46 hebben wij de
eer u hierbij tre doen toekomen twee tabellen model A, betrekkelijk de uitvoering van art. 45 der wet op het
lager onderwijs, emt beleefd verzoek na nauwkeurige invulling één exemplaar aan ons terug ...
+
(model A) Provincie ZUID-HOLLAND. Gemeente Ridderkerk.
STAAT aanwijzende de sommen door het Rijk overeenkomstig art. 45 de wet tot regeling van het lager onderwijs, ...

Ridderkerk Dorp, 256, a-i k en l, Emck (hoofd), de Jong, v.d. Gijp, Visser, Geldof, Baan; f 400;
Ridderkerk Bolnes, 300, a-i k en l, de Borst (hoofd), de Man, Kalkman, v.d. Straaten, de Zeeuw, N. Stam; f 400;
Ridderkerk Rijsoord, 91, a-i k en l, de Back (hoofd), Lenselink, van Nes (geen kinderen van elders); f 300;
Ridderkerk Pruimendijk, 60, a-i k en l, Verkerk (hoofd), van Nes; f 250;
zamen = 707
+
- Rijsoord, 19 Nov. 1901
M.
In antwoord op uw schrijven van 16 Nov. l.l. heb ik de eer, U te melden dat het aantal leerlingen mijner
school op 15 Januari 1901 bedroeg:
122 jongens, 99 meisjes
totaal 221 leerlingen
Met verschuldigden eerbied heb ik de eer te zijn uw dienstw. dien,
G. Meima, H.d.B.S. [=Hoofd der Bijzondere School]
Den heer burgemeester der gemeente Ridderkerk
+
- M.
Bij dezen heeft de ondergeteeknde de eer U te berichten dat het aantal leerlingen zijneer school op
15 Januari j.l. bedroeg 193.
Hoogachtend, Uw dw. dr,
J. Klomp, Hoofd der Bijz. School (Dorp)
+
- Bolnes, 18 Nov. 1901.
Edel Achtbare Heer!
In gevolge uw verzoek van 16 Nov. l.l. heb ik de eer, U te melden, dat het aantal leerlingen
mijner school op 15 Januari j.l. 90 bedroeg.
Uw dienstv. dien., G. Somsen
Aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk
+
- Openbare School te Rijsoord (retour den 17 uiterlijk)
Op den 15 Januari 1901 bedroeg het aantal kinderen als werkelijk Schoolgaande bekend staande: 91.
van deze waren volgens de Schoolgeldheffing
30 onvermogend
38 minvermogend (lett g-h)
Het hoofd der openbare school te Rijsoord,
(onderteekening) J.C. de Back
(geen van elders)
NB Wanneer onder het eerst optegeven aantal kinderen er mochten zijn begrepen die elders woonachtig zijn,
als dan wordt tevens vermelding verzocht van dat aantal (zie binnen)

+
- Openbare School a/d Pruimendijk
Op den 15 Januari 1901 bedroeg het aantal kinderen als werkelijk Schoolgaande bekend staande: 60.
van deze waren volgens de Schoolgeldheffing
onvermogend 14
minvermogend 36 (lett. g-h) 36
(onderteekening) Het hoofd der school J.H. Verkerk
+
- Openbare School te Bolnes.
Op den 15 Januari 1901 bedroeg het aantal kinderen als werkelijk Schoolgaande bekend staande: 140 j + 160 m = 300 l.l.
van deze waren volgens de Schoolgeldheffing
23 onvermogend
200 minvermogend (lett. g-h)
(onderteekening) C. de Borst, H.d.Sch.
+
- Openbare School op het Dorp.
Op den 15 Januari 1901 bedroeg het aantal kinderen als werkelijk Schoolgaande bekend staande: 256
van deze waren volgens de Schoolgeldheffing
41 onvermogend
146 minvermogend (lett. g-h)
(onderteekening) P.J. Emck

- [4176] (Ontv. 15 Januari 1901)
Centraal Bureau van Politie ROTTERDAM
Rotterdam, 15 Januari 1901
Pieter Jacob Noorlander, geboren te Hendrik Ido Ambacht den 9 Maart 1873
tot voor korten tijd ten Uwent gewoond hebbende, thans wonende alhier aan de Rosestraat No: 99
sollicitant naar de betrekking van agent van politie alhier.
Beleefd verzoek ik U Edel Achtbare naar de antecedenten van dien persoon een onderzoek te willen doen
instellen en mij den uitslag daarvan te berichten.
De Hoofd-Commissaris van Politie

- [4184] (Ontv. 22 Januari 1901)
Aan den Edelachtbare Raad der gemeente Ridderkerk
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen ondergeteekenden, bestuurder der Werkliedenvereeniging
"Recht en Plicht"
opgericht den 13e Februari 1895, gevestigd te Slikkerveer en Bolnes, ten doen hebbende
de belangen der werklieden te bespreken en te bevorderen op geoorloofde wijze, waaraan ook een ziekenkas
is verbonden, dat: genoemde vereeniging door het afbreken der zaal "de Toekomst" te Slikkerveer zonder
gelegenheid is om te vergaderen op haar driemaandelijksche vergadering.
Er zal een nieuw lokaal verrijzen maar is nu voor hoogstens twee vergaderingen zonder lokaal, verzoekt:
voor hoogstens twee malen één lokaal der Openbare School te Bolnes voor het gemelde doel. De eerstvolgende
vergadering zal dan plaats hebben den 10e Maart van des avonds van 8 ure tot 9 1/2 ure en
de tweede maal (zoo noodig) drie maanden later
Bij inwilliging van hun bescheiden verzoek, onderwerpen de ondergeteekende zich gaarne aan bepalingen Uwerzijds
omtrent huur en schoonmaak en licht en mogelijk voorkomende bijzaken.
Namens de werkliedenvereniging "Recht en Plicht"
Abr. de Bakker, voorzitter / P.E. Ligthart, Secretaris.
Januari 1901, Slikkerveer


- [4187] (Ontv. 25 Jan. 1901) Noordeinde 72.
den Haag, 24 Jan. 1901.
No. 122
BIJLAGE: een
(Adrs. van Dijk)
Onder toezending van bijgaande bijlage heb ik de eer UEdAchtb. beleefd te verzoeken om consideratie en advies.
"Door het steeds toenemend aantal adressen en de onmogelijkheid, aan alle behoeftigen, die zich aanmelden, tegemoet te komen,
kan alleen in werkelijk dringende gevallen ondersteuning worden voorgedragen.
"
De Directeur der Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin, E.H.A. Bijlevelt..
Den Heere Burgemeester van Ridderkerk

- [4193] (Ontv. 31 Januari 1901) Noordeinde 72.
den Haag, 30 Jan. 1901.
No. 151
BIJLAGE: een
(Klaas Levering, zie achter)
Onder toezending van bijgaande bijlage heb ik de eer UEdAchtb. beleefd te verzoeken om consideratie en advies.
"Door het steeds toenemend aantal adressen en de onmogelijkheid, aan alle behoeftigen, die zich aanmelden, tegemoet te komen,
kan alleen in werkelijk dringende gevallen ondersteuning worden voorgedragen.
"
De Directeur der Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin, E.H.A. Bijlevelt..
Den Heere Burgemeester van Ridderkerk
(Klaas Levering, weduwnaar 50 jr, 1 zoon 20 j, 1 dochter 16 j., 1 zoon 14 j., 1 zoon 11 j., 1 dochter 9 j., 1 zoon 6 j.;
heeft geheel geen ondersteuning van enig Armbestuur, heeft godsdienstige begrippen doch niet een Kerk is goed voor hem;)


- [4197] (Ontv. 3 Febr. 1901)
B. No. 297
DORDRECHT, den 2 Februari 1901.
Ik heb de eer UEd. Achtbare te berichten dat Klaasje Konijnenburg, oud 31 jaren, huisvrouw van C.G. Eland
wonende te Bolnes bij vonnis der Arrondissement Rechtbank alhier dd 13 Januari 1901 wegens mishandeling
is veroordeeld tot eene geldboete van f 3,- subsidair twee dagen hechtenis.
De Officier van Justitie te Dordrecht

- [4199] (Ontv. 10 febr. 1901)
B. No. 2202
Dordrecht, den 9 Februari 1901.
Ik heb de eer UEd. Achtbare te berichten dat:
1. Dirk Burgerhout, oud 72 jaren, koperslager, wonende te Bolnes
2. Pleun de Klepper, oud 17 jaren, ijzerwerker
3. Johannes van Driel, oud 20 jaren, ijzerwerker
4. Marinus Rijsdijk, oud 15 jaren, vlasarbeider, allen wonende te Ridderkerk
bij vonnissen der Arr. Rechtbank alhier dd 25 Januari 1901, wegens:
No: 1 overtreding der verordening op de Hondenbelasting
No: 2, 3 en 4 diefstal, zijn veroordeeld tot:
No: 1 eene geldboete van f 5 subs. 1 dag hechtenis
No: 2 en 3 ieder vijf dagen gevangenisstraf
No: 4 twee dagen gevangenisstraf
De Officier van Justitie te Dordrecht

- [4201] (Ontv. 13 feb. 1901)(omtrent instelling v/e 4e stemdistrict)
Ridderkerk Februari 1901
Aan den Gemeenteraad alhier
Mijne Heeren !
De ondergeteekenden, kiezers, bewoners van den Oostendam, Pruimendijk Oudemolen, nemen de
vrijheid, zich tot uwe achtbare vergadering te wenden met het volgende:
dat naar hun oordeel, het aantal kiezers in genoemde omgeving groot genoeg is, tot de instelling van een vierde stemdistrict;
dat in de openbare school aan den Pruimendijk in eene der ongebruikte lokalen, eene zeer geschikte gelegenheid beslist tot het inrichten van een stembureau;
dat tal van kiezers thans zeer moeielijk en verscheidenen in het geheel niet wegens den te verre afstand naar Rijsoord, zich van hun kiezersplicht kunnen kwijten;
dat de bedoeling der kieswet toch is, zooveel mogelijk het deelnemen aan de verkiezing te vergemakkelijken
redenen waarom adressanten met bescheiden aandrang ver..en het omschreven gedachte dezer
gemeente te maken tot een vierde stemdistrict.
't Welk doende, enz
Uw onderdanige dienaren:
R. v. Gemerden, A. Plaisier, M.W. v.d. Kamp(?)
Jan van Duinen, A.L. Molendijk, As. Molendijk, S. den Hartog
J. den Hartog Sz, W. Barendregt, J. Visser, H(?). Molendijk, J. Wildeman
V. van Montfoort, H. Penning.


- [4202] (Ontv. 13 febr. 1901)(omtrent waterleiding)
Aan den Gemeenteraad alhier
Mijne Heeren !
De ondergeteekende, bewoners van den Oostendam, gezien hebbende, uit het jongste
raadsverslag, dat de onderhandelingen met c..sionarissen in zake de waterleiding zijn afgebroken
dat met geen enkel woord werd gesproken van eene waterleiding in eigen beheer;
dat mitsdien de totstandkoming van dergelijk ... inrichting nog wel geruimen tijd op zich zal laten wachten;
verzoeken daarom andermaal, zich te mogen aansluiten bij de waterleiding te Zwijndrecht, op voorwaarde
als in hun vorig adres is omschreven; aan welke ... zij vertrouwen, dat uw raad gaarne zal willen voldoen.
't Welk doende enz
Uw onderdanige dienaren
A. Visser, W. Molendijk, J. Wildeman, R. v. Gemeren, H. Penning, V. v. Montfoort
A. Plaisier, Jan van Duinen, A.s Molendijk, S. den Hartog Ez, J. den Hartog Sz, W. Barendregt


- [4206] (Ontv. 16 febr. 1901)
Bolnes 16 Febr. 1901.
Den Weledel Achtb. Heeren Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk
Naar aanleiding van art. 28 der Wet op het Lager Onderwijs heeft ondergeteekende de eer U Ed. A. te berichten
dat hij na persoonlijke kennismaking, zoowel als met gebruikmaking van gedeeltelijk] mondelinge
gedeeltelijke schriftelijke adviezen van de tegenwoordige patroons van eenige sollicitanten tot het besluit
is gekomen UEd A. hierbij de namen op te mogen geven der drie sollicitanten, die z.i. in aanmerking
kunen komen door U ter benoeming te worden voorgedragen voor de met 1e Maart e.k. aan zijne school
vaceerende betrekking van onderwijzer:
P. Schuijer, te Ridderkerk
S. de Jong, te Schoonhoven
A. Rijkee, te Alblasserdam
Het Hoofd der Openb. School te Bolnes, C. de Borst.

- [4209] (Ontv. 19 febr. 1901)
Rijksopvoedingsgesticht voor Jongens "VELDZICHT"
Avereest, den 18e Februari 1901
Ik heb de eer UWel Edel Achtb. te berichten dat op den 20e dezer in vrijheid wordt gesteld:
Pieter van den Berg, oud 18 jaar, van beroep landwerker, zoon van Willem van den Berg en van
Aplonia de Jong (beiden overleden, vroeger wonende te Rijsoord) vermoedelijk zal hij voorloopig zijn
intrek nemen bij zijn oom Jan de Jong, Scheepstimmerman wonende in uwe gemeente
In den loop van den dag zal hij op genoemden datum in Uwe gemeente aamkomen en verzoek ik U beleefd
mij te doen berichten of bedoelde P. v.d. Berg in Uwe gemeente is aangekomen.
De Directeur

- [4210] (Ontv. 19 febr. 1901)
Aan: den Edelachtbare Raad der gemeente Ridderkerk.
Edel Achtbare Heeren!
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen ondergeteekenden bestuurders der Werklieden-Vereeniging
"Recht en Plicht"
opgericht den 13e Februari 1895 ten doen hebbende de belangen der werklieden op alle
gepaste wijzen te bevorderen.
dat zij kennis genomen hebbende van de nieuwe verordening op het bouwen van oordeel zijn
dat er te veel speelruimte overig is, waardoor de verordening gevaar kan loopen, niet geheel aan de bedoeling te
voldoen;
en dat zij ook kennis genomen hebben van het adres aan U Ed: gezonden door Jacob Leendert van
Rij, timmerman alhier.
van oordeel zijn dat den door genoemde adressant, Jacob Leendert van Rij, voorgestelde
wijzigingen zeer zeker zijn in het belang van den werkman, die behoefte heeft aan
ruime en gezonde woningen welke ook niet te duur zijn.
Redenen waarom genoemde Werkliedenvereeniging "Recht en Plicht" dringend verzoekt
dat het UEd. behagen, het adres en deszelfs wijzingen van den heer Jacob Leendert van Rij aan te nemen.
"t Welk doende
namens "Recht en Plicht"
A. de Bakker, voorzitter, P.E. Ligthart, Secretaris
Slikkerveer 19 Januari 1901


- [4211] (Ontv. 20 febr. 1901)
Onderwerp Vacature Bolnes
's Gravenhage 18 Februari 1901
In antwoord op Uwe missive van 16 dezer No. 714 heb ik de eer U te berichten, dat ik
na onderzoek van de hierbij Teruggaande bescheiden, overeenkomstig het bericht van het
Hoofd der Openbare School te Bolnes, mij an vereenigen met de door U voorgestelde voordracht ter
benoeming van een onderwijzer aan genoemde School
de Schoolopziener in het Arrondissement Schiedam
G.L. Kepper
(Pieter Schuijter, geb. te Ridderkerk 14 febr. 1882, met ingang van 11 Maart 1901, op f 550 wedde, 1e verh. a f 25 ingaande 1 Januari 1901)

- [4212] (Ontv. 20 febr. 1901)
Aan den Raad der Gemeente Ridderkerk
Wel Edl. Heeren
Geeft met verschuldigde eerbied te kennen, de afdeeling der werkl. vereen: Patrimonium te Bolnes
(sterk 50 leden) dat zij op hare vergadering van 8 Febr. 1901 heeft ingezien en besproken, het request
met bijlage van de heer J.L. van Rij Timmerman te Bolnes, welk request aan Uw Raad dezer gemeente was verzonden.
dat zij eenparig heeft besloten genoemd request te steunen, en u Edl. bij deze dringend en beleefd te verzoeken,
daarop in zijn geheel in te gaan, en de daarin voorgestelde afstanden enz: letterlijk over te nemen, en wel om de volgende reden:
1e. dat o.i. bij de thans bestaande verordening de huurprijs der woningen, kunstmatig wordt verhoogd, wat geheel neerkomt op de arbeiders
2e. dat, door de thans bestaande verordening, den aanbouw van woningen voor de werkman, wordt belemmerd, zoo niet in haar geheel tegen gegaan
3e. dat juist in een Gemeente als deze, vooral wat Bolnes en Slikkerveer betreft, waar Industrie en fabriekswezen telken jare grooter afmetingen aanneemt,
en alzoo den werkman uitomliggende plaatsen, hier in zijn onderhoud doet voorzien, den Raad de bouw van behoorlijke woningen voor de werkman behoorde te bevorderen, op
elke wijze, zooals dit in andere Gemeenten geschied.
4e. dat door de thans bestaande verordening den werkman zich gebonden ziet, of voor en na de arbeid, 1 a 1 1/2 uur gaans
in een andere Gemeente zijn woning te betrekken, of zich te vergenoegen tegen
hooger prijs een hok te betrekken voor woning
5e dat juist met het oog op den gezondheidstoestand Uwe verordening ... etc
't Welk doende
A. de Bakker, voorz., C.J. van Rietschoten, Secret.
Bolnes-Slikkerveer 19/2 1901

- [4215] (Ontv. 20 febr. 1901)
Den Weledelachtb. Raad van Ridderkerk.
Weldelachtb. H.H.!
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen ondergeteeknde, baas op de Werf van de Firma A.F. Smulders te Slikkerveer
dat hij den Raad bescheiden in kennis brengt, hoe hij voor ongeveer 23 jaar is behandeld geworden, toen hij bij een uitgebroken brand ten huize van wijlen
F. de Beer, bij welke gelegenheid hij voor zijn vader dienst deed als pompen, maar moeilijk kon volbrengen, gestraft is geworden met niet uitbetaling van loon en pr(i)emie,
en dat alleen, omdat hij na den spuitgasten gevraagd te hebben of zij zijn werk wilden overnemen, en hiervan zekerheid had, dat dit gebeuren zou, zich vervoegde tot den Heer Izaäk van der Waal, met de vraag, of een en ander
zijne goedkeuring wegdroeg, maar daarop geen antwoord kreeg.
dat hij langen tijd daarna is aangesteld willens of onwillens, als commandant
bij de brandweer, eene betrekking, die zijns inziens heel wat beter kon worden waargenomen door iemand, die over meer vrije tijd te beschikken heeft;
dat hij den Raad dan ook in overweging geeft, hem toch eigenlijk de weggejaagde pompen, als commandant te
ontslaan en een ander, in zijne plaats te stellen.
dat hij, mocht daartegen overwegend, bepaald bezwaar bestaan, den Raad beleefd verzocht, wijziging te brengen
in het onderscheidingsteeken, en dat wel, door in plaats van de Stok, die bij brand altijd lastig en oorzaak is, dat men de
handen niet vrij heeft, en daardoor menigmaal koude lijdt, een band of iets anders te geven.
Mocht den Raad dit verzoek in Welwillende overweging nemen, en gunstig hierop beschikken dan zou zij
hem en anderen zeer verplichten.
't Welk doende
UEA onderd. dienaar, H. Baas Jzoon.
Slikkerveer 19 Feb. 1901

- [4219] (Ontv. 24 feb. 1901)
B No. 2243
DORDRECHT, den 23 Februari 1901.
Ik heb de eer UEd. Achtb. te berichten dat Gerrit Onderde Linden, oud 21 jaren, sjouwerman, wonende
te Bolnes, bij vonnis der Arrond. Rechtbank te Dordrecht, dd. 8 Februari jl, wegens vernieling, is
veroordeeld tot eene geldboete vanf 10,- subsidair 4 dagen hechtenis.
De Officier van Justitie te Dordrecht

- [4223] (Ontvangen 5 Maart 1901)
Rijsoord 4 Maart 1901
Den Gemeenteraad van Ridderkerk.
Edel Achtbare Heeren,
Den 13den November 1900 dus bijna 4 maanden geleden, nam de Kerkvoogdij der Ned. Herv. Gem. te Rijsoord
de vrijheid - zich - bij gezegeld request - tot UEd Achtb. te wenden met verzoek om eene jaarlijksche subsidie
voor onderhoud etc. van den eenigen tijdsaanwijzer in dit deel der gemeente Ridderkerk, n.l. de klok in den toren van 't Ned. Herv. Kerkgebouw alhier.
Tot heden werd ons daaromtrent Uwentwege geenerlei bescheid gezonden.
Vandaar dat de kerkvoogdij bovengenoemd zoo vrij is, zich - bijdezen - opnieuw bij gezegeld request tot uEdel Achtb. te wenden met eerbiedig verzoek
om eenig antwoord op haar schrijven van 13 November 1900.
Met verschuldigde gevoelend van hoogachting,
Namens de Kerkvoogdij der Ned. Herv. Gem. van Rijsoord c.a.
Uw dw. F.H. v. Leeuwen, Secretaris
(berichten van de toegift f 20)

- [4231] (Ontv. dd. 10 Maart 1901) Noordeinde 72.
den Haag, 30 Jan. 1901.
No. 358
BIJLAGE: een
(Klaas Leensvaart)
Onder toezending van bijgaande bijlage heb ik de eer UEdAchtb. beleefd te verzoeken om consideratie en advies.
"Door het steeds toenemend aantal adressen en de onmogelijkheid, aan alle behoeftigen, die zich aanmelden, tegemoet te komen,
kan alleen in werkelijk dringende gevallen ondersteuning worden voorgedragen.
"
De Directeur der Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin, E.H.A. Bijlevelt..
Den Heere Burgemeester van Ridderkerk

- [4236] (Ontv. 17 Maart 1901)
B. No. 2387
DORDRECHT, den 16 Maart 1901.
Ik heb de eer UEd. Achtbaren te berichten dat Jan van Es, oud 24 jaren, ijzerwerker, wonende te
Ridderkerk bij vonnis dezer Rechtbank dd 1 Maart 1901, wegens mishandeling is veroordeeld
tot zeven dagen gevangenisstraf.
De Officier van Justitie te Dordrecht.

- [4246] (Ontv. 20 Maart 1901)
RIJKSTELEGRAAF Hulppost Kantoor te Ridderkerk
No. 51.
Ridderkerk 20 Maart 1901
Naar aanleiding van een ontvangen Schrijven van den Heer Directeur van het Potkantoor te Rotterdam
heb ik de eer UEA beleefd te verzoeken mij wel te willen berichten of er bezwaar bestaat de
openstelling der hulpkantoren des Zondags tot één uur te beperken en welk uur van openstelling het meest
geschikt geacht wordt.
De Directeur Brievengaarder, LOKKER
Aan het Gemeentebestuur te Ridderkerk
(des Zondags 's morgens 7 tot 9 uur (post en) telegraaf(dienst), de postdienst kantoor open 8-tot 9 uur)

- [4260] (4255)(Ontv. 30 maart 1901)
Bolnes 29 Maart 1901.
Aan Heeren Burgemeester en Wethouders der Gemeente Ridderkerk.
Ingevolge UWE schrijven van dato 27 Maart (2745) gericht aan ons polderbestuur in zaken opknappen en
begrinten, van een gedeelte polderweg, zijnde van af de brak tot de kerk der Gereformeerde gemeente te
Ridderkerk, hebb ik de eer UWE mede te deelen, dat het volstrekt de bedoeling van ons polderbestuur was, dat:
wanneer de gemeente dit gedeelte onzer polderwegen (in het voorbijgaan van zoo veel an(de)re gedeeltens, welke in het
algemeen gemeentelijk belang niet minder noodig zijn) zulks even als de Kikkersteeg, in aansluiting met onze
polderweg, den onderhoud voortaan ook voor rekening van de gemeente zou worden uitgevoerd.
Om evenwel die onhoudbare toestand van de geheele benedenrijweg, met mede behulp van de gemeente zoo spoedig
mogelijk in een betere toestand te krijgen is er dan ook geen ebzwaar, die laatste alenia in te trekken, op dat dan ook de polder bij een
latere geheele begrinting, dat gedeelte polderweg van af de brak tot de kerk der Gereformeerde gemeente
als onderhoud ook weer voor zijn rekening neemt.
Bolnes 29 Maart 1901.
C. v.d. Waal, dijkgraaf.

- [4269] (Ontv. 6 April 1901)
Noordeinde 72.
den Haag, 8 April 1901.
No. 447.
BIJLAGE: een
(f 10 voor K. Leensvaart)
Ik heb de eer UEd. Achtb. hierbij te doen geworden een aanwijzing op de Thesaurie van Hare Majesteit
de Koningin (Noordeinde 70), voor de, namens Hoogst Dezelve, gebenifeerde in Uwe gemeente, wiens naam
aan ommezijde is geplaatst, met beleefd verzoek die wel te willen doen uitreiken.
De Directeur der Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin, E.H.A. Bijlevelt..
Den Heere Burgemeester van Ridderkerk

- [7270] (Ontv. 6 April 1901)
Noordeinde 72.
den Haag, 5 April 1901.
No. 441
BIJLAGE: een
(wed. H. Konijnenburg, zie binnen)
Onder toezending van bijgaande bijlage heb ik de eer UEdAchtb. beleefd te verzoeken om consideratie en advies.
"Door het steeds toenemend aantal adressen en de onmogelijkheid, aan alle behoeftigen, die zich aanmelden, tegemoet te komen,
kan alleen in werkelijk dringende gevallen ondersteuning worden voorgedragen.
"
De Directeur der Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin, E.H.A. Bijlevelt..
Den Heere Burgemeester van Ridderkerk
+
Hendrika Burgje Stolk, oud 28 jaar, te Bolnes, gehuwd 17 Nov. 1899 met Pieter Hendrik Konijnenburg
deze overleed 9 Juni 1900, aan typhus (toen nog onteigend)
1 dochter oud 5 1/2 j.
1 dochter oud 10 maanden.
van mans kant allen nog eene moeder
van haar kant nog beide ouders.


- [4272] (Ontv. 10 April 1901)(Zie D758)
B. No. 1202 (1e Afd.) G.S. No. 34.
Onderwerp: Tramwegen op de Zuidhollandsche Eilanden
Blijkens Uwe mededeeling dd 6 Mei 1898 No. 97 aan de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij
is door den raad Uwer gemeente aan die Maatschappij ten behoeve van den aanleg van de door haar gepropeteerde
lijnen een subsidie toegezegd van f 20,- gedurende vijf jaren.
Daaraan is evenwel eene voorwaarde verbonden, die tot doel heeft te zorgen voor het veilig verkeer
op wegen in uwe gemeente bij overkruising van een weg door den stoomtramweg.
Sedert is tot stand gekomen de wet van 9 Juli 1900 (Staatsbl. no. 118) houdende nadere regeling van den dienst en
het gebruik van spoorwegen waarop uitsluitend met beperkte snelheid ... etc.
De Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid-Holland

- [4274] (Ontv. 14 April 1901)
DORDRECHT, den 13 April 1901
Ik heb de er UEd Achtb. te berichten dat Cornelis Pieter van Vuuren, oud 22 jaren,
fabrieksarbeider, wonene te Ridderkerk bij vonnis der Arrond. Rechtbank te Dordrecht dd.
29 Maart 1901 wegens mishandeling is veroordeeld tot zeven dagen gevangenisstraf.
De Officier van Justitie te Dordrecht.

- [4275] (Ontv. 18 April 1901)
A. No. 1108 (2e Afd.)
Onderwerp: Statuten der Weerbaarheidsvereeniging "St. Joris"
's Gravenhage, den 17 April 1901.
Met toezending van een uittreksel eener missive van den heer Minster van Binnenlandsche
Zaken dd 13 dezer no. 613 (afd. M.a) en de daarbij .... etc

- [4282] (Ontv. 21 April 1901)
Dordrecht, den 20 April 1901.
Ik heb de er UEd. Achtbare te verzoeken mij naar aanleiding van het mij gezonden proces-verbaal
inzake den diefstal bij B.C. Akkerhuis te willen berichten of er met de Paaschdagen geen verdachte
personen te Bolnes gezien zijn en of naar die personen in kerkerijen en tapperijen onderzoek is gedaan.
Voorts geef ik U in overweging de ontvreemde voorwerpen in het Algemeen Politieblad te plaatsen ten einde
op deze wijze te trachten de dader van het schelmstuk in handen te krijgen.
de bevelen zullen wat nader omschreven moeten worden.
De Officier van Justitie te Dordrecht.

- [42..] (Ontv. 30 April 1901)
Nederlandsche Vereniging voor Gemeentebelangen
No. 829 Betreffende pensioen gemeenteambtenaren
Aan Burgemeester en wethouders der Gemeente Ridderkerk ZH
Naar aanleiding van de door U door tusschenkomst van Gedeputeerde Staten aan
ZEx. den Minister van Binnenlandsche Zaken verstrekt opgave, bedoeld in de missive
van Zijne Excellentie dd. 26 Januari j.l. no. 331 BB hebben wij de eer U thans de
vragenlijsten toe te zenden. Alhoewel het aantal reeds grooter is dan het opgegeven aantal Uwer
ambtenaren bedraagt, zullen U desverlangd nog meer exemplaren worden toegezonden.
Hoogst gaarne zouden wij de lijste ignevuld, voor den 1 Juni a.s. (adres A. de Vulder van Noorden te
Middelburg, secretaris der Verenging) terugontvangen ....
(6 Juni 1901 verzonden Staten van
de Burgemeester - Secretaris
Ontvanger
Amb. te Secretarie
Architect
Concierge
telefoonhouder te Slikkerveer
Secretaris-boekhouder v.h Burg. Armbestuur
3 veldwachters
havenmeester
vroedvrouw
doodgraver-klokkenist)


- [4301] (ontv. 7 Mei 1901)
Aan den Wel Edele Achtbare heeren leden der Gemeenteraad te Ridderkerk
De ondergeteekende allen bewoners te Slikkerveer
Geven hiermede hunner belangen ter kennis;
dat zij sinds jaren zich van drinkwater hebben mogen voorzien in een sloot gelegen aan den
Muizenkade, welke kade is gelegen te Slikkerveer en in eigendom toebehoord aan den heer Lodewijk
Zwart
, wonende alhier, Daar er nu sprake is als dat den poort welke toegang geeft naar v.m. sloot, zal
worden afgesloten en zoodoende veelen bewoners worden belet om zich van drinkwater te voorzien.
Met dit verzoek(t) wenden wij ondergeteekenden ons beleefd tot de leden van den raad om ons te steunen en te helpen
om den zelfde toegang te mogen behouden
Daar er op den poort al reeds een bord is geplaatst "alleen
toegang voor water halen" en er al eens geld voor opgehaald is voor een water stap
te maken en verder den kade door den een en ander onderhouden.
Hopende als dat het UEdele Achtbare heeren mogen behagen om zoonoodig maatregelen te verschaffen
om van kade te mogen behouden daar wij dan van degelijk drinkwater zijn voorzien.
Zoo verblijven wij uw onderdanigen Burgers van Slikkerveer
Slikkerveer April/Mei 1901
Handteekening der belanghebbende
J. Plaisier, P. Oostlander
G. Oostlander, L. van Gemeren
Jakobus Bakker, A. Amersfoort
Cornelus Kok
L. Booij. B. v.d. Linden
G. Labrijn
J. Slooff, H. Oosthoek
F. Sparreboom
Johs. Lodder, Dirk Roos
P. Punt, W. Schippers
A. v.d. Steen, J. Moerkerken
L. Blok, K. de Jong
L. de Kool, P. Velthuizen
S. Post, J. Baas
B. van Gent Wz, J. Kooiman
G. Heester, Johs. v.d. Linden H. v.d. Berg, W. Bendeler
C. van Loenen
P. Labrijn, Wed. P. Heester

+
L.G. van Es, J. Verhoeven, H. van der Waal, P. Otto, Pl. Kranendonk, J. de Jong
P. Oudijn, J. Aardoom, C.A. Forsman, A. de Jong, C. Oudijn, P. v.d. Duijn Schouten
K. Gimbergh, W.E. Monhemius, J. de Kat, Jac.a v/d Velde, C. Valk, R.G. v. Wingerden
Aart IJsselstein, Gerrit de Weerdt, Meles Zevenbergen, H. Sterkman, J. Schapers, H. IJdo
B. Koburg, E. van Kwawegen, F. de Jong, B. van der Meer, R. Leeuwenburg Pzn, A. Hendrikse

(63)

- [4303] (Ontv. 8 Mei 1901)
Noordeinde 72.
den Haag, 4 Mei 1901.
No. 560
BIJLAGE: een
Ik heb de eer UEd. Achtb. hierbij te doen geworden een aanwijzing op de Thesaurie van Hare Majesteit
de Koningin (Noordeinde 70), voor de, namens Hoogst Dezelve, gebenifeerde in Uwe gemeente, wier naam
aan ommezijde is geplaatst, met beleefd verzoek die wel te willen doen uitreiken.
De Directeur der Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin, E.H.A. Bijlevelt..
Den Heere Burgemeester van Ridderkerk
+
- 's Gravenhage 11 Mei 1901
Met f 25
Ik heb de eer U hiernevens te doen toekomen een bedrag van f 25 als gratificatie vanwege Hare
Majesteit de Koningin verstrekt aan Weduwe H. Konijnenburg-Stolk te Ridderkerk
waarvoor mij de kwitantie in goede orde is geworden
De Thesaurier van Hare Majesteit de Koningin
Aan den Heer Burgemeester der Gemeente Ridderkerk

- [4314] (Ontv. 20 Mei 1901)
Rotterdam, 10 Mei 1901
Alhier is aangehouden als verdacht van verduistering van twee handwagen ter nadeele van Lodewicus
Johannes van Eijkeren
wagenverhuurder, alhier wonende aan de Zandstraat no. 31, een persoon, die reeds
meer zich aan dat misdrijf heeft schuldig gemaakt en genaamd is Hartog Frenkel, geboren te Leeuwarden den
1 Mei 1879, alhier wonende aan de Warmoezierstraat no. 32.
Het vermoeden bestaat, dat hij die handwagens heeft verkocht te Bolnes in Uwe gemeente, waarom ik UEdel Achtbare
beleefd verzoek zoo spoedig doenlijk een onderzoek desbetreffende te willen doen instellen, bij vinding de wagens in
beslag te doen nemen en mij den uitslag van dat onderzoek te berichten.
De eene handwagen is een nieuw geoliede kruisveerwagen, gemerkt 3806-14, de boom is met ijzers aand en wagen bevestigd en heeft een losse bodem
en de andere handwagen is een bakwagen met gewone ronde veeren gemerkt 3806-4, de boom geheel van hout aan den wagen
bevestigd en voorzien van een kopijzer met ring.
De Commissaris van Politie

- (boekje) PROGRAMMA uittevoeren door de Zangvereeniging
DE Lofstem te Ridderkerk en
Soli Deo Gloria te Bolnes
op den 21 Mei 1901 bij gelegenheid van het 40 jarig jubilé
van den Edel Achtb. Heer L. Kruijff, Burgemeester der gemeente Ridderkerk
.
No. 1 Feestlied, woorden van H.J. Meijer, muziek van H.C.v. Oort
No. 2 Neem des Dageraads vleug'len
No. 3 De Morgen (woorden van H.J. de Wilde, muziek v. E. Versteeg)
No. 4 Bondslied (woorden L. Plette, muziek van Mr. H. Graaf van Hogendorp)
No. 5 Psalm 121:1 en 4

- (Ontvangen 24 Mei 1901 bij 4318)
7 Mei 1901
No. 88.
Wij Wilhelmina, bij de gratie Gods, Koningin der Nederland, Prinses van Oranje-Nassau enz enz enz
beschikkende op het voorstal van den Raad der gemeente RIDDERKERK tot verlaging van het wettelijk maximum
der in die gemeente te verleenen vergunningen tot verkoop van sterken drank in het klein;
Gelet op art. 2, 1e en 2e lid, der wet van 28 Juni 1881 (Staatsblad No. 97) houdende wettelijke bepalingen tot
regeling van den kleinhandel in sterken drank en tot beteugeling van openbare dronkenschap, gewijzigd bij de
wet van 16 April 1885 (Staatsblad No. 78)
Gelet mede op het Koninklijke Besluit van 29 maart 1900, No. 44;
Gehoord Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;
Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van den 1 Mei 1901, 2e3 afdeeling A, No. 197;
HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:
Het wetetlijk maximum der in de gemeente Ridderkerk verleenen vergunningen
tot verkoop van sterken drank in het klein te verlagen en tot 1 Mei 1904 vast te stellen op drie en twintig
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoerig van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken.
HetLoo, den 7 Mei 1901 (get.) W I L H E L M I N A

- [4325] (Ontv. 1 Juni 1901)
G.S. No. 24/1
Onderwerp: Uitvoering van art. 45 de wet op het Lager Onderwijs
's-Gravenhage, den 20sten Mei 1901.
Ten einde door ons hunne worden voldaan aan de bepalingen van het eerste lid van art 4 van het
Koninklijk besluit van 13 September 1890 (Staatsblad no. 154) ter uitvoering van art. 45 der wet tot regeling van het lager
onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij die van 8 December 1889 (Staatsblad no. 175), hebben wij de eer U te verzoeken om bij de inzending
der rekning Uwer gemeente, dienst 1900, te willen voegen nevensgaande opgave, ...
+
(Dienst 1900. Gemeente Ridderkerk) OPGAVE der, in verband met de overeenkomstig art. 45 der wet op het Lager Onderwijs
zooals die laatstelijk is gewijzigd bij de Wet van 8 December 1889 (Staatsblad No. 175),
door het rijk te verleenen bijdragen.
* Bolnes (300 k.) f 988, 35 per leerling f 3,29
- Cornelis de Borst, 37 jaar
- Cornelis de Man, 26 jaar
- Wouter Adrianus Kalkman, 45 jaar
- Govert den Burger, 22 jaar
- Wouterus van der Straaten, 21 jaar
- Joanna Catharina Jacoba Elzevier Dom, 33 jaar
- Grietje van Beek, 21 jaar
- Neeltje Stam, 23 jaar
* Dorp (264 k.) f 783,15 per leerling f 2,965
- Petrus Johannes Emck, 51 jaar
- Arie de Jong, 32 jaar
- Johanna Visser, 24 jaar
- Adriaantje van der Gijp, 23 jaar
- Jacobus Geldof, 22 jaar
- Grietje van Beek, 21 jaar, van 1 Januari-4 Maart 1900
- Albert Baan, 21 jaar, van 5 Maart-31 December 1900
* Rijsoord (102 k.) f 265,425 per leerling f 260
- Jannis Cornelis de Back, 57 jaar, gedurende het jaar 1900
- Willem Hendrik Lenselink, 37 jaar, gedurende het jaar 1900
- Willemina Maria van Nes, 31 jaar, gedurende het jaar 1900
* Pruimendijk (66 k.) f 114,50 per leerling f 1,73
- Jan Hendrik Verkerk, 41 jaa, gedurende het jaar 1900r
- Maria Willemina van Nes, 30 jaar, gedurende het jaar 1900

- [4331] (Ontv. 8 Juni 1901)
Noordeinde 72.
den Haag, 4 Mei 1901.
No. 604
BIJLAGE: een
(Huig van der Steen Jz.)
Onder toezending van bijgaande bijlage heb ik de eer UEdAchtb. beleefd te verzoeken om consideratie en advies.
"Door het steeds toenemend aantal adressen en de onmogelijkheid, aan alle behoeftigen, die zich aanmelden, tegemoet te komen,
kan alleen in werkelijk dringende gevallen ondersteuning worden voorgedragen.
"
De Directeur der Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin, E.H.A. Bijlevelt..
Den Heere Burgemeester van Ridderkerk
(.... arm huisgezin, reeds in vasten onderstand opgenomen bij het Burg. Armbestuur)

- [4343] (Ontv. 15 Juni 1901)
Ridderkerk, 11 Juni 1901.
Aan de Weledele Achtb. Heeren Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk
Naar aanleiding van Uw schrijven d.d. 1 Juni j.l. ter begeleiding van eene missive van den Heer Districts-
Schoolopziener in verband met art. 34 der Leerplichtwet, hebben de Hoofden der Openbare Scholen te Ridderkerk de
eer te melden, dat zij in hunne vergadering van 7 Juni j.l. overeengekomen zijn U het volgende te berichten
1e. De heer Districts-Schoolopziener spreekt als grondslag voor een regeling van het herh. Onderwijs van een
driejarigen cursus
, jaarlijks aanvangende 1 November en eindigende 1 Maart. Bij zoodanige regeling moet o.i. de
bedoeling zijn, dat de leerlingen, die in den eersten winter worden toegelaten, ook de volgende twee winters aan het onderwijs zullen deelnemen.
In den tweeden winter ontstaat naast dezen loopenden cursus een tweede, en in den derden winter naast deze twee een derde cursus. Naar onze meening zal aan die drie cursussen tegelijk, tenzij zij uit zeer weinig leerlingen bestaan, niet door één persoon
onderwijs kunnen gegeven worden, zoodat voor 3 cursussen 3 onderwijzers zullen noodig zijn. Hoeveel leerlingen voortaan het Herhalingsonderwijs zullen ontvangen, weten wij niet en kunnen wij ook niet gissen, daar ... etc.
... etc.
3. Het onderwijs zou o.i. moeten omvatten:
voor jongens: a. Lezen, b. Ned. Taal, c. Rekenen, d. Kennis der Natuur, e Hand bouwk- of mach teekenen naar gelang van plaatselijke behoeften
voor meisjes: a. Lezen, b. Ned. Taal, c. Rekenen, d. Kennis der Natuur, e Nuttige Handwerken voor meisjes
Namens Hoofden der Openb. Scholen te Ridderkerk, C. de Borst, H.d.Sch. te Bolnes.

- [4344a] (Ontv. 19 Juni 1901)
Den UEd. Heer Burgemeester L. Kruif
en De UEd Heeren Gemeente Raadsleden van Ridderkerk
Den Onderteekende huurder van de Gemeente Wei aan de Lagendijk.
Verzoekende vriendelijk om schadevergoeding voor een koei en geit van ondergeteekende heef(t)
aangenomen te weide van H. Krouwel, volgens huur Contrak(t). En nu is die koei en geit gestorven
aan vergiftiging door een zwaar metaal. Zoo heef(t) veearts J. Laaij er bewijs afgegeven aan H. Krouwel
Arie Verstegen

- [4345] (Ontv. 19 Juni 1901)
L. A. no. 2210.
DORDRECHT, den 18 Juni 1901.
Ik heb de eer UEd. Achtb. hierbij te inzage aan te bieden twee processenverbaal van den veldwachter
Uwer gemeente Klaas den Ouden, waarin bij de verklaringen der getuigen in strijd met de waarheid heeft gerelateerd
zooals hij zelf aan den Heer Rechter Commissaris bekend heeft, met verzoek mij te willen mededeelen of deze
valschheid in authentiek akten door genoemde veldwachter bedreven, is toeteschrijven aan verregaanden
domheud of aan gemakszucht (onverschilligheid) of aan kwade trouw terwijl ik tevens gaarne vermeen welke
maatregelen U zich voorstelt met deze beambte, die het vertrouwen van het Parket geheel verloren heeft, te nemen
daar zulks op de tegen hem aanhangig te maken strafzaak van invloed zijn kan. De bijlagen ontvang ik gaarne terug.
De Officier van Justitie te Dordrecht.
+
B no. 787 Gemeente veldwachter K. den Ouden; bijl. 2
Onder tergzending van de beide procesverbalen waarvan de inhoud aanleiding heeft gegeven tot UEdel Achtb. missive
van den 18 dezer, A no. 2210 betreffende den gemeente veldwachter Klaas den Ouden, heb ik de eer dienaangaande te dienen:
mijn veldwachter Klaas den Ouden staat algemeen bekend als een beste brave man en huisvader, genietende de algemeene achting, ook als veldwachter.
zijn naam Klaas is ook wel enigzins in figuurlijken zin op hem toepasselijk.
Toen hij alhier aangesteld werd was hij elders (te Pernis) asch- en vuilnisophaalder en tevens onbezoldigd politiebeambte. Gelijk zoo veel anderen, heeft hij geen de minste opleiding genoten voor het
politie- of justitie vak en alles, ook zijn schrift en stelkunst, van afzien en aanleeren.
Van de finesses in die vakken heeft hij weinig begrip.
Hij is in zooverre dom dat zaken van eenig porté door hem niet worden doorzien en de
kracht van uitdrukking of woorden door hem niet wordt begrepen.
Van daar dat hij thans ten onrechte doch te goeder trouw, in de bewuste zaken bij verklaring de getuigen dat beklaagde het feit had
bedorven, ging redeneeren bij gevolgtrekking dat ze het dan ook gezien moesten hebben, alhoewel ze dat hem niet verklaarden
(nog zoo dom niet geredeneerd) Ter goeder trouw is hij steeds, maar bij de behandeling moet hem wel eens worden opgemerkt
dat hij het niet schijnt te begrijpen.
In deze envoudige zaakjes heeft hij zich deerlijk vergist en mogelijk hebben de vele klachten over dergelijke baldadigheden hem ook wel geprikkeld
Ik zal U Edel Achtb. niet behoeen optewerken in welke moeilijke gevallen de politie beambten soms, neen dikwerf verkeeren kunnen, Salomon's wijsheid schiet dan te kort.
In aamerking ver... etc.
De B.v.R.

- [4351] (Ontv. 23 Juni 1901)
Dordrecht, den 21 Juni 1901.
Ik heb de eer UEd. Achtbare naar aanleiding Uwe Missive van 20 dezer B no. 787 te verzoeken
op een der werkdagen van de volgende week den gemeenteveldwachter K. den OUDEN bij mij op het Parket te
willen zenden, dan zal ik hem nog eens over die treurige zaak spreken. Het zal toch moeielijk gaan hem te
handhaven daar ik (hoewel geenzins gelovende dat hij geen slecht mensch is) huiverachtig ben over
het vervolg geloof aan zijn verbalen te slaan terwijl de Rechtzaak ook wel niet geneigd
zal zijn vonnis te geven naar aanleiding van zijn verbalen.
/>De Officier van Justitie te Dordrecht.

- [4354] (Ontv. 26 Juni 1901)
Rotterdam 25 Juni 1901
Onderwerp Schoolgebouwen te Ridderkerk
Bij mijne bezoeken aan de Openbare lagere scholen heeft het mijne aandacht getrokken, dat in Uwe gemeente twee
Schoolgebouwen worden aangetroffen, die niet voldoen aan de eischen, die op hygienische gronden aan de localiteiten dienen gesteld te worden.
In de School te Bolnes ontvangen de leerlingen in alle lokalen op één na het licht
van de achterzijde, terwijl bovendien de raamoppervlakte te klein is in verhouding tot de oppervlakte van den vloer. Het gevolg hiervan is eene zeer onvoldoende lichtschepping
die niet anders dan nadeelig kan werden op het gezichtsorgaan der leerlingen.
Door het aanbrengen van een vallicht is in de School te Ridderkerk (dorp) eene wezenlijke verbetering gekomen; ten opzichte van deze localiteit blijft het inconveniënt, dat
de kleeren van de leerlingen in de lokalen zelve moeten worden opgehangen waardoor in den winter de atmospheer wordt bedorven.
Ik heb mitsdien de er U in overweging te geven, den noodige stappen te doen, waardoor verbetering in den bestaanden toestand
kan worden gebracht. Aangenaam zal het mij zijn te mogen vernemen, welke maatregelen Uw College, voornemens is ten deze te nemen.
De Schoolopziener in het district Rotterdam

- [4357] (Ontv. 28 Juni 1901)
Onderwerp: Jacht en Visscherij
's-Gravenhage, den 27 Juni 1901.
Ingevolge no. 15 der punten van administratie ter uitvoering der wet van den 13den 1857 (Staatsblad no. 87)
heb ik de eer U hiernevens te zenden 2 kostelooze vergunningen tot uitoefening der visscherij, met verzoek
die zoo spoedig mogelijk aan de belanghebbenden te doen uitreiken.
De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland.
(J. de Bel; P. van Buiten)

- [4363] (Ontv. 4 juli 1901)
Hoofdbestuur der Posterijen en Telegraphie
No. 9202
2e Afdeeling
Bericht op schrijven van 26 Juni 1901, D No. 2811 betreffende telephoonkantoor
's-Gravenhage, 2 Juli 1901.
In antwoord op nevenvermeld schrijven heb ik de er U mede te deelen, dat de in het Koninklijk
besluit van 24 Juni 1901 (Staatsblad no. 169) bedoelde vergoeding van 10 cent per besteld telegram ook
wordt uitgekeerd aan de gemeente, die de telegrammen reeds kosteloos aan de geadresseerden afleverden, onverschillig
of door de gemeenten aan den met de bestelling belasten persoon eene Jaarlijksche bezoldiging, dan wel eene
belooning per telegram
wordt gegeven. Aan uwe gemeente zal dus van af 1 dezer 10 cent voor elk in den
kosteloozen bestellingskring an het telephoonkantoor te Slikkerveer besteld telegram word uitgekeerd.
Namens den Directeur Generaal De Administrateur, de Bloeme

- [4364] (Ontv. 4 Juli 1901)
Rotterdam, den 3 Juli 1901
Bericht op schrijven van 26 Juni D N. 810
Onderwerp: Herhalingsonderwijs
Naar aanleiding van nevensvermeld schrijven en het daarbij gevoegde rapport van de hoofden der
Scholen in richten, dat ik mj niet kan vereenigen met het voorstel, betreffende eene regeling
van het herhalingsonderwijs voor één jaar. Ter uitvoering van art. 34 der Leerplichtwet is het
noodig, dat eene regeling tot stand gebracht wordt, waaruit de ingezetenen kunnen beoordeelen of het te
geven onderwijs voor hunne kinderen van belang is of niet, en dat doel wordt niet bereikt door het stellen
van een proefjaar. Bovendien .... etc.
De Schoolopziener in het district Rotterdam Jennes

- [4369] (Ontv. 9 Juli 1901)
's-Gravenhage 10 Juli 1901. Noordeinde 72.
No. 707.
Ik heb de eer UEd. Achtb. hierbij te doen geworden een aanwijzing op de Thesaurie van Hare Majesteit
de Koningin (Noordeinde 70), voor de, namens Hoogst Dezelve, gebenifeerde in Uwe gemeente, wiens naam
aan ommezijde is geplaatst, met beleefd verzoek die wel te willen doen uitreiken.
De Directeur der Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin, E.H.A. Bijlevelt..
Den Heere Burgemeester van Ridderkerk
+
L.S.
Ondergeteekende verklaart dat de lichamelijke gesteldheid van den zoon van Jan van der Steen,
niet toelaat gewoon werk te verrichten en het voor hem dus wenschelijk is op eene andere wijze
b.v. handel of negotie eenige inkomsten te verkrijgen.
Dr. J.M. Langeveld.
Ridderkerk 9 Mei 1901
(Joh .. f 5, WM f 1, M. Boele f 1, N.N. f 0,50 ... C. Scheurwater f 0,25, C. v.d. Waal f 0,50 .... etc)

- [4371] (Ontv. 11 Juli 1901)
Onderwerp: Visscherij
's Gravenhage, den 10 Juli 1901
Naar aanleiding van Uw schrijven van 8 dezer D no. 822, heb ik de er U mede te deelen, dat,
zooals uit de hierbij ter kennisneming gevoegde stukken blijkt, zoowel in de aanvrage van J. de Bel te Uwent
als in het overgelegd bewijs van toestemming "aalschaar" als vischtuig is vermeld.
De kostelooze vergunning kan eerst dan in plaats van voor aalschaar voor aalkorven door mij worden afgegeven,
in dien zoowel aanvrage als het bewijs van toestemming in dien zin zullen zijn gewijzigd.
Eventueele wijzigingen in die stukken moeten behoorlijk worden gewaarmerkt, wordende de hierbij gaande stukken
in ieder geval door mij terug verwacht.
De Commissaris der Koningin in de Provincie Zuid Holland

- [4377] (Ontv. 17 Juli 1901)
Aan den Gemeenteraad van Ridderkerk
Geven met verschuldigde eerbied te kennen Gebr. Lodder, fabrikanten alhier,
dat zij aan de havenkade, waar dezelfde heden ontgraven is, een zwaarder davit als
de bestaande wenschen te plaatsen om machineriën enz uit hunne werkplaats te kunnen lossen
en laden tot een gewicht van 1000 kilo.
Tevens verzoeken zij een paar rails, ligt of smal spoor, in de kade te mogen leggen,
voor het transporteeren van genoemde machinerien van uit hun werkplaats naar de bedoelde davit.
Hetwelk doende, GEBR. LODDER
Ridderkerk 17 Juli 1901.

- [4378] (Ontv. 18 Juli 1901)
Onderwerp: Visscherij
's Gravenhage, den 17 Juli 1901
Ter uitreiking aan den belanghebbende heb ik de eer U hierbij toe te zenden eene kostelooze vergunning voor
de visscherij met aalkorven voor J. de Bel ten Uwent.
Uw schrijven van 13 dezer D no. 823 had laatstelijk op deze zaak betrekking.
De Commissaris der Koningin in de Provincie Zuid-Holland

- [4389] (Ontv. 28 juli 1901) Onderwerp: jacht en visscherij
's Gravenhage, den 27 Juli 1901
Ter uitreiking aan den belanghebbende heb ik de eer U te doen toekomen 1 buitengewone machtiging
tot het schieten van konijnen en ander schadelijk gedierte.
De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland.
(Johs. Smit)

- [4390] (Ontv. 30 Juli 1901)
Arrondissement Utrecht Parket van den Officier van Justitie
B No. 994
Ik de eer U EG beleefd te verzoeken het portret voorkomende op bijgaand signalementskaart te
willen vertoonen of doen vertoonen aan een boer te Rijsoord die in zijn schuur aan rondzwervende
liedeb nachtverblijf verstrekt, en hem te vragen of te doen vragen of die persoon, volgens opgave genaamd
Gerardus Johannes Koning in den nacht van 22 op 23 Juli j.l. in zijn schuur geslapen heeft, en zoo ja
of hij dezen een bedrag van f 5 heeft geleend. Koning beroept zich daarop als het komt van eenig op hem
gevonden geld dat hoogst waarschijnlijk gestolen is Zoo mogelijk had ik de signalementskaart gaarne niet gevouwen.
De Officier van Justitie.

- [4400] (Ontv. 7 Aug. 1901) Aan Burgemeester en Leden v/d Raad te Ridderkerk.
Het zal Burgemeester en leden van den niet onbekend zijn dat in het volkrijkste gedeelte van Oostendam onder
dezer Gemeente een bergplaats bestaat van beenen toebehorende aan den Heer A. Wildeman. Deze bergplaats noemen
wij ondergeteekende in de onmiddelijke nabijheid daarvan wonende "eén bergplaats van onreinheid".
Dit bewijs wordt vooral in deze warme dagen weder bevestigd waar des morgens de made in grote getale al door de deur komen, die hier benedijks is
uitkruipen. Bewijs genoeg waar die insecte(n) zich in grote hoeveelheid naar buiten vertoonen, dat dit voor ons alle
in de omgeving een ondragelijke stank veroorzaakt waaraan wij ons dagelijks
als bij vernieuwing kunnen vergasten.
Daar beneven is mede een beerput welke den inhoud opvangt van een secreet
dat boven naast het pakhuis van Wildeman is. Deze beerput is afgesloten met een losse plaat die bij tijde er
maar half op ligt dus, behalve stank die genoemde put uitgeeft nog gevaarlijk voor
kinderen zij hebben hem maar eenigsints te verschuiven dan loopen
zij gevaar in die diepte te geraken waardoor een groot ongeluk zou kunne(n) veroorzaakt worden
Wij zeggen waarom maakt Wildeman boven onder het secreet niet een goed afgesloten put dan zijn beide gevaar
voor kinderen en de stank die hij uitgeeft voor niemand een dagelijksche last meer.
Veel meer zouden wij hiervan kunnen inbrengen wij achter het genoeg en hopen dringend dat de Raad alhier
spoedig een einde zal maken aan deze ondragelijke toestanden.
Hopende de Ondergeteekende hierop p.o. een gunstige beschikking te ontvangen verb(l)ijve wij Hoogachtend
UEd. ondergeschikte dienaren,
Oostendam Gem. Ridderkerk 6 Augustus 1901.
J.H. Bachman, W. van der Wilt, L. Groeneveld, Th. van den Berg
Teunis van Driel, P. Bakker Lz, R. van den Berg, W.C. Smit, L. van Kooten


- [4408] (Ontv. 16 Aug. 1901)
Ridderkerk 16 Augustus 1901
Aan de Gemeenteraad van Ridderkerk.
Geef te kennen Jb. Verkerk dat ik een kleijn gedeelte mijner omheinde steenkolenbergplaats
heb verhoogd en voorzien van een pannendak voor bergplaats van een wagen, dat ik(hij) als binnen de kom
daarmede zijnde gelegen, heeft vernomen, als zoud ik(hij) daar voor een formaal vergunning noodig
hebben, welke ik(hij) bij deze beleefd verzoekend als zijnde voor mij onmisbaar.
J. Verkerk.

- [4425] (Ontv. 5 Sept. 1901)
Aan den Edelachtbare Raad der Gemeente Ridderkerk
Geeft met verschudigden eerbief te kennen de ondergeteekende dat hij gaarne zjn zoontje, Arie (oud 8 jr) dat seder
zijn geboorte doofstom is, ter opvoeding aan het Instituut voor Doofstommen-Onderwijs te Rotterdam zou toevertrouwen, dat hij de kosten
voor uitrusting en kleeding in staat is en ook bereid te dragen;
dat hem uitzicht is geopend, dat het jaarlijksche leergeld ten bedrage vanf 150 uit andere fondsen zal worden voldaan onder voorwaarde
dat de gemeente Ridderkerk, aangezien hij daartoe zelf niet in staat is, zich verbindt, ter tegemoetkoming
in de jaarlijksche verplegingskosten een som van f 150 te betalen;
redenen, waarom hij zich tot U wendt, met het eerbiedig doch dringend verzoek, dat, ter willen van zijn
ongelukkig kind de Gemeente deze verplichting op zich neemt.
Met verschuldigde hoogachting, Uw dienstv. dienaar, Bastijaan v.d. Linden.

- [4426] (Ontv. 6 Sept. 1901)
Aan den Wel Edelen Achtbaren Raad der Gemeente Ridderkerk
Geven met gepasten eerbied te kennen de ondergeteekende B.J. Stranders, vleeschouwer en P. Taselaar
slijter in wijn, bier en gedistilleerd, dat bij hunne koopwaren voor een groot gedeelte (zoo niet
't grootste) per as moeten vervoeren over den Eenigendijk naar Slikkerveer, Bolnes en IJselmonde.
Dat zij na de laatste dijkverhooging waardoor de oprit van en naar het dorp om uit hun woning met
eenigszins zwaren vracht ogneschikt geworden is, dat zij dientengevolge de weg door de Kerkesteeg
langs de Singel en Versteegen moeten nemen om zoo de kruin der dijk te bereiden.
Reden waarom zij verzoeken den aanleg eener geschikte rijstoep, ter plaate waar
thans de brakke stoep ligt welke stoep door aanleg
der beneden rijweg verandering zal moeten ondergaan en alsdat die rijstoep niet alleen voor
adressanten persoonlijk, maar zij het niet direc(h)t dan toch indirec(h)t zal strekken tot nut van 't algemeen.
Hetwelk doende B.J. Stranders, P. Taselaar
Ridderkerk 6 Sept. 1901.

- [4431] (Ontv. 11 Sept. 1901)
Aand en Gemeenteraad.
Ondergeteekenden allen wonende in en bij de kom der gemeente nemen de vrijheid UEdelachtbare
eerbiedig verbetering te verzoeken van de verwaarloosde vermodderde stinkslootten, die in en bij de
kom bestaan en natuurlijk eene bron van ziekten opleveren.
Zijn er destijds groote kosten gemaakt voor duikers o.a. door den Molendijk om vele inwoners in en bij de
kom vanversch buitenwater te voorzien, thans zijn de waterwegen dermate vervuld, dat het ingelaten versch water direct weer bedorven is en alle
wateren een ondragelijke lucht verspreiden, zoodat het zelfs nog vermeden wordt om de straat te boenen
Bestond in deze gemeente eene gezondheidscommissie, zooals in meer andere gemeenten, zoo zouden ondergeteekenden zich
daartoe gewend hebben thans rekenen zij echter op de voortvarendheid des Edel achtbare raad, om waar het zoo'n dringend
belang geldt, zoo spoedig moogelijk de beschreven toestanden der waterwegen op te heffen, zoodat dezen winter alle grachten, slooten, enz uitgebaggerd worden.
Zijn de waterwegen gereinigd zoo worden vele inwoners in en bij de kom van versch buitenwater
voorzien, waardoor het water, dat nu voor werkwater zelfs onbruikbaar is dan voor vele doeleinden
gebruikt kan worden en ook geene aanleiding kan geven voor besmettelijke ziekten, die helaas op dit oogenblik in onze gemeente zeer erf heerschen.
Zij hebben inzage gehad van een afschrift van het contract dato 1 October 1862 gepasseerd ingevolge een besluit van uwe raad van den 11den September 1862
tusschen burgemeester en wethouders ter eenre en de eigenaars van bedoelde waterwegen ter andere zijde, waarbij de eigenaars
contracteeren te zullen zorgen dat geenen secreten of privaten zich in het water ontlasten of gemeenschap
ermede hebben en burgemeester en wethouders voor het uitvoeren der werken noodig voor de waterverversching, reden
waaro zij verzoeken dat dit contract geen doode letter blijft en al de voor de waterverversching
gemaakte kosten geen onnut weggeworpen gelden zijn. Namens medeonderteekenaars
A. Bos
Ridderkerk [-] Sept. 1901.
J. v.d. Waal, A.H. de Klerk, J. van der Veeke, D. Lokker, Wed. A. Maaskant, Wed. H. Baas, Arie v.d. Waal
J. van Gemerden, A. van Nes, wed. H. van der Waal, J. va Noppen, P. Molendijk, G. Plaisier Gz, A. Verstegen
N. Blom, G. Stehouwer, G.J. Rijsdijk, J.G. Rijsdijk, A. van der Gijp, L. v.d. Grient, Johs. Hooijmeijer
P.J. Emck, G. Flach, G. Valkhoff, H. ..., H. Kranendonk, A.M. Bodegom, A. v.d. Staaij, G. Bulsing Gz
F. Bakker, M. van Driel, H. Geervliet, B.C. Munteren(?)
Dt. J.M. Langeveld, C.H. Alberti, A. Aardoom, G. Boer, A. de Heer, M.C. Boele, Jan de Jong, D. Kranendonk G. Schouten, .... Karsseboom, B. Bos, Arie Vermeulen, G. den Hoed, Johs. v/d Hoek Az, J. de Bel, J. Verkerk
P. Velthuizen Szoon, Jn. van der Kulk Mz, Wed. A. Lagendijk, J.P. Labrijn, H. de Zeeuw, A. de Jong, G(?). v.d. Woude


- [4433] (Ontv. 13 Sept. 1901)
Aan den Raad der Gemeente Ridderkerk.
Geven met verschuldigde eerbied te kenen, ondergeteekenden, inwoners dezer gemeente:
Dat in de onmiddellijke nabijheid hunner woningen in den kom der gemeente, zich bevinden eenige
varkensmesthokken, diverse mestvaalten en vuilnishoopen, waarop o.m. de afval van drie slachterijen wordt geworpen, terwijl het meermalen is voorgevallen dat men op een dezer mestvaalten
midden op den dag de beerput ledigde.
Dat het in den laatste tijd ook meermalen is gebeurd, dat bij inwoners in den kom der gemeente midden op den dag de beerput geledigd werd.
Dat een en ander een onverdraeglijken stank verspreidt, wat voor adressanten zeer hinderlijk is, en uit een sanitair oogpunt zeer schadelijk moet zijn.
Dat zij mitsdien UEdelachtbaren, dringend verzoeken die maatregelen te willen treffen, dat het houden van
varkens, en het hebben van mest of vuilnishoopen (mestvaalten op boerenhof
steden uitgezonderd) in dezen dichtbebouwden kom der gemeente, alsook het ledigen der beerputten van des v.m. 6 ure tot des n.m.
10 ure ten strengste verboden wordt, opdat aan dezen ongezonden en viezen toestand een einde kome.
Dat zij ten slotte UEdelachtbaren bij voorbaat beleefd dankzeggen voor UEd.s zeer gewaarde hulp in deze.
't Welk doende met de meeste achting te Ridderkerk den 11 Sept. 1901.
A. Bos, A. de Jong, N. Blom, A.M. Bodegom, P.J. Emck
H. Geervliet, F. Bakker, B.C. Munteren(?), Dr. J.M. Langeveld, P.E. Bos, L. v.d. Sijde, G. Slooff, G. Coert, Johs, Hooijmeijer, D. Lokker, J. v.d. Waal


- [4438] (Ontv. 17 Sept. 1901)
Edelachtbare Heeren,
Geeft met verschuldigde eerbied te kennen ondergeteekende GRIETJE VAN BEEK, volontair-onderwijzeres te Bolnes, geb. Ridderkerk
dat zij gaarne in aanmerking wilde komen voor een vergoeding zooals ook wel in andere gemeenten gegeven wordt voor het doen van diensten, als volontair-onderwijzeres;
dat zij wegens 't groot aantal leerlingen, altijd eene klas voor hare rekening heeft;
dat zij reeds drie jaar haar akte als onderwijzeres bezit, en in dien tijd reeds dikwijls de gemeente Ridderkerk diensten
heeft bewezen als tijdelijk-onderwijzeres
dat zij door 't overgroot aantal sollicitanten tot heden nog geen betrekking heeft kunnen krijgen;
dat zij, gedwongen zal zijn eene andere positie te gaan zoeken wat voor haar zeer jammer zou zijn, in aanermking genomen,
dat zij zich zooveel moeite en kosten heeft getroost, om zich voor 't onderwijs te bekwamen;
redenen, waarom zij zich beleefd aanbeveeldt voor eene vergadering van f 200 's jaars, of zooveel minder, als U zoudt mogen goedvinden.
Met de meeste hoogachting heeft zij de eer te zijn, Ued. Dw. Dnr. Gr. van Beek
Bolnes 16 Sept. 1901.
+
- (Grietje van Beek, bij 4438) Bolnes 23 September 1901.
Den Wel Edelachtb. Heeren Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk
Eden Achtb. Heeren!
Bij dezen heb ik de eer het volgende onder Uwe aandacht te brengen hopende daarmede het verzoek, door Mej:
G. v. Beek bij adres aan den Raad dezer Gemeente gedaan, te ondersteunen.
Reeds meer dan twee jaar heeft zij nu eens aan mijne school, dan weer aan eene andere in deze gemeente diensten bewezen.
Het laatste jaar is zij, zeer tot mijne tevredenheid, werkzaam aan mijne school. Zij betoont veel ijver en doet goed haar best zooveel mogelijk ten nutte der
school te arbeiden. Ik kan dan ook niet anders dan toejuichen, indien de Raad dezer gemeente op rechtvaardige wijze de diensten door
bovengenoemde onderwijzeres, tot heden onbeloond verricht, voortaan beloone met de som, die door haar in haar adres wordt voorgesteld.
Op grond van haar werk, ten dienste mijne school, gevoel ik mij verplicht UEdA. met aandrang te verzoeken gunstig op haar adres te willen adviseeren.
Van UEdA de dw. dienaar
C. de Borst, Hoofd der School Bolnes.

- [4437] (Ontv. 17 Sept. 1901)
Aan den Edel Achtbare Raad der Gemeente Ridderkerk
Edelachtbare heeren,
De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Bolnes richt zich tot U met een dringend verzoek.
Gelijk U bekend zal zijn staat het kerkgebouw onzer Gemeente aan den Onderdijkschen weg, die niet in het voorrecht deelt van 't avonds te worden verlicht.
Voor particuliere woningen moge dit zoo groot bezwaar niet zijn, voor een kerkgebouw is het dit wel.
Raden waarom wij Uwe edelachtbare vergadering eerbiedig verzoeken op den onderweg voor ons Kerkgebouw
een lantaarn te willen doen plaatsen.
Als wij UEd Achtb. mededeelen dat heel den winter in onze kerk avondgodsdienstoefening wordt gehouden; dat
dit voor het geval is, een avond in de week; dat de overige avonden in Kerk of consistorie catechetisch onderwijs wordt gegeven of vereenigingen saamkomen;
dan zal het niet noodig zijn, ons verzoek nader bij UEd. Achtb. aan te dringen,
en vertrouwen we dat door een gunstige beschikking Uwerzijds een publieke gebouw als onze kerk niet
langer van straatverlichting zal zijn verstoken.
't Welk doende
Namens den Kerkeraad der Gereformeerde kerk, C. Lindboom Praeses, Lt. Hoornweg, Scriba
Bolnes 16 Sept. 1901.

- [4450] (Ontv. 24 Sept. 1901)
Aan den Edelachtbare Raad der gemeente Ridderkerk
Geven met verschuldigden eerbied te kennen de ondergeteekenden, allen hoofde van- en onderwijzers
of onderwijzeressen aan de Openbare Scholen der gemeente, dat, nu het oogenblik is gekomen, waarop eene
regeling der onderwijzerstractementen moet plaats hebben tengevolge der laatste wetswijziging, het hun
wenschelijk voorkomt, dat deze geschied in overeenstemming met de beginselen welke in de wet zijn
vastgelegd. Deze beginselen, een minimum als aanvangsjaarwedde en periodieke verhooging naar het aantal
dienstjaren hunner den grondslag voor eene billijke regeling vormen. En deze laatste kan thans worden getroffen, daar de verhoogde rijkssubsidie van
ruim f 1200 voor het personeel, volgens de ebdoeling vand en wetgever, in
de allereerste plaats ten bate van de onderwijzersjaarwedden behoort te komen. Het
minimum voor eene gemeente als Ridderkerk, gelijk te stellen met het wettelijke zou kennelijk in strijd zijn met
de inzichten der regeering, die o.a. verklaard heeft:
Het is niet voldoende, als door een gemeenteraad slechts voldaan
wordt aan den eisch der wettelijke minima, ... Wat beteekent de vaststelling der minima bij de
Wet? Niets anders dan dit, dat zelfs in .... etc
Het welk doende enz.
Ridderkerk, 23 Sept. 1901.
C. de Borst, C. de Man, W.A. Kalkman, A.B. de Zeeuw, P. Schuijer, P.J. Emck
A. de Jong, A. van der Gijp, J. Visser, Jac. Geldorp, A. Baan, J.C. de Back, W.M. van Nes
W.H. Lenselink, J.H. Verkerk, N. Stam


- [4481] (Ontv. 11 Oct. 1901)
BUREAU der Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin
Lange Voorhout 78.
's-Gravenhage, 9 October 1901.
No. 604
BIJLAGE: een
(T. Huizer, heeft dd 7 Mei 1895 no. 750 van de Kon. Moeder genoten f 25; zie mijn bericht dd 5 April 1895 D no. 765)
Onder toezending van nevensgaande bijlage heb ik de eer UWelEdelGestrenge beleefd te verzoeken om consideratie en advies op het daarbij tot H.M. de Koning-Moeder gericht verzoek om ondersteuning.
De De Rekenplichtig Secretaris voor de Zaken van Weldadigheid van H.M. de Koningin-Moeder.
(Wolther Hendrik baron van Neukirchen genaamd Nijvenheim 1861-1911)
Aan den Heer Burgemeester van Ridderkerk

- (Ontv. 16 Oct. 1901)
Aan den Edelachtbare Raad der Gemeente Ridderkerk.
Geeft met den meesten eerbied te kennen Johs. van Gameren, Buitegewoon gemeente Veldwachter
van en wonende te Rijsoord gem: Ridderkerk
Dat hij toe zijn leedwezen we(r)derom zich moet weneden, tot den Raad der gemeente, ten einde een
belooning te ontvangen overeenkomstig Zijne diensten.
Daar zoo goed als geheel de politie dienst te Rijsoord op hem berust, dat hij voor die dienst op Zon en feestdagen met de Gratificatie. Welke aan nachtwakers
worden verstrekt die hem in ruimen mate toe komt slecht f 100 heeft genoten.
Dat door eed en plicht van hem word geeischt, dat hij zelfstandig en onomkoopbaar zal zijn en
altijd, en overal zal optreden zonder aanzien des persoon en zal handelen, zonder om te zien, waardoor
hij soms schade lijden.
Redenen waarom adressant zich tot u wendt met het beleefd doch dringend verzoek hem een hoogere belooning
of vaste bezoldiging toe te kennen.
Dat een belooning tot hiertoe genoten, ver beneden
het matigen in en ook zijn Uniform, als zeer karig moet worden beschouwd, waaraan niet alleen de
geheele Burgerij te Rijsoord maar ook allen die daarvan kennis hebben genomen de waarheid zullen erkennen.
Hetwelk doende, enz Johs. vam Gameren

- H.H. Burgemeester en Wethouders der Gemeente Ridderkerk
Edel Achtb. Heeren,
Ondergeteekende, als eenig firmant der firma G.B. Pas en Zonen, verzoekt beleefd, wegens zijne
benoeming tot lid van den raad, ontslagen te worden van de levering van steenkolen te dienste der Gemeente.
Hoogachtend heb ik de eer te zijn van UEd Achtb. de dw. dr. Krijn Pas.
Bolnes, 30 Oct. 1901.

- [4501] (Ontv. 13 Nov. 1901)
Aan den Edelachtb. Raad der Gemeente Ridderkerk
De ondergeteekende, doordrongen van de noodzakelijkheid, verzoekt verandering te brengen in de
uren van Begraven. Daar nu veelal om tien uur word begraven verzocht hij dit te verlengen tot en met twaalf
uur en eerst na klokslag van één uur de verhoogde rechten in toepassing te brengen. Het verzoek is omreden:
1e. dat bij elke begrafenis familieleden zijn, dien gebonden zijn aan het vertrek van boot of spoor
en deze altijd te laat komen wegens ijs of mist (voornamelijk in de wintermaanden)
2e. dat velen om tien uur begraven om niet te vallen in de verhoogde rechten wegens financiele omstandigheden
e beslist daar door familieden wegblijven;
3e. dat de werkman te Slikerveer of Bolnes bij de nu bestaande werkuren een halven dat moeten verletten en hij iets later als nu met een kwart dag verlet kan medegaan.
De Ondergeteekende neemt de vrijheid dit verzoek te doen, ook daaar in de omliggende gemeente, als IJselmonde,
Barendrecht, Heerjansdam, Zwijndrecht, enz wordt begraven zoo als in het bovenvermelde wordt verzocht.
Met de meeste hoogachting, W. van Gent, Bedienaar van Begrafenissen
Ridderkerk, 13 Nov. 1901.

- Het begraven op bijzondere uren
tot hiertoe in 1901 14 lijken f 22
tot hiertoe in 1900 15 lijken f 17
tot hiertoe in 1899 27 lijken f 54
door de laatste 3 jaren f 93
J. ten Zijthoff
Ridderkerk, 22 November 1901

- Ik heb de eer U te berichten, dat de milicien-verlofganger Uwer gemeente Teunis van Driel,
nummerwisselaar met Pieter Hendrik de Koning, van de lichting 1896 lotingno. 42 en behoorende tot de
Hospitaal Soldaten 3 Compagnie, zich bij heeft aangemeld en in het register der verlofgangers in deze
gemeente is ingeschreven komende van Heerjansdam.

- [4505] (Ontv. 16 Nov. 1901)
MINISTERIE VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN
Betreffende verzekering tegen ziekte, kraam en overlijden
's-Gravenhage, 15 November 1901.
Ten behoeve van de voorbereiding van eene wettelijke verzekering tegen de geldelijke gevolgen
van ziekte, kraam en overlijden (begrafeniskosten), komt het mij wenschelijk voor een zoo juist
mogelijk overzicht te verkrijgen van den tegenwoordigen toestand der voornaamste ziekenfondsen en begrafenisfondsen.
In verband hiermede zoude ik het zeer op prijs stellen in de eerste plaats,
zoo mogelijk spoedig, door Uwe tusschenkomst ...
+
Aan Heeren Scheepsbouwmeesters c.a. en Fabrikanten, binnen deze gemeente
M.M.
Beleefd noodig ik U uit kennis te willen nemen van bijgaande Ministerieele circulaire en
wanneer aan Uwe etablissementen instellingen of Fondsen zijn verbonden als daarin worden bedoeld, mij
wel te willen bezorgen een reglement daarop betrekking hebbende.
Ridderkerk, 27 Nov. 1901.
L. Kruijff.
Hebben heer alleen verzekering tegen ongelukken volgens bepaling en hierbij.
Electro
+
- Eerste Rotterdamsche Maatschappij van verzekering op het Leven tegen Ongelukken en Invaliteit,
gevestigd te Rotterdam.
Oudehavenkade No. 1 - Plan C
Directeuren: P.R. Mees & J.F. Westerberg

UITTREKSEL uit de Voorwaarden van Collectie Verzekering tegen Ongelukken van het Personeel der
Naamlooze Vennootschap "Electrotechische Industrie" voorheen Willem Smit & Co, te Slikkerveer
UITKEERING:
A. in geval van dood: 2 maal het jaarloon
B. in geval van levenslange geheele ongeschiktheid tot werken: 2 maal het jaarloon
C. in geval van levenslange gedeeltelijke ongeschiktheid tot werken: hoogstens éénmaal het jaarloon
D. in geval ...etc
+
- Cornelis van Nes, - Rijsoord, zaailijnzaad vlas en afval van vlas.
Den Wel Edl heer Kruijff, Gemeente-Secretaris Ridderkerk
In gevolge Uw verzoek mij toegekomen door tusschenkomst mijns vaders zend ik U hiernevens
een Ex Reglement van de Onderstandkas bij Ziekte voor de leden van Patr's afdeeling alhier. op de laatste bladzijde
zult ge daarbij gevraagde informatien vinden. Mochten deze nog onvoldoende zijn, zend dan s.v.p. even een vragenlijstje
dat ik dan naar vermogen hoopt te beantwoorden.
Hoogachtend, A.R. van Nes Cz, Secr. Penn.
+
- Bij missive dd. 6 December 1901 D no. 901 ingezonden
* Reglement betreffende dde Fabriek van breeuwerk van ijzeren klinknagels van Johs. Smit te Slikkerveer (gem: Ridderkerk)
* Reglement der Onderstandskas van zieke en gewonde leden opgericht in de afdeeling Rijsoord (gem: Ridderkerk) v/h Nederlandsch Werklieden verbond "Patrimonium"
* Reglement v/d Reederij "Onderneming Arie Smit", Slikkerveer (gem: Ridderkerk) v/h Fonds tot uitkeering van glelden bij ziekte en overlijden
* Reglement v/h Zieken en Ongelukkenfonds "Onderlinge Hulp" te Ridderkerk
* Reglement van het Ziekenfonds gehouden door de firma Gebroeders Pot, te Bolnes, gem: Ridderkerk
* Reglement der Werklieden Vereniging "Elkanders Hulp" gevestigd te Slikkerveer (gem: Ridderkerk)
* Reglement voor eene instelling tot levensverzekering van de geëmploijeerden der Naamlooze Vennootschap "Stoomboot-Reederij op de Leck", Directie gevestigd te Slikkerveer (gem: Ridderkerk)
* Reglement der Werklieden vereeniging "Hulp in Nood", Onderafdeeling van het Algemeen Nederlandsch Werklieden-Verbond Goedgekeurd bij Kon. besluit 4 Jan. '01 gevestogd te Slikkerveer (gem: Ridderkerk)
(dd 27/1/2 nog ingezonden een Reglement van Boele en Pot, zie D no. 948))- [4509] (Ontv. 17 Nov. 1901)
B No. 3102)
DE OFFICIER VAN JUSTITIE te DORDRECHT bericht bij deze aan den Heer Burgemeester te Ridderkerk dat
Jan van der Graaf, oud 23 jaar, arbeider te Ridderkerk
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 1 November 1901
ter zake van huisvredebreuk en mishandeling
is veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf.
Dordrecht, 16 November 1901.
De Officier van Justitie

- [4537] (Otv: 6 december 1901)
Aan de Raad der Gemeente Ridderkerk
Geeft met gepaste eerbied te kennen
Jan van der Kulk Mz, landbouwer te Ridderkerk dat hij met verwondering kennis heeft genomen van de
lastgeving van Burgemeester en Wethouders dezer gemeente 20 November 1901 waarbij hem de verplichting
wordt op gelegd het water genaamd de KULK voor 1 februari 1902 uit te baggeren
dat dit bevel volgens zijne bescheiden meening hoogst onbilijk en onrechtvaardig is daar toen de Polder
Oud Reierwaard in deze onderhoud plichtige is het welk m.i. zeer goed bij het dagelijks bestuur bekend is,
blijkbaar dordat de Kulk onder de wateren behoord welke door genoemde Polder haarlijks ter schoonmaking
worden uitbesteed
dat het alware dit niet het geval dit bevel onbillijk zou zijn daar het water mijn eigendom is, het steeds
door anderen en nummer door mij wordt vervuild aangezien ik geen enkele afvoer van Vuil op dat water heeft.
Redenen waarom ik zich tot de Raad dezer gemeente wendt met beleefd toch dringend verzoek mij naar recht en billijkheid
te behandelen, daar in andere deelen der Gemeente, te Slikkerveer, Bolnes enz de dijk wateringen door
gemeente en Polders voor gezamelijke rekening worden onderhouden.
Ridderkerk, 6 Decembe 1901.
't Welk doende enz.
Jan van der Kulk Mz.

- [4547] (Ontv. 13 Dec. 1901)(Spoortijd)
RIJKSTELEGRAAF Kantoor te Ridderkerk
Ridderkerk 13 December 1901
Ingevolge een ontvangen schrijven van den Heer Inspecteur der Posterijen en Telegraphie heb ik de eer UEA mede
te deelen, dat het in de bedoeling der regeering en van den Heer Directeur Generaal ligt, om de Rijkstelephoonkantoren, waar de kantoorhouder tevens brievengaarder is, in het belang van de zondagsrust
op zondag en feestdagen van 7.30-8.30 in plaats van 12.30-1.30 open te stellen of dien onvereenkomstig te beperken; zoodat alsdan verwacht
kan worden, dat het uur 7.30-8.30 het uur zal worden, aangewezen voor de wisseling van telegrammen op die dagen tusschen de kleinere kantoren.
Beleefd verzoek ik uEd mij wel te willen berichten of de openstelling van het
Telephoonkantoor te Slikkerveer in dien zin kan worden gewijzigd.
De Directeur, LOKKER
Aan het Edel Achtb. Gemeentebestuur te Ridderkerk.
+
- R. 28 Dec. 1901 (D. no. 921) zondagsdienst
In antwoord op UEd missive vand en 13 dezer No. 168 hebben wij de eer U kennis te geven dat bij het
Gemeentebestuur geen bezwaar bestaat dat in het belang van de zondagsrust het Rijkstelephoonkantoor te Slikkerveer
op zon- en feestdagen geopend is alleen des morgens van 7.30 tot 8.30 (spoortijd) en alzoo op die dagen komt te vervallen de tijd van 12.30-1.30 (spoortijd).
tevens deelen wij U mede dat tegen eene eventueele dienstwijziging of regeling in gelijken zin ook voor
het Rijkstelegraafkantoor op het Dorp, bij het gemeentebestuur geen bezwaren zouden bestaan.
B W v. R.

- [4554] (Ontv. 22 Dec. 1901)
B No. 3251)
DE OFFICIER VAN JUSTITIE te DORDRECHT bericht bij deze aan den Heer Burgemeester te Ridderkerk dat
Nicolaas van Sint Maartensdijk, oud 51 jaar, scheepsslooper, wonende te Bolnes, gemeente Ridderkerk
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 6 December 1901
ter zake van mishandeling
is veroordeeld tot zeven dagen gevangenisstraf.
Dordrecht, 21 December 1901.
De Officier van Justitie

- [4556] (Ontv. 27 Dec. 1901)
Ridderkerk, 27 December 1901
Aan de gemeenteraad van Ridderkerk!
Wel Edl. heeren!
Door de verhooging in t groentje ets, terwillen van enkelen ingezetene ben ik erf benadeelt en bezwaart!
1. Voor eerst is mijn erf ingesloten zoodat het niet alleen geen uitzakking van nat kan genieten! maar van zelf door den hoogeren
grondslag van buitene moet ik noch vocht en nattigheden ontfangen, waar door huis
en erf zeer benadeelt wordt
2. Ten tweede moet van zelf de afschutting herafsluiting en bescherming van t erf (wat mij evenwel zooveel kost)
daardoor eerder of spoedig verteren!
3. tenderden wordt ik genootzaakt om kosten te maken aan de plankeheining door verhooging en grandplanke ets
wat er meer naar deskundig oordeel uit voortvloeit!
En aangezien ik met dit alles terwillen van enkele ingezetene in t minst niet in eenig genot daarvan deelt, is t mijn beleefd
en dringend verzoek dit te erkennen en te behartigen en bovenal te betoonen om mij in alles tegemoet te komen!
Vooreerst alles aan te wenden niet alleen nu! maar altijddurende voor de beste maatregelen te zorgen, dat ik niet alleen
uitzakking kan genieten maar ook van al geen nattigheden van buiten ontvangt!
(zie ommezijde)
En ten tweeden dat UE voor de kosten in staat en van de gemeente uitkeert wat uit de verhooging
als voormeld nu en altijddurend daaruit voortvloeit!
Mij overtuigd houdende van UE s instemming van t geen ik UE voordraagt noem ik mij
inafwachting van een bevredigende antwoord met alle hoogachting.
U Ed. dienaar, L. den Hoed.

Laatst gewijzigd: oktober/december 2017, februari-maart-april 2018.