Aanmelden | Contact
Zoeken

Ridderkerk: ingekomen stukken 1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901


Bron: Stadsarchief Rotterdam
Toegang: 1270
Inventarisnummer: 329 (1889), 330 (1890), 331 (1891), 332 (1892), 333 (1893), 334 (1894), 335 (1895), 336 (1896), 337 (1897), 338 (1898), 339 (1899), 440 (1900), 441 (1901)

* * * scans verkrijgbaar * * *


ingekomen stukken 1891


Ridderkerk: ingekomen stukken 1891

een selectie

- (3360 ontv. 1 januari 1891) Rijksopvoedingsgesticht voor Jongens "De Kruisberg"
bij Doetinchem, den 31 Dec. 1890
Lett H No. 743
Ik heb de eer U Edel Achtbare te berichten, dat op den 2de Jan. 1891 in vrijheid wordt
gesteld Pieter van Driel, oud 18 jaar, van beroep schoenmaker zoon van
Mels van Driel en Pietertje Schop
en op dien datum ten 12.9 uur per staat(s)spoor te Dordrecht zal aankomen, zijne uitgaanskas ten bedrage van f - zal alsdan aan Uw adres
per postwissel worden overgemaakt.
Genoemde jongeling heeft zich gedurende den tijd van zijn verblijf in dit gesticht goed gedragen.
Beleefd verzoek ik U zijn vader met e.a in kennis te stellen en mj te berichten of hij in Uwe gemeente is aangekomen.

- [3365] (Ontv. 2 januari 1891) 's Hage 1 Jan. 1891
WelEdelgestrenge Heer
In antwoord op Uw schrijven aan Mijne moeder van 28 Dec. ll heb ik de er U te
berictehn, dat aan den tuinbaas van het HUIS TEN DONCK gelast is terstond de noodige hoeveelheid
water ten behoeve van Slikkerveer in te laten.
Aangenaam zou het ons zijn U mogen vernemen wie de persoon is, die namens
Burgemeester en Wethouders gemachtigd is aan te wijzen tot welk peil het
wenschelijk is het water voor Slikkerveer op te voeren.
Met de meeste hoogachting blijf ik Weledel Gestrenge Heer
Uw dw. dr., Groeninx van Zoelen
(Aan: Den Wel Edel Gesttenge Heer L. Kruijff Lz Burgemeester van Ridderkerk)

TELEGRAM No. 12
Aangenomen te s Gravenhage den 1/1 1891 ten 11 u. 8 m des v.middags
Ontvangen te Ridderkerk den 1/1. 1891 ten 11 1/2 des v. middags
Burgemeester Ridderkerk. Last aan tuinbaas gegeven water in te laten. Brief volgt. Groeninx.

- [3367] RIJKS TOEZICHT OP DEN ARBEID 1ste Inspectie
BREDA, 9 Januari 1891
Ik heb de eer U beleefd te verzoeken, mij te willen berichten
of door U alsnog geene nadere inlichtingen kunnen worden verstrekt
omtrent het ongeluk overkomen aan Johannes Arie MILORD en Cornelis de GROOT, waarvan
de kennisgeving mij zijn geworden bij Uwe missive dd 2 December ll no. 1382.
De Inspecteur v/d Arbeid in de 1e Inspectie
H.F. Kuijper

- [3371] (Ontv. 14 Januari 1891) Statistiek lager onderwijs Model A
's-Gravenhage, den 5 januari 1891
Ten einde ons in staat te stellen te kunnen coldoen aan art. 4 van het Koninklijk besluit van 13 September 1890 (Staatsblad no. 154) ter uitvoering van art. 45 der wet tot regeling van het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij die van 8 December 1889 (Staatsblad no. 175) hebben wij de eer hiernevens aan U te doen toekomen twee saten model A behoorende bij de beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken van 13 October 1890, no. 5165, affd. A Z C die U met de verder bij die beschikking behoorende modellen werd medegedeeld ... etc

Ridderkerk Bolnes, 264 schoolgaande op 15-1-1891 (vakken a-i en k: 1 kind f 5,20, 2 kinderen f 10,40, 3 of meer kinderen f 13, minvermogenden 1 kind f 2,60, 2 kinderen f 5,20, 3 of meer kinderen f 7,80; vak l: vermogenden f 15,60, minvermogenden f 7,80; vak g: vermogenden f 7,80, minvermogenden f 5,20)
Ridderkerk Dorp, 227 schoolgaande op 15-1-1891 (idem)
Ridderkerk Rijsoord, 105 schoolgaande op 15-1-1891 (idem)
Ridderkerk Pruimendijk, 79 schoolgaande op 15-1-1891 (idem)

* Pruimendijk, 15 Januari 1891
Edel Achtbare Heer
Naar aanleiding van art. 9 van het schoolreglement ben ik zoo vrij uwe aandacht te vestigen op de leerlingen
Dirk Goudswaard die 449 keeren
Willemina M. Willemstein die 397 keeren
Gerritje G. Dijsman die 286 keeren
Gijsberta Kool die 255 keeren
Bastiana Visser die 251 keeren
Maria Boertje die 242 keeren
Belia J. de Groot die 235 keeren de school verzuimden gedurende het jaar 1890.

Het hoofd der school J.H. Verkerk

* NAAMLIJST der Leerlingen van de Openbare School aan den Pruimendijk gemeente Ridderkerk (op 15 Januarij 1891)
79 geen van elders (nader te ontzegd tot. 75)
1. Bastiaantje Teuns Alderliesten, Pruimendijk
2. Johanna Cornelia Alderliesten, Pruimendijk
3. Pieter Alderliesten, Pruimendijk
4. Albert Baan, Pruimendijk
5. Geritje Baas, Pruimendijk
6. Aaltje van den Berg, Pruimendijk
7. Geertje van den Berg, Pruimendijk
8. Anna van den Berg, Pruimendijk
9. Marinus van den Berg, Pruimendijk
10. Maria Boertje, Oostendam
11. Arie Leendert van Dijk, Pruimendijk
12. Gerritje Grietje Dijksman, Pruimendijk
13. Jacob van Drunen, Oostendam
14. Jansje van Gog, Pruimendijk
15. Cornelis Goudswaard, Molendijk
16. Dirk Goudswaard, Molendijk
17. Maria Goudswaard, Molendijk
18. Bastiaantje van der Graaf, Pruimendijk
19. Adrianus Johannes de Groot, Oostendam
20. Belia Josephina de Groot, Oostendam
21. Elizabeth den Hartog, Oostendam
22. Gerrit van Halem, Molendijk
23. Jannetje van Halem, Molendijk
24. Jan den Hoed, Pruimendijk
25. Bastiaantje Hooimeijer, Molendijk
26. Jacob Huizer, Pruimendijk
27. Teuna Huizer, Molendijk
28. Cornelis van Kooten Tzn, Pruimendijk
29. Cornelis van Kooten Jzn, Pruimendijk
30. Gerrit van Kooten, Pruimendijk
31. Hendrik van Kooten, Pruimendijk
32. Jan Hendrik van Kooten, Pruimendijk
33. Johanna Maria van Kooten, Pruimendijk
34. Lena van Kooten, Pruimendijk
35. Antje Trijntje van Kooten, Pruimendijk
36. Jan Kruithof Kremer, Pruimendijk
37. Gijsberta Kool, Pruimendijk
38. Maaike Legerstee, Pruimendijk
39. Willem Legerstee, Pruimendijk
40. Huig Maaskant, Pruimendijk
41. Adrianus Leendert Molendijk, Oostendam
42. Pieter Molendijk, Oostendam
43. Jan Noorlander, Oostendam
44. Machteldje Jannetje Noorlander, Oostendam
45. Adrianus Nugteren, Molendijk
46. Leendert Penning, Pruimendijk
47. Aaltje Josina Penning, Pruimendijk
48. Cornelis Penning, Pruimendijk
49. Marinus Jacobus Plantfeber, Pruimendijk
50. Pieter Schuijer, Pruimendijk
51. Lijntje Sintmaartensdijk, Pruimendijk
52. Johannes Hendrik Snaauw, Pruimendijk
53. Hendrika Paulina Snaauw, Pruimendijk
54. Arina Johanna Snaauw, Pruimendijk
55. Arie Johannes Snaauw, Pruimendijk
56. Jacob Stolk, Pruimendijk
57. Pieter Stolk, Pruimendijk
58. Arie Versnel, Oostendam
59. Hester Versnel, Oostendam
60. Bastiana Visser, Pruimendijk
61. Willem Visser, Pruimendijk
62. Dirkje Visser, Pruimendijk
63. Grietje Visser, Pruimendijk
64. Jaapje Visser, Pruimendijk
65. Adriana van Vliet, Molendijk
66. Klaas van Vliet, Molendijk
67. Plonia Trijntje van der Vorm, Pruimendijk
68. Cornelia van der Waal, Pruimendijk
69. Geertje van der Waal Cd, Pruimendijk
70. Aart Anthonie van der Waal, Pruimendijk
71. Wouter van der Waal, Pruimendijk
72. Lijsje van der Waal, Pruimendijk
73. Geertje van der Waal Wd, Pruimendijk
74. Maria Wildeman, Pruimendijk
75. Willemina Magdalena Willemstein, Oostendam
76. Leentje Willemstein, Oostendam
77. Dingena de Wit, Pruimendijk
78. Gerrit IJsselstein, Pruimendijk
79. Elizabeth IJsselstein, Pruimendijk
Aldus opgemaakt op heden den 15 Januari 1891 Het hoofd der School J.H. Verkerk

* Bolnes, 16 Janr. 1891
Edel Achtbare Heer,
Hierbij ingesloten de lijst der schoolgaande kinderen 't Getal
bedraagt 264 Ult. Dec. was dit 266. De oorzaak hiervan is dat drie leerlingen Jan v. Es, Corns. v. Es, en Metje Ouwens de school hebben verlaten,
en Corns. v. Driel op nieuw als leerling ingeschreven is.,
Met de meeste hoogachting U Ed Achtb. dw d. H. Feitsma.

* Naamlijst der leerlingen op de Openbare School te Bolnes, 15 Januari 1891 (264 geen van elders)
1. Hermina Christina Pas, Wijk A
2. Adrianus van de Ven, Wijk B
3. Hendrik Willem Krijgsman, Wijk B
4. Judith Neeltje Klootwijk, Wijk B
5. Nicolaas Slooff, Wijk B
6. Cornelia Langestraat, Wijk B
7. Adriana Bakker, Wijk B
8. Maartje de Keijzer, Wijk A
9. Leentje Stans, Wijk B
10. Arie Zwart, Wijk B
11. Jakobus Mom, Wijk B
12. Pieter Schoenmakers, Wijk A
13. Leendert Ligthart, Wijk B
14. Eliza de Jong, Wijk A
15. Cornelia Bakker, Wijk B
16. Arie Bode, Wijk A
17. Thomas Hoffman, Wijk B
18. Maria van Schagen, Wijk B
19. Geertrui Bogaardt, Wijk A
20. Rookje Slikkerveer, Wijk B
21. Bastiaan de Kreek, Wijk A
22. Hendrik Slikkerveer, Wijk B
23. Willem Scheurwater, Wijk A
24. Leendert Onderdelinden, Wijk A
25. Willem Schippers, Wijk A
26. Grietje van Beek, Wijk A
27. Anna Everaers, Wijk A
28. Pieter Bol, Wijk A
29. Cornelis Tolk, Wijk A
30. Martinus van Zwieten, Wijk B
31. Geertje Lagendijk, Wijk B
32. Johanna Bode, Wijk A
33. Pietje Boer, Wijk B
34. Wilhelmina van Oossanen, Wijk A
35. Gerrit Cornelis Bosman, Wijk A
36. Cornelis van Driel, Wijk A
37. Bastiaan Pot, Wijk B
38. Lena Leentvaar, Wijk A
39. Adriana Neeltje Sla, Wijk B
40. Adrianus Kroos, Wijk A
41. Jacob Molendijk, Wijk A
42. Hendrik de Breejen, Wijk A
43. Johanna Bakker, Wijk A
44. Dingeman van Dongen, Wijk B
45. Johanna Hendrika Goosen Hoffmans, Wijk B
46. Leentje Sparreboom, Wijk A
47. Teunis Schippers, Wijk B
48. Pieter Ouwens, Wijk A
49. Jan Willem van Meerendonk, Wijk B
50. Fop Cornelis Punt, Wijk A
51. Neeltje Kramer, Wijk A
52. Pieter Neeltje Visser, Wijk A
53. Simonetta Heijbeek, Wijk B
54. Arie Lagendijk, Wijk A
55. Anna van der Waal, Wijk A
56. Cornelis Kooij, Wijk B
57. Cornelis Sla, Wijk B
58. Lijntje Bakker, Wijk B
59. Ingje Adriana de Jongh, Wijk A
60. Neeltje Westbroek, Wijk B
61. Gerritje van der Meer, Wijk A
62. Maria van der Staaij, Wijk A
63. Maria van Beek, Wijk A
64. Annigje van Gorp, Wijk B
65. Willem Visser, Wijk A
66. Willem Kramer, Wijk A
67. Leendert Bastiaan Opmeer, Wijk B
68. Albertus Wilhelmus van Maanen, Wijk A
69. Leendert van Driel, Wijk A
70. Jan Martinus van Rietschoten, Wijk B
71. Neeltje van Schagen, Wijk B
72. Hendrika Neeltje Klootwijk, Wijk A
73. Eleonora Maria Louise de Gerth, Wijk A
74. Gerrit Oosters, Wijk A
75. Arie Schutter, Wijk A
76. Elisabeth de Jong, Wijk A
77. Geertje Bode, Wijk A
78. Pieter Floris Kooijman, Wijk B
79. Apollonia Wilhelmina Kol, Wijk B
80. Catharina Dirkje Ipskamp, Wijk A
81. Albertina Westbroek, Wijk B
82. Teunis Cornelis Pas, Wijk A
83. Pieter Hagendijk, Wijk B
84. George Willem van der Woerdt, Wijk B
85. Hendrik Bode, Wijk A
86. Arie van Gorp, Wijk B
87. Adrianus Punt, Wijk A
88. Geertrui Lodder, Wijk B
89. Adriana Kooij, Wijk A
90. Apolonia Sla, Wijk B
91. Leendert van Buiten, Wijk A
92. Jan Sterkenburg, Wijk A
93. Leendert van Reeuwijk, Wijk B
94. Josephus Ipskamp, Wijk A
95. Andries van Meerendonk, Wijk B
96. Gerrit Krijgsman, Wijk B
97. Jan Bakker, Wijk A
98. Arie Bakker, Wijk B
99. Joost Scheurwater, Wijk A
100. Cornelis Gerardus van Zwieten, Wijk B
101. Simon Barendrecht, Wijk A
102. Fop Sterkenburg, Wijk A
103. Jan van Dijk, Wijk A
104. Arnoldus Hoorman, Wijk B
105. Willem Punt, Wijk A
106. Pieter van der Staaij, Wijk B
107. Pieter Molendijk, Wijk A
108. Adriana Mastenbroek, Wijk A
109. Ingje Koedood, Wijk B
110. Geertje Dirkje Bode, Wijk B
111. Gloria Cornelia van Weijen, Wijk A
112. Elisabeth Bogaardt, Wijk A
113. Neeltje Bakker, Wijk A
114. Pietje Sparreboom, Wijk A
115. Elisabeth Hagendijk, Wijk B
116. Barbara Sterkenburg, Wijk A
117. Maaike Opmeer, Wijk B
118. Jannigje Huijzer, Wijk A
119. Gerritje Stans, Wijk B
120. Maria Ligthart, Wijk B
121. Hillegonda van Driel, Wijk A
122. Maria de Jong, Wijk A
123. Catharina Schippers, Wijk A
124. Greta van der Waal, Wijk A
125. Jenneke van Rietschoten, Wijk B
126. Jannetje Kooijman, Wijk B
127. Maria Plaisair [Plaisier], Wijk B
128. Johanna Cornelia van Beek, Wijk A
129. Pietertje Ondrdelinden, Wijk A
130. Wilhelmina Huijzer, Wijk A
131. Albertus Hagendijk, Wijk A
132. Dirk Verrijp, Wijk A
133. Willem IJselstein, Wijk A
134. Cornelis van der Waal, Wijk A
135. Albertus Roos, Wijk A
136. Willemina Apolonia Kol, Wijk B
137. Adriana Bode, Wijk B
138. Geertruida Alderliesten, Wijk B
139. Neeltje Ouwens, Wijk A
140. Maria Adriana Kol, Wijk B
141. Adriaantje de Gelder, Wijk A
142. Adrianus van der Starre, Wijk A
143. Eva Wilhelmina van Krimpen, Wijk A
144. Wilhelmina Johanna Cornelis Pas, Wijk A
145. Adriaantje van der Staaij, Wijk B
146. Lijntje van der Meer, Wijk A
147. Neeltje van der Ven, Wijk A
148. Pieter Vervoort, Wijk A
149. Johanna Kooij, Wijk A
150. Dirkje Heijbeek, Wijk B
151. Cornelia Jacoba de Jong, Wijk A
152. Jan Johannes Bol, Wijk A
153. Jan van Kwawegen, Wijk A
154. Neeltje Oosters, Wijk A
155. Lena Sla, Wijk B
156. Dirkje Catharina Ipskamp, Wijk A
157. Maria Durfina Sintnicolaas, Wijk A
158. Arie Boer, Wijk B
159. Jacomina van Gorp, Wijk B
160. Leendert Bode, Wijk A
161. Abraham Mom, Wijk B
162. Adriana Crooswijk, Wijk B
163. Abraham Schippers, Wijk B
164. Jannetje Angenita van Gelder, Wijk A
165. Dirkje de Keijzer, Wijk A
166. Suzanna Adriana Alderliesten, Wijk B
167. Geertje de Jongh, Wijk A
168. Stijntje Adriana Pas, Wijk A
169. Arie Live Bax, Wijk A
170. Jannigje Lagendijk, Wijk A
171. Adriana van der Staaij, Wijk A
172. Willem de Kreek, Wijk A
173. Maria Johanna Koedood, Wijk B
174. Adrianus Bode, Wijk A
175. Pieternella Bode, Wijk B
176. Maria Onderdelinden, Wijk A
177. Cornelia den Breejen, Wijk A
178. Cornelis Schutter, Wijk A
179. Pietje Koedood, Wijk B
180. Jannetje van Schagen, Wijk B
181. Leendert de Werker, Wijk B
182. Dirkje Mallan, Wijk A
183. Pleun Lagendijk, Wijk B
184. Margaretha Ragalina van der Starre, Wijk A
185. Bastiaan van Helden, Wijk A
186. Adrianus Verrijp, Wijk A
187. Johan Pot, Wijk B
188. Gerrit van der Wilt, Wijk A
189. Jan van Putten, Wijk A
190. Bastiaantje van Putten, Wijk A
191. Ploontje Sparreboom, Wijk B
192. Martinus IJselstein, Wijk A
193. Adriana Francina Slooff, Wijk B
194. Wijdina Pietje Boele, Wijk B
195. Mathilda Heibeek, Wijk B
196. Dirkje Adriana, Wijk B
197. Cornelia den Breejen, Wijk A
198. Jannigje van Beek, Wijk A
199. Bartje Bogaardt, Wijk A
200. Lijdewij Sla, Wijk B
201. Florina Hagendijk, Wijk B
202. Hillegonda Visser, Wijk A
203. Trijntje van der Staaij, Wijk B
204. Jannigje Hendrika de Jong, Wijk A
205. Boudewijn Molendijk, Wijk A
206. Hendrik Sparreboom, Wijk A
207. Huibert Sla, Wijk B
208. Martinus Slotboom, Wijk A
209. Rijk Pieter Telleman, Wijk A
210. Dirk Kroos, Wijk A
211. Hendrik Bode, Wijk B
212. Fijgje Schutter, Wijk A
213. Lijntje Dirkje Bakker, Wijk A
214. Neelje Barendrecht, Wijk A
215. Machelina Kramer, Wijk A
216. Neeltje Hoorman, Wijk B
217. Wilhelmina Alberta den Breejen, Wijk A
218. Johanna Sparreboom, Wijk A
219. Willemina Sparreboom, Wijk A
220. Pleun Verrijp, Wijk A
221. Pieter van der Staaij, Wijk B
222. Willem Opmeer, Wijk B
223. Arie van Dongen, Wijk B
224. Arie de Hek, Wijk A
225. Johannes Stolk, Wijk A
226. Rookje Slikkerveer, Wijk B
227. Pieternela van Gemerden, Wijk B
228. Neeltje Aardoom, Wijk B
229. Willemina Bakker, Wijk B
230. Jan Pot, Wijk B
231. Abraham van Krimpen, Wijk A
232. Pieter Gerrit van Kwawegen, Wijk A
233. Dirk Bode, Wijk A
234. Arnoldus Mos, Wijk B
235. Maartje Langestraat, Wijk B
236. Margaretha van Driel, Wijk A
237. Hendrikje Dille Hoffman, Wijk B
238. Willem Hendrik Sparreboom, Wijk A
239. Willem Vlasblom, Wijk A
240. Antonie Johannes van Dijk, Wijk A
241. Pieter Jan Ouwens, Wijk A
242. Jan Verschoor, Wijk A
243. Teunis Huijser, Wijk B
244. Huig Schippers, Wijk A
245. Johannes Antoon van der Ven, Wijk B
246. Willem Arie Visser, Wijk A
247. Suzanna van Gorp, Wijk B
248. Willempje Huizer, Wijk A
249. Maria van Sintmaartensdijk, Wijk A
250. Grietje Molendijk, Wijk A
251. Adriana Noorlander, Wijk A
252. Johanna van den Nieuwegiesen, Wijk A
253. Elisabeth van den Berg, Wijk A
254. Bregje Trijntje Telleman, Wijk A
255. Adrianus van de Ben, Wijk A
256. Cornelis Noorlander, Wijk A
257. Cornelis Mastenbroek, Wijk A
258. Pieter van den Berg, Wijk A
259. Hendrika van der Wilt, Wijk A
260. Bastiaan Roos, Wijk A
261. Maria van der Wilt, Wijk A
262. Adriaan Romein, Wijk A
263. Adriaan Vervoort, Wijk A
264. Gerrit IJselstein, Wijk A
Opgemaakt door het hoofd der school te Bolnes den 16e Janr. 1891. H. Feitsma

* Naamlijst der leerlingen van de openbare Dorpsschool te Ridderkerk op 15 Janr. 1891 (227 geen van elders)
1. G.H. Advokaat B296a
2. Jan Alderliesten B318
3. Alida Alderliesten B318
4. R. Baas H2
5. C.a Bakker B76
6. T Bakker B76
7. A. Bakker B305
8. M. Bakker B305
9. C.a Bal H62
10. I. Brouwer, C106
11. C. Brouwer, C106
12. A. Belder B75
13. A.H. Belder B75
14. A. v.d. Berg C111
15. W. v.d. Berg C111
16. G. Boer B17
17. J. Boer B17
18. N. v.d. Berg B277
19. A. v.d. Berg B277
20. A. Booij B297
21. C. Booij B297
22. J.M. Booij B297
23. J.C. Bos C87
24. L. Booij B270
25. F. Booij B270
26. M.a Booij B270
27. M.a Bot D73
28. L. Bijl C151
29. T. v. Dam D15
30. C. v. Dam D15
31. Joh.a v. Dam H60
32. A. v. Driel b60
33. M. v. Driel C152
34. C.a v. Driel C152
35. J. v. Driel D82
36. C. v. Driel D82
37. W. Driesprong B12
38. N.P. Driesprong B12
39. E. v.d. Duijn Schouten B314
40. D. v.d. Duijn Schouten B314
41. W. Dusseldorp B292
42. W.a Chr.a Dusseldorp B292
43. P.J. van Drunen D31
44. G. v. Es B262
45. J.H. Emck C123
46. J.N. Emck C123
47. A. v. Es B34
48. B. v. Es B34
49. G. Flach H14b
50. G v. Gemerden B301
51. J. v. Gemerden B301
52. Jac.b v. Gemerden B301
53. P. v. Gemerden B300
54. W. v. Gemerden B300
55. M. v. Gent D6a
56. H. v. Gent D6a
57. W.J. Gravestein D81
58. J. Gravestein D81
59. L. Groenenboom B66
60. J. Groenenboom B66
61. S. v.d. Gijp C85
62. A. v.d. Gijp C85
63. M. v.d. Gijp C85
64. P.G. v.d. Gijp C85
65. E. Giesselbach D1d
66. C.a v. Halem D92
67. C.a v. Halem D92
68. G. v. Halem C60
69. J.A. v. Halem C60
70. J.G. van Halem C60
71. C.a Heester, B292
72. B. v.d. Hoek H63
73. A. v.d. Hoek H63
74. J.a v.d. Hoek H63
75. J.a v.d. Hoek H63
76. A. v.d. Hoek H64
77. J. v.d. Hoek H64
78. C. Heiman B92
79. J. Heiman B92
80. T. Huizer H74
81. R. Huizer H74
82. L. Huizer H74
83. P. Hekking C72
84. A. de Haan C5
85. W. de Haan C5
86. W. de Jong B90
87. M. de Jong B319
88. C. de Jong H44
89. P. de Jong H44
90. G. de Jong H18b
91. G. de Jong B1d
92. S. de Jong B264
93. G. Jongeneel D13
94. L. Jongeneel D13
95. G. Jongeneel D13
96. A.a Jongenotter C127
97. J. Jongenotter C127
98. I. de Kat B322
99. L. de Kat B322
100. P. de Kat B322
101. A. Kranendonk D30
102. M. Kranendonk D30
103. C. Kranendonk B276
104. J.N. Kranendonk B276
105. S. de Kroes C168
106. W. v.d. Kulk B323
107. C. Lagendijk C145
108. W.a v.d. Linden B275
109. I. v.d. Linden B275
110. D. v.d. Linden B275
111. W. v.d. Linden H8a
112. P. v. Loenen C81
113. J. v. Loenen B49d
114. C. v. Loenen B49d
115. P. v. Loenen B49d
116. G. Lodder C56
117. S. Lodder C56
118. G. Lodder C70
119. P. Lodder C70
120. G. Lodder C73a
121. Joh.a Luijten B315
122. M.a v. Loenen D1f
123. J. Meijer D6a
124. B. Meijer D6a
125. T. Meijer D6a
126. G. Moog B278
127. N. Moog B278
128. L. Moog C39
129. J. Moog C39
130. G.H.H. Moog C39
131. J. v. Nes H27
132. W.a v. Nes H27
133. F. Nijman D16
134. J.a v.d. Neut C119
135. H. Oosthoek C6
136. N. Oosthoek C6
137. K. Oosthoek C6
138. P. Oostlander B300
139. P. Oostlander B306
140. J. Oostlander B306
141. A. Oostlander B306
142. A. Oostdijk H37
143. W. Oudein [Oudijn] D1b
144. C.a Oudein [Oudijn] D1b
145. A. d. Ouden D1
146. F. Otto B287
147. P. Otto B287
148. E. Otto B287
149. W. Otto B287
150. W. v. Pelt B27
151. C.a v. Pelt B27
152. W.a Plaizier H59a
153. A.a Plaizer H59a
154. H. Plaizier B64
155. G. Plaizier C110
156. L. Plaizier C110
157. H. Put B6
158. J. Put B6
159. B Put B69
160. C. Put H50
161. C. Post D59
162. J. Roos B71
163. A.M. Roos C179
164. F.G. Roos C179
165. J.H. Roos C179
166. J. Roos C153
167. C.a Rijsdijk B2
168. A. Rijsdijk C17
169. F. Rijsdijk H71
170. R. Rijsdijk H71
171. C.a Rijsdijk H71
172. G. Rijsdijk D24
173. J. Rijsdijk D24
174. P.A. de Ruiter B85a
175. A. de Ruiter B85a
176. M. Roest B292a
177. F. v.d. Steen C154a
178. P. v.d. Steen H14
179. A. v.d. Steen H14
180. W. v.d. Steen H14
181. A. Steehouwer C27
182. H.C. Stehouwer C27
183. J.s v.d. Sijde C28
184. J.a v.d. Sijde C28
185. J. Sintnicolaas H51
186. H. Sintnicolaas H51
187. N. Slooff B92
188. A. Slooff B92
189. J. v. Schagen C56
190. A. v. Schagen C56
191. A. v. Staveren B315
192. J.C. Taselaar C30
193. N.E. Taselaar C30
194. L. Valk B92a
195. P. Valk B92a
196. J. Valk B92a
197. P. Verschoor B259
198. B. Verschoor B259
199. W.r Verhoeven B99
200. A. Velthuizen C65
201. T. Vermeulen B98
202. C. Vermeulen B98
203. D. Vermeulen B98
204. V. Velthuizen C65
205. E. Valkhof D1a
206. L. Valkhof D1a
207. B. v.d. Velde B3
208. Matth. Vliegenthart B16
209. G. Vliegenthart B16
210. W. Vliegenthart B16
211. N. Vliegenthart B16
212. B. Veen B299
213. J. Veen B299
214. W. Verstegen C120
215. C. v.d. Waal D52
216. B. v.d. Waal B289
217. L. de Weerdt D33
218. A. de Weerdt D33
219. P. de Weerdt D33
220. C. Westerman C169
221. P. v Wijngaarden B281
222. T. IJsselstein C2
223. H. IJsselstein C153b
225. H. de Zeeuw B265
226. L. Zoeteman H58
227. J. Zoeteman H58
Het Hoofd der School P.J. Emck

* Naamlijst der kinderen, die op 15 Januari 1891 als werkelijk schoolgaande bekend staan aan de openbare school te Rijsoord (gem. Ridderkerk) (105 waaronder 9 van elders)
No. Namen der leerlingen. Woonplaats
1. Marie Anteunet Aalbers, Waalweg
2. Jan van Adrichem, Straatweg
3. Florina Pieternella van Adrichem, Straatweg
4. Adriana Cornelia van Adrichem, Straatweg
5. Jannis de Back, Rijsoord
6. Jannigje Bestebreurtje, Waaldijk
7. Quirinus Frederik Collard, Rijsoord
8. Willemina Dijksman, Zwijndrecht
9. Jan Flohil, Straatweg
10. Johanna Cornelia Flohil, Straatweg
11. Cornelia Hendrika Flohil, Straatweg
12. Elisabeth Maria Flohil, Straatweg
13. Hendrika Flohil, Straatweg
14. Jan Thomas Flohil, Straatweg
15. Krijn van der Giesen, Zwijndrecht
16. Maria Neeltje van der Giesen, Zwijndrecht
17. Pieter Hendrik Groenendijk, Zwijndrecht
18. Dorothea Maria Groenendijk, Zwijndrecht
19. Jacobus Adrianus Huizer, Straatweg
20. Adrianus Huizer, Rijsoord
21. Meeuwis Huizer, Rijsoord
22. Maria Sija Huijser, Noldijk
23. Imand de Jong, Straatweg
24. Ewout de Jong, Straatweg
25. Neeltje de Jong, Straatweg
26. Hendrik deJong, Straatweg
27. Arie de Koning, Waalweg
28. Anna de Kool, Straatweg
29. Adriana Johanna de Kool, Straatweg
30. Catharina de Kool, Straatweg
31. Adrianus Kroos, Pruimendijk
32. Leendert Kranenburg, Hendrik Ido Ambacht
33. Willem Leensvaart Waaldijk
34. Willemijntje Lena van der Linden, Pruimendijk
35. Corstiaan van der Linden, Pruimendijk
36. Lourens van der Linden, Pruimendijk
37. Jan van der Linden, Waaldijk
38. Marinus van der Linden, Waaldijk
39. Janna Lodder, Waaldijk
40. Willempje Lodder, Waaldijk
41. Leendert Wouter Lodder, Waaldijk
42. Willemina Moret, Pruimendijk
43. Willemijntje Moret, Pruimendijk
44. Cornelia Nugteren, Straatweg
45. Johannes Adrianus van Ooijen, Waalweg
46. Adrianus Johannes van Ooijen, Waalweg
47. Gerardus van Ooijen, Waalweg
48. Herbert van Oorschot, Pruimendijk
49. Jandina van Oorschot, Pruimendijk
50. Pieter van der Padt, Pruimendijk
51. Lourens van der Padt, Pruimendijk
52. Willemina Christina Plaizier, Straatweg
53. Christina Plaizier, Straatweg
54. Elisabeth Johanna Plaisier, Noldijk
55. Rozetta Plaisier, Noldijk
56. Chrsitina Adriana Plaisier, Noldijk
57. Geertje Plaisier, Noldijk
58. Adriaantje Hendriksje van der Poel, Pruimendijk
59. Hendriksje Adriaantje van der Poel, Pruimendijk
60. Stijna Lijdia van der Pol, Straatweg
61. Pieter van der Pol, Straatweg
62. Stijna van der Pol, Waaldijk
63. Cornelia Maria van der Pol, Waaldijk
64. Johanna Catharina van Prooijen, Pruimendijk
65. Teunis Punt, Waaldijk
66. Teuntje Pijper, Waaldijk
67. Cornelis Pijper, Waaldijk
68. Adrianus Reedijk, Pruimendijk
69. Hendrik Reedijk, Pruimendijk
70. Johannes Schop, Straatweg
71. Aart Sintnicolaas, Rijsoord
72. Klaartje Slooff, Waaldijk
73. Geertrui Slooff, Waaldijk
74. Jan Stehouwer, Hendrik Ido Ambacht
75. Willem Stehouwer, Hendrik Ido Ambacht
76. Pleun Stip, Straatweg
77. Cornelis Arie Stip, Straatweg
78. Jasper Stijnis, Hendrik Ido Ambacht
79. Aart Velthuizen, Waaldijk
80. Jacob Velthuizen, Waaldijk
81. Maaike Vermaas, Straatweg
82. Poulus Visser, Straatweg
83. Hendrika Visser, Straatweg
84. Leendert Visser, Straatweg
85. Rijka Johanna Visser, Pruimendijk
86. Bastiaan Visser, Pruimendijk
87. Maria Cornelis Visser, Straatweg
88. Cornelia Maria Visser, Straatweg
89. Adriaantje Voogd, Straatweg
90. Geertje van Vugt, Straatweg
91. Macheltje van der Waal, Straatweg
92. Pleun van der Waal, Straatweg
93. Maria van Warendorp, Rijsoord
94. Hendrina Adriana de Weerdt, Straatweg
95. Johanna de Weerdt, Straatweg
96. Cornelia de Weerdt, Straatweg
97. Pieter Marius de Weerdt, Straatweg
98. Dina Zaaijer, Pruimendijk
99. Gerrit Huig de Zeeuw, Pruimendijk
100. Pieternella Adriana de Zeeuw, Pruimendijk
101. Arie Bastiaan de Zeeuw, Pruimendijk
102. Regina Elisabeth de Zeeuw, Waaldijk
103. Pieternella Regina de Zeeuw, Waaldijk
104. Maria van 't Hof, Rijsoord
105. Teunis van 't Hof, Rijsoord
Aldus opgemaakt te Rijsoord den 15 Januari 1891 J.C. de Back, Hoofd der openb. school

- [3373] Ontv. 18 Januari 1891
De Officier van Justitie te Dordrecht bericht bij deze aan den Heer Burgermeester te Ridderkerk
dat Klaas STOLK van beroep ijzerklinker oud 24 jaren te Ridderkerk
bij vonnis dezer Rechtbank d.d. 2 Januari 1891 ter zake mishandeling is veroordeeld tot f 3 boete, sub. een dag hechtenis.
Dordrecht, 17 Januari 1891.

- [3380] 1e ARBEIDSINSPECTIE Breda, 26 Januari 1891.
Voor het beredeneerd verslag dat ik krachtens Art. 16 der Wet van 5 Mei 1889 ... etc

Gemeente Ridderkerk
Opgaaf van fabrikanten en werkbazen die met beschermde personen werken
Namen - beroepen - aantal jeugdige personen beneden 16 jaar - aantal vrouwen
- weduwe J. Bodegom, timmeerman, 1, -
- J.H. van Cappelen, machinefabriek, 9, -
- Arie Bloot, timmerman, 1, -
- firma Gebr. Pot, scheepsbouw, 22, -
- P. de Jongh, smid, 1, -
- wed. P. van der Hoogt, broodbakker, 1, -
- P. Smit Jr, scheepsbouw, 6, -
- firma Willem Smit en Co, fabriek van machineriën voor electrische verlichting, 3, -
- Johannes Smit, fabriek van ijzeren klinknagels en machinenaal breeuwerk, 9, -
- Adrianus Bothof, scheepmakerij, 2, -
- Arie van Gemerden Cz, huisschilder, 1, -
- firma P. Boele Pz, scheepsbouw, 20, -
- firma wed. C. Boele en zonen, 29, -
- M. van der Kuijl, scheepsbouw, 15, -
- S. Drinkwaard, broodbakker, 1, -
- J.D. Hoorman, schoenmaker 1, -
- G.J. Nijman Jz, kleedermaker, 2, -
- firma Gebr. Bos, tabaksfabriek, 15, -
- A. van Gemerden Jz, schoenmaker, 1, -
- firma Gebr. Lodder, machinefabriek, 2, -
- P. van Kooten, klompmaker, 1, -
- A.C. Hekking, huisschilder, 1, -
- firma Roos en Monhemius, tabaksfabriek, 6, -
- firma Bakker en Zoon, caoutchoucfabriek, 3, -
- firma Bakker en Co, machinefabriek, 3, -
- A. de Heer, stoomvlasfabriek, 3, 5
- Jan van Koten, klompmaker, 1, -
- M. van Kooten, klompmaker, 1, -
- Cornelis van Nes, stoomvlasfabriek, 20, 22
- firma Gebr. Bestebreurtje, timmerman, 1, -
- wed.e M. Poirot, broodbakker, 1, -
- P. Bestebreurtje, timmerman, 1, -
- wed.e A. Maaskant stoomvlasfabriek, 5, 4
= 188 jeugdige personen beneden 16 jaar / 31 vrouwen
Behoort bij missive dd 26 febr. 1891 B no. 1441

- [3392] Ontv. 3 febr. 1891
Aan den Gemeenteraad van Ridderkerk
Mijne Heeren!
Hiermede verzoekt de ondergeteekende beleefdelijk zijn eervol ontslag als onderwijzer
a/d school op 't Dorp tegen 1 April a.s.
Uw. dbv. dienaar, M. de Kool
Ridderkerk 3 Februari 1891.

- [3398] Ontvangen 9 Februari 1891
(G.S. No. 8) 's-Gravenhage, 3/9 Februari 1891
Onderwerp: Schoolgeldheffing
Naar aanleiding uwer missive van den 29 December 1890 D No. 1421 houdende mededeeling van
Raads bedenkingen tegen de door den heer Minister van Binnenlandsche Zaken vorgestelde wijziging in de verorderning
tot heffing van schoolgeld, alsmede in de verordening in afschrift te doen toekomen een schrijven van
voornoemde Minister van 28 Januari ll No. 149 afdeeling BB ter beantwoording Uwer bovenaangehaalde
missive, waarvan door ons aan Zijne Excellentie mededeeling werd gedaan.
De Gedeputeerde Staten der provincie Zuid Holland

Ministerie van Binnenlandsche Zaken
's Gravenhage 28 Januari 1891
No. 149 BB
Bericht op schrijven van 6/10 Jan jl
GS. No. 11
betreffende heffing van schoolgeld te Ridderkerk
Het schrijven van het gemeentebestuur van Ridderkerk heeft mij niet overtuigd dat berekening van
onderscheidene maxima, die als vol schoolgeld mogen wordern geheven, afzonderlijk voor onderwijs in de vakken a-k het vak l en het vak q van art. 2 der wet op het lager odnerwijs toegelaten kan worden in plaats van de berekening van een maximum voor het volle schoolgeld wegens het onderwijs in de verschillende vakken, op de openbare scholen aldaar onderwezen. Die wet geeft geen aansluiting in dezen naar de vakken te onderscheiden .... etc.

- [3400] (ontvangen 11 Februari 1891)
Aan den Edelachtbare Raad der Gemeente Ridderkerk
De ondergeteekende Krijn KIEVIT Bode bij de polderbesturen wonende alhier
Geeft met eerbied te kennen
dat zijnen vrouw gaarne zoude werden benoemd tot concierge in het Gementehuis alhier, in de plaats van Elizabeth van 't Zelfde die volgens
hare mededeeling haar ontslag zoude verzoeken, dat naar hij vertrouwt zijne vrouw de vereischte gewschiktheid
en bekwamheid bezit, om deze betrekking naar het verlangen en genoegen van de Heeren te kunnen waarnemen.
Waarom hij Ue Ed eerbiedig verzoekt zijne vrouw Adriaantje de RUITER Pdr. te willen aanstellen als Concierge in het gemeentehuis alhier,
zullende zij zich beijveren om die betrekking tot uwe tevredenheid te vervullen
Ridderkerk 11 februari 1891
't Welk doende enz
Uw Ed dienstv. dienaar K. Kievit, A. de Ruiter

- [3404] Ontv. 13 Feb 1891
Ridderkerk 13 Feb. 1891
Wel Ed Heeren !
Hiermede neem ik de vrijheid mijne dienste aan te bieden op het Gemeentehuis.
Vernomen hebbende dat vrouw van 't Zelfde die betrekking laat varen zoo wenschte ik gaarne die plaats aan te vullen.
Micht er somwijlen bezwaar bestaan wat mijn persoon betreft dan is hij bij nog een twintigjarige dochter aanwezig die mij ter hulp kan staan.
Vrouw P. Ambachtsheer

- [3415] ontv. 20 febr. 1891
Edelachtbare Heeren.
Voor de vacante betrekking van onderwijzer aan de openabre school op het Dorp te Ridderkerk
waarvoor de drang van hoofdonderwijzer en minstens 23 jarige leeftijd verplichtend zijn, heeft zich als
sollicitant aangemeld de heer A. NUGTEREN, onderwijzer aan den Pruimendijk
in deze gemeente. Op grond van gunstige aanbevelingen en bevredigenden indruk eener
persoonlijke kennismaking bij eene proefles op heden, meent de ondergeteekende dat er geen bezwaar behoeft te bestaan,
hem voor de opengevallen plaats voor te dragen.
Het Hoofd der School P.J. Emck
Ridderkerk 20 Febr. 1891

Ontvangen 18 febr. 1891
Aan den Edelachtbare Raad der Gemeente Ridderkerk
Met dezen verzoekt ondergetekende U vriendelijk om overgeplaatst te worden van de
school aan den Pruimendijk naar de School op het Dorp (jaarwedde f 650)
Hoogachtend heeft bij de eer te zijn, Uw dienstv. dienaar
A. Nugteren, Onderwijzer te Ridderkerk a/d Pruimendijk
Ridderkerk, 18 Februari 1891.

- [3431] (ontv. 4 maart '91)
Aan den Gemeenteraad van Ridderkerk
Aangezien door het gevraagd ontslag van E. vt Zelfde de betrekking van Concierge op het Gemeentehuis
met 1 Juli a.s. openkomt, neemt ondergetekende Geertrui de ZEEUW huisvrouw van A. van der KULK alhier
beleefd de vrijheid zich voor deze betrekking bij U Ed aan te bevelen.
Bij ziekte der tegenwoordige Concierge reeds enkele maken die betrekking waargenomen hebbende
is zij voor enkele uwer geen obekende, waarom zij zich in Uwe gunst aanbeveelt.
't welk doende G. de Zeeuw A. van der Kulk.

- [3432] (ontvangen 4 Maart '91)
Aan den Gemeenteraad van Ridderkerk
Het Bestuur der Ver. Een School m/d Bijbel komt met verschuldigen eerbied tot Uwe
Vergadering met onderstaand verzoek:
De Chr. School alhier is overvol en eischt vergrooting. Ingericht naar eisch der Wet
op het Lager Onderwijs heeft zij plaats voor 208 kinderen. Dit getal ll herfst reeds aanwezig kon
toen geen aangifte van nieuwe leerlingen plaats hebben. Thans zijn tegen Mei a.s. p.m. 50 nieuwe
leerlingen aangegeven zodat wij gedwongen zijn de School te vergrooten. De kosten van verbouwing
zulen niet gering zijnm waarbij den nog komt het school-meublement. Voor het laatste is het dat wij
uwe hulp inroepen. Ons eerbiedig verzoek is om voor het nieuwe aan te bouwen deel ons tijdelijk ten
gebruike te willen afstaan te noodige banken uit de School a/d Pruimendijk waardoor wij verlicht werden
in de kosten dezer vergrooting.
Met den meest verschuldige eerbied Hoogachtend
namens het Bestuur voornoemd H. de Zeeuw Secr.
Rijsoord 2 Maart 1891.

- [3434] (Ontv. 6 Maart 1891)
RIJKSTELEGRAAF, Rotterdam, den 2 Maart 1891.
Ter bevordering van de telephonische gemeenschap ook in uwe Gemente is het wenschelijk
gebleken aan den telefoontoestel te Slikkerveer een klein lessenaartje van daartoe
bepaaldelijk aangegeven vorm en afmetingen aan te brengen. Dot is voor die gemeenschap,
en dat voor uwe gemeente, van veel nut.
Met het oog op het voorgeschreven in Art. 2 van het Koninklijk Besluit van 15 September
1886 (Staatsblad No. 164), heeft de Minister bepaald, dat deze, trouwens geringe, kosten ten
lasten van Uwe Gemeente moeten worden gebracht.
Onder mededeeling hiervan, heb ik de eer U te verzoeken de even bedoelde kosten, zoodra het
lessenaartje gereed zal zijn, door tusschenkomst van den kantoorhouder, aan den Directeur van het
Rijkstelegraafkantoor van aansluiting te willen overmaken.
De Inspecteur b/d Rijkstelegraaf, Van Eldik. (voldaan f 1,95)

- [3446] (Ontv. 17 Maart 1891)
Ridderkerk, Maart 1891
Edel Achtbare Heeren, Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen de stukken van de zeven sollicitanten naar de betrekking
als onderwijzer aan de openbare school aan den Pruimendijk en wel van
C.F. Köhler te Groede
T. Kleijn te Nieuw Lekkerland
J. Teeuwen te Krimpen aan den IJsel
J.C. Bollaart te Numansdorp
P.C. van den Dool te Meerkerk
B. Schuring te Rotterdam
J. van den Reijden te Briele
Bij eene proefles, door eerstgenoemde vijf sollicitanten in de openabre school aan den Pruimendijk
gegeven, hebben mijns inziens het best voldaan in volgorde de heeren Köhler, Kleijn en Teeuwen.
De inlichtingen omtrent genoemde heeren door mij zoowel rechtstreeks als zijdelings ingewonen luiden zeer gunstig, weshalve ik zoo vrij ben U ter benoeming aan te bevelen de heeren,
C.F. Köhler te Groede
T. Kleijn te Nieuw Lekkerland
J. Teeuwen te Krimpen aan den IJsel
Met verschuldige hoogachting noeme ik mij Edel Achtb. Heeren,
Uw dv dw. J.H. Verkerk hoofd der openb. school a/d Pruimendijk

- Aan den Edel Achtbare Heeren Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk
Geeft met verschuldigde hoogachting te kenne, de ondergeteekende:
dat het hem tot zijne teleurstelling is gebleken, dat het Burgerlijk Armbestuur alhier aan de
achterstallige huishuur zijner bedeelden geene tegemoetkoning verleendt;
dat er zich in een zijner woningen eene bedeelde bevindt, die reeds eenigen tijd in de
te betalen huishuur ten achteren is;
dat hij van dien tijd af van een ander f 1,25 huishuur per week had kunnen genieten, en
hij zich niet verplicht rekent, dit bedrag wekelijksch in het belang der gemeente te moeten misssen;
Verzoekt van Uwe vergadering, middelen te beramen, bedoelde bedeelde, ten name Wed. JAN VERHOEVEN zonder meerdere opoffering zijnerzijds, eene andere woonplaats te verschaffen.
't Welk doende enz
UEd Achtb. dienaar G. PLAISIER
Ridderkerk 18 Maart 1891.

- [3586] (Ontv. 25 Mei 1891)
GENEESKUNDIG STAATSTOEZICHT voor de provincie Zuid-Holland
's Gravenhage den 23 Mei 1891
Bij een bezoek aan uwe gemeente heeft de verregaand onreine toestand der sloot
tusschen het erf van Verkerk en een hofje tegenover 't kantongerecht mijne aandacht getrokken.
Dit stilstaand water waarin een viertal riolen van het hofje uitloozen, is een open riool
van de slechtste soort, dat in het belang der volksgezondheid onverwijld voorziening eischt.
Ik neem daarom de vrijheid UEdel Achtbaren daarop te wijzen en zal gaarne spoedig vernemen, wat geschiedt.
De geneeskundige Inspecteur

- [3597] (Ontv. 1 juni 1891)
Heden morgen omstreekt .. uur is gevonden een lijk zijnde een persoon van het manlijk geslacht een Duitscher, ...;

Voorwerpen gevonden op het lijk van een onbekend persoon door mij veldwachter J. de Waard op heden 1 Juni 1891. 1 revolver met drie patronen warvavn 2 afgeschoten en 1 geladen;
1 portemonnaie inhouden 3 centen, 1 horologesleuteltje, 1 penning, 1 sleuteltje, 2 Spoorwegkaartjes (1 Leipzig Slazbergen, 1 Dortmund-Overhausen);
1 zilveren horologe met koperen ketting;
1 Gasthaus biljet;
1 bewijs voor de Nederlandsche Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij afgegev. 22 mei 1891;
1 brief met adres aan den Heer Fraugott Zschuckelt Scheidemstrasze, Chemnitz (Koninkrijk Saksen)1 bewijs van leening of een soort arbeidsbriefje waarop staat Koklenstrasze 30 Treppe
... etc

- [3604] (Ontv. 6 Juni 1891)
Dordrecht 4 Juni '91
Bij deze heb ik de eer U Edel Achtbare beleefd te verzoeken mij te doen toekomen eene
ambtseedige verklaring van Burgemeester en Wethouders Uwer gemeente, waaruit blijkt dat
Hendrika LABRIJN, weduwe van Pieter Heester, wonende te Slikkerveer gemeente Ridderkerk
geen vergunning heeft sterken drank in het klein te mogen verkoopen.
De Ambt. O.M.

- [3613] (Ontvangen 12 Juni 1891) Parket van den Officier van Justitie
Dordrecht, den 19den Juni 1891
Na dat ik betreffende het vinden van een lijk onder uwe gemeente alle inlichtingen verstrekt had aan de
politie te Hibbersdorf ontving ik bijgaande brief terug
Het kenteeken dat de man een kaal hoofd had kwam in uwe opgave voor dat
schijnt door mij destijds niet vermeld te zijn, jet is echter nader door mij opgegeven.
Is het u wellicht mogelijk met bijgaande brief in verband met de opgave voorkomende in uw overlijdenregister een stuk op te maken dat als overlijdensacte dienst kan doen.
dan ontving ik gaarne dat stik om het naar Hilbersdorf op te zenden.
De officier van justitie

- Hilbersdorf bei Chemnitz in Schasen den 8ten Juni 1891
Auf .... Frau Bertha Emilie Zuckelt von hier, nach welcje der Erschosene ihr ...

- [3638a] (Ontv. 15 juni 1891)
In naam des Konings!
Tusschen
Adrianus Cornelis Hekking van beroep winkelier wonende te Ridderkerk, als zoodanig over het loopende
dienstjaar behoorlijk gepatenteerd blijkens acte van patent afgegeven door het Gemeente Bestuur
zijner woonplaats subnommer twee honderd negentien, den deurwaarder vertoond domicilie kiezende ten kantore
van den deurwaarder Harmen van der Woude te Ridderkerk, eischer, in persoon verschenen en bij zijnen
mondeling gemachtigde den deurwaarder voornoemd. En den heer Burgemeester der Gemeente Ridderkerk, zijnde
thans de heer Lodewijk Kruijff Lz Sr wonende te Ridderkerk in zijne hoedanigheid van Burgemeester van
Ridderkerk opkomende voor enn vertegenwordigende die Gemeente, gedaagde, in persoon, verschenen en bij zijnen
mondelinge gemachtigde Gerrit Bulsing Gzn gemeente-architect te Ridderkerk
Wij Kantonrechter Gezien de dagvaarding Gehoord partijen
Wat de feiten aangaat. .... etc

- {3626] (Ontv. 24 Juni 1891)
Slikkerveer 23 Juni 1891
Edel Achtb. Heer
Er is ter mijner kennis gebvracht, dat er tusschen woensdag 7 en zaterdag 20 Juni 1891
is vermist van het zeiljacht Novalis van den Heer L. Smit Jzn liggende in een gat op
de werf van den Heer Johs. Smit te Slikkerveer.
Een groot, wit halfsleten bezaanzeil van engelsch doek, oogschijnlijk van boven en
onder even breed (van boven aan de gaffel circa 1 a 1 1/2 voet smaller) aan de voorkant
12 gaten tot bevestiging aan de masthoepels en 4 reeven.
Van deze vermissing is oor mij precesverbaal opgemaakt en tevens heb ik aan den Heer Officier van
Justitie mede gedeeld dat ik het ter uwer kennis heb gebracht ter plaatsing in het Algem. politieblad.
Hopende dat Edel Achtb. mij dit ...

- [3641] (Ontv. 3 Juli 1891)
Wel Edel Achtbare Heer,
Bij deze veroorloof ik mij de vrijheid U beleefdelijk te mogen uit naam van
H.M Regenten en H Regentessen om in deze maand eene Collecte aan de huizen der ingezetenen
uwer geeerde gemeente gehouden door een paar bevoegde personen in belang van ons Weeshuis
BETHEL dat Centraal is en waarin derhalve kinderen uit alle oorden des Lands woerden opgenomen
Gaf Amsterdam enz er ons verlof toe, met het oog op den financieelen nood van ons Huis, wij twijfelen
niet of U zulk ons evenzeer dat een gunstige ...tie verblijden. Hoogachtend en heelbiddend
Uwe Edel Achtb. Dv, Jacob Eigeman, Pres.-Directeur
Dordrecht 3 Mei '91

- [3644] (Ontv. 7 juli 1891)
POSTERIJEN
Kantoor Rotterdam den 6e Juli 1891
Gaarne zoude ik van U Ed Achtb. vernemen of de persone van Trijntje Schipper
te Rijsoord die zie indertijd als borg verbonden heeft voor het beheer van den
Heer A. Poldervaart, in zijne hoedanigheid van brievengaarder te Rijsoord nog in leven is.
De Directeur van het Postkantoor

- [3645] (Ontv. 10 juli 1891)
POSTERIJEN
Kantoor Rotterdam den 6e Juli 1891
Gaarne zoude ik van U Ed Achtb. vernemen of de Heer Gerardus Plaisier Gerritszoon
te Ridderkerk, die zie indertijd als borg verbonden heeft voor het beheer van den
Heer K. Willemsen, in zijne hoedanigheid van brievengaarder te Ridderkerk nog in leven is.
De Directeur van het Postkantoor

- [3649] (Ontv. 16 juli 1891)
Alkmaar
Wij vernemen de vrijheid UEd hierbij toetezenden de bescheiden, welek door W.H. Lenselink wonende in uwe gemeente
bij zijn verzoek om voor een betrekking in het Huis onder ons beheer in aanmerking te komen, zijn overgelegd.
Wij verzoeken UEd. de beleefdheid te hebben om te bevorderen, dat die stukken weder aan den belanghebbende worden ter hand gesteld.
De Speciale Commissie van toezigt en bestuur over het Rijksopvoedingsgesticht voor jongens

- [3690] (Ontv. 16 Aug. 1891)
's-Gravenhage 10/15 Augustus 1891.
Onderwerp Drankwet
Ter voldoening ana het verlangen van den heer Minister van Justitie hebben wij de eer U hierbij te
doen toekomen de beschikking van Hare Majesteit de Koning Weduwe Regentes dd 28 Juli 1891 no. 48 waarbij
het maximum der in uwe gemeente te verleenen vergunning tot den verkoop van sterken dranken in het klein
wordt bepaald op zes en twintig en zulks tot 30 April 1894.
De Gedeputeerde Staten de provincie Zuid Holland (tot 30 April 1894 maximum 26 stuks)

- [3721] Collecte Hagelslag in Limburg .. de ramp welke op 1 juli een groot gedeelte onzer Provincie zoo vresselijk heeft getroffen, leidde ...

- [3724] (Ontv. 9 Sept. 1891) G.S., 's-Gravehage den 1 September 1891.
Ter voorbereiding van de wet, bedoeld bij art. 80 der Grondwet wordt door den heer Minister
van Binnenlandsche Zaken verlangd eene opgave van het aantal mannelijke personen, Nederlanders
niet beneden 23 jaren, die in 1890 onderstand hebben genoten van een gemeentebestuur of van eene instelling van
weldadigheid, alsmede van het aantal der daarin begrepen a. hoofdden van huisgezinnen, b. allenlopende personen.
Ten einde aan het verlangen van Zijne Excellentie te kunnen voldoen, hebben wij de eer U te verzoeken,
ons zoodanigeg opgave zoo spoedig mogelijk en in ieder geval voor 1 October a.s. te willen doen toekomen ...

Ridderkerk den 16en September 1891
Aan Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk
Edel Achtbare Heeren!
Naar aanleiding uwer missive van den 10en September j.l. heeft het Burgerlijk Armbestuur de eer U te berichten
dat het aantal mannelijke personen welke in het jaar 1890 zijn bedeeld is als volgt:
35 mannelijke personen niet beneden 23 jaar waaronder begrepen a. 29 hoofden van huisgezinnen, alleenlopende personen
Vertrouwende hiermede aan Uw verzoek te hebben voldaan verblijve met achting
Het Burgerlijke Armbestuur voornoemd, J.G. de Zeeuw, Secretaris

Rijsoord 17 Sept. 1891
Wel Edel Gestr. Heeren!
Den Edel Achtb. Heeren Burgem. en Wethouders!
In antwoord op Uwe geeerde missive D No. 1602 kieswet dato 10 Sept. 1891 heb ik de eer namens
de diaconie de Ned. Ger. Kerk van Rijsoord c.a. mede te deelen dat in het jaar 1891 voortdurend gedurende de
wintermaanden 17 hoofden van gezinnen (m) zijn bedeeld dat eens met eene kleerbedeeling 10 (m) hoofd van huisgezinnen zijn bedeeld, allen boven de 23 jaren.
Uw College Gode bevelend heb ik de ere te zijn Uwe gehoorz. Dv. namens den kerkeraad S. Sleeswijk Visser

21 Sept. '91 Edel achtbare Heer,
In antwoord op Uwe missive nr. 1601 dd 10 Sept jl hebben wij de eer U te berichten

Ridderkerk 22 Sept. 1891
Als antwoord op uw missive van 18 Sept jl. N. 1604 dienst, dat in 't jaat 1890 geen mannelijke personen beneden de 23 jaren zijn bedeeld - en boven de 23 jaren zijn zooveele personen bedeeld nl. 14; en wel 12 hoofden van huisgezinnen en 2 eenlopende personen
De diaconie der Ned. Heerv. gemeente in Ridderkerk, A.H. de Klerk, pres.

Edel Achtbare Heer,
Wil mij ten goede houden dat in de gevraagde opgave zoo laat inzend. Dan mijne afwezigheid gedurende bijna drie weken is uwe missive onbeantwoord gebleven. Met alle achting, uw dv. ....(?)
Rijsoord 21 Sept '91.

totaal - hoofden - eenloopenden
Burg. Armbestuur 35 - 29 - 6
Kerkel. Kas 27 - 27 - 0
Diac. Rijsoord 7 - 5 - 2
Diac. Ridderkerk 14 - 12 - 2
Diac. Bolnes 2 -2 - 0
= 85 - 75 - 10

Bolnes, 22 September 1891
M! In het jaar 1890 zijn door Diaconie bedeeld C. Sassenberg, Commertje Doorn huisvrouw van Aart Schippers
Namens de diaconie, H. Schravesande

- [3730] (ontv. 12 Sept. 1891)
Ridderkerk 12 September 1891
Kennisgeving
Den Wel Edele Heer L. Kruif [Lodewijk Kruijff], burgemeester van Ridderkerk
met deze maaken wij Edele bekent, dat Zondagmiddag 13 September, om 2 uur zal optreden,
in de Schuur van den heer MAARTEN VAN 'T ZELFDE den Wel Edele Heer Ds. Sleeswijk Visser
Ned. Geref. Predikant van Rijsoord verzoekende van U Edele indien zulks nodig is,
bescherming van ons burgerregt, tijdens de Godsdienstoefening tevens U Edele berigt,
dat voor U Edele een zitplaats disponibel is, aangenaam zou het zijn indien U Edele
in ons midden vertegenwoordigt waard.
Naamens de Commissie, U Dienv. G.J. NIJMAN Jzoon

- [3786] (Ontv. 11 Oct. 1891) Den heer Burgemeester der Gemeente Ridderkerk
Wel Edel Achtb. Heer !
Mijne papieren nazoekende, ontdek ik dat het bewijs van een aan mij verleend eervol ontslag als
hulponderwijzer aan de Openbare School te Bolnes in het ongenade is geraakt.
UwEdA zoudt mij zeer verplichten mij daarvan een afschrift te zullen doen toekomen,
terwijl de te volg...(?) de kosten daarop vallen zal vergoeden.
Als leiddraad diene dat ik op de gemeenteraadsvergadering van 7 november 1866 ben benoemd als
zoodanig en mijn ontslag waarschijnlijk inde maand Maart 1867 zal zijn aangevraagd en verkregen.
Is legalisatie van de handteekening noodig Gelieve de formatliteit dan tevens te doen palats hebben.
vertrouwende op uw EA goedwillendheid, waar ik mij met de meeste hoogachting,
Uw Dv dienaar, C. BETH, Rijks-Onderwijzer (Evert Willem Beth)
Overschie den 11 October 1891.
(kosten zegel 75 c legie 20 c porto 10 c = f 1,05; Voor duplicaat den 12 oct 1891; aangesteld 1 dec '66 te Bolnes op f 375, eervol ontslag 16 Maart 1867)

- [3817] (Ontv. 2 Nov. 1891)
Aan den Edel Achtbaren Raad der Gemeente Ridderkerk.
Edelachtbare Heeren!
Ondergeteekende, onderwijzer aan de Openbare School te Bolnes neemt wegens zijne benoeming tot onderwijzer
te Kralingen, de vrijheid beleefd eervol ontslag te verzoeken van zijne betrekking als onderwijzer te Bolnes.
Zeer aangenaam zou het hem zijn, indien bovenbedoeld ontslag hem zoo mogelijk tegen 1e December a.s. kon verleend worden.
Met de meeste hogoachting heeft hij de eer te zijn,
Edelachtbare Heeren, uw dienstw. dienaar, A.P. Grisnigt.
Bolnes, 1 November 1891.

- [3820] (Ontv. 4 Nov. 1891)
(lakzegel Bakker (Ridderkerk))
Aan het Gemeente bestuur te Ridderkerk
Geven met verschuldigde eerbied te kennen Bastiaan Bakker en Floris Bakker beiden Fabrikanten te Ridderkerk:
dat de Haven van Ridderkerk in den laatsten tijd in zulk eene slechte toestand verkeerd, dat zij zoowel als
vele anderen ingezeteren dezer gemeente daardoor belangrijke kosten en schaden ondervinden, en zij dientengevolge
aanleiding vinden zich tot UEd. Achtb. te wenden, met verzoek hiernaar een ernstig onderzoek te willen instellen
en, met het oog op de binnenkorst plaatshebbende aanbesteding van het onderhoud der Haven middelen te willen beramen
om in deze toestand zoo spoedig mogelijk verbetering te brengen.
Tot staving van bovenstaande bewering, nemen zij de bvrijheid uEd. Achtbare bijgaand eenige stukken toe te zenden, waar uit
UEd. zal blijken dat niet alleen schade wordt veroorzaakt door het lichten der voor hun bevrachte
schepen, doch dat bovendien groote moeilijkheid ontstaat om de noodige scheepsruimte te bekomen, waaruit
natuurlijk voortvloeit, dat, door de kennis en ondervinding welke reeds vele Schippers van onze haven
hebben opgedaan, zij niet dan tot extra hooge vrachten zijn te bewegen naar hier lading in te nemen;
uit bijgaande vrachtlijst blijkt ddit dan ook ten duidelijkste, daar op den 30 Oct. j.l. de vracht voor
Ridderkerk stond genoteerd op f 265 a f 275 terwijl voor H.I. Ambacht de vracht op f 240 a f 250 stond.
Als verder bewijs kan nog gemeld worden, dat bij het thans voor ons in lossing liggend schip met steenkolen,
den 27 Oct. jl zelfs een scheeps (zandaakje) uit genoemd schip geladen om dit te lichten, bij hoog water niet kon
bovenkomen, daar op gemelde datum bij hoog water slechts ongeveer 2 1/2 voet water in de haven kwam.
Dergelijken toestand achten zij niet alleen zeer schadelijk voor bestaande Industrieele zaken hier ter plaatse, maar
achten het ook een der grootste struikelblokken voor de vooruitgang der gemeente, daar bij een zoodanige toestand
het oprichten van nieuwe ondernemingen ten eenenmale onmogelijk gemaakt wordt.
Zij achten het daaom dwingend noodig dat hierin op afdoende wijze wordt voorzien hetzij door de Haven door
uitbaggering op behoorlijke diepte te doen brengen, of door andere doeltreffende maatregelen te verbeteren, weshalve
zij de vrijheid nemen UEd. aandacht hierop te vestigen in het vertrouwen, in dit opzicht onze belangen zooveel als
die van vele andere ingezetenen door uEd. Achtbaren zullen worden ter harte genomen.
't welk doende te Ridderkerk den 4 November 1891
B. Bakker Bz
F. Bakker


BLECHER & BARLEN, DUISBURG, kohlen und coaks
Duisburg, den 15 October 1891
De Heeren Bakker & Zoon, Ridderkerk
Mijneheeren,
Ondanks alle moeiten is onze scheepsmakelaar er nog niet ingeslaagd een schip van geringen diepgang voor U te
charteren. Tengevolge van het ongeluk, dat bij Ridderkerk onlangs is gebeurd, geven de Schippers bij de tegenwoordige
hooge vrachtprijzen, de voorkeur aan elke andere stad boven Ridderkerk en zijn zij allen bang daarheen te varen.
Wij zullen steeds op den uitkijk voor U blijven en U bij slaging direct kennisgeven,
doch onder deze omstandigheden zou het best kunnen gebeure, dat het na 20 October e.k. wordt,
vóór U de lading ontvangt,
Hoogachtend, BLECHER & BARLEN

Duisburg, den 30 Oktbr. 1891
Die Tagesfrachten verhalten sich für Schiffe von 70-80 Karren nach
Sliedrecht fl 2,40/50
Papendrecht fl 2,40/50
Dordrecht fl 2,40/50
Ida Ambacht fl 2,40/50
Zweindrecht fl 2,40/50
Alblasserdam fl 2,50
Ridderkerk fl. 2,65/75
G. Hafkesbrink, Schiffsmakler, G. Disch, Joh. Peters

- [3862] (Ontvangen 4 Decemb. 1891)
Aan Edel Achtb. Heeren Burgemeester Wethouders der Gemeente Ridderkerk
geven met verschuldigde eerbied te kennen, onder geteekenden allen inwoners te Bolnes.
Dat zij zich gedrongen gevoelen, zich tot UEd. Achtb. te wenden, met beleefd, doch
dringend verzoek, afdoende maatregelen te willen nemen, om een einde te maken, aan de meer dan ergelijke
tooneelen, en schandalen, voortspruitende uit dronkenschap, welke zich in hunne plaats voordoen.
Dat den toonelen zich vooral op aterdan, ondag en Maandag voordoen, als wanneer de ingezetenen
alhier, s'avonds met geen rust meer, over den weg kunnen gaan.
Dat zij om boven genoemde redenen, uEd. Achtb. beleefd verzoeken om sterken politie toezicht, of om
intrekking der Vergunningen, op Zondag.
t'Welk doende enz
Bolnes 1 December 1891
G. Kamsteeg, W.G. van Helden, N. de Jongh Dz
J. Schippers timmerman, P. v.d. Starre, C. Goud Az
J.L. van Rij timmerman, A. van der Waal, B. Bruijel
G.G. van Altena, hoofd Chr. sch., L. Klootwijk Lz, H. den Uijl, C. v.d. Waal
W. Muller(?) scheepsbouwer, A.N. den Ouden scheepsbouwer, H. Pot, scheepsbouwer
D. Drinkwaard, A. Mulder weth., D. de Jongh grofsmit, G. de Kool veehouder
C. Scheurwater, G.G. Hoogendoorn, H.J. Meijer, J.P. van der Hoogt
H. van Dam mr. smid, Johs. Pas, W. van Oossanen, K. Huijzer, G. Bodegom
P. de Jongh Jz, G. van Helden, G. van Helden Gz, W. Overweg, W. Bams


- [3872] (Ontv. 10 december 1891)
Aan den Raad der gemeente Ridderkerk.
Geven met verschuldigde eerbied te kennen:
Ondergeteekenden alle inwoners van Ridderkerk, wonende aan den Lagendijk aldaar;
dat de LAGENDIJK, een openbare weg in deze gemeente sedert eenige tijd in zulk een toestand verkeert,
dat het nagenoeg ondoenlijk is dezen te begaan;
dat wel is waar deze weh eenigen tijd gelegen begrint is geweest, doch dat hetzij tengevolge van onkunde
van degene of degenen die met het onderhoud der wegen belast is of zijn, hetzij uit hoofde van misplaatste
zuinigheid, de grint er slechts in geringe hoeveelheid opgebrachts is, zoodat er nu van deze grind niets meer te zien en er
ingtegendeel een dikke laag modder aanwezig is, zoowel op het midden als ter weeszijden van den weg,
weshalve het niet mogelijk is een eenigzins begaanbaar pad te vinden;
dat ook wel is waar een tweetal jaren geleden ongeveer ter hoogte van de begraafplaats alhier op het midden
van genoemden weg is aangelegd een straatje, van eenige meters lengte, doch dat dit straatje vooreerst niets betekent
in verhouding tot den geheelen LAGENDIJK en ten tweede geheel en al niet aan het beoogde doel beantwoordt,
daar toch van dit straatje niets meer te zien is;
dat het nu voorzeker de geschikste tijd is om onbegaanbare wegen eenigzins begaanbaar te maken end at met het begrinden
van wegen toch vooral niet moet worden geacht tot het vriezend weder is; daar het duidelijk is, dat wanneer de
keizels op den harden (bevroren) weg worden gebracht, dezen bij een druk verkeer niet in maar wel van den weggeraken
deat volgens artikel 179 .. en h der wet van 29 Juni 1851 S 85 tot het dagelijksch bestuur der gemeente, aan
Burgemeester en Wethouders opgedragen, behoort; de zorg zoover van hem afhangt (d.w.z. voor zoover het toezicht er over
niet aan het Rijks de provincie, een waterschap enz behoort) voor de instandhouding, bruikbaarheid enz der publieke wegen
dat een der ondergeteekende reeds meermalen de aandacht van den Voorzitter van het College van B. en W.
dezer gemeente op den slechten staat van den LAGENDIJK heef gevestigd, dat hierop op een klein gedeelte
van den Lagendijk de modder is verwijderd, doch nu bij het slechte weer, deze weg in denzelfden toestand, als
hierboven gezegd, gekomen is;
dat nu volgens artikel 141 van bovengenoemde wet de Raad kan bevelen het aanleggen of verbeteren van gemeentewegen enz.
Redenen waarom adressanten den Raad der gemeente Ridderkerk eerbiedig verzoeken dat hij bevele de spoedige verbetering
van den Lagendijk onder de gemeente Ridderkerk.
Ridderkerk 9 December 1891
't Welk doende enz.
v. Ittersum, Wed. P. den Hoed, Wm. Plaisier Gz.
C.s v.d. Waal, Aart vd. Hoek Jz, G. den Hoed
J. Krouwel, C.H. Alberti, J. v.d. Hoek, Johs. v.d. Hoek Azn
A. van Nes, J. Kranendonk, J. van Gemerden, A. van de Waal


- [3884] (Ontv. 19 Dec. 1891)
Aan den Edel Achtbare Heer!
Burgemeester van Ridderkerk
Edelachtbare Heer!
Door opzieners en Armverzorgers van de Ned. Geref. gemeente te Ridderkerk is op heden den
17 Decdember 1891 voor de geheele Herv. gemeente te Ridderkerk aan de Kerkorde, ingevoerd bij Koninklijk
besluit in 1816 alle Kracht en geldigheid ontzegd, en zijn dienvolgend alle daarop gegronden bepalingen
en ebsluite, voor vervallen verklaard, en is van nu af weer kracht en geldigheid verleend aan de
Dor[dt]sche Kerkenorden die hier voor 1816 gold behoudens zulke wijzingen als door den veranderenden staatkundige
toestand van zelf ontstaan zijn van deze besluiten is kennis gegeven aan hare Majesteit onze geëerbiedigden Koningin
bij een Missive waarvan afschrift hiernevens gaat.
En heeft de Kerkeraad bij deze de eer ook UEdelachtbare daarvan officieel kennis te geven
Edelachtbare Heer uit naam en op last van den Kerkeraad der Ned. Geref. gemeente te Ridderkerk
U Edelachtbare Dienw. dienaren
M. van 't Zelfde, praeses, G.J. Nijman, scriba

Aan Hare Majesteit den Koningin
Geven met den hoogsten eerbied te kennen de ondergeteekenden Opzienders en Armbezorgers van de gemeente
onzes Heeren Jezus Christus te Ridderkerk die op heden saamvergaderd waren onder zitting van den Wel Eerwaarde Heer Ds.
Sleeswijk Visser bedienaar des Woords bij de Gereformeerde Kerk te Rijsoord, en die namens deze nagebuurde Kerk den Kerkeraad als
Consulent ter zijde staat tot tijd en wijlen haren een eigen Bedienaar des Woords zal geschonken worden;
dat in dot dorp sinds onheugelijke tijden, waarnvan het tijdstip niet met volkomen nauwkeurigheid te bepalen is, eene Gemeente van onze Heere Jezus Christus bestaat;
dat ook dezen Gemeente in de zestiende eeren even als scheer alle Vaderlandsche Kerken haar levensbeginsel bedreigd zag door de werking der toenmalige naar Rome genoemde Hiërarchie
dat in dzee bedenkelijke toestand de belijders onzes Heeren Jezu Christi aan verschillende plaatsen ter redding van hunne Kerk iit dezen nood
zich verplicht hebben gezien, zich te ontrekken aan de bestuurders, die in naam van deze Hierarchie, het vrije leven der Gemeente onderdrukt hielden
en om krachtens het hun van Chrustius wege verleende recht door eigen aanwijzing andere Opzieners en Armbezorgers te doen optreden;
dat zoo ook de Gemeente te dezer plaatse ondanks den tegenstand van het toenmalige Kerkbestuur aanvankelijk van onnatuurlijke banden bevrijd
en met hulpe van genabuurde Kerken gereformeerd zijnde, als toen eeuwenlang onder een niew opgetreden Kerkbestuur, in ongansch en confaederatief
verband met de andere deelen van het lichaam des Heeren (vooral binnen de grenzen van ons vaderland) heeft geleegd en zich in goeden welstand en niet
onbelandtijken bloei heeft mogen verheugen; hebbende ook zij zich door bij geschikt onder de bekende Kerkenordening, die door onderscheidene Nationale
Sijnoden hier ter lande vastgesteld en herzien is;
dat echter ...etc.

Laatst gewijzigd: oktober/december 2017, februari-maart-april 2018.